PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Fordele og ulemper 8 3 Case: Roskilde sygehus Eksisterende forhold Fremtidige forhold Forslag til p-løsning Valg af løsning 18 1 Baggrund Region Sjælland har bedt COWI foretage en screening af erfaringer fra sygehuse og andre byggerier i Danmark og i udlandet med henblik på at belyse, hvordan parkeringsarealer kan indrettes og styres, så ambulante patientgrupper kan tilgodeses. Ved forslagene gennemgås fordele og ulemper, herunder etableringsudgift, driftsudgift, arealbehov, funktionalitet og styring i forhold til sygehusets øvrige funktioner, tilgængelighed mm. En parkeringsstrategi er først og fremmest et forsøg på at regulere udbud og efterspørgsel, så de passer sammen. Til dette er der en række virkemidler, som hver især har fordele og ulemper. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 1.4 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET GRH/RLHA KONTROLLERET OWJ GODKENDT GRH

2 2/19 PARKERINGSSTRATEGI 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland Herunder skitseres en række virkemidler, som er opdelt på fysiske tiltag og på tiltag, som skal give mulighed for at kontrollere, at p-pladserne bruges efter hensigten. Virkemidlerne opsamles efterfølgende i en kvalitativ vurdering på en række parametre med henblik på at skitsere fordele og ulemper. Zonering Sygehusets parkeringsarealer opdeles i forskellige zoner alt efter hvem p-pladserne er bestemt for, og denne opdeling håndteres konsekvent. Zoneringen skal kombineres med andre virkemiler som f.eks. tidsbegrænsning, p-vejvisning m.m. Zonering vil være et godt planlægningsinstrument og vil skabe klarhed over, hvordan den eksisterende parkering kan udnyttes bedre i forhold til at prioritere de ambulante patientgrupper. Zonering kan dog ikke stå alene, da det vil være nødvendigt at supplere med virkemidler, der sikrer, at de enkelte dele af parkeringen anvendes efter hensigten. Virkemidlet vil isoleret set være stort set udgiftsneutralt. Ændringer i p- strukturen af denne karakter forudsætter godkendelse af relevante myndigheder, bl.a. Politiet. Princippet om zoneparkering anvendes bl.a. ved Roskilde Sygehus i dag. Dette uddybes i afsnit 3.1. Vejvisning og information For at sikre, at der sker en bedre udnyttelse af det eksisterende parkeringsudbud, kan der udpeges p-søgeruter. P-søgeruterne fastlægges på baggrund af bl.a. zonering og en vurdering af adgangsveje til sygehusets område m.m. På p-søgeruten opsættes vejvisning, der viser vej til de p-pladser, som må benyttes af alle. Der vejvises ikke til mindre p-pladser, som evt. er reserveret til ambulante patienter. P- vejvisningen kan eventuelt ved de større sygehuse etableres som et dynamisk p- infosystem, der informerer om det aktuelle antal ledige p-pladser. Figur 1: Eksempel på dynamisk p-vejvisningstavle i Roskilde. Omkostninger til etablering af p-vejvisning afhænger af det valgte system. Et system med dynamiske tavler vil være forholdsvis omkostningstungt, mens et system

3 PARKERINGSSTRATEGI 3/19 med faste tavler vil være langt billigere, men samtidig mindre virksomt ift. at vejlede trafikanterne. Erfaringer fra anvendelse af dynamiske p-henvisningstavler kendes bl.a. fra Roskilde Kommune, se Figur 1. Fysisk afgrænsning af pladser til særlige grupper Der kan fysisk reserveres en række p-pladser blandt de eksisterende p-pladser, som alene kan anvendes af ambulante patienter. Afgrænsningen kan ske enten ved at indhegne et område eller ved opsætning af skilte. Dette princip kendes bl.a. fra reserveret elbilparkering i Københavns Kommune, se Figur 2. Der er i dag ikke reserveret pladser til ambulante patienter ved Roskilde Sygehus, men alle 2-timers p- pladser er forbeholdt patienter. Figur 2: Eksempel på skiltet løsning m. angivelse af parkering til reserverede trafikanter. Placeringen af de reserverede pladser kan ske enten med en central eller decentral placering. En central placering vil betyde, at det er let at overskue placeringen af de reserverede parkeringsarealer for ambulante patienter. En central placering vil desuden begrænse den parkeringssøgende trafik. Til gengæld kan en central placering medføre, at der er store gangafstande fra parkeringen til den afdeling, hvor patienten skal møde. En decentral placering, hvor den reserverede parkering opdeles i flere mindre p- områder vil give mulighed for at placere parkeringen tættere på de respektive indgange til sygehuset, og gangafstande fra parkeringsplads til indgang kan reduceres, se Figur 3. Til gengæld kan det være vanskeligt at få overblik over, hvor pladserne er placeret samt at udnytte pladserne fleksibelt blandt de forskellige grupper af ambulante patienter.

4 4/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 3: Princip for decentralt placeret reserveret parkering. En fysisk afgrænsning vil ikke i sig selv kunne garantere ambulante patienter en plads. Det skal være muligt at kontrollere, om de, der bruger p-pladserne, rent faktisk også har ret til at benytte pladserne. Tidsbegrænsning Systemet er et kendt princip, hvor tidsbegrænset parkering anvendes til at prioritere de ambulante patienter. Tidsbegrænsning er medvirkende til, at parkeringen ikke er attraktiv at benytte for de ansatte og andre med længerevarende ophold. Tidsparkering kan inddeles i passende intervaller, og for et sygehus må det anbefales, at den tilladte parkering er højest 2 timer, da der ellers vil være en udpræget risiko for såkaldt "skiveflytteri". Tidsbegrænset parkering med 2 timers tilladt parkering sikrer en vis cirkulation og udskiftning, hvilket er medvirkende til en øget sandsynlighed for at finde en ledig plads. Dette princip anvendes i dag ved Roskilde Sygehus, hvilket uddybes nærmere i afsnit 3.1. Tidsbegrænset parkering bør anvendes restriktivt, så den tilladte parkering sættes ned på de pladser, hvorpå der ønskes størst cirkulation og dermed også sandsynlighed for en ledig plads. Ved sygehuse vil dette eksempelvis kunne anvendes ved at indføre 15 minutters parkering på p-pladser nærmest sygehusets indgange. Dermed er pladserne anvendelige for aflæsning af passagerer samt for de ambulante patienter, som gives tilladelse til længere parkering. Dette princip kan indføres i kombination med særlige p-tilladelser, som uddybes herunder.

5 PARKERINGSSTRATEGI 5/19 Figur 4: Eksempel på tidsbegrænset parkering. Særlig p-tilladelse Ambulante patienter kan fritages fra parkeringsbegrænsningen ved at give en særlig p-tilladelse. Tildelingen af parkeringstilladelsen kan ske ved at sende en p- tilladelse sammen med indkaldelsen til behandling. Tildelingen kan også ske ved henvendelse i sygehusets reception. Endelig er det muligt, at p-tilladelsen lagres på patientens sygesikringsbevis, som dermed kan anvendes til at trække en p-tilladelse i f.eks. en billetautomat. Dette princip er bl.a. kendt fra Odense Universitetshospital. Bomsystem Såfremt der fysisk reserveres et antal p-pladser til ambulante patienter kan adgangen hertil sikres i form af et bomsystem, se Figur 5, hvor adgang til de reserverede p-pladser opnås ved f.eks. anvendelse af sygesikringsbevis eller en tilsendt billet. Det bør bemærkes, at et bomsystem kræver videoovervågning fra en overvågningscentral. Denne central kan være decentralt placeret hos et vagtselskab. Anvendelsen af bomsystemer er især kendt fra p-huse med betalingsparkering. Et simpelt bomanlæg med én ud- og indkørsel forventes at kunne etableres for ca kr.

6 6/19 PARKERINGSSTRATEGI Figur 5: Bomsystem ved indkørsel til parkeringshus i Aalborg. Forudbestilling Der findes systemer, hvor der er mulighed for at give ambulante patienter mulighed for at forudbestille parkering i det antal timer behandlingen varer. Reservationen sker ved at booke en p-bås enten online eller via telefon. Reservationen sker ved oplysning af en kode, som er sendt med indkaldelsen. Ved reservation oplyses bilens registreringsnummer, og det angives, hvilken bås patienten har reserveret. Reservationen skal ske mindst 24 timer i forvejen. Systemet kendes bl.a. fra lufthavnene i København, Billund og Hamborg. Ved reservation sikres det, at der er adgang til ledig parkering ved ankomst til sygehuset, og systemet sikrer en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten, idet parkeringen kan reguleres på timeniveau, så p-båsene er i anvendelse mest effektivt. Udvidelse af parkeringskapaciteten Et virkemiddel til at prioritere de ambulante patienter til parkeringspladser vil være at udvide antallet af p-pladser ved sygehuset. Dette er imidlertid dyrt og ofte vanskeligt at finde arealer hertil inden for sygehusets område. Som alternativ hertil kan et princip om at indgå i et parkeringssamarbejde med nabofunktioner anvendes. Ofte vil forskellige byfunktioner have forskellige parkeringsbehov. Eksempelvis vil et sygehus have sit største p-behov i dagtimerne, mens kulturinstitutioner har sit største p-behov i aftentimerne, se Tabel 1. Formålet med at anvende den samme parkering til flere funktioner er at sikre en højere kapacitet, som dermed giver øget sandsynlighed for at finde ledig parkering ved ankomst for eksempelvis ambulante patienter. Dette princip forudsætter, at der i nærhed af sygehuset findes en institution e.l. med et anderledes parkeringsmønster. Det vil derfor være nødvendigt at screene lokalområdet omkring sygehuset for partnere til deling af parkering. Princippet om anvendelse af den samme parkering til flere funktioner kendes fra mange danske byer

7 PARKERINGSSTRATEGI 7/19 og indgår bl.a. i Roskilde Kommunes nyligt vedtagne Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Hverdage Lørdag Funktion Dagtimer Middag Aften Middag Aften Beboelse 50 % 60 % 100 % 60 % 60 % Detailhandel 30 % 70 % 20 % 100 % 0 % Erhverv 100 % 100 % 5 % 5 % 0 % Kultur 10 % 40 % 100 % 60 % 90 % Sygehus 85 % 100 % 40 % 25 % 40 % Restaurant 30 % 40 % 90 % 70 % 100 % Teater/biograf 15 % 30 % 90 % 60 % 100 % Tabel 1: Procentvis udnyttelse af p-pladser for udvalgte byfunktioner fordelt på tidsrum. Betalingsparkering Indførelse af betaling for at parkere på sygehusets område vil erfaringsmæssigt øge kapaciteten af parkeringen. Betalt parkering kan udnyttes til at gøre det mindre attraktivt at benytte specielle p-pladser for andre end ambulante patienter. De dedikerede pladser kan gøres meget dyre at benytte i den tid, hvor det er aktuelt med ambulante patienter ellers kan de være billigere. Betalingsparkering vil forventeligt reducere heldagsparkering. Princippet kendes fra de fleste store og mellemstore danske byer. Betalingsparkering anvendes desuden i nogen udstrækning på Odense Universitetshospital sammen med den tidligere beskrevne parkeringstilladelse. Figur 6: Eksempel på betalingsparkering m. billetautomat. Parkeringskontrol Ved indførelse af parkeringsrestriktioner og særlige tilladelser er det vigtigt, at disse overholdes. Erfaringer viser, at tillid ikke er tilstrækkelig, når det drejer sig om parkering, hvorfor parkeringskontrol er nødvendig. Kun bomsystemer kræver ikke parkeringskontrol, men har til gengæld krav om overvågning som nævnt i tidligere afsnit.

8 8/19 PARKERINGSSTRATEGI 2.1 Fordele og ulemper Der vil være fordele og ulemper ved de virkemidler, der er omtalt i det foregående. I det følgende er de enkelte virkemidler vurderet i forhold til en række udvalgte parametre bl.a. anlægsudgift, adgang til parkering og arealbehov. Vurderingerne fremgår af Tabel 2. Virkemiddel Fordele Ulemper Zonering Vejvisning og information Fysisk afgrænsning Tidsbegrænsning Særlig p-tilladelse Bomsystem Forudbestilling Udvidelse af kapacitet Betalingsparkering Lave etableringsomkostninger. Uændrede arealbehov. Høj fleksibilitet. Uændrede arealbehov. Begrænser parkeringssøgende trafik. Samspil m. kommunal strategi. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Lave etableringsomkostninger. Begrænser unødig parkering. Høj fleksibilitet. Lave etableringsomkostninger. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Høj fleksibilitet. Øger muligheden for ambulant parkering markant. Uændrede arealbehov. Begrænser unødig parkering. Samspil med kommunal strategi. Høj fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Forudsætter kombination med andre virkemidler. Betydelige anlægsomkostninger v. dynamiske tavler. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Øgede arealbehov. Lav fleksibilitet. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Håndhævelse. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Lav fleksibilitet. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Efterfølgende driftsomkostninger. Betydelige anlægsomkostninger. Øgede arealbehov. Betydelige anlægsomkostninger. Garanterer ikke ledig parkering for ambulante patienter. Efterfølgende driftsomkostninger. Håndhævelse. Tabel 2: Vurderinger af fordele og ulemper ved de præsenterede virkemidler.

9 PARKERINGSSTRATEGI 9/19 3 Case: Roskilde sygehus I det følgende gives en beskrivelse af de nuværende og forventede fremtidige parkeringsforhold omkring Roskilde Sygehus. Dette afsluttes med en række anbefalinger for en ny parkeringsstrategi. 3.1 Eksisterende forhold Ved Roskilde Sygehus er den eksisterende parkering opdelt i tidsbegrænset parkering på 2- og 3-timerszoner. 2-timers parkering er forbeholdt patienter. Zonerne er markeret med skilte. Af Figur 7 ses zonerne. Figur 7: Oversigt over zoneparkeringen ved Roskilde Sygehus pr. 1. juni Ved sygehuset er der i dag etableret ca. 950 p-pladser, som udvides med yderligere 84 p-pladser. Parkeringen efter udvidelsen er fordelt på følgende typer af parkering:

10 10/19 PARKERINGSSTRATEGI Type Antal 3-timers parkering tilladt for alle timers parkering (ikke tilladt for ansatte) times parkering (ikke tilladt for ansatte) 4 Invalidepladser 17 Taxa 3 Pladser forbeholdt specielle patientgrupper (dialyse, bloddonere, ol.) 22 Øvrige pladser med specialtilladelse 21 I alt pr. 1. juni Forventet ny etablering 84 2-timers parkering 20 3-timers parkering 64 Konvertering fra 3 til 2-timers parkering (50) Fremtidige antal pladser 1030 Tabel 3: Fordeling af nuværende parkering på parkeringstyper. Parkeringspladserne er spredt over hele sygehusområdet. De bygningsnære parkeringspladser har 2-timers parkering, mens de øvrige har 3 timers parkering som angivet på Figur 7. Ansatte må kun parkere på 3-timers parkeringspladserne. Ved ansættelsen kan ansatte få udleveret en parkeringstilladelse. Parkeringstilladelsen kan både være midlertidig eller permanent alt efter ansættelsesforholdet. De ansatte betaler ikke for udlevering af parkeringstilladelser. Parkeringstilladelsen er et plastikkort, som skal ligge synligt for parkeringsvagterne. Ved gentagne overtrædelser af reglerne kan kortet inddrages. Roskilde Sygehus består af ca m 2 fordelt over det illustrerede område. På sygehuset er der ca ansatte, ca årlige ambulante patienter og 440 sengepladser. Da sygehuset er spredt over et relativt stort areal, er der også et stort antal indgange, hvilket kan ses af Figur 8.

11 PARKERINGSSTRATEGI 11/19 Figur 8: Oversigt over indgange til Roskilde Sygehus. De ambulante afdelinger er også spredt over området. Ved tilsyn er det konstateret, at det kan være svært at finde rundt til de forskellige indgange på området, da små skilte på sygehusets område kun viser vej til indgangsnumrene, men ikke hvilken afdeling, denne indgang giver adgang til. Skiltningen indeholder heller ingen information om parkeringsmuligheder i nærheden af indgangene. Antallet af ambulante behandlinger medfører et dagligt parkeringsbehov på p-pladser. Dette p-behov er således svarende til antallet af p-pladser med 2- timers parkering. Disse p-pladser anvendes imidlertid også af eksempelvis besøgende og andre med kortvarige ærinder. Det anslås erfaringsmæssigt, at p-behovet for besøgende udgør i omegnen p-pladser baseret på antallet af sengepladser. Det anslåede parkeringsbehov i 2013 ses af Tabel 4.

12 12/19 PARKERINGSSTRATEGI Aktivitet P-behov Bemærkninger Ansatte 660 Ambulante behandlinger Besøgende Varekørsel mm. 0 Lægevagt og skadestue 30 Estimeret behov P-behov i alt Tabel 4: Anslået p-behov ved Roskilde Sygehus i En ansat genererer et behov for ca. 0,30 p-pladser. Lidt over halvdelen af de ansatte benytter bil til arbejde, men da ikke alle er på arbejde samtidig, kan én p-plads bruges af flere ansatte hen over døgnet. Hver ambulant behandling genererer et p-behov på ca. 0,25. 1 besøg pr. seng pr. dag. P-behovet anslås som 20 % af antal besøg, da der er i stort omfang er mulighed for dobbeltudnyttelse. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 medfører det nuværende parkeringsbehov et parkeringsunderskud på p-pladser. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen er over 80 %. Med den planlagte udvidelse vil parkeringsudbuddet medføre et mindre parkeringsoverskud på p-pladser. I forbindelse med udvidelsen konverteres 50 p-pladser fra 3- timers parkering til 2-timers parkering. Det betyder således, at nogle af de 3-timers p-pladser, der hidtil har været udlagt som parkering for primært ansatte og besøgende, i stedet nu vil indgå som parkering for primært patienter. Som det ses af Tabel 3 og Tabel 4 vil der med den foretagne udvidelse af parkeringspladserne og omlægningen af 3 timers p-pladser til 2 timers p-pladser blive skabet et mindre overskud af 2 timers p-pladser forbeholdt de ambulante patienter. Roskilde Kommune er ved at udarbejde en ny parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. Dele af denne strategi går ud på at indføre betalingsparkering, der skal sikre bedre parkeringsforhold. Dette skal både omfatte Bymidten og RO's Torv. Det er meningen, at provenuet fra betalingsparkeringen skal benyttes til at etablere nyt parkeringshus, bedre kapacitet og et henvisningssystem. Af Figur 9 kan den fremtidige parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt, større parkeringshus. Der anvendes i dag ikke betalingsparkering i området omkring Roskilde Sygehus, men forventes som angivet ovenfor etableret i løbet af 2014.

13 PARKERINGSSTRATEGI 13/19 Figur 9: Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte ses med 400 meters afstande til muligt større parkeringshus. Af Figur 9 fremgår det, at Roskilde Kommune har planer om at anlægge et p-hus i Ny Østergade overfor sygehuset. Sygehuset har vejadgang via Ny Østergade på modsatte side af p-husets planlagte placering. Det kunne derfor tænkes, at patienter evt. vil benytte dette p-hus, såfremt patienterne er godt gående (der er under 400 m til sygehuset fra p-huset) og villige til at betale for at parkere. For at undgå at parkering flyttes uden for bymidten ved betalingsparkering, vil der blive indført tidsrestriktioner i en bufferzone uden for bymidten. 3.2 Fremtidige forhold I 2012 havde Roskilde Sygehus ca årlige ambulante behandlinger. Med opførelsen af det nye supersygehus i Køge, forventes en stor andel af disse ambulante behandlinger flyttet til Køge. Fremskrivninger for Roskilde Sygehus anslår, at der i 2020 vil være ca årlige ambulante behandlinger. Med denne reduktion i antallet af behandlinger må desuden forventes en nedgang i personale. Dette vil samlet set betyde et reduceret parkeringsbehov under antagelse af, at der ikke kommer stigninger på andre funktioner såsom sengeafsnit mv. 3.3 Forslag til p-løsning En løsning af parkeringssituationen for Roskilde Sygehus må planlægges i etaper, så der igangsættes indsatser med effekter på både kort og langt sigt. Indsatserne kan på den måde løbende tilpasses den aktuelle parkeringssituation. Herunder er skitseret forslag til indsatser, som skal give bedre muligheder for parkering for især ambulante patientgrupper. Der præsenteres hhv. enkle og mere omfattende løsningsforslag. De enkle indsatser kan med lave omkostninger umiddelbart implementeres. På sigt kan det være nødvendigt med yderligere tiltag, som er mere komplekse og med større etableringsomkostninger.

14 14/19 PARKERINGSSTRATEGI Enkle løsninger Indledningsvist bør den nuværende zonering gennemgås med henblik på en optimering af især korttidsparkeringen i forhold til ambulante patienter og indgangene til de respektive afdelinger. Dette kan gøres ved at etablere tidsbegrænset parkering på de pladser nærmest indgangene til ambulatorierne. Tidsbegrænsning bør sættes til maksimalt 15 minutter, f.eks. i tidsrummet 8-17, så pladserne ikke vil være attraktive for personale og langtidsbesøgende. På pladserne med 15 minutters parkering undtages de ambulante patienter fra begrænsningen, og dette vil medvirke til gode parkeringsmuligheder for denne patientgruppe. Forslag til placering af 15- minutters parkering tæt på sygehusets indgange ses af Figur 10. Disse udpegede 15-minutters parkeringsarealer vil kunne dække det nuværende p-behov for ambulante patienter (ca. 190 p-pladser). De ambulante patienter vil skulle forsynes med en p-tilladelse for at være fritaget for restriktionen på 15 minutter. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen samt en angivelse af, hvilken indgang og dermed hvilket p-område, der skal anvendes. Figur 10: Forslag til placering af 15-minutters tidsbegrænset parkering. Tidligere er det beskrevet, at alle ansatte gratis kan modtage en p-licens, som giver adgang til fri parkering på p-pladserne med 3-timers parkering. Roskilde Sygehus har ca ansatte. Erfaringsmæssigt optager personalet 0,30 p-plads pr. ansat. Med denne forudsætning optager personalet ca. 660 pladser, hvilket cirka udgør den udbudte 3-timers parkering før udvidelsen. Når p-licenser desuden gives uanset

15 PARKERINGSSTRATEGI 15/19 afstanden til den ansattes bopæl, er der et stort potentiale for at frigive parkering ved at stramme på de nuværende ordninger for p-licenser til ansatte ved at se på mulighederne for begrænsning af antallet af udstedte p-licenser. Et tredje element, som bør indføres tidligt i processen er markeringen af en parkeringssøgevej, som dels kan begrænse den parkeringssøgende trafik og dels viser vej til de parkeringsområder med størst kapacitet. Parkeringssøgevejen markeres med statisk vejvisning i form af skilte samt oversigtstavler med markering af parkeringszoner for patienter. Et forslag til en parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus ses af Figur 11. Etableringsomkostningerne for markering af parkeringssøgevejen er begrænset til statisk skiltning, og vil udgøre i størrelsesordenen kr. Denne pris omfatter en tavle ved hver af de tre indkørsler samt løbende vejvisning langs parkeringssøgevejen. Figur 11: Forslag til parkeringssøgevej for Roskilde Sygehus. Som beskrevet tidligere i nærværende notat, er det nødvendigt, at der foretages jævnlig parkeringskontrol, da erfaringer viser, at parkeringsrestriktioner ikke overholdes uden kontrol. I dag er der en aftale med Roskilde Kommunes p-vagter om, at de jævnligt foretager kontrol på sygehusets område.

16 16/19 PARKERINGSSTRATEGI Med indførelse af betalingsparkering i Roskilde Bymidte, som grænser op til Roskilde Sygehus, kan det vise sig nødvendigt på sigt at indføre betalingsparkering på alle p-pladser ved sygehuset, da disse p-pladser ellers vil blive anvendt som alternativ til betalingsparkeringen i byen. Med indførelse af betalingsparkering kan der tilsendes en parkeringsbillet med indkaldelsen til behandling for ambulante patienter, som giver adgang til parkering på udvalgte pladser, som er dyre at benytte for andre end ambulante patienter, f.eks. en timepris på 30 kr. Alternativt til tilsendelse af p-billet kan sygesikringsbeviset anvendes til at give adgang til gratis parkering. Etableringsomkostningerne forbundet med indførelse af betalingsparkering anslås at udgøre ca. 1,5-2 mio. kr. Denne pris omfatter opsætning af p-automater og relevant skiltning. Prisen inkluderer ikke omkostninger til fremtidig drift. Administration og kontrol af betalingsparkering kan fortsætte i et samarbejde med Roskilde Kommune. Fordelene ved de nævnte enkle løsninger er, at disse vil kunne implementeres inden for en kort tidshorisont og med begrænsede økonomiske omkostninger til følge. Løsningerne vil desuden kunne forventes at medføre en umiddelbar reaktion på parkeringssituationen. Fordelene er endvidere, at med et aftagende parkeringsbehov som følge af de forventede flytninger af funktioner til det nye sygehus i Køge, er der brug for løsninger, der vil kunne tages i brug med det samme og i ringere grad løsninger med langsigtet effekt. Ulemperne ved ovenstående løsninger er, at løsningerne kun i begrænset omfang sikrer parkeringsmulighed for ambulante patienter, men i højere grad har en effekt på det generelle parkeringsudbud. Omfattende løsninger På længere sigt kan indrettes et reserveret parkeringsområde, hvor ambulante patienter gives mulighed for at booke en p-plads forud for behandlingen. Princippet er beskrevet tidligere i nærværende notat, og det vil derfor være nødvendigt at bestemme behovet for antallet af reserverede p-pladser. En undersøgelse foretaget ved Glostrup Sygehus i 2008 viser, at en ambulant patient genererer et parkeringsbehov på ca. 0,25 pladser. Langt de fleste patienter til ambulant behandling kommer i bil, men da parkeringstiden for de fleste er mindre end 2 timer, kan én plads bruges op til 4 gange i løbet af dagen. Der forventes daglige ambulante behandlinger i 2020, hvilket med ovenstående forudsætning vil betyde et parkeringsbehov på ca pladser. Dette er en reduktion i parkeringsbehovet for ambulante patienter på ca. 130 pladser i forhold til niveauet i Dette fald skal ses i lyset af ændringer i sygehusgeografien de kommende år, hvor det forventes, at funktioner samles i færres bygninger, hvilket giver en reduktion i bygningsmassen. Det vil også være muligt at give ambulante patienter mulighed for at bestille en p- plads hjemmefra. Ved ankomst til sygehuset angives den reserverede plads ved hjælp af dynamisk vejvisning. Et forslag til indretning og placering af et afgrænset areal med en kapacitet på 60 pladser til netop denne type parkering ses skitseret af Figur 12. Ved etablering af spoler, der detekterer biler ved ind- og udkørsler, er det vigtigt, at disse udføres smalle af hensyn til præcisionen i detektorernes funktionalitet. Dette kan udføres ved indsnævring med helleanlæg ved ind- og udkørslerne til pladsen. Denne type parkering vil almindeligvis etableres med én indkørsel og én udkørsel.

17 PARKERINGSSTRATEGI 17/19 Dette system vil skønsmæssigt kunne etableres for 3-5 mio. kr. Prisens usikkerhed skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes direkte sammenlignelige systemer. Etableringsomkostninger omfatter dynamiske vejvisningstavler, indretning af p-areal, udvikling af reservationssystem samt detektering af ledige p-pladser. Systemet vil efterfølgende medføre en årlig omkostning til drift af de fysiske foranstaltninger samt det it-baserede reservationssystem. Driftsomkostningerne vil skønsmæssigt udgøre kr. årligt. Figur 12: Forslag til indretning af parkeringsplads for reserverede p-pladser. Som omtalt tidligere udgør personalet en stor del af parkeringsbehovet. Roskilde Kommune planlægger som nævnt at opføre et parkeringshus i umiddelbar nærhed af sygehuset. Det er derfor en mulighed, at Roskilde Sygehus indgår i et samarbejde med kommunen om etablering af tilstrækkelig kapacitet i p-huset til, at ansatte på sygehuset kan anvende p-huset til parkering. Dette kan ske ved en medfinansiering af p-huset fra Roskilde Sygehus. Fordelene ved ovenstående omfattende løsningsforslag er, at forslagene i høj grad vil kunne sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Derudover sikrer de ovenstående forslag, at der ikke skabes en unødig stor ledig kapacitet, idet forslagene løbende kan tilpasses det til enhver tid aktuelle parkeringsbehov. Ulemperne ved de ovenstående omfattende løsninger er, at de vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsomkostninger. Forslagene vil desuden forudsætte en del planlægning, inden tiltagene kan ibrugtages. Der vil således ikke være

18 18/19 PARKERINGSSTRATEGI tale om forslag, der vil kunne igangsættes med kort varsel. Forslagene kan således i højere grad betragtes som mere langsigtede løsninger. Anbefaling for Roskilde Sygehus Da det tidligere er konstateret, at der med den planlagte parkeringsudvidelse totalt set vil være et dækkende parkeringsudbud, og når det ligeledes er påvist, at parkeringsbehovet for ambulante patienter over de kommende år er faldende, vil der her blive angivet anbefalinger til en parkeringsløsning for Roskilde Sygehus. Med et tilstrækkeligt parkeringsudbud består opgaven således i at sikre, at den udbudte parkering til ambulante patienter forbeholdes denne patientgruppe. Det anbefales derfor, at den nuværende 2-timers parkering konverteres til 15-minutters parkering, da dette vil fjerne incitamentet for langt størstedelen af de parkerende ved sygehuset til at benytte disse pladser, idet 15 minutter alene giver mulighed for en kortvarig standsning. Markeringen af de pladser, der bør konverteres til 15- minutters parkering ses af Figur 10. Løsningen forudsætter, at de ambulante patienter fritages fra parkeringsrestriktionen. Dette kan ske ved at sende en p-tilladelse med indkaldelsen til behandling som skitseret i afsnit 3.3. Af hensyn til især besøgende til sygehuset anbefales det, at ovenstående suppleres med en parkeringssøgerute med statisk skiltning, så den parkeringssøgende trafik mindskes mest muligt, og så de, der ikke bør benytte arealerne med 15-minutters parkering, kan finde vej til ledig 3-timers parkering. Det anbefales ikke at anvende de omfattende løsningsforslag ved Roskilde Sygehus, idet disse fortrinsvist bør anvendes langsigtet, og da behovet ved Roskilde Sygehus er faldende, bør der anvendes løsninger, som kan give en umiddelbar effekt, sådan som det er skitseret ovenfor. Med de anbefalede løsninger for Roskilde Sygehus kan der med begrænsede midler forventes en forbedret parkeringsmulighed for ambulante patienter. 3.4 Valg af løsning Som skitseret i afsnit 3.3 er der fordele og ulemper ved de opstillede løsningsforslag. Det fremgår desuden, at fordele og ulemper i høj grad afhænger af hvilken situation, der skal håndteres. Ved valg af løsning ved andre sygehuse i Region Sjælland vil det derfor være hensigtsmæssigt indledningsvist at afklare, hvordan den nuværende såvel som den fremtidige parkeringssituation er. De føromtalte enkle løsninger er særligt anvendelige ved akutte parkeringsbehov, mens de omfattende løsninger vil være mere hensigtsmæssige på sygehuse, hvor der ligeledes kan dokumenteres et fremtidigt behov. De omfattende løsninger medfører betydelige etableringsomkostninger, men har til gengæld en mere markant effekt på muligheden for at sikre parkeringsmulighed for ambulante patienter. Ved valg af løsning kan der indledningsvist foretages en beregning af den såkaldte parkeringsbalance, hvor parkeringsudbud sammenholdes med parkeringsbehovet på samme måde, som det er gjort i nærværende notat for Roskilde Sygehus. Herefter kan en tilsvarende balance opstilles for et fremtidigt scenarie baseret på den

19 PARKERINGSSTRATEGI 19/19 forventede udvikling i antallet af sengepladser, ansatte, ambulante behandlinger mv. Resultatet af parkeringsbalancen er således et vigtigt input til valg af løsning, idet en udvidelse eksempelvis ikke er relevant for en situation, hvor der i det fremtidige scenarie forventes et parkeringsoverskud. Herudover bør de aktuelle arealforhold inddrages i valget af løsningsforslag, idet nogle af forslagene vil kræve betydelige arealer. Er der således begrænsede arealer til rådighed, kan det være uhensigtsmæssigt at etablere et reserveret areal med bomanlæg. I stedet kan vælges mere fleksible løsninger, som til gengæld har en reduceret garanti for ledige pladser til ambulante patienter. Ved beslutning om valg af løsning kan der desuden tages udgangspunkt i parkeringsstrategien for sygehusets respektive kommune, idet uoverensstemmelse mellem den kommunale strategi og sygehusets strategi kan være uhensigtsmæssig.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere