Koncernårsrapport 2014 CVR-nr FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE"

Transkript

1 Koncernårsrapport CVRnr FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE

2 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inklusive årsrapporten for moderselskabet (side ), Københavns Lufthavne A/S og den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse kan downloades på Efter godkendelse på gene ralforsamlingen kan den fuldstændige årsrapport også rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. På side 62 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 14. april 2015 kl i Vilhelm Lauritzen Terminalen. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold, som omhandlet i US Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer inden for luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK2770 Kastrup Danmark Telefon: Fax: Web: CVRnr.: Stiftet: 19. september 1990 Hjemsted: Tårnby Kommune Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde.

3 3 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Brev fra bestyrelsen Læsevejledning Profil Brev fra direktionen i overblik Hoved og nøgletal for koncernen Finansiel redegørelse Segmenternes resultater Ikkefinansiel redegørelse Risikostyring og risici Aktierelateret information Henvisning til redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelse Direktion Koncernregnskab Konsolideret finansielt regnskab Konsolideret ikkefinansielt regnskab Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors erklæring om ikkefinansielle oplysninger Ledelsesberetningen, som defineret af den danske årsregnskabslov, fremgår på side 457. Denne årsrapport er udgivet både på engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske udgave gældende.

4 4 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA BESTYRELSEN Københavns Lufthavn havde i en af de højeste vækstrater blandt de europæiske storlufthavne. En stigning på 6,5% sikrede for fjerde år i træk en passagerrekord med 25,6 mio. passagerer, der rejste igennem lufthavnen. Omsætningen steg med 6,1%, og EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 7,3%. Dermed sikredes et stærkt resultat på trods af de fortsat udfordrende økonomiske forhold. Denne vækst skyldes den vellykkede eksekvering af vores strategi samt det forhold, at Københavns Lufthavn er en vital del af en vækstregion. Et rekordstort turister besøgte København i, og det storkøbenhavnske område tiltrækker et stigende internationale virksomhedsinvesteringer. Denne vækst skaber arbejdspladser og har en positiv økonomisk effekt for Danmark og Sydsverige. Et bredt samarbejde mellem regionens mange interessenter, hvor CPH spiller en vigtig rolle, har muliggjort disse resultater. Det var derfor logisk for CPH i januar at præsentere en langsigtet vækstplan, Expanding CPH, sammen med regionens vigtigste interessenter. Vækstplanen er en integreret del af World Class Hubstrategien, der fokuserer på de fremtidige kapacitetsudvidelser, der er nødvendige for at nå 40 mio. passagerer pr. år. Vi er som lufthavn klar over, at vi ikke kan skabe vækst alene. Det skal ske i samarbejde med de mange forskellige interessenter, herunder flyselskaber, politikere, turistorganisationer, fagforeninger og virksomheder fra hele regionen. Det har været opmuntrende at opleve den store støtte til vores vision for den fremtidige udvikling af lufthavnen. CPH indgik i en ny fireårig takst aftale med flyselskaberne. Aftalen opfylder CPHs to hovedformål for lufthavnsafgifterne: at fastholde vores stærke konkurrencemæssige position blandt de europæiske storlufthavne og at sikre, at det nødvendige investeringsniveau i lufthavnen kan fortsætte. Aftalen giver et stabilt indtjeningsgrundlag for Københavns Lufthavn i de næste fire år, hvilket er en af grundforudsætningerne for at føre de kommende faser af Expanding CPH ud i livet. Som et lige så vigtigt element omfatter aftalen specifikke investeringer, der vil reducere flyselskabernes samlede omkostninger ved at operere i Københavns Lufthavn. Vi ønsker, at CPHs bidrag til regionens vækst skal være bæredygtigt ud fra et virksomheds, medarbejder og et miljømæssigt perspektiv. Det er derfor positivt at se, at CPHs stadig mere integrerede og forretningsdrevne tilgang til sit samfundsansvar skaber resultater. Som en del af denne tilgang og for at gøre rapporteringen mere målrettet CPHs interessenter, har CPH fra i år valgt en integreret årsrapportering, der i fremtiden vil blive udviklet yderligere i en mere moderne, digital og dynamisk retning. Ny formand I april besluttede Henrik Gürtler at takke af som formand som følge af de danske Corporate Governanceanbefalinger efter at have siddet i bestyrelsen i 12 år. Vi takker Henrik Gürtler for hans lederskab, samarbejde og store bidrag til udviklingen af Københavns Lufthavn. I løbet af hans periode som medlem af bestyrelsen er lufthavnen vokset fra 18,3 mio. passagerer i 2002 til 25,6 mio. i. Lars Nørby Johansen er valgt til ny formand, og CPH vil nyde godt af hans omfattende og relevante erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i en række store danske og internationale selskaber. Lars Nørby Johansen støtter fuldt ud den af bestyrelsen godkendte World Class Hubstrategi. Generalforsamlingen valgte endnu et nyt medlem af bestyrelsen, John Bruen, som bidrager med yderligere lufthavnserfaring til CPH. Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S

5 5 Indhold Ledelsesberetning LÆSEVEJLEDNING Københavns Lufthavnes Koncernårsrapport for, Facts & Figures, beskriver CPHs resultater for samt forventninger til Facts & Figures er CPHs første integrerede årsrapport og afløser CPHs to tidligere årsrapporter den finansielle CPH Koncernårsrapport og den ikkefinansielle rapport CPH og Samfundet. Facts & Figures inklusiv årsrapporten for moderselskabet udgør CPHs lovpligtige årsrapportering. Fremover vil CPHs rapportering foregå digitalt. For at styrke kommunikationen om ud viklingen i CPH og opnå øget transparens lancerer CPH i løbet af foråret 2015 en hjemmeside med oplysninger og lettilgængelige fakta om Københavns Lufthavns drift og udvikling. Fact & Figures repræsenterer også CPHs Communication on Progress (COPrapport) til FN s Global Compact. Indhold Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit. Ledelsesberetningen, finansielt og ikkefinansielt regnskab og påtegninger. I ledelsesberetningen beretter bestyrelsen om CPHs udvikling og resultaterne i. I det efterfølgende beskriver adm. direktør Thomas Woldbye i Brev fra direktionen, de strategiske resultater, der er opnået i, og ser frem mod den fortsatte ansvarlige udvikling af CPH. Derudover indeholder ledelsesberetningen afsnittet i overblik og en gennemgang af de finansielle resultater, segmenternes resultater og de ikkefinansielle resultater. Underafsnittene Segmenternes resultater og Ikkefinansiel redegørelse (side 3345) redegør for, hvorledes der i er arbejdet hen imod de ikkefinansielle forretningsmål og årets resultater. Siderne udgør dermed (sammen med det ikkefinansielle regnskab) CPHs redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99ab. Ledelsesberetningen præsenterer ligeledes CPHs tilgang til risikostyring, et afsnit med aktierelateret information, en henvisning til CPHs redegørelse for virksomhedsledelse samt en præsentation af bestyrelsen og direktionen. Det andet afsnit i Fact & Figures indeholder det finansielle og ikkefinansielle koncernregnskab. Det ikke finansielle regnskab er struktureret efter de mål, CPHs ledelse og bestyrelse har besluttet skal lede Københavns Lufthavn mod fortsat ansvarlig vækst. Det ikkefinansielle regnskab afsluttes med en oversigt over hvordan CPH har indarbejdet principperne fra FN s Global Compact i forretningens strategier og processer. Endelig indeholder det sidste afsnit af rapporten påteg ninger i form af ledelsens påtegning og revisors erklæring om både det finansielle regnskab og de ikkefinansielle oplysninger.

6 6 Indhold Ledelsesberetning PROFIL Ankomst til lufthavnen Infrastrukturen i lufthavnen Parkering En af Danmarks største arbejdspladser Af koncernens fuldtidsmedarbejdere arbejder i Københavns Lufthavn, 35 i Roskilde Lufthavn og tre i den internationale afdeling (CAI). I beskæftigede de flere end 700 virksomheder i lufthavnen flere end personer. Security Security service Paskontrol og told (Politi og SKAT) Transfer og ankomst Cargohåndtering (cargoselskaber og groundhandlingselskaber) Bustransport til og fra fly CPHs ansvar Lufthavnsvirksomheders ansvar Checkin og bagage Passagerservice Checkin af passagerer og bagage samt bagagehåndtering (flyselskaber og handlingselskaber) Checkin faciliteter Anlæg til bagagetransport og sortering medarbejdere arbejder i mere end 700 virksomheder i lufthavnen Bagageudlevering Anlæg til bagagetransport og sortering Håndtering af bagage ( flyselskaber og handlingselskaber) Mad og shopping Restauranter og butikker (forpagtere) Udvikling af butiks og serviceudbud Udlejning af lejemål Vedligehold og rengøring af faciliteter Gate og boarding Gatefaciliteter Boarding (flyselskaber og handlingselskaber) Safety, herunder brandvæsen og redningsmandskab Flyrejsen Flyvekontroltjeneste (Naviair) Brændstoflevering (interessentselskab af olieselskaber) Cateringservices (Gate Gourment and LSG Catering Services) Afisning af fly (handlingselskaber)

7 7 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN

8 8 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien Københavns Lufthavn rundede for første gang i lufthavnens 90årige historie 25 mio. rejsende i, og denne passagerrekord førte til et stærkt resultat. Der blev åbnet 10 nye ruter, let af interkontinentale passagerer steg 8,0%, og let af transferpassagerer steg 12,7%. Denne betydelige og fortsatte vækst er baseret på eksekvering af World Class Hubstrategien. Da der er stigende konkurrence mellem de europæiske storlufthavne, fokuserer CPHs strategi på at opbygge konkurrencedygtighed gennem effektiv drift og ekstraordinære kundeoplevelser. Københavns Lufthavn blandt verdens bedste I blev CPH hædret for sine fortsatte forbedringer og positionen som en af verdens bedste lufthavne og modtog en række priser: 12,8 mio. Skytraxbrugere verden over kårede for andet år i træk Københavns Lufthavns security til verdens bedste, ligesom Skytrax brugere også kårede lufthavnen til Nordeuropas bedste lufthavn. Københavns Lufthavn blev kåret til at have verdens bedste samlede udbud af lufthavnsgastronomi ved den internationale FAB Awards ceremoni, der blev afholdt i København. Københavns Lufthavn blev for niende gang på 11 år kåret til Europas mest effektive lufthavn af det internationale, uafhængige Air Transport Research Society (ATRS). Desuden blev CPH igen anerkendt for sin punktlighed, da FlightStats.com i begyndelsen af januar 2015 sammenlignede punktligheden blandt verdens lufthavne. Københavns Lufthavn indtog førstepladsen i sin kategori som den mest punktlige lufthavn i EU og den næstbedste globalt. World Class Hubstrategi Breakthroughs 9 Capacity Commercial Excellence Organisational Excellence World Class Cost & Operations Customers Total Cost of Operations Service Excellence Products & Innovations Airport Village World Class Stakeholder Management 3Temaer Ekstraordinære kundeoplevelser Effektiv drift Konkurrencedygtighed De samlede indsatsområder i World Class Hubstrategien opsummeres i de tre temaer: Ekstraordinære kundeoplevelser, effektiv drift og konkurrencedygtighed.

9 9 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien En af verdens tre bedste lufthavne til Wold Routes konferencen i Chicago 86 Overordnet passagertilfredshed i Endelig, efter at være blevet kåret til verdens bedste til ruteudvikling i, konsoliderede Københavns Lufthavn i sin plads i eliten ved at hjemføre Europamesterskabet samt ved at blive placeret som en af de tre bedste lufthavne i verden ved World Routeskonferencen i Chicago. Vores egne omfattende analyser af passagerernes tilfredshed viste, at den samlede tilfredshed i steg fra 84 til 86 på en skala fra 0 til 100. Tilfredsheden og de mange priser, vi har høstet, viser, at vi fortsat giver vores passagerer og kunder en rigtig god serviceoplevelse. CPH vil stræbe efter at forbedre disse resultater i 2015 og fremefter, og i denne forbindelse har vi valgt at iværksætte et Service Excellence initiativ på tværs af alle kundesegmenterne for at sikre, at vores medarbejdere ved, hvad det rette serviceniveau er, og kan levere det til kunderne. Dette initiativ har også som mål at forbedre serviceoplevelsen hos flyselskaber, forpagtere og lejere og dermed deres tilfredshed med CPH. Vi bestræber os på at gøre Københavns Lufthavn til en endnu mere attraktiv lufthavn og samarbejdspartner. Københavns Lufthavn har i mere end ti år arbejdet med at indføre forskellige former for selvbetjeningsløsninger. I første omgang var det checkinprocessen, der blev automatiseret, og siden da er en række nye selvbetjeningsløsninger kommet til. I indførte vi således selvbetjent bagagedrop ved checkin samt i indførte vi automatisk boarding i mange gates. Selvbetjeningsløsninger hæver generelt passagertilfredsheden, reducerer omkostningerne for flyselskaberne og udnytter kapaciteten bedre, så flere rejsende kommer hurtigere og enklere igennem lufthavnen. Denne positive udvikling vil fortsætte i CPH styrker fortsat effektiviteten I løbet af det seneste år er det lykkedes CPH at sænke omkostningerne pr. passager med 1,7%, når der korrigeres for særlige forhold. Dette er opnået ved fortsat fokus på effektivisering og dermed reducering af de samlede omkostninger ved at operere eller drive forretning i Københavns Lufthavn, hvilket er med til at understøtte CPHs World Class Hubstrategi. Det er vores mål, at vores driftseffektivitet fortsat er i verdensklasse til fordel for alle vores kunder. Med en høj andel af personaleomkostninger og stigende omkostninger drevet af myndighedspålagte krav, er yderligere forbedringer en udfordring. Til trods herfor vil initiativerne til at forbedre omkostningsstrukturen fortsætte. Et vigtigt initiativ i denne forbindelse er Process Excellence programmet, der skal optimere og tilpasse vores forskellige processer til fordel for både kunder og intern effektivitet. Dette giver os mulighed for at tage det næste skridt inden for effektivitet i samarbejdet med kunderne, mens vi samtidig forbedrer positionen som en af verdens mest effektive lufthavne med lave takster og høj kvalitet. Ansvarlig vækst udvikler forretningen CPHs formål er at drive og udvikle Københavns Lufthavn som Nordeuropas knudepunkt på ansvarlig vis. Vores CSRstrategi, Ansvarlig vækst, er en integreret del af vores World Class Hubstrategi. Vores mål er at skabe vækst på en ansvarlig måde over for mennesker og miljø og skabe værdi for regionen og Danmark. Vores strategiske fokusområder er anført i tabellen på næste side. I rapporten præsenterer vi de konkrete mål, vi har sat os for hvert område, og beskriver, hvordan vi har arbejdet med opfyldelsen af målene i samt hvilke resultater vi har opnået. Ud over ovenstående resultater for vores position som Nordeuropas knudepunkt, blev der i også opnået en betydelig positiv udvikling for medarbejderne. En rekordhøj andel på 94% af medarbejderne svarede på vores engagementsmåling, hvor det samlede engagementsindeks viste en klar opadgående

10 10 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien CPHs strategiske fokusområder POSITION Vi vil styrke Københavns Lufthavns position som Nordeuropas trafikknudepunkt. MENNESKER Vi vil drive og udvikle CPH ansvarligt med respekt for de mennesker, der påvirkes af CPH. MILJØ Vi vil drive og udvikle CPH bæredygtigt med respekt for såvel det globale miljø som vores nærmiljø. Ekstraordinære kundeoplevelser Effektiv drift Konkurrencedygtighed Arbejdsmiljø & sundhed Mangfoldighed Forretningsetik Energi Klima Affald tendens og nåede et historisk højt niveau. Den positive udvikling i sygefraværet fortsatte med et yderligere fald i forhold til. På miljøområdet opnåede CPH klimacertificeringen Airport Carbon Accreditation fra ACI. Københavns Lufthavn er den første lufthavn, der nogensinde er gået direkte ind i programmet på niveau 3 ud af 4. CPH fortsatte også med betydelige energibesparelser, der ligger flot inden for det ambitiøse mål for reduktioner i CPH støtter fortsat FN s Global Compact, som vi tilsluttede os i Udviklingen af knudepunktet I januar præsenterede vi vores vækstplan for lufthavnen, Expanding CPH. Visionen tegner rammerne for, hvordan Københavns Lufthavn i løbet af de kommende to årtier kan vokse fra de nuværende 25,6 mio. rejsende til 40 mio. Det er visionen for fremtiden og samtidig en invitation til alle de mange parter, der er afgørende for at skabe den nødvendige vækst for at realisere visionen. CPH er klar til at investere markant i udbygningen af Københavns Lufthavn i de kommende årtier, men vækst kommer ikke af sig selv, og lufthavnen kan kun vokse, hvis regionen fortsat er attraktiv for både turisme og erhvervs livet. En realisering af planen kræver samarbejde og tilpasning mellem mange vigtige interessenter i samfundet og regionen.

11 11 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien En vigtig forudsætning for den fortsatte investering i lufthavnens infrastruktur var desuden fornyelsen af takstaftalen med flyselskaberne i i form af en fireårig aftale, der sikrer inflationsregulering af taksterne. Det betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin position som en af Europas mest konkurrencedygtige større lufthavne med høj value for money. Som en del af takstaftalen er CPH forpligtet til at foretage betydelige investeringer med henblik på at reducere flyselskabernes samlede omkostninger ved at operere i Københavns Lufthavn. Der vil blive gennemført to væsentlige projekter i Det ene projekt er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA). Dette vil på daglig basis eliminere et stort tidskrævende sikkerhedstjek af medarbejdere fra flyselskaber og serviceleverandører. Det andet projekt er sammenlægningen af lufthavnens indenrigs og Schengen områder, der skal give flyselskaberne mulighed for at skabe mere effektive processer og sikre et bedre produkt for passagererne. De kommende års forventede vækst fører også til en række andre investeringer for at sikre den fortsatte fysiske udbygning af lufthavnen. Disse investeringer omfatter blandt andet en udvidelse af Finger C i /15 for at skabe plads til flere interkontinentale flyvninger samt en udvidelse af lufthavnens centrale sikkerhedskontrol, hvor vi i løbet af 2015 åbner to nye spor. Endvidere ombygger vi den vestlige del af Terminal 2, hvilket skaber yderligere 700 m² til de rejsende. Dette afslutter udvidelsen af Terminal 2, der blev påbegyndt i, og som har udvidet passagerarealet i form af større checkinkapacitet og nye m² til vores kunder. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere, vores mange eksterne interessenter og vores medarbejdere for deres engagement i opnåelsen vores fælles mål for Nordeuropas knudepunkt: Øget tilgængelighed til regionen, bedre kundeoplevelser og større driftseffektivitet. Thomas Woldbye Adm. direktør, Københavns lufthavne A/S Høj pris Høj kvalitet Zürich Athen Paris CDG Frankfurt Høj pris Lav kvalitet Pris og kvalitet CPHs konkurrencemæssige position Dublin Lav pris Høj kvalitet Amsterdam København Helsinki Budapest London LGW Stockholm Düsseldorf Wien Lissabon Oslo Madrid Bruxelles Rom Moskva Milan Malpensa Berlin Lav pris Lav kvalitet Figuren viser Københavns Lufthavns placering blandt andre store lufthavne på parametrene pris og kvalitet. Prisen er opgjort som takstniveau i den enkelte lufthavn beregnet af det uvildige konsulenthus LeighFisher. Kvalitetsniveauet er vurderet af flypassagerer i europæiske lufthavne af brancheorganisationen Airport Council International, ACIs Airport Quality Serviceundersøgelse i.

12 12 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK

13 13 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK 12,7 % millioner passagerer i stigning i let af transfer 25,6 passagerer AERONAUTISK SEGMENT Det samlede passagerer i Københavns Lufthavn steg til 25,6 mio. i, svarende til en stigning på 6,5% i forhold til året før, hvilket er rekord for fjerde år i træk. Den internationale trafik steg med 6,8%, og let af indenrigspassagerer steg med 2,3%. Antallet af transferpassagerer steg med 12,7%, hvilket er den højeste stigning i de seneste fem år og understreger, at CPH når de mål, der er sat i World Class Hubstrategien. Der blev åbnet tre nye langdistanceruter i årets løb og indsat yderligere kapacitet på eksisterende ruter, som førte til en samlet stigning på 8,0% i trafikken på de 27 interkontinentale ruter. Københavns Lufthavn modtog i en række priser: Verdens bedste security, Nordeuropas bedste lufthavn, Europas mest effektive lufthavn, EU s mest punktlige lufthavn og Verdens næstmest punktlige mellemstore lufthavn og var blandt top tre i titlen som Verdens bedste lufthavn til ruteudvikling blandt lufthavne med mellem 20 og 50 mio. passagerer årligt. I påbegyndte CPH en udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol med to spor, som skal stå færdig i Herudover blev der investeret i en udvidelse af Finger C, ombygning af Terminal 2, optimering og udbygning af bagageanlægget, forbedring af området til brandøvelser, og selfboarding gates, der skal forbedre flyselskabernes effektivitet. I august indgik CPH og flyselskaberne en ny takstaftale gældende for perioden 1. april 2015 til 31. marts Prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services vil følge det danske forbrugerprisindeks, svarende til en real flad takstudvikling. Dette sikrer finansiering af CPHs fortsatte investering i vækst i lufthavnen og regionen.

14 14 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK Investeringer i 924,1 mio. Pris Airport Food & Beverage Offer of the Year tildelt ved den internationale FAB Awards Engagementsmåling: 94% besvarelsesprocent IKKEAERONAUTISK SEGMENT Omsætningen i shoppingcentret steg med 4,4%, hvilket primært skyldes et nyt og forbedret Food and Beverage udbud og specialbutikskoncepter, men også det stigende internationale afgående passagerer. Omsætningen fra parkering er steget med 6,4%. Væksten kommer primært fra online segmentet, hvor CPH gennem et stærkere onlineprodukt har opnået en stigning i den gennemsnitlige omsætning pr. transaktion. Omsætningen fra hotel Hilton steg med DKK 10,1 mio., hvilket hovedsagligt skyldtes højere gennemsnitspriser pr. værelse. Derudover oplevede hotellet højere møde, kon ference og banketaktivitet. CPH modtog i juni prisen Airport Food & Beverage Offer of the Year ved den internationale FAB Awardsceremoni, der blev afholdt på Københavns Lufthavns Hilton Hotel. Ved samme lejlighed vandt Joe & The Juice for andet år i træk rettigheden til at kalde sig verdens bedste lufthavnscafé ( Best Airport Coffee Shop ), samtidig med at Københavns Lufthavns digitale kampagne Sharing the vandt titlen Best Digital or Social Media Initiative of the Year. FINANSIELLE RESULTATER Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for var DKK 1.279,0 mio., hvilket er på niveau med det, der blev udmeldt på side 4 i delårsrapporten for tredje kvartal af 4. november. I udgjorde investeringerne i alt DKK 924,1 mio., hvilket igen var markant mere end det, CPH er forpligtet til at investere årligt i henhold til den gældende takstaftale. Omsætningen steg 6,1% til DKK 3.867,5 mio. (: DKK 3.644,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet på 6,5%, flere internationale passagerer, øget omsætning fra parkering samt stigende hotelaktivitet. Det rapporterede resultat før skat steg til DKK 1.263,2 mio. (: DKK 1.171,8 mio.). Ud over den øgede omsætning havde CPH fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne, hvorved omkostningen pr. passager blev reduceret med 1,7%, når der korrigeres for særlige forhold. Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat 1,5% til DKK 970,3 mio. (: DKK 985,4 mio.). Det rapporterede resultat efter skat udgjorde DKK 958,4 mio. (: DKK 976,1 mio.). Nedgangen i resultat efter skat skyldes primært det høje investeringsniveau og indregning af en skatteindtægt i som følge af ny skattelovgivning. Det anbefales, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 522,4 mio., svarende til DKK 66,57 pr. aktie. Det samlede udbytte udgør herefter DKK 958,4 mio. svarende til DKK 122,1 pr. aktie. SOCIALE RESULTATER CPH gennemførte i en engagementsundersøgelse blandt medarbejderne med en imponerende høj deltagelse på 94%, og medarbejderne har skrevet over kommentarer til de forskellige udsagn, der blev spurgt ind til. Engagementsindekset er reelt steget, så det nu ligger på 80 på en skala fra 0 til 100.

15 15 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK CPH har opnået et fald i sygefraværet igen i. Sygefraværet endte i på 4,76% (: 4,87%). Det lave syge fravær er resultatet af et stort fokus på at følge op på sygefraværet. Arbejdsmiljøet og forebyggelse af ulykker og arbejdsskader er allerede på agendaen i byggeprojekter. CPHs projektledere har i gennemført en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse for byggeri for i højere grad at kunne stille krav til arbejdsmiljøet i projekter, så ulykker forebygges. MILJØMÆSSIGE RESULTATER I opnåede CPH som en del af sin strategi for ansvarlig vækst klimacertificeringen Airport Carbon Accreditation (ACA) gennem den internationale luftfartsorganisation ACI. Københavns Lufthavn er den første danske lufthavn, der opnår den eftertragtede klimacertificering, og den første lufthavn i programmets historie, der går direkte ind i programmet på niveau 3 ud af 4. I gennemførte CPH energibesparelser på i alt 3,3 GWh, således har CPH fra til gennemført besparelser på 41% af det samlede 2020 mål. I oktober indviede CPH en ny brandøvelsesplads, hvor der er medtænkt en række miljømæssige tiltag, der alle er med til at skabe en øget kontrol af pladsens miljøpåvirkning. Tiltagene har særligt fokus på vandforbrug, rensning af vand og brugen af gas frem for jetfuel ved øvelser. Tilsammen resulterer det i en driftsmæssigt optimeret brandøvelsesplads med mindre miljøpåvirkning. I opdaterede CPH sin miljø og klimapolitik, der trådte i kraft pr. 1. januar Den opdaterede miljø og klimapolitik indeholder et nyt mål: Mindst 50% af affaldet fra den daglige drift af terminalområder, serviceområder og administration i Københavns Lufthavn skal genanvendes i ,3GWh energibesparelser

16 16 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

17 17 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN PAX (Passagerer) OMSÆTNING (korrigeret for særlige forhold) 150,8 147,1 150,7 151,4 150, , , ,9 Passagerer 25,0% 24,7% 22,8% 23,9% 24,6% Omsætning/Pax (DKK/PAX) 3.242, ,7 Transfer % Omsætning (DKK mio.) OPEX (driftsomkostninger korrigeret for særlige forhold) 69,0 68,4 68,5 68,0 66,9 EBITDA (korrigeret for særlige forhold) 81,7 79,3 82,2 83,4 84,1 OPEX/Pax (DKK/PAX) 1.484, , , , ,5 EBITDA/Pax (DKK/PAX) 1.757, , , , ,8 OPEX (DKK mio.) EBITDA (DKK mio.) CAPEX (investeringer i anlægsaktiver) 36,0 34,0 45,8 37,9 36,1 FCF (Frit cash flow) 40,2 37,9 62, ,6 42, , ,9 911,4 924,1 863,9 860,3 19,6 CAPEX/Pax (DKK/PAX) 774,7 773,3 FCF/Pax (DKK/PAX) 471,1 CAPEX (DKK mio.) FCF (DKK mio.)

18 18 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst Balance Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Nøgletal EBITDAmargin EBITmargin Aktivernes omsætningshastighed Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK 100 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100 NOPAT margin Den investerede kapitals omsætningshastighed ROCE 55,3% 37,8% 0,40 15,1% 33,4% 28,8% 122,1 208,6 362,5 122,1 28,7% 0,45 16,8% 54,8% 37,7% 0,39 14,7% 30,0% 30,3% 124,4 203,7 369,6 124,4 29,1% 0,42 15,6% 75,9% 60,0% 0,40 23,7% 49,5% 36,0% 205,8 276,9 459,0 205,8 49,6% 0,41 24,5% 53,1% 37,8% 0,39 14,9% 23,6% 32,6% 96,3 161,5 371,5 96,3 28,7% 0,40 15,0% 60,6% 45,4% 0,39 17,9% 27,2% 37,5% 115,8 178,5 443,5 160,6 36,1% 0,39 17,7% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2010 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo

19 19 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE

20 20 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING Koncernomsætningen er steget med DKK 223,0 mio. til DKK 3.867,5 mio., hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i passagertallet på 6,5% og det forbedrede udbud inden for shopping og parkeringsprodukter. DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 5,9% til DKK 2.393,1 mio., når der korrigeres for særlige forhold på 15,8 mio., som primært vedrører restruktureringsomkostninger. Stigningen i driftsomkostningerne skyldes hovedsagligt øgede personaleomkostninger på DKK 57,9 mio. grundet lønindeksering og en stigning på 48 fuldtidsansatte som følge af myndighedskrav til sikkerhedsområdet (security). Stigningen i driftsomkostningerne blev delvist modsvaret af det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering samt lavere omkostninger til snerydning, hvorved CPH kunne reducere omkostningen pr. passager med 1,7% i. Afskrivninger steg med DKK 55,9 mio. som følge af det høje investeringsniveau. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) Koncernens driftsresultat (EBIT) er steget med 6,5%, når der korrigeres for særlige forhold. Det rapporterede driftsresultat er steget med 6,4% til DKK 1.460,5 mio. NETTOFINANSIERINGS OMKOSTNINGER Nettofinansieringsomkostningerne udgjorde DKK 197,3 mio., hvilket var et fald på DKK 4,1 mio. i forhold til. RESULTAT FØR SKAT CPHs resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med DKK 94,8 mio., primært som følge af passagervæksten, det ændrede passagermix afgiftsindekseringen, bedre resultater i shoppingcentret, større omsætning fra parkering og større aktivitet i hoteldriften. DKK mio. Udv. Pct. DKK mio. Udv. Pct. RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD Omsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger 3.867,5 1, , ,5 1, ,8 223,0 0,4 136,1 6,1% 26,7% 6,0% Omsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger 3.867,5 1, , ,5 1, ,4 223,0 0,4 132,7 6,1% 26,7% 5,9% Driftsresultat Nettofinansieringsomkostninger 1.460,5 197, ,2 201,4 87,3 4,1 6,4% 2,0% Driftsresultat Nettofinansieringsomkostninger 1.476,3 197, ,6 201,4 90,7 4,1 6,5% 2,0% Resultat før skat Skat af årets resultat 1.263,2 304, ,8 195,7 91,4 109,1 7,8% 55,7% Resultat før skat Skat af årets resultat 1.279,0 308, ,2 198,8 94,8 109,9 8,0% 55,3% Årets resultat 958,4 976,1 17,7 1,8% Årets resultat 970,3 985,4 15,1 1,5%

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2013 I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inklusive

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 3. november 2015 Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold.

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold. Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2011. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. maj 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 12. august 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. maj 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamling 2016

Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Som formand for bestyrelsen skal jeg indledningsvis slå fast, at årets regnskab er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk.

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk. Koncernårsrapport 2010 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 8. november 2016 Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere