Visioner og Virkemidler for vild natur i. Oksbøl Krondyrreservat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner og Virkemidler for vild natur i. Oksbøl Krondyrreservat"

Transkript

1 Visioner og Virkemidler for vild natur i Oksbøl Krondyrreservat

2 Kronhjort i brunst brøler. Foto: Kenneth Buk, Verdens Skove Dansk Natur Gruppen december 2011 med bidrag af Kenneth Buk, Jan Kunstman, Jørgen Riis Pedersen og Karsten Thomsen

3 1 Oksbøl Krondyrreservat Visioner for vild natur på Oksbøl Krondyrreservat 1.0 Oksbøl Krondyrreservat Oksbøl Krondyrreservat er ikke et naturreservat, men derimod et jagtrevir hvor Danmarks største krondyrsbestand afskydes under Naturstyrelsens kontrol. Reservatet dækker ha hvoraf 9884 ha (61 %) ejes af Naturstyrelsen i form af plantager og udyrkede arealer, og ha (39 %) ejes af Forsvaret i form af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Reservatets formål er udelukkende centreret omkring krondyr og er at 1) opretholde en stor og sund bestand af krondyr 2) sikre en naturlig alders- og kønssammensætning 3) regulere bestanden (pt. ved jagt) så den ikke volder uacceptable skader 4) sikre artens levesteder mod forringelse 5) give krondyrene mulighed for at være dagaktive. Den bærende bestand af krondyr udgør ca dyr, og der blev i perioden afskudt dyr årligt. Jagten udlejes til markedspris på de fleste af Naturstyrelsens arealer, men Vejers Plantage og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn bruges til repræsentationsjagter. Oksbøl Krondyrreservat omkranset med blå linje, Forsvarets arealer farvet rødt og Naturstyrelsens arealer farvet med grønt.

4 Krondyrreservatet blev oprettet midt i 1940erne, og Naturstyrelsen var indtil 2010 ansvarlig for driftsplanen for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, men Forsvaret har nu sin egen naturforvaltning. Det er uvist, om der nogensinde har været en samlet forvaltningsplan for Krondyrreservatet. I slutningen af 2011 var Naturstyrelsens driftsplan for Oksbøl til høring. Driftsplanen for Naturstyrelsens arealer findes kun i papirudgave hos den lokale enhed og ikke tilgængelig for offentligheden. Det har ikke været muligt for Verdens Skove at få en opgørelse fra Naturstyrelsens lokale enhed over indtægter og udgifter ved skovdrift, jagt og anden virksomhed. De to myndigheder samarbejder om forsvarets brug af arealerne, og der er foregået mageskift af arealer for at imødekomme forsvarets ønske om et mere sammenhængende øvelsesterræn. Krondyrreservatet omfatter helt eller delvist fire Natura 2000 arealer: 69: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, 83: Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, 84: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø,Fiilsø og Kærgård Klitplantage og 89: Vadehavet. Oksbøl Krondyrreservat omfatter helt eller delvist fire Natura 2000 arealer (rød-skraveret).

5 1.1 Trusler og problemer Af Natura 2000 planerne, som blev endeligt godkendt i december 2011, fremgår det, at der er en række trusler fælles for alle arealerne, som her er gengivet i tilfældig rækkefølge: Tilgroning Mangel på naturlig dynamik bl.a. forsaget af tilgroning med bjergfyr og manglende græssere Næringsstofberigelse primært luftbåren Uhensigtsmæssig drift: Intensiv skovdrift og moderne landbrug Afvanding Arealreduktion / fragmentering Invasive arter: især bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose og mosset stjernebredribbe samt Amerikanske mink og mårhund Prædation af jordrugende fugle af mink, mårhund og ræv Forstyrrelser i form af besøgende og Forsvarets aktiviteter Omvendt påvirker krondyrbestanden i en vis udstrækning det omkringliggende landbrugsland. Der udbetales erstatning for markskader op til 2 km fra reservatgrænsen, og Naturstyrelsen kan vælge at implementere afværgeforanstaltninger inkl. afskydning. I 2010 udbetaltes DKR i erstatning til en enkelt lodsejer, mens det ikke er oplyst, hvor meget der brugtes på afværgning og skadesvurdering. I perioden blev ingen erstatninger udbetalt, muligvis fordi den attraktive jagt opvejede tabene, mens der i 90-erne udbetaltes mindre erstatninger. Når krondyrene forlader reservatet, skyldes det mest, at de søger føde på marker med næringsrige afgrøder. Reservatets næringsfattige jorde og vegetation især i tørre perioder kan ikke konkurrere med gødskede afgrøder om krondyrenes interesse. Som afværgeforanstaltning er der i reservatet etableret 300 ha vildtagre med græs / kløver, som gødes i et vist omfang. Vildheste (konik) er nøjsomme græssere, der kan hjælpe med holde selv rørskov og næringsfattig vegetation nede, genfordele næringsstoffer og give mere naturlig dynamik ved trampning og gnav. Foto: Niels Dahlin Lisborg, Naturgrafik

6 Visioner for vild natur Visioner for vild natur på Oksbøl Krondyrreservat Der udvikles et over ha stort område, hvor vild, selvregulerende natur med naturlig dynamik reetableres for at maksimere biodiversiteten og minimere behov for menneskelige plejeindgreb inklusive rollen som topprædator Der skabes sammenhæng geografisk og forvaltningsmæssigt ved at opgradere Oksbøl Krondyrreservat til et egentligt reservat for vild natur fra Skallingens sydspids til Tippernes nordspids og evt. større udbredelse (Varde Å og Skjern Å) Den geografiske sammenhæng sikres ved samarbejde med Aage V. Jensen s Fonde, som ejer Fiilsø, og ved samarbejde med / opkøb fra andre strategisk beliggende lodsejere Den forvaltningsmæssige sammenhæng sikres ved en fælles forvaltningsplan for Naturstyrelsen, Forsvaret og Aage V. Jensen s Fonde, som udarbejdes i samarbejde med fagfolk i rewilding ved universiteter (f.eks. Århus og Københavns Universiteter) og relevante interesseorganisationer Der nedsættes en faglig forvaltningsgruppe bestående af personer fra Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Foden, Forsvaret, relevante universiteter og interesseorganisationer. Forvaltningsgruppen skal løbende evaluere og justere forvaltningsplanen Trusler og problemer for biodiversiteten løses så vidt muligt ved et reetablere naturens egne reguleringsmekanismer Vild natur er topprioritet efterfulgt af oplevelser af vild natur for publikum, der styres, så alvorlige forstyrrelser og slid undgås Alle beplantninger af eksotiske træarter fjernes, al skovdrift og anden produktion ophører, og den naturlige vegetation reetableres Adskillige arter af hjemmehørende, vilde planteædere genudsættes for at etablere et naturligt, helårigt græsningstryk, der fordeler sig over et bredt udvalg af habitater, plantearter, højder og vækstformer, og dermed sikrer og forbedrer biodiversiteten Planteæder-bestandene skal overlades til en naturlig, dynamisk balance med det naturlige fødeudbud uden fodring eller afskydning, med det formål at opnå et naturligt vegetationsmønster med høj biodiversitet Der genudsættes rovdyr for helt eller delvis at overflødiggøre afskydning af planteæderne, og for at reducere prædationstrykket fra ræv og mårhund Al jagt indstilles undtagen evt. regulering strengt nødvendig for biodiversiteten Eksotiske plante- og dyrearter bekæmpes med en kombination af fjernelse, planteædere, rovdyr og ild Der genindføres naturlig hydrologi (vandstand) overalt, hvor det ikke i uacceptabel grad påvirker forsvarets øvelsesbehov eller bebyggelser Der etableres et brandregime, der simulerer naturlige brand-mønstre, øger biodiversiteten og bekæmper eksotiske planter Der samarbejdes tæt med naboer om at nedsætte belastning med næringsstoffer

7 3 Virkemidler for vild natur 3.0 Administration Visioner for vild natur på Oksbøl Krondyrreservat Oksbøl Krondyrreservat opgraderes til et naturområde i IUCN s kategori II under ledelse af Naturstyrelsen i tæt samarbejde med Forsvaret og Aage V. Jensens Fonde og den faglige forvaltningsgruppe Staten er hovedansvarlig for finansiering og drift Private lodsejere velkommes i det omfang, de indgår i selve arealet i overensstemmelse med IUCN s kategori II, eller de samarbejder om at udgøre en bufferzone til gensidig fordel 3.1 Omstilling fra produktion til naturoplevelser Al produktion skovbrug, landbrug eller anden indstilles på arealerne omfattet af Oksbøl Krondyrreservat Forsvarets aktiviteter kan fortsætte uændrede, under hensyntagen til det overordnede formål om vild natur Naturstyrelsens opgave bliver at reetablere vild natur og levere oplevelser af vild natur Naturstyrelsen kan kræve gebyrer i det omfang, det ikke strider mod gældende lovgivning, f.eks. for overnatning, parkering, guidning, særlige arrangementer, trykte informationer, biprodukter fra omstillingen (f.eks. flis, brænde, tømmer, julegrønt), koncessioner til at levere serviceydelser (f.eks. overnatning, guidning), m.m. Om egentlig entré-afgift kan og bør afkræves kan undersøges Tilskyndelse til naboer om at indgå i en bufferzone til reservatet med omlægning til natur, mod indlemmelse i hegnet areal, og dermed fantastiske muligheder for både jagt- og naturturisme med tilknyttede indtægter Kæmpe løft til den lokale turisme i område med god adgang fra Europa via veje og Billund lufthavn, samt stort potentiale for jagt på tilstødende arealer (se forrige punkt) Værdistigning på lokale ejendomme Erfaringer fra andre store naturreservater viser, at evt. omkostninger for Naturstyrelsen vil mere end opvejes af samfundsmæssige økonomiske gevinster 3.2 Fjernelse af plantager og eksotiske planter Alle beplantninger med eksotiske arter træer fjernes helt, og der opfølges med jævnlig fjernelse af ny opvækst af eksotiske arter Alt ved fjernes enten til tømmer, brænde eller flis, for derved at fjerne næringsstoffer

8 Beplantninger med hjemmehørende arter renses for eksotiske arter ved ringning eller fældning, afhængigt af hvad der skønnes at være i bedst overensstemmelse med den naturlige vegetation Hvor halvåbent eller lukket skovdække skønnes at være naturligt, kan der suppleres med plantning af hjemmehørende vedarter for at sikre udvikling af urørt skov med en mere naturlig arts- og alderssammensætning. Dette bør kun ske i de tilfælde, hvor det skønnes, at de naturligt hjemmehørende vedplanter ikke vil indvandre naturligt. Invasive, eksotiske planter bekæmpes målrettet med en kombination af større fladerydninger, mindre indhegninger med ekstremt højt græsningstryk, naturligt græsningstryk og ild. Invasive plantearter kan i vidt omfang bekæmpes med højt græsningstryk. Rynket rose ses til højre langs skovbrynet; højt græsningstryk til venstre. Foto: Kristian Jørgensen, Verdens Skove. 3.3 Genudsætning af store, vilde planteædere Der udsættes store, hjemmehørende planteædere til at etablere et naturligt græsningstryk, et naturligt forstyrrelsesregime, genfordeling af næringsstoffer, opfyldelse af internationale forpligtigelser om genudsætning af hjemmehørende arter (Bern-konventionen), opfylde internationale forpligtigelser om biodiversitet og til at give bedre naturoplevelser De relevante arter er dådyr (supplering af eksisterende bestand), elg, europæisk bison, vildkvæg (Taurus-kvæg), vildhest (konik-hest) og vildsvin Bæver kunne udsættes, men dette undlades, da arten forventes at indfinde sig fra eksisterende bestande i Vestjylland Oksbøl Krondyrreservat indhegnes, dels for at undgå at planteæderne forlader reservatet og derved reducerer græsningstrykket og dels for at undgå konflikter med lodsejere og trafik

9 Hegnet skal indrettes med færiste og låger, der sikrer adgang for mennesker og køretøjer Elg er en anden af de hjemmehørende planteædere, der udgør en nøgleart og et vigtigt værktøj i naturforvaltningen. Elgen spiser mest af buske og træer og når højere en de andre hjortearter, men er også kendt for at fouragere i vådområder. Foto: Niels Dahlin Lisborg, Naturgrafik. Hegnet kan designes med faunapassager, så mindre pattedyr og padder fortsat har fri passage Vildtagre omlægges til slettearealer, da hegnet vil løse problemet med markskader forårsaget af reservatets dyr. Vælges der et lavt hegn, kan der dog blive behov for at fortsætte med vildtagre eller et højt jagttryk lige uden for reservatet. 3.4 Genudsætning af hjemmehørende rovdyr Der udsættes hjemmehørende rovdyr med henblik på at regulere planteædere, genindføre naturlig dynamik, kontrollere prædation fra mindre rovdyr på især jordrugende fugle gennem regulering og adfærdsændring, opfyldelse af internationale forpligtigelser om genudsætning af hjemmehørende arter (Bern-konventionen), samt internationale forpligtigelser om biodiversitet og give bedre naturoplevelser De relevante arter er ulv, los og jærv. Los kan udsættes uden særlige foranstaltninger, men evt. med telemetri på de første for at kunne dokumentere deres adfærd. Los må desværre forventes at have begrænset effekt på de store planteædere. Ulv kan derimod opfylde rollen som regulator af mange af de store planteædere. Det anbefales, at det foreslåede hegn til planteædere designes, så det også i det fleste tilfælde vil holde ulv inde. Samtidig anbefales det, at ulvene følges med telemetri, og at de periodevis gives prævention for at forhindre en utilsigtet eskalation af bestandsstørrelsen.

10 Gennem brug af hegn, telemetri, prævention og erstatningsordning reduceres risici for landbruget fra rovdyrene til nærmest nul. Ulv og los forventes at indvandre af egen kraft på et senere tidspunkt, og ved tidlig udsætning i et kontrolleret miljø opnår miljøforskere, forvaltere og den brede befolkning et godt forhåndskendskab i et kontrolleret miljø. Den sidste danske ulv blev formentligt skudt i Vestjylland i Artens genindførsel i Oksbøl vil tillade en mere naturlig regulering af planteæderne, hjælpe til at nedsætte prædation af jordrugende fugle af ræv, mårhund og mink og bringe topprædation tilbage til Dansk jord som et unikt proces-element i biodiversiteten. Foto: Niels Dahlin Lisborg, Naturgrafik. 3.5 Indstilling af jagt Jagt på alle arter i Oksbøl Krondyrreservat undtagen store planteædere indstilles øjeblikkeligt. Jagt gør al anden anvendelse mere forstyrrende pga. forhøjet flugtafstand, reducerer mulighederne for gode naturoplevelser, er uforenelig med IUCN II status og naturlig bestandsregulering Jagten på store planteædere omlægges til udelukkende at være regulerende pürsch jagt, og jagt indstilles helt når ulv er udsat. Kun hvis der er helt uacceptabelt store bestande af visse arter, kan det tillades at udføre reguleringsjagt ved pürsch af en professionel jæger helst om natten. Indikatorer for uacceptabelt høje bestande udarbejdes a priori og baseres på påvirknings-indikatorer ( overgræsning ) for at højne objektivitet. Jagten planlægges i samråd med den faglige forvaltningsgruppe Som en alternativ reguleringsmetode kan man vælge at åbne hegnet periodevis til en særlig zone uden for selve reservatet, f.eks. med vildtagre, hvor de pågældende dyr kan

11 skydes ved konventionel, betalt jagt. Det gør det sværere at udvælge dyr, men giver til gengæld en indtægt Naturlig hydrologi (dvs. stop for afvanding) og en naturligt græsningstrykt hele året fra flere forskellige planteædere giver de bedste betingelser for at opretholde og øge den karakteristiske biodiversitet i området. Foto: Sabine Jensen, Naturgrafik. 3.6 Naturlig dynamik og hydrologi Forhøjet og svingende græsningstryk fra et bredt laug (spektrum) af planteædere samt deres trampen, roden i jorden og genfordeling af næringsstoffer, vil give et stort løft til den naturlige dynamik i både rum og tid Genopretning af den naturlige hydrologi over alt, hvor det er muligt uden uacceptable konsekvenser for Forsvarets øvelsesbehov eller bebyggelser, vil yderligere forbedre dynamikken Indvandring af bæver vil give yderligere dynamik i vandstand og trædække Fjernelse af plantagerne vil give en højere og mere naturlig vindpåvirkning Erstatning af plantagerne med naturlig åben vegetation, blandet krat og urørt skov er endnu er element i den naturlige dynamik. Det må forventes og tillades, at vegetationssamfundene ikke forbliver stationære, men ændrer sig i tid og rum, og dette giver ikke anledning til indgreb, så længe det ligger indenfor acceptable grænser

12 Ophør af reguleringsjagt, der sigter på en forudbestemt bestandsstørrelse vil give bestandsudsving, der er en del af den naturlige dynamik i naturen Ophør af jagt vil føre til langt mere dagsaktivitet blandt hjortene, og derved også græsningstrykket på de åbne arealer som en del af dynamikken Ophør af jagt vil føre til et højere antal af kadaver i området til gavn for den saprofage biodiversitet Genudsætning af ulv vil føre til ændringer i planteædernes adfærd. Konsekvenserne er svære at forudsige, men det kan betragtes som endnu en kaos-faktor eller komponent i den naturlige dynamik Et naturligt ild-regime (baseret på forskning) vil yderligere løfte den naturlige dynamik Ild er et andet virkemiddel til at sikre biodiversiteten gennem mere naturlig dynamik. Reservatet rammes årligt af ca. 50 lynnedslag primært i sommermånederne, men hvor mange der fører til naturlig brand skal først undersøges, før et naturligt brand-regime kan indføres. Foto: Niels Dahlin Lisborg, Naturgrafik. 3.7 Bekæmpelse af næringsstofberigelse Oprettelse af en zone omkring reservatet med særlige tilskud og anden tilskyndelse til omlægning til landbrug med minimalt næringsstofforurening Tilskyndelse til naboer om at indgå i en bufferzone til reservatet med omlægning til natur, mod indlemmelse i hegnet areal, og dermed fantastiske muligheder for både jagt- og naturturisme med tilknyttede indtægter

13 Fuldstændig fjernelse af høstede træer som tømmer, brænde og flis med mindre det døde ved kan bedrage til områdets biodiversitet Mulighed for at frivillige kan fjerne tør afføring fra planteædere gælder især vildhest, vildkvæg og bison 3.8 Oversigt / resumé af løsning af trusler og problemer Trusler og problemer søges vidt muligt løst ved at udnytte naturens egne reguleringsmekanismer Tilgroning: o Fjernelse af eksotiske træer og invasive planter o Højt helårs-græsningstryk med forskellige hjemmehørende, dagsaktive planteædere både græssere og browsere (nippere) o Ild Mangel på naturlig dynamik: o Høj tæthed af bredt laug af dagsaktive planteædere o Fjernelse af de eksotiske træer og plantager giver mere vind og naturlig succession o Naturligt ild-regime o Naturlig hydrologi o Indvandring af bæver o Se 3.5 for yderligere diskussion Næringsstofberigelse primært luftbåren: o Tilskud til næringsstofbekæmpelse til lokalt landbrug o Tilskyndelse til naboer om omstilling til natur og jagt-turisme o Fuldstændig fjernelse af høstede nåletræer o Evt. fjernelse af planteæderes afføring o Uhensigtsmæssig drift: Intensiv skovdrift og moderne landbrug: o Skovdrift ophører o Tilskud til forbedret næringsstofforvaltning til lokalt landbrug o Tilskyndelse til naboer om omstilling til natur- og jagtturisme Afvanding: o Afvanding indstiller så vidt muligt o Ophør af skovdrift åbner for store muligheder for at indstille afvanding o Indvandring af bæver åbner mulighed for nye vådområder Arealreduktion / fragmentering: o Samlet forvaltning af Naturstyrelsens, Forsvarets og Aage V. Jensens Fonde s arealer konsoliderer området fra Skallingens sydspids til Tipperne nordspids o Opkøb af strategisk beliggende ejendomme o Tilskyndelse til naboer om omstilling til natur- og jagtturisme vil udvide naturarealet o Mageskifter mellem Naturstyrelsen og Forsvaret kan forbedre begges formål Bekæmpelse af invasive arter: o Med højt græsningstryk

14 o Ved fjernelse af invasive arter (efterfulgt af højt helårsgræsningstryk) o Med ild (efterfulgt af højt helårsgræsningstryk) o Evt. med mindre, mobile indhegninger med midlertidigt ekstremt højt græsningstryk o Med store rovdyr (los, ulv og flere oddere) vil påvirke antal og adfærd hos mink og mårhund o Ved Naturstyrelsens generelle bekæmpelse af mink og mårhund Regulering af prædation af jordrugende fugle af mink, mårhund og ræv o Udsætning af store rovdyr (los, ulv og flere oddere) vil påvirke antal og adfærd hos mink, mårhund og ræv o Ved Naturstyrelsens generelle bekæmpelse af mink og mårhund Minimere forstyrrelser i form af besøgende og Forsvarets aktiviteter o Ophør af jagt vil sænke flugtafstandene kraftigt og dermed reducere de besøgendes påvirkning af dyr dramatisk o Antal besøgende vil stige, men de besøgende kan dirigeres fornuftigt v.h.a. stier, veje og oplysninger og evt. lokale adgangsforbud o Forstyrrelser og slid fra Forsvaret kan flyttes ved mageskifte o Mageskifte kan også give Forsvarets areal en mere fordelagtig facon for både natur og forsvar Naturlig hydrologi, græsning and anden naturlig dynamik vil gavne den sjældne engsnarre (øverst til venstre), sommerfugle (okkergult randøje, øverst til højre), vadefugle (rødben, nederst til venstre) og hedeplanter som lyngsilke (nederst til højre). Fotos: Naturgrafik.

15 4 Fordele og ulemper ved reservat for vild natur ved Oksbøl 4.0 Fordele - økologiske Naturen i Oksbøl Krondyrreservat og på tilstødende arealer bliver kraftigt konsolideret geografisk og administrativt Den lokale biodiversitet vil forbedres og hjemmehørende, truede nøglearter tilføres Næsten alle trusler reduceres gennem brug af naturens egen dynamik Øvrige trusler kan bedre håndteres af en forstærket lokal enhed af Naturstyrelsen med natur som topprioritet 4.1 Ulemper - økologiske Et højt vildthegn kan begrænse krondyrenes spredning, men i praksis vil det ikke betyde noget for hverken artens udbredelse eller indavl. Et lavt hegn vil stort set ingen effekt have. 4.2 Fordele økonomiske Indtægter fra turisme i området vil blive kraftigt styrket Stigning i ejendoms priser Nye muligheder for jagt og turist-virksomheder Nationaløkonomisk netto-fordel Naturstyrelsen kan få helt nye indtægtsmuligheder og tjene på salg af hugst gennem en årrække 4.3 Ulemper økonomiske Naturstyrelsen / staten må investere startkapital til det nye reservats infrastruktur Naturstyrelsens lokale enhed må gennemgå en omvæltning i økonomi og opgaver, og det kan måske blive en løbende netto-udgift 4.4 Fordele for besøgende Naturen i Oksbøl Krondyrreservat gøres langt mere attraktiv med mulighed for enestående naturoplevelser, bl.a. med rovdyr og dagsaktive planteædere med kort flugtafstand På private arealer bliver der mulighed for jagt på mange flere store arter Enorme muligheder for forskning i natur og udbredelse af vild natur til andre dele af landet

16 4.5 Ulemper for besøgende Jægerne må flytte deres aktivitet til private jorde uden for reservatet Der kan blive behov for nogle restriktioner på at medbringe hunde og måske heste 4.4 Fordele for Forsvaret Nye muligheder for mageskifte vil forbedre Forsvarets udnyttelse af området Kan medvirke til enestående naturgenopretning med stor bonus for image 4.5 Ulemper for Forsvaret Naturlig hydrologi kan give begrænsninger for brugen af visse områder Naturstyrelsens erfaringer med at indføre europæisk bison til Bornholm vil være nyttige, når arten udsættes ved Oksbøl, for at genoprette den naturlige græsning i det mere end ha store område. Foto: Jan Kunstmann, Verdens Skove.

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND KAPITEL II Økonomi og Miljø 2010 Diskussionsoplæg REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND II.1 Indledning [Vi] har vort landskab, som vi holder af. Næsten altid har vi udsigt til fjord eller hav; overalt er der

Læs mere

Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark

Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark Titel: Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark. Forvaltningsplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen, 2012 Fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene?

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Katalog over forslag til initiativer Diskussionsoplæg til internt seminar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 30. april 2008. 1 Teknologirådets rapporter

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag

Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag Forvaltningsplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen, 2011 Fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

Læs mere