Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund"

Transkript

1 og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014

2 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område. Byrådet kan fastlægge bindende retningslinier for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Det er lov om planlægning - kaldet planloven - der fastsætter rammerne for udarbejdelsen og indholdet af lokalplaner. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet skal ifølge planloven udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Formålet er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Lokalplanforslaget og offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt. Ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget indtræder et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, der er omfattet af planforslaget. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil. Endvidere berøres allerede meddelte bygge- eller udstykningstilladelser ikke af planforslaget. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter i hvilken udstrækning eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Byrådet kan beslutte, evt. på baggrund af indkomne indsigelser, at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring påny, hvorefter proceduren gentages. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort dette i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører desuden ikke pligt til at gennemføre bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg Der skal være overensstemmelse mellem en lokalplan og kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, som lokalplanen skal overholde, og rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget beskriver ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelsen af et kommuneplantillæg, offentliggøres tillægget sammen med lokalplanen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse 6 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse 7 Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning 7 Lokalplanens indhold 8 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning 10 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 18 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund 19 1 Lokalplanens formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Områdets anvendelse 19 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 20 5 Udstykninger 21 6 Tekniske anlæg 21 7 Bebyggelsens omfang og placering 21 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 22 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 Matrikelkort 26 Kortbilag 2 Arealanvendelse 27 Kortbilag 3 Illustrationsskitse 28 Kortbilag 4 Planteliste 29 Kortbilag 5 Ikke-teknisk resumé fra VVM og Miljørapport 30 Kommuneplantillæg nr

4 Indledning Lokalplan nr. 267 Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 267 for område til design outletcenter ved Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund Kommune. Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Redegørelsen giver indledningsvist en kort beskrivelse af lokalplanen og det område, der er omfattet af denne, herunder områdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, herunder en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. I redegørelsen beskrives desuden, at projektet for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Lokalplanen for design outletcentret omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det er derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapportens og VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren, men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. Lokalplanbestemmelser Lokalplanen opstiller bindende bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige anvendelse. Bestemmelser er angivet med -tegn i overskriften og herefter opstillet i punktform. I lokalplanens bestemmelsesdel kan der være placeret tekst i farvede kasser. Tekst, som er omgivet af en farvet kasse i lokalplanens bestemmel- 4

5 sesdel, er ikke udtryk for bindende bestemmelser, men er en uddybning af disse. En sådan tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokalplanens bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser omfatter lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Sidst i lokalplanen findes kortbilag og eventuelle andre illustrationer. Kortbilag omfatter matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets arealanvendelse og evt. andre forhold, der kan visualiseres. Lokalplanens illustrationer og kortbilag er bindende i det omfang, der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Herudover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til inspiration. Kommuneplantillæg nr. 25 Lokalplanen omfattes af Planlovens 11g, der omhandler enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse. Derfor tilvejebringes der retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret samt tilhørende redegørelse i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og med samme indsigelsesfrist. Der har været indkaldt idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 fra

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre et design outletcenter på et areal syd for Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund. Design outletcentret vil bestå af en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt markedsført under ét fælles navn. Butikkerne vil hver især blive drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, der muliggør planlægning for et areal til m 2 udvalgsvarebutikker i tilknytning til et turistmål med over besøgende med en beliggenhed uden for bymidten. Billund Kommune har i den sammenhæng vedtaget kommuneplantillæg for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Kommuneplantillæg med kommuneplanrammer er ligeledes vedtaget i juni Efterfølgende har Lalandia Billund A/S udarbejdet et projektforslag for et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg placeret i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Med lokalplanen sikres, at design outletcentret placeres under hensyntagen til omgivelserne. Endelig sikrer lokalplanen, at vejadgang til lokalplanområdet skal ske via eksisterende vejtilslutninger ved Firhøjevej. Der er desuden parallelt med lokalplanen udarbejdet VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for anlægget, der vil få regional betydning, samt et tillæg til kommuneplanen. I kommuneplantillægget er der tilvejebragt retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret. 6

7 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse Lokalplanområdet ligger syd for Firhøjevej i Billund, og dækker et areal på ca. 14,8 ha. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i dag udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Firhøjevej, mod vest af oplevelsescentret Lalandia, mod syd af et ferieboligområde og mod øst af Hyldestien og en mindre skov/plantage. Lokalplanområdet er ubebygget og henligger som udyrket areal. Den nordlige del af området anvendes i dag rekreativt med en trampesti, der løber ind gennem Billund by og indgår i byens grønne struktur. Landskabet i planområdet er forholdsvist fladt med et terræn, der er svagt stigende mod øst. Mod nord langs med trampestien gennemløbes området af en mindre bæk, Billund Bæk. Nord for bækken og trampestien afgrænses området af en kantbeplantning mod Firhøjevej bestående af spredte træer og buske. Lokalplanområdet set fra sydøst med oplevelsescentret Lalandia i baggrunden. Foto Google StreeetView. 7

8 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse Lokalplanområdet skal anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen giver mulighed for, at der i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia kan opføres et design outletcenter med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Heraf må det samlede bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel ikke overstige m2. Der må ikke opføres dagligvarebutikker i området. Det er hensigten, at design outlet centret skal placeres inden for et nærmere afgrænset byggefelt udlagt under hensyntagen til de eksisterende forhold og i overensstemmelse med landsplandirektivets afgrænsning. Design outletcentret må ikke opføres med mere end 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m. Derudover udlægger lokalplanen arealreservation til jordvolde og sikrer, at design outletcentret ikke er til gene for det nærmeste ferieboligområde. Illustrationen viser tværsnit af projektskitser af design outletcentret, hvor butikkerne orienteres mod et gade-/torveforløb. Varelevering til butikkerne vil ske ad serviceveje nord og syd for butikkerne. 8

9 Inden for området skal der desuden etableres anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. For at mindske risikoen for birdstrikes i Billund Lufthavn skal ny beplantning på ubebyggede arealer ske efter den planteliste, som lufthavnen har godkendt. Alle andre planter skal godkendes af byrådet. Vej- og stiforhold Lokalplanen fastlægger, at lokalplanområdet har vejadgange fra Firhøjevej. Disse vejadgange er beliggende ved eksisterende vejtilslutninger. Inden for lokalplanområdet vil der blive anlagt interne veje og parkeringsarealer samt servicearealer til servicering af butikkerne. Lokalplanens krav til parkering vil kunne anlægges inden for lokalplanens område, men som nedenstående illustrationsplan viser, giver lokalplanen også mulighed for, at parkering kan ske i tilknytning til lokalplanområdet. Disse parkeringsarealer kan anlægges på baggrund af Lokalplan nr Samtidig sikres der med lokalplanen stiforbindelser til ferieboligerne syd for lokalplanområdet samt stiforbindelse langs Billund Bæk. FIRHØJEVEJ PARKERINGS- AREAL BILLUND BÆK HYLDESTIEN LALANDIA DESIGN OUTLETCENTER PARKERINGS- AREAL EKSISTERENDE SKOV/PLANTAGE BIRKESTIEN EKSISTERENDE FERIEBOLIGBEBYGGELSE Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes med et design outletcenter. Parkeringsarealerne vest for outletcentret vil kunne udlægges i henhold til Lokalplan nr

10 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiv Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, BEK nr. 658 af , der muliggør etablering af m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Direktivet har en klausul om, at direktivet bortfalder såfremt byggeriet til butiksformål ikke er påbegyndt inden 3 år fra datoen for direktivets udstedelse, dvs. senest 14. juni Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplandirektivet. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der med kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er udlagt til design outlet center og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , herunder Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Retningslinje A i Kommuneplan for Billund Kommune Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Billund Lufthavn og er dermed omfattet af kommuneplanens retningslinje A, om forhold, der skal iagttages i by og land som følge af Billund Lufthavn: Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til Kommuneplanens rammer. Lokalplanområdet er vist med røde prikker. 10

11 flysikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle- og rastepladser. (Billund Lufthavn skal altid høres). Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone: - 3 km langs med startbanen - 6 km for enden af startbanen. - Højdegrænseplanerne for Billund Lufthavn skal respekteres. Højt byggeri, som overholder højdegrænseplanerne, skal i høring hos Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemmelserne. Kommuneplantillæg nr. 25 VVM-retningslinje Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende kommuneplantillæg med retningslinjer for anlægget samt en VVM-tilladelse. Samtidig med lokalplanen vedtages Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune på baggrund af den udarbejdede VVM og miljørapport. Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes dette i den digitale kommuneplan. Den digitale kommuneplan kan ses på Billund Kommunes hjemmeside Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 122 for oplevelsescenter ved Nordmarksvej og Firhøjevej. Lokalplan nr. 122 er vedtaget i 2005 og udlægger området til ferie- og fritidsformål. Med lokalplan nr. 122 gives mulighed for Lalandias centerbygning og en skihal med en højde på op til 50 m. Derudover fastlægges vejadgange og parkeringsforhold. 11

12 Nærværende lokalplan supplerer de anvendelsesmuligheder, der fremgår af Lokalplan nr Lokalplan nr. 122 aflyses for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. Design outletcentrets påvirkning af bymiljøet I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold til Planlovens 16, stk. 6 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Design outletcentret kan i henhold til lokalplanens bestemmelser opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m over terræn. Den eksisterende bebyggelse i området omfatter oplevelsescentret Lalandia med bygninger af varierende højder - hovedsagligt fra ca. 10 m til ca. 22 m - samt ferieboliger i op til 1 1/2 etage. Desuden omfatter eksisterende bebyggelse lufthavnsområdets cargobygninger i form af større bygningsvoluminer beliggende umiddelbart nord for Firhøjevej, Eftersom design outletcentret ikke afviger væsentligt fra Lalandias bygningskompleks, og eftersom outletcentret til en vis grad vil blive oplevet som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse, er det vurderet, at design outletcentret ikke vil medføre væsentlige visuelle påvirkninger i forhold til den omgivende eksisterende bebyggelse. Design outletcentret vil blive vejbetjent fra Firhøjevej. I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanen og vvm-redegørelsen er der foretaget vurdering af udviklingen af trafiktallet frem til 2025 på Firhøjevej. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det er vurderet, at påvirkningen af de trafikale forhold ikke forventes at udløse behov for særlige foranstaltninger ved vejtilslutningerne til Firhøjevej. Internt i lokalplanområdet udlægges parkeringsarealer svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m 2 butiksareal og mindst 1 p-plads pr. 33 1/3 m 2 areal til restauranter, caféer, kontorer, lager og lignende. Dette er vurderet tilstrækkeligt. Det er yderligere vurderet, at parkering til design outletcentret ikke vil påvirke de nærmeste naboområder. 12

13 Mellem ferieboligbebyggelsen og design outletcentret friholdes et grønt areal, der delvist forventes anlagt med beplantede jordvolde. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. drejer sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger. gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Med lokalplanen aflyses ingen private tilstandsservitutter. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Billund Kommune og er beliggende i et forsyningsområde fra Billund Varmeværk. Vandforsyning Vandforsyning skal ske i henhold til den enhver tid gældende Vandforsyningsplan for Billund Kommune. Der må ikke udledes hverken regnvand eller vejvand til 3 vandløbet. Regnvand og vejvand vil skulle nedsives på egen grund. Spildevand Kloakering af lokalplanområdet skal ske i henhold til den enhver tid gældende spildevandsplan for Billund Kommune. Affald Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportveje mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside www. billund.dk. 13

14 Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil. Vej og trafik Trafikplan Alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening. Konkret betyder det, at planmaterialet gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre forbindelser såvel i som uden for lokalplanområdet, ligesom trafikafviklingsmæssige konsekvenser på vejnettet afdækkes. Lokalplanen fastlægger vejbetjening til Firhøjevej. Den daglige trafik til og fra design outletcentret i lokalplanområdet er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en eventuel senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik bør behovet for supplerende tiltag vurderes. Natur 3 beskyttet vandløb I den nordlige del af lokalplanområdet løber Billund Bæk, der er et beskyttet vandløb i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Det medfører, at bækkens tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation fra Billund Kommune, som er myndighed. Skovbyggelinjer Øst for lokalplanområdet ligger skovarealer, hvoraf nogle afkaster skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. I forbindelse med tidligere planlægning er skovbyggelinjer ophævet inden for lokalplanområdet. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger et mindre skovareal, som ikke er pålagt fredskovspligt. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Der er begrænsede oplysninger om, hvorvidt der lever Bilag IV-arter i lokalplanområdet. Ifølge DMU rapport nr. 635 (Håndbog om dyrearter på 14

15 habitatdirektivets bilag IV), har følgende arter udbredelsesområde i Billundområdet: damflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Miljøcenter Ribe har i 2011 registreret odder ved Billund/Vandel Bæk på en station 400 m nedstrøms lokalplanområdet. Trusler for odderen er opsplitning og ødelæggelse af bestande og levesteder samt forstyrrelser fra friluftsliv og fra anlægsarbejder. Aktiviteterne - bortset fra anlægsarbejdet - inden for lokalplanområdet vurderes ikke at opsplitte, forstyrre eller ødelægge levesteder for arten. Dog er der i området allerede i dag en betydelig støj fra Billund Lufthavn, som ligger umiddelbart nord for lokalområdet. Stedet, hvor odderen er registreret, ligger tæt på lufthavnen og p-pladsen ved Lalandia. Det kan deraf udledes, at odderen forekommer i området på trods af stor menneskelig aktivitet, og det vurderes på den baggrund, at der som følge af lokalplanen ikke sker betydelige forringelser for odderens yngle- og rasteområder. Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at markfirben forekommer i lokalplanområdet. Der er ikke foretaget en systematisk eftersøgning af arten, da lokalplanområdet består af gammel agerjord. Markfirben yngler og raster typisk på solvendte skråninger. Stor vandsalamander og spidssnudet frø yngler sandsynligvis heller ikke i området, da der ikke findes vandhuller inden for lokalplanområdet. Arterne kan evt. raste langs med Billund Bæk. På den baggrund fastlægger lokalplanen en byggelinje i en afstand af 10 m fra Billund Bæk for at undgå at forstyrre eventuelle yngleområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det vurderes derfor samlet, at der ikke vil ske ødelæggelser eller forringelser af yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Miljø Jordforurening Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Billund Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 15

16 Støj fra virksomheder Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold til naboområder, afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse. Grænseværdierne er angivet i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes, at det vil være muligt at overholde støjgrænserne mod omgivelserne, jf. VVM-redegørelsen og miljørapporten. Arealet udlægges til butikscenter, hvor enkeltbutikkerne vurderes at være virksomheder i maksimalt miljøklasse 3. Der er ca. 25 m fra nærmeste færdsels- og parkeringsudlæg i lokalplanområdet til det eksisterende turismeområde med ressortturisme i form af feriebebyggelse (rammeområde 2.T.4.). Det vurderes, at design outletcentret kan overholde grænseværdier for støj mod omgivende områder. I den gennemførte miljøvurdering er det såldes ikke fundet sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Grænseværdier for virksomhedsstøj. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 16

17 Klasse Meter Miljøpåvirkning Erhverv 1 0 Påvirker kun miljøet i ubetydelig grad. Forretninger, liberale erhverv, kontorer og Kan integreres med boliger småværksteder med butik Påvirker kun omgivelserne i ringe grad Bogbinderier, elektronikværksteder og. Kan placeres i områder, hvor der også findes boliger f.eks. laboratorier. Påvirker kun omgivelserne i mindre grad Håndværksprægede virksomheder og 3 50 Bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen visse servicevirksomheder. tættest ved forureningsfølsom anvendelse Levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herun- Er noget belastende for omgivelserne Skal placeres i industriområder der autolakkerier Er ret belastende for omgivelserne Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. Skal placeres i industriområder Er meget belastende for omgivelserne Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin Skal placeres i større industriområder, så den ønskede og betonfabrikker samt jernstøberier afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås Er særligt belastende for omgivelserne Medicinal- og pesticidproduktion og Skal som hovedregel placeres i områder indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed kraft- og stålvalseværker. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 3 og 4. En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. En sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Projektoplægget for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36, Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med retningslinjer om beliggenheden og udformningen af projektet og en VVM-tilladelse. 17

18 Miljørapport/VVM-redegørelse Miljørapporten, som udarbejdes i henhold til krav om miljøvurdering, og VVM-redegørelsen, som udarbejdes i henhold til VVM-bekendtgørelsen, er valgt samlet i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapporten/VVM-redegørelsen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan. Miljørapportens/VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Der skal desuden redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Etablering af åbne bassiner Billund Lufthavn skal høres ved etablering af åbne bassiner til nedsivning af overfladevand. Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Esbjerg Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. 18

19 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: Det fremgår af planloven, hvad man kan regulere i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, først og fremmest byggelovgivningen. at området kan anvendes til butikscenter, at der kan opføres udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt m 2, at områdets disponeres under hensyntagen til de nærmeste omgivelser, og at området får vejadgang fra Firhøjevej. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Del af matrikel nr. 2l Del af matrikel nr. 3f Del af matrikel nr. 3bb Del af matrikel nr. 7cp Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. 3.2 I området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. 19

20 3.3 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel må ikke overstige m Der kan opføres eller indrettes udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Se fodnote Der må ikke opføres eller indrettes dagligvarebutikker i området. 3.6 Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 4.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tilslutninger til Firhøjevej og via den eksisterende private fællesvej Birkestien angivet som vej B-C på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske i punkt A og B (eksisterende vejadgange) som vist på kortbilag Interne veje, herunder serviceveje, skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 m. 4.4 Der udlægges arealer for færdsel- og parkering i princippet som vist på kortbilag Langs Billund Bæk ( 3 vandløb) skal der mellem bækken og Firhøjevej sikres stiforbindelse fra punkt a til punkt b og fra punkt c til punkt d med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag Der skal sikres stiforbindelse fra punkt e til punkt f og fra punkt g til punkt h med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag 2. Disse stier skal sikre stiforbindelser til naboområder og anlægges som arealer for gående. Stiforbindelsen fra punkt e til punkt f kan desuden anlægges for transportsystem på hjul, f.eks. i form af togbane på hjul og skal i så fald gives en bredde på mindst 4 m. 4.7 Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 1 Ved beregning af bruttoarealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m² for den enkelte butik. 20

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere