Ansøgningsskema Større netværksinitiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer"

Transkript

1 Ansøgningsskema Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Alle godkendte ansøgninger lægges op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil. Netværksinitiativet: Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation ( lead agency ): Øvrige (danske) organisationer (oversigt vedlægges som bilag): Navn: FORDI - Forum for rettigheder & diversitet Kontaktperson: Olga Ege Navn: Folkekirkens Nødhjælp (FKN) Adr: Nørregade 15, 1165 København K Tlf: Kontaktperson: Elsebeth Gravgaard Se bilag 1, 1a og 1b Ansøgt støtteperiode: Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM: Ansøgt beløb fra NGO FORUM første støtteår: kr kr. Andre finansieringskilder til initiativet (medfinansiering): 2012: kr kr. i husleje fra FKN. 2013: kr. i medlemskontingenter kr. i husleje fra FKN. 2014: kr. i medlemskontingenter kr. i husleje fra FKN. Resumé (max. 15 linjer): FORDI - Forum for rettigheder & diversitet vil arbejde med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed ud fra en rettighedsbaseret og diversitetsfokuseret tilgang til udvikling. I en rettighedsbaseret tilgang er fokus på at adressere de underliggende årsager til fattigdom, ulighed og marginalisering. Diversitetsaspektet er et integreret element i en rettighedsbaseret tilgang, der skærper vores blik på intersektionalitet mellem sociale kategorier, som køn, race, etnicitet, seksualitet, handicap, alder, kaste, religion og sociale klasser. Beskyttelse og respekt for internationale menneskerettigheds-standarder er et afgørende led i dette. Et fokus på rettigheder og diversitet giver os værktøjer til at analysere, hvordan forskellige magtrelationer konstituerer og influerer hinanden, og skaber hindringer i adgangen til realisering af rettigheder. Dette muliggør en mere kompleks forståelse af fattigdom, ulighed og marginalisering. De faglige problemstillinger i relation til rettigheder og diversitet er forummets hovedfokus, og vil blive belyst og behandlet gennem en række aktiviteter, der er tværgående og sammenhængende for de tre år. For at skabe yderligere rum for fordybning, specialiseret vidensudvikling og kapacitetsopbygning kobles rettigheder og diversitet med årlige temaer. For 2012 er temaet Marginaliserede stemmer - civile og politiske rettigheder; i 2013 Beyond 2015 fokus på rettigheder; og i 2014 vil der blive sat fokus på rettigheder og diversitet i relation til skrøbelighed og stabilitet. Side 1 af 9

2 1. Tema (max. 1 side) 1.1 Beskriv netværksinitiativets faglige tematik. Der er de sidste år kommet et skærpet fokus på, at ulighed og marginalisering er centrale hindringer for udvikling. Fattigdom er ikke kun et spørgsmål om mangel på ressourcer, men handler i lige så høj grad om adgangen til indfrielse af rettigheder, samt om diskrimination og social ulighed. Fattige og marginaliserede lever ofte uden tilstrækkelig adgang til at få dækket basale behov og uden muligheder for demokratisk og aktiv deltagelse i beslutninger, der er afgørende for deres liv. Det handler om magthaveres manglende respekt for de menneskerettigheder, som de fleste lande i verden har forpligtet sig til at beskytte, respektere og opfylde. Den rettighedsbaserede tilgang har fokus på deltagelse, gennemsigtighed/ ansvarlighed, ikke-diskrimination, empowerment og har brugen af internationale menneskerettighedsstandarder som parameter. Diversitet er en central komponent i en rettighedsbaseret tilgang, idet arbejdet mod diskrimination og ulighed har promoveringen af diversitet som et output. Diversitetsaspektet sætter fokus på de underliggende årsager til ulighed og marginalisering, ved via en intersektionel tilgang at se på hvordan forskellige former for diskriminerende magtordninger samvirker. Det betyder en opmærksomhed på hvordan sociale kategorier, som køn, race, etnicitet, seksualitet, handicap, alder, kaste, religion og social klasse, indvirker og influerer på hinanden. Ved specifikt at fremhæve diversitetsaspektet i den rettighedsbaserede tilgang styrkes fokus på, hvordan forskellige sociale grupper, gennem diskrimination og manglende gennemsigtighed og viden, begrænses i adgangen til rettigheder. 1.2 Hvilke problemstillinger indenfor det faglige tema vil initiativet sætte fokus på, og hvordan relaterer de sig til de overordnede udviklingstendenser og tværgående problemstillinger beskrevet i den danske civilsamfundsstrategi? Forummet arbejder med en rettighedsbaserede tilgang for at styrke danske aktører og deres samarbejdspartneres evner til at bekæmpe fattigdom, ulighed og marginalisering, og knytter derved an til det overordnede mål, såvel som til en række delmål i den danske Civilsamfundsstrategi. Den rettighedsbaserede tilgang ligger ligeledes direkte i tråd med globale tendenser indenfor udvikling. Det voksende fokus på den rettighedsbaserede tilgang har skabt et behov for viden, dokumentation og erfaringsudveksling. De faglige problemstillinger i relation til rettigheder og diversitet udgør forummets hovedfokus, og vil blive belyst og behandlet gennem en række aktiviteter, der er tværgående og sammenhængende for de tre år. For at sikre indsigt i aktuelle problemstillinger, faglig fordybelse og målrettet kapacitetsopbygning, vil FORDI ligeledes lave årlige tematiske nedslag. De tre valgte temaer supplerer hinanden og erfaringerne og læringen fra de enkelte år vil derfor blive videreført og brugt aktivt i de efterfølgende år. Temaet for 2012 Marginaliserede stemmer - civile og politiske rettigheder er valgt, idet sikringen af og civilsamfundets evne til at fastholde regeringers ansvar for civile og politiske rettigheder, er afgørende for et deltagende, mangfoldigt og stærkt civilsamfund. Netop i disse år er civilsamfundet under pres. Den uafhængige organisation Freedom House udgav i januar 2011 en rapport, der viser, at respekten for civile rettigheder er faldet over en årrække 1, mens en ACT Alliance rapport fremhæver, at der er sket en indskrænkning af det civile råderum i et stigende antal ulande, hvilket sætter græsrodsorganisationer og NGO'er under pres 2. Temaet Beyond 2015 fokus på rettigheder knytter an til det sidste topmøde om 2015 Målene i 2013, der bl.a. vil omhandle forslag til en post-2015 agenda. Det er forummets hensigt at sætte fokus på, hvordan man kan arbejde rettighedsbaseret med MDG erne samt på, hvordan en post-2015 agenda kan styrkes af en klar rettighedsbaseret tilgang. Temaet Skrøbelighed og stabilitet sætter fokus på arbejdet med rettigheder og diversitet i lande med manglende eller svage stater og institutioner. Skrøbelige og ustabile situationer rammer ofte marginaliserede grupper hårdest, og konflikt er som regel sammenkoblet med diskrimination og ulighed. Men også den brede befolkning rammes af indskrænkninger af deres rettigheder. Et fokus på rettigheder og diversitet er et stærkt redskab i konflikt-transformationsperioder. Skrøbelige stater er et vigtigt fokusområde i den danske uviklingspolitik, og der er et stigende behov for at arbejde med en rettighedsorienteret tilgang i relation til skrøbelighed og konflikt. Temaet for det tredje år bygger videre på erfaringerne fra de to foregående år. 1 Freedom in the World 2011, Freedom House, 2011, 2 Shrinking Political Space of Civil Society Action, ACT Alliance 2011, Side 2 af 9

3 1.3 Hvad er det strategiske mål ( development objective ) for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? Det overordnede strategiske mål er at øge fokus på og styrke arbejdet med bekæmpelse af ulighed, fattigdom og marginalisering blandt danske udviklingsorganisationer, humanitære organisationer, menneskerettighedsorganisationer, institutter og deres partnerorganisationer. (Se også bilag 3). Delmål 1: Styrke medlemsorganisationernes kapacitet til at skabe resultater på rettigheds- og diversitetsområdet [kapacitetsopbygning] Resultater Kvaliteten af medlemmernes arbejde med rettigheder og diversitet er styrket gennem læring, erfaringsudveksling og ny viden; Udvikling af konkrete redskaber, der kan styrke medlemmerne i at bekæmpe ulighed, fattigdom og marginalisering; Dokumentation af god praksis og resultater opnået ved en integreret tilgang til diversitet og rettigheder; Innovativt samarbejde med forskere og forskningsmiljøer, for at sikre synergi og faglig kvalitet. Delmål 2: Styrke og bidrage til advocacy-arbejde på rettigheds- og diversitetsområdet. [fortalervirksomhed] Resultater Styrkelse af medlemmernes evne til at udføre fortalervirksomhed indenfor forummets temaer; Deltagelse i advocacy arbejde for eksempel relaterede til den danske udviklingspolitik og i forbindelse med det forstående arbejde med beyond 2015; Formidling af viden inden for området specielt relateret til de tre valgte temaer. 2. Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 2 sider) 2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og forundersøgelser. FORDI er et nyt netværksinitiativ. Initiativet udspringer af en proces i det faglige netværk Kønsnet, hvor alle medlemmer var inviteret til et visionsmøde om de overordnede strategiske visioner, samt konkrete aktivitetsforslag til konceptnoten. På visionsmødet blev det klart, at en stor gruppe af Kønsnets medlemmer ønsker at fokusere anderledes og dygtiggøre sig inden for rettighedsbaseret tilgang med særlig fokus på intersektionalitet. Samtidig har en uformel rettighedsgruppe med repræsentanter fra en række organisationer og institutter, gennem en årrække mødtes på frivillig basis for at sparre og erfaringsudveksle på feltet og har stået bag enkelte aktiviteter, herunder nogle i samarbejde med Kønsnet. Denne gruppe ønsker nu et mere formaliseret netværk med det rettighedsbaserede arbejde i fokus og medlemmer af gruppen er inddraget i udarbejdelsen af denne ansøgning. Efter visionsmødet blev første udkast af konceptnoten sendt til alle deltagere, med mulighed for at kommentere. De indkommende forslag dannede baggrund og ramme for konceptnoten og det videre arbejde med indeværende ansøgning. Ydermere har der i forbindelse med selve ansøgningen været afholdt en række møder med forskellige interessenter for at få indarbejdet en bred vifte af input, forslag og kommentarer. Temaerne for de enkelte år er udvalgt på baggrund af ønsker fra medlemsorganisationerne. Værtsorganisationen har desuden været involveret i processen, dels gennem faglig sparring og input, dels ved at flere i FKN, herunder den øverste ledelse, har kontaktet ledelsen i en række organisationer med henblik på at sikre opbakning og institutionel forpligtelse til initiativet. 2.2 Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer sig til initiativet f.ex. i forhold til medarbejdertid, økonomiske bidrag og ledelsens opbakning? På nuværende tidspunkt har ledelsen i 23 organisationer og institutter underskrevet en medlemskontrakt, der indikerer at de bakker op om det nye netværksinitiativ økonomisk (differentieret medlemskontingent). Se bilag 1, 1a og 1b. Flere af de 23 organisationer og institutter har ydermere tilkendegivet opbakning til FORDI via støtte til specifikke aktiviteter, som f.eks. udarbejdelse af notater som forummet kan bruge til at påvirke politiske processer, målrettede partnerbesøg, samt tilbud om brug af konferencefaciliteter og møderum. Udover de 23 organisationer, der har underskrevet en medlemskontrakt, så har flere Side 3 af 9

4 organisationer vist stor interesse, men har ikke haft mulighed for at diskutere det nye netværksinitiativ internet i egne organisationer. Repræsentanter fra organisationerne vil inkluderes i planlægning og udførelse af aktiviteter og initiativer, samt gennem deltagelse i Advisory Board (se punkt 2.4). 2.3 Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer? Den rettighedsbaserede tilgang vinder i stigende grad indpas i udviklingssektoren både internationalt og nationalt. Det er derfor en tematik, der er relevant for en bred skare i det danske udviklingsmiljø at opkvalificere sig indenfor. FORDI har en ambition om at nå bredt ud i medlemsorganisationer og sikre kapacitetsudvikling til flere typer af ansatte fra ledelsen, HR til frivillige. Forummets tematik og det særlige fokus på de årlige temaer vil kunne sammenbringe nye aktører, tiltrække ekspertviden og derigennem styrke organisationernes evne til at arbejde med rettigheder og diversitet. Gennem udvikling af konkrete redskaber og opsamling af good practice er det hensigten at gøre viden om rettigheder og diversitet let tilgængeligt for de deltagende organisationer. Forummets publikationer skal publiceres og rundsendes elektronisk, så det er enkelt at distribuere dem i organisationer og på institutter. Derudover vil forummet opfordre de deltagende organisationer og institutter til at sende mere end en medarbejder af sted til kurser og andre aktiviteter, for at muliggøre sparring med udgangspunkt i organisationsbehov, samt bedre mulighed for at tage læring med tilbage i organisationerne. Forummet har allerede nu fået opbakning fra ledelsen i en række organisationer, og denne organisatoriske forpligtelse forventes at kunne lede til en bredere forankring. Erfaringer fra andre netværk viser, at aktiviteter der arrangeres i samarbejde mellem netværksinitiativer og medlemsorganisationer kan give et større ejerskab i organisationerne og bevirke at flere medarbejdere deltager. Det er derfor noget FORDI vil arbejde for at realisere. 2.4 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne), ansvarsfordelingen, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt økonomistyring. FORDI er organiseret i et samarbejde mellem Advisory Board (AB), koordinatoren og værtsorganisationen. AB skal fungere som et rådgivende organ, der giver fagligt input og inspiration til koordinatoren, samt bidrager til gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, AB består af 8-10 repræsentanter fra medlemsorganisationerne med værtsorganisationen som selvskrevet medlem. På nuværende tidspunkt ønsker følgende organisationer og institutter at sidde i AB: FKN, Amnesty, Afrika Kontakt, Danner, CARE, Foreningen for Kønsforskning, Institut for Menneskerettigheder (IMR), KULU, MS og UNDP. Ud af denne gruppe vælges en mindre gruppe på 4-5 repræsentanter til en bestyrelse, der skal træffe beslutninger om tildeling af midler til ansøgte aktiviteter. FKN s repræsentant er som vært for netværket født medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen mødes 1-2 gange årligt, mens tildeling af midler fortrinsvis klares via elektronisk kommunikation. Endvidere er der rum for tværgående arbejdsgrupper - Initiativgrupper bestående af repræsentanter fra medlemsorganisationerne, der bliver tovholdere på forskellige aktiviteter med opbakning fra både koordinator og AB. Muligheden for online arbejdsplatforme til AB og initiativgrupper via eks. podio.com vil blive undersøgt og faciliteret af en koordinator. FORDIs sekretariat skal fungere som kommunikationscentral, der sørger for, at informationer via mail og web, når ud til medlemmerne og andre interesserede. Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er værtsorganisation og har derved det økonomiske og personalejuridiske ansvar. FKNs regnskabsafdeling, står for finansiel kontrol, revision og finansiel afrapportering. 2.5 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg overordnet arbejdsbeskrivelse for evt. koordinator og konsulenter og eventuelt CV, hvis der allerede er en person identificeret. FORDI søger om støtte til en fuldtidskoordinator 5,7 måneder af De efterfølgende to år søges der om en koordinator for 32 timer om ugen. FORDI er et nyt initiativ og vil have behov for en koordinator med de nødvendige ressourcer til at igangsætte netværksinitiativet og understøtte aktiviteter. Arbejdstiden er Side 4 af 9

5 fordelt mellem en række essentielle opgaver, herunder: i) facilitering af arbejdsprocesser og læringsprocesser; ii) planlægning og gennemførelse af aktiviteter som undervisning, redigering af publikationer, redskabskurser og debatarrangementer; iii) sikring af kapacitetsopbygning af medlemmerne gennem udvikling af metoder, redskaber og strategier; iv) systematisk erfaringsopsamling og udveksling og inddragelse af viden fra andre netværk og ressourcer; v) formidling, samt vi) administration. Prioriteringen er endvidere baseret på et ønske fra medlemsorganisationerne om at have en ankerperson, der besidder faglige kompetencer og faciliteringsevner for at sikre professionalitet og kontinuitet. Erfaringer viser, at aktivitetsniveauet og de engageredes forpligtelse til initiativet styrkes betragteligt af en kompetent og aktiv koordinator. Se bilag 4 for overordnet arbejdsbeskrivelse. 3. Den danske ressourcebase (max. 1 side) 3.1 Beskriv den eksisterende danske ressourcebase inden for temaet, herunder de deltagende organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til temaet samt andre netværk inden for samme fagområde. Flere og flere organisationer i den danske ressourcebase arbejder med, eller ønsker at arbejde med, en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder, at der både blandt store og små organisationer er en enorm interesse for læring og kompetenceudvikling på området. Den rettighedsbaserede tilgang er en international tendens, som de danske organisationer møder i deres samarbejde med partnere og andre organisationer internationalt. Den rettighedsorienterede tilgang er kompleks og fordrer en anden tilgang til udviklingsprojekter, hvorfor behovet for vidensudvikling er stort. Et ben i den rettighedsbaserede tilgang er ikke-diskrimination og mange organisationer arbejder på i højere grad at fokusere på diversitet i deres arbejde. Denne udvikling ses også på køns- og ligestillingsområdet, hvor det intersektionelle perspektiv har vundet indpas på såvel organisationsniveau som i forskningsverdenen. Bevægelsen væk fra et eksklusivt fokus på køn til et fokus på diversitet ses bl.a. i det nyligt oprettede Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde Universitet og i Center for Equality, Diversity, Gender (EDGE), der lanceres i november ved Aalborg Universitet. Forummets medlemsorganisationer udgør et bredt udsnit af den danske ressourcebase, og favner udviklingsorganisationer, humanitære organisationer, menneskeretsorganisationer, institutter og forskningsinstitutter. Medlemmernes arbejde spænder over et bredt spektrum af tematiske områder, herunder fødevaresikkerhed, demokratisering, politisk deltagelse, køn, menneskerettighedsbaseret udviklingsbistand, HIV/AIDS, politisk vold, handicap, MDG, uddannelse, tortur, reproduktiv sundhed, sport, fortalervirksomhed, klima, miljø og bæredygtig naturressourceforvaltning. Nogle af organisationerne har erfaringer med at arbejde rettighedsbaseret i deres projekt- og programarbejde, andre med rettighedsorienteret fortalervirksomhed og igen andre med diversitet og ikke-diskrimination. 3.2 Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk. Samarbejde og koordinering med de andre faglige NGO netværk er både essentielt, nødvendigt og yderst relevant. For at undgå overlap med de andre netværk er denne samtænkningsproces allerede initieret, og vil blive koordineret yderligere når udfaldet af netværksansøgningerne kendes. Af planer for samarbejde kan nævnes: IMR har gennem årene udbudt en lang række RBA-kurser og det er derfor besluttet at samarbejde og samtænke ressourcer på dette område. Helt konkret kan det være i forhold til tværgående aktiviteter, kursus om RBA i skrøbelige stater, og kurser om civile og politiske rettigheder. Endvidere er IMR ved at udvikle små metoder moduler til at arbejde med udvidelse af "space for participation" og har en række stærke eksperter på indholdssiden. Projektrådgivningen (PRNGO) og FORDI har haft indledende drøftelser om samarbejde omkring metodeudvikling på advocacy/fortalervirksomhed. En oplagt mulighed er, at forummet tager lead på en initiativgruppe, der sammen med PRNGO løfter denne opgave. Inden udgangen af året sætter PRNGO og FORDI sig sammen og laver en analyse af hvordan vi kan supplere hinanden, så ressourcerne bruges bedst og overlap undgås. Der koordineres ligeledes med de øvrige netværk. Side 5 af 9

6 Et samarbejde med MENA-Netværket kan indeholde en aktivitet der sætter spot på retten til politisk deltagelse efter det arabiske forår og diskutere om det har givet en større adgang til deltagelse for kvinder, etniske minoriteter samt andre som indtager en mindre favorabel social position. FORDI ser muligheder for samarbejde og koordinering med Børne- og Ungdomsnetværket, der netop fokuserer på marginaliserede børn og unge. Ligeledes vil der blive koordineret omkring unge kvinders deltagelse, hvilket er et centralt fokusområde i den fælles indsendte ansøgning fra Uddannelsesnetværket og Børne- og Ungdomsnetværket Samarbejde med 92-gruppen (er ikke konfirmeret) og Concord er oplagt i forhold til Beyond 2015 temaet og deltagelse i debatten, der skal samle input til en rettighedsbaseret post-2015 agenda. Desuden vil der blive koordineret med NGO FORUMs sekretariat og fokus på de Globale Tendenser i de tilfælde, hvor der er overlap (Se desuden afsnit 4). 3.3 Beskriv kort eventuelle andre internationale netværk og/eller videnscentre på området og evt. muligheder for samarbejde. Det er FORDIs hensigt at samarbejde med internationale netværk og videnscentre, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. På nuværende tidspunkt har medlemsorganisationerne kontakt med en lang række netværk, som forummet kan sparre med, bl.a.: AWID, KIT, RSFL, GADN, BRIDGE, IDS, CIVICUS, Amnesty International og Oslo Governance Centre. I forbindelse med Beyond 2015 er det oplagt for FORDI at knytte an til den internationale proces. Forummet vil samarbejde med internationale organisationer, netværk og forskningsinstitutter om deling af ressourcer indenfor rettigheder og diversitet, samt gøre brug af ressourcepersoner i forbindelse med kursusafholdelse. 4. Aktiviteter og resultater (max. 1½ sider) 4.1 Beskriv kort initiativets hovedaktiviteter for hele perioden og de forventede resultater med reference til Bilag 3 Forummets hovedaktiviteter 3 består dels af en række tværgående aktiviteter, dels af tematiske aktiviteter knyttet til de årlige temaer. De tværgående aktiviteter skal sørge for vidensudvikling, dokumentation, erfaringsudveksling, advocacy og udvikling af redskaber på rettigheds- og diversitetsområdet. De tematiske aktiviteter skal sikre indsigt i aktuelle problemstillinger, faglig fordybelse og målrettet kapacitetsopbygning. Tværgående aktiviteter viden, dokumentation og advocacy 1) Kurser i rettigheder og diversitet med mulighed for at fokusere på specialiserede områder som: Participatorisk metode, konflikt transformation, intersektionalitet, politiske og økonomiske analyser, samt menneskerettigheds- og kønsbudgettering. Brug af Gender and Rights A Resource Guide. 2) Mapping af den danske ressourcebase i forhold til rettighedsbaseret arbejde og diversitet. Hvor er styrker og svagheder og hvordan komplimenterer medlemmerne hinanden. 3) Udarbejdelse af redskaber i arbejdet med rettigheder og diversitet, med udgangspunkt i vidensdeling og erfaringsudveksling. 4) Opsamling af læring, erfaringer og dokumentation knyttet til rettigheder og diversitet, samt til årets tema. 5) Effektiv fortalervirksomhed og fælles høringssvar på både organisationsniveau, i strategier for udviklingspolitik og i en bredere offentlighed. 6) Aktiviteter der har til hensigt at styrke medlemmerne i fortalervirksomhed samarbejde med PRNGO. 7) Kursusudbud i samarbejde med PRNGOs tværgående tema for læring og metodeudvikling. Kurser i diversitet, rettighedsbaseret arbejde, køn og ligestilling samt eventuelt andre kurser. Koordinering med IMR. Tematiske aktiviteter 2012: Marginaliserede stemmer - civile og politiske rettigheder 1) Opsætning af det anerkendte teaterstykke SEVEN med kendte danskere på scenen. Samarbejde med UNDP og Betty Nansen Teateret. Opsætningen er bl.a. finansieret af Danida. SEVEN er 3 Aktiviteterne er en oversigt over mulige aktiviteter og kan ændre sig i takt med nye tendenser opstår, og behov, ideer og ønsker fra medlemsorganisationerne fremkommer. Side 6 af 9

7 rettighedsorienteret og behandler emner som fattigdom, demokrati, vold, skrøbelige stater, reproduktive rettigheder og entreprenørskab. (Se desuden afsnit 5.1 og bilag 5). 2) Kurser om civile og politiske rettigheder. Læring og metodeudvikling, kapacitets- og organisationsudvikling, inkl. værktøjer indenfor effektmåling, monitorering, evaluering og indikatorer. Eksempelvis med fokus på resultatbaserede management framework og theories of change frameworks. Samarbejde med IMR. 3) Deltagelse - teknisk redskab eller politisk mål? Kortlægning og erfaringsudveksling af gode metoder og udarbejdelse af inspirationsdokument, der kan styrke organisationernes participatoriske tilgange. 4) Konference/seminar om retten til politisk deltagelse efter det arabiske forår: Nye demokratiske vinde blæser over MENA regionen, men har dette givet en større adgang til deltagelse for kvinder, etniske minoriteter samt andre som indtager en mindre favorabel social position? Samarbejde med KVINFO og MENA-Netværket. 5) Workshop og fyraftensmøder: i) Forenings- og forsamlingsfrihed under pres: Politisk vold som barriere for udvikling af demokrati og inkluderende deltagelse. ii) Fra organiserede civilsamfundsorganisationer til spontane bevægelser: Hvordan arbejder man med deltagelse når tendensen er en bevægelse fra organiserede civilsamfundsorganisationer til spontane bevægelser? iii) Ytringsfrihed: Medier er blevet et stadig vigtigere værktøjer i udviklingsarbejdet efter det stigende fokus på fortalervirksomhed. Men hvem giver medierne i Syd egentlig en stemme? 6) Opstart af Beyond 2015 aktiviteter og inspirationsgruppe. Tematiske aktiviteter 2013: Beyond 2015 fokus på rettigheder 1) 2015 Måls kapacitetsopbygningskurser, der skal styrke medlemmernes viden om 2015 Målene ud fra et rettighedsperspektiv; sætte fokus på betydningen af at målene ikke er rettighedsbaserede; samt diskutere en rettighedsbaseret post-2015 agenda. 2) Fokus på hvordan man i praksis arbejder rettighedsbaseret med MDG erne. Udvikling af redskaber, erfaringsdeling og besøg fra Syd. 3) Deltagelse i debatten for at samle ideer til en rettighedsbaseret post-2015 agenda. Koordinering med 92-gruppen, Concord Danmark, Beyond 2015 Campaign, Amnesty, UNDP og andre aktører. 4) Træningstilbud i budget tracking for rights som metode til at holde stater ansvarlige for at give de fattigste adgang til rettigheder indeholdt i MDG erne fx uddannelse og sundhed. 5) Konference om menneskerettigheder og MDGerne samarbejde med IMR. 6) Opstart af aktiviteter og inspirationsgruppe til temaet Skrøbelighed og stabilitet Tematiske aktiviteter 2014: Skrøbelighed og stabilitet 1) Kursus om rettighedsbaseret arbejde i skrøbelige stater. Læring og metodeudvikling, kapacitets- og organisationsudvikling, inkl. værktøjer indenfor effektmåling, monitorering, evaluering og indikatorer. Samarbejde med forskere, links til UM udviklings- og humanitære strategier. Samarbejde med IMR. 2) Udgivelse af papers om arbejdet med rettigheder og diversitet i skrøbelige stater: Om sårbare grupper i konflikter; om deltagelse og anti-diskrimination i konflikttransformations processer. Papers baseret på erfaringsudveksling og inddragelse af forskningsmiljø. 3) Arrangement om deltagelse, konflikttransformations processer og skrøbelighed. Arrangement der kobler temaet i 2012 med temaet i Læring og ny viden. 4) Workshop om kønsbaseret vold relationen mellem vold, social eksklusion og marginalisering. For eksempel vold mod mænd i og udenfor konfliktsituationer. 4.2 Beskriv hvordan netværkets aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og evalueret herunder hvordan medlemsorganisationerne inddrages og indgår i mulige refleksionsprocesser om læring i egen organisation. Koordinatoren vil være ansvarligt for monitorering af netværkets aktiviteter, hvilket primært vil foregå via afrapportering og opsamling på afholdte kurser, seminarer og træningsforløb ved for eksempel spørgeskemaer og mødeevalueringer. Såfremt det findes nødvendigt kan der arrangeres refleksionsprocesser om læring i egen organisation. Dette er dog ikke noget der er medregnet i budgettet og derfor noget der må finansieres af de organisationer, der ønsker dette. FORDI er er nyt netværksinitiativ og det vil derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre en evaluering for at opsamle erfaringer, vurdere aktiviteter og målopfyldelse og tilrettelægge eventuelt fremtidigt arbejde. Side 7 af 9

8 4.3 Beskriv hvordan aktiviteterne og de forventede resultater kan sikre at kvaliteten af de deltagende organisationers arbejde i Syd højnes Gennem det varierede udbud af aktiviteter, forventes det at medlemsorganisationernes evne til at omsætte og implementere den rettighedsbaserede tilgang i programarbejde i Syd styrkes. En grundig indføring i metoder på området og erfaringsudveksling giver medlemmerne bedre muligheder for at bidrage til den faglige kvalitet i implementeringen i Syd. Samtidig er det ideen, at de redskaber, der udvikles, skal kunne bruges og videreformidles i organisationernes arbejde i Syd. Opsamlingen af good practice tager udgangspunkt i medlemmerne og deres partneres arbejde i Syd, hvilket skal sikre relevans. Advocacy arbejdet i nord skal være med til at øge fokus og prioritering af arbejdet med rettigheder og diversitet i den danske udviklingsindsats i Syd. 4.4 Beskriv hvordan der vil blive arbejdet med organisationernes rolle som partnerorganisationer til civilsamfundsorganisationer i Syd. Medlemmernes samarbejde med civilsamfundsorganisationer i Syd er et integreret element i forummets arbejde. FORDIs fokus på vidensdeling og kapacitetsopbygning har til formål at styrke medlemmernes arbejde med partnerorganisationer i Syd. Et helt centralt element i rettighedsarbejde er netop, hvordan civilsamfundsorganisationer i Syd kan gøre krav på deres civile- og politiske rettigheder og herigennem opnå forandringer. Forummets fokus på diversitet har til hensigt at styrke medlemmernes arbejde med at række ud til en mangfoldig gruppe af civilsamfundsorganisationer, samt give redskaber til at udbrede ikkediskrimination i egen og partnerorganisationer. 5. Metode og vidensdeling (max. 2 sider) 5.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder netværket vil anvende til kapacitetsopbygning, formidling, vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed: - Beskriv hvordan disse bygger på tidligere erfaringer, best practices og lessons learnt. - Beskriv eventuelle nye metoder og innovative tilgange til temaet. - Redegør for hvordan erfaringer fra Syd tænkes inddraget. FORDI er et metodeorienteret netværk og udviklingen af arbejdsmetoder og værktøjer for rettighedsbaserede tilgange er noget der vil blive arbejdet indgående med, da det anses som afgørende i kapacitetsopbygning af medlemsorganisationerne. Ligeledes vil kapacitetsopbygning ske gennem kurser, workshops, faglige møder, udgivelser af publikationer, samt coaching forløb og faglige sparring gennem ressourcegrupper og netværk. Vidensdeling og formidling vil ske med udgangspunkt i en webplatform. Opsamling af dokumentation, good practice og erfaringer vil være en central del af initiativets metodiske tilgang til læring og kapacitetsopbygning. Med udgangspunkt i denne opsamling af viden, vil forummet udarbejde publikationer og redskaber, der kan facilitere vidensdeling. Erfaringer viser, at redskaber og publikationer, såvel enkelte som mere ambitiøse, muliggør vidensdeling, der kan række bredt ud i de deltagende organisationer så vel som til andre aktører. Samtidig kan denne type aktiviteter, der har et konkret output, virke mere overkommelige og aktiverende for de der deltager i forummets arbejde. Det er forummets hensigt at deltage aktivt i fortalervirksomhed, når det er fagligt relevant. Advisory Board er et oplagt springbræt for fortalervirksomhed og forummet vil som nævnt, endvidere samarbejde med PRNGO om styrkelse af advocacy-metoder. Opsætningen af doku-teaterstykket SEVEN er et eksempel på en helt ny type aktivitet, hvor fortalervirksomhed står i centrum. SEVEN kommunikere søger på innovativ vis en række udviklingsproblematikker og sammenbringer nye aktører, donorer og samarbejdspartnere. FORDI vil bygge på erfaringer, best practices og lessons learnt fra de andre faglige NGO Netværk. Her har bl.a. Kønsnet, MENA-Netværket og Børne- og Ungdomsnetværket med stor succes brugt en kursusmodel, hvor et kursus afvikles i flere moduler over en længere tidsperiode med sparringsgrupper, hjemmeopgaver og coachingforløb. Herved har kursusdeltagerne haft mulighed for at arbejde indgående med en konkret problematik fra egen organisation, hvilket har skabt en høj grad af brugbar viden og ejerskab. Det faglige netværk Kønsnet har i de forgangne to år haft gode erfaringer med at koble netværkets faglige tema med Side 8 af 9

9 udvalgte globale tendenser. FORDI vil trække på de gode erfaringer og har derfor valgt at adressere tre meget relevante temaer ud fra et rettigheds- og diversitetsperspektiv. Erfaringer fra Syd vil så vidt muligt blive inddraget i netværksinitiativets arbejde, dels ved at invitere ressourcepersoner til træningsaktiviteter og til udarbejdelse af redskaber/metodeudvikling, og dels gennem feedback fra medlemsorganisationernes samarbejdspartere i Syd. Derudover kan aktiviteter planlægges direkte i samarbejde med netværk og organisationer i Syd. 5.2 Beskriv hvorledes netværkets opnåede faglige viden og resultater kan formidles til medlemsorganisationer og andre. Den opnåede faglige viden og resultater vil blive formidlet og delt gennem webplatform, nyhedsbreve, mailinglister og online arbejdsplatforme eks. podio.com. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet om FORDI skal have egen hjemmeside eller om der skal laves en blog. Der vil årligt blive foretaget en mini survey for at klarlægge, hvordan netværkets tilbud er blevet anvendt hos medlemsorganisationerne, ligesom årsplaner vil blive justeret ud fra medlemsorganisationernes ønsker i samme survey. For uddybning af netværkets deling af faglig viden se punkt Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet FORDI er i 2012 støttet med kr. fra Danidas pulje for særligt innovative oplysningsprojekter, samt kr. fra Den Obelske Familiefond til opsætning af det internationalt anerkendte teaterstykke SEVEN. Af de kr. fra Danida er af dem øremærket til koordinerende støtte. Folkekirkens Nødhjælp har som værtsorganisation valgt at støtte det nye forum med kr. årligt. Derudover stiller FKN gratis kontorplads og mødefaciliteter til rådighed, hvilket iflg. NGO FORUMs retningslinjer beløber sig til kr. på tre år. 7. Bilag Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Liste over medlemmers egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel forpligtelse 1a Underskrevet medlemskontrakter 1b Beregninger på medlemskontingenterne 2 Budget og finansierings plan (Brug venligst det vedhæftede skema) 3 Mål, resultater og indikatorer (Brug venligst det vedhæftede format) 4 Arbejdsbeskrivelse for koordinatoren 5 Om SEVEN NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen. Side 9 af 9

10 Bilag 1: Organisationer og institutter, der bakker op om Forum for rettigheder & diversitet Organisation Folkekirkens Nødhjælp Ønsker medlemskab Kontingent-satser Advisory Board år 2012, 2013 og kr. årligt Elsebeth Gravgaard 2012, 2013, 2014 ADRA Danmark 2012, 2013 og kr. årligt Andet Stiller kontorplads til rådighed, samt mødelokaler og mindre undervisningslokale. Derudover faglig sparring og medarbejdertimer. Afrika Kontakt 2012, 2013 og kr. årligt 2012 Vil i forbindelse med arrangementer, hvor AK har en interesse/deltagelse tilbyde arbejdstimer. Amnesty Danmark 2012, 2013 og kr. årligt Morten Iversen 2012 CARE 2012, 2013 og kr. årligt Marianne Haahr 2012 Danish Institute for Parties and Democracy, DIPD Deltagelse i aktiviteter vil blive vurderet konkret fra gang til gang. Ønsker at bidrage med medarbejdertimer til gennemførelse af aktiviteter. Finder det nye netværksinitiativ meget relevant for DIPD s arbejde og imødeser et bredt samarbejde, såfremt netværket bliver etableret. Spørgsmålet vedr. DIPD medlemskab af NGO Netværk vil blive drøftet på forstående bestyrelsesmøde, der finder sted i december Danner 2012 og kr. årligt Henriette Højberg 2012 og 2013 Danske Handicaporganisationer 2012 og kr. årligt Dansk Røde Kors 2012, 2013 og kr. årligt Røde Kors kan tilbyde mødesal med plads til op til 80 mennesker i forbindelse med Forum for rettigheder & diversitets aktiviteter Bilag 1* FORDI - Forum for rettigheder & diversitet

11 DIIS kr. årligt Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 2012, 2013 og kr. årligt DMR-U er positivt indstillet og overvejer medlemskab, men har ikke haft tilstrækkelig tid til at diskutere det internt i organisationen. DUF 2012, 2013 og kr. årligt Foreningen for Kønsforskning kr. årligt Diana Højlund Madsen 2012 GAM3 2012, 2013 og kr. årligt IBIS 2012, 2013 og kr. årligt Bakker på om initiativet, men vil gerne diskutere kontingentets størrelse Institut for Menneskerettigheder 2012, 2013 og kr. årligt Jakob K Boesen Maria Løkke Rasmussen (Suppleant) KULU kr. årligt Skal de betale ellers kan de ikke sidde med i AB Kvinderådet 2012, 2013 og kr. årligt Janice Førde 2012 KVINFO 2012 og kr. årligt. Såfremt KVINFO får støtte fra UMs Partnerskab for Dialog og Reform Landsforeningen for 2012, 2013 og kr. årligt bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) Mellemfolkeligt Samvirke 2012, 2013 og kr. årligt Susanne Adelhardt Jensen 2012 Midlerne er øremærket aktiviteter om køn, rettigheder og diversitet i MENA- regionen. Mellemfolkeligt Samvirke har fokus på kvinders rettigheder særligt i forhold til demokratiarbejde og ønsker i netværket at bidrage ved at målrette partnerbesøg fra de lande vi arbejder i og den alliance vi er med i (ActionAid International) til også at omfatte Bilag 1* FORDI - Forum for rettigheder & diversitet

12 aktiviteter med netværket. Mellemfolkeligt Samvirke kan også stille foredragssal til rådighed til særlige arrangementer. RCT 2012, 2013 og kr. årligt RCT vil bidrage til gennemførelsen af de planlagte workshops om forebyggelse af vold. U-landsforeningen Svalerne UNDP Nordic Office 2012, 2013 og Stine Junge 2013 WWF 2012, 2013 og kr. årligt Svalerne er positive overfor netværksinitiativet, som ligger godt i tråd med organisationens prioriteter, men de har ikke haft tid nok til at diskutere initiativet internet i organisationen. Arbejdstimer i forskellige aktiviteter, som f.eks. udarbejdelse af notater, som det nye Forum vil bruge til at påvirke politiske processer. Arbejdstimer kunne også lægges i fælles aktiviteter som f.eks. SEVEN og konferencer. Bilag 1* FORDI - Forum for rettigheder & diversitet

13

14

15

16

17

18

19

20

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit v/tina Breum Indholdsfortegnelse:

Læs mere