Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne"

Transkript

1 Idékatalog Borgernes input til udvikling i Uldum Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By & Landskabsdesign 2008

2 Indhold Indhold 2 Idekatalog for Uldum - ideer til fremtidens landsby 3 Planmæssige forudsætninger 4 Uldum idag - kvaliteter og værdier 8 På vej mod en vision for Uldum - hvor vil vi hen? 10 Landsbyens landvindinger 14 Landsbyens landskab, grønne rum og stier 17 Landsbyens fællesskab og kulturliv 21 Bymidten, torvet og handelstivet 24 Trafikken og sammenhængene udadtil 28 Den videre proces 31 Projekter og aktører 32 Planens tilblivelse og kontaktinfo 34 Dette idekatalog er udarbejdet af COWI By- & Landskabsdesign i samarbejde med Uldum Lokalråd og Hedensted Kommune Idekataloget er vedtaget af Temaudvalget i Hedensted Kommune i august Planen er ikke juridisk bindende, men vil indgå i den videre planlægning som et udtryk for lokalsamfundets ønsker og ideer til udviklingen af Uldum. Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By- & Landskabsdesign takker alle medvirkende for deres bidrag gennem processen.

3 Idekatalog for Uldum - ideer til fremtidens landsby Uldum Lokalråd var knap tiltrådt, da der fra Hedensted Kommune blev bevilget kr. til et idekatalog for Uldum. Det har været en lang og givende proces, hvor vi har fået god hjælp fra både Hedensted Kommune og COWI, som er konsulenter på opgaven. Den største hjælp har vi dog fået af borgere i Uldum, som har været flittige ved de 2 borgermøder vi har holdt, og som har givet mange gode kommentarer med på vejen. Intet idekatalog uden borgernes indflydelse, men vi havde ikke forventet, at der var så stor opbakning til planen. Tak for det. Idekataloget skal ses som en ønskeseddel til Uldums udvikling, en sammenfatning af de kræfter der rører sig i Uldum, og som man ønsker fremover skal udvikles. Idekataloget er altså ikke en plan, som bare føres ud i livet, det er en plan som vil blive brugt som inspiration og dialog i forhold til fremtidige planer, der berører Uldum. Vi håber alle borgere i Uldum kan genkende såvel deres by som deres ønsker til udviklingen af samme, og vi glæder os som lokalråd over det engagement og den opbakning vi har fået. På vegne af Uldum Lokalråd. Ulla Hjorth Jespersen Formand

4 Planmæssige forudsætninger Idekataloget er blevet til under hensyntagen til de bindinger for området, som bunder i gældende lovgivning og politisk vedtagne planer. Det er: - Kommuneplan for Tørring-Uldum Kommune og efterfølgende tillæg nr. 5, 10, 14 og 15 - Regionplan 2005 Vejle Amt - Forudgående høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan, Strategi for Kommuneplan 2009 Hedensted Kommune Desuden har Temaudvalget udmeldt de overordnede rammer for processen. Boligudvikling Indbyggertallet i Uldum er på 4 år steget med ca 90 personer eller 7% indbyggere i Den gældende kommuneplan forudsætter en tilvækst på 7-8 boliger årligt i Uldum, men i øjeblikket går det stærkt. I løbet af de sidste 4 år er der er flyttet 90 nye borgere til byen, hvilket giver en tilvækst på 1,75% årligt - næsten det dobbelte af landsgennemsnittet. Der er udarbejdet en samlet dispositionsplan og kommuneplantillæg for en udbygning af Lillekongens Ager med parcelhuse, hvoraf en stor del forventes byggemodnet i Nye parcelhuse på Lillekongens Ager skyder op, og Uldum vokser mod vest. For boligområderne gælder følgende rammer: bebyggelse må højest opføres i 1½ plan og bygnings-højden må ikke overstige 8½m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25%. For område 3D3 gælder særlige bestemmelser. Her er et område udlagt til blandet bolig og erhverv. Offentlig service Uldum er rigt forsynet med institutioner, og har bl.a. Uldum Skole (et-sporet uden overbygning), Uldum Højskole, Fritidshuset (Skolefritidsordning 52 pladser), Børnekæret (47 børnehavepladser), Ældrecenter Nedergården med skærmet enhed for senil demente og bofællesskaberne Åbo og Egespring (16 boenheder til fysisk/psykisk handicappede). Desuden biblioteksfilial, kommunekontor, svømmehal, kirke, forsamlingshus, ridehal, idrætsanlæg og -hal. Bebyggelsesprocenten i områder til offentlige formål må ikke overstige 25%. Bygningshøjden må ikke overstige 8½m og bebyggelse må maksimalt være 2½ etage. Detailhandel Uldum Skole er 1-sporet fra børnehaveklasse til 6. klasse. De ældste elever skal skifte skole. Bageren og tøjforretningen i Søndergade. Uldum har lokalcenterstatus med kommunecenterfunktioner i kommuneplanen for den gamle Tørring-Uldum Kommune. Rammen for detailhandel er ikke fordelt på byer. Butikker kan placeres i bymidten og forsyningen af dagligvareforretninger må maksimalt være 3000m2 og udvalgsvareforretninger maksimalt 1000m2. Der kan som udgangspunkt ikke placeres butikker udenfor bymidten, som er udpeget i Regionplanen. En del af bymidten er omfattet af en kirkebyggelinje, som umiddelbart forhindrer bebyggelse over 8,5m. Hedensted Kommune oplyser, at rammerne for butiksareal i kommunen ikke er fuldt udnyttet, men at der for øjeblikket ikke er fysisk mulighed for at indrette større butikker i Uldum.

5 Kortbilag nr. 1 Område 3 Uldum Gældende kommuneplanrammer for Uldum. Bymidten er markeret med rødt.

6 Idag findes der Brugs, apotek, isenkræmmer, bager, tøjbutik, kro, bodega, blomster/brugskunstforretning, pengeinstitut og enkelte mindre forretninger. I bymidten er der private ideer om en byomdannelse mellem Søndergade og I.P. Hansensvej til detailhandel og boliger. Trafik Der er store udbygningsplaner igang syd for Uldum, hvor Vestvejen til Horsens åbnede forrige år og en motorvejsstrækning ca 2 km syd for byen er under planlægning. Uldum er ikke repræsenteret i Hedensted Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007, men borgerhøringen forud for planen pegede på flere steder i byen, hvor en trafikdæmpning eller omlægning af vejforløb er ønsket. En forlægning af Skanderborgvej mod øst er indtegnet som princip i kommuneplanen, og der har tidligere været dialog med Vejle Amt om en cykelsti til Vester Ørum. Kig over Skanderborgvej mod vest til det nye erhvervsområde og JYSKs centrallager i baggrunden. Erhvervsudvikling De store investeringer i infrastruktur betyder, at Uldum bliver et attraktivt sted for erhvervsvirksomheder. Med udgangen af 2005 blev der planlagt for 40ha erhvervsjord syd for Uldum (ramme 3.E.7), som er solgt - hovedparten til JYSK, som har opført et nyt m 2 stort centrallager for Nordeuropa sydøst for byen. Der er i øjeblikket ikke flere byggemodnede erhvervsgrunde i Uldum, men det forventes, at der i løbet af 2008 bliver udarbejdet en lokalplan syd for byen (ramme 3C1), hvor arealet kan anvendes til kontor og erhverv. I den nordlige del af Uldum omkring Lilleåen ligger et industri- og erhvervsområde, ligesom der ligger et mindre erhvervsområde centralt i byen ved Kærvejen. Landskab Uldum er naturskønt beliggende ved Kæret og Lilleåen og Regionplan 2005 for Vejle Amt, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv lægger en række bindinger på arealerne i og omkring Uldum. Lilleåen er omfattet af en 150m åbeskyttelseslinje på begge sider af åen. Byggeri indenfor denne linje kræver dispensation fra kommunen. Kæret og arealerne omkring Lilleåen er lavbundsarealer og potentielle vådområder, som er beskyttet natur, og hvor skovrejsning er uønsket. Der er indtegnet et større skovrejsningsområde sydvest for Uldum i Regionplanen. Kulturmiljø Stationsbyen er i sig selv et kulturmiljø i form af stjerneudskiftningen, hvor markskel og veje danner en stjerneformet struktur, der stråler ud fra bymidten. Kirken har en særlig status i Uldum. Den har en kirkebyggelinje i en radius af 250m omkring sig, indenfor hvilken der maksimalt må bebygges i 8,5m højde. Desuden er et større areal nord og øst for kirken udpeget som kirkeomgivelser, hvorfra der skal være frit udsyn til kirken. Det gamle banespor igennem byen er omfattet af lokalplanen for Lillekongens Ager og bør videreføres i den kommende planlægning. Uldum Kirke ligger uforstyrret ved Kirkegade med præstegården ved siden af.

7 Kort & Matrikelstyrelsen Bygge- og beskyttelseslinjer Målforhold 1:10000 Dato 1/ Signaturforklaring Copyright KMS Kort & Matrikelstyrelsen Regionplan 2005 Landskab Målforhold 1:20000 Dato 7/ Signaturforklaring Copyright KMS

8 ROSENVÆNGET HVILEHØJPARKEN FASANVEJ Uldum By, Uldum SØNDERLØKKE LÆRKEVEJ NORDVESTVEJ VESTERGADE Uldum By, Uldum NORDVESTVEJ SKOLEGADE SOLSORTEVEJ MÅGEVEJ SKOLEGADE VESTERGADE NORDVESTVEJ KILDEBAKKEN Fasanvej FASANVEJ Vestergade SKOLEGADE BAKKEGÅRDSPARKEN SEBASTIANSVEJ VESTERLED BAKKEN SLIPPEN I P HANSENS VEJ HØJSKOLEBAKKEN INDUSTRISVINGET PASSAGEN INDUSTRIVEJ RASMUS SØRENSENS STI STATIONSVEJ SØNDERGADE ØSTERLED TORVESTRÆDE NORDVESTVEJ ØSTERLED NØRREGADE Kirkegade TJØRNEVEJ INDUSTRIVEJ INDUSTRIVEJ MEKUVEJ KIRKETOFTEN KASTANIEVEJ KIRKETOFTEN ÅPARKEN ÅVANGEN KIRKEGADE ÅPARKEN ØSTERVÆNGET ÅPARKEN DORTHEASVEJ ÅPARKEN ÅBRINKEN NØRREGADE HAURUMVEJ DORTHEASVEJ HAURUMVEJ DORTHEASVEJ NØRREGADE Uldum idag - kvaliteter og værdier Uldum Kro er en bygning med fine, kunstneriske detaljer i murværket. Kærvejen Nørregade POUL M MØLLERS PLADS Skolegade Søndergade Bevaringsværdig bygning Bevaringsværdig bebyggelsesstruktur Bevaringsværdig struktur Bevaringsværdig bygning Lars Larsens Vej Bevaringsværdier Uldum mølle med de gamle træer omkring sig markerer indgangen til byen Ud over stjernestrukturen og banesporet er der i Uldums ældre bydele en række bygninger, som besidder arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet eller som har kulturhistorisk betydning. Uldums huse er ikke registreret som bevaringsværdige nogetsteds, da der ikke findes et kommuneatlas for byen, og de bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer er ikke indskrevet i en lokalplan. I forhold til den kommende planlægning og udvikling gør idekataloget opmærksom på, at Uldum rummer bygningsmæssige kvaliteter. Det er f.eks. Møllen, kirken, højskolens hovedbygning og en række stationsbyhuse i Nørregade. Dertil kommer bygninger, som er bevaringsværdige fordi de indgår i en samlet struktur. Det er f.eks. bygninger, der definerer gaderummene i Søndergade og Nørregade. En sådan bygning kan godt erstattes af en ny, men den nye bygning skal udfylde den samme rumlige funktion, som den gamle. Det betyder, at huse, der definerer et gadeforløb så vidt muligt skal holde samme facadelinje og eventuelt også højde.

9 Borgernes bærende værdier for udviklingen af Uldum er: Det er vigtigt, at man kan bosætte sig i Uldum og bevare tilknytningen gennem hele livet. Der skal ikke bygges højhuse eller ghettoer. Der skal udvikles, så der kommer børnefamilier til byen. Det skal være et rart sted for børn, voksne og ældre. Det er vigtigt at bevare landsbypræget. Højskolen er med til at bibringe kultur og uddannelse til byen. Et aktivt foreningsliv med kulturelle arrangementer giver dynamik og sammenhold i en by. Det bestående liv i foreningerne er fint, men der skal udvikles nye aktiviteter. Uldum Kær er en bevaringsværdig oase for naturelskere, og giver bredde i oplevelsen af at bo i Uldum. Der skal være en åben forbindelse til landet. Der skal være grønne pletter som er tilgængelige. Uldum skal ikke bruge kræfter på at være eller blive en turistattraktion. Der skal være børnehaver, skole, fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Busforbindelser på tværs i Hedensted Kommune samt til Horsens og Vejle er med til at gøre det attraktivt at komme til Uldum for de unge og midaldrende. Arbejdspladser, dynamik og mulighed for at trække borgere til med forskellig baggrund. Erhvervslivet ønsker udvikling - ikke afvikling. Fremover skal man satse på mindre virksomheder. Gaderum i Nørregade med huse placeret i samme facadelinje. Ejendommenes stil, materialer og farver er typisk for landsbyens hovedgade. Ejendom i Skolegade med fine murværksdetaljer og sprossede vinduer

10 I grupperne blev der diskuteret ivrigt og skrevet mange gode ideer ned på de gule sedler. 10 På vej mod en vision for Uldum - hvor vil vi hen? Uldum er en by, som i disse år oplever en rivende udvikling i form af store anlægsprojekter og kraftig vækst i boligbyggeriet. Der er derfor behov for at redefinere byens identitet, nu hvor den har vokset sig større end en landsby. I april 2008 blev der afholdt en workshop hvor 85 Uldum-borgere deltog, og hvor tre scenarier for Uldums fremtidige profil indledte diskussionen; Entreprenante Uldum, Uldum for krop og sjæl og Uldum - Årets landsby. De satte gang i diskussionen i forhold til 5 forskellige temaer, som efterfølgende udgør idekatalogets 5 hovedindsatsområder. De tre sider er tilstede i byen idag, og fremtidens Uldum vil sandsynligvis være formet af dem alle - blot på forskellige steder og i forskellig grad. Landsbyscenariet som garant for nærheden til hinanden og naturen kan blive kernen i byens udvikling. Det kan forenes med et fokus på rekreative værdier og sammenhæng i de mange tilbud. Mod syd kan det entreprenante Uldum udfolde sig som det nye erhvervscentrum ved Vestvejen, og midtbyen kan opprioriteres. Uldums rolle i forhold til nabobyerne kan fremover være at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter og et aktivt byliv i en attraktiv bymidte. Sammen med Tørring venter der en spændende opgave med at markedsføre og synliggøre oplevelsesmulighederne i Kæret. Workshoppen blev indledt med en virtuel byvandring i Uldum. Fremtidens voksende landsby rummer omsorg for hinanden og plads til køer udenfor vinduerne.

11 m 11 TRAFIKKEN OG SAMMEN- HÆNGENE UDADTIL Vonge Tørring Ølholm Åle Uldum Rask Mølle Hornborg Havrum O og N Vrønding Korning Lund Hatting Torsted HORSENS WORKSHOP 5 Bøgballe Ildved Bottrup? Hvordan spiller Uldum sammen med de omkringliggende byer? Fungerer skoledistrikter, kollektiv trafik og cykelstier? Jelling Vindelev Grejs Lindved Kragelund Øster Snede Løsning Hedensted VEJLE? Uldum ligger i et trafikalt smørhul ved Vestvejen, Skanderborgvej og den kommende motorvej. Hvordan kan det udnyttes? Mekuvej - blandet bolig/erhverv Lillekongens Ager Nyt boligområde Åparken Nyt boligområde? Hvordan skal de tre parallelveje I.P. Hansensvej, Søndergade og Tjørnevej afvikle midtbytrafikken? JYSK - planlagt erhvervsområde Motortrafikvejen til Horsens giver hurtig adgang til Uldum, men skjuler også byen. TRAFIKINFO! Et nyt parcelhus medfører 5 bilture pr. dag. I Lillekongens Ager er der plads til boliger iflg. Kommuneplanen. Højskolebakken er en markant indfaldsvej - er det også en affyringsrampe? Krydset Kirkegade/Søndergade/Nørregade/I.P. Hansensvej/Kærvejen er et komplekst sted. Er der behov for gennemkørsel til alle vejene? Der kører dagligt busser til Vejle, Rask Mølle, Brædstrup, Horsens, Tørring, Hedensted, Billund og Give. Det forventes, at der vil være 150 ansatte på JYSK og der vil køre 300 lastbiler til og fra centrallageret hver dag. Skolegade og krydset Skolegade/Søndergade skal afvikle al trafik fra Lillekongens Ager, skolen og Brugsen. Virker chikanerne og de hævede flader efter hensigten? Deltagerne på workshoppen blev opdelt i grupper efter 5 temaer, og hver gruppe fik en plakat med oplysninger, billeder og kort som udgangspunkt for diskussionen.

12 12 Uldum - Årets landsby Uldum opfatter sig som en landsby på trods af, at den med sine knap 1300 indbyggere er en egentlig by. Landsbypræget kommer til udtryk i byens bebyggelsesstrukturer, husenes arkitektur, de smalle grusveje, de grønne åndehuller og de gamle træer, som vokser i haverne. Inde midt i byen græsser heste og et æsel. Udfordringen for Uldum er at finde en måde at udvikle sig på, som respekterer landsbykarakteren og gør de nye bydele til en integreret del af byen. Landsbyens nærhed til grønne områder, den lille, overskuelige skala og sameksistensen med landbruget er kodeord. Uldum - Årets landsby A Uldum har fået prisen som Årets Landsby, på trods af at byen har rundet de 1500 indbyggere, og egentlig er for stor. Begrundelsen for prisen er, at Uldum værner om landsbyernes værdier og er et lysende eksempel på en byudvikling, der tilgodeser det nære og grønne. Rekreative stier og grønne oaser fi ndes spredt ud over hele Uldum, og de mange grønne områder betyder, at der ikke er plads til at bygge fl ere huse i byen, selvom der er stor interesse for at bosætte sig her. Ejerne af en række grønne arealer er gået sammen i et fælles græsningslaug, så heste, geder, køer og et enkelt æsel kan skabe landmandsliv rundt om i byen til glæde for både store og små. Højskolen har udvidet programmet med en husmandslinje i samarbejde med Bygholm og Skov- og Naturstyrelsen, som skal uddanne deltagerne i den særlige form for rekreativt landsbyjordbrug og naturpleje, som praktiseres her. Uldum for krop og sjæl Scenariet bygger videre på potentialet i et samarbejde imellem Uldums mange foreninger og institutioner. Byens mange tilbud kan bindes sammen i et rekreativt bånd, hvor sport, leg, velvære og oplevelser i naturen er i højsædet. En videreudvikling af tilbudene kan gøre Uldum til det bedste sted i regionen at tilbringe sin fritid. Uldum for krop og sjæl B Lokalrådet i Uldum var lørdag vært ved indvielsen af det sidste stykke af det grønne sports- og oplevelsesnet, som nu omkranser byen, og tilbyder en række aktiviteter til borgere og besøgende. Den røde snor blev klippet til Mølleskoven, hvor 3000 egetræer om en årrække vil danne en fl ot skov. Ved indvielsen var en række foreninger og frivillige langs de grønne ruter på plads, og der var mulighed for at få en ridetur ad de nye stier til Kæret og skoven, prøve kræfter med cykelcrossbanen, tage en løbetur eller nyde en madkurv fra Kroen på et af de 3 madpakkesteder. Idrætsklubben og højskolen har fået stor succes med at tilbyde krop og sjæl-kurser med wellnessbehandlinger, yoga og madlavning.

13 13 Entreprenante Uldum Beliggenheden i et kommende smørhul mellem Horsens og Vejle med direkte forbindelse til lufthavnen gør Uldum interessant for erhvervsbyggeri i stor skala. Udbygningen af infrastrukturen og erhvervsområderne syd for byen kan sætte gang i udstykningen af nye boligområder og styrke byens handelsliv. I scenariet Entreprenante Uldum udstykkes nye, store erhvervsområder, som gør Uldum til et vækstcenter med en aktiv bymidte. Entreprenante Uldum (udefra) C Jysks centrallager i Uldum har netop fejret sit 10 års jubilæum, og den tidligere direktør Lars Larsen glæder sig over, at hans virksomhed var den første til at etablere sig i den gyldne trekant. Siden den spæde start for 10 år siden er yderligere 2 haller kommet til, og et område på 40 hektar er forvandlet til et driftigt erhvervscentrum mellem Vestvejen og motorvejen. Fra motorvejen er der direkte forbindelse til lufthavnen i Billund, som for at imødekomme efterspørgslen har udvidet en række ruter, og som barsler med en ny rute til Kina i efteråret. De mange nye arbejdspladser i området har betydet, at Uldum nu er tæt på at runde de 2000 indbyggere, hvilket har tømt byen for byggeegnede grunde, og betydet, at boligpriserne i området er steget markant. I bymidten har Uldum Invest netop færdiggjort opførelsen af et stort oplevelses- og butikscenter med specialbutikker, torvehal og restauranter, som vil være med til at styrke Uldums handelsliv yderligere. Entreprenante Uldum (indefra)

14 14 Landsbyens landvindinger Byen vokser, men de nye veje og naturinteresserne begrænser udbygningsmulighederne noget. De kulturhistoriske spor fra stjerneudskiftningen og banen, som stadig er tilbage kan bevares i den kommende byudvikling gennem plantning af afgrænsende læhegn langs markstel, anlæg af stier og bevaring af de åbne, grønne rum i bystrukturen. På kortet til højre er vist de områder, som er under udbygning og de områder, som idekataloget foreslår udlagt til byudvikling og byomdannelse i Kommuneplan 09. Princippet er, at den fortsatte udvikling af Uldum kan ske som boligby mod vest og som erhvervsby mod syd og sydøst. Byudvikling JYSK s nye m 2 store centrallager under opførelse set fra Lars Larsens Vej Erhverv: Der er et stort ønske om at sikre en fortsat erhvervsudvikling i Uldum, da det kan være med til at understøtte byens tilbud som helhed. Egentlige erhvervsområder til større virksomheder kan placeres som en selvstændig del af byen nær de store veje mod syd. Dermed undgår man, at de belaster bymidten og boligområderne miljømæssigt og med tung trafik. Placeringen mod syd vil desuden betyde, at virksomhederne ligger i skjul bag Højskolebakken og ikke virker så dominerende set fra bymidten. Mindre håndværks- og servicevirksomheder må fortsat kunne finde plads i de eksisterende erhvervsområder ved Dortheasminde. Boliger: Udbygningen af Lillekongens Ager er i fuld gang, og Uldum ønsker at blive et endnu mere attraktivt sted at bo med nærhed til natur og fritidstilbud. Nye udstykninger til parcelhuse kan placeres mod vest i forlængelse af stjerneudstykningen ved Lillekongens Ager, Hvilehøjparken og Mekuvej. Grønne kiler og grønne rum imellem bebyggelserne kan give nærrekreative muligheder og sikre, at den eksisterende by bevarer kontakten til landskabet. Derudover kan der ske huludfyldning på arealet bag Bakkegårdsparken. Selv ved nybyggeri sniger landsbyens symboler sig ind. Her vognhjul og hestesko på Rosenvænget. VetEx på Industrivej nord for Lilleåen. Her er de udendørs arealer udformet til glæde for byens borgere Det moderne liv på gården med gyngestativ på gårdspladsen. Gårdene er en vigtig del af Uldum. Byomdannelse På længere sigt er der mulighed for at omdanne eksisterende byområder. Kommunekontoret: Hvis Hedensted Kommunes aktiviteter flytter eller der åbnes mulighed for et nyt byggeri, kan området omdannes til centerformål som f.eks. borgerservice, butikker og lignende med tilhørende parkering. Her kan der arbejdes på at styrke bymidten og indramme torvet. Giftgrunden : Såfremt giftgrunden bliver frigjort kan den omdannes til grønt rekreativt område.

15 15 Evt. små service- og håndværksvirksomheder Ny boligudstykning Lillekongens Ager Ny boligudstykning Kuperet landskab med skovbeplantning Skovbælte mellem byen og JYSK JYSK Nyt erhvervsområde Nyt erhvervsområde Byomdannelsesområder (ca 7 ha) Nyt område til boligudstykning (ca 33 ha) Eksisterende boligudstykning (11 ha) Kort over forslag til fremtidige byudviklings- og byomdannelsesområder. Forslaget rummer ialt 140ha ny by - heraf 100ha til erhverv, som kan udvides yderligere mod syd, hvis behovet opstår. Det er næsten en fordobling af Uldums størrelse. Nyt erhvervsområde (ca. 100 ha) Eksisterende erhvervsområde (40 ha) Skovrejsning Skovrejsning på integreret støjvold i landskab (ca 10 ha)

16 Det gamle mejeri - nu virksomheden ChemTek - ligger centralt i byen ved Kærvejen. 16 Det gamle mejeri/chemtek: Virksomheden generer ikke, men den ligger centralt nær byens grønne oase. Hvis virksomheden får behov for at udvide kan den med fordel flyttes ud i de kommende erhvervsområder mod syd. Det nuværende areal kan blive et fælles, rekreativt areal i tilknytning til Vesterled og stationspladsen. Ny udstykning ved Mekuvej i tilknytning til dyrefolde ved rideskolen og en gård. Her er der grønt omkring boligerne. Ønsker til byudviklingen Stationen på Industrivej (det røde hus) og det gamle posthus (det hvide hus) ligger klemt inde af en stor parkeringsplads ved Kærvejen, som benyttes af ChemTeks ansatte.! - Vækstraten på både bolig og erhverv må gerne fortsætte i samme tempo som nu eller højere. - De små håndværks- og servicevirksomheder skal kunne være i byen, men større virksomheder skal ud i de nye erhvervsområder syd for Vestvejen. - Planlægningen skal kunne følge med efterspørgslen efter grunde og det skal sikres, at byens skole og institutioner kan holde trit. - Der må ikke bygges på den grønne forte ved Vesterled. - Rideskolen skal sikres tilstrækkeligt med foldplads til at kunne blive i byen. Hvem kan gøre hvad? Hedensted Kommune Borgerne Andre Nye udstykninger Tilvejebringe plangrundlag, Private jordejere kan Store firmaer kan bidrage byggemodne og sælge kommu- fremme processen og til planudarbejdelse mv. nale grunde. byggemodne grunde. Byomdannelse Udpege områder til byfornyelse. Velfærdsministeriet kan yde Anvise alternative placeringer til refusion til kommunen. virksomheder mv. Opkøbe grunde. Private firmaer kan løfte opgaven.

17 17 Landsbyens landskab, grønne rum og stier Det grønne element er en vigtig del af Uldum, og det kan styrkes fremover, så Uldum fortsat er en by i tæt kontakt med naturen og de rekreative kvaliteter. Landskabet og det grønne er synligt på mange niveauer lige fra det store Uldum Kær til de små landsbyhaver. Grønne oaser Byens nuværende grønne oaser er ved Vesterled, kælkebakken, petanquebanen og idrætsbanerne. Fremover kan der arbejdes for at udlægge flere grønne åndehuller i den eksisterende by og i de kommende udstykninger. De grønne rum kan f.eks. anvendes til naturlegeplads, dyrefolde, frugthaver, ophold og boldspil. Det grønne areal ved pumpestationen på sydsiden af Lilleåen kan omdannes til et aktivt uderum til f.eks. cykelcross eller andre robuste sportsaktiviteter. Hvis Giftgrunden i nord frilægges, kan den også omdannes til et grønt rekreativt område. Haver og træer Den plejede bynatur i form af de store, gamle træer rundt om i byen og de gamle landsbyhaver med plæner og frugttræer er livgivende for byen. De store træer er en særlig kvalitet, og det er et ønske, at der bliver plantet nye træer - særligt langs Lilleåen på vestsiden af Nørregade og ved JYSK. Landsbyhavernes frugtlunde kan være et tema i byens grønne oaser og i de nye udstykninger. De eksisterende store frugthaver og smukke landsbyhaver er en kvalitet for Uldum. Forbindelse til Kæret Uldum Kær bliver i de kommende år udviklet som friluftsattraktion, og det giver mulighed for at skabe gode stiforbindelser fra Uldum til Kæret, som er farbare hele året. En hovedsti kan udgå fra Vesterled langs nordsiden af Lillekongens Ager. Stien fra Lærkevej ud i Lillekongens Ager løber i det gamle banespor, som på sigt kan fortsættes ud i Kæret. Kælkebakken er en del af et lidt overset grønt rum bag forsamlingshuset. Skrånende grønt haveanlæg ved aftægtsboligen i Skolegade med store, gamle træer, stensætning og klippet bøgehæk Lilleåen og det tilstødende grønne område ved pumpestationen set mod øst. Virksomheden Vetex med petanqebanen ses i baggrunden Parklignende frugthave ved Uldumgård med æbletræer og plæne

18 Hesselballe By, Uldum Hesselballe By, Uldum LANGAGERVEJ HESSELBA LEVEJ ULDUM KÆR Hesselballe By, Uldum RIBEVEJ Uldum By, Uldum HESSELBA LEVEJ RIBEVEJ Hesselballe By, Uldum Uldum By, Uldum LANGAGERVEJ HESSELBA LEVEJ LI LEKONGENS AGER DORTHEASVEJ ROSENVÆNGET HVILEHØJPARKEN FASANVEJ Uldum By, Uldum SØNDERLØKKE LÆRKEVEJ NORDVESTVEJ DORTHEASVEJ VESTERGADE Uldum By, Uldum NORDVESTVEJ SKOLEGADE SOLSORTEVEJ MÅGEVEJ SKOLEGADE VESTERGADE NORDVESTVEJ NORDVESTVEJ KILDEBAKKEN FASANVEJ SKOLEGADE BAKKEGÅRDSPARKEN SEBASTIANSVEJ VESTERLED BAKKEN SLIPPEN I P HANSENS VEJ HØJSKOLEBAKKEN INDUSTRISVINGET PASSAGEN INDUSTRIVEJ RASMUS SØRENSENS STI STATIONSVEJ SØNDERGADE ØSTERLED Boring By, Hvirring TORVESTRÆDE NORDVESTVEJ ØSTERLED NØRREGADE Lars Larsens Vej TJØRNEVEJ INDUSTRIVEJ INDUSTRIVEJ MEKUVEJ KIRKETOFTEN KASTANIEVEJ Boring By, Hvirring KIRKETOFTEN ÅPARKEN ULDUM HEDEVEJ ÅVANGEN POUL M MØ LERS PLADS KIRKEGADE ÅPARKEN ØSTERVÆNGET ÅPARKEN DORTHEASVEJ ÅPARKEN ÅBRINKEN NØRREGADE HAURUMVEJ DORTHEASVEJ HAURUMVEJ DORTHEASVEJ ULDUM HEDEVEJ NØRREGADE HAURUMVEJ HORSENSVEJ Kalhave By, Hornborg Kalhave By, Hornborg Uldum By, Uldum Uldum By, Uldum 18 Sti ud til Kæret Rekreativt område langs åen Eksisterende skov Grøn aktivitetskile Dyrefolde og åbent, rekreativt område Grøn legeplads Sti rundt om byen Frugthave Nyttehave Støjvold med beplantning Skov mellem byen og JYSK Kort over landskabsbånd/sti, oaser og skov Grønt rekreativt område Zone til rekreative områder omkring åen Grøn kile ( m2) Sti Grønne oaser i boligudstykningen (ca m2) Skovrejsning Den grønne forte ved gården Vesterled er en del af Uldums kulturarv, og området er til glæde for hele byen, som kan klappe æslet og gederne. Skovrejsning på integreret støjvold i landskab

19 19 Illustration af hovedstien til Kæret som krydses af det rekreative bånd rundt om byen nord for Lillekongens Ager. Regnvandsbassinet kan blive en del af et grønt område i tilknytning til dyrefolde og frugthaver. For at markere nærheden til den omgivende landskab og give mulighed for at rideskolen kan få tilstrækkeligt med foldkapacitet foreslås det, at den grønne kile mellem Kærvejen og stien samt en kile på vestsiden af de foreslåede udstykninger bevares som grønt rum til dyrefolde, rekreative formål og frugthaver. En sti langs Lilleåen kan synliggøre åens rekreative kvaliteter, og kan skabe en naturlig sammenhæng imellem byen og Kæret. Stiforløb rundt om byen For at skabe sammenhæng imellem Uldums grønne rum og boligområderne forslås det, at der anlægges en afmærket, rekreativ sti rundt om byen. Stien kan anvendes til gå- og løbeture og kan skabe genveje til byens aktivitetscentre.

20 20 Skovrejsning Idag har Uldum meget lidt skov, og det vil tage mange år endnu, inden Jubilæumsskoven er opvokset. En byskov mod syd og vest indgår i Regionplanens udpegninger af skovrejsningsområder, men den vil samtidig skærme byen mod Kæret. For at undgå dette, er det et ønske, at der anlægges en skov syd for byen, som skærmer byen mod de kommende erhvervsområder og Vestvejen. Igennem skoven kan der anlægges en sti, der giver adgang rundt om byen, og som indeholder naturlegemuligheder for børn og unge. I skoven kan der f.eks. anlægges et kuperet terræn af jordhøje med overskudsjord fra byudviklingsområderne, som har en støjafskærmende virkning. Nyanlagt regnvandsbassin i mark syd for Kærvejen. Vejen på billedet kan fremover blive hovedsti til Kæret. Mod vest er det et ønske, at planlægningen tilgodeser muligheden for en visuel sammenhæng med Kæret. Ønsker til det grønne - Uldum skal fortsat være en by i tæt kontakt med naturen og det grønne. - Der må ikke bygges på den grønne forte ved Vesterled og lignende oaser skal sikres i nye udstykninger - gerne med dyrehold, fælleshaver eller andre rekreative funktioner. - Der skal arbejdes for skovrejsning på nordsiden af Vestvejen og nordvest for JYSK. De gamle træer i byen skal bevares. Der er ønske om at gøre stien fra Nørregade til Åparken langs åen mere spændende og få flere træer langs stiens østlige del. - Der skal anlægges et rekreativt stiforløb, som forbinder byens institutioner og foreninger og i sig selv tilbyder en række aktiviteter. - Der skal sikres gode stiforbindelser internt i byen og til Kæret. - Rideskolen skal sikres tilstrækkelige arealer til folde. Hvem kan gøre hvad? Hedensted Kommune Borgerne Andre Stier Tilvejebringe plangrundlag. Private jordejere kan Spor i Landskabet kan Købe eller lave aftaler om jord. bidrage med arealer. rådgive. LAG Hedensted kan Søge fonde. yde støtte. Grønne oaser og kiler Tilvejebringe plangrundlag og Drive arealerne gennem Landmænd kan deltage i samt nye landsbyhaver indarbejde det grønne i lokalpla- laug eller grundejerfor- pleje og brug af folde mv. ner. Evt. finansiere og drive. ening. Rideskolen og de øvrige foreninger kan støtte op. Lokale, grønne partnerskaber kan løfte opgaven. Skovrejsning Igangsætte og styre proces. Informere. Plante skov Skov- og Naturstyrelsen kan Evt. medfinansiere. på egne arealer. rådgive og medfinansiere.

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål 6. Uldum Rask Mølle (B) Boligområde (C) Område til centerformål (E) Erhvervsområde (L) Blandet bolig og erhverv (O) Offentlige formål (R) Rekreation / fritidsformål (S) Sommerhusområde (T) Tekniske anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere