Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund"

Transkript

1 og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014

2 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område. Byrådet kan fastlægge bindende retningslinier for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Det er lov om planlægning - kaldet planloven - der fastsætter rammerne for udarbejdelsen og indholdet af lokalplaner. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet skal ifølge planloven udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Formålet er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Lokalplanforslaget og offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt. Ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget indtræder et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, der er omfattet af planforslaget. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil. Endvidere berøres allerede meddelte bygge- eller udstykningstilladelser ikke af planforslaget. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter i hvilken udstrækning eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Byrådet kan beslutte, evt. på baggrund af indkomne indsigelser, at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring påny, hvorefter proceduren gentages. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort dette i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører desuden ikke pligt til at gennemføre bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg Der skal være overensstemmelse mellem en lokalplan og kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, som lokalplanen skal overholde, og rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget beskriver ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelsen af et kommuneplantillæg, offentliggøres tillægget sammen med lokalplanen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse 6 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse 7 Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning 7 Lokalplanens indhold 8 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning 10 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 18 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund 19 1 Lokalplanens formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Områdets anvendelse 19 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 20 5 Udstykninger 21 6 Tekniske anlæg 21 7 Bebyggelsens omfang og placering 21 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 22 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 Matrikelkort 26 Kortbilag 2 Arealanvendelse 27 Kortbilag 3 Illustrationsskitse 28 Kortbilag 4 Planteliste 29 Kortbilag 5 Ikke-teknisk resumé fra VVM og Miljørapport 30 Kommuneplantillæg nr

4 Indledning Lokalplan nr. 267 Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 267 for område til design outletcenter ved Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund Kommune. Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Redegørelsen giver indledningsvist en kort beskrivelse af lokalplanen og det område, der er omfattet af denne, herunder områdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, herunder en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. I redegørelsen beskrives desuden, at projektet for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Lokalplanen for design outletcentret omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det er derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapportens og VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren, men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. Lokalplanbestemmelser Lokalplanen opstiller bindende bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige anvendelse. Bestemmelser er angivet med -tegn i overskriften og herefter opstillet i punktform. I lokalplanens bestemmelsesdel kan der være placeret tekst i farvede kasser. Tekst, som er omgivet af en farvet kasse i lokalplanens bestemmel- 4

5 sesdel, er ikke udtryk for bindende bestemmelser, men er en uddybning af disse. En sådan tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokalplanens bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser omfatter lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Sidst i lokalplanen findes kortbilag og eventuelle andre illustrationer. Kortbilag omfatter matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets arealanvendelse og evt. andre forhold, der kan visualiseres. Lokalplanens illustrationer og kortbilag er bindende i det omfang, der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Herudover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til inspiration. Kommuneplantillæg nr. 25 Lokalplanen omfattes af Planlovens 11g, der omhandler enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse. Derfor tilvejebringes der retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret samt tilhørende redegørelse i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og med samme indsigelsesfrist. Der har været indkaldt idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 fra

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre et design outletcenter på et areal syd for Firhøjevej i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia i Billund. Design outletcentret vil bestå af en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt markedsført under ét fælles navn. Butikkerne vil hver især blive drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, der muliggør planlægning for et areal til m 2 udvalgsvarebutikker i tilknytning til et turistmål med over besøgende med en beliggenhed uden for bymidten. Billund Kommune har i den sammenhæng vedtaget kommuneplantillæg for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Kommuneplantillæg med kommuneplanrammer er ligeledes vedtaget i juni Efterfølgende har Lalandia Billund A/S udarbejdet et projektforslag for et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg placeret i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Med lokalplanen sikres, at design outletcentret placeres under hensyntagen til omgivelserne. Endelig sikrer lokalplanen, at vejadgang til lokalplanområdet skal ske via eksisterende vejtilslutninger ved Firhøjevej. Der er desuden parallelt med lokalplanen udarbejdet VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for anlægget, der vil få regional betydning, samt et tillæg til kommuneplanen. I kommuneplantillægget er der tilvejebragt retningslinjer til den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Billund Kommune, om beliggenheden og udformningen af design outletcentret. 6

7 Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse Lokalplanområdet ligger syd for Firhøjevej i Billund, og dækker et areal på ca. 14,8 ha. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i dag udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Eksisterende forhold, anvendelse og afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Firhøjevej, mod vest af oplevelsescentret Lalandia, mod syd af et ferieboligområde og mod øst af Hyldestien og en mindre skov/plantage. Lokalplanområdet er ubebygget og henligger som udyrket areal. Den nordlige del af området anvendes i dag rekreativt med en trampesti, der løber ind gennem Billund by og indgår i byens grønne struktur. Landskabet i planområdet er forholdsvist fladt med et terræn, der er svagt stigende mod øst. Mod nord langs med trampestien gennemløbes området af en mindre bæk, Billund Bæk. Nord for bækken og trampestien afgrænses området af en kantbeplantning mod Firhøjevej bestående af spredte træer og buske. Lokalplanområdet set fra sydøst med oplevelsescentret Lalandia i baggrunden. Foto Google StreeetView. 7

8 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse Lokalplanområdet skal anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen giver mulighed for, at der i tilknytning til oplevelsescentret Lalandia kan opføres et design outletcenter med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Heraf må det samlede bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel ikke overstige m2. Der må ikke opføres dagligvarebutikker i området. Det er hensigten, at design outlet centret skal placeres inden for et nærmere afgrænset byggefelt udlagt under hensyntagen til de eksisterende forhold og i overensstemmelse med landsplandirektivets afgrænsning. Design outletcentret må ikke opføres med mere end 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m. Derudover udlægger lokalplanen arealreservation til jordvolde og sikrer, at design outletcentret ikke er til gene for det nærmeste ferieboligområde. Illustrationen viser tværsnit af projektskitser af design outletcentret, hvor butikkerne orienteres mod et gade-/torveforløb. Varelevering til butikkerne vil ske ad serviceveje nord og syd for butikkerne. 8

9 Inden for området skal der desuden etableres anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. For at mindske risikoen for birdstrikes i Billund Lufthavn skal ny beplantning på ubebyggede arealer ske efter den planteliste, som lufthavnen har godkendt. Alle andre planter skal godkendes af byrådet. Vej- og stiforhold Lokalplanen fastlægger, at lokalplanområdet har vejadgange fra Firhøjevej. Disse vejadgange er beliggende ved eksisterende vejtilslutninger. Inden for lokalplanområdet vil der blive anlagt interne veje og parkeringsarealer samt servicearealer til servicering af butikkerne. Lokalplanens krav til parkering vil kunne anlægges inden for lokalplanens område, men som nedenstående illustrationsplan viser, giver lokalplanen også mulighed for, at parkering kan ske i tilknytning til lokalplanområdet. Disse parkeringsarealer kan anlægges på baggrund af Lokalplan nr Samtidig sikres der med lokalplanen stiforbindelser til ferieboligerne syd for lokalplanområdet samt stiforbindelse langs Billund Bæk. FIRHØJEVEJ PARKERINGS- AREAL BILLUND BÆK HYLDESTIEN LALANDIA DESIGN OUTLETCENTER PARKERINGS- AREAL EKSISTERENDE SKOV/PLANTAGE BIRKESTIEN EKSISTERENDE FERIEBOLIGBEBYGGELSE Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes med et design outletcenter. Parkeringsarealerne vest for outletcentret vil kunne udlægges i henhold til Lokalplan nr

10 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiv Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv, BEK nr. 658 af , der muliggør etablering af m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Direktivet har en klausul om, at direktivet bortfalder såfremt byggeriet til butiksformål ikke er påbegyndt inden 3 år fra datoen for direktivets udstedelse, dvs. senest 14. juni Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplandirektivet. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der med kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er udlagt til design outlet center og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , herunder Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Retningslinje A i Kommuneplan for Billund Kommune Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Billund Lufthavn og er dermed omfattet af kommuneplanens retningslinje A, om forhold, der skal iagttages i by og land som følge af Billund Lufthavn: Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til Kommuneplanens rammer. Lokalplanområdet er vist med røde prikker. 10

11 flysikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle- og rastepladser. (Billund Lufthavn skal altid høres). Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone: - 3 km langs med startbanen - 6 km for enden af startbanen. - Højdegrænseplanerne for Billund Lufthavn skal respekteres. Højt byggeri, som overholder højdegrænseplanerne, skal i høring hos Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen (nu: Trafikstyrelsen) med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes. Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemmelserne. Kommuneplantillæg nr. 25 VVM-retningslinje Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende kommuneplantillæg med retningslinjer for anlægget samt en VVM-tilladelse. Samtidig med lokalplanen vedtages Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune på baggrund af den udarbejdede VVM og miljørapport. Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes dette i den digitale kommuneplan. Den digitale kommuneplan kan ses på Billund Kommunes hjemmeside Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 122 for oplevelsescenter ved Nordmarksvej og Firhøjevej. Lokalplan nr. 122 er vedtaget i 2005 og udlægger området til ferie- og fritidsformål. Med lokalplan nr. 122 gives mulighed for Lalandias centerbygning og en skihal med en højde på op til 50 m. Derudover fastlægges vejadgange og parkeringsforhold. 11

12 Nærværende lokalplan supplerer de anvendelsesmuligheder, der fremgår af Lokalplan nr Lokalplan nr. 122 aflyses for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. Design outletcentrets påvirkning af bymiljøet I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold til Planlovens 16, stk. 6 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Design outletcentret kan i henhold til lokalplanens bestemmelser opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m over terræn. Den eksisterende bebyggelse i området omfatter oplevelsescentret Lalandia med bygninger af varierende højder - hovedsagligt fra ca. 10 m til ca. 22 m - samt ferieboliger i op til 1 1/2 etage. Desuden omfatter eksisterende bebyggelse lufthavnsområdets cargobygninger i form af større bygningsvoluminer beliggende umiddelbart nord for Firhøjevej, Eftersom design outletcentret ikke afviger væsentligt fra Lalandias bygningskompleks, og eftersom outletcentret til en vis grad vil blive oplevet som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse, er det vurderet, at design outletcentret ikke vil medføre væsentlige visuelle påvirkninger i forhold til den omgivende eksisterende bebyggelse. Design outletcentret vil blive vejbetjent fra Firhøjevej. I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanen og vvm-redegørelsen er der foretaget vurdering af udviklingen af trafiktallet frem til 2025 på Firhøjevej. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det er vurderet, at påvirkningen af de trafikale forhold ikke forventes at udløse behov for særlige foranstaltninger ved vejtilslutningerne til Firhøjevej. Internt i lokalplanområdet udlægges parkeringsarealer svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m 2 butiksareal og mindst 1 p-plads pr. 33 1/3 m 2 areal til restauranter, caféer, kontorer, lager og lignende. Dette er vurderet tilstrækkeligt. Det er yderligere vurderet, at parkering til design outletcentret ikke vil påvirke de nærmeste naboområder. 12

13 Mellem ferieboligbebyggelsen og design outletcentret friholdes et grønt areal, der delvist forventes anlagt med beplantede jordvolde. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. drejer sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger. gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Med lokalplanen aflyses ingen private tilstandsservitutter. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Billund Kommune og er beliggende i et forsyningsområde fra Billund Varmeværk. Vandforsyning Vandforsyning skal ske i henhold til den enhver tid gældende Vandforsyningsplan for Billund Kommune. Der må ikke udledes hverken regnvand eller vejvand til 3 vandløbet. Regnvand og vejvand vil skulle nedsives på egen grund. Spildevand Kloakering af lokalplanområdet skal ske i henhold til den enhver tid gældende spildevandsplan for Billund Kommune. Affald Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportveje mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Billund Kommunes gældende regulativer. Yderligere oplysninger fås på kommunens hjemmeside www. billund.dk. 13

14 Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil. Vej og trafik Trafikplan Alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening. Konkret betyder det, at planmaterialet gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre forbindelser såvel i som uden for lokalplanområdet, ligesom trafikafviklingsmæssige konsekvenser på vejnettet afdækkes. Lokalplanen fastlægger vejbetjening til Firhøjevej. Den daglige trafik til og fra design outletcentret i lokalplanområdet er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Ud for outletcentret er Firhøjevej i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en eventuel senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik bør behovet for supplerende tiltag vurderes. Natur 3 beskyttet vandløb I den nordlige del af lokalplanområdet løber Billund Bæk, der er et beskyttet vandløb i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Det medfører, at bækkens tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation fra Billund Kommune, som er myndighed. Skovbyggelinjer Øst for lokalplanområdet ligger skovarealer, hvoraf nogle afkaster skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. I forbindelse med tidligere planlægning er skovbyggelinjer ophævet inden for lokalplanområdet. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger et mindre skovareal, som ikke er pålagt fredskovspligt. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Der er begrænsede oplysninger om, hvorvidt der lever Bilag IV-arter i lokalplanområdet. Ifølge DMU rapport nr. 635 (Håndbog om dyrearter på 14

15 habitatdirektivets bilag IV), har følgende arter udbredelsesområde i Billundområdet: damflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Miljøcenter Ribe har i 2011 registreret odder ved Billund/Vandel Bæk på en station 400 m nedstrøms lokalplanområdet. Trusler for odderen er opsplitning og ødelæggelse af bestande og levesteder samt forstyrrelser fra friluftsliv og fra anlægsarbejder. Aktiviteterne - bortset fra anlægsarbejdet - inden for lokalplanområdet vurderes ikke at opsplitte, forstyrre eller ødelægge levesteder for arten. Dog er der i området allerede i dag en betydelig støj fra Billund Lufthavn, som ligger umiddelbart nord for lokalområdet. Stedet, hvor odderen er registreret, ligger tæt på lufthavnen og p-pladsen ved Lalandia. Det kan deraf udledes, at odderen forekommer i området på trods af stor menneskelig aktivitet, og det vurderes på den baggrund, at der som følge af lokalplanen ikke sker betydelige forringelser for odderens yngle- og rasteområder. Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at markfirben forekommer i lokalplanområdet. Der er ikke foretaget en systematisk eftersøgning af arten, da lokalplanområdet består af gammel agerjord. Markfirben yngler og raster typisk på solvendte skråninger. Stor vandsalamander og spidssnudet frø yngler sandsynligvis heller ikke i området, da der ikke findes vandhuller inden for lokalplanområdet. Arterne kan evt. raste langs med Billund Bæk. På den baggrund fastlægger lokalplanen en byggelinje i en afstand af 10 m fra Billund Bæk for at undgå at forstyrre eventuelle yngleområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det vurderes derfor samlet, at der ikke vil ske ødelæggelser eller forringelser af yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Miljø Jordforurening Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Billund Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 15

16 Støj fra virksomheder Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold til naboområder, afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse. Grænseværdierne er angivet i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes, at det vil være muligt at overholde støjgrænserne mod omgivelserne, jf. VVM-redegørelsen og miljørapporten. Arealet udlægges til butikscenter, hvor enkeltbutikkerne vurderes at være virksomheder i maksimalt miljøklasse 3. Der er ca. 25 m fra nærmeste færdsels- og parkeringsudlæg i lokalplanområdet til det eksisterende turismeområde med ressortturisme i form af feriebebyggelse (rammeområde 2.T.4.). Det vurderes, at design outletcentret kan overholde grænseværdier for støj mod omgivende områder. I den gennemførte miljøvurdering er det såldes ikke fundet sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Grænseværdier for virksomhedsstøj. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 16

17 Klasse Meter Miljøpåvirkning Erhverv 1 0 Påvirker kun miljøet i ubetydelig grad. Forretninger, liberale erhverv, kontorer og Kan integreres med boliger småværksteder med butik Påvirker kun omgivelserne i ringe grad Bogbinderier, elektronikværksteder og. Kan placeres i områder, hvor der også findes boliger f.eks. laboratorier. Påvirker kun omgivelserne i mindre grad Håndværksprægede virksomheder og 3 50 Bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen visse servicevirksomheder. tættest ved forureningsfølsom anvendelse Levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herun- Er noget belastende for omgivelserne Skal placeres i industriområder der autolakkerier Er ret belastende for omgivelserne Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. Skal placeres i industriområder Er meget belastende for omgivelserne Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin Skal placeres i større industriområder, så den ønskede og betonfabrikker samt jernstøberier afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås Er særligt belastende for omgivelserne Medicinal- og pesticidproduktion og Skal som hovedregel placeres i områder indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed kraft- og stålvalseværker. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 3 og 4. En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. En sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Projektoplægget for design outletcentret er omfattet af planlovens 11g og VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36, Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med retningslinjer om beliggenheden og udformningen af projektet og en VVM-tilladelse. 17

18 Miljørapport/VVM-redegørelse Miljørapporten, som udarbejdes i henhold til krav om miljøvurdering, og VVM-redegørelsen, som udarbejdes i henhold til VVM-bekendtgørelsen, er valgt samlet i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Miljørapporten/VVM-redegørelsen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan. Miljørapportens/VVM-redegørelsens Ikke-tekniske resumé er gengivet sidst i lokalplanen. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Der skal desuden redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Etablering af åbne bassiner Billund Lufthavn skal høres ved etablering af åbne bassiner til nedsivning af overfladevand. Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Esbjerg Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. 18

19 LOKALPLAN 267 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: Det fremgår af planloven, hvad man kan regulere i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, først og fremmest byggelovgivningen. at området kan anvendes til butikscenter, at der kan opføres udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt m 2, at områdets disponeres under hensyntagen til de nærmeste omgivelser, og at området får vejadgang fra Firhøjevej. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Del af matrikel nr. 2l Del af matrikel nr. 3f Del af matrikel nr. 3bb Del af matrikel nr. 7cp Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene Billund By, Grene 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til butiksformål i form af butikscenter med udvalgsvarebutikker, legeområder, restauranter, caféer, administration, lager og lignende funktioner, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. 3.2 I området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. 19

20 3.3 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel må ikke overstige m Der kan opføres eller indrettes udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Se fodnote Der må ikke opføres eller indrettes dagligvarebutikker i området. 3.6 Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner og lignende. 4 Vej-, sti og parkeringsforhold 4.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tilslutninger til Firhøjevej og via den eksisterende private fællesvej Birkestien angivet som vej B-C på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske i punkt A og B (eksisterende vejadgange) som vist på kortbilag Interne veje, herunder serviceveje, skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 m. 4.4 Der udlægges arealer for færdsel- og parkering i princippet som vist på kortbilag Langs Billund Bæk ( 3 vandløb) skal der mellem bækken og Firhøjevej sikres stiforbindelse fra punkt a til punkt b og fra punkt c til punkt d med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag Der skal sikres stiforbindelse fra punkt e til punkt f og fra punkt g til punkt h med en bredde på mindst 1,5 m i princippet som vist på kortbilag 2. Disse stier skal sikre stiforbindelser til naboområder og anlægges som arealer for gående. Stiforbindelsen fra punkt e til punkt f kan desuden anlægges for transportsystem på hjul, f.eks. i form af togbane på hjul og skal i så fald gives en bredde på mindst 4 m. 4.7 Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 1 Ved beregning af bruttoarealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m² for den enkelte butik. 20

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere