Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen"

Transkript

1 Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Januar 2002

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tel.: Fax.: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tel.: Fax.: Rapport: Dato: Danmarks Veje samlet rapport på foranalysen Forfatter: Ulla Kronborg Mazzoli Søren Fauerholm Christensen Udgiver: ISBN: Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen

3 VIKING An Action for Co-ordinated Road Traffic Management Implementation in northern Europe Danmarks Veje - Study on the need and interest to establish a shared infrastructure at a national level in the field of maps and road, street and traffic information Version 1.0 January 2002 Supported by the Commission of the European Union, Directorate General for Transport - TEN-T

4 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledende og resumerende del 1 Introduktion Skandinaviske vejnetsdatabaser Læsevejledning Indledning Organisering Formål Interessentanalysen Teknikanalysen Resultater Interessentanalysen Sammenfatning interessentanalyse Teknikanalysen Sammenfatning teknikanalysen Samlet konklusion på foranalysen resultater Organisatorisk løsningsmodel Teknisk løsningsmodel Anbefalinger Overordnet anbefaling Delanbefalinger Konsekvenser Sammenfatning af konsekvenser English Summary Del 2 - Afrapporteringsdel 7 Afgrænsning og metode Foranalysen opbygning/ramme/elementer/faser Tidsrammen og begrænsninger Foranalysens opbygning Projektarbejdet Foranalysens organisering Interessentanalysen Overordnet formål Organisering Metode Fremgangsmåde Metode vurdering Teknikanalyse og pilotprojekt Overordnet formål Organisering

5 7.4.3 Metode Fremgangsmåde Vurdering af metode Sammenfatning Samfunds-, kunde- og virksomhedsbehov/-krav Definition af dataleverandørerne og brugerne Virkeområder Dataleverandørernes virkeområder i dag Dataleverandørernes fremtidige virkeområder Databrugernes virkeområder i dag Databrugernes fremtidige virkeområder Tekniske krav og behov Dataleverandørernes tekniske krav og behov Databrugernes tekniske krav og behov Kort & Matrikelstyrelsens krav og behov Økonomiske og organisatoriske krav Dataleverandørernes økonomiske og organisatoriske krav Databrugernes økonomiske og organisatoriske krav Opbakning Opbakning blandt dataleverandører Opbakning blandt databruger Parathed Parathed blandt dataleverandører Parathed blandt databruger Forudsætninger Forudsætninger for deltagelse blandt dataleverandører Forudsætninger for deltagelse blandt databruger Samlet vurdering af samfunds-, kunde og virksomhedskrav/-behov Teknisk baggrund Udgangspunkt/baggrund Definitioner Hvad er en reference Hvilke referencetyper har vi i dag (punktrelaterede og strækningsrelaterede) Vejreferencens anvendelse i vejforvaltningerne Stats- og amtsveje kilometreringssystem Referencesystemer i kommunerne Stationeringssystemer Vejidentifikationer Kommuner uden vejforvaltningssystem Administrative vejreferencesystemer sammenfatning Den geografiske reference Definitioner Systemlinier Definition på TOP10DK/FOT s vejmidteline FOT vejmidtens anvendelse System og midterlinier konsekvenser for Danmarks Veje

6 9.4.3 Systemlinier og vejmidter problematik vedrørende repræsentation af vejforløb CPR-vejkodens anvendelse Sammenfatning på den geografiske reference Referencesystem baseret på segmentmodellen Kobling af vejreferencesystemer og vejbeskrivelsessystemer Hvad er en koblingstabel Elementer i koblingstabellen Vejforvaltningernes reference til en vej Øvriges referencer til en vej Udvidelsesmuligheder Sammenfatning på kobling af vejreferencer Forskelle og problemer mellem de forskellige måde at referere og stedfæste data på Afslutning Løsningsmodeller for Danmarks Veje Overordnet beskrivelse af de tre løsningsmodeller Vurdering af de tre løsningsmodeller Vurdering af den lokale model og den lokal-central model Vurdering af den fælles model Vurdering af fusions model Sammenfatning af fælles elementer for de tre modeller Vurdering af modeller Organisationsmodel Styregruppens repræsentanter Projekt organisation Implementeringsplan for Danmarks Veje Fase 1 Forankring og konsekvensvurdering Intern afklaring i Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen Forankring af projektet hos interessenter Afklaring af problemfelter Konsekvensvurdering Finansieringsplan Resultatmålet for fase Fase 2 Etablering af projektorganisation og igangsættelse af implementering Etablering af styregruppe Udarbejdelse af projektplaner Udfærdigelse af implementeringsplan Udarbejdelse af en risikovurdering Udarbejdelse af en driftsplan Resultatmålet fase Fase 3 Konkretisering af projektplaner Organisation og aftaler Rammer og teknologi Resultatmålet fase Fase 4 Systematisk dataindsamling til Danmarks Veje Førstegangsetablering

7 Etablering af en driftsorganisation Resultatmålet fase Afslutning Konklusioner Projekt erfaringer - Sekundære resultater Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag

8 DEL 1 Indledende og resumerende del 8

9 1 Introduktion I den offentlige sektor i Danmark arbejdes der i disse år mod at realisere budskabet om forbedret og mere effektiv forvaltning, som udstukket i rapporten Digital Forvaltning (Finansministeriet, maj 2001). Rapporten peger blandt andet på en forenklet tilgang til den offentlige sektor med udvidede selvbetjeningsmuligheder for borgerne. Samtidig forventes en rationalisering af arbejdsgange i den offentlige forvaltning. Andre rapporter som Det Digitale Danmark (Forskningsministeriet, november 1999), Kurs mod det digitale amt (Siticom, maj 2001) samt IT, Internettet og den offentlige sektor (Finansministeriet, juni 2001) peger også på, at den offentlige forvaltning kan indrettes mere fleksibelt, mere effektivt og med større kvalitet for borgerne, hvis potentialerne i en digital offentlig sektor udnyttes. Potentialerne ligger bl.a. i at skabe og nyttiggøre digitale sammenhænge, der skal gøre det lettere at udveksle informationer på tværs af de offentlige instanser og ud til det øvrige samfund. Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet har ønsket at bidrage aktivt til denne udvikling ved at igangsætte en foranalyse, der skal belyse muligheder for et samarbejds- og datakoncept. Samarbejds- og datakonceptet har som overordnet mål at sikre, at den offentlige sektors beskrivelse af og informationer om det danske vejnet er samordnet, således at data fra de involverede offentlige myndigheder hænger sammen og kan bruges i sammenhæng. Derfor indgår også de kommunale og amtslige vejbestyrelser som parter i konceptet. En samordning af definitionerne af den fysiske infrastruktur har til hensigt at skabe en fælles ramme for udveksling af vej- og kortdata i Danmark. Herved kan det opnås at den offentlige sektor såvel som den private sektor, politikere, og den enkelte borger, med færrest mulige omkostninger har adgang til nødvendige og tilstrækkelige informationer om geografisk stedfæstet vej- og trafikforhold. Ved at skabe denne datamæssige sammenhæng øges mulighederne for effektivisering og rationalisering i den offentlige kort- og vejforvaltning. Det forventes også at en mere fleksibel og lettere adgang til data, vil give større efterspørgsel på geografisk stedfæstet vej- og trafikdata. Udnyttes øget sammenhæng og øget adgang til data i et service fællesskab, kan der stilles nyttig og værdiskabende information til rådighed for borgere, offentlige myndigheder og virksomheder. 9

10 Faktorer som øget datagenbrug og dermed minimering af dobbelt dataindsamling er blot et eksempel på en væsentlig nytteværdi, der gælder såvel eksternt som internt i forvaltningerne. Figur 1.1 Illustrerer visionen om at skabe en fælles platform for indsamling og udveksling af data mellem den offentlige vej- og kortsektor. 1.1 Skandinaviske vejnetsdatabaser I skandinaviske sammenhænge er Norge og Sverige længere i deres bestræbelser på at etablere nationale vejdatabaser end Danmark. Norge og Sveriges hovedformål med at udarbejde nye løsninger for vej-, trafik og kortinformation er ligesom i Danmarks at effektivisere og optimere forvaltningen af vejene og brugen af disse til samfundets bedste, jf. bilag 1.1. I både Norge og Sverige har etableringen af nationale vejdatabaser været en succes og antallet af brugere er stigende. Der foreligger ikke offentlige tal på udgifterne for etableringen. Der er til foranalysen Danmarks Veje hentet både inspiration og gode råd i det svenske og norske arbejde med nationale vejdatabaser. Ligeledes har Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen deltaget i flere nordiske seminarer, hvor nationale vejdatabaser har været temaet, ligesom begge organisationer er aktive i nordiske samarbejdsorganisationer, som f.eks. NVF (Nordisk Vejteknisk Forbund) og Nordisk Chefmøde. 1.2 Læsevejledning Denne rapport er opdelt i to hoveddele, en kortere sammenfattende del og en længere mere detaljeret del. I den første del er de vigtigste resultater, anbefalinger og konsekvenser resumeret, med henblik på at give læseren et hurtigt overblik over foranalysen. I den anden del gennemgås analyser, undersøgelser og tekniske udredninger, der leder til konklusioner samt 10

11 anbefalinger. Rapportens anden del afsluttes med et forslag til implementering af de opstillede løsningsforslag samt en sammenfattende perspektivering. 2 Indledning Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet igangsatte i april 2001 en foranalyse, der skulle belyse behov og muligheder for en samordning af de offentlige forvaltningers vejmodeller (beskrivelser af den fysiske infrastruktur). Samarbejdet om foranalysen fik titlen Danmarks Veje. Foranalysen er gennemført som et samarbejdsprojekt, hvor begge organisationer har bidraget med ressourcer og materiel. Overordnet er foranalysen delt i to, en del der varetager interessenter og brugeres krav og behov og en del der varetager de tekniske aspekter, såsom datamodellering, systemstruktur, etc., herunder også et pilotprojekt. De to dele er vægtet ligeligt, idet en teknisk løsning uden afsæt i brugernes behov er lige så uanvendelig som en liste over brugerbehov, der ikke kan opfyldes rent teknisk. 2.1 Organisering Projektledelsen har været delt mellem Vejdirektorat og Kort & Matrikelstyrelsen, der har bidraget med en projektleder hver. For at sikre resultaternes validitet på både det tekniske og politisk/strategiske niveau, blev der nedsat to projektarbejdsgrupper, der beskæftigede sig med henholdsvis interessentdelen og teknikdelen. Begge organisationer bidrog med mandskab til de to arbejdsgrupper, der således blev både tværfaglige og tværinstitutionelle teams. 2.2 Formål Foranalysens hovedformål var at belyse, hvorledes der kan opstilles et sæt af fælles referencer, snitflader, standarder, nøgler og lignende elementer, der kan udgøre den fælles ramme omkring parternes specialiserede og professionelle håndtering af data og informationer. Foranalysen skulle, ud over behov og krav, ligeledes belyse konsekvenserne af en sådan samordning for de involverede parter, med hensyn til tid og ressourcer, teknik og strategi. 11

12 Foranalysen skulle også synliggøre hvorledes denne fælles ramme på bedst mulig måde kan komme borgere, politikere, planlæggere, administratorer, private virksomheder og andre brugere til gode. Endelig skulle foranalysens resultater danne baggrund for en beslutning om det videre forløb af samarbejdet. Disse målsætninger blev søgt opfyldt gennem to hovedundersøgelser: interessentanalysen og teknikanalysen. 2.3 Interessentanalysen Det valgtes at opdele interessentanalysen i to dele én der varetog dataleverandørerne og én der varetog databrugerne. Dette fordi de to grupper af interessenter er afgørende forskellige fra hinanden, hvad angår f.eks. krav, behov, vurdering af nytteværdier og barrierer. Dataleverandørerne blev, i denne foranalyse defineret som vejbestyrelser i stat, amt og kommuner samt Kort & Matrikelstyrelsen. Databrugerne udgjordes af en række forskellige private, offentlige og halvoffentlige vej- og kortbrugere eksempelvis kortproducenter, billister, trafikselskaber, udryknings- og redningskorps, m.fl. Interessentanalysen blev udført af PLS Rambøll Management og Rambøll NYVIG i samarbejde med den nedsatte interessentgruppe. 2.4 Teknikanalysen Den praktiske del af teknikanalysen udgjordes af et pilotprojekt, udført i Nordjylland og med deltagelse af fem kommuner (Hals, Dronninglund, Aalborg, Pandrup og Aabybro), Nordjyllands Amt, Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen. Nordjylland blev valgt som pilotområde, dels fordi amtet er et af IT-fyrtårnene 1 og dels fordi flere væsentlige tekniske aspekter kunne afklares indenfor et begrænset geografisk område. Pilotprojektet blev gennemført sideløbende med de teoretiske afklaringer, der også indbefattede anvendelse af eksterne eksperter som inspiratorer. 1 Et IT-fyrtårn er en region, der med sin særlig fremmelige IT-udvikling lyser som et forbillede ud over landet. Danmark skal have to fyrtårne, der med forskelligt udgangspunkt satser målrettet på udvikling af et netværkssamfund baseret på danske værdier og danske styrkepunkter. 12

13 3 Resultater Foranalysens resultater er tilvejebragt på baggrund af de konklusioner, der er opnået i interessentanalysen og teknikanalysen. Derudover er der anvendt materiale fra tidligere udførte projekter i både Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen. 3.1 Interessentanalysen De to undersøgelser, der udgør interessentanalysen er gennemført som strukturerede dybdegående interviews med udvalgte nøglepersoner, enten personligt eller via telefon. Udvælgelsen skete ud fra ønsket om at interviewe personer der besad både fagspecifik viden og politisk/administrativ erfaring. Svarene er derefter bearbejdet, analyseret og konklusionerne samlet i en delrapport Interessentanalyse oktober 2001 (PLS, oktober 2001). Følgende er de vigtigste resultater uddraget af rapporten. Styrker Dataleverandører Generelt positive overfor konceptet Danmarks Veje Muligheder for forbedret borgerservice Amterne kan få adgang til kommunale uheldsdata Forhåbning om oprydning på kortområdet Databrugere Særdeles positive, åbne og samarbejdsvillige Muligheder for at udvikle nye forretningsområder Geografisk orientering vigtig Øget anvendelse af offentlige basisdata kan afspejle sig positivt på bundlinien Svagheder Dataleverandører Vanskeligheder med at forholde sig konkret til konceptet på dette tidlige stadie (idéstadie) Skeptiske omkring den økonomiske side af sagen Vanskeligheder med at overskue hvilke konsekvenser det kan medføre for den enkeltes arbejde med offentlige basisdata Databrugere Vanskeligheder med at knytte konkrete forestillinger og krav til konceptet (idéstadie) Bekymring vedrørende prissættelse Bekymring vedrørende det offentliges kommercialisering af basisdata 13

14 Dataleverandører Bekymring for at de store kommuner samt Vejdirektoratet og Kort & Matrikelstyrelsen vil tage styringen Databrugere Bekymring for opnåelse af garanti for kvalitet, ajourføring og nøjagtighed Sammenfatning interessentanalyse Interessentanalysen gengiver resultater, som giver Danmarks Veje gode perspektiver og vilkår fremadrettet. Der er udtrykt tilstrækkeligt behov og nytteeffekter og også tilstrækkelig opbakning blandt interessenterne til at Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet kan gå videre med projektet Danmarks Veje. I den forbindelse er det vigtigt ikke kun at fokusere på løsningsforslag, men også på de bekymringer og svagheder analysen har afdækket. Èn af de største opgaver bliver at skabe gode relationer til interessenterne, det vil sige at få skabt et klart budskab for Danmarks Veje og få det formidlet på den rette måde til de rette interessenter. Der skal arbejdes med holdninger, traditioner, og ikke mindst forandringer i arbejdsprocesser hos både dataleverandører og databrugere. Dette stiller krav til en kommunikativ strategi. Derfor handler den fremadrettede proces om at have fokus på følgende prioriteter: Sikre en optimal kommunikation og formidling af projektet Sikre størst mulig inddragelse af interessenter både blandt dataleverandører og databrugere Skabe en holdbar og for alle acceptabel betalings- og ydelsesmodel Have alle med både de store som kan stoppe projektet og de små som vil give projektet bred opbakning og legitimitet Smede mens jernet er varmt man skal gå i gang nu, mens projektet og tilliden er i bevidstheden hos interessenterne. Det drejer sig om hurtigt at komme fra idéplanet til koncept- og handlingsplanet. 3.2 Teknikanalysen Pilotprojektet har bestået i at sammenknytte eller koble vejreferencesystemer med et geografisk beskrivelsessystem, således at det på tværs af administrative og tekniske grænser vil være muligt at opnå adgang til vej- og trafikdata på et godt geografisk grundlag. 14

15 Der er arbejdet med vejreferencesystemer fra fem forskellige kommuner og med vejreferencesystemet fra Vejsektorens Informationssystem (VIS) for stats- og amtsvejene. Disse er koblet til Kort & Matrikelstyrelsens geografiske vejbeskrivelse i form af vejmidten fra den landsdækkende TOP10DK topografiske database. Det teoretiske afklaringsarbejde har fortrinsvis beskæftiget sig med at anvende de praktiske erfaringer fra pilotarbejdet og til at opstille løsningsmodeller for Danmarks Veje. Følgende er de vigtigste resultater uddraget af teknikanalysen: Styrker Opstillet model for en koblingstabel (elementer der sammenknytter vejreference og geografi) Opstillet liste med problemfelter Opstillet løsningsforslag på problemfelter Erfaringer med håndtering af vejreferencen i forskellige kommunale vejforvaltningssystemer samt VIS Opstillet systemtekniske modeller for Danmarks Veje Svagheder Uafklaret om historik skal være element i koblingstabel eller ligge andetsteds. Afklares i forbindelse med udarbejdelse af datamodel for Danmarks Veje Mangler erfaringsgrundlag for kobling af motorvejstrækninger Forudsætter velvilje til ændringer af datahåndtering mv. hos de implicerede parter Usikkert om erfaringerne gælder landsdækkende Datamodeller er ikke behandlet tilbundsgående Sammenfatning teknikanalysen Teknikanalysen har givet konkrete resultater i form af koblingen mellem vejreferencer og den geografiske reference. Den har også givet svar på en række spørgsmål, stillet i forbindelse med den teoretiske afklaring. Konklusionen er, at der kan etableres en fælles teknisk platform til udveksling af landsdækkende vej- og kortdata. Teknikanalysen har også afdækket en række problemfelter og opstillet en liste over forudsætninger, der bør afklares inden det egentlige arbejde med implementering af Danmarks Veje igangsættes. 3.3 Samlet konklusion på foranalysen resultater Med udgangspunkt i resultater, erfaringer og drøftelser med foranalysens projektdeltagere er følgende løsningsmodeller tilvejebragt. 15

16 3.3.1 Organisatorisk løsningsmodel Både interessentanalyse og erfaringer fra den tekniske analyse peger på at projektet Danmarks Vejes største udfordringer ligger på det organisatoriske og politiske plan. Derfor er flere organisatoriske modelforslag overvejet i både interessent- og teknikgruppe. Den model der umiddelbart synes at opfylde dataleverandører og databrugeres krav er en bredt sammensat styregruppe, der kan få til opgave at forestå etableringen af Danmarks Veje, herunder afklaring af problemstillinger og opfyldelse af forudsætninger. Selve implementeringen kan varetages af en mindre projektorganisation, udpeget af styregruppen, som tilføres nødvendig ekspertise som behovet opstår. Se kapitel 10 for uddybning af modellen. Den Digitale Taskforce og Miljøministeriet har i januar 2002 anbefalet, at der på geodataområdet etableres et service fællesskab, der skal have til opgave at sikre det overordnede samarbejde, koordination og fremdrift på geodataomrodet samt bidrage til den forsatte nyttiggørelse af geodata i forvaltninger og i forhold til borgere og virksomheder. Hvis disse tiltag iværksættes kan det få konsekvenser for den anbefalede model Teknisk løsningsmodel På baggrund af anbefalingerne fra interessentanalysen og pilotprojektet blev er der opstillet tre systemtekniske løsningsforslag. De tre modeller afspejler forskellige tilgangsvinkler og varierende grad af kompleksitet og er alle mulige implementeringsmodeller for Danmarks Veje. Modellerne er vurderet i kapitel 10 og på baggrund af denne vurdering anbefales at tage udgangspunkt i én model, der anses for på bedste måde at tilfredsstille de krav og behov både interessentanalyse og den tekniske analyse har fremhævet. Den valgte model (fusions modellen) tager udgangspunkt i etableringen af en koblingstabel 2, der muliggør at dataleverandørerne (vejbestyrelserne) fortsat kan anvende egne, lokalt tilpassede datasystemer. Fra de lokale datasystemer kopieres data, via koblingstabellen, til en central kopidatabase. Denne skal kun indeholde de data, brugerne efterspørger, således at data med overvejende lokal interesse forbliver hos dataleverandørerne. I den centrale kopidatabase oprettes bl.a. muligheder for at håndtere historik, landsdækkende udtræk af vej- og trafikdata, alt koblet til et nøjagtigt geografisk kortgrundlag. 2 Koblingstabellen er en tabel hvis opbygning sikrer at forskellige vejforvaltningssystemer kan hægte sine vej relaterede data op mod en vejmidtelinie i et digitalt kort. Koblingstabellen bliver derved til en krydsreference mellem flere systemer. 16

17 Ajourføring sker hos dataleverandørerne, mens datakontrol, kvalitetsgaranti og datas nøjagtighed håndteres via bredt vedtagne aftaler i den centrale kopidatabase. 4 Anbefalinger I dette kapitel opstilles anbefalinger til videre drøftelse. Anbefalingerne er truffet ud fra det materiale analyser og konklusioner har tilvejebragt i foranalysen. For at øge overskueligheden er anbefalingerne opdelt i en overordnet anbefaling og flere delanbefalinger. Delanbefalingerne er at betragte som nogle af de nødvendige forudsætninger, der skal opfyldes, for at sikre at projektet dels er modent til implementering dels at implementeringen er succesfuld. Desuden peger delanbefalingerne på en række problemfelter identificeret i forbindelse med foranalysen. En tidlig blotlægning og stillingtagen til disse problemfelter er af stor betydning for risikovurdering- og styring, ligesom det har afgørende indflydelse på en samlet omkostningsvurdering. Det er således hensigten at delanbefalingerne kan drøftes enkeltvis og beslutninger tages herudfra. På baggrund af drøftelser og delbeslutninger vil der kunne udarbejdes én samlet model for det videre arbejde med Danmarks Veje. 4.1 Overordnet anbefaling Det anbefales at Danmarks Veje igangsættes som et implementeringsprojekt. Med dette menes, at projektet opdeles i veldefinerede faser, der har til hensigt at føre projektet mod en endelig etablering. Igangsættelse af Danmarks Veje vil være et skridt mod, at bidrage til realiseringen af Digital Forvaltning. Dette fordi det sikres at den offentlige sektors beskrivelse af og informationer om det danske vejnet er samordnet, så data fra de involverede offentlige myndigheder kan bruges i sammenhæng. Yderligere tages der skridt til at opfylde et behov for samordning på vej- og kortområdet. Behovet er gældende for såvel offentlige som private aktører, der efterlyser adgang til et sammenhængende landsdækkende vejnet af høj 17

18 geografisk nøjagtighed kombineret med detaljerede og pålidelige vej- og trafikdata. Endelig vil en igangsættelse af Danmarks Veje medvirke til at opfylde interne behov i Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet. Det drejer sig bl.a. om styrkelse i varetagelsen af sektormyndighedsopgaver, sagsbehandling, kundeservice samt effektivisering og rationaliseringseffekter ved at benytte et fælles datagrundlag. 4.2 Delanbefalinger Det anbefales at projektet forankres hos interessenterne i en aktiv dialog. En af de største og første opgaver bliver at skabe gode relationer til interessenterne at få skabt et klart budskab for Danmarks Veje og få det formidlet på den rette måde til de rette interessenter. Det anbefales at Danmarks Veje etableres i tæt samarbejde med vejbestyrelserne. Ved at anvende vejbestyrelsernes referencer og dermed skabe adgang til vejbestyrelsernes vej- og trafikdata, etablerer Danmarks Veje sin basis på det mest nøjagtige, fyldestgørende, pålidelige og ajourførte datagrundlag. Idet vejbestyrelserne dagligt anvender egne data i lokale systemer, vil det også være i disse dataleverandørers interesse at sikre datas kvalitet og ajourføring. Danmarks Veje er ydermere åben overfor at kunne anvende data fra andre kilder, såsom private kortproducenter eller andre, der har data af interesse for brugerne i en sådan kvalitet og af en sådan pålidelighed, at brugerkravene kan opfyldes. Det anbefales, at første fase igangsættes i løbet af 2002 for at sikre projektet troværdighed og dermed opbakning. En stor del af interessenterne har peget på vigtigheden af at tilvejebringe resultater forholdsvis hurtigt. Første fase af Danmarks Veje bør være en afklaring af problemfelter og nedsættelse af en bred og funktionsdygtig projektorganisation, der hurtigt kan afklare projektets finansielle aspekter. Nødvendigheden af at foretage tilbundsgående konsekvensberegninger og kapitalisering af et projekt som Danmarks Veje er uomtvistelig og bør være 18

19 én af de allerførste opgaver, der igangsættes. Der bør koordineres med det arbejde IT-Taskforcen, nedsat af det tidligere finansministerium, udfører på dette område. Det anbefales at opstille en organisationsmodel, der tilgodeser interessenternes krav om indflydelse på Danmarks Veje. Både brugere og dataleverandører har, i forbindelse med interessentanalysen, fremsat krav om indflydelse på både udformning, etablering og drift af Danmarks Veje. Det anbefales, at der tidligt i etableringsforløbet indgås aftaler med dataleverandørerne om datas kvalitet og ajourføringsfrekvens. Garanti for datakvalitet og ajourføringsgrad er et brugerkrav ifølge interessentanalysen. Det er ikke nok blot at stille data til rådighed, de skal også være af en sådan kvalitet og ajourføringsgrad, at brugerens behov kan opfyldes. Det anbefales at der tidligt i forløbet indgås aftaler med brugere og dataleverandører om datas prissætning. Problemstillingen vedrørende prissætning og konkurrencesituation har været et af de gennemgående temaer i interessentanalysen, både for brugere og dataleverandører. For at sikre at Danmarks Veje har en bredt accepteret platform at starte på, må der tages hånd om dette tidligt i forløbet. Det anbefales at det videre forløb af Danmarks Veje stiler mod implementering af fusionsmodellen. Fusionsmodellen tager i videst mulige omfang hensyn til både dataleverandørerne og brugernes krav og behov. Eksempelvis sikres brugerne let adgang til landsdækkende data via den centrale kopidatabase. Dataleverandørerne er sikret, at de fortsat kan arbejde i de systemer og med de data, de selv definerer som lokale, uden at disse nødvendigvis berøres af Danmarks Veje. Der stiles mod at anvendes den seneste Internet teknologi til datahåndtering. Samtidig er det en løsning, der forholdsvis let kan faseopdeles, hvilket gør implementeringen lettere at styre mod synlige resultater i hele forløbet. Det anbefales at implementeringen af Danmarks Veje foregår i klart definerede faser med nøje afvejede resultatmål for hver fase. Det skal tilstræbes at implementeringen af Danmarks Veje foregår så hver fase baseres på kun at løse de nødvendige forudsætninger, således at hver fase kan levere brugbare resultater efter afslutning. 19

20 Det anbefales at foretage risikovurdering før hver fase igangsættes. Ligeledes bør hver fase afsluttes med en evaluering af forløb og resultater, der kan medvirke til at implementeringen hele tiden forgår fleksibelt og i samråd med brugere og leverandører. Det anbefales at der udarbejdes en best practice guide. En best practice guide skal kunne bruges af alle interesserede kommuner og amter og skal indeholde gode råd og tips om tilretning af data til brug i koblingstabellen. Det anbefales, at der arbejdes hen imod at anvende FOT vejmidterne som geografisk reference. Samarbejde mellem amter, kommuner og Kort & Matrikelstyrelsen, bør udvides til også at omfatte Vejdirektoratet, således at arbejdet med at definere FOT vejmidten også tager udgangspunkt i de krav Danmarks Veje stiller til en geografiske reference. Det drejer sig f.eks. om løsning af systemlinie-problematikken, etablering af nøgler, der muliggør FOT vejmidtens anvendelse i vejadministrationen samt spørgsmål vedrørende etablering og ajourføring. 5 Konsekvenser En konsekvensvurdering af igangsættelsen af Danmarks Veje vil på nuværende tidspunkt kun kunne foretages på et overordnet plan. Dette beror dels på foranalysens begrænsede virkefelt og dels på den række af problemstillinger, der i foranalysen er blevet identificeret, men ikke afklaret. Med udgangspunkt i Excellence- og Balanced Score Card modellerne er nytteværdi og omkostninger søgt opstillet for fire grupper af interessenter på et kvalitativt niveau. Samfundet Virksomheden Kunderne Medarbejderne Samfundet Nytteværdi Løser et overordnet samfundsbehov for Omkostning Finansiering af projektet Danmarks Veje 20

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere