PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8 3 Case: Roskilde sygehus Eksisterende forhold Fremtidige forhold Forslag til p-løsning Valg af løsning 18 1 Baggrund Region Sjælland har bedt COWI foretage en screening af erfaringer fra sygehuse og andre byggerier i Danmark og i udlandet med henblik på at belyse, hvordan parkeringsarealer kan indrettes og styres, så ambulante patientgrupper kan tilgodeses. Ved forslagene gennemgås fordele og ulemper, herunder etableringsudgift, driftsudgift, arealbehov, funktionalitet og styring i forhold til sygehusets øvrige funktioner, tilgængelighed mm. En parkeringsstrategi er først og fremmest et forsøg på at regulere udbud og efterspørgsel, så de passer sammen. Til dette er der en række virkemidler, som hver især har fordele og ulemper. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 1.4 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET GRH/RLHA KONTROLLERET OWJ GODKENDT GRH

2 2/19 PARKERINGSSTRATEGI 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Herunder skitseres en række virkemidler, som er opdelt på fysiske tiltag og på tiltag, som skal give mulighed for at kontrollere, at p-pladserne bruges efter hensigten. Virkemidlerne opsamles efterfølgende i en kvalitativ vurdering på en række parametre med henblik på at skitsere fordele og ulemper. Zonering Sygehusets parkeringsarealer opdeles i forskellige zoner alt efter hvem p-pladserne er bestemt for, og denne opdeling håndteres konsekvent. Zoneringen skal kombineres med andre virkemiler som f.eks. tidsbegrænsning, p-vejvisning m.m. Zonering vil være et godt planlægningsinstrument og vil skabe klarhed over, hvordan den eksisterende parkering kan udnyttes bedre i forhold til at prioritere de ambulante patientgrupper. Zonering kan dog ikke stå alene, da det vil være nødvendigt at supplere med virkemidler, der sikrer, at de enkelte dele af parkeringen anvendes efter hensigten. Virkemidlet vil isoleret set være stort set udgiftsneutralt. Ændringer i p- strukturen af denne karakter forudsætter godkendelse af relevante myndigheder, bl.a. Politiet. Princippet om zoneparkering anvendes bl.a. ved Roskilde Sygehus i dag. Dette uddybes i afsnit 3.1. Vejvisning og information For at sikre, at der sker en bedre udnyttelse af det eksisterende parkeringsudbud, kan der udpeges p-søgeruter. P-søgeruterne fastlægges på baggrund af bl.a. zonering og en vurdering af adgangsveje til sygehusets område m.m. På p-søgeruten opsættes vejvisning, der viser vej til de p-pladser, som må benyttes af alle. Der vejvises ikke til mindre p-pladser, som evt. er reserveret til ambulante patienter. P- vejvisningen kan eventuelt ved de større sygehuse etableres som et dynamisk p- infosystem, der informerer om det aktuelle antal ledige p-pladser. Figur 1: Eksempel på dynamisk p-vejvisningstavle i Roskilde. Omkostninger til etablering af p-vejvisning afhænger af det valgte system. Et system med dynamiske tavler vil være forholdsvis omkostningstungt, mens et system

3 PARKERINGSSTRATEGI 3/19 med faste tavler vil være langt billigere, men samtidig mindre virksomt ift. at vejlede trafikanterne. Erfaringer fra anvendelse af dynamiske p-henvisningstavler kendes bl.a. fra Roskilde Kommune, se Figur 1. Fysisk afgrænsning af pladser til særlige grupper Der kan fysisk reserveres en række p-pladser blandt de eksisterende p-pladser, som alene kan anvendes af ambulante patienter. Afgrænsningen kan ske enten ved at indhegne et område eller ved opsætning af skilte. Dette princip kendes bl.a. fra reserveret elbilparkering i Københavns Kommune, se Figur 2. Der er i dag ikke reserveret pladser til ambulante patienter ved Roskilde Sygehus, men alle 2-timers p- pladser er forbeholdt patienter. Figur 2: Eksempel på skiltet løsning m. angivelse af parkering til reserverede trafikanter. Placeringen af de reserverede pladser kan ske enten med en central eller decentral placering. En central placering vil betyde, at det er let at overskue placeringen af de reserverede parkeringsarealer for ambulante patienter. En central placering vil desuden begrænse den parkeringssøgende trafik. Til gengæld kan en central placering medføre, at der er store gangafstande fra parkeringen til den afdeling, hvor patienten skal møde. En decentral placering, hvor den reserverede parkering opdeles i flere mindre p- områder vil give mulighed for at placere parkeringen tættere på de respektive indgange til sygehuset, og gangafstande fra parkeringsplads til indgang kan reduceres, se Figur 3. Til gengæld kan det være vanskeligt at få overblik over, hvor pladserne er placeret samt at udnytte pladserne fleksibelt blandt de forskellige grupper af ambulante patienter.

4 4/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 3: Princip for decentralt placeret reserveret parkering. En fysisk afgrænsning vil ikke i sig selv kunne garantere ambulante patienter en plads. Det skal være muligt at kontrollere, om de, der bruger p-pladserne, rent faktisk også har ret til at benytte pladserne. Tidsbegrænsning Systemet er et kendt princip, hvor tidsbegrænset parkering anvendes til at prioritere de ambulante patienter. Tidsbegrænsning er medvirkende til, at parkeringen ikke er attraktiv at benytte for de ansatte og andre med længerevarende ophold. Tidsparkering kan inddeles i passende intervaller, og for et sygehus må det anbefales, at den tilladte parkering er højest 2 timer, da der ellers vil være en udpræget risiko for såkaldt "skiveflytteri". Tidsbegrænset parkering med 2 timers tilladt parkering sikrer en vis cirkulation og udskiftning, hvilket er medvirkende til en øget sandsynlighed for at finde en ledig plads. Dette princip anvendes i dag ved Roskilde Sygehus, hvilket uddybes nærmere i afsnit 3.1. Tidsbegrænset parkering bør anvendes restriktivt, så den tilladte parkering sættes ned på de pladser, hvorpå der ønskes størst cirkulation og dermed også sandsynlighed for en ledig plads. Ved sygehuse vil dette eksempelvis kunne anvendes ved at indføre 15 minutters parkering på p-pladser nærmest sygehusets indgange. Dermed er pladserne anvendelige for aflæsning af passagerer samt for de ambulante patienter, som gives tilladelse til længere parkering. Dette princip kan indføres i kombination med særlige p-tilladelser, som uddybes herunder.

5 PARKERINGSSTRATEGI 5/19 Figur 4: Eksempel på tidsbegrænset parkering. Særlig p-tilladelse Ambulante patienter kan fritages fra parkeringsbegrænsningen ved at give en særlig p-tilladelse. Tildelingen af parkeringstilladelsen kan ske ved at sende en p- tilladelse sammen med indkaldelsen til behandling. Tildelingen kan også ske ved henvendelse i sygehusets reception. Endelig er det muligt, at p-tilladelsen lagres på patientens sygesikringsbevis, som dermed kan anvendes til at trække en p-tilladelse i f.eks. en billetautomat. Dette princip er bl.a. kendt fra Odense Universitetshospital. Bomsystem Såfremt der fysisk reserveres et antal p-pladser til ambulante patienter kan adgangen hertil sikres i form af et bomsystem, se Figur 5, hvor adgang til de reserverede p-pladser opnås ved f.eks. anvendelse af sygesikringsbevis eller en tilsendt billet. Det bør bemærkes, at et bomsystem kræver videoovervågning fra en overvågningscentral. Denne central kan være decentralt placeret hos et vagtselskab. Anvendelsen af bomsystemer er især kendt fra p-huse med betalingsparkering. Et simpelt bomanlæg med én ud- og indkørsel forventes at kunne etableres for ca kr.

6 6/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 5: Bomsystem ved indkørsel til parkeringshus i Aalborg. Forudbestilling Der findes systemer, hvor der er mulighed for at give ambulante patienter mulighed for at forudbestille parkering i det antal timer behandlingen varer. Reservationen sker ved at booke en p-bås enten online eller via telefon. Reservationen sker ved oplysning af en kode, som er sendt med indkaldelsen. Ved reservation oplyses bilens registreringsnummer, og det angives, hvilken bås patienten har reserveret. Reservationen skal ske mindst 24 timer i forvejen. Systemet kendes bl.a. fra lufthavnene i København, Billund og Hamborg. Ved reservation sikres det, at der er adgang til ledig parkering ved ankomst til sygehuset, og systemet sikrer en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten, idet parkeringen kan reguleres på timeniveau, så p-båsene er i anvendelse mest effektivt. Udvidelse af parkeringskapaciteten Et virkemiddel til at prioritere de ambulante patienter til parkeringspladser vil være at udvide antallet af p-pladser ved sygehuset. Dette er imidlertid dyrt og ofte vanskeligt at finde arealer hertil inden for sygehusets område. Som alternativ hertil kan et princip om at indgå i et parkeringssamarbejde med nabofunktioner anvendes. Ofte vil forskellige byfunktioner have forskellige parkeringsbehov. Eksempelvis vil et sygehus have sit største p-behov i dagtimerne, mens kulturinstitutioner har sit største p-behov i aftentimerne, se Tabel 1. Formålet med at anvende den samme parkering til flere funktioner er at sikre en højere kapacitet, som dermed giver øget sandsynlighed for at finde ledig parkering ved ankomst for eksempelvis ambulante patienter. Dette princip forudsætter, at der i nærhed af sygehuset findes en institution e.l. med et anderledes parkeringsmønster. Det vil derfor være nødvendigt at screene lokalområdet omkring sygehuset for partnere til deling af parkering. Princippet om anvendelse af den samme parkering til flere funktioner kendes fra mange danske byer

7 PARKERINGSSTRATEGI 7/19 og indgår bl.a. i Roskilde Kommunes nyligt vedtagne Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Hverdage Lørdag Funktion Dagtimer Middag Aften Middag Aften Beboelse 50 % 60 % 100 % 60 % 60 % Detailhandel 30 % 70 % 20 % 100 % 0 % Erhverv 100 % 100 % 5 % 5 % 0 % Kultur 10 % 40 % 100 % 60 % 90 % Sygehus 85 % 100 % 40 % 25 % 40 % Restaurant 30 % 40 % 90 % 70 % 100 % Teater/biograf 15 % 30 % 90 % 60 % 100 % Tabel 1: Procentvis udnyttelse af p-pladser for udvalgte byfunktioner fordelt på tidsrum. Betalingsparkering Indførelse af betaling for at parkere på sygehusets område vil erfaringsmæssigt øge kapaciteten af parkeringen. Betalt parkering kan udnyttes til at gøre det mindre attraktivt at benytte specielle p-pladser for andre end ambulante patienter. De dedikerede pladser kan gøres meget dyre at benytte i den tid, hvor det er aktuelt med ambulante patienter ellers kan de være billigere. Betalingsparkering vil forventeligt reducere heldagsparkering. Princippet kendes fra de fleste store og mellemstore danske byer. Betalingsparkering anvendes desuden i nogen udstrækning på Odense Universitetshospital sammen med den tidligere beskrevne parkeringstilladelse. Figur 6: Eksempel på betalingsparkering m. billetautomat. Parkeringskontrol Ved indførelse af parkeringsrestriktioner og særlige tilladelser er det vigtigt, at disse overholdes. Erfaringer viser, at tillid ikke er tilstrækkelig, når det drejer sig om parkering, hvorfor parkeringskontrol er nødvendig. Kun bomsystemer kræver ikke parkeringskontrol, men har til gengæld krav om overvågning som nævnt i tidligere afsnit.

8 8/19 PARKERINGSSTRATEGI 2.1 Fordele og ulemper Der vil være fordele og ulemper ved de virkemidler, der er omtalt i det foregående. I det følgende er de enkelte virkemidler vurderet i forhold til en række udvalgte parametre bl.a. anlægsudgift, adgang til parkering og arealbehov. Vurderingerne fremgår af Tabel 2. Virkemiddel Fordele Ulemper Zonering Vejvisning og information Fysisk afgrænsning Tidsbegrænsning Særlig p-tilladelse Bomsystem Forudbestilling Udvidelse af kapacitet Betalingsparkering Lave etableringsomkostninger. Uændrede arealbehov. Høj fleksibilitet. Uændrede arealbehov. Begrænser parkeringssøgende trafik. Samspil m. kommunal strategi. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Lave etableringsomkostninger. Begrænser unødig parkering. Høj fleksibilitet. Lave etableringsomkostninger. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Høj fleksibilitet. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Uændrede arealbehov. Begrænser unødig parkering. Samspil med kommunal strategi. Høj fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Forudsætter kombination med andre virkemidler. Betydelige anlægsomkostninger v. dynamiske tavler. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Øgede arealbehov. Lav fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Håndhævelse. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Lav fleksibilitet. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Betydelige anlægsomkostninger. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Efterfølgende driftsomkostninger. Håndhævelse. Tabel 2: Vurderinger af fordele og ulemper ved de præsenterede virkemidler.

9 PARKERINGSSTRATEGI 9/19 3 Case: Roskilde sygehus I det følgende gives en beskrivelse af de nuværende og forventede fremtidige parkeringsforhold omkring Roskilde Sygehus. Dette afsluttes med en række anbefalinger for en ny parkeringsstrategi. 3.1 Eksisterende forhold Ved Roskilde Sygehus er den eksisterende parkering opdelt i tidsbegrænset parkering på 2- og 3-timerszoner. 2-timers parkering er forbeholdt patienter. Zonerne er markeret med skilte. Af Figur 7 ses zonerne. Figur 7: Oversigt over zoneparkeringen ved Roskilde Sygehus pr. 1. juni Ved sygehuset er der i dag etableret ca. 950 p-pladser, som udvides med yderligere 84 p-pladser. Parkeringen efter udvidelsen er fordelt på følgende typer af parkering:

10 10/19 PARKERINGSSTRATEGI Type Antal 3-timers parkering tilladt for alle timers parkering (ikke tilladt for ansatte) times parkering (ikke tilladt for ansatte) 4 Invalidepladser 17 Taxa 3 Pladser forbeholdt specielle patientgrupper (dialyse, bloddonere, ol.) 22 Øvrige pladser med specialtilladelse 21 I alt pr. 1. juni Forventet ny etablering 84 2-timers parkering 20 3-timers parkering 64 Konvertering fra 3 til 2-timers parkering (50) Fremtidige antal pladser 1030 Tabel 3: Fordeling af nuværende parkering på parkeringstyper. Parkeringspladserne er spredt over hele sygehusområdet. De bygningsnære parkeringspladser har 2-timers parkering, mens de øvrige har 3 timers parkering som angivet på Figur 7. Ansatte må kun parkere på 3-timers parkeringspladserne. Ved ansættelsen kan ansatte få udleveret en parkeringstilladelse. Parkeringstilladelsen kan både være midlertidig eller permanent alt efter ansættelsesforholdet. De ansatte betaler ikke for udlevering af parkeringstilladelser. Parkeringstilladelsen er et plastikkort, som skal ligge synligt for parkeringsvagterne. Ved gentagne overtrædelser af reglerne kan kortet inddrages. Roskilde Sygehus består af ca m 2 fordelt over det illustrerede område. På sygehuset er der ca ansatte, ca årlige ambulante patienter og 440 sengepladser. Da sygehuset er spredt over et relativt stort areal, er der også et stort antal indgange, hvilket kan ses af Figur 8.

11 PARKERINGSSTRATEGI 11/19 Figur 8: Oversigt over indgange til Roskilde Sygehus. De ambulante afdelinger er også spredt over området. Ved tilsyn er det konstateret, at det kan være svært at finde rundt til de forskellige indgange på området, da små skilte på sygehusets område kun viser vej til indgangsnumrene, men ikke hvilken afdeling, denne indgang giver adgang til. Skiltningen indeholder heller ingen information om parkeringsmuligheder i nærheden af indgangene. Antallet af ambulante behandlinger medfører et dagligt parkeringsbehov på p-pladser. Dette p-behov er således svarende til antallet af p-pladser med 2- timers parkering. Disse p-pladser anvendes imidlertid også af eksempelvis besøgende og andre med kortvarige ærinder. Det anslås erfaringsmæssigt, at p-behovet for besøgende udgør i omegnen p-pladser baseret på antallet af sengepladser. Det anslåede parkeringsbehov i 2013 ses af Tabel 4.

12 12/19 PARKERINGSSTRATEGI Aktivitet P-behov Bemærkninger Ansatte 660 Ambulante behandlinger Besøgende Varekørsel mm. 0 Lægevagt og skadestue 30 Estimeret behov P-behov i alt Tabel 4: Anslået p-behov ved Roskilde Sygehus i En ansat genererer et behov for ca. 0,30 p-pladser. Lidt over halvdelen af de ansatte benytter bil til arbejde, men da ikke alle er på arbejde samtidig, kan én p-plads bruges af flere ansatte hen over døgnet. Hver ambulant behandling genererer et p-behov på ca. 0,25. 1 besøg pr. seng pr. dag. P-behovet anslås som 20 % af antal besøg, da der er i stort omfang er mulighed for dobbeltudnyttelse. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 medfører det nuværende parkeringsbehov et parkeringsunderskud på p-pladser. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen er over 80 %. Med den planlagte udvidelse vil parkeringsudbuddet medføre et mindre parkeringsoverskud på p-pladser. I forbindelse med udvidelsen konverteres 50 p-pladser fra 3- timers parkering til 2-timers parkering. Det betyder således, at nogle af de 3-timers p-pladser, der hidtil har været udlagt som parkering for primært ansatte og besøgende, i stedet nu vil indgå som parkering for primært patienter. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 vil der med den foretagne udvidelse af parkeringspladserne og omlægningen af 3 timers p-pladser til 2 timers p-pladser blive skabet et mindre overskud af 2 timers p-pladser forbeholdt de ambulante patienter. Roskilde Kommune er ved at udarbejde en ny parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Dele af denne strategi går ud på at indføre betalingsparkering, der skal sikre bedre parkeringsforhold. Dette skal både omfatte Bymidten og RO's Torv. Det er meningen, at provenuet fra betalingsparkeringen skal benyttes til at etablere nyt parkeringshus, bedre kapacitet og et henvisningssystem. Af Figur 9 kan den fremtidige parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt, større parkeringshus. Der anvendes i dag ikke betalingsparkering i området omkring Roskilde Sygehus, men forventes som angivet ovenfor etableret i løbet af 2014.

13 PARKERINGSSTRATEGI 13/19 Figur 9: Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt større parkeringshus. Af Figur 9 fremgår det, at Roskilde Kommune har planer om at anlægge et p-hus i Ny Østergade overfor sygehuset. Sygehuset har vejadgang via Ny Østergade på modsatte side af p-husets planlagte placering. Det kunne derfor tænkes, at patienter evt. vil benytte dette p-hus, såfremt patienterne er godt gående (der er under 400 m til sygehuset fra p-huset) og villige til at betale for at parkere. For at undgå at parkering flyttes uden for bymidten ved betalingsparkering, vil der blive indført tidsrestriktioner i en bufferzone uden for bymidten. 3.2 Fremtidige forhold I 2012 havde Roskilde Sygehus ca årlige ambulante behandlinger. Med opførelsen af det nye supersygehus i Køge, forventes en stor andel af disse ambulante behandlinger flyttet til Køge. Fremskrivninger for Roskilde Sygehus anslår, at der i 2020 vil være ca årlige ambulante behandlinger. Med denne reduktion i antallet af behandlinger må desuden forventes en nedgang i personale. Dette vil samlet set betyde et reduceret parkeringsbehov under antagelse af, at der ikke kommer stigninger på andre funktioner såsom sengeafsnit mv. 3.3 Forslag til p-løsning En løsning af parkeringssituationen for Roskilde Sygehus må planlægges i etaper, så der igangsættes indsatser med effekter på både kort og langt sigt. Indsatserne kan på den måde løbende tilpasses den aktuelle parkeringssituation. Herunder er skitseret forslag til indsatser, som skal give bedre muligheder for parkering for især ambulante patientgrupper. Der præsenteres hhv. enkle og mere omfattende løsningsforslag. De enkle indsatser kan med lave omkostninger umiddelbart implementeres. På sigt kan det være nødvendigt med yderligere tiltag, som er mere komplekse og med større etableringsomkostninger.

14 14/19 PARKERINGSSTRATEGI Enkle løsninger Indledningsvist bør den nuværende zonering gennemgås med henblik på en optimering af især korttidsparkeringen i forhold til ambulante patienter og indgangene til de respektive afdelinger. Dette kan gøres ved at etablere tidsbegrænset parkering på de pladser nærmest indgangene til ambulatorierne. Tidsbegrænsning bør sættes til maksimalt 15 minutter, f.eks. i tidsrummet 8-17, så pladserne ikke vil være attraktive for personale og langtidsbesøgende. På pladserne med 15 minutters parkering undtages de ambulante patienter fra begrænsningen, og dette vil medvirke til gode parkeringsmuligheder for denne patientgruppe. Forslag til placering af 15- minutters parkering tæt på sygehusets indgange ses af Figur 10. Disse udpegede 15-minutters parkeringsarealer vil kunne dække det nuværende p-behov for ambulante patienter (ca. 190 p-pladser). De ambulante patienter vil skulle forsynes med en p-tilladelse for at være fritaget for restriktionen på 15 minutter. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen samt en angivelse af, hvilken indgang og dermed hvilket p-område, der skal anvendes. Figur 10: Forslag til placering af 15-minutters tidsbegrænset parkering. Tidligere er det beskrevet, at alle ansatte gratis kan modtage en p-licens, som giver adgang til fri parkering på p-pladserne med 3-timers parkering. Roskilde Sygehus har ca ansatte. Erfaringsmæssigt optager personalet 0,30 p-plads pr. ansat. Med denne forudsætning optager personalet ca. 660 pladser, hvilket cirka udgør den udbudte 3-timers parkering før udvidelsen. Når p-licenser desuden gives uanset

15 PARKERINGSSTRATEGI 15/19 afstanden til den ansattes bopæl, er der et stort potentiale for at frigive parkering ved at stramme på de nuværende ordninger for p-licenser til ansatte ved at se på mulighederne for begrænsning af antallet af udstedte p-licenser. Et tredje element, som bør indføres tidligt i processen er markeringen af en parkeringssøgevej, som dels kan begrænse den parkeringssøgende trafik og dels viser vej til de parkeringsområder med størst kapacitet. Parkeringssøgevejen markeres med statisk vejvisning i form af skilte samt oversigtstavler med markering af parkeringszoner for patienter. Et forslag til en parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus ses af Figur 11. Etableringsomkostningerne for markering af parkeringssøgevejen er begrænset til statisk skiltning, og vil udgøre i størrelsesordenen kr. Denne pris omfatter en tavle ved hver af de tre indkørsler samt løbende vejvisning langs parkeringssøgevejen. Figur 11: Forslag til parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus. Som beskrevet tidligere i nærværende notat, er det nødvendigt, at der foretages jævnlig parkeringskontrol, da erfaringer viser, at parkeringsrestriktioner ikke overholdes uden kontrol. I dag er der en aftale med Roskilde Kommunes p-vagter om, at de jævnligt foretager kontrol på sygehusets område.

16 16/19 PARKERINGSSTRATEGI Med indførelse af betalingsparkering i Roskilde Bymidte, som grænser op til Roskilde Sygehus, kan det vise sig nødvendigt på sigt at indføre betalingsparkering på alle p-pladser ved sygehuset, da disse p-pladser ellers vil blive anvendt som alternativ til betalingsparkeringen i byen. Med indførelse af betalingsparkering kan der tilsendes en parkeringsbillet med indkaldelsen til behandling for ambulante patienter, som giver adgang til parkering på udvalgte pladser, som er dyre at benytte for andre end ambulante patienter, f.eks. en timepris på 30 kr. Alternativt til tilsendelse af p-billet kan sygesikringsbeviset anvendes til at give adgang til gratis parkering. Etableringsomkostningerne forbundet med indførelse af betalingsparkering anslås at udgøre ca. 1,5-2 mio. kr. Denne pris omfatter opsætning af p-automater og relevant skiltning. Prisen inkluderer ikke omkostninger til fremtidig drift. Administration og kontrol af betalingsparkering kan fortsætte i et samarbejde med Roskilde Kommune. Fordelene ved de nævnte enkle løsninger er, at disse vil kunne implementeres inden for en kort tidshorisont og med begrænsede økonomiske omkostninger til følge. Løsningerne vil desuden kunne forventes at medføre en umiddelbar reaktion på parkeringssituationen. Fordelene er endvidere, at med et aftagende parkeringsbehov som følge af de forventede flytninger af funktioner til det nye sygehus i Køge, er der brug for løsninger, der vil kunne tages i brug med det samme og i ringere grad løsninger med langsigtet effekt. Ulemperne ved ovenstående løsninger er, at løsningerne kun i begrænset omfang sikrer parkeringsmulighed for ambulante patienter, men i højere grad har en effekt på det generelle parkeringsudbud. Omfattende løsninger På længere sigt kan indrettes et reserveret parkeringsområde, hvor ambulante patienter gives mulighed for at booke en p-plads forud for behandlingen. Princippet er beskrevet tidligere i nærværende notat, og det vil derfor være nødvendigt at bestemme behovet for antallet af reserverede p-pladser. En undersøgelse foretaget ved Glostrup Sygehus i 2008 viser, at en ambulant patient genererer et parkeringsbehov på ca. 0,25 pladser. Langt de fleste patienter til ambulant behandling kommer i bil, men da parkeringstiden for de fleste er mindre end 2 timer, kan én plads bruges op til 4 gange i løbet af dagen. Der forventes daglige ambulante behandlinger i 2020, hvilket med ovenstående forudsætning vil betyde et parkeringsbehov på ca pladser. Dette er en reduktion i parkeringsbehovet for ambulante patienter på ca. 130 pladser i forhold til niveauet i Dette fald skal ses i lyset af ændringer i sygehusgeografien de kommende år, hvor det forventes, at funktioner samles i færres bygninger, hvilket giver en reduktion i bygningsmassen. Det vil også være muligt at give ambulante patienter mulighed for at bestille en p- plads hjemmefra. Ved ankomst til sygehuset angives den reserverede plads ved hjælp af dynamisk vejvisning. Et forslag til indretning og placering af et afgrænset areal med en kapacitet på 60 pladser til netop denne type parkering ses skitseret af Figur 12. Ved etablering af spoler, der detekterer biler ved ind- og udkørsler, er det vigtigt, at disse udføres smalle af hensyn til præcisionen i detektorernes funktionalitet. Dette kan udføres ved indsnævring med helleanlæg ved ind- og udkørslerne til pladsen. Denne type parkering vil almindeligvis etableres med én indkørsel og én udkørsel.

17 PARKERINGSSTRATEGI 17/19 Dette system vil skønsmæssigt kunne etableres for 3-5 mio. kr. Prisens usikkerhed skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes direkte sammenlignelige systemer. Etableringsomkostninger omfatter dynamiske vejvisningstavler, indretning af p-areal, udvikling af reservationssystem samt detektering af ledige p-pladser. Systemet vil efterfølgende medføre en årlig omkostning til drift af de fysiske foranstaltninger samt det it-baserede reservationssystem. Driftsomkostningerne vil skønsmæssigt udgøre kr. årligt. Figur 12: Forslag til indretning af parkeringsplads for reserverede p-pladser. Som omtalt tidligere udgør personalet en stor del af parkeringsbehovet. Roskilde Kommune planlægger som nævnt at opføre et parkeringshus i umiddelbar nærhed af sygehuset. Det er derfor en mulighed, at Roskilde Sygehus indgår i et samarbejde med kommunen om etablering af tilstrækkelig kapacitet i p-huset til, at ansatte på sygehuset kan anvende p-huset til parkering. Dette kan ske ved en medfinansiering af p-huset fra Roskilde Sygehus. Fordelene ved ovenstående omfattende løsningsforslag er, at forslagene i høj grad vil kunne sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Derudover sikrer de ovenstående forslag, at der ikke skabes en unødig stor ledig kapacitet, idet forslagene løbende kan tilpasses det til enhver tid aktuelle parkeringsbehov. Ulemperne ved de ovenstående omfattende løsninger er, at de vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsomkostninger. Forslagene vil desuden forudsætte en del planlægning, inden tiltagene kan ibrugtages. Der vil således ikke være

18 18/19 PARKERINGSSTRATEGI tale om forslag, der vil kunne igangsættes med kort varsel. Forslagene kan således i højere grad betragtes som mere langsigtede løsninger. Anbefaling for Roskilde Sygehus Da det tidligere er konstateret, at der med den planlagte parkeringsudvidelse totalt set vil være et dækkende parkeringsudbud, og når det ligeledes er påvist, at parkeringsbehovet for ambulante patienter over de kommende år er faldende, vil der her blive angivet anbefalinger til en parkeringsløsning for Roskilde Sygehus. Med et tilstrækkeligt parkeringsudbud består opgaven således i at sikre, at den udbudte parkering til ambulante patienter forbeholdes denne patientgruppe. Det anbefales derfor, at den nuværende 2-timers parkering konverteres til 15-minutters parkering, da dette vil fjerne incitamentet for langt størstedelen af de parkerende ved sygehuset til at benytte disse pladser, idet 15 minutter alene giver mulighed for en kortvarig standsning. Markeringen af de pladser, der bør konverteres til 15- minutters parkering ses af Figur 10. Løsningen forudsætter, at de ambulante patienter fritages fra parkeringsrestriktionen. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen til behandling som skitseret i afsnit 3.3. Af hensyn til især besøgende til sygehuset anbefales det, at ovenstående suppleres med en parkeringssøgerute med statisk skiltning, så den parkeringssøgende trafik mindskes mest muligt, og så de, der ikke bør benytte arealerne med 15-minutters parkering, kan finde vej til ledig 3-timers parkering. Det anbefales ikke at anvende de omfattende løsningsforslag ved Roskilde Sygehus, idet disse fortrinsvist bør anvendes langsigtet, og da behovet ved Roskilde Sygehus er faldende, bør der anvendes løsninger, som kan give en umiddelbar effekt, sådan som det er skitseret ovenfor. Med de anbefalede løsninger for Roskilde Sygehus kan der med begrænsede midler forventes en forbedret parkeringsmulighed for ambulante patienter. 3.4 Valg af løsning Som skitseret i afsnit 3.3 er der fordele og ulemper ved de opstillede løsningsforslag. Det fremgår desuden, at fordele og ulemper i høj grad afhænger af hvilken situation, der skal håndteres. Ved valg af løsning ved andre sygehuse i Region Sjælland vil det derfor være hensigtsmæssigt indledningsvist at afklare, hvordan den nuværende såvel som den fremtidige parkeringssituation er. De føromtalte enkle løsninger er særligt anvendelige ved akutte parkeringsbehov, mens de omfattende løsninger vil være mere hensigtsmæssige på sygehuse, hvor der ligeledes kan dokumenteres et fremtidigt behov. De omfattende løsninger medfører betydelige etableringsomkostninger, men har til gengæld en mere markant effekt på muligheden for at sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Ved valg af løsning kan der indledningsvist foretages en beregning af den såkaldte parkeringsbalance, hvor parkeringsudbud sammenholdes med parkeringsbehovet på samme måde, som det er gjort i nærværende notat for Roskilde Sygehus. Herefter kan en tilsvarende balance opstilles for et fremtidigt scenarie baseret på den

19 PARKERINGSSTRATEGI 19/19 forventede udvikling i antallet af sengepladser, ansatte, ambulante behandlinger mv. Resultatet af parkeringsbalancen er således et vigtigt input til valg af løsning, idet en udvidelse eksempelvis ikke er relevant for en situation, hvor der i det fremtidige scenarie forventes et parkeringsoverskud. Herudover bør de aktuelle arealforhold inddrages i valget af løsningsforslag, idet nogle af forslagene vil kræve betydelige arealer. Er der således begrænsede arealer til rådighed, kan det være uhensigtsmæssigt at etablere et reserveret areal med bomanlæg. I stedet kan vælges mere fleksible løsninger, som til gengæld har en reduceret garanti for ledige pladser til ambulante patienter. Ved beslutning om valg af løsning kan der desuden tages udgangspunkt i parkeringsstrategien for sygehusets respektive kommune, idet uoverensstemmelse mellem den kommunale strategi og sygehusets strategi kan være uhensigtsmæssig.

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/24485 Telefon: 76631463 Dato: 12. december 2011 Betalingsparkering på

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1 REGION HOVEDSTADEN VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDHOLD 1

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlægsafdelingen Servicemarkering af 10-meterreglen Lovgivning: Bekendtgørelse om vejafmærkning 56: T 63 Markering af ophør af standsning og parkering: Gul trekant

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN JANUAR 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN RAPPORT BILAG 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering 08-04-2014 Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer Den samlede løsning til et nyt

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 2. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Yderligere kontroller på økonomiområdet

Yderligere kontroller på økonomiområdet NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Parkeringen i vore bykerner

Parkeringen i vore bykerner Parkeringen i vore bykerner Mål og midler Af civilingeniør Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig, RMA@NYVIG.dk Ønsker til omfang og regulering af parkeringsmuligheder i bymidten kan være meget forskellige

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere