ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012"

Transkript

1 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

2 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning Projektansvarlig: Forholdet til varmeplanlægning, herunder forsyningsforhold og varmekilder samt til evt. kommune- og lokalplaner: Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning: Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret, kapacitet og forsyningssikkerhed: Tidsplan for etablering: Arealafståelser, servitutpålæg, aftaler med grundejere mv. der er nødvendige for gennemførelse af projektet: Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl.: Økonomiske konsekvenser for brugerne: Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger: Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier: Bilag:... 13

3 0. Projektforslag og sammenfatning Projektansøgning om varmeforsyning af nyt erhvervs område, dækket af lokalplansforslag Energivej Erhverv for Odense Kommune. I henhold til Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Sammenfatning Med dette projektforslag ansøger om godkendelse af et fjernvarmeprojekt omfattende varmeforsyning af nyt erhvervs område i forlængelse af Energivej omfattet af lokalplanforslag nr Lokalplanforslaget giver mulighed for et område med kontor og service på ca m² samt område med industri på ca m². Området, støder op til Fjernvarme Fyns forsyningsområde. Fjernvarmeforsyning af området kan ske ved at forstærke et stykke af den eksisterende ledning på Sommerfuglevej/ Volderslevvej, hvor der så kan kobles på. Anlægsudgiften til at etablere fjernvarmenet til området, med tilkobling i Volderslevvej, er estimeret til 8,3 mio. kr. ekskl. moms. Der er foretaget samfundsøkonomiske analyser ved varmeforsyning af området over en 20-årig periode efter Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Der analyseres derfor på følgende scenarier: Projekt: Fjernvarmeforsyning af området. Reference: Individuel jordvarmeforsyning af området. Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på 134,6 mio. kr. i forhold til alternativ 1, og de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet udgør 27 % af de samfundsøkonomiske omkostninger ved alternativ 1. Selskabsøkonomisk giver projektet en gevinst på 42,1 mio. kr. som nuværdi over 20 år med en kalkulationsrente på 5 %. Brugerøkonomisk giver projektet de laveste omkostninger beregnet som nuværdi over 20 år med en kalkulationsrente på 5 %. Besparelsen ved projektet er på 95,1 mio. kr. i forhold til alternativ 1, svarende til en besparelse på 37 %. Bruttoenergiforbruget fordelt på energikilde ved projektet og alternativet over den 20-årige planperiode. Bruttoenergiforbruget er lidt større i projektet, hvor varmeforsyningen er fjernvarme MWh. I forhold til MWh. Ved jordvarme forbruges el, og den marginale el-produktion er imidlertid typisk baseret på kulfyret kondensproduktion med en virkningsgrad på omkring 40 %. Det betyder at elforbruget i alternativ 1 skal ganges med en faktor 2,5 for at være sammenlignelig med fjernvarme og oliefyr. Herved bliver bruttoenergibehovet på MWh for alternativ 1. I den 20-årige periode er emissionen af drivhusgasser (CO 2 -ækvivalenter) på ton ved projektet, ton ved alternativ 1. Samtidig er emissionen af SO 2 og NO x over den 20-årige periode beregnet til henholdsvis kg SO 2 og kg NO x for projektet, kg SO 2 og kg NO x for alternativ 1.

4 Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af disse emissioner er inkluderet i samfundsøkonomien og skal derfor ikke tillægges en separat betydning i vurderingen. I projektet og alternativ 1 er CO 2 - emissionen inden for det kvoteregulerede marked. Projekter inden for kvotemarkedet påvirker kun CO 2 -kvoteprisen, idet kvoteloftet er bestemmende for det samlede CO 2 -udslip. På baggrund af ovenstående vurderer Fjernvarme Fyn, at fjernvarmeforsyning af området ved Energivej er markant mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuel forsyning med varmepumper. Derfor ansøges Odense Kommune om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt kontor og service samt industri område ved Energivej omfattet af lokalplanforslag nr i henhold til lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 samt bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg.

5 1. Projektansvarlig: Odense Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for myndighedsbehandling af dette projektforslag., Billedskærevej 7,, er ansvarlig for projektforslagets udarbejdelse. vil ligeledes være ansvarlig for varmeforsyningen af området i henhold til lokalplans forslag Forholdet til varmeplanlægning, herunder forsyningsforhold og varmekilder samt til evt. kommune- og lokalplaner: I forhold til kommunens klimaplan passer det godt sammen med visionen om at fastholde og udbygge fjernvarme systemet, for også fremover at udnytte fordelene ved samproduktion af el og varme. Der gør det muligt på den mest hensigtsmæssige måde at øge anvendelsen af biomasse, vedvarende energi og andre alternative energikilder, til at sikre en omstilling væk fra fossile brændsler. Erhvervsområdet i Energivejs forlængelse er omfattet af lokalplanforslag nr samt af rammerne i Kommuneplan Lokalplanforslaget omfatter område i forlængelse af Energivej mellem Ribjergvej og Volderslevvej. Området udlægges til kontor og service samt industriområde. Varmeproducent er Fynsværket, overskudsvarme fra industri, samt spids- og reservelast fra Fjernvarme Fyns varmecentraler. Ifølge lokalplanforslaget forventes området kollektivt varmeforsynet. Projektforslaget vurderes ikke at have modstridende forhold til lokal- og kommuneplaner. 3. Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning: Projektet kræver ikke tilladelser efter anden lovgivning.

6 4. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret, kapacitet og forsyningssikkerhed: Forsyningsområdet er nærmere defineret i lokalplansforslag 5-706, se tillige bilag 1, grænsende op til Fjernvarme Fyns eksisterende forsyningsområde. Der udlægges et areal på ca. 58 ha. ( m²). Efter fradrag af areal til vej, mose og eksisterende matrikel vurderes der at være m² til byggefelter. Varmebehovet er vurderet til kwh ( GJ), se evt. bilag 2 for opgørelse. Hvilket giver behovs dimension på DN 250 rør. Af Volderslevvej fremføres ny ledning ind i området, med gradvis reducering frem mod eksisterende del af Energivej, hvor der sluttes på eksisterende DN 100. Hvorved der vil kunne forsynes ind i området fra 2 sider, se evt. bilag 3 Energiramme for kontorbyggeri og industri på (71, /A) kwh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal Varmebehovet for området er forudsat i henhold til antal m² kontor og service samt erhverv der ses i tabel 1. Der regnes energimængde efter de i tabel 2 forudsatte varmebehov for, hver af de 2 forsynings former, der indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Antal Størrelse Etageareal m2 m2 Kontor og service "Større" erhverv Total Tabel 1. Omfang til analyse Energiramme Varmebehov Kontor Stor Erhv. Kontor Stor Erhv. Total kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 MWh Projekt Reference Tabel 2. Varmebehov til analyse Ved fjernvarmeforsyning kan anvendes en faktor 0,8 på varmebehovet i et forsøg på at imødekomme, at fjernvarmen i langt de fleste tilfælde bruger mindre fossilt brændsel end de øvrige alternativer. I alternativ 1 anvendes en faktor 2,5/3,5 =0,71 på varmebehovet. Varmebehov er skønnet på baggrund af tidligere beregninger og erfarings tal.

7 Til forsyning af området forventes anvendt de i tabel 3 nævnte dimensioner og længder. Længde, Dimension m DN16 0 DN20 0 DN25 0 DN32 0 DN DN50 0 DN DN80 0 DN DN DN DN DN Total 3360 Tabel 3. Rørdimensioner og lægder Forsyning vil blive med tilslutning på eksisterende fjernvarmedistributionsnet med central dækning. Ved udfald/ afbrydelse af forsyningen fra Fynsværket eller i ekstreme spidsbelastningssituationer forsynes nettet fra den lokale varmecentral, se evt. liste på Fjernvarme Fyns hjemmeside for effekt af varmecentraler. ( Der er således backup system til opretholdelse af varmeforsyningen. 5. Tidsplan for etablering: Projektet tænkes udført i takt med området byggemodnes/udstykkes. Med forventet opstart i løbet af Arealafståelser, servitutpålæg, aftaler med grundejere mv. der er nødvendige for gennemførelse af projektet: Der projekteres med fremføring langs/i offentligvej, hvorfor gæsteprincippet ønskes benyttet. Aftale om placering af stikledning på privat grund træffes med den pågældende grundejer som del af en aftale om tilslutning, og der tinglyses normalt ikke deklaration. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 7. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl.: Der har ikke været forhandlinger med eksterne parter.

8 8. Økonomiske konsekvenser for brugerne: Der er udarbejdet en brugerøkonomisk vurdering for projektet og et alternativ. Brugerøkonomien er belyst ved at beregne nuværdien over 20 år. Brugerøkonomien er inkl. afgifter og moms og i faste 2010-priser. Forudsætninger vedrørende varmebehov, ledningsanlæg, produktion, driftsomkostninger, tekniske levetid m.m. er de samme som ved de samfundsøkonomiske beregninger. Fjernvarme Fyns gældende takstblad er anvendt til investeringsbidrag (efter rumindhold), stikledningsafgift, forbrug af m3 fjernvarmevand, fast afgift (efter rumindhold) og målerbidrag. Der er regnet med en afkøling på 40º C ved omregning mellem varmebehov og forbrug af m³ fjernvarmevand. Byggemodningsbidrag til er medtaget i projektet. Byggemodningsbidraget opkræves sædvanligvis i forbindelse med salg af byggegrunde, og er derfor uafhængig af, om bygherren vælger at tilslutte til fjernvarmen eller installere jordvarme, og kunne derfor være udeladt af beregningen ved vurdering af forsyningen til et enkelt hus. Byggemodningsbidraget er dog medtaget for at vise situationen med og uden fjernvarme i hele området. Der er benyttet en elpris på 1,75 kr./kwh. Brugerøkonomien er beregnet med en kalkulationsrente på 5 %. Tabel 4 viser den brugerøkonomiske sammenligning af de valgte forsyningsformer. Bilag 4 viser beregningen af brugerøkonomien. Det fremgår, at projektet har den laveste nuværdiomkostning for forbrugerne, mens alternativ 1 har de højeste nuværdiomkostninger. Brugerøkonomi inkl. moms Projekt Alternativ 1 Nuværdi, 2010-priser 1000 kr kr. Køb af energi Fast afgifter (fjernvarme) Driftsomkostninger Forbrugerinvestering, varmeanlæg Byggemodningsbidrag Stikledningsafgift Investeringsbidrag Total Tabel 4: Brugerøkonomisk vurdering. Nuværdi i 2010 priser inkl. moms. Levering af fjernvarme vil ske i henhold til Fjernvarme Fyns generelle leveringsbetingelser. Projektet vil ikke få direkte økonomisk konsekvens for de nuværende brugere. Indirekte vil det selskabsøkonomiske bedre dækningsbidrag komme alle varmekunderne til gode, idet Fjernvarme Fyns gevinst kommer alle varmekunderne til gode.

9 9. Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger: Tabel 5 viser bruttoenergiforbruget fordelt på energikilde ved hver af de to belyste opvarmningsformer, over en 20-årige planperiode. Det ses, at bruttoenergiforbruget er lidt større i projektet, hvor varmeforsyningen er fjernvarme. Ved jordvarme forbruges el, og den marginale el-produktion er imidlertid typisk baseret på kulfyret kondensproduktion med en virkningsgrad på omkring 40 %. Det betyder at elforbruget i alternativ 1 skal ganges med en faktor 2,5 for at være sammenlignelig med fjernvarme. Kul Halm Gasolie El Total MWh MWh MWh MWh MWh Projekt Alternativ 1 ( ) Tabel 5: Bruttoenergibehov fordelt på energikilde for hver opvarmningsform. Tabel 6 viser de totale emissioner over 20 år for de to opvarmningsformer. Emissioner af CH₄ og N₂O er indeholdt i CO₂-ækvivalent. Det ses, at emissionen af CO₂-ækvivalenter i alternativ 1 er 178 % større end emissionen i projektet. Enhed Projekt Alternativ 1 CO2 - ækvivalenter ton SO2 kg NOx kg Tabel 6: Totale emissioner for de to alternativer for varmeforsyning af kontor og service samt erhvervs området Energivejs forlængelse. De beregnede CO2-emissioner for jordvarmeanlæggene i alternativ 1 indgår ikke direkte i den samfundsøkonomiske analyse, idet el-produktionen er omfattet af CO₂-kvotesystemet, og CO2-omkostningerne er derfor allerede indehold i de anvendte elpriser. CO₂-omkostningerne ved fjernvarmeproduktionen indgår i den samfundsøkonomiske analyse ved hjælp af en af Energistyrelsen til beregningerne fastsat CO₂-kvotepris. Emissionerne af SO 2 og NOₓ værdisættes ligeledes i de samfundsøkonomiske beregninger. Der er foretaget en selskabsøkonomisk vurdering for Fjernvarme Fyn ved projektet. Forudsætninger vedrørende varmebehov, ledningsanlæg, produktion, driftsomkostninger, tekniske levetid m.m. er de samme som ved de samfundsøkonomiske beregninger. Ved varmekøb fra Fynsværket er der forudsat en pris på 288 kr./mwh. For gasolie er der antaget en pris på ca kr./m³ inkl. afgifter.

10 Der benyttes standard rumhøjde på 3 m. Indtægter fra investeringsbidrag og fast afgift antages afregnet efter m³ rumindhold efter gældende takster og den i afsnit 4, tabel 1, forudsatte størrelse på ejendommene. Målerbidrag er ligeledes efter gældende takstblad. Stikledningsafgift er skønnet på baggrund af takstblad og en gennemsnitlig stikledningslængde på 30 m. Byggemodningsbidraget er skønnet til kr. ekskl. moms. Ved omregning mellem varmeforbrug og m³ gennemstrømning er regnet med en gennemsnitlig afkøling på 40º C. Der regnes i faste 2010 priser, idet det antages at en stigning i varmekøbsprisen fra henholdsvis Fynsværket og på gasolie vil modsvares af en tilsvarende stigning i varmesalgsprisen. Der er regnet med en kalkulationsrente på 5 %. Tabel 7 viser den selskabsøkonomiske vurdering. Det ses, at projektet giver en selskabsøkonomisk gevinst på 42,1 mio. kr. Det er en gevinst, som kommer alle varmeforbrugerne og dermed hele lokalsamfundet til gode. De selskabsøkonomiske beregninger er ligeledes vist i bilag 5. Selskabsøkonomi Projekt Nuværdi, 2010-priser 1000 kr. Indtægter Investeringsbidrag Stikledningspris Byggemodningsbidrag Målerbidrag 125 Fast afgift Varmesalg variabel Indtægter i alt Udgifter Investering Varmekøb fynsværket Varmekøb Gasolie D&V Udgifter i alt Samlet nuværdigevinst Tabel 7: Selskabsøkonomi for ved projektet i faste 2010 priser. 10. Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier: Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt vælges. I forbindelse med udvidelse af et eksisterende forsyningsnet skal det vurderes, om denne udvidelse er samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til individuel forsyning.

11 Beregningsmetode Den samfundsøkonomiske analyse er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, revideret juli 2007 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april Den grundlæggende metode ved vurderinger af projekter på energiområdet er, at sammenligne de samfundsøkonomiske omkostninger, henholdsvis i et projekt og i en reference (basissituation). Omkostningerne opgøres hvert år i en planperiode på 20 år, dvs og tilbagediskonteres til en nutidsværdi vha. af en kalkulationsrente til basisåret, som er år 0 før år 1 i planperioden. Alle omkostninger opgøres i faste 2010-priser. Ifølge Energistyrelsens vejledning skal der anvendes en kalkulationsrente på 5 %. Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år Afskrivningen forudsættes at være lineær. Der er forudsat følgende tekniske levetider: Fjernvarmeledninger: 40 år VVB til fjernvarme: 20 år Jordvarmeanlæg (unitdel): 15 år (50 % af investering) Jordvarmeanlæg (resten): 30 år (50 % af investering) Præisolerede fjernvarmerør med alarmsystem har typisk en teknisk levetid på år. Ved jordvarmeanlæg er det antaget, at unitdelen (inkl. kompressor) har en teknisk levetid på 15 år og at denne del står for 50 % af investeringen. Resten af jordvarmeanlægget skønnes at have en gennemsnitlig teknisk levetid på 30 år. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO₂, N₂O, CH₄, NOₓ og SO₂. Udledningen af drivhusgasserne methan (CH₄) og lattergas (N₂O) omregnes til CO₂ækvivalenter. I den samfundsøkonomiske analyser skal brændselspriser m.m. tillægges en nettoafgiftsfaktor på 17 %, som er det gennemsnitlige afgiftstryk. Nettoafgiftsfaktoren skal lægges til brændselspriser, anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Der skal ligeledes tages højde for et ændret afgiftsprovenu for staten i form af et skatteforvridningstab på 20 % af tabet i afgiftsprovenu. Som nævnt i afsnit 4 er det følgende to opvarmningsformer, der vurderes i den samfundsøkonomiske analyse: Projekt: Fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Alternativ 1: Forsyning med jordvarme

12 Beregningsforudsætninger Der er antaget følgende investering i varmeanlæg ved de to opvarmningsformer: Fjernvarmeunit kontor og service : kr. ekskl. Moms Fjernvarmeunit erhverv/industri : kr. ekskl. Moms Jordvarmeanlæg kontor og service : kr. ekskl. Moms Jordvarmeanlæg erhverv/industri : kr. ekskl. Moms Fjernvarmeforudsætninger Ved udvidelser af forsyningsområdet er det den marginale produktionsform, der skal anvendes i analysen. Affaldskraftvarmen udgør grundlasten i varmeforsyningen, og den indgår derfor ikke i den marginale produktion. I sommerhalvåret dækkes varmeforbruget hos Fjernvarme Fyns kunder alene af produktionen på affalds- og halmkraftvarmeanlæg samt af industriel overskudsvarme. Det er dog uklart i hvor stort et omfang, halmkraftvarmeanlægget kommer i drift i sommerhalvåret. Det antages at 10 % af den marginale varmeproduktion sker på halmkraftvarmeanlægget. Tabel 8 viser den forudsatte marginale produktionsfordeling ved tilslutning af området ved Energivej. Samtidig er den marginale varmevirkningsgrad for produktionsanlæggene vist. Produktionssted Marginal Marginal Varmeproduktionsfordeling varmevirkningsgrad Fynsværket, kul 85 % 338 % Fynsværket, halm 10 % 215 % Varmecentral, gasolie 5 % 90 % Tabel 8: Marginal varmeproduktionsfordeling og marginale varmevirkningsgrader. Varmetabet for fjernvarmedistributionsnettet (inkl. stikledninger) i det nye område er beregnet til 503 MWh. På baggrund af illustrationsskitsen i lokalplanforslag nr er der udarbejdet et skitseprojekt for etablering af fjernvarmeledninger i området. Anlægsudgiften til distributions- og stikledninger er skønnet til kr. ekskl. Moms (6.26 mio. i området mio. før området), svarende til ca kr./ejendom (ca. 28 kr./etage m²). Drift- og vedligeholdelsesudgifter til den marginale udvidelse af fjernvarmenettet er skønnet til 15 kr./mwh ab værk (5 kr./mwh for transmissionsnet og 10 kr./mwh for distributionsnet). Drift- og vedligeholdelsesudgiften for fjernvarmebrugerinstallationen er skønnet til 300 kr./anlæg og 5 kr./mwh an hus. Beregningsforudsætninger ved jordvarme Jordvarmeanlæg skal have et årligt lovpligtigt eftersyn. Dette er skønnet til 1000 kr. ekskl. moms pr. anlæg. Derudover er der skønnet drift- og vedligeholdelsesudgifter til 10 kr./mwh varme. COP er sat til 3,5.

13 Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse er vist i tabel 9. I bilag 6 er de samfundsøkonomiske beregninger vist. Samfundsøkonomi Projekt Alternativ 1 Nuværdi, 2010-priser 1000 kr kr. Investering Produktion og miljø D&V Samfundsøkonomisk omkostning Meromkostning ift. Projekt Tabel 9, Samfundsøkonomiske omkostninger for de to opvarmningsformer. Nutidsværdi for perioden i 2010 priser. 11. Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Oversigtskort. Forudsætninger til varmebehov. Princip rørføring. Brugerøkonomi. Selskabsøkonomi. Samfundsøkonomisk analyse.

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra Royal Unibrew (Albani) 21. oktober 2013 2013 1/27 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra ATES-anlæg hos VIVA Odense DATO 1/49 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Opdateret januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Bygge-, Plan og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Att. Niels Kaalund Jensen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation... 4 4. Forhold

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere