Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen, idet han konstaterede, at flere af de tilmeldte delegerede ikke var mødt. Efter en kort gennemgang af det uddelte materiale og præsentation af hovedbestyrelsen (HB) blev generalforsamlingen indledt: Dagsorden for generalforsamlingen. 1: Valg af dirigent. Claus Bo Hansen, LF Sydsjælland, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. Dirigenten udpegede Helle Pedersen, LF Vestjylland, og Claus Stenmose, LF Midt- og Vestsjælland, som stemmetællere, samt Jørn K. Pedersen, HB, som referent. Der deltog 42 delegerede fra 12 lokalforeninger og to interessegrupper (Kinaforeningen og GEA) samt to medlemmer, som ikke havde stemmeret jf. reglerne om delegerede. (bilag 1) 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 3: Bestyrelsens beretning. Michael Paaske fremlagde beretningen i korthed og takkede de aktive for deres indsats. Lene Borg, LF Midt- og Vestsjælland, spurgte, om landsmødet skulle diskuteres under dette dagsordenpunkt. Dirigenten henviste til den planlagte cafe-debat i forbindelse med dagsordenens punkt 6. Lene Borg foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe til at arrangere landsmødet. Claus Stenmose, LF Midt- og Vestsjælland, spurgte om, hvor mange der var tilmeldt landsmødet 2008, før det blev besluttet at aflyse, idet han pegede på at forløbet og tidsfristerne forud for landsmødet ikke havde været hensigtsmæssige. Kurt Nielsen, HB, forklarede, at HB valgte at tage teten med at planlægge og arrangere landsmødet, og resultatet blev desværre et for ambitiøst program og for korte tidsfrister. Lene Borgs forslag hilses derfor velkommen. Jørn K. Pedersen, HB, tilføjede, at årsagen bl.a. var, at ingen lokalforeninger havde reageret på den opfordring, som i efteråret 2007 blev udsendt med henblik på at finde en arrangerende lokalforening. En mulig forklaring kunne være, at lokalforeningerne stod over for omlægning ved årsskiftet Mona Østergaard, LF Gudenåen kommenterede, at det er svært at følge op efter landsmødet i 2007, hvor der var mange deltagere, men hvor formål og struktur ikke stod klart. Michael Paaske rundede diskussionen af med at bemærke, at det sociale aspekt mellem de aktive i foreningen savnes, hvis landsmødet ikke afholdes. Beretningen (bilag 2) blev efter disse kommentarer og spørgsmål taget til efterretning.

2 4: Regnskab for 2007/08 forelæggelse og godkendelse. Regnskabet var i henhold til vedtægterne udsendt til lokalforeningerne forud for generalforsamlingen, se bilag 3. Foreningens kasserer Ellen Larsen takkede lokalforeningerne for to regnskaber i regnskabsåret som følge af den nye struktur det gik rigtig godt og fremlagde regnskabet ved hjælp af en grafisk fremstilling med uddybende kommentarer. Paul K. Jeppesen, HB, bemærkede, at de større udgifter i forbindelse med det nordiske møde i Helsinki skyldtes vagtskifte ; både foreningens to afgående repræsentanter og de to nye deltog i mødet. Søren Hansen, Kinaforeningen, spurgte til størrelsen af udgifterne til web hvad får foreningen for pengene? Kirsten Korning, HB, svarede, at vi får en adoptions-portal, så f.eks. interessegrupper kan tilgodeses. Marianne Østergaard, HB, supplerede: Det kan lyde dyrt, men vi får megen funktionalitet, og vi kan ikke klare opgaven selv. Søren Hansen, Kinaforeningen, fulgte op med at bemærke, der findes et væld af gratisprogrammer og services på området. Louise Svendsen, HB, svarede, at vi ikke har tid til at løse opgaven selv. Regnskabet blev derefter godkendt enstemmigt. 5: Indkomne forslag. A. Vedtægtsændringer Jørn K. Pedersen fremlagde hovedtræk og baggrund for det oprindeligt stillede forslag til vedtægtsændringer (bilag 4a) samt to ændringsforslag fra hovedbestyrelsen (bilag 4b). Søren Hansen, Kinaforeningen, spurgte, hvorfor man ønskede mulighed for at placere kasserer- og sekretær-opgaverne udenfor HB? Michael Paaske svarede, at de to opgaver var så store opgaver, at det ikke er givet, at nogen i HB vil påtage sig at løse dem. Søren Hansen, Kinaforeningen, spurgte videre, hvordan ansvarsfordelingen vil være ved en udlicitering? Michael Paaske svarede, at det overordnede ansvar fortsat vil ligge hos HB; det er de praktiske opgaver, som lægges udenfor HB. Mie Olesen, LF København, oplyste, at det er normal praksis for foreninger at benytte eksternt sekretariat. Ellen Larsen tilføjede, at løsningen ville medføre flere kræfter til løsning af de øvrige opgaver i HB. Torben Fristrup, LF Nordjylland, fandt, at det var et godt forslag. Vedtægtsændringer og ændringsforslag blev enstemmigt godkendt som en samlet pakke. B. Godkendelse af lande/interessegrupper. Hans Ejnar Bonnichsen anbefalede, at en ny interessegruppe, Pattaya Orphanage Adoption Network, blev godkendt. Interessegruppen blev enstemmigt godkendt efter afklaring af interessegruppens formål. En oversigt over de nu godkendte interessegrupper er vedlagt dette referat som bilag 5. C. Lokalforeningstilskud. Ellen Larsen fremlagde hovedbestyrelsens forslag til model for fastsættelse af lokalforeningstilskud, se bilag 6. Claus Bo Hansen, LF Sydsjælland, bemærkede, at den årlige regulering på en krone pr. medlem, som er nævnt i forslaget, ikke helt svarer til den beskrevne inflationsgodtgørelse på knap 3 %.

3 Torben Fristrup, LF Nordjylland, bemærkede, at periodeforskydninger i forbindelse med udbetaling af lokalforeningstilskud, regnskabsaflæggelse og tidspunkt for afholdelse af de største udgifter i en lokalforening kunne være uheldig i forhold til den opgørelse af formuen, som kan medføre reduktion i tilskuddet. Mona Østergaard, LF Gudenåen, oplyste, at der var kotume for, at kendte udgifter til arrangementer i efterårsperioden kan modregnes i formuen. Michael Paaske gav tilsagn om, at HB via Administrationsgruppen og kassereren fortsat er indstillet på at oprette den nødvendige fleksibilitet. Herefter blev modellen til fastsættelse af lokalforeningstilskud enstemmigt godkendt. D. Forslag fra GEA vedrørende kontingent Linda Berkowitz og Charlotte Knop, begge GEA, præsenterede forslaget (se bilag 7) og nogle scenarieberegninger. Lene Borg, LF Midt- og Vestsjælland, bemærkede, at forslaget rummede en risiko for kassetænkning i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer, og at det ikke var muligt at kontrollere, hvornår en husstand har en eller to forsørgere. Linda Berkowitz, GEA, spurgte, hvorfor det er svært at administrere flere kontingentsatser? Paul K. Jeppesen, HB, svarede med andre scenarieberegninger, og fremhævede, at det er nødvendigt at fordele alle foreningens omkostninger i beregningerne. Claus Stenmose, LF Midt- og Vestsjælland, oplyste, at de til lokalforeningsarrangementer havde fået tilmeldinger fra par, selv om medlemskabet var tegnet for en eneadoptant. Kurt Nielsen, HB, bemærkede, at flere kontingentsatser selvfølgelig kan administreres, men det er en tung opgave. Louise Svendsen, HB, så gerne en særlig mulighed for medlemskab til adopterede studerende og tilføjede, at der i lyset af foreningens formue bør være plads til enkelte smuttere i form af forkert placerede medlemskaber. Linda Berkowitz, GEA, oplyste, at GEAs arrangementer kun er for GEAmedlemmer, til gengæld kan GEA ikke søge tilskud fra A&S. Charlotte Knop, GEA, oplyste, at flere GEA-medlemmer havde peget på økonomiproblemet som følge af kontingentstigningen hos A&S. Henrik Lund Sørensen, LF Nordsjælland, spurgte om, hvordan familier med to forældre, hvoraf kun en har job, skal håndteres efter det stillede forslag. Samtidig foreslog han, at der blev mulighed for at søge om nedsat kontingent. Claus Stenmose, LF Midt- og Vestsjælland, støttede Henrik Lund Sørensens forslag. Marianne Bonne, LF København, anbefalede de delegerede at stemme ja til kontingentforslaget med henvisning til det økonomiske argument. Kurt Nielsen, HB, frarådede at stemme for kontingentforslaget, da det vil give en stor arbejdsbyrde. Torben Fristrup, LF Nordjylland, bemærkede, at kontingentstigningen på kr. 125 om året ikke kan ødelægge nogens økonomi. Lene Borg, LF Midt- og Vestsjælland, bemærkede, at differentieret pris for deltagelse i arrangementer benyttes i nogle foreninger. Der blev begæret skriftlig afstemning. Efter stemmeafgivningen blev der holdt kaffepause, mens stemmerne blev talt op.

4 Afstemningen gav følgende resultat: 10 stemte for forslaget 30 stemte imod forslaget 2 undlod at stemme Forslaget blev således forkastet. Efter offentliggørelse af afstemningsresultatet blev generalforsamlingen suspenderet, mens overrækkelsen af årets adoptionspris fandt sted. Prisen gik i år til Lars von der Lieth for et livslangt arbejde på mange forskellige områder for adoptivbørn. 6: Arbejdsprogram for det kommende år. Michael Paaske indledte emnet med at fremhæve, at HB fremover vil forsøge at opstille mere realistiske forventninger til, hvilke opgaver HB kan nå. Et samarbejde med ekstern konsulent skal hjælpe til at nå dette mål. Arbejdsprogrammet findes som bilag 8. Inge Fabricius, HB, fortalte om det offentlige PAS-tilbud. Pengene er stort set brugt, men behovet er stort, og derfor er fortsat politisk arbejde nødvendigt. Louise Svendsen, HB, orienterede om kontakten mellem HB og lokalforeningerne. Flere modeller har været afprøvet, men vi har stadig ikke fundet den bedste løsning. Arbejdet med at få gang i statsforvaltningsudvalgene hænger fortsat. Inge Fabricius, HB, omtalte sagen om det særlige børnetilskud. Et nyt lovforslag, som udvider omfanget af diskrimination, er netop fremsat, selv om sagen fortsat ligger hos den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er barnet, som får tilskuddet, og derfor rammer forslaget forkert. Nu lægges presset i medierne. A&S udsendte en pressemeddelelse samme aften, som lovforslaget blev stillet. Paul K. Jeppesen, HB, fortalte om revision af lovbekendtgørelse om ændring af adoptionsloven vedr. adoption af danske børn og tvangsadoptioner. Et udkast fra embedsmændene ser fornuftigt ud, men da det ikke er ministergodkendt, er det ikke tilgængeligt. En af ændringerne betyder, at alle fremover skal på kursus uanset om det drejer sig om dansk eller international adoption. A&S arbejder på at få gjort Haagerkonventionen til et tema; et mål er at bistandsmidler skal kunne bruges til at hjælpe lande med at klar til adoption. PAS-ordningen ønskes udvidet og gjort permanent. Et møde med den nye minister planlægges. Louise Svendsen, HB, fortalte om foreningens egne PAS-tilbud og henviste til folderen herom. Kurser/møder arrangeres lokalt, men ofte med støtte fra hovedforeningen der er plads til flere ansøgninger. Kurt Nielsen, HB, orienterede om fundraising vi kan fortsætte som glade amatører, eller vi kan søge ekstern hjælp. Vi skal under alle omstændigheder søge til et konkret projekt, f.eks. et sekretariat eller et adoptionshus. Tips- og lottomidler er måske en mulighed, men andre fonde kan også være en mulighed. Vi skal udvikle foreningen! Lene Borg, LF Midt- og Vestsjælland, foreslog HB at søge midler hos EU eller hos landsdækkende pengeinstitutter. Torben Fristrup, LF Nordjylland, opfordrede til at annoncere efter folk, som kan hjælpe med at søge midler. Inge Fabricius, HB, præsenterede derpå et oplæg til en cafe-debat om fremtidens lokalforeninger og fremtidens landsmøde. Generalforsamlingens deltagere fordelte sig herpå til fem cafeer, hvor en række forslag blev udvekslet og diskuteret flittigt.

5 Resultatet af cafe-debatterne blev samlet sammen, og de vil efterfølgende blive bearbejdet af HB. 7: Orientering om budget for igangværende år samt a) fastlæggelse af kontingent for kommende år b) fastlæggelse af abonnementspris for bladet "Adoption & Samfund" for det kommende år c) fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede kontingent. Budgettet havde tidligere været udsendt, og der var ingen delegerede, som ønskede budgettet gennemgået. a) Eftersom forslaget under pkt. 5.D ikke blev vedtaget, foreslog HB at fastholde kontingentet på kr. 375 for alle typer medlemskab incl. abonnementspris for bladet Adoption & Samfund. Forslaget blev vedtaget. b) Se a). c) I forhold til lokalforeninger foreslog HB at benytte de beløb, som blev anvendt i den tilskudsmodel, der blev vedtaget under pkt. 5.C. Dette forslag blev vedtaget. HB foreslog endvidere at fastholde de hidtidige tilskud til interessegrupper: Til nye interessegrupper ydes et tilskud på op til kr ,- som et engangsbeløb til opstart. Efter godkendelse af interessegruppen på en generalforsamling udbetales et årligt tilskud på p.t. kr ,- samt kr. 20,- pr. medlem, der også er medlem af Adoption & Samfund (minimum 10 medlemmer af gruppen skal være medlemmer af Adoption & Samfund). Dette forslag blev ligeledes vedtaget. 8: Valg til hovedbestyrelse. I den nuværende hovedbestyrelse blev nedenstående valgt i 2006 (eller de er indtrådt i stedet for en person valgt på denne generalforsamling): Michael Paaske (Modtager genvalg) Ellen Larsen (Modtager ikke genvalg) Inge Fabricius (Modtager genvalg) Hans Ejnar Bonnichsen (Modtager genvalg) Kurt Nielsen (Modtager ikke genvalg) Udover de hovedbestyrelses-medlemmer, som modtager genvalg, stillede følgende op: Louise Svendsen Bente Pedersen Da der ikke var flere kandidater blev følgende valgt uden afstemning: Michael Paaske Inge Fabricius Hans Ejnar Bonnichsen Louise Svendsen Bente Pedersen

6 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen Nedennævnte ønskede at stille op som suppleanter: Lene Borg, LF M dt- og Vestsjælland Linda Berkowitz, LF??? Adoption$ & Samfund Da der kun var 2 kandidater til maksimalt 4 pladser, blev begge ovennævnte valgt for den kommende etårige periode. Lene Borg er 1. suppleant. (Linda Berkowitz har efterfølgende valgt at trække sig.) t0: 112 Valg af revisor samt revisorsuppleant Revisor Vagn Jakobsen, LF Sydøstjylland, blev genvalgt for en et-årig periode. Claus Bo Hansen, LF Sydsjælland, blev genvalgt som revisorsuppleant for en etårig periode. Eventuelt Jeppe Valentin, ASU, opfordrede til at sende spørgsmåltilasu, evt. via mailfra hjemmesiden www. unqadopteret. dk. Henrik Lund Sørensen, LF Nordsjælland, foreslog, at lokalforeningerne fremover tildeles lidt taletid på landsgeneralforsamlingen. Claus Stenmose, LF Midt- og Vestsjælland, spurgte om, hvad tilskuddet tilasu er brugt til i det forløbne år; der synes at være et stort forbrug iforhold til antallet af medlemmer. Jeppe Valentin, ASU, svarede, at pengene især var brugt på årets stormøde. ASU forventer at få flere medlemmer. Der mangler fortsat en egentlig medlemsadministration. Claus Stenmose, LF Midþ og Vestsjælland, efterlyste en mere klar struktur og tilskudsmodel for ASU. Bente Pedersen, LF Fyn, pegede på, at HB nu har fået tæt kontakt til ASU, idet HB har udpeget en kontaktperson t lasu. Mona Østergaard, LF Gudenåen, spurgte om, hvornår statsforvaltningsudvalgene kommer igang? Michael Paaske svarede, at kontakten vil komme fra HB efter fordeling af opgaver på det konstituerende møde. Paul K. Jeppesen, HB, henviste til, at lokalforeningerne jo kunne gå i gang, hvis formanden fra HB ikke var tilgængelig. Michael Paaske afsluttede generalforsamlingen med at takke Claus Bo Hansen for at have varetaget dirigentposten samt de afgående HB-medlemmer Ellen Larsen og Kurt Nielsen for deres indsats i HB. Undertegnede erklærer referatet godkendt. ßá,,^

7 Bilag 1 Fremmødte delegerede til A&S generalforsamling 15. november 2008 NAVN LOKAL Lone Lindberg Fyn Bente Pedersen Fyn Villy Pedersen Fyn Sanne Pedersen Fyn Bernadette March Fyn Carsten Petersen Fyn Lene Nielsen Fyn Jeppe Valentin Fyn -ASU Nana Pedersen Fyn -ASU Nicolai Heide-Ottesen Fyn -ASU Charlotte Knop GEA Linda Berkowitz GEA Mona Østergård Gudenåen Søren Østergård Gudenåen Ellen Larsen Gudenåen -HB Søren Hansen Kinaforeningen Michael T. Johansen Kinaforeningen Lene Strid Kinaforeningen Inge Fabiricus Kinaforeningen - HB Marianne Bonne København Bente Romanoff København Mie Olesen København Louise Svendsen København - HB Marianne Østergaard København - HB Kurt Nielsen København - HB Paul Jeppesen Københavns omegn - Claus Stenmose Midt og Vestsjælland Lene Borg Midt og Vestsjælland Tove Fristrup Nordjylland Torben Fristrup Nordjylland Annette Ræbild Nordsjælland Claus Bo Hansen Sydsjælland Mette Andersen Sydsjælland Kirsten Korning Sydvestjylland - HB Elke Agerholm Sydøstjylland Lisbeth Bonnichsen Sydøstjylland Jørn K. Pedersen Sydøstjylland - HB Henrik Lund Sørensen Nordsjælland Hans Ejnar Bonnichsen Sydøstjylland - HB Helle Pedersen Vestjylland Sidsel Babette Johansen Østjylland - HB Michael Paaske Østjylland - HB

8 Hovedbestyrelsens beretning for generalforsamlingsperioden Ny minister - igen Bilag 2 Alle der arbejder med adoption er efterhånden vant til at der sker forandringer, ikke mindst når det drejer sig om hvilket ministerium adoption hører under. Vi har været underlagt justitsministeriet, familie- og forbrugerministeriet og igen justitsministeriet. Og det havde jo egentlig været meget godt, men hvis selv samme ministerier så skifter ministre med hyppige mellemrum begynder det at blive rigtigt interessant. Det betyder i hvert fald at adoptionsarbejdet trækker store veksler på vores omstillingsparathed, knap nok har vi hilst på en ny minister og fået igangsat et vigtigt arbejde med forbedringer, før vi så igen må tage turen til Christiansborg for at varetage foreningens interesser. Og det der for os virker som helt naturligt og oplagt, tro os, det virker ikke altid på samme måde for de respektive ansvarlige ministre. Politikerbanden har igen i den forgangne periode ydet en stor indsats, og der er faktisk trods vanskelige vilkår opnået en række rigtigt gode resultater. Mere herom senere. Gratis rådgivning efter hjemtagelsen er blevet en stor succes Vi synes at der igen er god grund til at henlede opmærksomheden på at det er mere end 10 år siden at Danmark ratificerede Haagerkonventionen om international adoption - populært kaldet Grundloven om international adoption. Vi har som bekendt arbejdet lige så lang tid for at få Danmark til at overholde konventionens forpligtelser til Post Adoption Service Det er derfor en stor glæde at det igangsatte PAS forsøg ser ud til at fungere rigtigt godt. Der meldes udsolgt for resten af i år, men der er ledige midler til brug i Vi minder om at hjælpen tilbydes i de første 3 år efter hjemtagelsen. Vi er i Adoption & Samfund naturligt nok meget glade for, at ordningen endelig er sat i gang. Vi kæmper videre for at Danmark vil overholde resten af PAS-kravet en udvidelse af rådgivningen, så den også gælder f.eks. pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og ikke mindst en hjælp til de mange unge og voksne adopterede, som behøver hjælp, men ikke er omfattet af den nye ordning. Husk i øvrigt at udfylde de evalueringsmateriale der følger efter PAS rådgivningen og som skal danne baggrund for en senere egentlig evaluering af PAS tilbuddet. Sagen om det særlige tilskud til børn af eneadoptanter Sagen har desværre fået en noget kedelig drejning. Efter sidste års store skuffelse, da en klar politisk aftale faldt væk, har vi arbejdet intenst på at sikre politisk opbakning. Samtidig har vi arbejdet på at forberede sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Diskriminationen af vore børn er åbenbar for enhver, når adoptivbørn som de eneste børn af enlige forsørgere, er udelukket fra at få det særlige børnetilskud. Megen logik taler for at det er forholdsvis enkelt at ændre på dette. 1

9 Bilag 2 Men frem for at vælge den mest oplagte løsning, at give vore børn retten til det særlige børnetilskud, vælger den nuværende regering i stedet at udvide diskriminationen således at børn af enlige der vælger fertilitetsbehandling nu også diskrimineres. Vi har meget svært ved at tro at dette bliver enden på vores sag, men faktum er at en lovændring kan få afgørende betydning for sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det vil ganske enkelt afskære muligheden for en domfældelse mod den danske stat. Tvangsadoptioner Dette emne er altid omgivet med store følelser. Emnet er vanskeligt fordi det afspejler manglerne i vort nuværende system, mangler i det nuværende plejesystem. Samtidig er det en balancegang for en forening som vores når vi bliver bedt om afgive høringssvar og udtalelser om emnet. I realiteten ønsker vi jo alle de bedste betingelser for vore børn uanset hvad. Loven er på vej, vi tror og håber at barnets tarv er det bærende element. Ændrede godkendelsesregler Adoptionsområdet har i en længere periode været under et meget stort pres. Som vi beskrev sidste år er ventetiderne steget og frustrationerne dermed også. Flere og flere modtagerlande har de seneste år øget presset på formidlingen internationalt og der bliver færre og færre børn til adoption til Danmark. I en periode med stigende pres og ventetidsforlængelse, valgte vi at fremsætte et meget konkret forslag om at forlænge godkendelsesvarigheden. De tidligere regler om 2 års godkendelse og derefter yderligere 2 års forlængelse kom under et voldsomt pres. Stigende ventetider og stigende alder hos ansøgerne begyndte at få betydning. Vi lagde en klar plan for at få ændret betingelserne og begyndte via vore politiske kontakter at få opbakning til at få en hurtig ændring af reglerne. I juni måned 2008 holdt vi et møde med den daværende justitsminister. Hun var særdeles imødekommende og kort tid efter kom den længe ventede ændring der udvider godkendelsens varighed til. 3+2 år. Hermed sikrer vi at mange ikke kommer i klemme. Vi arbejder selvfølgelig forsat på andre forbedringer af reglerne. Rådgivning og kurser Vi forsøger hele tiden at udvide det spænd vi rådgiver inden for, ligesom rådgiverne løbende får tilført ny inspiration samt tilbydes supervision og kurser. For at det bliver lettere at finde rundt i de mange tilbud af rådgivere, har vi i år fået lavet en folder, der tydeligt redegør for vores rådgivning og også understøttet denne med en præsentation i oktobernummeret af bladet. På kursussiden er der fortsat mange lokalforeninger, der er gode til at benytte sig af de forskellige tilskudsordninger i landsforeningen, som muliggør gode og inspirerende arrangementer. Vi er glade for, at der er så mange kræfter lokalt, og opfordrer jer til fortsat at lade jer inspirere af hinanden og arbejde sammen på tværs om de større arrangementer. Der har det seneste år været talt en del om de lange ventetider og det uholdbare i denne situation for kommende adoptanter. Der er i det små påbegyndt grupper for netop jer, der ikke kan holde 2

10 Bilag 2 ventetiden ud, så man kan mødes og få lidt luft med ligesindede. Et tilbud der fortsat arbejdes aktivt med at udvikle fra foreningens side. Ny adoption.dk Nu er det lige ved og næsten. Et længe næret og meget stort ønske hos os alle og vore medlemmer har været at få moderniseret vores hjemmeside. Arbejdet fortsætter, men vi er næsten klar til at få den nye hjemmeside lanceret. Samtidig er det med stor glæde vi kan oplyse at en hjemmeside for vore unge adopterede nu er gået i luften. Se mere på ungadopteret.dk. Nye lokalforeninger Den første januar 2008 trådte vor egen strukturreform i kraft. Ændringen var en nødvendig tilpasning som følge af kommunalreformen. Fordelingen af medlemmerne i de nye lokalforeninger blev foretaget automatisk, det var dog alligevel nødvendigt at gennemgå og tilrette et meget stort antal medlemsadresser. De hidtidige 15 lokalforeninger er nu blevet til 13 nye, som er kommet godt fra start, takket være et stort arbejde fra vore mange engagerede lokalforeningsbestyrelser Landsmøde 2008 Desværre måtte vi aflyse landsmødet i år. Og vi vil gerne have en dialog med vore medlemmer og baggrunden for det. Der vil som vi beskrev sidste år altid være drøftelser af hvad det bedste indhold for sådanne landsmøder er, nogle mener at det bør være et møde der fremmer den tætte dialog mellem medlemmer i LF og HB, mens andre tænker anderledes og mener at det er vigtigt at samle så mange interesserede som muligt. Emnet er sat under debat på årets generalforsamling, resultatet følger senere. Vi får se om der bliver et næste års landsmøde? En anden vigtig debat er hvordan vi får aktiveret flere frivillige kræfter til arbejdet med adoption. Også dette indgår i årets cafe-debat. Nordic Adoption Council Arbejdet i NAC udvikler sig meget positivt. Der er efter vores opfattelse en klar tendens til at samarbejdet bliver mere om mere frugtbart. Et mere tæt og frugtbart samarbejde er en forudsætning for at få forbedret forholdene for adoptivfamilier og adopterede. Medlemstal Vi oplever en stabil medlemssituation, vi er pt. ca medlemsfamilier. Afslutningsvis vil jeg på hele Hovedbestyrelsens vegne sende en stor tak til alle de mange aktive medlemmer, der sikrer at vores forening til stadighed opnår gode resultater på adoptionsområdet og at vi gør en væsentlig forskel for vore medlemmer. På Hovedbestyrelsens vegne Michael Paaske, Formand 3

11 Bilag 4a 30. juli 2008/jkp Forslag til ændringer i Adoption & Samfunds vedtægter Bemærk at forslagene foreløbig er opstillet kronologisk, dvs. væsentlige og ubetydelige ændringer er ikke prioriteret i forhold til hinanden. I 1 tilføjes en definition af foreningens forkortede navn: 1. Foreningens navn er Adoption & Samfund (herefter forkortet til A & S). Landsforeningen Adoption & Samfund forkortes efterfølgende i resten af teksten til A & S - skal rettes 28 steder i teksten. Nogle steder bør vi måske skrive foreningen jf. nedenstående. Landsforeningen forkortes til foreningen bortset fra i første linie og i 2, stk. 1. Rettelsen har kun til formål at forenkle teksten, og måske skal den ikke være generel. Nogle steder bør vi måske skrive A & S, andre steder kan det måske være hensigtsmæssigt at fastholde landsforeningen. Bør overvejes 15 steder i teksten. Overskriften før 4 justeres til Hovedbestyrelsen (herefter forkortet HB). Hovedbestyrelsen forkortes efterfølgende i resten af teksten til HB skal rettes 59 steder i teksten. I 4, stk. 2 rettes næstformænd til næstformand. Endvidere skal der justeres i teksten, så HB får mulighed for enten at konstituere sig med kasserer og sekretær eller at udlicitere disse opgaver måske skal HB ved udlicitering konstituere sig med kontaktpersoner til dem, som udfører opgaverne for HB. Forslag til ny formulering af 4, stk.2: 4, stk. 2. Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer, samt op til 4 suppleanter, der har adgang til hovedbestyrelsesmøderne.. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv som følger: Formand, 1. og evt. 2. næstformand, kasserer, sekretær samt 7 eller 6 ordinære medlemmer. HB kan i stedet for at konstituere en kasserer og en sekretær vælge at udlicitere de opgaver, som normalt varetages af kassereren og sekretæren. I tilfælde af udlicitering konstitueres en eller flere kontaktpersoner til dem, som udfører opgaver for HB. 4, stk. 3 første punktum rettes til: Ethvert personligt medlem af Adoption & Samfund, der er myndigt og har betalt kontingent inden generalforsamlingen, kan stille op som kandidat eller suppleant til hovedbestyrelsen. I næste punktum rettes 2 år til to år (det er normal praksis at skrive tallene fra 0-9 som tekst). I 7 benyttes i dag ordet region flere gange det giver tydeligvis tvivl om, hvilken myndighed, der er tale om. Regionerne har intet at gøre med adoption, og derfor bør teksten justeres: Statsforvaltningsudvalg 7. HB nedsætter pr. 1. januar 2007 et statsforvaltningsudvalg i hver af de fem statsforvaltningers område med følgende opgaver: - At opsamle synspunkter og problemstillinger fra lokalforeningerne i den enkelte statsforvaltnings område.

12 - At samarbejde med statsforvaltningen. - At være baggrundsgruppe for HBs arbejde i forhold til den enkelte statsforvaltning - At give input til HBs overordnede koordinering af arbejdet. - At deltage i udførelsen af HBs overordnede beslutninger med betydning for samarbejdet i de enkelte statsforvaltningers områder. Stk. 2. Statsforvaltningsudvalget består af ét medlem udpeget af HB samt 1-2 medlemmer udpeget af hver lokalforeningsbestyrelse den enkelte statsforvaltnings område. Det af HB udpegede medlem skal være medlem af HB eller suppleant til denne. De af lokalforeningsbestyrelserne udpegede medlemmer skal være medlem af lokalforeningsbestyrelsen i sit eget område. Stk. 3. Medlemmerne af statsforvaltningsudvalget udpeges for 1 år ad gangen. I tilfælde af et udvalgsmedlems forfald ved et enkelt møde eller permanent er den udpegende forening berettiget til at udpege en suppleant, som opfylder samme kriterier. Stk. 4. HBs repræsentant er formand i statsforvaltningsudvalget. Hvis formanden melder forfald, og HB ikke kan lade sig repræsentere ved en suppleant, vælger de tilstedeværende lokalforeningsrepræsentanter en midlertidig udvalgsformand. Stk. 5. Alle beslutninger i statsforvaltningsudvalget træffes ved almindeligt flertal. Hver lokalforening samt udvalgsformanden har én stemme. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 6. Udgifter ved statsforvaltningsudvalgets arbejde dækkes af de deltagende foreninger. Generalforsamlingen kan beslutte at afsætte særlige midler til arbejdet. De særlige midler fordeles af HB. Interessegrupper Vores definition af en interessegruppe er lidt for firkantet, for vi starter jo faktisk i 8, stk. 1 med at forudsætte, at de er medlemmer (af A & S). Efterfølgende lukker vi i 8, stk. 5 op for, at interessegrupperne selv bestemmer, hvem der kan være medlemmer, og dermed kan ikke-a & S- medlemmer også være med. Dette kan klares med en lille justering af 8, stk. 1: 8. En interessegruppe i Adoption & Samfund indeholder en landsdækkende gruppe af medlemmer, herunder selvstændige foreninger, der arbejder efter et bestemt formål indenfor foreningens rammer. 8, stk. 8: Der indsættes et komma efter 25 personer. 8, stk. 9: Det bør præciseres, at navnene på de delegerede skal afleveres til hovedbestyrelsens sekretær: 8, stk. 9. Navnene på de delegerede, jf. stk. 8, afleveres til HBs sekretær senest én uge før landsgeneralforsamlingen. 12, stk. 2: Det er ikke et udkast til budget, som HB udsender det skal ikke godkendes på generalforsamlingen, og kontingentsatserne (dvs. indtægterne) er jo fastsat på forrige generalforsamling. Udkast slettes i vedtægt:

13 12, stk. 2. Det reviderede regnskab udsendes til lokalforeningerne og interessegrupperne inden 1. oktober og forelægges på landsforeningens generalforsamling til godkendelse. Samtidig udsendes HBs budget. Det foreslås, at 13 forenkles således: 13 Kontingentet for det følgende regnskabsår fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsætte reducerede kontingentsatser for særlige grupper. Stk. 2. HB afgør, hvilken kontingentsats det enkelte medlem indplaceres på. Stk. 3. HB kan samtidig med godkendelsen, jf. 3, af et foreningsmedlem eller et virksomhedsmedlem fastsætte kontingentet for dette. Kontingentet kan ikke være lavere end det normale kontingent. LF-vedtægter: 2, stk. 5: De står næppe i vores magt at dele kommuner, hvorfor følgende formulering foreslås: 2 Stk. 5. Delinger og sammenslutninger skal behandles som en vedtægtsændring på landsforeningens generalforsamling. Delinger kan kun gennemføres i det omfang, der ikke medfører deling af medlemmerne i en kommune på flere lokalforeninger. Sammenslutninger kan kun gennemføres i det omfang, at de nye lokalforeninger fortsat holdes inden for én statsforvaltnings område. En deling skal indeholde beslutning om deling af lokalforeningens midler. 3, stk. 1, 2. punktum rettes til: Lokalforeningens ordinære generalforsamling fastsætter hvert år antallet af medlemmer og suppleanter i lokalforeningens bestyrelse. 5 og 6: Der er behov for en generel opstramning af tidsfrister for, hvornår man skal have betalt kontingent for at kunne deltage i LF-generalforsamling og i landsgeneralforsamlingen som delegeret (det er uhensigtsmæssigt, at kontrollen af betalingen skal kunne ske på selve generalforsamlingerne). Samtidig bør det også gøres mere klart, hvem i HB man skal meddele til - det bør være sekretæren. Følgende ændringer foreslås: 5, stk. 3: må være strammes til skal være. 5, stk. 4. Det påhviler lokalforeningens bestyrelse at meddele HBs sekretær, hvornår generalforsamlingen afholdes. 5, stk. 5. Ethvert medlem, bosat indenfor lokalforeningens område, har adgang til generalforsamling og stemmeret ved samme, såfremt medlemmet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. 5, stk. 9, 2. punktum rettes til: Ved valg til bestyrelse samt valg af delegerede kan hver stemmeberettiget afgive så mange stemmer, som det antal poster, der skal besættes. 6, stk. 1. Generalforsamlingen vælger blandt landsforeningens medlemmer lokalforeningens delegerede til landsforeningens generalforsamling, jf. dog stk. 2. Navnene på de delegerede afleveres til HBs sekretær senest én uge før landsgeneralforsamlingen. Delegerede, der ikke har betalt kontingent inden landsgeneralforsamlingen, har ikke stemmeret på denne.

14 Bilag 4b Hovedbestyrelsen agter på den kommende generalforsamling at fremsætte følgende to ændringsforslag til det tidligere udsendte forslag om vedtægtsændringer: Efter sidste punktum i 4, stk. 2 tilføjes: "Ved en eventuel udlicitering har de, som udfører kasserer- og sekretær-opgaverne, møderet til HBmøderne på lige fod med suppleanterne." Tilføjelsen har til hensigt at give de udførende ret til at deltage i HB-møderne og dermed at medvirke til at sikre et godt og tæt samarbejde mellem HB og de udførende. I 4, stk. 3 indsættes en ny sætning efter første punktum, så teksten bliver: "Ethvert personligt medlem af Adoption & Samfund, der er myndigt og har betalt kontingent inden generalforsamlingen, kan stille op som kandidat til hovedbestyrelsen eller som suppleant. Der kan dog ikke være mere end én person pr. medlemsnummer i hovedbestyrelsen inklusive suppleanter på samme tidspunkt. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. 10, stk. 5) for to år med mulighed for genvalg. Suppleanter vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg." Den indsatte begrænsning på antallet af HB-medlemmer med samme medlemsnummer har til hensigt at sikre at alle medlemmer stilles ens uanset antallet af personer pr. medlemsnummer. Jørn K. Pedersen HB

15 Bilag 5 Godkendelse af interessegrupper Følgende ny interesse/landegruppe ønskes godkendt: Pattaya Orphanage Adoption Network Listen af landegrupper består herefter af : Adoptionsgruppen for dansk-adopterede børn Bolivia Brasilien Bulgarien Colombia Dansk Sri Lanka forening Ecuadorklubben Ethiopien Guatemalaklubben Hviderusland Kaliningrad/Moskva Kinaforeningen Nepal Peru Rumænien, Sydafrika Thailand Tjekkiet Vietnam Landegruppen Listen af interessegrupper består herefter af : Balvikas Børnehjemmet palna indien Ene-Adoptanterne Fana s Venner Foreningen af adopterede fra Vestafrika (Burkina Faso m.m.) Indien-Træf Pattaya Orphanage Adoption Network Hovedbestyrelsen

16 Bilag 6 Nuværende model Tilskuddet er udregnet som vedtaget i kr. pr. medlem 11 + som vedtaget i ,50 kr. pr. medlem 22,5 + portoforhøjelse pr. januar *0,25 1,25 + portoforhøjelse pr. januar *0,25 1,25 + portoforhøjelse pr. januar *0,25 1,25 + portoforhøjelse pr. januar *0,75 3,75 I alt 41 I alt 8000, ,00 pr. medlem Februar 2008 er udbetalt ca i tilskud til lokalforeningerne LF må have en formue på max Ved formue over reduceres tilskud med det overstigende beløb Forslag ny model Grundtilskud Tilskud pr. medlem februar Grundtilskud er sat op pga reduktion i antal af LF Årlig regulering: kr. 1,00 pr. medlem - svarer til en inflationsgodtgørelse på knap 3% Denne beregning gælder til andet vedtages på en GF. 13 LF Medlemmer Tilskud efter denne model I alt LF s max formue: Antal medlemmer * kr. 100 Ved formue over dette beløb reduceres tilskud med det overstigende beløb NB: Særregel for små lokalforeninger (Bornholm) - Formue som nu max

17 Bilag 7 From: To: Subject: Forslag til generalforsamling den 15. november Date: Mon, 20 Oct :10: Kære Michael Påske. Fra GEA's bestyrelse vil vi gerne stille flg. forslag til generalforsamling. Jeg håber, det er den rette vej at sende det til dig - jeg vil gerne lige bede dig svare om du har modtaget det, så jeg ved, det er i orden. Vi vil motivere forslaget nærmere til generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lene Rohde Forslag til generalforsamling i A&S hovedbestyrelse den 15. November 2008 Bestyrelsen for Gruppen af EneAdoptanter stiller hermed forslag om, at kontingentreglerne og kontingentsatserne ændres tilbage svarende til sådan som de var før generalforsamling 2007 og at benævnelsen for medlemsskaberne samtidigt ændres til: Husstande med to forsørgere: 400,- Husstande med én forsørger: 250,-

18 Bilag 8 Arbejdsprogram Ved generalforsamlingen er der tradition for at fremlægge det kommende års, ofte meget ambitiøse, arbejdsprogram. Således også dette år, dog med en væsentlig tilføjelse omkring de til rådighed værende ressourcer. Hovedbestyrelsen ønsker derfor ikke at give for store løfter om hvad vi kan opnå i den kommende periode. Derimod ønsker vi et realistisk oplæg til indsatsområder. Emnerne nedenfor, i ikkeprioriteret rækkefølge, skulle gerne afspejle dette ønske. Hovedbestyrelsen har besluttet at indhente ekstern inspiration til projektstyring, således at vi fremover mere effektivt kan håndtere de mange og ofte meget ambitiøse mål som vi påtager os at arbejde for. Af denne grund er oversigten over det kommende års arbejdsprogram mindre omfattende end tidligere. Vi ønsker med andre ord at være langt mere realistiske i forhold til hvad vi kan overkomme i den kommende generalforsamlingsperiode. Post Adoption Service Som det er omtalt i vores beretning for året der gik, er vi meget tilfredse med at der endelig er sat et tilbud op for dette område. At det viser sig at være en kæmpe succes kommer ikke bag på os. Men vi ønsker at også andre end de der netop har hjemtaget barn kan komme i betragtning. Adoption er en livslang proces og tilbudet bør omfatte alle adopterede, unge som ældre. Opfølgning på kommunalreformen Som konsekvens af kommunalreformen ændrede vi på en række interne organisatoriske forhold, som vi fortsat har til gode at følge op på. Det er derfor Hovedbestyrelsens plan at der i den kommende periode sættes ind med konkrete aftaler i forhold til den enkelte regioner, dvs. de enkelte Statsforvaltningers sagsbehandling. Særligt tilskud til børn af eneadoptanter Denne sag får også i år en særlig betydning, idet Folketinget behandler et forslag om at udvide kredsen af diskriminerede til også at omfatte børn af kvinder der har modtaget fertilitetsbehandling. Sagen verserer også for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Vi skal følge sagen nøje. Reglerne trænger til et eftersyn Vi følger løbende op på de ændrede forhold og dermed de eventuelle konsekvenser dette måtte have for adoptionsreglerne. Vi har tidligere fokuseret på aldersreglerne. Senest fik vi ændret godkendelsesreglerne således at en godkendelse nu gælder i år. Men andre regler trænger til et service-eftersyn og det vil vi presse på for sker nu. Økonomi på adoptionsområdet Vi har tidligere foreslået de til enhver tid siddende ministre at der burde afholdes en temadag med emnet økonomi på adoptionsområdet. Formålet med en sådan skulle være en uforbeholden men kritisk gennemgang af det nuværende system, samt forhåbentlig fremlæggelse af nye ideer til en nye og mere effektiv måde at håndtere det på. HB

19 Bilag 9 Budgetforslag 2008/09 Indtægter Udkast budget 08/09 Regnskab pr. 30/ Kontingenter Bladindtægter Portotilskud Renteindtægter Øvrige indtægter 0 0 Indtægter i alt Udgifter Bladet tryk Bladet porto Bladet i øvrigt Journalisthjælp bladet Bladet i alt Tilskud til foreninger Lokalforeningerne Regionsudvalg Lande- og interessegrupper Tilskud til arrangementer Tilskud til foreninger i alt Kurser/konferencer Kursusudgifter Konferencer Kurser/konferencer i alt Møder Landsmøde/rådgiverkursus/supervisio n (inkl. transport) Møder nordisk (inkl. transport) Generalforsamling (inkl. transport) Møder Telefonmøder Transportudgifter Møder i alt Administration Telefon Internet Porto Kontingentopkrævning Kontorudgifter Øvrige administrationsudgifter Administration i alt Andre udgifter Brochurer, bøger, m.m Gaver m.m Adoptionslinien Småinvesteringer Intermedia Diverse Andre udgifter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter 0 - Gebyrer Finansielle udgifter i alt Udgifter i alt Nettoresultat

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen)

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Navn 1. Foreningens navn er Adoption & Samfund (herefter forkortet til A & S). Formål 2. A & S er en dansk landsforening, hvis formål det er at varetage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 14. november 2009 kl Afholdt på Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 14. november 2009 kl Afholdt på Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 14. november 2009 kl. 13.00 Afholdt på Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Gruppe GEA GEA Dansk adopterede Tjekkiet Landegruppe for Sydkorea Nigeria Kina Midt-Vestsjælland Midt-Vestsjælland Midt-Vestsjælland Midt-Vestsjælland København København København København Vestjylland

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere