Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund"

Transkript

1 og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014

2 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område. Byrådet kan fastlægge bindende retningslinier for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Det er lov om planlægning - kaldet planloven - der fastsætter rammerne for udarbejdelsen og indholdet af lokalplaner. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet skal ifølge planloven udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Formålet er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Lokalplanforslaget og offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt. Ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget indtræder et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, der er omfattet af planforslaget. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil. Endvidere berøres allerede meddelte bygge- eller udstykningstilladelser ikke af planforslaget. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter i hvilken udstrækning eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Byrådet kan beslutte, evt. på baggrund af indkomne indsigelser, at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring påny, hvorefter proceduren gentages. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort dette i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører desuden ikke pligt til at gennemføre bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg Der skal være overensstemmelse mellem en lokalplan og kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, som lokalplanen skal overholde, og rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget beskriver ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelsen af et kommuneplantillæg, offentliggøres tillægget sammen med lokalplanen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse 6 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse 7 Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning 7 Lokalplanens indhold 8 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning 10 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 18 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund 19 1 Lokalplanens formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Områdets anvendelse 19 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 20 5 Udstykninger 21 6 Tekniske anlæg 21 7 Bebyggelsens omfang og placering 21 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 22 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 Matrikelkort 26 Kortbilag 2 Arealanvendelse 27 Kortbilag 3 Illustrationsskitse 28 Kortbilag 4 Planteliste 29 Kortbilag 5 Ikke-teknisk resumé fra VVM og Miljørapport 30 Kommuneplantillæg nr

4 Indledning Lokalplan nr. 267 Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 267 for område til design outletcenter ved Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund Kommune. Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Redegørelsen giver indledningsvist en kort beskrivelse af lokalplanen og det område, der er omfattet af denne, herunder områdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, herunder en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. I redegørelsen beskrives desuden, at projektet for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Lokalplanen for design outletcentret omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det er derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapportens og VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren, men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. Lokalplanbestemmelser Lokalplanen opstiller bindende bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige anvendelse. Bestemmelser er angivet med -tegn i overskriften og herefter opstillet i punktform. I lokalplanens bestemmelsesdel kan der være placeret tekst i farvede kasser. Tekst, som er omgivet af en farvet kasse i lokalplanens bestemmel- 4

5 sesdel, er ikke udtryk for bindende bestemmelser, men er en uddybning af disse. En sådan tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokalplanens bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser omfatter lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Sidst i lokalplanen findes kortbilag og eventuelle andre illustrationer. Kortbilag omfatter matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets arealanvendelse og evt. andre forhold, der kan visualiseres. Lokalplanens illustrationer og kortbilag er bindende i det omfang, der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Herudover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til inspiration. Kommuneplantillæg nr. 25 Lokalplanen omfattes af Planlovens 11g, der omhandler enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse. Derfor tilvejebringes der retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret samt tilhørende redegørelse i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og med samme indsigelsesfrist. Der har været indkaldt idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 fra

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre et design outletcenter på et areal syd for Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund. Design outletcentret vil bestå af en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt markedsført under ét fælles navn. Butikkerne vil hver især blive drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, der muliggør planlægning for et areal til m 2 udvalgsvarebutikker i tilknytning til et turistmål med over besøgende med en beliggenhed uden for bymidten. Billund Kommune har i den sammenhæng vedtaget kommuneplantillæg for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Kommuneplantillæg med kommuneplanrammer er ligeledes vedtaget i juni Efterfølgende har Lalandia Billund A/S udarbejdet et projektforslag for et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg placeret i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Med lokalplanen sikres, at design outletcentret placeres under hensyntagen til omgivelserne. Endelig sikrer lokalplanen, at vejadgang til lokalplanområdet skal ske via eksisterende vejtilslutninger ved Firhøjevej. Der er desuden parallelt med lokalplanen udarbejdet VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for anlægget, der vil få regional betydning, samt et tillæg til kommuneplanen. I kommuneplantillægget er der tilvejebragt retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret. 6

7 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse Lokalplanområdet ligger syd for Firhøjevej i Billund, og dækker et areal på ca. 14,8 ha. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i dag udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Firhøjevej, mod vest af oplevelsescentret Lalandia, mod syd af et ferieboligområde og mod øst af Hyldestien og en mindre skov/plantage. Lokalplanområdet er ubebygget og henligger som udyrket areal. Den nordlige del af området anvendes i dag rekreativt med en trampesti, der løber ind gennem Billund by og indgår i byens grønne struktur. Landskabet i planområdet er forholdsvist fladt med et terræn, der er svagt stigende mod øst. Mod nord langs med trampestien gennemløbes området af en mindre bæk, Billund Bæk. Nord for bækken og trampestien afgrænses området af en kantbeplantning mod Firhøjevej bestående af spredte træer og buske. Lokalplanområdet set fra sydøst med oplevelsescentret Lalandia i baggrunden. Foto Google StreeetView. 7

8 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse Lokalplanområdet skal anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen giver mulighed for, at der i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia kan opføres et design outletcenter med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Heraf må det samlede bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel ikke overstige m2. Der må ikke opføres dagligvarebutikker i området. Det er hensigten, at design outlet centret skal placeres inden for et nærmere afgrænset byggefelt udlagt under hensyntagen til de eksisterende forhold og i overensstemmelse med landsplandirektivets afgrænsning. Design outletcentret må ikke opføres med mere end 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m. Derudover udlægger lokalplanen arealreservation til jordvolde og sikrer, at design outletcentret ikke er til gene for det nærmeste ferieboligområde. Illustrationen viser tværsnit af projektskitser af design outletcentret, hvor butikkerne orienteres mod et gade-/torveforløb. Varelevering til butikkerne vil ske ad serviceveje nord og syd for butikkerne. 8

9 Inden for området skal der desuden etableres anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. For at mindske risikoen for birdstrikes i Billund Lufthavn skal ny beplantning på ubebyggede arealer ske efter den planteliste, som lufthavnen har godkendt. Alle andre planter skal godkendes af byrådet. Vej- og stiforhold Lokalplanen fastlægger, at lokalplanområdet har vejadgange fra Firhøjevej. Disse vejadgange er beliggende ved eksisterende vejtilslutninger. Inden for lokalplanområdet vil der blive anlagt interne veje og parkeringsarealer samt servicearealer til servicering af butikkerne. Lokalplanens krav til parkering vil kunne anlægges inden for lokalplanens område, men som nedenstående illustrationsplan viser, giver lokalplanen også mulighed for, at parkering kan ske i tilknytning til lokalplanområdet. Disse parkeringsarealer kan anlægges på baggrund af Lokalplan nr Samtidig sikres der med lokalplanen stiforbindelser til ferieboligerne syd for lokalplanområdet samt stiforbindelse langs Billund Bæk. FIRHØJEVEJ PARKERINGS- AREAL BILLUND BÆK HYLDESTIEN LALANDIA DESIGN OUTLETCENTER PARKERINGS- AREAL EKSISTERENDE SKOV/PLANTAGE BIRKESTIEN EKSISTERENDE FERIEBOLIGBEBYGGELSE Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes med et design outletcenter. Parkeringsarealerne vest for outletcentret vil kunne udlægges i henhold til Lokalplan nr

10 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiv Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, BEK nr. 658 af , der muliggør etablering af m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Direktivet har en klausul om, at direktivet bortfalder såfremt byggeriet til butiksformål ikke er påbegyndt inden 3 år fra datoen for direktivets udstedelse, dvs. senest 14. juni Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplandirektivet. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der med kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er udlagt til design outlet center og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , herunder Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Retningslinje A i Kommuneplan for Billund Kommune Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Billund Lufthavn og er dermed omfattet af kommuneplanens retningslinje A, om forhold, der skal iagttages i by og land som følge af Billund Lufthavn: Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til Kommuneplanens rammer. Lokalplanområdet er vist med røde prikker. 10

11 flysikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle- og rastepladser. (Billund Lufthavn skal altid høres). Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone: - 3 km langs med startbanen - 6 km for enden af startbanen. - Højdegrænseplanerne for Billund Lufthavn skal respekteres. Højt byggeri, som overholder højdegrænseplanerne, skal i høring hos Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemmelserne. Kommuneplantillæg nr. 25 VVM-retningslinje Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende kommuneplantillæg med retningslinjer for anlægget samt en VVM-tilladelse. Samtidig med lokalplanen vedtages Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune på baggrund af den udarbejdede VVM og miljørapport. Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes dette i den digitale kommuneplan. Den digitale kommuneplan kan ses på Billund Kommunes hjemmeside Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 122 for oplevelsescenter ved Nordmarksvej og Firhøjevej. Lokalplan nr. 122 er vedtaget i 2005 og udlægger området til ferie- og fritidsformål. Med lokalplan nr. 122 gives mulighed for Lalandias centerbygning og en skihal med en højde på op til 50 m. Derudover fastlægges vejadgange og parkeringsforhold. 11

12 Nærværende lokalplan supplerer de anvendelsesmuligheder, der fremgår af Lokalplan nr Lokalplan nr. 122 aflyses for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. Design outletcentrets påvirkning af bymiljøet I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold til Planlovens 16, stk. 6 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Design outletcentret kan i henhold til lokalplanens bestemmelser opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m over terræn. Den eksisterende bebyggelse i området omfatter oplevelsescentret Lalandia med bygninger af varierende højder - hovedsagligt fra ca. 10 m til ca. 22 m - samt ferieboliger i op til 1 1/2 etage. Desuden omfatter eksisterende bebyggelse lufthavnsområdets cargobygninger i form af større bygningsvoluminer beliggende umiddelbart nord for Firhøjevej, Eftersom design outletcentret ikke afviger væsentligt fra Lalandias bygningskompleks, og eftersom outletcentret til en vis grad vil blive oplevet som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse, er det vurderet, at design outletcentret ikke vil medføre væsentlige visuelle påvirkninger i forhold til den omgivende eksisterende bebyggelse. Design outletcentret vil blive vejbetjent fra Firhøjevej. I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanen og vvm-redegørelsen er der foretaget vurdering af udviklingen af trafiktallet frem til 2025 på Firhøjevej. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det er vurderet, at påvirkningen af de trafikale forhold ikke forventes at udløse behov for særlige foranstaltninger ved vejtilslutningerne til Firhøjevej. Internt i lokalplanområdet udlægges parkeringsarealer svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m 2 butiksareal og mindst 1 p-plads pr. 33 1/3 m 2 areal til restauranter, caféer, kontorer, lager og lignende. Dette er vurderet tilstrækkeligt. Det er yderligere vurderet, at parkering til design outletcentret ikke vil påvirke de nærmeste naboområder. 12

13 Mellem ferieboligbebyggelsen og design outletcentret friholdes et grønt areal, der delvist forventes anlagt med beplantede jordvolde. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. drejer sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger. gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Med lokalplanen aflyses ingen private tilstandsservitutter. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Billund Kommune og er beliggende i et forsyningsområde fra Billund Varmeværk. Vandforsyning Vandforsyning skal ske i henhold til den enhver tid gældende Vandforsyningsplan for Billund Kommune. Der må ikke udledes hverken regnvand eller vejvand til 3 vandløbet. Regnvand og vejvand vil skulle nedsives på egen grund. Spildevand Kloakering af lokalplanområdet skal ske i henhold til den enhver tid gældende spildevandsplan for Billund Kommune. Affald Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportveje mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside www. billund.dk. 13

14 Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil. Vej og trafik Trafikplan Alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening. Konkret betyder det, at planmaterialet gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre forbindelser såvel i som uden for lokalplanområdet, ligesom trafikafviklingsmæssige konsekvenser på vejnettet afdækkes. Lokalplanen fastlægger vejbetjening til Firhøjevej. Den daglige trafik til og fra design outletcentret i lokalplanområdet er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en eventuel senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik bør behovet for supplerende tiltag vurderes. Natur 3 beskyttet vandløb I den nordlige del af lokalplanområdet løber Billund Bæk, der er et beskyttet vandløb i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Det medfører, at bækkens tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation fra Billund Kommune, som er myndighed. Skovbyggelinjer Øst for lokalplanområdet ligger skovarealer, hvoraf nogle afkaster skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. I forbindelse med tidligere planlægning er skovbyggelinjer ophævet inden for lokalplanområdet. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger et mindre skovareal, som ikke er pålagt fredskovspligt. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Der er begrænsede oplysninger om, hvorvidt der lever Bilag IV-arter i lokalplanområdet. Ifølge DMU rapport nr. 635 (Håndbog om dyrearter på 14

15 habitatdirektivets bilag IV), har følgende arter udbredelsesområde i Billundområdet: damflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Miljøcenter Ribe har i 2011 registreret odder ved Billund/Vandel Bæk på en station 400 m nedstrøms lokalplanområdet. Trusler for odderen er opsplitning og ødelæggelse af bestande og levesteder samt forstyrrelser fra friluftsliv og fra anlægsarbejder. Aktiviteterne - bortset fra anlægsarbejdet - inden for lokalplanområdet vurderes ikke at opsplitte, forstyrre eller ødelægge levesteder for arten. Dog er der i området allerede i dag en betydelig støj fra Billund Lufthavn, som ligger umiddelbart nord for lokalområdet. Stedet, hvor odderen er registreret, ligger tæt på lufthavnen og p-pladsen ved Lalandia. Det kan deraf udledes, at odderen forekommer i området på trods af stor menneskelig aktivitet, og det vurderes på den baggrund, at der som følge af lokalplanen ikke sker betydelige forringelser for odderens yngle- og rasteområder. Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at markfirben forekommer i lokalplanområdet. Der er ikke foretaget en systematisk eftersøgning af arten, da lokalplanområdet består af gammel agerjord. Markfirben yngler og raster typisk på solvendte skråninger. Stor vandsalamander og spidssnudet frø yngler sandsynligvis heller ikke i området, da der ikke findes vandhuller inden for lokalplanområdet. Arterne kan evt. raste langs med Billund Bæk. På den baggrund fastlægger lokalplanen en byggelinje i en afstand af 10 m fra Billund Bæk for at undgå at forstyrre eventuelle yngleområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det vurderes derfor samlet, at der ikke vil ske ødelæggelser eller forringelser af yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Miljø Jordforurening Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Billund Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 15

16 Støj fra virksomheder Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold til naboområder, afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse. Grænseværdierne er angivet i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes, at det vil være muligt at overholde støjgrænserne mod omgivelserne, jf. VVM-redegørelsen og miljørapporten. Arealet udlægges til butikscenter, hvor enkeltbutikkerne vurderes at være virksomheder i maksimalt miljøklasse 3. Der er ca. 25 m fra nærmeste færdsels- og parkeringsudlæg i lokalplanområdet til det eksisterende turismeområde med ressortturisme i form af feriebebyggelse (rammeområde 2.T.4.). Det vurderes, at design outletcentret kan overholde grænseværdier for støj mod omgivende områder. I den gennemførte miljøvurdering er det såldes ikke fundet sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Grænseværdier for virksomhedsstøj. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 16

17 Klasse Meter Miljøpåvirkning Erhverv 1 0 Påvirker kun miljøet i ubetydelig grad. Forretninger, liberale erhverv, kontorer og Kan integreres med boliger småværksteder med butik Påvirker kun omgivelserne i ringe grad Bogbinderier, elektronikværksteder og. Kan placeres i områder, hvor der også findes boliger f.eks. laboratorier. Påvirker kun omgivelserne i mindre grad Håndværksprægede virksomheder og 3 50 Bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen visse servicevirksomheder. tættest ved forureningsfølsom anvendelse Levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herun- Er noget belastende for omgivelserne Skal placeres i industriområder der autolakkerier Er ret belastende for omgivelserne Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. Skal placeres i industriområder Er meget belastende for omgivelserne Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin Skal placeres i større industriområder, så den ønskede og betonfabrikker samt jernstøberier afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås Er særligt belastende for omgivelserne Medicinal- og pesticidproduktion og Skal som hovedregel placeres i områder indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed kraft- og stålvalseværker. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 3 og 4. En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. En sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Projektoplægget for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36, Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med retningslinjer om beliggenheden og udformningen af projektet og en VVM-tilladelse. 17

18 Miljørapport/VVM-redegørelse Miljørapporten, som udarbejdes i henhold til krav om miljøvurdering, og VVM-redegørelsen, som udarbejdes i henhold til VVM-bekendtgørelsen, er valgt samlet i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapporten/VVM-redegørelsen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan. Miljørapportens/VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Der skal desuden redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Etablering af åbne bassiner Billund Lufthavn skal høres ved etablering af åbne bassiner til nedsivning af overfladevand. Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Esbjerg Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. 18

19 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: Det fremgår af planloven, hvad man kan regulere i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, først og fremmest byggelovgivningen. at området kan anvendes til butikscenter, at der kan opføres udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt m 2, at områdets disponeres under hensyntagen til de nærmeste omgivelser, og at området får vejadgang fra Firhøjevej. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Del af matrikel nr. 2l Del af matrikel nr. 3f Del af matrikel nr. 3bb Del af matrikel nr. 7cp Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. 3.2 I området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. 19

20 3.3 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel må ikke overstige m Der kan opføres eller indrettes udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Se fodnote Der må ikke opføres eller indrettes dagligvarebutikker i området. 3.6 Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 4.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tilslutninger til Firhøjevej og via den eksisterende private fællesvej Birkestien angivet som vej B-C på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske i punkt A og B (eksisterende vejadgange) som vist på kortbilag Interne veje, herunder serviceveje, skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 m. 4.4 Der udlægges arealer for færdsel- og parkering i princippet som vist på kortbilag Langs Billund Bæk ( 3 vandløb) skal der mellem bækken og Firhøjevej sikres stiforbindelse fra punkt a til punkt b og fra punkt c til punkt d med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag Der skal sikres stiforbindelse fra punkt e til punkt f og fra punkt g til punkt h med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag 2. Disse stier skal sikre stiforbindelser til naboområder og anlægges som arealer for gående. Stiforbindelsen fra punkt e til punkt f kan desuden anlægges for transportsystem på hjul, f.eks. i form af togbane på hjul og skal i så fald gives en bredde på mindst 4 m. 4.7 Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 1 Ved beregning af bruttoarealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m² for den enkelte butik. 20

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Nærværende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget endeligt efter den endelige vedtagelse af ny Kommuneplan 2013-2025 og dermed efter aflysningen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 68. For Højskolen Marielyst

Lokalplan nr. 68. For Højskolen Marielyst Lokalplan nr. 68 For Højskolen Marielyst 1 Marielyst 1. Indledning:... 3 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:... 4 Forholdet til kystområdet...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere