Den offentlige sektors brug af it 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektors brug af it 2010"

Transkript

1 Den offentlige sektors brug af it 21

2 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN ISSN Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks Statistiks temaside om it på Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf e-post: Forfatter: Martin Lundø Chefkonsulent i Danmarks Statistik. Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 211 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

3 Forord Informationssamfundet og den offentlige sektor er nært forbundne, ikke mindst når vi som borgere er i kontakt med offentlige myndigheder. Således har halvdelen af befolkningen og syv ud af ti virksomheder indsendt e-blanketter til myndighederne inden for det seneste år. Men også i forhold til de indre linjer i forvaltningen er informationsteknologi af afgørende betydning for effektivt at kunne løse konkrete opgaver. Det gælder ikke alene den enkelte myndighed. Digitaliseringsprojekter medfører øget samarbejde hos to ud af tre myndigheder, og fælles standarder er en forudsætning for at de forskellige systemer kan tale sammen. Undersøgelsen Den offentlige sektors brug af it er gennemført årligt siden 21 og måler såvel den borger- og virksomhedsrettede it-anvendelse som den interne it-anvendelse. Den dækker omfanget og betydningen af digitalisering samt barriererne. Blandt årets nyheder er en måling af cloud computing i den offentlige sektor. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik på vegne af IT- og Telestyrelsen samt Den Digitale Taskforce, som har stået for finansieringen. De forskellige indikatorer er udarbejdet i samarbejde mellem parterne. Publikationen er udarbejdet af Danmarks Statistik i kontoret Erhvervslivets Udvikling af chefkonsulent Martin Lundø og kontorfuldmægtig Peter Søndergaard Rasmussen. Danmarks Statistik, 7. marts 211 Jan Plovsing / Peter Bøegh Nielsen

4 4 - Den offentlige sektors brug af it 21 Indhold 8. marts 211. Tabel 11, side 18, er rettet i forhold til oprindelig netudgave og trykte version. 1. Sammenfatning Ekstern kommunikation Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Open source og åbne standarder Open source-software Åbne standarder Elektronisk indkøb, attestation og betaling It-sikkerhed Barrierer for it og digital forvaltning Barrierer for elektronisk adgang til data It-styring og -strategi It-strategi It-arkitektur It-styring generelt Styring af digitaliseringsprojekter Effekt af digitaliseringsprojekter Outsourcing af it-funktioner Cloud computing It og miljø Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information Signaturforklaring, } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul

5 Den offentlige sektors brug af it Sammenfatning Indholdet Emnet i denne publikation er den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand lige fra kommunikationen med borgere og virksomheder til de fælles standarder, der binder den offentlige sektor og dens it-systemer sammen. Udviklingen i it-anvendelsen er dækket under emner som strategi, styring, effekt og barrierer. Blandt årets nyheder er cloud computing. Årets resultater er præget af stigninger på flere områder: Elektronisk sagsstyring Open source E-indkøb It-beredskabsplaner Projektstyringsværktøjer Produktion og frigørelse af ressoucer Videomøder og grønne strategier Barrierer også i vækst 76 af myndighederne anvender et system til elektronisk sagsstyring, hvor det i 29 var 7 Det er en fortsættelse af de senere års mærkbare stigninger. Derimod er der stagnation i hvor mange sager, der håndteres papirløst (side 8). 68 af myndighederne brugte open source-software på ét eller flere områder mod 52 i 29. Bl.a. er open source kontorpakker mere udbredt. Blandt barriererne for open source er manglende tilpasning til fagsystemer (side 9). 47 af alle myndigheder har elektronisk indkøb i et omfang, der svarer til mindst halvdelen af det samlede antal bestillinger mod 42 i 29. Hver anden myndighed havde integreret e-indkøb med økonomisystemet i 21 (side 14). Andelen af myndigheder med en ajourført it-beredskabsplan er steget fra 57 i 29 til 63 i 21 (side 16). 77 af myndighederne udarbejder en business case ved større projekter det er en stigning fra 66 i 29. Der er også flere, der har fastlagt konkrete effektmål for de større digitaliseringsprojekter (side 24). Der er flere myndigheder i 21, der mærker et kvantitativt udbytte af digitaliseringsprojekter, fx øget produktion eller ressourcefrigørelse. Der er dog forsat få myndigheder, der får frigjort ressourcer i høj grad (side 26). Videomøder anvendes af 44 Det er en stigning fra 39 i 29. Lang de fleste myndigheder der anvender videomøder, har møderum med særlige videofaciliteter. 31 af alle myndigheder har en grøn it-strategi. Det er en stigning fra 26 i 29 (side 31). Den mest markante barriere for digital forvaltning er vanskeligheder med at frigøre ressourcer til udvikling. Blandt de barrierer, der er steget mest i betydning fra 29 til 21 er Mangel på fælles offentlige løsninger (side 18). Om undersøgelsen Den offentlige sektors brug af it baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt centralt placerede it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner. Alle landets kommuner og regioner har modtaget spørgeskemaet. I den statslige sektor indgår alle departementer, styrelser og direktorater samt de største længerevarende og videregående uddannelsesinstitutioner. Svarprocenten var 71 i 21. Se flere oplysninger i kapitel 13, Fakta om undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget af på vegne af IT- og Telestyrelsen og Den Digitale Taskforce. Andre tal om informationssamfundet Den offentlige sektors brug af it er en del af Danmarks Statistiks belysning af informationssamfundet, der også omfatter disse undersøgelser: Befolkningens brug af internet Danske virksomheders brug af it It-udgifter i virksomheder. Alle undersøgelser er tilgængelige på

6 6 - Den offentlige sektors brug af it Ekstern kommunikation Elektronisk kommunikation hyppigst med andre myndigheder Figur 1. Myndighederne blev spurgt om, hvor stor en andel dokumenter (dvs. breve o.l.) der ankommer elektronisk, fx via e-post. 32 af myndighederne modtog mindst halvdelen af deres dokumenter elektronisk fra borgere i 21 og 43 ligeledes mindst halvdelen af dokumenterne fra virksomheder elektronisk. Hvad angår dokumenter fra myndigheder, er niveauet højere: 61 i 21 mod 57 i 29. Andel dokumenter der modtages elektronisk Mindst Under 25 Ved ikke Fra borgere Fra virksomheder Fra andre myndigheder Anm.: Ved 'dokumenter' ses der bort fra uformel e-post (fx korte meddelelser, svar m.m.). Det skal understreges, at der ikke er tale om en eksakt måling af modtaget e-post m.m., men derimod om et skøn fra myndighedernes side. Statslige myndigheder modtager flest elektroniske dokumenter Tabel 1. De statslige myndigheder ligger en del foran kommunerne med hensyn til modtagelse af elektronisk dokumenter. Det gælder især den mere intensive brug, hvor mindst halvdelen af dokumenterne modtages elektronisk (tabel 1). Andel dokumenter der modtages elektronisk. 21 I alt Under Mindst E-dokumenter fra borgere Under Mindst Ved ikke E-dokumenter fra virksomheder Under Mindst Ved ikke E-dokumenter fra myndigheder Under Mindst Ved ikke Anm.: Ved 'dokumenter' ses der bort fra uformel e-post (fx korte meddelelser, svar m.m.). 1 I alt omfatter stat, regioner og kommuner.

7 Den offentlige sektors brug af it 21-7 Staten modtager flest e-dokumenter Fald i brug af XML Hovedparten bruger OIOXML Figur 2. Når de statslige myndigheder ligger foran kommunerne mht. modtagelse af e-dokumenter, kan det hænge sammen med en højere grad af specialisering af de statslige myndigheders opgaver og brugergrupper. Forskellen mellem stat og kommuner er mest udtalt i forholdet til borgere. 56 af myndighederne kommunikerer med andre myndigheder i XML-formatet, hvilket er et fald fra 63 i 29 (figur 2). Andelen er 5 i staten og 63 af kommunerne. Blandt de myndigheder, der kommunikerer i XML, brugte 96 OIOXML-formatet, dog i forskellig grad. 21 anvendte OIOXML-formatet i høj grad, 5 i nogen grad og 26 i ringe grad. 4 brugte ikke OIOXML. Kommunikation med andre myndigheder i XML - udbredelse Heraf brug af OIOXML-format 21 8 af myndigheder der kommunikerer i XML I høj grad I ringe grad I nogen grad Slet ikke/ikke relevant Tabel 2. Kommunikation med andre myndigheder i XML-format I alt Under Mindst I alt omfatter stat, regioner og kommuner. XML XML er det fælles format for udveksling af data internt i den offentlige sektor og med private virksomheder. Ved XML forstås extensible Markup Language et systemuafhængigt sprog til beskrivelse af dokumentstrukturer. OIOXML OIOXML-formatet er den fællesoffentlige variant af XML og fungerer som en standard for dataudveksling mellem forskellige offentlige it-systemer

8 8 - Den offentlige sektors brug af it Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Fortsat vækst i elektronisk sagsstyring Tabel af myndighederne anvender et system til elektronisk sagsstyring (tabel 3), hvor det i 29 var 7 Det er en støt fortsættelse af de senere års mærkbare stigninger. Elektronisk sagsstyring er mest udbredt i kommunerne, hvor 81 er omfattet mod 71 i staten. Elektronisk sagsstyring I alt Under Mindst I alt omfatter stat, regioner og kommuner. Anm.: elektronisk sagstyting: System med understøttelse af selve sagsforløbet mellem sagsbehandlere. Stagnation i papirløse sager Figur af myndighederne med elektronisk sagsstyring håndterede mindst hver anden sag papirløst i 21. Denne andel er stagneret de sidste par år i forhold til tidligere års vækst (figur 3). En medvirkende årsag kan være den fortsatte tilgang af myndigheder med elektronisk sagsstyring, hvor systemet ikke er taget i brug i fuldt omfang. Andel af sager, der håndteres papirløst af myndigheder med elektronisk sagsstyring Mindst Under 25 Ved ikke/ikke relevant Anm.: Ved elektronisk sagsstyring forstås et system, der understøtter sagsforløbet mellem sagsbehandlere. 6 ud af 1 bruger FESD-standarden 61 af myndighederne har et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som er baseret på FESD-standarden. Der er ikke den store forskel mellem staten, hvor 57 bruger FESD-standarden, og kommunerne, hvor andelen er 64 FESDstandardens afløser, Sag- og Dokumentstandarder, anvendes af 29 af myndighederne. Her er udbredelsen en del større blandt kommunerne med 43 mod 17 i staten.

9 Den offentlige sektors brug af it 21-9 Tabel 4. Standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering. 21 I alt Under Mindst FESD-standard Sag- og Dokumentstandarder Anm.: Sag og Dokument-standarderne er seks nye fællesoffentlige standarder, som skal understøtte integration mellem fagsystemer og systemer til elektronisk sags- og dokumenthåndtering. De erstatter de oprindelige FESD-standarder, som blev udviklet i regi af Det Fællesoffentlige Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringsprojekt (FESD). Standarderne indgår i rammeaftaler med udvalgte ESDH-leverandører. 4. Open source og åbne standarder 4.1 Open source-software 2 ud af 3 bruger open source Figur af myndighederne brugte open source-software på ét eller flere områder i 21 (figur 4), hvilket er en pæn stigning fra 52 i 29. Open source betyder, at softwaren i udgangspunktet kan anvendes uden licensbetaling, og at kildekoden er åben og frit tilgængelig for enhver. Eksempler er Linux (operativsystem) samt Firefox/Mozilla (web-browser). Myndighedernes brug af open source-software I alt På egne servere På medarbejderes computere Bruger open source Styresystemer Andre infrastrukturkomponenter Browsere Kontorpakker Fagsystemer CMS-systemer Andet Open source-software Open source-software er software, hvor kildekoden er åben og frit tilgængelig for enhver, også hvad angår ændringer. Selve softwaren (fx Open Office, Linux, Firefox/Mozilla) kan anvendes uden licensbetaling, men tillægsydelser mod betaling kan forekomme (fx support eller garantier). Hvis man ændrer kildekoden, vil man i nogle tilfælde forpligte sig til at offentliggøre ændringerne.

10 1 - Den offentlige sektors brug af it 21 Stigninger på alle områder Hver femte myndighed bruger nu open sourcekontorpakker Tabel 5. Der er spurgt mere detaljeret i 21 sammenlignet med 29-undersøgelsen. På de indikatorer der går igen, er der i alle tilfælde stigninger. Open source-software til styresystemer bruges af 42 mod 36 i bruger open source til andre infrastrukturkomponenter (ny indikator). Begge disse anvendelser er mest udbredt på myndighedens egne servere. Open source i forhold til browsere bruges af 31 mod 21 i 29 og kontorpakker af 2 mod 13 i 29 begge mest udbredt på medarbejdernes computere. Endelige bruger 19 open source-software til fagsystemer og 18 til CMS (Content Management System), begge nye indikatorer. Myndighedernes brug af open source-software. 21 I alt Under Mindst Bruger open source I alt På egne servere På medarbejdernes computere Styresystemer I alt På egne servere På medarbejdernes computere Infrastrukturkomponenter I alt På egne servere På medarbejdernes computere Browsere I alt På egne servere På medarbejdernes computere Kontorpakker I alt På egne servere På medarbejdernes computere Fagsystemer I alt På egne servere På medarbejdernes computere CMS-systemer I alt På egne servere På medarbejdernes computere Andet I alt På egne servere På medarbejdernes computere I alt omfatter stat, regioner og kommuner

11 Den offentlige sektors brug af it Fordele og ulemper ved open source-software Open source svært at tilpasse til fagsystemer Figur 5. Brug af open source-software kan være forbundet med fordele såsom lavere driftsomkostninger (fx sparede licenser) eller uafhængighed af leverandører (åbne standarder og ret til ændringer). Der er dog også en række barrierer. Blandt barriererne for brug af open source-software har manglende tilpasning til fagsystemer den største betydning. 71 af myndighederne opfatter dette som en barriere af stor eller nogen betydning, og et flertal af disse ser det som en barriere af stor betydning (figur 5). Barrierer for brug af open source-software. 21 Stor betydning Nogen betydning Manglende tilpasning til fagsystemer 6 12 Usikkerhed om produkternes modenhed Mangel på leverandører og/eller support Manglende viden om området Gevinst ikke tilstrækkelig Anm. Tallene i søjlerne er afrundede og kan derfor afvige fra de sammenlagte tal i tekstafsnittet Usikkerhed om produkternes modenhed Fald i barrieren Gevinst ikke tilstrækkelig Barrierer for open source størst for kommunerne Tabel 6. Herefter kommer barriererne usikkerhed om produkternes modenhed (68 ), mangel på leverandører og support (63 ), manglende viden om området (59 ) og endelig gevinst ikke tilstrækkelig' (53 ). Hele 32 mener at barrieren gevinst ikke tilstrækkelig er af stor betydning. Der er en faldende tendens i barrierernes betydning. Mest markant er barrieren gevinst ikke tilstrækkelig som er faldet fra 6 i 29 til 53 i 21 (stor eller nogen betydning). De statslige myndigheder, som er de hyppigste brugere af open source-software, tillægger i almindelighed barriererne mindre betydning end kommunerne (tabel 6). Det gælder ikke mindst problemer med manglende tilpasning til fagsystemer hvor kun halvt så mange tillægger dette betydning, sammenlignet med kommunerne. Barrierer for brug af open source-software. 21 Barrierens betydning Stor Nogen Stor Nogen Stor Nogen Manglende tilpasning til fagsystemer Usikkerhed om produkternes modenhed Mangel på leverandører og/eller support Gevinst ikke tilstrækkelig Manglende viden om området I alt omfatter stat, regioner og kommuner.

12 12 - Den offentlige sektors brug af it Åbne standarder 8 ud af 1 bruger OOXML/ODF 6 ud af 1 har tilgængelige hjemmesider Tabel af myndighederne kan modtage eller sende dokumenter baseret på OOXML eller ODF, heraf 77 OOXML og 72 ODF. 4 angiver, at de ikke bruger disse formater og resten svarer ved ikke. OOXML og ODF er obligatoriske standarder for modtagelse af tekstbehandlingsdokumenter fra borgere, virksomheder og andre myndigheder. Lidt færre, 75, bruger PDF/A-1. PDF/A-1 er en standard for langtidsarkivering i PDF-formatet. Kun 4 bruger ikke PDF/A-1 og 21 svarer ved ikke. 59 af myndighederne anvender standarden for tilgængelige hjemmesider, som indeholder retningslinjer for brugervenlighed i forhold til syns- og hørehæmmede, indlæringsvanskeligheder m.v. 1 bruger ikke denne standard og 31 svarer ved ikke. Brug af åbne standarder. 21 I alt Under Mindst OOXML/ODF heraf OOXML heraf ODF PDF/A Standard for tilgængelige hjemmesider Anm.: OOXML og ODF er ét ud af syv sæt af obligatoriske standarder og vedrører modtagelse af tekstbehandlingsdokumenter fra borgere, virksomheder og andre myndigheder. PDF/A-1 er en standard for langtidsarkivering i PDF-formatet der fra udgangen af 21 har været obligatorisk for offentlige myndigheder, når dokumenter kun skal læses og ikke redigeres. Standarden for tilgængelige hjemmesider vedrører retningslinjer for brugervenlighed i forhold til syns- og hørehæmmede, indlæringsvanskeligheder m.v. En del myndigheder (overvejende statslige) svarede ved ikke til ovennævnte spørgsmål: OOXML 16, ODF 21, PDF/A-1 21, standard for tilgængelighed 31 og fravalg af åbne standarder 25 med ved ikke. 1 I alt omfatter stat, regioner og kommuner. Formål med åbne standarder Formålet med åbne standarder i den offentlige sektor er blandt andet at lette dataudveksling mellem flere it-systemer, sikre valgfrihed mellem leverandører samt at gøre it-systemer mere fleksible i forhold til ændringer i opgaver og organisering. Krav til åbne standarder Åbne standarder skal være dokumenterede og offentligt tilgængelige samt kunne bruges uden begrænsninger. Standarderne udarbejdes og vedligeholdes i et åbent forum ( Vejledning om anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige, IT- og Telestyrelsen 27).

13 Den offentlige sektors brug af it Fravalg af åbne standarder Tabel 8. Kun 4 af myndighederne har fravalgt understøttelse af åbne standarder i it-løsninger købt efter 1/1 21 efter det såkaldte følg eller forklar-princip. Fravalgt understøttelse af åbne standarder i it-løsninger købt efter 1/1 21 I alt Under Mindst Ja Nej Har ikke købt it-løsninger i Ved ikke Anm.: Har institutionen fravalgt understøttelse af et af de syv sæt af åbne standarder efter 1. januar 21 efter følg eller forklar -princippet? Siden 1. januar 28 skal offentlige myndigheder ved indkøb af nye it-løsninger stille krav om anvendelse af syv sæt af obligatoriske, åbne standarder, medmindre særlige årsager begrunder en undtagelse det såkaldte følg eller forklar -princip. 1 I alt omfatter stat, regioner og kommuner. Syv sæt obligatoriske åbne standarder Pr. 1. januar 28 skal offentlige myndigheder ved indkøb af nye it-løsninger stille krav om anvendelse af syv sæt af obligatoriske åbne standarder, medmindre særlige årsager begrunder en undtagelse: 1. Dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) 2. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) 3. Elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) 4. Digital signatur (OCES) 5. Offentlige hjemmesider og tilgængelighed 6. It-sikkerhed (DS-484 kun obligatorisk i staten; DS 484 skiftes gradvist ud med den internationale standard ISO/IEC 271 de kommende år). 7. Dokumentudveksling (ODF/OOXML). Standarderne er beskrevet nærmere på

14 14 - Den offentlige sektors brug af it Elektronisk indkøb, attestation og betaling Flere elektroniske indkøb Figur af alle myndigheder har elektronisk indkøb i et omfang, der svarer til mindst halvdelen af det samlede antal bestillinger det er en stigning fra 42 i har e-indkøb på mindst 25 af de samlede bestillinger, hvilket er en stigning fra 62 i 29 (figur 6). Elektronisk indkøb er afgivelse af ordrer via computer, fx via internetportaler. Elektronisk indkøb andel af myndighedernes samlede ordrer Ved ikke Under 25 % % % I alt Stat Kommuner Mindst 75 % Anm.: Skøn i forhold til antal bestillinger. Intensiv e-handel mest udbredt i staten Flere integrerer e-køb med økonomisystemet Figur 7. De statslige myndigheder ligger i spidsen, idet 51 har e-køb svarende til mindst halvdelen af det samlede antal ordrer. Det er lidt hyppigere end kommunerne, hvor andelen er af myndighederne havde integreret de elektroniske indkøb med økonomisystemet i 21. Det er en mærkbar stigning fra 44 i 29. Stigningen har været størst blandt de statslige myndigheder, hvor andelen steg fra 39 i 29 til 54 i 21 Elektronisk indkøb integreret med økonomisystem I alt Stat Kommuner Anm.: Har institutionen integreret elektronisk indkøb med økonomisystemet? Digitaliseret attestation og betaling uændret 87 af myndighederne angav i 21, at de interne arbejdsgange vedrørende attestation (godkendelse) og betaling af elektroniske køb var fuldt digitaliserede. Det er omtrent uændret i forhold til 29, men en stigning fra 77 i 27 (figur 8).

15 Den offentlige sektors brug af it Figur 8. Fuld digitalisering af interne arbejdsgange ved attestering og betaling af e-køb I alt Stat Kommuner Anm.: Er de interne arbejdsgange i institutionen vedr. attestation og betaling af elektroniske fakturaer fuldt digitaliserede? Åben standard for e-faktura Tabel 9. Omkring 3 ud af 4 myndigheder kan modtage fakturaer i OIOUBL, som er den nye åbne standard for elektroniske fakturaer. De større kommuner ligger med 92 noget over gennemsnittet. Kan modtage faktura i OIOUBL. 21 I alt Under Mindst Modtage faktura i OIOUBL Anm.: Kan institutionen modtage fakturaer i OIOUBL (den åbne standard for elektroniske fakturaer)?. OIOUBL er den nye åbne standard for elektroniske fakturaer og er en videreførsel af "OIOXML - elektronisk regning". 1 I alt omfatter stat, regioner og kommuner.

16 16 - Den offentlige sektors brug af it It-sikkerhed Flere it-beredskabsplaner Figur 9. Andelen af myndigheder med en ajourført it-beredskabsplan er steget fra 57 i 29 til 63 i 21. De øvrige områder er omtrent uændrede: 88 havde en formelt udnævnt it-sikkerhedsansvarlig i havde it-sikkerhedsstyring efter DS484-standarden og 41 havde løbende it-sikkerhedsuddannnelse af medarbejdere; et lille fald fra 44 i 29. It-sikkerhedstiltag Formelt udnævnt itsikkerhedsansvarlig It-sikkerhedsstyring DS484 Ajourført itberedskabsplan Løbende itsikkerhedsuddannelse Staten er foran kommunerne på itsikkerhedsområdet Tabel 1. De statslige myndigheder ligger foran kommunerne på alle fire områder, men kommunerne har indhentet en del af det statslige forspring de seneste par år. Fx er andelen af kommuner med ajourført it-beredskabsplan steget fra 39 i 29 til 49 It-sikkerhedstiltag. 21 I alt 3 Stat Kommuner I alt Under Mindst Formelt udnævnt it-sikkerhedsansvarlig It-sikkerhedsstyring DS Ajourført it-beredskabsplan Løbende it-sikkerhedsuddannelse It-sikkerhedsstyring jf. DS484 (også kaldet ISO/IEC 271) med løbende rapportering til ledelsen. DS484 er en åben sikkerhedsstandard beregnet for offentlige myndigheder. DS484 skiftes gradvist ud med den internationale standard ISO/IEC 271 de kommende år. 2 It-beredskabsplan som er ajourført inden for de seneste to år. 3 Løbende it-sikkerhedsuddannelse af medarbejdere inklusive system- og dataejere. 3 I alt omfatter stat, regioner og kommuner. NemLog-in mest udbredte løsning Selvbetjening ikke relevant for alle myndigheder Der eksisterer i dag flere løsninger til sikker identifikation af brugere i forhold til elektronisk selvbetjening. NemLog-in, en fællesoffentlig løsning, som forventes at afløse de øvrige løsninger, bruges af 72 KMD NemAdgang bruges af 46, egne digitale signaturløsninger af 3 og egne pinkode-løsninger af 22 NemLog-in og KMD NemAdgang er noget mere udbredt i kommunerne sammenlignet med de statslige myndigheder. Medvirkende er, at 27 af de statslige myndigheder angiver, at selvbetjening ikke er relevant.

17 Den offentlige sektors brug af it Figur 1. Sikker brugeridentifikation ved log-in I alt Stat Kommuner Løsning tilsluttet NemLog-in Løsning tilsluttet KMD NemAdgang Egen digital signaturløsning Egen pinkode-løsning Anm.: NemLogin er en fællesoffentlig login-løsning, som deles af forskellige myndigheder og som forventes at erstatte de øvrige løsninger i løbet af 211. Log-in sker ved brug af NemID eller Digital Signatur. Efter log-in stilles man automatisk tilbage til den hjemmeside, man kom fra. Datatab pga. manglende backup er steget Figur af myndighederne havde i 21 inden for det seneste år oplevet virusangreb med tab af data eller arbejdstid af genererende eller alvorlig karakter. Det er uforandret i forhold til har oplevet datatab pga. manglende backup mod 15 i 29. Myndigheder udsat for problemer i forhold til it-sikkerhed. 21 Virusangreb med tab af data eller arbejdstid 3 Datatab pga. manglende backup 19 Uautoriseret adgang til systemer og data 16 Denial of service angreb ¹ 14 Økonomisk it-misbrug 8 Afpresning/trusler mod data eller software Anm. Spørgsmålet lød: Har myndigheden været udsat for nogle af følgende problemer inden for det seneste år? Procenterne angiver andelen, hvor problemet blev betegnet som 'alvorligt' eller 'generende'. Så godt som ingen benyttede sig af svarmuligheden 'katastrofal' betydning, hvorfor denne kategori er slået sammen med 'alvorligt'. 1 Denial of service-angreb er forsøg på at forstyrre kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. Uaftoriseret adgang hos 1 ud af 6 Økonomisk misbrug og bedrageri sjældent 16 har været udsat for uautoriseret adgang til systemer og data, en mindre stigning fra 12 i 29. Denial of serviceangreb har fundet sted hos 14 af alle myndigheder mod 13 i 29. Denial of service-angreb er et forsøg på at forstyrre kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. 8 havde været udsat for økonomisk it-misbrug i 21 mod 5 i 29. Endelig blev der spurgt til afpresning eller trusler rettet mod data eller software. Dette sikkerhedsproblem havde ingen været udsat for i 21, hvilket følger en sjælden hyppighed også de foregående år.

18 18 - Den offentlige sektors brug af it 21 Hver anden havde sikkerhedsproblemer det seneste år Tabel 11. Lidt under anden myndighed 47 havde været udsat for mindst ét af ovennævnte problemer det seneste år, hvilket er samme andel som i 29-undersøgelsen. Problemerne betegnes typisk som generende og kun sjældent som alvorlige. Myndigheder, der har været udsat for problemer med it-sikkerhed rettelse I alt Under Mindst Virusangreb med tab af data eller arbejdstid Datatab pga. manglende backup Denial of service angreb Uautoriseret adgang til systemer og data Økonomisk it-misbrug Afpresning/trusler mod data eller software Anm.: Spørgsmålet lød: Har myndigheden været udsat for nogle af følgende problemer inden for det seneste år? Procenterne angiver andelen, hvor problemet blev betegnet som 'alvorligt' eller 'generende'. Så godt som ingen benyttede sig af svarmuligheden 'katastrofal' betydning, hvorfor denne kategori er slået sammen med 'alvorligt'. 1 I alt omfatter stat, regioner og kommuner. 2 Denial of service-angreb er et forsøg på at forstyrre kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. 7. Barrierer for it og digital forvaltning Vanskeligt at frigøre ressourcer Systemer svære at integrere Figur 12. Den mest markante barriere for it og digital forvaltning er vanskeligheder med at frigøre ressourcer til udvikling. Det er en barriere af stor eller nogen betydning for 86 af myndighederne (figur 12). Blandt disse angiver forholdsvis mange, at det er en barriere af stor betydning. For 85 har det stor eller nogen betydning, at de eksisterende systemer er svære at integrere, fulgt af barriererne it-udgifter højere end forventet mangel på fælles offentlige løsninger og infrastruktur, samt lovgivning mangler tilpasning. Barrierer for it og digital forvaltning. 21 Stor betydning Nogen betydning Svært at frigøre ressourcer Eksisterende systemer svære at integrere It-udgifter højere end forventet Mangel på fælles offentlige løsninger Lovgivning mangler tilpasning Manglende udbytte for organisationen Mangel på fælles standarder Manglende it-færdigheder hos borgere eller virks. Manglende udbytte for borgere eller virksomheder Mangel på politisk vilje og klare mål Mangel på engagement hos ledelsen Anm. Tallene i søjlerne er afrundede og kan derfor afvige fra de sammenlagte tal i tekstafsnittet

19 Den offentlige sektors brug af it Mønster i barriererne Økonomiske barrierer dominerer Barrierer i stigning Tabel 12. Barriererne kan grupperes tematisk, her nævnt med placering efter betydning: I Økonomi (1, 3) II Systemintegration (2) III Offentlige rammebetingelser (4, 5, 7, 1) IV Manglende udbytte internt og eksternt (6, 9) V Manglende it-færdigheder hos brugere (8) VI Manglende engagement hos ledelsen (11). Grupperet på denne måde ligger de økonomiske barrierer højest, fulgt af problemer med systemintegration. Lavest ligger de barrierer, der relaterer sig til manglende udbytte, brugerfærdigheder og engagement. I gennemsnit er barriererne steget lidt i betydning fra 29 til 21. De største stigninger (stor eller nogen betydning) er: Mangel på fælles offentlige løsninger fra 68 til 76 Manglende it-færdigheder hos borgere eller virksomheder fra 55 til 62 Lovgivning mangler tilpasning fra 67 til 73 Barrierer for it og digital forvaltning Stor betydning Nogen betydning Stor betydning Nogen betydning Svært at frigøre ressourcer Eksisterende systemer svære at integrere It-udgifter højere end forventet Mangel på fælles offentlige løsninger Lovgivning mangler tilpasning Manglende udbytte for organisationen Mangel på fælles standarder Manglende it-færdigheder hos borgere eller virksomheder Manglende udbytte for borgere eller virksomheder Mangel på politisk vilje og klare mål Mangel på engagement hos ledelsen Anm. Tallene i søjlerne er afrundede og kan derfor afvige fra de sammenlagte tal i tekstafsnittet 7.1 Barrierer for elektronisk adgang til data Tilpasning af systemer og snitflader er en stor barriere især for kommunerne Der blev i undersøgelsen spurgt særskilt til en række barrierer for elektronisk adgang til data hos offentlige samarbejdspartnere. Den største barriere er her, at tilpasningen af systemer og snitflader er for dyr. 76 af myndighederne mener, at dette er en barriere af stor eller nogen betydning og 49, at det er et problem af stor betydning (tabel 13). Denne barriere tillægges større betydning i kommunerne, hvor 71 mener, at det er af stor betydning. Tilpasning af systemer og snitflader vedrører ikke selve adgangen til data, men hvordan de overføres fra ét it-system til et andet.

20 2 - Den offentlige sektors brug af it 21 Manglende tilgængelighed af data Tabel 13. Manglende tilpasning af lovgivning og regler udgør en barriere for 66 af myndighederne, heraf i stor grad for 27 Manglende digital tilgængelighed af data er et problem for i alt 65, heraf i stor grad for 23 Også på disse to områder mærkes barriererne mest af kommunerne. Barrierer for elektronisk adgang til data. 21 Barrierens betydning Stor Nogen Stor Nogen Stor Nogen For dyr tilpasning af systemer og snitflader Lovgivning og regler mangler tilpasning Data ikke tilgængelige digitalt I alt omfatter stat, regioner og kommuner. Flere mangler tilpasning af lovgivning og regler Barrierer i kraftig stigning i kommunerne Barrierer for elektronisk adgang til data er steget i betydning. Det gælder Lovgivning og regler mangler tilpasning som er steget fra 61 i 29 til 66 i 21 (stor eller nogen betydning). For alle tre barrieres vedkommende er der stigning i andelen, der angiver stor betydning. Stigningen i barrierernes betydning bæres først og fremmest af kommunerne. Fx mente 33 af kommunerne i 21 at det er et problem af stor betydning af data ikke er tilgængelige digitalt en tredobling fra 11 i It-styring og -strategi 8.1 It-strategi It-strategi hos hovedparten Flere nævner it-tilgængelighed Open source og cloud computing nævnes ikke af alle brugere Flertallet af myndighederne, 62, har en ajourført it-strategi for brug eller anskaffelse af it (tabel 14). Det er en mindre stigning fra 58 i 29. De mest udbredte elementer er it-sikkerhed, borger- og virksomhedsservice, it-arkitektur, samt it-infrastruktur, som begge er indeholdt i langt de fleste it-strategier. 63 af myndighederne med it-strategi nævner it-tilgængelighed, dvs. udformning af it-løsninger (fx hjemmesider) så alle kan anvende dem. Denne andel er steget fra 56 i 29. Grøn it er også steget, nemlig fra 45 i 29 til 49 i 21. Grøn it er også behandlet i kapitel 12, It og miljø. Mindre udbredt er open source, som er indeholdt i 36 af strategierne. Det svarer til 23 af alle myndigheder, hvilket er en del lavere end den andel, der bruger open source, nemlig 68 (se også kapitel 4). 35 nævner udstilling af offentlige data, dvs. principper for 3. parts anvendelse af ikke-følsomme data. Endelig omfatter 2 af strategierne cloud computing. Det svarer til 12 af alle myndigheder, hvilket tilsvarende er en del lavere end de 37, som bruger cloud computing jf. kapitel 11.

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 It-anvendelse i den offentlige sektor 2 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 Udgivet af Danmarks Statistik 29. februar 22 Oplag: 7 Printet i Danmarks Statistik

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2008

Den offentlige sektors brug af it 2008 Den offentlige sektors brug af it 2008 Den offentlige sektors brug af it 2008 Udgivet af Danmarks Statistik 25. februar 2009 som e-publ ISBN 978-87-50-750-6 ISSN 903-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:0 2. februar 2007 Den offentlige sektors brug af it 2006 Resumé: Fortsat stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation herunder digitale blanketter

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 71 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Elektronisk kommunikation steget markant Moderat stigning i udbredelsen af

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 73 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Den offentlige sektors it-anvendelse er på dagsordenen i mange sammenhænge.

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 71 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Nyt statistikområde Anvendte kilder Behovet for tal om den offentlige sektors brug af it er fremstået i takt med

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 26 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 26 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Marts 26

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Genbrug af offentlig information i Danmark

Genbrug af offentlig information i Danmark Genbrug af offentlig information i Danmark epsiplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen Videnskabsministeriet Public Sector Information

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab, Folketinget Christiansborg 1218 København K Orientering om

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2008

Danske virksomheders brug af it 2008 Danske virksomheders brug af it 8 Danske virksomheders brug af it 8 Udgivet af Danmarks Statistik April 9 som e-publ ISBN 978-87-51-1715-5 ISSN 193-657 Pdf-udgaven kan hentes gratis på www.dst.dk/it Adresser:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel.

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Behov for gearskifte Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Løbende tilpasning af systemerne giver stor værdi men er systemerne og myndighederne klar? Der er potentiale i konfigurerbare standardsystemer

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere