Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi"

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005

2 Indhold Indledning... 1 Kapitel Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel Adgangsforudsætninger... 2 Kapitel Uddannelsens indhold... 3 Kapitel Eksamensbestemmelser... 4 Kapitel Specialet... 6 Kapitel Andre bestemmelser... 7 Kapitel Ikrafttræden og overgangsbestemmelser... 7 Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler... 9

3 Indledning Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er en af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven). Uddannelsen foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og karakterbekendtgørelser. Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Kapitel 1 Uddannelsens kompetenceprofil 1 Uddannelsens formål og struktur Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har til formål på basis af en adgangsgivende uddannelse at etablere og udvikle den studerendes viden og færdigheder inden for det pædagogisk-filosofiske fagområde, herunder kompetencer til at udføre formidlingsopgaver undervisningsopgaver opgaver i forskningssammenhænge. Uddannelsen kan endvidere danne grundlag for den 3-årige forskeruddannelse med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden. Gennem studiet sættes kandidaten i stand til selvstændigt at videreudvikle sine faglige kompetencer, herunder færdigheder i kritisk at udbygge sit kendskab til allerede eksisterende pædagogiske og filosofiske teorier at analysere og vurdere nye pædagogiske og filosofiske teorier, bestemme deres systematiske og historiske problemhorisont, samt give en sikker begrebslig bestemmelse af pædagogiske og filosofiske teoriers forudsætninger og perspektiver at identificere andre fagligheders pædagogisk-filosofiske forudsætninger, implikationer og perspektiver. Gennem arbejdet med den pædagogisk-filosofiske substans opøves kandidatens almene intellektuelle og sociale kompetencer, herunder kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at forstå og bearbejde komplekse tekster udføre begrebslig afklaring på tværs af forskellige fag og traditioner formidle mellem forskellige faglige og professionelle kulturer bestemme uklare baggrundsantagelser og forudsætninger anvende pædagogisk-filosofisk viden konstruktivt på andre områder Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 1

4 udvise sproglig sensitivitet med hensyn til artikulationsdifferentiering og manipulationsforsøg. Gennem studiet udvikles kandidatens praksiskompetencer, herunder færdigheder i at planlægge, strukturere og gennemføre et større selvstændigt projekt tage kritisk stilling til etiske dilemmaer reflektere kritisk, normativt og perspektiveret over egen og andres praksis fremstille pædagogisk teori i politisk, idéhistorisk og etisk perspektiv identificere og tydeliggøre etiske dilemmaer og valgmuligheder formidle komplekse problemstillinger. 2 Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi giver ret til betegnelsen cand.pæd. i pædagogisk filosofi. På engelsk: Master of Arts (Education) in Philosophy of Education. Stk. 2. Uddannelsen giver kompetence til at undervise i faget filosofi på visse gymnasiale uddannelser efter de til enhver tid gældende regler. Kapitel 2 Adgangsforudsætninger 3 Adgang til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har ansøgere med følgende uddannelser: 1) Bachelor i filosofi, i idéhistorie eller i pædagogik. 2) Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 60 ECTS-point. 3) Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i kristendom/religion og bachelorprojekt i tilknytning hertil. Stk. 2. Adgang til suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har ansøgere med følgende uddannelser: 4) Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i jordemoderkundskab, i sygepleje, som folkeskolelærer uden linjefag i kristendom/religion, som pædagog eller som socialrådgiver. 5) Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer, jordemoder, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Stk. 3. Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi består af to moduler, der hver svarer til 15 ECTS-point: Filosofihistorie (modul 1) og Filosofiske emner (modul 2). Der henvises til Studieordningen for Suppleringsuddannelsen i pædagogisk filosofi. Stk. 4. Suppleringsuddannelsen er med deltagerbetaling og udbydes af DPU i henhold til bekendtgørelse nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd.). Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 2

5 Stk. 5. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i 3, stk. 1 og stk. 2 anførte krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. Stk. 6. Studiet forudsætter læsefærdighed i engelsk, tysk og fransk. Stk. 7. På dele af studiet kan der forekomme undervisning på engelsk. 4 Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter indskrivning. Stk. 2. Ansøgning om orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til studienævnet. Orlov kan gives i op til 1 år af gangen. Orlov gives kun til studerende, der har gennemført første studieår af kandidatuddannelsen og har bestået eksaminer, der i henhold til denne studieordning er placeret på første studieår. Undtaget herfra er orlov i forbindelse med barsel, adoption eller militærtjeneste, jf. 36 i adgangsbekendtgørelsen (Bekendtgørelsen nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). Orlovstiden medregnes ikke i studietiden jf. 4, stk. 1 Kapitel 3 Uddannelsens indhold 5 Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er normeret til 120 ECTS-point (2 årsværk). Stk. 2. Det første studieår består af 4 obligatoriske moduler vægtende hver 15 ECTS-point (¼ årsværk): Obligatoriske studiemoduler på 1. studieår: 1. Pædagogikkens idéhistorie I: Begrebshistorie (15 ECTS-point) 2. Pædagogikkens idéhistorie II: Aktuelle pædagogiske og pædagogisk-filosofiske teorier/ retninger (15 ECTS-point) 3. Praktisk filosofi (15 ECTS-point) 4. Filosofiens pædagogik og pædagogikkens filosofi (15 ECTS-point) Stk. 3. Det andet studieår består af et obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point (¼ årsværk), et tilvalgsmodul vægtende 15 ECTS-point (¼ årsværk) samt et speciale vægtende 30 ECTS-point (½ årsværk). Obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point: 5. Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk perspektiv (15 ECTS-point) Tilvalgsmoduler vægtende hver 15 ECTS-point. Der vælges et af følgende: 6a. Pædagogisk filosofi (15 ECTS-point) 6b. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) 6c. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) 6d. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, evt. på et andet (udenlandsk) universitet (15 ECTS-point) Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 3

6 Stk. 4. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, evt. på et andet (udenlandsk) universitet, (6d) sker efter studienævnets godkendelse. Stk. 5. De enkelte studiemoduler beskrives nærmere i Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Der henvises endvidere til Studievejledning for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, der uddyber dette og beskriver en normalstudieplan, obligatoriske og tilvalgte studiemoduler, pensumkrav samt regler for vejledning og eksamenstilmelding m.v. Kapitel 4 Eksamensbestemmelser 6 Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 7 For moduler 1, 2, 3, 4, 5 og 6a på kandidatuddannelsen findes følgende eksamensformer: 1. En individuel bunden mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering med forberedelse af 45 minutters varighed på baggrund af et på forhånd aftalt pensum. Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til eksamen (faglitteratur, noter, ordbøger). Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 2. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er sidetalsangivelsen ligeledes på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af synopsis og den eller de studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 3. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (jf. 7, stk. 12. Maksimum tre deltagere) øges omfanget for to studerende til mellem 20 og 25 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til mellem 25 og 30 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. Stk. 2. Mindst ét af de 5 obligatoriske studiemoduler skal aflægges ved mundtlig eksamen (jf. 7, stk. 1, nr. 1-2). Stk. 3. Hvert studiemodul skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Stk. 4. Kravet om ekstern censur kan ikke fraviges. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 4

7 Stk. 5. Eksamen i modul 6b, Virksomhedsprojekt, aflægges i form af en skriftlig rapport på mellem 15 og 20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte. Desuden skal rapporten reflektere, beskrive, analysere og vurdere praksis i forhold til samspillet mellem rammer, betingelser, fordringer og forventninger. Rapporten bedømmes med ekstern censur med bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Stk. 6. Eksamen i modul 6c kan aflægges som: 1. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er sidetalsangivelsen ligeledes på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af synopsis og den eller de studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 2. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (jf. 7, stk. 12. Maksimum tre deltagere) øges omfanget for to studerende til mellem 20 og 25 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til mellem 25 og 30 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. Stk. 7. Eksamen i modul 6d, tilvalg på en anden kandidatuddannelse, følger de regler, der er beskrevet for det valgte modul. Stk. 8. Ved eksamensformen skriftlig opgave (jf. 7, stk. 1, nr. 3) fastsættes datoen for bedømmelsens offentliggørelse samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden for 6 uger efter afleveringsfristen. Stk. 9. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på engelsk. Stk. 10. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. Stk. 11. Ved gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse. En gruppeeksamen må maksimalt omfatte tre deltagere. Stk. 12. Ved gruppeeksamen under eksamensformen skriftlig opgave (jf. 7, stk. 1, nr. 2), skal det fremgå hvilke(n) del(e) den enkelte studerende er ansvarlig for. Maksimalt 10 sider må være fælles, resten deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af opgaven, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men opgaven skal som helhed fremstå sammenhængende. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 5

8 Stk. 13. Ved mindst to moduler aflægges eksamen individuelt med ekstern bedømmelse. Stk. 14. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen i samme modul 3 gange. Studienævnet kan tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Stk. 15. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor foreslåede, godkendes af studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den pågældende eksamen. 8 Eksaminer bestået ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner kan godskrives som dele af uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for kandidatuddannelserne. Beståede udenlandske eksaminer overføres med karakteren Bestået. Dog kan normalt højst to studiemoduler (a 15 ECTS-point) erstattes af eksaminer aflagt ved andre institutioner. Specialet kan ikke erstattes af eksaminer/specialer afsluttet på andre kandidatuddannelser. Kapitel 5 Specialet 9 Kandidatspecialet (30 ECTS-point) afslutter uddannelsen. Specialet udformes på følgende måde: En større skriftlig afhandling på mellem 80 og 100 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 deltagere) øges omfanget. To studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Tre studerende: mellem 160 og 180 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. Stk. 2. Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Emnet afgrænses af den/de studerende selv. Emneafgrænsningen skal godkendes af en af studienævnet udpeget vejleder. Samtidig med tilmeldingen til specialet fastsættes en afleveringsfrist som bekendtgøres for den/de studerende. Stk. 3. Specialet skal ud over grundigt kendskab til det valgte emne og den relevante videnskabelige litteratur demonstrere den studerendes viden, teoretiske og analytiske færdigheder samt fortrolighed med fagområdets terminologi og metoder. Stk. 4. Udover det faglige indhold indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne i det samlede bedømmelsesgrundlag. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 6

9 Stk. 5. Såfremt specialet er affattet på dansk, skal det forsynes med et resumé på engelsk. Resuméet skal have et omfang på mellem 1 og 3 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum). Efter aftale med den udpegede vejleder kan fremmedsprogligt resumé affattes på tysk eller fransk. Affattes specialet på engelsk eller et andet fremmedsprog, skal det forsynes med et resumé på dansk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet. Hovedvægten skal lægges på at formidle det specifikke faglige bidrag tydeligt og grundlaget for hvordan dette er nået. Stk. 6. Ved et gruppespeciale foretages individuel bedømmelse. Maksimalt 40 sider af specialet må være fælles, mens det resterende deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af specialet, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men specialet skal som helhed fremstå som sammenhængende. Stk. 7. Bedømmelse af specialer jf. 9, stk. 1 skal være offentliggjort senest to måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Sammen med karakteren modtager den studerende en kort skriftlig udtalelse på 1 til 2 sider, udarbejdet af censor og eksaminator i fællesskab, som redegør for specialets styrker og svagheder. Kapitel 6 Andre bestemmelser 10 Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens bestemmelser, der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 11 Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. Klagen videresendes til Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 12 Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende, som påbegynder kandidatuddannelsen 1. september 2005 eller senere. Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi før 1. september 2005, har ret til at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning. Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning, skal have bestået alle eksaminer og afleveret speciale til bedømmelse senest 1. juli Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 7

10 Stk. 4. Studerende, optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne studieordning. Vedtaget af Akademisk Råd d. 5. april 2005 Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 8

11 Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler Obligatoriske moduler på 1. studieår af kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. 1. Pædagogikkens idéhistorie I: Begrebshistorie (15 ECTS-point) Kompetencemål: 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om den filosofiske traditions bidrag til pædagogikken og indsigt i de centrale pædagogisk-filosofiske begrebers historiske karakter og kontekstafhængighed. 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal være i stand til kritisk at diskutere og vurdere pædagogiske problemstillinger samt være i stand til at give en kritisk fremstilling af pædagogisk teori i politisk perspektiv. Studium af klassiske ( kanoniske ) filosofiske, politiske og pædagogiske tekster sat ind i pædagogikkens idéhistorie, samt analyse af en række pædagogisk-filosofiske begrebers og begrebskompleksers historiske udvikling: Dannelse og uddannelse, opdragelse og undervisning, viden og vilje, følelser og fornuft, tro og videnskab, umyndighed og myndighed, individ og fællesskab, privat og offentlig, civilisation og kultur, stat og samfund. 2. Pædagogikkens idéhistorie II: Aktuelle pædagogiske og pædagogisk-filosofiske teorier/retninger (15 ECTS-point) Kompetencemål: 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om og færdighed i at analysere pædagogiske teorier og begreber med særligt henblik på systematisk at vurdere deres grundlæggende forudsætninger. 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal være i stand til komparativt og kritisk at kunne diskutere aktuelle pædagogiske teorier og deres anvendelse. Komparativt og kritisk studium af aktuelle/fremherskende pædagogiske teorier og begreber, deres terminologi, problembaggrund og anvendelsesområder. Såvel psykologisk, antropologisk, sociologisk som filosofisk funderede teorier kan indgå. Primært tekstmateriale kan her f.eks. kombineres med studier i aktuelle anvendelser inden for DPUs regi. 3. Praktisk filosofi (15 ECTS-point) Kompetencemål 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om og færdighed i at analysere og diskutere normative elementer i pædagogisk teori og praksis på et pædagogiskfilosofisk grundlag. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 9

12 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal være i stand til at analysere tekster, holdninger og praksisformer mhp. at bestemme deres normative forudsætninger og mulige implikationer; identificere og tydeliggøre etiske dilemmaer og valgmuligheder; give en præcis og perspektiveret skriftligt og mundtligt redegørelse for andres og egne refleksioner, holdninger og forudsætninger. Etiske, politiske, retslige, religiøse og æstetiske værdier og deres betydning for pædagogisk teori og praksis; analyse af pædagogisk virksomme værdier og deres udspring samt kritisk refleksion over deres holdbarhed i forhold til relevante anvendelsesområder; behandling af et moralfilosofisk hovedværk. 4. Filosofiens pædagogik og pædagogikkens filosofi (15 ECTS-point) Kompetencemål: 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om og færdighed i at analysere og vurdere pædagogikkens grundlagsdiskussioner og forskellige opfattelser af forholdet mellem filosofi og pædagogik. 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal selvstændigt og i samarbejde med andre være i stand til systematisk at beskrive, analysere, gennemføre og formidle såvel undervisnings- som forskningstilknyttede opgaver af pædagogisk filosofisk karakter. Refleksioner over den pædagogisk-filosofiske disciplin i forhold til teori og praksis, viden og kunnen, videnskabelighed og anden faglighed; pædagogisk videnskabsfilosofi med hovedvægt på pædagogikkens grundlagsproblemer og dens konstituerings- og orienteringsproblemer i et systematisk perspektiv; desuden dannelsens og opdragelsens forandringsprocesser og aktuelle diskussioner af aftraditionalisering og nyformulering af den pædagogiske selvforståelse. Studiemoduler på 2. studieår 5. Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk perspektiv (15 ECTS-point) (obligatorisk) Kompetencemål: 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om centrale pædagogisk-filosofiske problemstillinger samt om historiske og aktuelle forestillinger om viden og dannelse. Kandidaten skal kritisk kunne vurdere og skelne forskellige begreber om viden hhv. dannelse, samt kunne bestemme bagvedliggende antagelser om forholdet mellem viden og dannelse. 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal være i stand til at identificere idéhistoriske transformationers betydning mhp. dannelse i praksis. Historiske og aktuelle forestillinger om forholdet mellem viden og dannelse; behandling af centrale pædagogisk-filosofiske problemstillinger af betydning for at analysere og kritisk vurdere viden og dannelse som pædagogiske målsætninger. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 10

13 6a. Pædagogisk filosofi (15 ECTS-point) (tilvalg) Kompetencemål: 1. Faglige kompetencer: En kandidat skal gennem modulet have tilegnet sig viden om og indsigt i forskellige pædagogiske, filosofiske og pædagogisk-filosofiske teorier med henblik på at forstå og forklare pædagogisk-filosofisk relevante problemstillinger, herunder færdighed i med kritisk refleksion at analysere, vurdere og perspektivere pædagogiske teorier og diskussioner med henblik på nutidig anvendelse. 2. Praksiskompetencer: En kandidat skal være i stand til at læse et filosofisk hovedværk, at håndtere filosofiske problemstillinger, og til kritisk at kunne formidle fremstillinger af pædagogisk-filosofisk teori, etik og empiri. Grundlæggende forudsætninger for videnskabelighed som de tematiseres i de forskellige videnskabsforståelser; idéhistorisk analyse af det grundlæggende menneskesyn i pædagogisk-filosofiske retninger; den etiske og politiske dannelse som individ, samfundsborger og verdensborger med særligt henblik på betydningen af nyere forandringsprocesser og individualisering, europæisering, multikulturalisering og globalisering; religiøse og religionsskeptiske livsorienteringer og den betydning, religionsbevidste normer og samfundsopfattelser har for opdragelse, dannelse og undervisning; behandling af et filosofisk hovedværk med pædagogisk relevans. 6b. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) (tilvalg) Mål: Formålet er, at den studerende erhverver sig en praktisk baseret indsigt i anvendelsen af teoretisk viden inden for det pædagogiske område, med særligt henblik på hvordan politiske, strukturelle og organisatoriske forhold indvirker på krav, handlerum og faglighed. Virksomhedsprojektet omhandler arbejdsrelaterede studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt. Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af faglig viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske og andre praktiske betingelser. 6c. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) (tilvalg) Mål: at den studerende introduceres til den internationale dimension inden for pædagogisk forskning at den studerende opnår færdighed i at designe og gennemføre komparative undersøgelser af politisk-økonomiske forhold inden for pædagogisk virksomhed at den studerende udvikler evne til at inddrage kulturelle, religiøse, sociale og erhvervsmæssige elementer at den studerende opnår færdighed i dataindsamling nationalt og internationalt at den studerende erhverver forudsætninger for at kunne afdække ligheder og forskelle i udviklingstræk. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 11

14 Fagelement A (10 ECTS-point): Komparativ pædagogik. Oprindelse, formål og brug Moderne uddannelsessystemer. Oprindelse, typologier og gensidig påvirkning Internationaliseringens konsekvenser for pædagogisk virksomhed Religiøse og kulturelle elementer Sociale og erhvervsmæssige elementer Globale træk og tendenser. Verdenssystem kontra regionale systemer Internationale og overnationale organisationer. Fagelement B (5 ECTS-point): Design af komparative undersøgelser Komparation og metodologi, herunder forholdet mellem forskningsspørgsmål, valg af teoretisk tilgang, undersøgelse, analyse og formidling Humanistisk videnskabsteori Samfundsvidenskabelig videnskabsteori. Arbejdsform Heldagsseminarer med forelæsninger og øvelser. Studiegruppearbejde med eller uden metodevejleder. Individuel faglig vejledning. 6d. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse (15 ECTS-point) (tilvalg) Efter studienævnets godkendelse kan den studerende vælge at følge et studiemodul (15 ECTS-point), der er relevant for pædagogisk filosofi, på en anden kandidatuddannelse ved DPU eller et andet, eventuelt udenlandsk, universitet. Arbejdsformer: Hvor intet andet er nævnt tilrettelægges undervisningen som en variation af forelæsninger, projektorienterede forløb og oplæg fra studerende, jf. i øvrigt Studievejledningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005 side 12

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel 2... 2 Adgangsforudsætninger...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel 2... 3 Adgangsforudsætninger...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel 2... 2 Adgangsforudsætninger...

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur)

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) Studieordning for Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) Danmarks Pædagogiske Universitet Marts 2006 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1: Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel 2: Adgangsforudsætninger...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil... 1 Kapitel 2... 3 Adgangsforudsætninger... 3 Kapitel

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 I henhold til 67, stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side 3 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere