PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8 3 Case: Roskilde sygehus Eksisterende forhold Fremtidige forhold Forslag til p-løsning Valg af løsning 18 1 Baggrund Region Sjælland har bedt COWI foretage en screening af erfaringer fra sygehuse og andre byggerier i Danmark og i udlandet med henblik på at belyse, hvordan parkeringsarealer kan indrettes og styres, så ambulante patientgrupper kan tilgodeses. Ved forslagene gennemgås fordele og ulemper, herunder etableringsudgift, driftsudgift, arealbehov, funktionalitet og styring i forhold til sygehusets øvrige funktioner, tilgængelighed mm. En parkeringsstrategi er først og fremmest et forsøg på at regulere udbud og efterspørgsel, så de passer sammen. Til dette er der en række virkemidler, som hver især har fordele og ulemper. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 1.4 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET GRH/RLHA KONTROLLERET OWJ GODKENDT GRH

2 2/19 PARKERINGSSTRATEGI 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Herunder skitseres en række virkemidler, som er opdelt på fysiske tiltag og på tiltag, som skal give mulighed for at kontrollere, at p-pladserne bruges efter hensigten. Virkemidlerne opsamles efterfølgende i en kvalitativ vurdering på en række parametre med henblik på at skitsere fordele og ulemper. Zonering Sygehusets parkeringsarealer opdeles i forskellige zoner alt efter hvem p-pladserne er bestemt for, og denne opdeling håndteres konsekvent. Zoneringen skal kombineres med andre virkemiler som f.eks. tidsbegrænsning, p-vejvisning m.m. Zonering vil være et godt planlægningsinstrument og vil skabe klarhed over, hvordan den eksisterende parkering kan udnyttes bedre i forhold til at prioritere de ambulante patientgrupper. Zonering kan dog ikke stå alene, da det vil være nødvendigt at supplere med virkemidler, der sikrer, at de enkelte dele af parkeringen anvendes efter hensigten. Virkemidlet vil isoleret set være stort set udgiftsneutralt. Ændringer i p- strukturen af denne karakter forudsætter godkendelse af relevante myndigheder, bl.a. Politiet. Princippet om zoneparkering anvendes bl.a. ved Roskilde Sygehus i dag. Dette uddybes i afsnit 3.1. Vejvisning og information For at sikre, at der sker en bedre udnyttelse af det eksisterende parkeringsudbud, kan der udpeges p-søgeruter. P-søgeruterne fastlægges på baggrund af bl.a. zonering og en vurdering af adgangsveje til sygehusets område m.m. På p-søgeruten opsættes vejvisning, der viser vej til de p-pladser, som må benyttes af alle. Der vejvises ikke til mindre p-pladser, som evt. er reserveret til ambulante patienter. P- vejvisningen kan eventuelt ved de større sygehuse etableres som et dynamisk p- infosystem, der informerer om det aktuelle antal ledige p-pladser. Figur 1: Eksempel på dynamisk p-vejvisningstavle i Roskilde. Omkostninger til etablering af p-vejvisning afhænger af det valgte system. Et system med dynamiske tavler vil være forholdsvis omkostningstungt, mens et system

3 PARKERINGSSTRATEGI 3/19 med faste tavler vil være langt billigere, men samtidig mindre virksomt ift. at vejlede trafikanterne. Erfaringer fra anvendelse af dynamiske p-henvisningstavler kendes bl.a. fra Roskilde Kommune, se Figur 1. Fysisk afgrænsning af pladser til særlige grupper Der kan fysisk reserveres en række p-pladser blandt de eksisterende p-pladser, som alene kan anvendes af ambulante patienter. Afgrænsningen kan ske enten ved at indhegne et område eller ved opsætning af skilte. Dette princip kendes bl.a. fra reserveret elbilparkering i Københavns Kommune, se Figur 2. Der er i dag ikke reserveret pladser til ambulante patienter ved Roskilde Sygehus, men alle 2-timers p- pladser er forbeholdt patienter. Figur 2: Eksempel på skiltet løsning m. angivelse af parkering til reserverede trafikanter. Placeringen af de reserverede pladser kan ske enten med en central eller decentral placering. En central placering vil betyde, at det er let at overskue placeringen af de reserverede parkeringsarealer for ambulante patienter. En central placering vil desuden begrænse den parkeringssøgende trafik. Til gengæld kan en central placering medføre, at der er store gangafstande fra parkeringen til den afdeling, hvor patienten skal møde. En decentral placering, hvor den reserverede parkering opdeles i flere mindre p- områder vil give mulighed for at placere parkeringen tættere på de respektive indgange til sygehuset, og gangafstande fra parkeringsplads til indgang kan reduceres, se Figur 3. Til gengæld kan det være vanskeligt at få overblik over, hvor pladserne er placeret samt at udnytte pladserne fleksibelt blandt de forskellige grupper af ambulante patienter.

4 4/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 3: Princip for decentralt placeret reserveret parkering. En fysisk afgrænsning vil ikke i sig selv kunne garantere ambulante patienter en plads. Det skal være muligt at kontrollere, om de, der bruger p-pladserne, rent faktisk også har ret til at benytte pladserne. Tidsbegrænsning Systemet er et kendt princip, hvor tidsbegrænset parkering anvendes til at prioritere de ambulante patienter. Tidsbegrænsning er medvirkende til, at parkeringen ikke er attraktiv at benytte for de ansatte og andre med længerevarende ophold. Tidsparkering kan inddeles i passende intervaller, og for et sygehus må det anbefales, at den tilladte parkering er højest 2 timer, da der ellers vil være en udpræget risiko for såkaldt "skiveflytteri". Tidsbegrænset parkering med 2 timers tilladt parkering sikrer en vis cirkulation og udskiftning, hvilket er medvirkende til en øget sandsynlighed for at finde en ledig plads. Dette princip anvendes i dag ved Roskilde Sygehus, hvilket uddybes nærmere i afsnit 3.1. Tidsbegrænset parkering bør anvendes restriktivt, så den tilladte parkering sættes ned på de pladser, hvorpå der ønskes størst cirkulation og dermed også sandsynlighed for en ledig plads. Ved sygehuse vil dette eksempelvis kunne anvendes ved at indføre 15 minutters parkering på p-pladser nærmest sygehusets indgange. Dermed er pladserne anvendelige for aflæsning af passagerer samt for de ambulante patienter, som gives tilladelse til længere parkering. Dette princip kan indføres i kombination med særlige p-tilladelser, som uddybes herunder.

5 PARKERINGSSTRATEGI 5/19 Figur 4: Eksempel på tidsbegrænset parkering. Særlig p-tilladelse Ambulante patienter kan fritages fra parkeringsbegrænsningen ved at give en særlig p-tilladelse. Tildelingen af parkeringstilladelsen kan ske ved at sende en p- tilladelse sammen med indkaldelsen til behandling. Tildelingen kan også ske ved henvendelse i sygehusets reception. Endelig er det muligt, at p-tilladelsen lagres på patientens sygesikringsbevis, som dermed kan anvendes til at trække en p-tilladelse i f.eks. en billetautomat. Dette princip er bl.a. kendt fra Odense Universitetshospital. Bomsystem Såfremt der fysisk reserveres et antal p-pladser til ambulante patienter kan adgangen hertil sikres i form af et bomsystem, se Figur 5, hvor adgang til de reserverede p-pladser opnås ved f.eks. anvendelse af sygesikringsbevis eller en tilsendt billet. Det bør bemærkes, at et bomsystem kræver videoovervågning fra en overvågningscentral. Denne central kan være decentralt placeret hos et vagtselskab. Anvendelsen af bomsystemer er især kendt fra p-huse med betalingsparkering. Et simpelt bomanlæg med én ud- og indkørsel forventes at kunne etableres for ca kr.

6 6/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 5: Bomsystem ved indkørsel til parkeringshus i Aalborg. Forudbestilling Der findes systemer, hvor der er mulighed for at give ambulante patienter mulighed for at forudbestille parkering i det antal timer behandlingen varer. Reservationen sker ved at booke en p-bås enten online eller via telefon. Reservationen sker ved oplysning af en kode, som er sendt med indkaldelsen. Ved reservation oplyses bilens registreringsnummer, og det angives, hvilken bås patienten har reserveret. Reservationen skal ske mindst 24 timer i forvejen. Systemet kendes bl.a. fra lufthavnene i København, Billund og Hamborg. Ved reservation sikres det, at der er adgang til ledig parkering ved ankomst til sygehuset, og systemet sikrer en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten, idet parkeringen kan reguleres på timeniveau, så p-båsene er i anvendelse mest effektivt. Udvidelse af parkeringskapaciteten Et virkemiddel til at prioritere de ambulante patienter til parkeringspladser vil være at udvide antallet af p-pladser ved sygehuset. Dette er imidlertid dyrt og ofte vanskeligt at finde arealer hertil inden for sygehusets område. Som alternativ hertil kan et princip om at indgå i et parkeringssamarbejde med nabofunktioner anvendes. Ofte vil forskellige byfunktioner have forskellige parkeringsbehov. Eksempelvis vil et sygehus have sit største p-behov i dagtimerne, mens kulturinstitutioner har sit største p-behov i aftentimerne, se Tabel 1. Formålet med at anvende den samme parkering til flere funktioner er at sikre en højere kapacitet, som dermed giver øget sandsynlighed for at finde ledig parkering ved ankomst for eksempelvis ambulante patienter. Dette princip forudsætter, at der i nærhed af sygehuset findes en institution e.l. med et anderledes parkeringsmønster. Det vil derfor være nødvendigt at screene lokalområdet omkring sygehuset for partnere til deling af parkering. Princippet om anvendelse af den samme parkering til flere funktioner kendes fra mange danske byer

7 PARKERINGSSTRATEGI 7/19 og indgår bl.a. i Roskilde Kommunes nyligt vedtagne Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Hverdage Lørdag Funktion Dagtimer Middag Aften Middag Aften Beboelse 50 % 60 % 100 % 60 % 60 % Detailhandel 30 % 70 % 20 % 100 % 0 % Erhverv 100 % 100 % 5 % 5 % 0 % Kultur 10 % 40 % 100 % 60 % 90 % Sygehus 85 % 100 % 40 % 25 % 40 % Restaurant 30 % 40 % 90 % 70 % 100 % Teater/biograf 15 % 30 % 90 % 60 % 100 % Tabel 1: Procentvis udnyttelse af p-pladser for udvalgte byfunktioner fordelt på tidsrum. Betalingsparkering Indførelse af betaling for at parkere på sygehusets område vil erfaringsmæssigt øge kapaciteten af parkeringen. Betalt parkering kan udnyttes til at gøre det mindre attraktivt at benytte specielle p-pladser for andre end ambulante patienter. De dedikerede pladser kan gøres meget dyre at benytte i den tid, hvor det er aktuelt med ambulante patienter ellers kan de være billigere. Betalingsparkering vil forventeligt reducere heldagsparkering. Princippet kendes fra de fleste store og mellemstore danske byer. Betalingsparkering anvendes desuden i nogen udstrækning på Odense Universitetshospital sammen med den tidligere beskrevne parkeringstilladelse. Figur 6: Eksempel på betalingsparkering m. billetautomat. Parkeringskontrol Ved indførelse af parkeringsrestriktioner og særlige tilladelser er det vigtigt, at disse overholdes. Erfaringer viser, at tillid ikke er tilstrækkelig, når det drejer sig om parkering, hvorfor parkeringskontrol er nødvendig. Kun bomsystemer kræver ikke parkeringskontrol, men har til gengæld krav om overvågning som nævnt i tidligere afsnit.

8 8/19 PARKERINGSSTRATEGI 2.1 Fordele og ulemper Der vil være fordele og ulemper ved de virkemidler, der er omtalt i det foregående. I det følgende er de enkelte virkemidler vurderet i forhold til en række udvalgte parametre bl.a. anlægsudgift, adgang til parkering og arealbehov. Vurderingerne fremgår af Tabel 2. Virkemiddel Fordele Ulemper Zonering Vejvisning og information Fysisk afgrænsning Tidsbegrænsning Særlig p-tilladelse Bomsystem Forudbestilling Udvidelse af kapacitet Betalingsparkering Lave etableringsomkostninger. Uændrede arealbehov. Høj fleksibilitet. Uændrede arealbehov. Begrænser parkeringssøgende trafik. Samspil m. kommunal strategi. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Lave etableringsomkostninger. Begrænser unødig parkering. Høj fleksibilitet. Lave etableringsomkostninger. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Høj fleksibilitet. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Uændrede arealbehov. Begrænser unødig parkering. Samspil med kommunal strategi. Høj fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Forudsætter kombination med andre virkemidler. Betydelige anlægsomkostninger v. dynamiske tavler. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Øgede arealbehov. Lav fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Håndhævelse. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Lav fleksibilitet. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Betydelige anlægsomkostninger. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Efterfølgende driftsomkostninger. Håndhævelse. Tabel 2: Vurderinger af fordele og ulemper ved de præsenterede virkemidler.

9 PARKERINGSSTRATEGI 9/19 3 Case: Roskilde sygehus I det følgende gives en beskrivelse af de nuværende og forventede fremtidige parkeringsforhold omkring Roskilde Sygehus. Dette afsluttes med en række anbefalinger for en ny parkeringsstrategi. 3.1 Eksisterende forhold Ved Roskilde Sygehus er den eksisterende parkering opdelt i tidsbegrænset parkering på 2- og 3-timerszoner. 2-timers parkering er forbeholdt patienter. Zonerne er markeret med skilte. Af Figur 7 ses zonerne. Figur 7: Oversigt over zoneparkeringen ved Roskilde Sygehus pr. 1. juni Ved sygehuset er der i dag etableret ca. 950 p-pladser, som udvides med yderligere 84 p-pladser. Parkeringen efter udvidelsen er fordelt på følgende typer af parkering:

10 10/19 PARKERINGSSTRATEGI Type Antal 3-timers parkering tilladt for alle timers parkering (ikke tilladt for ansatte) times parkering (ikke tilladt for ansatte) 4 Invalidepladser 17 Taxa 3 Pladser forbeholdt specielle patientgrupper (dialyse, bloddonere, ol.) 22 Øvrige pladser med specialtilladelse 21 I alt pr. 1. juni Forventet ny etablering 84 2-timers parkering 20 3-timers parkering 64 Konvertering fra 3 til 2-timers parkering (50) Fremtidige antal pladser 1030 Tabel 3: Fordeling af nuværende parkering på parkeringstyper. Parkeringspladserne er spredt over hele sygehusområdet. De bygningsnære parkeringspladser har 2-timers parkering, mens de øvrige har 3 timers parkering som angivet på Figur 7. Ansatte må kun parkere på 3-timers parkeringspladserne. Ved ansættelsen kan ansatte få udleveret en parkeringstilladelse. Parkeringstilladelsen kan både være midlertidig eller permanent alt efter ansættelsesforholdet. De ansatte betaler ikke for udlevering af parkeringstilladelser. Parkeringstilladelsen er et plastikkort, som skal ligge synligt for parkeringsvagterne. Ved gentagne overtrædelser af reglerne kan kortet inddrages. Roskilde Sygehus består af ca m 2 fordelt over det illustrerede område. På sygehuset er der ca ansatte, ca årlige ambulante patienter og 440 sengepladser. Da sygehuset er spredt over et relativt stort areal, er der også et stort antal indgange, hvilket kan ses af Figur 8.

11 PARKERINGSSTRATEGI 11/19 Figur 8: Oversigt over indgange til Roskilde Sygehus. De ambulante afdelinger er også spredt over området. Ved tilsyn er det konstateret, at det kan være svært at finde rundt til de forskellige indgange på området, da små skilte på sygehusets område kun viser vej til indgangsnumrene, men ikke hvilken afdeling, denne indgang giver adgang til. Skiltningen indeholder heller ingen information om parkeringsmuligheder i nærheden af indgangene. Antallet af ambulante behandlinger medfører et dagligt parkeringsbehov på p-pladser. Dette p-behov er således svarende til antallet af p-pladser med 2- timers parkering. Disse p-pladser anvendes imidlertid også af eksempelvis besøgende og andre med kortvarige ærinder. Det anslås erfaringsmæssigt, at p-behovet for besøgende udgør i omegnen p-pladser baseret på antallet af sengepladser. Det anslåede parkeringsbehov i 2013 ses af Tabel 4.

12 12/19 PARKERINGSSTRATEGI Aktivitet P-behov Bemærkninger Ansatte 660 Ambulante behandlinger Besøgende Varekørsel mm. 0 Lægevagt og skadestue 30 Estimeret behov P-behov i alt Tabel 4: Anslået p-behov ved Roskilde Sygehus i En ansat genererer et behov for ca. 0,30 p-pladser. Lidt over halvdelen af de ansatte benytter bil til arbejde, men da ikke alle er på arbejde samtidig, kan én p-plads bruges af flere ansatte hen over døgnet. Hver ambulant behandling genererer et p-behov på ca. 0,25. 1 besøg pr. seng pr. dag. P-behovet anslås som 20 % af antal besøg, da der er i stort omfang er mulighed for dobbeltudnyttelse. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 medfører det nuværende parkeringsbehov et parkeringsunderskud på p-pladser. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen er over 80 %. Med den planlagte udvidelse vil parkeringsudbuddet medføre et mindre parkeringsoverskud på p-pladser. I forbindelse med udvidelsen konverteres 50 p-pladser fra 3- timers parkering til 2-timers parkering. Det betyder således, at nogle af de 3-timers p-pladser, der hidtil har været udlagt som parkering for primært ansatte og besøgende, i stedet nu vil indgå som parkering for primært patienter. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 vil der med den foretagne udvidelse af parkeringspladserne og omlægningen af 3 timers p-pladser til 2 timers p-pladser blive skabet et mindre overskud af 2 timers p-pladser forbeholdt de ambulante patienter. Roskilde Kommune er ved at udarbejde en ny parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Dele af denne strategi går ud på at indføre betalingsparkering, der skal sikre bedre parkeringsforhold. Dette skal både omfatte Bymidten og RO's Torv. Det er meningen, at provenuet fra betalingsparkeringen skal benyttes til at etablere nyt parkeringshus, bedre kapacitet og et henvisningssystem. Af Figur 9 kan den fremtidige parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt, større parkeringshus. Der anvendes i dag ikke betalingsparkering i området omkring Roskilde Sygehus, men forventes som angivet ovenfor etableret i løbet af 2014.

13 PARKERINGSSTRATEGI 13/19 Figur 9: Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt større parkeringshus. Af Figur 9 fremgår det, at Roskilde Kommune har planer om at anlægge et p-hus i Ny Østergade overfor sygehuset. Sygehuset har vejadgang via Ny Østergade på modsatte side af p-husets planlagte placering. Det kunne derfor tænkes, at patienter evt. vil benytte dette p-hus, såfremt patienterne er godt gående (der er under 400 m til sygehuset fra p-huset) og villige til at betale for at parkere. For at undgå at parkering flyttes uden for bymidten ved betalingsparkering, vil der blive indført tidsrestriktioner i en bufferzone uden for bymidten. 3.2 Fremtidige forhold I 2012 havde Roskilde Sygehus ca årlige ambulante behandlinger. Med opførelsen af det nye supersygehus i Køge, forventes en stor andel af disse ambulante behandlinger flyttet til Køge. Fremskrivninger for Roskilde Sygehus anslår, at der i 2020 vil være ca årlige ambulante behandlinger. Med denne reduktion i antallet af behandlinger må desuden forventes en nedgang i personale. Dette vil samlet set betyde et reduceret parkeringsbehov under antagelse af, at der ikke kommer stigninger på andre funktioner såsom sengeafsnit mv. 3.3 Forslag til p-løsning En løsning af parkeringssituationen for Roskilde Sygehus må planlægges i etaper, så der igangsættes indsatser med effekter på både kort og langt sigt. Indsatserne kan på den måde løbende tilpasses den aktuelle parkeringssituation. Herunder er skitseret forslag til indsatser, som skal give bedre muligheder for parkering for især ambulante patientgrupper. Der præsenteres hhv. enkle og mere omfattende løsningsforslag. De enkle indsatser kan med lave omkostninger umiddelbart implementeres. På sigt kan det være nødvendigt med yderligere tiltag, som er mere komplekse og med større etableringsomkostninger.

14 14/19 PARKERINGSSTRATEGI Enkle løsninger Indledningsvist bør den nuværende zonering gennemgås med henblik på en optimering af især korttidsparkeringen i forhold til ambulante patienter og indgangene til de respektive afdelinger. Dette kan gøres ved at etablere tidsbegrænset parkering på de pladser nærmest indgangene til ambulatorierne. Tidsbegrænsning bør sættes til maksimalt 15 minutter, f.eks. i tidsrummet 8-17, så pladserne ikke vil være attraktive for personale og langtidsbesøgende. På pladserne med 15 minutters parkering undtages de ambulante patienter fra begrænsningen, og dette vil medvirke til gode parkeringsmuligheder for denne patientgruppe. Forslag til placering af 15- minutters parkering tæt på sygehusets indgange ses af Figur 10. Disse udpegede 15-minutters parkeringsarealer vil kunne dække det nuværende p-behov for ambulante patienter (ca. 190 p-pladser). De ambulante patienter vil skulle forsynes med en p-tilladelse for at være fritaget for restriktionen på 15 minutter. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen samt en angivelse af, hvilken indgang og dermed hvilket p-område, der skal anvendes. Figur 10: Forslag til placering af 15-minutters tidsbegrænset parkering. Tidligere er det beskrevet, at alle ansatte gratis kan modtage en p-licens, som giver adgang til fri parkering på p-pladserne med 3-timers parkering. Roskilde Sygehus har ca ansatte. Erfaringsmæssigt optager personalet 0,30 p-plads pr. ansat. Med denne forudsætning optager personalet ca. 660 pladser, hvilket cirka udgør den udbudte 3-timers parkering før udvidelsen. Når p-licenser desuden gives uanset

15 PARKERINGSSTRATEGI 15/19 afstanden til den ansattes bopæl, er der et stort potentiale for at frigive parkering ved at stramme på de nuværende ordninger for p-licenser til ansatte ved at se på mulighederne for begrænsning af antallet af udstedte p-licenser. Et tredje element, som bør indføres tidligt i processen er markeringen af en parkeringssøgevej, som dels kan begrænse den parkeringssøgende trafik og dels viser vej til de parkeringsområder med størst kapacitet. Parkeringssøgevejen markeres med statisk vejvisning i form af skilte samt oversigtstavler med markering af parkeringszoner for patienter. Et forslag til en parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus ses af Figur 11. Etableringsomkostningerne for markering af parkeringssøgevejen er begrænset til statisk skiltning, og vil udgøre i størrelsesordenen kr. Denne pris omfatter en tavle ved hver af de tre indkørsler samt løbende vejvisning langs parkeringssøgevejen. Figur 11: Forslag til parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus. Som beskrevet tidligere i nærværende notat, er det nødvendigt, at der foretages jævnlig parkeringskontrol, da erfaringer viser, at parkeringsrestriktioner ikke overholdes uden kontrol. I dag er der en aftale med Roskilde Kommunes p-vagter om, at de jævnligt foretager kontrol på sygehusets område.

16 16/19 PARKERINGSSTRATEGI Med indførelse af betalingsparkering i Roskilde Bymidte, som grænser op til Roskilde Sygehus, kan det vise sig nødvendigt på sigt at indføre betalingsparkering på alle p-pladser ved sygehuset, da disse p-pladser ellers vil blive anvendt som alternativ til betalingsparkeringen i byen. Med indførelse af betalingsparkering kan der tilsendes en parkeringsbillet med indkaldelsen til behandling for ambulante patienter, som giver adgang til parkering på udvalgte pladser, som er dyre at benytte for andre end ambulante patienter, f.eks. en timepris på 30 kr. Alternativt til tilsendelse af p-billet kan sygesikringsbeviset anvendes til at give adgang til gratis parkering. Etableringsomkostningerne forbundet med indførelse af betalingsparkering anslås at udgøre ca. 1,5-2 mio. kr. Denne pris omfatter opsætning af p-automater og relevant skiltning. Prisen inkluderer ikke omkostninger til fremtidig drift. Administration og kontrol af betalingsparkering kan fortsætte i et samarbejde med Roskilde Kommune. Fordelene ved de nævnte enkle løsninger er, at disse vil kunne implementeres inden for en kort tidshorisont og med begrænsede økonomiske omkostninger til følge. Løsningerne vil desuden kunne forventes at medføre en umiddelbar reaktion på parkeringssituationen. Fordelene er endvidere, at med et aftagende parkeringsbehov som følge af de forventede flytninger af funktioner til det nye sygehus i Køge, er der brug for løsninger, der vil kunne tages i brug med det samme og i ringere grad løsninger med langsigtet effekt. Ulemperne ved ovenstående løsninger er, at løsningerne kun i begrænset omfang sikrer parkeringsmulighed for ambulante patienter, men i højere grad har en effekt på det generelle parkeringsudbud. Omfattende løsninger På længere sigt kan indrettes et reserveret parkeringsområde, hvor ambulante patienter gives mulighed for at booke en p-plads forud for behandlingen. Princippet er beskrevet tidligere i nærværende notat, og det vil derfor være nødvendigt at bestemme behovet for antallet af reserverede p-pladser. En undersøgelse foretaget ved Glostrup Sygehus i 2008 viser, at en ambulant patient genererer et parkeringsbehov på ca. 0,25 pladser. Langt de fleste patienter til ambulant behandling kommer i bil, men da parkeringstiden for de fleste er mindre end 2 timer, kan én plads bruges op til 4 gange i løbet af dagen. Der forventes daglige ambulante behandlinger i 2020, hvilket med ovenstående forudsætning vil betyde et parkeringsbehov på ca pladser. Dette er en reduktion i parkeringsbehovet for ambulante patienter på ca. 130 pladser i forhold til niveauet i Dette fald skal ses i lyset af ændringer i sygehusgeografien de kommende år, hvor det forventes, at funktioner samles i færres bygninger, hvilket giver en reduktion i bygningsmassen. Det vil også være muligt at give ambulante patienter mulighed for at bestille en p- plads hjemmefra. Ved ankomst til sygehuset angives den reserverede plads ved hjælp af dynamisk vejvisning. Et forslag til indretning og placering af et afgrænset areal med en kapacitet på 60 pladser til netop denne type parkering ses skitseret af Figur 12. Ved etablering af spoler, der detekterer biler ved ind- og udkørsler, er det vigtigt, at disse udføres smalle af hensyn til præcisionen i detektorernes funktionalitet. Dette kan udføres ved indsnævring med helleanlæg ved ind- og udkørslerne til pladsen. Denne type parkering vil almindeligvis etableres med én indkørsel og én udkørsel.

17 PARKERINGSSTRATEGI 17/19 Dette system vil skønsmæssigt kunne etableres for 3-5 mio. kr. Prisens usikkerhed skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes direkte sammenlignelige systemer. Etableringsomkostninger omfatter dynamiske vejvisningstavler, indretning af p-areal, udvikling af reservationssystem samt detektering af ledige p-pladser. Systemet vil efterfølgende medføre en årlig omkostning til drift af de fysiske foranstaltninger samt det it-baserede reservationssystem. Driftsomkostningerne vil skønsmæssigt udgøre kr. årligt. Figur 12: Forslag til indretning af parkeringsplads for reserverede p-pladser. Som omtalt tidligere udgør personalet en stor del af parkeringsbehovet. Roskilde Kommune planlægger som nævnt at opføre et parkeringshus i umiddelbar nærhed af sygehuset. Det er derfor en mulighed, at Roskilde Sygehus indgår i et samarbejde med kommunen om etablering af tilstrækkelig kapacitet i p-huset til, at ansatte på sygehuset kan anvende p-huset til parkering. Dette kan ske ved en medfinansiering af p-huset fra Roskilde Sygehus. Fordelene ved ovenstående omfattende løsningsforslag er, at forslagene i høj grad vil kunne sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Derudover sikrer de ovenstående forslag, at der ikke skabes en unødig stor ledig kapacitet, idet forslagene løbende kan tilpasses det til enhver tid aktuelle parkeringsbehov. Ulemperne ved de ovenstående omfattende løsninger er, at de vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsomkostninger. Forslagene vil desuden forudsætte en del planlægning, inden tiltagene kan ibrugtages. Der vil således ikke være

18 18/19 PARKERINGSSTRATEGI tale om forslag, der vil kunne igangsættes med kort varsel. Forslagene kan således i højere grad betragtes som mere langsigtede løsninger. Anbefaling for Roskilde Sygehus Da det tidligere er konstateret, at der med den planlagte parkeringsudvidelse totalt set vil være et dækkende parkeringsudbud, og når det ligeledes er påvist, at parkeringsbehovet for ambulante patienter over de kommende år er faldende, vil der her blive angivet anbefalinger til en parkeringsløsning for Roskilde Sygehus. Med et tilstrækkeligt parkeringsudbud består opgaven således i at sikre, at den udbudte parkering til ambulante patienter forbeholdes denne patientgruppe. Det anbefales derfor, at den nuværende 2-timers parkering konverteres til 15-minutters parkering, da dette vil fjerne incitamentet for langt størstedelen af de parkerende ved sygehuset til at benytte disse pladser, idet 15 minutter alene giver mulighed for en kortvarig standsning. Markeringen af de pladser, der bør konverteres til 15- minutters parkering ses af Figur 10. Løsningen forudsætter, at de ambulante patienter fritages fra parkeringsrestriktionen. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen til behandling som skitseret i afsnit 3.3. Af hensyn til især besøgende til sygehuset anbefales det, at ovenstående suppleres med en parkeringssøgerute med statisk skiltning, så den parkeringssøgende trafik mindskes mest muligt, og så de, der ikke bør benytte arealerne med 15-minutters parkering, kan finde vej til ledig 3-timers parkering. Det anbefales ikke at anvende de omfattende løsningsforslag ved Roskilde Sygehus, idet disse fortrinsvist bør anvendes langsigtet, og da behovet ved Roskilde Sygehus er faldende, bør der anvendes løsninger, som kan give en umiddelbar effekt, sådan som det er skitseret ovenfor. Med de anbefalede løsninger for Roskilde Sygehus kan der med begrænsede midler forventes en forbedret parkeringsmulighed for ambulante patienter. 3.4 Valg af løsning Som skitseret i afsnit 3.3 er der fordele og ulemper ved de opstillede løsningsforslag. Det fremgår desuden, at fordele og ulemper i høj grad afhænger af hvilken situation, der skal håndteres. Ved valg af løsning ved andre sygehuse i Region Sjælland vil det derfor være hensigtsmæssigt indledningsvist at afklare, hvordan den nuværende såvel som den fremtidige parkeringssituation er. De føromtalte enkle løsninger er særligt anvendelige ved akutte parkeringsbehov, mens de omfattende løsninger vil være mere hensigtsmæssige på sygehuse, hvor der ligeledes kan dokumenteres et fremtidigt behov. De omfattende løsninger medfører betydelige etableringsomkostninger, men har til gengæld en mere markant effekt på muligheden for at sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Ved valg af løsning kan der indledningsvist foretages en beregning af den såkaldte parkeringsbalance, hvor parkeringsudbud sammenholdes med parkeringsbehovet på samme måde, som det er gjort i nærværende notat for Roskilde Sygehus. Herefter kan en tilsvarende balance opstilles for et fremtidigt scenarie baseret på den

19 PARKERINGSSTRATEGI 19/19 forventede udvikling i antallet af sengepladser, ansatte, ambulante behandlinger mv. Resultatet af parkeringsbalancen er således et vigtigt input til valg af løsning, idet en udvidelse eksempelvis ikke er relevant for en situation, hvor der i det fremtidige scenarie forventes et parkeringsoverskud. Herudover bør de aktuelle arealforhold inddrages i valget af løsningsforslag, idet nogle af forslagene vil kræve betydelige arealer. Er der således begrænsede arealer til rådighed, kan det være uhensigtsmæssigt at etablere et reserveret areal med bomanlæg. I stedet kan vælges mere fleksible løsninger, som til gengæld har en reduceret garanti for ledige pladser til ambulante patienter. Ved beslutning om valg af løsning kan der desuden tages udgangspunkt i parkeringsstrategien for sygehusets respektive kommune, idet uoverensstemmelse mellem den kommunale strategi og sygehusets strategi kan være uhensigtsmæssig.

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Parkeringsnotat. Indhold. - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer

Parkeringsnotat. Indhold. - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer Parkeringsnotat - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer Indhold 1. Baggrund...2 1.1 Udvalgets medlemmer:...2 2. Indledning...3 2.1 P-normer jf. kommune- og lokalplaner...3 2.2 Detailhandelsanalyse

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

simplepark Simplepark Cykel DK

simplepark Simplepark Cykel DK Simplepark Cykel DK August 2013 Agenda Kort om Simplepark og Cykel DK samarbejde Præsentation af parkeringskoncept Teknologisk løsning med masser af mulighder 2 Behov for bedre løsning - parkering Trængsel

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration H39 Flensburg : Fleksibilitet Midt i byen - en ny kontorgeneration Mojn - og hjertelig velkommen H39 præsenterer sig I fremtidens forretningscenter H39 finder firmaer fra alle brancher og af enhver størrelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere