Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen"

Transkript

1 Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Januar 2002

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tel.: Fax.: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tel.: Fax.: Rapport: Dato: Danmarks Veje samlet rapport på foranalysen Forfatter: Ulla Kronborg Mazzoli Søren Fauerholm Christensen Udgiver: ISBN: Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen

3 VIKING An Action for Co-ordinated Road Traffic Management Implementation in northern Europe Danmarks Veje - Study on the need and interest to establish a shared infrastructure at a national level in the field of maps and road, street and traffic information Version 1.0 January 2002 Supported by the Commission of the European Union, Directorate General for Transport - TEN-T

4 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledende og resumerende del 1 Introduktion Skandinaviske vejnetsdatabaser Læsevejledning Indledning Organisering Formål Interessentanalysen Teknikanalysen Resultater Interessentanalysen Sammenfatning interessentanalyse Teknikanalysen Sammenfatning teknikanalysen Samlet konklusion på foranalysen resultater Organisatorisk løsningsmodel Teknisk løsningsmodel Anbefalinger Overordnet anbefaling Delanbefalinger Konsekvenser Sammenfatning af konsekvenser English Summary Del 2 - Afrapporteringsdel 7 Afgrænsning og metode Foranalysen opbygning/ramme/elementer/faser Tidsrammen og begrænsninger Foranalysens opbygning Projektarbejdet Foranalysens organisering Interessentanalysen Overordnet formål Organisering Metode Fremgangsmåde Metode vurdering Teknikanalyse og pilotprojekt Overordnet formål Organisering

5 7.4.3 Metode Fremgangsmåde Vurdering af metode Sammenfatning Samfunds-, kunde- og virksomhedsbehov/-krav Definition af dataleverandørerne og brugerne Virkeområder Dataleverandørernes virkeområder i dag Dataleverandørernes fremtidige virkeområder Databrugernes virkeområder i dag Databrugernes fremtidige virkeområder Tekniske krav og behov Dataleverandørernes tekniske krav og behov Databrugernes tekniske krav og behov Kort & Matrikelstyrelsens krav og behov Økonomiske og organisatoriske krav Dataleverandørernes økonomiske og organisatoriske krav Databrugernes økonomiske og organisatoriske krav Opbakning Opbakning blandt dataleverandører Opbakning blandt databruger Parathed Parathed blandt dataleverandører Parathed blandt databruger Forudsætninger Forudsætninger for deltagelse blandt dataleverandører Forudsætninger for deltagelse blandt databruger Samlet vurdering af samfunds-, kunde og virksomhedskrav/-behov Teknisk baggrund Udgangspunkt/baggrund Definitioner Hvad er en reference Hvilke referencetyper har vi i dag (punktrelaterede og strækningsrelaterede) Vejreferencens anvendelse i vejforvaltningerne Stats- og amtsveje kilometreringssystem Referencesystemer i kommunerne Stationeringssystemer Vejidentifikationer Kommuner uden vejforvaltningssystem Administrative vejreferencesystemer sammenfatning Den geografiske reference Definitioner Systemlinier Definition på TOP10DK/FOT s vejmidteline FOT vejmidtens anvendelse System og midterlinier konsekvenser for Danmarks Veje

6 9.4.3 Systemlinier og vejmidter problematik vedrørende repræsentation af vejforløb CPR-vejkodens anvendelse Sammenfatning på den geografiske reference Referencesystem baseret på segmentmodellen Kobling af vejreferencesystemer og vejbeskrivelsessystemer Hvad er en koblingstabel Elementer i koblingstabellen Vejforvaltningernes reference til en vej Øvriges referencer til en vej Udvidelsesmuligheder Sammenfatning på kobling af vejreferencer Forskelle og problemer mellem de forskellige måde at referere og stedfæste data på Afslutning Løsningsmodeller for Danmarks Veje Overordnet beskrivelse af de tre løsningsmodeller Vurdering af de tre løsningsmodeller Vurdering af den lokale model og den lokal-central model Vurdering af den fælles model Vurdering af fusions model Sammenfatning af fælles elementer for de tre modeller Vurdering af modeller Organisationsmodel Styregruppens repræsentanter Projekt organisation Implementeringsplan for Danmarks Veje Fase 1 Forankring og konsekvensvurdering Intern afklaring i Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen Forankring af projektet hos interessenter Afklaring af problemfelter Konsekvensvurdering Finansieringsplan Resultatmålet for fase Fase 2 Etablering af projektorganisation og igangsættelse af implementering Etablering af styregruppe Udarbejdelse af projektplaner Udfærdigelse af implementeringsplan Udarbejdelse af en risikovurdering Udarbejdelse af en driftsplan Resultatmålet fase Fase 3 Konkretisering af projektplaner Organisation og aftaler Rammer og teknologi Resultatmålet fase Fase 4 Systematisk dataindsamling til Danmarks Veje Førstegangsetablering

7 Etablering af en driftsorganisation Resultatmålet fase Afslutning Konklusioner Projekt erfaringer - Sekundære resultater Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag

8 DEL 1 Indledende og resumerende del 8

9 1 Introduktion I den offentlige sektor i Danmark arbejdes der i disse år mod at realisere budskabet om forbedret og mere effektiv forvaltning, som udstukket i rapporten Digital Forvaltning (Finansministeriet, maj 2001). Rapporten peger blandt andet på en forenklet tilgang til den offentlige sektor med udvidede selvbetjeningsmuligheder for borgerne. Samtidig forventes en rationalisering af arbejdsgange i den offentlige forvaltning. Andre rapporter som Det Digitale Danmark (Forskningsministeriet, november 1999), Kurs mod det digitale amt (Siticom, maj 2001) samt IT, Internettet og den offentlige sektor (Finansministeriet, juni 2001) peger også på, at den offentlige forvaltning kan indrettes mere fleksibelt, mere effektivt og med større kvalitet for borgerne, hvis potentialerne i en digital offentlig sektor udnyttes. Potentialerne ligger bl.a. i at skabe og nyttiggøre digitale sammenhænge, der skal gøre det lettere at udveksle informationer på tværs af de offentlige instanser og ud til det øvrige samfund. Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet har ønsket at bidrage aktivt til denne udvikling ved at igangsætte en foranalyse, der skal belyse muligheder for et samarbejds- og datakoncept. Samarbejds- og datakonceptet har som overordnet mål at sikre, at den offentlige sektors beskrivelse af og informationer om det danske vejnet er samordnet, således at data fra de involverede offentlige myndigheder hænger sammen og kan bruges i sammenhæng. Derfor indgår også de kommunale og amtslige vejbestyrelser som parter i konceptet. En samordning af definitionerne af den fysiske infrastruktur har til hensigt at skabe en fælles ramme for udveksling af vej- og kortdata i Danmark. Herved kan det opnås at den offentlige sektor såvel som den private sektor, politikere, og den enkelte borger, med færrest mulige omkostninger har adgang til nødvendige og tilstrækkelige informationer om geografisk stedfæstet vej- og trafikforhold. Ved at skabe denne datamæssige sammenhæng øges mulighederne for effektivisering og rationalisering i den offentlige kort- og vejforvaltning. Det forventes også at en mere fleksibel og lettere adgang til data, vil give større efterspørgsel på geografisk stedfæstet vej- og trafikdata. Udnyttes øget sammenhæng og øget adgang til data i et service fællesskab, kan der stilles nyttig og værdiskabende information til rådighed for borgere, offentlige myndigheder og virksomheder. 9

10 Faktorer som øget datagenbrug og dermed minimering af dobbelt dataindsamling er blot et eksempel på en væsentlig nytteværdi, der gælder såvel eksternt som internt i forvaltningerne. Figur 1.1 Illustrerer visionen om at skabe en fælles platform for indsamling og udveksling af data mellem den offentlige vej- og kortsektor. 1.1 Skandinaviske vejnetsdatabaser I skandinaviske sammenhænge er Norge og Sverige længere i deres bestræbelser på at etablere nationale vejdatabaser end Danmark. Norge og Sveriges hovedformål med at udarbejde nye løsninger for vej-, trafik og kortinformation er ligesom i Danmarks at effektivisere og optimere forvaltningen af vejene og brugen af disse til samfundets bedste, jf. bilag 1.1. I både Norge og Sverige har etableringen af nationale vejdatabaser været en succes og antallet af brugere er stigende. Der foreligger ikke offentlige tal på udgifterne for etableringen. Der er til foranalysen Danmarks Veje hentet både inspiration og gode råd i det svenske og norske arbejde med nationale vejdatabaser. Ligeledes har Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen deltaget i flere nordiske seminarer, hvor nationale vejdatabaser har været temaet, ligesom begge organisationer er aktive i nordiske samarbejdsorganisationer, som f.eks. NVF (Nordisk Vejteknisk Forbund) og Nordisk Chefmøde. 1.2 Læsevejledning Denne rapport er opdelt i to hoveddele, en kortere sammenfattende del og en længere mere detaljeret del. I den første del er de vigtigste resultater, anbefalinger og konsekvenser resumeret, med henblik på at give læseren et hurtigt overblik over foranalysen. I den anden del gennemgås analyser, undersøgelser og tekniske udredninger, der leder til konklusioner samt 10

11 anbefalinger. Rapportens anden del afsluttes med et forslag til implementering af de opstillede løsningsforslag samt en sammenfattende perspektivering. 2 Indledning Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet igangsatte i april 2001 en foranalyse, der skulle belyse behov og muligheder for en samordning af de offentlige forvaltningers vejmodeller (beskrivelser af den fysiske infrastruktur). Samarbejdet om foranalysen fik titlen Danmarks Veje. Foranalysen er gennemført som et samarbejdsprojekt, hvor begge organisationer har bidraget med ressourcer og materiel. Overordnet er foranalysen delt i to, en del der varetager interessenter og brugeres krav og behov og en del der varetager de tekniske aspekter, såsom datamodellering, systemstruktur, etc., herunder også et pilotprojekt. De to dele er vægtet ligeligt, idet en teknisk løsning uden afsæt i brugernes behov er lige så uanvendelig som en liste over brugerbehov, der ikke kan opfyldes rent teknisk. 2.1 Organisering Projektledelsen har været delt mellem Vejdirektorat og Kort & Matrikelstyrelsen, der har bidraget med en projektleder hver. For at sikre resultaternes validitet på både det tekniske og politisk/strategiske niveau, blev der nedsat to projektarbejdsgrupper, der beskæftigede sig med henholdsvis interessentdelen og teknikdelen. Begge organisationer bidrog med mandskab til de to arbejdsgrupper, der således blev både tværfaglige og tværinstitutionelle teams. 2.2 Formål Foranalysens hovedformål var at belyse, hvorledes der kan opstilles et sæt af fælles referencer, snitflader, standarder, nøgler og lignende elementer, der kan udgøre den fælles ramme omkring parternes specialiserede og professionelle håndtering af data og informationer. Foranalysen skulle, ud over behov og krav, ligeledes belyse konsekvenserne af en sådan samordning for de involverede parter, med hensyn til tid og ressourcer, teknik og strategi. 11

12 Foranalysen skulle også synliggøre hvorledes denne fælles ramme på bedst mulig måde kan komme borgere, politikere, planlæggere, administratorer, private virksomheder og andre brugere til gode. Endelig skulle foranalysens resultater danne baggrund for en beslutning om det videre forløb af samarbejdet. Disse målsætninger blev søgt opfyldt gennem to hovedundersøgelser: interessentanalysen og teknikanalysen. 2.3 Interessentanalysen Det valgtes at opdele interessentanalysen i to dele én der varetog dataleverandørerne og én der varetog databrugerne. Dette fordi de to grupper af interessenter er afgørende forskellige fra hinanden, hvad angår f.eks. krav, behov, vurdering af nytteværdier og barrierer. Dataleverandørerne blev, i denne foranalyse defineret som vejbestyrelser i stat, amt og kommuner samt Kort & Matrikelstyrelsen. Databrugerne udgjordes af en række forskellige private, offentlige og halvoffentlige vej- og kortbrugere eksempelvis kortproducenter, billister, trafikselskaber, udryknings- og redningskorps, m.fl. Interessentanalysen blev udført af PLS Rambøll Management og Rambøll NYVIG i samarbejde med den nedsatte interessentgruppe. 2.4 Teknikanalysen Den praktiske del af teknikanalysen udgjordes af et pilotprojekt, udført i Nordjylland og med deltagelse af fem kommuner (Hals, Dronninglund, Aalborg, Pandrup og Aabybro), Nordjyllands Amt, Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen. Nordjylland blev valgt som pilotområde, dels fordi amtet er et af IT-fyrtårnene 1 og dels fordi flere væsentlige tekniske aspekter kunne afklares indenfor et begrænset geografisk område. Pilotprojektet blev gennemført sideløbende med de teoretiske afklaringer, der også indbefattede anvendelse af eksterne eksperter som inspiratorer. 1 Et IT-fyrtårn er en region, der med sin særlig fremmelige IT-udvikling lyser som et forbillede ud over landet. Danmark skal have to fyrtårne, der med forskelligt udgangspunkt satser målrettet på udvikling af et netværkssamfund baseret på danske værdier og danske styrkepunkter. 12

13 3 Resultater Foranalysens resultater er tilvejebragt på baggrund af de konklusioner, der er opnået i interessentanalysen og teknikanalysen. Derudover er der anvendt materiale fra tidligere udførte projekter i både Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen. 3.1 Interessentanalysen De to undersøgelser, der udgør interessentanalysen er gennemført som strukturerede dybdegående interviews med udvalgte nøglepersoner, enten personligt eller via telefon. Udvælgelsen skete ud fra ønsket om at interviewe personer der besad både fagspecifik viden og politisk/administrativ erfaring. Svarene er derefter bearbejdet, analyseret og konklusionerne samlet i en delrapport Interessentanalyse oktober 2001 (PLS, oktober 2001). Følgende er de vigtigste resultater uddraget af rapporten. Styrker Dataleverandører Generelt positive overfor konceptet Danmarks Veje Muligheder for forbedret borgerservice Amterne kan få adgang til kommunale uheldsdata Forhåbning om oprydning på kortområdet Databrugere Særdeles positive, åbne og samarbejdsvillige Muligheder for at udvikle nye forretningsområder Geografisk orientering vigtig Øget anvendelse af offentlige basisdata kan afspejle sig positivt på bundlinien Svagheder Dataleverandører Vanskeligheder med at forholde sig konkret til konceptet på dette tidlige stadie (idéstadie) Skeptiske omkring den økonomiske side af sagen Vanskeligheder med at overskue hvilke konsekvenser det kan medføre for den enkeltes arbejde med offentlige basisdata Databrugere Vanskeligheder med at knytte konkrete forestillinger og krav til konceptet (idéstadie) Bekymring vedrørende prissættelse Bekymring vedrørende det offentliges kommercialisering af basisdata 13

14 Dataleverandører Bekymring for at de store kommuner samt Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen vil tage styringen Databrugere Bekymring for opnåelse af garanti for kvalitet, ajourføring og nøjagtighed Sammenfatning interessentanalyse Interessentanalysen gengiver resultater, som giver Danmarks Veje gode perspektiver og vilkår fremadrettet. Der er udtrykt tilstrækkeligt behov og nytteeffekter og også tilstrækkelig opbakning blandt interessenterne til at Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet kan gå videre med projektet Danmarks Veje. I den forbindelse er det vigtigt ikke kun at fokusere på løsningsforslag, men også på de bekymringer og svagheder analysen har afdækket. Èn af de største opgaver bliver at skabe gode relationer til interessenterne, det vil sige at få skabt et klart budskab for Danmarks Veje og få det formidlet på den rette måde til de rette interessenter. Der skal arbejdes med holdninger, traditioner, og ikke mindst forandringer i arbejdsprocesser hos både dataleverandører og databrugere. Dette stiller krav til en kommunikativ strategi. Derfor handler den fremadrettede proces om at have fokus på følgende prioriteter: Sikre en optimal kommunikation og formidling af projektet Sikre størst mulig inddragelse af interessenter både blandt dataleverandører og databrugere Skabe en holdbar og for alle acceptabel betalings- og ydelsesmodel Have alle med både de store som kan stoppe projektet og de små som vil give projektet bred opbakning og legitimitet Smede mens jernet er varmt man skal gå i gang nu, mens projektet og tilliden er i bevidstheden hos interessenterne. Det drejer sig om hurtigt at komme fra idéplanet til koncept- og handlingsplanet. 3.2 Teknikanalysen Pilotprojektet har bestået i at sammenknytte eller koble vejreferencesystemer med et geografisk beskrivelsessystem, således at det på tværs af administrative og tekniske grænser vil være muligt at opnå adgang til vej- og trafikdata på et godt geografisk grundlag. 14

15 Der er arbejdet med vejreferencesystemer fra fem forskellige kommuner og med vejreferencesystemet fra Vejsektorens Informationssystem (VIS) for stats- og amtsvejene. Disse er koblet til Kort & Matrikelstyrelsens geografiske vejbeskrivelse i form af vejmidten fra den landsdækkende TOP10DK topografiske database. Det teoretiske afklaringsarbejde har fortrinsvis beskæftiget sig med at anvende de praktiske erfaringer fra pilotarbejdet og til at opstille løsningsmodeller for Danmarks Veje. Følgende er de vigtigste resultater uddraget af teknikanalysen: Styrker Opstillet model for en koblingstabel (elementer der sammenknytter vejreference og geografi) Opstillet liste med problemfelter Opstillet løsningsforslag på problemfelter Erfaringer med håndtering af vejreferencen i forskellige kommunale vejforvaltningssystemer samt VIS Opstillet systemtekniske modeller for Danmarks Veje Svagheder Uafklaret om historik skal være element i koblingstabel eller ligge andetsteds. Afklares i forbindelse med udarbejdelse af datamodel for Danmarks Veje Mangler erfaringsgrundlag for kobling af motorvejstrækninger Forudsætter velvilje til ændringer af datahåndtering mv. hos de implicerede parter Usikkert om erfaringerne gælder landsdækkende Datamodeller er ikke behandlet tilbundsgående Sammenfatning teknikanalysen Teknikanalysen har givet konkrete resultater i form af koblingen mellem vejreferencer og den geografiske reference. Den har også givet svar på en række spørgsmål, stillet i forbindelse med den teoretiske afklaring. Konklusionen er, at der kan etableres en fælles teknisk platform til udveksling af landsdækkende vej- og kortdata. Teknikanalysen har også afdækket en række problemfelter og opstillet en liste over forudsætninger, der bør afklares inden det egentlige arbejde med implementering af Danmarks Veje igangsættes. 3.3 Samlet konklusion på foranalysen resultater Med udgangspunkt i resultater, erfaringer og drøftelser med foranalysens projektdeltagere er følgende løsningsmodeller tilvejebragt. 15

16 3.3.1 Organisatorisk løsningsmodel Både interessentanalyse og erfaringer fra den tekniske analyse peger på at projektet Danmarks Vejes største udfordringer ligger på det organisatoriske og politiske plan. Derfor er flere organisatoriske modelforslag overvejet i både interessent- og teknikgruppe. Den model der umiddelbart synes at opfylde dataleverandører og databrugeres krav er en bredt sammensat styregruppe, der kan få til opgave at forestå etableringen af Danmarks Veje, herunder afklaring af problemstillinger og opfyldelse af forudsætninger. Selve implementeringen kan varetages af en mindre projektorganisation, udpeget af styregruppen, som tilføres nødvendig ekspertise som behovet opstår. Se kapitel 10 for uddybning af modellen. Den Digitale Taskforce og Miljøministeriet har i januar 2002 anbefalet, at der på geodataområdet etableres et service fællesskab, der skal have til opgave at sikre det overordnede samarbejde, koordination og fremdrift på geodataomrodet samt bidrage til den forsatte nyttiggørelse af geodata i forvaltninger og i forhold til borgere og virksomheder. Hvis disse tiltag iværksættes kan det få konsekvenser for den anbefalede model Teknisk løsningsmodel På baggrund af anbefalingerne fra interessentanalysen og pilotprojektet blev er der opstillet tre systemtekniske løsningsforslag. De tre modeller afspejler forskellige tilgangsvinkler og varierende grad af kompleksitet og er alle mulige implementeringsmodeller for Danmarks Veje. Modellerne er vurderet i kapitel 10 og på baggrund af denne vurdering anbefales at tage udgangspunkt i én model, der anses for på bedste måde at tilfredsstille de krav og behov både interessentanalyse og den tekniske analyse har fremhævet. Den valgte model (fusions modellen) tager udgangspunkt i etableringen af en koblingstabel 2, der muliggør at dataleverandørerne (vejbestyrelserne) fortsat kan anvende egne, lokalt tilpassede datasystemer. Fra de lokale datasystemer kopieres data, via koblingstabellen, til en central kopidatabase. Denne skal kun indeholde de data, brugerne efterspørger, således at data med overvejende lokal interesse forbliver hos dataleverandørerne. I den centrale kopidatabase oprettes bl.a. muligheder for at håndtere historik, landsdækkende udtræk af vej- og trafikdata, alt koblet til et nøjagtigt geografisk kortgrundlag. 2 Koblingstabellen er en tabel hvis opbygning sikrer at forskellige vejforvaltningssystemer kan hægte sine vej relaterede data op mod en vejmidtelinie i et digitalt kort. Koblingstabellen bliver derved til en krydsreference mellem flere systemer. 16

17 Ajourføring sker hos dataleverandørerne, mens datakontrol, kvalitetsgaranti og datas nøjagtighed håndteres via bredt vedtagne aftaler i den centrale kopidatabase. 4 Anbefalinger I dette kapitel opstilles anbefalinger til videre drøftelse. Anbefalingerne er truffet ud fra det materiale analyser og konklusioner har tilvejebragt i foranalysen. For at øge overskueligheden er anbefalingerne opdelt i en overordnet anbefaling og flere delanbefalinger. Delanbefalingerne er at betragte som nogle af de nødvendige forudsætninger, der skal opfyldes, for at sikre at projektet dels er modent til implementering dels at implementeringen er succesfuld. Desuden peger delanbefalingerne på en række problemfelter identificeret i forbindelse med foranalysen. En tidlig blotlægning og stillingtagen til disse problemfelter er af stor betydning for risikovurdering- og styring, ligesom det har afgørende indflydelse på en samlet omkostningsvurdering. Det er således hensigten at delanbefalingerne kan drøftes enkeltvis og beslutninger tages herudfra. På baggrund af drøftelser og delbeslutninger vil der kunne udarbejdes én samlet model for det videre arbejde med Danmarks Veje. 4.1 Overordnet anbefaling Det anbefales at Danmarks Veje igangsættes som et implementeringsprojekt. Med dette menes, at projektet opdeles i veldefinerede faser, der har til hensigt at føre projektet mod en endelig etablering. Igangsættelse af Danmarks Veje vil være et skridt mod, at bidrage til realiseringen af Digital Forvaltning. Dette fordi det sikres at den offentlige sektors beskrivelse af og informationer om det danske vejnet er samordnet, så data fra de involverede offentlige myndigheder kan bruges i sammenhæng. Yderligere tages der skridt til at opfylde et behov for samordning på vej- og kortområdet. Behovet er gældende for såvel offentlige som private aktører, der efterlyser adgang til et sammenhængende landsdækkende vejnet af høj 17

18 geografisk nøjagtighed kombineret med detaljerede og pålidelige vej- og trafikdata. Endelig vil en igangsættelse af Danmarks Veje medvirke til at opfylde interne behov i Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet. Det drejer sig bl.a. om styrkelse i varetagelsen af sektormyndighedsopgaver, sagsbehandling, kundeservice samt effektivisering og rationaliseringseffekter ved at benytte et fælles datagrundlag. 4.2 Delanbefalinger Det anbefales at projektet forankres hos interessenterne i en aktiv dialog. En af de største og første opgaver bliver at skabe gode relationer til interessenterne at få skabt et klart budskab for Danmarks Veje og få det formidlet på den rette måde til de rette interessenter. Det anbefales at Danmarks Veje etableres i tæt samarbejde med vejbestyrelserne. Ved at anvende vejbestyrelsernes referencer og dermed skabe adgang til vejbestyrelsernes vej- og trafikdata, etablerer Danmarks Veje sin basis på det mest nøjagtige, fyldestgørende, pålidelige og ajourførte datagrundlag. Idet vejbestyrelserne dagligt anvender egne data i lokale systemer, vil det også være i disse dataleverandørers interesse at sikre datas kvalitet og ajourføring. Danmarks Veje er ydermere åben overfor at kunne anvende data fra andre kilder, såsom private kortproducenter eller andre, der har data af interesse for brugerne i en sådan kvalitet og af en sådan pålidelighed, at brugerkravene kan opfyldes. Det anbefales, at første fase igangsættes i løbet af 2002 for at sikre projektet troværdighed og dermed opbakning. En stor del af interessenterne har peget på vigtigheden af at tilvejebringe resultater forholdsvis hurtigt. Første fase af Danmarks Veje bør være en afklaring af problemfelter og nedsættelse af en bred og funktionsdygtig projektorganisation, der hurtigt kan afklare projektets finansielle aspekter. Nødvendigheden af at foretage tilbundsgående konsekvensberegninger og kapitalisering af et projekt som Danmarks Veje er uomtvistelig og bør være 18

19 én af de allerførste opgaver, der igangsættes. Der bør koordineres med det arbejde IT-Taskforcen, nedsat af det tidligere finansministerium, udfører på dette område. Det anbefales at opstille en organisationsmodel, der tilgodeser interessenternes krav om indflydelse på Danmarks Veje. Både brugere og dataleverandører har, i forbindelse med interessentanalysen, fremsat krav om indflydelse på både udformning, etablering og drift af Danmarks Veje. Det anbefales, at der tidligt i etableringsforløbet indgås aftaler med dataleverandørerne om datas kvalitet og ajourføringsfrekvens. Garanti for datakvalitet og ajourføringsgrad er et brugerkrav ifølge interessentanalysen. Det er ikke nok blot at stille data til rådighed, de skal også være af en sådan kvalitet og ajourføringsgrad, at brugerens behov kan opfyldes. Det anbefales at der tidligt i forløbet indgås aftaler med brugere og dataleverandører om datas prissætning. Problemstillingen vedrørende prissætning og konkurrencesituation har været et af de gennemgående temaer i interessentanalysen, både for brugere og dataleverandører. For at sikre at Danmarks Veje har en bredt accepteret platform at starte på, må der tages hånd om dette tidligt i forløbet. Det anbefales at det videre forløb af Danmarks Veje stiler mod implementering af fusionsmodellen. Fusionsmodellen tager i videst mulige omfang hensyn til både dataleverandørerne og brugernes krav og behov. Eksempelvis sikres brugerne let adgang til landsdækkende data via den centrale kopidatabase. Dataleverandørerne er sikret, at de fortsat kan arbejde i de systemer og med de data, de selv definerer som lokale, uden at disse nødvendigvis berøres af Danmarks Veje. Der stiles mod at anvendes den seneste Internet teknologi til datahåndtering. Samtidig er det en løsning, der forholdsvis let kan faseopdeles, hvilket gør implementeringen lettere at styre mod synlige resultater i hele forløbet. Det anbefales at implementeringen af Danmarks Veje foregår i klart definerede faser med nøje afvejede resultatmål for hver fase. Det skal tilstræbes at implementeringen af Danmarks Veje foregår så hver fase baseres på kun at løse de nødvendige forudsætninger, således at hver fase kan levere brugbare resultater efter afslutning. 19

20 Det anbefales at foretage risikovurdering før hver fase igangsættes. Ligeledes bør hver fase afsluttes med en evaluering af forløb og resultater, der kan medvirke til at implementeringen hele tiden forgår fleksibelt og i samråd med brugere og leverandører. Det anbefales at der udarbejdes en best practice guide. En best practice guide skal kunne bruges af alle interesserede kommuner og amter og skal indeholde gode råd og tips om tilretning af data til brug i koblingstabellen. Det anbefales, at der arbejdes hen imod at anvende FOT vejmidterne som geografisk reference. Samarbejde mellem amter, kommuner og Kort & Matrikelstyrelsen, bør udvides til også at omfatte Vejdirektoratet, således at arbejdet med at definere FOT vejmidten også tager udgangspunkt i de krav Danmarks Veje stiller til en geografiske reference. Det drejer sig f.eks. om løsning af systemlinie-problematikken, etablering af nøgler, der muliggør FOT vejmidtens anvendelse i vejadministrationen samt spørgsmål vedrørende etablering og ajourføring. 5 Konsekvenser En konsekvensvurdering af igangsættelsen af Danmarks Veje vil på nuværende tidspunkt kun kunne foretages på et overordnet plan. Dette beror dels på foranalysens begrænsede virkefelt og dels på den række af problemstillinger, der i foranalysen er blevet identificeret, men ikke afklaret. Med udgangspunkt i Excellence- og Balanced Score Card modellerne er nytteværdi og omkostninger søgt opstillet for fire grupper af interessenter på et kvalitativt niveau. Samfundet Virksomheden Kunderne Medarbejderne Samfundet Nytteværdi Løser et overordnet samfundsbehov for Omkostning Finansiering af projektet Danmarks Veje 20

Oktober 2001. Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet Danmarks Veje Interessentanalyse

Oktober 2001. Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet Danmarks Veje Interessentanalyse Oktober 2001 Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet Danmarks Veje Interessentanalyse Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet Danmarks Veje Interessentanalyse Oktober 2001 VIKING An Action for

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Udarbejdelse af GIS-strategi

Udarbejdelse af GIS-strategi Udarbejdelse af GIS-strategi v/ H.P. Christensen, Rambøll Management A/S Indlæg på temadag 8. januar 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund Formål med indlæg Forløb i strategiproces Ideelt forløb Eksempler

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere