August Fredericia kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2014. Fredericia kommune"

Transkript

1 August 2014 Fredericia kommune Rapport

2 2

3 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse

4 4

5 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Fredericia Kommune i 2008 og i Detailhandelen i Fredericia Kommune stod i 2008 ret svagt og er gået yderliggere tilbage siden. Detailhandlen i Danmark er generelt udfordret af faldende forbrug som følge af lavkonjunkturen og fra voksende nethandel. ligger tæt på større byer og indkøbscentre. Det er nogle af årsagerne til, at den samlede detailhandelsomsætning i var ca. 200 mio. kr. lavere end Fredericia-borgernes forbrug. Indledning igangsatte i foråret 2014 en analyse af detailhandlen. n for omfatter en opdateret kortlægning af butikkerne i kommunen. Resultaterne af butiksanalysen kan på de mest centrale områder sammenlignes med en tilsvarende analyse af detailhandlen fra n bidrager med detaljeret viden om detailhandlen i kommunens største udbudspunkter og skal udgøre grundlaget for den fremadrettede kommuneplanlægning og for dialog om og udvikling af kommunens detailhandel. Analysen indeholder beskrivelser af detailhandlens status i 2014 og udviklingen siden Analysen indeholder også vurderinger af det fremtidige arealbehov. Vurderingen af arealbehov indeholder to scenarier, der angiver spændet i forventningerne til arealbehovet i 2026, når der tages hensyn til befolkningsudviklingen, udviklingen i privatforbruget, øget internethandel og handelsbalancen over for nabokommunerne. Forbruget omregnes herefter til et arealbehov til butiksudvikling. Detailhandlen i under ét Der er ca. 235 butikker i inkl. butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Siden 2008 er der kommet flere store butikker til i Fredericia, herunder H&M, flere store dagligvarebutikker samt store bilforhandlere. Omkring halvdelen af butikkerne ligger i Fredericia bymidte. Den Udviklingen i detailhandlen , ekskl. særligt pladskrævende Antal butikker* Omsætning* (mio. kr) Butiksareal (m2) Butikkernes attraktivitet Forbrug (mio. kr.) Dækningsgrad Indbyggere Analyse , Analyse , Forskel , *inkl. møbelbutikker og byggemarkeder

6 6 seneste detailhandelsanalyse for er fra Butikkerne blev kortlagt i Omsætningen og forbruget blev hentet fra det seneste regnskabsår, I 2013 omsatte butikkerne i for ca. 2,1 mia. kr. ekskl. omsætningen i detailhandel med biler, campingvogne mv. Omsætningen er ca. 220 mio. kr. mindre end i 2006, hvilket svarer til en omsætningsreduktion på ca. 10 %. Reduktionen svarer i store træk til udviklingen på landsplan. Borgernes forbrug i fysiske butikker, fratrukket biler, campingvogne mv., var i 2013 ca. 2,3 mia. kr. Der er dermed et samlet underskud i detailhandlen i på i størrelsesordenen 200 mio. kr. Forholdet mellem butikkernes omsætning og borgernes forbrug kan også beskrives ved dækningsgraden, som angiver forholdet mellem butikkernes omsætning og borgernes forbrug. For detailhandlen i Fredericia Kommune under ét (fratrukket internethandel og køb af biler mv.) er dækningsgraden for 2013 beregnet til 91. Butikkernes omsætter således ca. 10 % mindre end borgernes forbrug. Dækningsgraden har været faldende gennem en årrække. I 2003 var dækningsgraden 101 og i 2006 var den 95. Der er underskud i alle hovedbrancher. Dækningsgraden på 92 for dagligvarer er på niveau med 2006 og svarer til et underskud i 2013 på ca. 100 mio. kr. Dækningsgraden på 83 for beklædning (tøj og sko) er lav og svarer til et handelsunderskud på ca. 50 mio. kr. Der har været et kraftigt fald fra 2006, hvor Fredericia Sammenlignet med Viborg Målt på antal indbyggere er Fredericia og Viborg stort set ens, men Viborg har ca. 200 flere butikker end i Fredericia og en omsætning, der er ca. dobbelt så stor som i Fredericia. Forskellene skal ses i sammenhæng med geografien, kommunernes arealmæssige størrelse og placeringen af hovedbyen. Viborg har siden 2008 mistet ca. 75 butikker svarende til ca. 15 % af butiksbestanden. Fredericia har mistet ca. 30 butikker i samme periode svarende til ca. 12 %. I Viborg er omsætningen faldet med ca. 400 mio. kr. i forhold til 2007, hvilket svarer til et fald på ca. 9 %. I Fredericia er omsætningen reduceret med ca. 200 mio. kr. svarende til et fald på ca. 10%. I Viborg står bymidten for ca. 26 % af omsætningen i hele kommunen, hvor Fredericia bymidte står for ca. 31 %. Aflastningsområdet i Viborg står for ca. 21 % af omsætningen, mens vestbyen i Fredericia står for ca. 31 %. Samlet set er der sket en omsætningsreduktion i Viborg og Fredericia på ca. 10 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Dækningsgraderne i de to kommuner er faldet med 5-7 procentpoint. Faldet vidner om en udvikling, hvor de mellemstore byer taber terræn i forhold til de store udbudspunkter.

7 7 Udviklingen i dækningsgraderne 2003, 2006 og 2013 ÅR Dagligvarer Udvalgsvarer i alt dækningsgraden for beklædning var 93. For handlen med øvrige udvalgsvarer som hårde hvidevarer, møbler, bøger, elektronik mv. er dækningsgraden beregnet til 92 svarende til et underskud på ca. 60 mio. kr. Dækningsgraden er faldet fra 95 i Det skal bemærkes, at internethandlen er trukket ud i analysen fra Hvis internethandlen også var trukket i analysen fra 2008 ville dækningsgraden dengang være lidt større. Internethandlen udgjorde dengang en væsentligt mindre andel af detailhandlen end i dag, og derfor påvirkede internethandlen dengang dækningsgraden mindre end i dag. Det samlede butiksareal i ekskl. butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper er opgjort til ca m 2, hvilket er stort set på niveau med sidste analyse fra Der er samtidigt blevet færre butikker, hvilket viser en tendens til, at den gennemsnitlige butik vokser. Derudover har Fredericia en stor andel af butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper. Tilsammen udgør butikker med særligt pladskrævende varegrupper ca m 2 svarende til ca. 40 % af det samlede butiksareal i kommunen. Det er en væsentlig større andel end i de fleste andre danske kommuner. Alene bilforhandlerne står for ca m 2. Status og udvikling i detailhandlen kan kort karakteriseres ved færre butikker, stort set uændret butiksareal bortset fra bilforhandlere, faldende omsætning og faldende markedsandele (dækningsgrad). Der er flere årsager. Detailhandlen i Danmark som helhed er presset af det lave forbrug under lavkonjunkturen, som ligger ca % under forbruget, da det toppede i Samtidig vokser nethandlen kraftigt og tager andele fra de fysiske butikker. Det vurderes, at nethandlen i dag udgør ca % af den samlede detailhandel. Her til kommer, at Fredericia ligger tæt på en række større og stærkere handelsbyer og storcentre, som udsætter detailhandlen i for hård konkurrence om forbrugernes valg af indkøbssted. Flere af de omkringliggende handelsbyer har udviklet sig markant siden Eksempelvis har Odense fået et stort IKEA og Rosengårdscentret er udvidet, og Bryggen er åbnet i Vejle. Endelig kan der peges på den spredte dagligvarestruktur i Fredericia med stor omsætningsandel uden for bymidten. Den lave andel af dagligvarehandel i bymidten betyder, at det daglige flow af kunder til bymidten begrænses. Fremadrettet er der en forventning om fortsat befolkningstilvækst i Fredericia Kommune, som vil styrke grundlaget for detailhandlen. Fra 2008 til 2014 har der været en stigning i indbyggertallet på 2 % svarende til ca. 900 personer. Ifølge befolkningsprognosen for forventes der i 2026 at være ca flere indbyggere end i I 2026 vil befolkningstilvæksten medføre et øget forbrugsgrundlag i de fysiske butikker på i størrelsesordenen 120 mio. kr. om året. Udover prognosen vil der de næste ca. 20 år ske en udvikling af de centrale byområder ved FredericiaC, Elektrolux-grunden mv. Befolkningstilvæksten betyder, at det lokale kundegrundlag til butikkerne i Fredericia stiger også i perioden efter Der er en stærk tendens til at forbrugerne handler mest i de nærmeste butikker, og derfor vil befolkningstilvækst i de centrale bydele føre til øget handel i bymidten. Ud over befolkningstilvækst forventes ca nye arbejdspladser i bymidten på FredericiaC, som vil

8 8 Centerstruktur Fredericia vest Højepunktet Skansevej Nymarksvej Vesterbrogade Fredericia bymidte Taulov bymidte Erritsø Afkørsel 59 Bymidte Bydelscenter Aflastningsområde Skærbæk bymidte Område til butkkker med særligt pladskrævende varer medføre et øget forbrugsgrundlag til bymidtens butikker og øvrige serviceerhverv som caféer og restaurationer. DETAILHANDLEN I DE ENKELTE OMRÅDER Detailhandlen i handelsområderne i kan opdeles i bymidten, aflastningsområdet i Fredericia vest, bydelscentrene i Fredericia samt de mindre lokalbyer som Taulov, Skærbæk m.fl. Detailhandelsområderne er karakteriseret ved at have betydelige forskelle, udfordringer og muligheder. Detailhandlen i er kendetegnet ved to dominerende handelsområder - bymidten og aflastningsområdet i Fredericia vest. Målt på antal butikker er bymidten størst. Målt på butiksareal er Fredericia vest størst. Målt på omsætning er de to indkøbsområder stort set lige store. Tilsammen står de to områder for ca. 80 % af udvalgsvareomsætningen og 48 % af dagligvareomsætningen. Det vurderes, at de to områder supplerer hinanden godt, da de i store træk rummer forskellige butikstyper og forskellige butiksstørrelser. Eksempelvis rummer Fredericia vest kun i begrænset omfang beklædningsbutikker, og bymidten rummer kun få udvalgsvarebutikker på mere end m 2. Fredericia bymidte Fredericia bymidte rummer ca. 125 butikker og dækker et bredt udbud af specialbutikker og kædebutikker inden for både dagligvarer og udvalgsvarer. Bymidten er stærkt specialiseret inden for beklædningsbutikker, hvilket illustreres af, at bymidten står for ca. 80 % af den samlede omsætning inden for beklædning, mens andelen for øvrige udvalgsvarer er 38 % og 18 % for dagligvarer. Samlet set er den årlige omsætning i bymidten reduceret med i størrelsesordenen 130 mio. kr. eller ca. 17 % i forhold til analysen fra Detailhandlerne i bymidten har under

9 9 Befolkning feltregistreringen udtrykt en mindre positiv udvikling i omsætningen end i resten af kommunen, ligesom forventningerne til fremtiden er lavere i bymidten end uden for. Aflastningsområdet Aflastningsområdet i Fredericia vest rummer bl.a. en række store møbelbutikker, bilforhandlere og dagligvarebutikker. Den gennemsnitlige butiksstørrelse i Fredericia vest er ca m 2. Til sammenligning er den gennemsnitlige butiksstørrelse i bymidten ca. 250 m 2. Specialiseringen i Fredericia vest kan beskrives ved, at området står for 30 % af dagligvareomsætningen, 17 % af beklædningsomsætningen og 36 % af omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer. Fredericia vest rummer herudover et større antal butikker med særligt pladskrævende varer. Fratrukket bilforhandlerne svarer den samlede omsætning i Fredericia vest stort set til omsætningen i bymidten. Udvalgsvareomsætningen i Fredericia vest er på ca. 300 mio. kr. Til sammenligning omsætter bymidtens udvalgsvarebutikker for ca. 450 mio. kr. Fredericia vest står stærkt på dagligvarehandlen i. Med både varehus, flere discountbutikker, bagere mv. havde området i 2013 en samlet dagligvareomsætning på i størrelsesordenen 360 mio. kr., hvilket er omkring 80 % mere end dagligvareomsætning i bymidten. Samlet set er den årlige omsætning i aflastningsområdet reduceret med i størrelsesordenen 170 mio. kr. eller ca. 20 % i forhold til analysen fra Bydelscentre Udover bymidten og aflastningsområdet har Fredericia seks bydelscentre. Fire bydelscentre ligger nord for Fredericia midtby. To bydelscentre ligger

10 10 i den sydlige del. Bydelscentrene rummer hovedsageligt dagligvarebutikker i form af supermarkeder, discountbutikker og specialbutikker. Bydelscentrenes dagligvarebutikker omsatte i 2013 for i størrelsesordenen 550 mio. kr. svarende til knap halvdelen af den samlede dagligvareomsætning i. Udvalgsvarehandlen i bydelscentrene er begrænset til få butikker. Den samlede omsætning var i 2013 på ca. 30 mio. kr. og udgjorde kun ca. 15 % af den samlede udvalgsvareomsætning i kommunen. Der er betydelig forskel på bydelscentrene i Fredericia nord og i den sydlige del af Fredericia. Bydelscentrene i den nordlige del af byen har stort set kun dagligvarehandel, og bydelscentret ved Højdepunktet rummer kun en enkelt udvalgsvarebutik. Samlet er dagligvareomsætningen i den nordlige del af byen på ca. 275 mio. kr. svarende til ca. 23 % af dagligvareomsætningen i kommunen. I den nordlige del er der også enkelte dagligvarebutikker uden for centerområderne, bl.a. ved Treldevej. Bydelscentrene i den sydlige del af byen havde i 2013 en dagligvareomsætning på ca. 260 mio. kr. svarende til ca. 22 % af dagligvareomsætningen i kommunen. Bydelscentrene i både nord og syd havde hver en beskeden omsætning inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer på ca. 80 mio. kr. Facts om bydelscentre i Fredericia nord: I bydelscentret ved Vesterbrogade ligger Netto samt enkelte specialbutikker som bager og slagter. Omsætningen er i 2013 opgjort til knap 50 mio. kr. Bydelscentret ved Nymarksvej rummer Super Brugsen, Fakta og en stor genbrugsbutik, der tilsammen har et areal på ca m 2. Omsætningen i butikkerne ved Nymarksvej er i størrelsesordenen 70 mio. kr. Bydelscentret ved Skanseparken rummer en Fakta på ca. 500 m 2 foruden en række tomme butikslokaler. Bydelscentret ved Højdepunktet ved Egeskovvej rummer en enkelt udvalgsvarebutik. Der er ingen dagligvarebutikker i området. Facts om bydelscentre i Fredericia syd: Bydelscentret i Erritsø har ca. 10 butikker, heraf Super Brugsen, Fakta og Netto. Herudover er der også en tøjbutik, materialist, cykelhandler mv. Butikkerne i Erritsø omsatte i 2013 for ca. 150 mio. kr. Bydelscentret ved afkørsel 59 ved Strevelinsvej rummer Aldi samt to nye dagligvarebutikker, Rema 1000 og Løvbjerg, der åbnede i Tilsammen omsatte butikkerne for ca. 110 mio. kr. i Lokalcentre I er der lokalcentre i Taulov, FredericiaC, Herslev, Pjedsted- Bredstrup, Egeskov-Bøgeskov og Trelde. Taulov har Dagli Brugsen og Fakta, mens Egeskov og Skærbæk har en Dagli Brugsen. Der er ikke dagligvareforsyning i de øvrige mindre lokalbyer. Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper Seks områder er udlagt til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. De to største områder ligger ved DanmarkC og ved afkørsel 59. Butikkerne, der forhandler særligt pladskrævende varer, er hovedsageligt bilforhandlere, møbelbutikker og byggemarkeder. Fredericia har ca. 15 bilforhandlere, der tilsammen har et areal på ca m 2. Halvdelen af bilforhandlerne er meget store (mindst ca m 2 ). Sammenlignet med andre tilsvarende kommuner har Fredericia flere og væsentligt større bilforhandlere. Styrker og svagheder i Fredericias detailhandel Det følgende indeholder en vurdering af styrker og svagheder i detailhandlen i. Vurderingerne er sket på baggrund af de gennemførte analyser, COWIs erfaringer med detailhandlen fra andre byer samt generelle erfaringer med detailhandelsudvikling.

11 11 Fredericias beliggenhed begrænser oplandet Detailhandlen i begrænses af Fredericias beliggenhed ved kysten, som betyder, at byen ikke har et opland mod øst, og af beliggenheden tæt på større byer. Inden for en afstand af kun km har kunder i Fredericia Kommune adgang til indkøbsmuligheder i Kolding Storcenter, Kolding bymidte og Vejle bymidte. Der er let adgang med bil til Kolding Storcenter, som kan nås på kun ca. 20 minutter fra Fredericia. Fra Taulov og Skærbæk i den vestlige del af kommunen er køretiden til Kolding Storcenter endnu kortere samtidig med. Køretiden fra den nordlige og vestlige del af kommunen til Fredericia bymidte er ca. 10 min. Der kunne være mulighed for at tiltrække kunder fra Middelfart, men Middelfart har selv et godt lokalt handelsliv. Samtidig er Kolding Storcenter et let valg for kunder fra Middelfart. Rosengaardscentret, som er et af landets største indkøbscentre, og bymidten i Odense kan også være en konkurrent til Fredericia selv om Odense ligger længere væk. Der er betydelig indpendling til, som vil medføre handel i fra kunder udefra. Erfaringer viser, at nærhed mellem arbejdsplads og detailhandel har betydning, men at den betyder mindre end nærhed mellem bolig og detailhandel. Det vurderes umiddelbart, at beliggenheden af mange arbejdspladser appellerer mest til at køre direkte mellem hjem og arbejdsplads, da en del af arbejdspladserne ligger i en vis afstand fra detailhandelsområderne, hvilket betyder at kunderne skal træffe et aktivt valg om at købe ind i Fredericia og acceptere en mindre omvej. Samlet set betyder oplands- og konkurrenceforholdene, at detailhandlen i Fredericia er i stærk konkurrence og har et begrænset opland. Det er derfor naturligt, at dækningsgraden for detailhandlen i er under 100, da der vil gå mere handel ud af, end der går ind af handel fra kunder uden for kommunen. Bymidten og aflastningsområdet som supplerende og konkurrerende centre Bymidten og aflastningsområdet udgør de to overordnede centre i Fredericia Kommune. De to indkøbsområder rummer i de store træk forskellige butikstyper og forskellige butiksstørrelser og supplerer derfor hinanden i betydeligt omfang. Aflastningsområdet har sin specialisering inden for bil og bolig. Der er forhandlere af mange af de store bilmærker og biludstyrsbutikker i området. Inden for bolig rummer området en række store møbel- og tæppebutikker, hårde hvidevarebutikker, elektronikbutikker, byggemarkeder mv. Bymidten har sin specialisering inden for ting til krop og sjæl med butikker inden for eksempelvis tøj, sko, briller, smykker, kropsplejeprodukter, sportsudstyr, musik, bøger og bager, som suppleres af restauranter, cafeer, konditorier, biograf, fitness, tatovører mv. Aflastningsområdet rummer store butikker. Bymidten rummer mindre butikker. På den måde supplerer de to hovedcentre hinanden godt, men arbejdsdelingen er ikke rendyrket. Aflastningsområdet rummer også enkelte butikker inden for bymidtens speciale, som eksempelvis beklædningsbutikker, og enkelte butiksenheder i aflastningsområdet er også mindre butiksenheder. Blandingen af butikstyper de to områder imellem skaber en utydelig profil og svækker Fredericias attraktivitet som indkøbsby. Det er veldokumenteret, at et stort udbud på er stærkt medvirkende til kundernes valg af indkøbssted. En blanding, hvor bymidten og aflastningsområdet rummer lidt af det hele vil derfor

12 12 samlet set gøre Fredericia mindre attraktiv som indkøbsby. Et stort og koncentreret udbud forventes at spille en særlig betydelig rolle i Fredericia, da kunderne har let adgang til et stort udvalg i Kolding og Vejle og derfor let kan fravælge Fredericia, hvis udbuddet i bymidten og aflastningsområdet ikke vurderet at være attraktivt. Det er også kendetegnende, at aflastningsområdet er særdeles velforsynet med dagligvarebutikker. Området rummer stort set alle discountkæder samt et stort Føtex og står for ca. 30 % af dagligvareomsætningen i kommunen. Bymidten rummer et mindre Føtex og en enkelt discountbutik og står for ca. 18 % af dagligvareomsætningen i kommunen. Den begrænsede dagligvareomsætning i bymidten begrænser antallet af daglige kunder, der besøger bymidten for at købe dagligvarer. Konsekvensen er, at antallet af kunder i bymidten falder, og at det afledte salg i bymidtens udvalgsvarebutikker derfor også falder. Bymidtens dagligvareomsætning på ca. 200 mio. kr. om året svarer til i størrelsesordenen 1,1 mio. kundebesøg om året eller ca kundebesøg om dagen. Undersøgelser i andre byer viser, at et besøg i en dagligvarebutik typisk medfører et afledt salg i en udvalgsvarebutik i % af indkøbsturene. Regneeksemplet illustrerer, at bymidtens dagligvarebutikker har stor betydning for antallet af kunder i bymidten og omsætningen i udvalgsvarebutikkerne. Eksemplet illustrerer også, at der er ekstra handel at hente for bymidtens udvalgsvarebutikker, hvis dagligvarehandlen i bymidten kunne øges. Risikoen for tab af udvalgsvarehandel i Fredericia bymidte vurderes at blive større af nærheden til Kolding og Vejle, som er meget attraktive udvalgsvarebyer. Dagligvarebutikkerne spiller selvfølgelig også positivt ind på udvalgsvarehandlen i aflastningsområdet, men det er nærliggende at antage, at omfanget af afledt handel mellem dagligvareindkøb og udvalgsvareindkøb i aflastningscentret er mindre. Aflastningsområdets udvalgsvareudbud består i højere grad af større forbrugsgoder, hvor indkøbene er mindre styret af spontanitet end for bymidtens butikstyper, og afstandene mellem butikkerne i aflastningscentret begrænser mulighederne for spontane indkøb. I aflastningsområdet er der igangsat udvikling af et megacenter på m 2 og et nyt vestcenter, som yderligere vil styrke dagligvare- og udvalgsvarehandlen i området. Udviklingen vil styrke detailhandlen i Fredericia samlet set, hvis det fører til nye kunder udefra, eller hvis det afholder kommunens borgere fra at handle i de konkurrerende byer eller på nettet. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at udviklingen i aflastningsområdet ikke sker inden for de butikstyper, som er bymidtens speciale. Bymidten har begrænset dagligvarehandel, som betyder at færre kunder dagligt besøger bymidten. Det er derfor vigtigt at dagligvareindkøbene i bymidten ikke begrænses yderligere. Det ligger uden for analysen at vurdere, hvor nye dagligvarebutikker i aflastningsområdet vil hente omsætningen fra. Generelt vil det være sådan, at nye dagligvarebutikker ikke vil føre til at omsætningen i kommunen øges med medføre en omfordeling af, hvor kunderne køber ind. Umiddelbart vurderet vil det i høj grad være tilfældet i aflastningsområdet, da der allerede er et stort udbud af dagligvarebutikker i området. Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at flere dagligvarebutikker i området vil tiltrække kunder udefra og afholde kommunens borgere fra at købe dagligvarer andre steder. Nye dagligvarebutikker vil normalt hente mest omsætning fra butikkerne tættest på, og effekten vil aftale med afstanden. Hvor meget en yderligere udbygning med dagligvarebutikker i aflastningsområdet vil reducere dagligvarehandlen i bymidten vil forudsætte en nærmere analyse. Bymidten Bymidten er kendetegnet af, at koncentrationen af butikker omfatter den centrale del af Danmarksgade mellem Vendersgade og Princessegade, Vendersgade mellem Danmarksgade og Jyllandsgade, Gothersgade mellem Danmarksgade og Sjællandsgade samt Jyllandsgade mellem Gothersgade og Domus Axel. De centrale strøggader er således nordligt beliggende i bymidteområdet inden for voldene. Der er også butikker uden for det centrale område, men her ligger butikkerne mere spredt. Det er også kendetegnende, at det centrale indkøbsområde ligger mellem Midtpunktet og Domus Axel, der kan karakteriseres som bymidtens to ankerpunkter. De to ankerpunkter udspænder den stærke del af strøggaderne mellem sig.

13 13 / Handelsgader og parkeringsområder. Midtpunktets styrke som ankerpunkt begrænses af, at dagligvareudbuddet kun omfatter en mindre butik (Fakta), mens Domus Axel har betydelig styrke med Føtex og H&M som de store ankerbutikker. Der er typisk en sammenhæng mellem trafiksystemet og butiksstrukturen i en bymidte, hvor de store og velbeliggende ankomstpunkter (store parkeringspladser i sammenhæng med store indfaldsveje) er bestemmende for, hvor kunderne kommer fra og dermed, hvor det er attraktivt at drive butik. Midtpunktet ligger strategisk godt placeret for kunder, der via Danmarksport og Danmarksgade kommer fra det betydelige nordlige opland i Fredericia by og området nord for. Domus Axel ligger placeret ved indfaldsvejen, Prangervej-Danmarksgade, som giver adgang fra det vestlige og sydlige opland til p-søgeringen ved Købmagergade. Der er parkeringspladser ved Midtpunktet og Domus Axel. Vurdering af om ankomstsystemet er tilstrækkeligt og spiller optimalt sammen med butiksstrukturen indgår ikke i analysen. Umiddelbart vurderet vil kunderne ikke give Fredericia topkarakter for biltilgængelighed. Afstanden fra stationen på ca. 1 km. betyder, at stationen som ankomstpunkt ikke kan aflæses i butiksstrukturen.

14 14 har indført betalingsparkering i de centrale dele af bymidten. Vurdering af fordele og ulemper ved betalingsparkering indgår ikke i analysen. Erfaringer fra andre byer viser, at betalingsparkering normalt gør det lettere for kunderne at finde ledige parkeringspladser, fordi ansatte og andre finder alternative steder til langtidsparkering. I Fredericia må fordelene ved bedre muligheder for at finde en velbeliggende parkeringsplads opvejes mod ulemperne. Umiddelbart vurderes sammenhængen at være, at en bymidte med høj attraktivitet har mulighed for at pålægge høj afgift, da kunderne vil vælge bymidten trods udgiften. På den anden side kan afgift i en bymidte, der står svagere i konkurrencen, blive en medvirkende årsag til fravalg af bymidten. Fredericia bymidte er i konkurrence mod Kolding Storcenter, hvor der er gratis og ubegrænset parkering, og det er sandsynligt, at mange kunder ankommer i bil til Fredericia bymidte. Hvad betydningen er kan belyses gennem en kundeinterviewanalyse og en parkeringsanalyse. Det er målet, at FredericiaC og bymidten skal knyttes sammen via Gothersgade med et attraktivt og levende strøg. Der er ca. 300 meter fra afslutningen af den intensive del af strøget i Gothersgade til FredericiaC. Til sammenligning udgør den intensive del af det nuværende strøg meter. Sammenkoblingen af de to områder med tæt liggende butikker vil forudsætte et butiksareal på i størrelsesordenen m 2. Hvis strækningen mellem Sjællandsgade og FredericiaC skal fyldes ud med aktive butiksfacader, vil det således kræve en vækst på i størrelsesordenen 30 % oven i det nuværende butiksareal i bymidten. Bydelscentrene Fredericia har 6 bydelscentre, men kun bydelscentret i Erritsø har et større antal butikker med et bredere udbud, som også omfatter udvalgsvarebutikker. Bydelscentret ved Vesterbrogade knytter sig til stationen og har historisk spillet en rolle som blandet butiksområde med en funktion som bydelscenter. Centret rummer Netto og varetager således en dagligvarefunktion, mens udvalgsvareudbuddet er stærkt begrænset. De øvrige bydelscentre rummer stort set ikke udvalgsvarebutikker, men varetager en funktion som lokale muligheder for dagligvareindkøb. Bydelscentrenes beliggenhed afspejler i store træk befolkningskoncentrationerne i Fredericia by og har en god fordeling, som overalt skaber korte afstande mellem bolig og dagligvarebutikker. I Fredericia nord ligger de tre bydelscentre tæt. Bydelscentret ved Nymarksvej er nyt. Det ligger centralt placeret i oplandet i nordbyen og rummer to dagligvarebutikker. Centret ved Skansevej rummer en enkelt dagligvarebutik, og centret ved Højdepunktet rummer ikke dagligvarebutikker. Strukturen peger på, at centret ved Nymarksvej spiller en rolle som bydelscenter for dagligvarer, mens de øvrige centres rolle er mere begrænset og lokal. Skærbæk og Taulov Skærbæk og Taulov har fortsat dagligvareforsyning og Taulov rummer enkelte udvalgsvarebutikker. Butikker med særligt pladskrævende varer Fredericia rummer seks områder til butikker med pladskrævende varer. Her til kommer, at aflastningsområdet rummer et større antal butikker med særligt pladskrævende varer. Samlet er der meget stor rummelighed og gode muligheder for at lokalisere butikker med pladskrævende varer i. Som tidligere nævnt har Fredericia en styrkeposition inden for biler. Aflastningsområdet rummer en større koncentration af bilforhandlere, som sandsynligvis har et betydeligt opland. Kunderne kan inden for begrænset afstand se et større udbud af de kendte mærker. Ud over aflastningsområdet er der ved afkørsel 59 et antal bilforhandlere, ligesom der er en enkelt bilforhandler i DanmarkC. Arealbehov Det fremtidige behov for areal til udvidelse af detailhandlen i afhænger af befolkningsudviklingen, udviklingen i privatforbruget, nethandlen,

15 15 udviklingen i omsætningen pr. kvadratmeter i butikkerne og af udviklingen i s markedsandele i forhold til de konkurrerende kommuner. Som nævnt er omsætningen i gået lidt tilbage siden seneste analyse fra Den væsentligste årsag er, at de konkurrerende kommuner har erobret markedsandele, og at nethandlen i dag har overtaget en del af handlen i de fysiske butikker. Et behov for areal til udvidelse af detailhandlen i påvirkes positivt af, at faldet i privatforbruget sandsynligvis har nået sit lavpunkt, og at det sandsynligvis vil stige de kommende år. Spørgsmålet er blot, hvornår det for alvor vil stige igen, og hvor meget det vil stige. Behovet for udvidelse påvirkes herudover positivt af forventningerne om, at befolkningstallet forventes at stige. Behovet for areal påvirkes negativt af, at nethandlen må forventes at fortsætte med at tage andele fra de fysiske butikker, men det er usikkert, hvor hurtigt det vil gå. Endelig er det usikkert, om fortsat vil tabe markedsandele til de konkurrerende kommuner eller om udviklingen vil vende. Da behovet for areal til udvikling af detailhandlen er præget af usikkerhed, er der udarbejdet to alternative scenarier for det fremtidige arealbehov. Scenarierne omfatter ikke behov for areal til butikker med særligt pladskrævende varer. Minimumsscenariet illustrerer en situation, hvor alt der begrænser behovet for butiksareal vil blive opfyldt. Det viser, at den forventede omsætning i 2026 vil kunne klares på et detailhandelsareal, der er m 2 mindre end i dag. Maksimumsscenariet illustrerer en situation, hvor alt, der skaber behov for mere butiksareal, bliver opfyldt. Det viser et behov på m 2. Det betydelige spænd i scenarierne er et udtryk for usikkerheden om eksempelvis, hvordan privatforbruget vil udvikle sig, og hvordan nethandlens udbredelse vil blive. Et gennemsnit af de to scenarier vil svare til et beskedent behov for udvidelse af butiksarealet på i størrelsesordenen m 2. Det beregnede arealbehov udtrykker behovet oven i det eksisterende detailhandelsareal. Udover arealbehovet i de to scenarier vil det være et muligt behov for butikker med et stort regionalt opland som eksempelvis store bilforhandlere mv. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det beregnede arealbehov udtrykker det samlede behov for areal. Bag det beregnede behov for udvikling vil der på grund af den almindelige strukturudvikling i detailhandlen vil være et løbende behov for nyt butiksareal samtidig med, at der vil ske lukninger af eksisterende og mindre attraktive butikslokaler. Anbefalinger På baggrund af analysen er der udarbejdet en række anbefalinger til udvikling af butikslivet i Fredericia som helhed og i bymidten. Anbefalingerne skal læses som et idekatalog, der kan kvalificeres yderligere. Detailhandlen og andre aktører kan inddrages i arbejdet. Anbefalinger vedrørende Fredericia by som helhed Arbejdsdelingen mellem bymidten og aflastningsområdet i Fredericia vest kan gøres endnu tydeligere, så de to områder supplerer hinanden frem for at konkurrere. Konkurrence mellem de to områder skaber en situation med

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) By- og Teknikudvalget, 02-09-2014 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 2. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

August Fredericia kommune

August Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Udkast 12. marts 2015 Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S Februar 2015 INDHOLD Detailhandlen i 10 byer Aarhus - 260.000 indbyggere Kolding

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

MAJ 2015 DETAILHANDELSANALYSE RANDERS KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2015 DETAILHANDELSANALYSE RANDERS KOMMUNE RAPPORT MAJ 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 18 BUTIKSANALYSE 38 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 44 ANALYSE: BYDELSCENTRENE I RANDERS 62 ANALYSE: CENTERBYERNE 66

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Detailhandel. Detailhandelsanalyse

Detailhandel. Detailhandelsanalyse Detailhandel Definition af detailhandel Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT INDHOLD 4 SAMMENFATNING 6 BYEN & PROJEKTET 10 DETAILHANDLEN I HOLBÆK KOMMUNE 12 OMKRINGLIGGENDE HANDELSBYER 15 OPLANDSANALYSE 22 EFFEKTER AF UDBYGNING

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Maj 2015 Udvikling af detailhandlen Hillerød Bymidte

Maj 2015 Udvikling af detailhandlen Hillerød Bymidte Maj 2015 Hillerød Bymidte Notat 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 6 Tendenser i detailhandlen 8 Handelslivet i 12 Fysiske indgreb, der kan understøtte handelslivet 16 Anbefalinger til udvikling af handelslivet

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Detailhandelsanalyse

Detailhandelsanalyse HVIDBJERG Detailhandelsanalyse Struer Kommune STRUER DETAILHANDEL HJERM Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse i Struer Kommune, 2011 COWI A/S i samarbejde med Struer Kommune Fotos: COWI A/S Layout:

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 2 2 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 3 INDHOLD OM DETAILHANDELSANALYSEN 5 RESULTATERNE AF ANALYSEN 6 HVORDAN

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City

Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City Detailhandelsplanlægning i Århus Kommune. Hvad har Bruuns Galleri betydet? Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City Detailhandelsplanlægning

Læs mere

4. Centerstruktur og detailhandel

4. Centerstruktur og detailhandel 4. Centerstruktur og detailhandel hovedby større Lokalby mindre lokalby Landsby Kort 4.1 27 MÅL FOR CENTERSTRUKTUREN Som nabokommune til Odense og Svendborg Kommune, der især for Odenses vedkommende har

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen. Sagsnr

Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen Borgerrepræsentationen vedtog den 27. januar 2011 medlemsforslaget

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere