Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv"

Transkript

1 Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

2 Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier ApS Tryk: Mohrdieck Tryk A/S Fotografier: Lars Dagnæs

3 Indhold Forord... 2 URS visioner kort og godt... 6 Porten til Europa - gods... 7 Porten til Europa - passagerer Parallelmotorvej Dobbeltsporet højklasset jernbane Dansk-tysk station på grænsen Padborg kombiterminal Dansk-tysk infrastrukturaftale Havnene i regionen Jernbane Esbjerg-Hamborg Tværveje i regionen Lufthavne Bilag 1: Gods- og persontrafik Bilag 2: UdviklingsRåd Sønderjylland Bilag 3: Trafikpolitiske prioriteter i det nordvestlige Slesvig-Holsten Kilder

4 Forord Jyllands Korridoren mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til Europa for gods og personer. Trafikken er i vækst. Det gælder særligt den internationale transport, og alle prognoser viser, at Jyllands Korridoren også fremover vil være den vigtigste forbindelseslinje mellem Danmark og Europa. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har derfor udformet en langsigtet vision for korridorens udvikling. Visionen er skabt med baggrund i et Europa i fortsat vækst, hvor infrastruktur og samhandel er nøgleordene. Overordnet er det URS vision, at Jyllands Korridoren udvikles og konsolideres som en korridor med et højklasset og effektivt transportsystem for gods og personer, hvor transportformerne på vej, bane, sø og i luften indgår i en multimodal sammenhæng. URS er af den opfattelse, at det er vigtigt med et langt sigte, når udviklingsvisionen for korridoren tegnes, fordi: der skal tages hensyn til den fremtidige danske samhandel med udlandet og fortsatte udvikling af person- og godstrafikken udviklingen af infrastrukturen skal ses i sammenhæng med den øvrige regional- og byudvikling, så der sikres optimal sammenhæng mellem de enkelte infrastrukturelementer, der bidrager til et Danmark i balance en langsigtet vision og udbygningsplan er en vigtig forudsætning for at undgå suboptimering og i stedet sikre optimal udnyttelse af de samlede samfundsmæssige investeringer. Denne udfordring er ikke mindst vigtig i grænseregionen, hvor dansk og tysk udvikling skal ses i sammenhæng aktuelle vejprojekter viser, hvor store gener selv små udvidelser af den eksisterende infrastruktur skaber for den daglige trafik. Med denne udviklingsvision samt den efterfølgende opstilling af mål og ønsker i Porten til Europa ønsker UdviklingsRåd Sønderjylland at bidrage med et samlet indspil til de kommende års infrastrukturdebat i Danmark. 2

5 Sønderjylland oktober 2014, URS Infrastrukturgruppe CEO Ole Daugbjerg Strategy First, formand URS Borgmester H.P. Geil Haderslev Kommune, næstformand for URS Adm. direktør Gerd Rahbek-Clemmensen ECCO Holding A/S Borgmester Thomas Andresen Aabenraa Kommune Direktør Mogens Therkelsen HP Therkelsen A/S Borgmester Laurids Rudebeck Tønder Kommune Gårdejer Henrik Frandsen Tønder Erhvervsråd Borgmester Erik Lauritzen Sønderborg Kommune 3

6 København Vision for Jyllands Korridoren Billund Aarhus E20 (Esbjerg) Kolding Jernbane E45 Ribe Haderslev A11 1 Tønder A8 Aabenraa Binational lufthavn Sønderborg 3 2 Kombiterminal Flensburg B5/A23 (Heide) A7 (Hamburg) Husum 1. En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23 og ny vestlig Elb Tunnel (via A20). 2. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen. 3. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region. 4

7 URS visioner kort og godt En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Den fortsatte vækst i person- og godstransporten øger behovet for udvikling af kapaciteten på ruten. URS vision er, at den fortsatte udvikling af E45 bør ske ved etablering af en parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. Etableringen af en parallelmotorvej i stedet for etapevis udbygning af E45 rummer en række oplagte fordele: det er billigere end udvidelse af eksisterende strækninger og giver dobbelt kapacitet. styrker Danmark og grænseregionen ved at binde hovedlandet betydeligt bedre sammen. mange års gener for trafikken på E45 ved en gradvis udbygning til 6 spor kan undgås. en parallelmotorvej styrker opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. det styrker den samlede fremkommelighed i hele Jyllands Korridoren ved at videreføre det parallelle vejsystem i hele Jyllands Korridoren. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen Det nuværende jernbanespor mellem Aarhus og Hamborg skal opgraderes til en højklasset fuldt dobbeltsporet og elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på minimum 200 km/t. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region En ny dansk-tysk jernbanestation for passagerer skal etableres i grænseområdet, hvor den kan servicere såvel Flensborg som Sønderjylland, således at den samlede rejsetid nedbringes, bl.a. fordi sløjfen gennem Flensborg kunne undgås. Gode lokale, kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansk-tysk transportcenter, skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard, dvs. 850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane. Dansk-Tysk infrastrukturaftale Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. Arbejdet i infrastrukturkommissionen bør resultere i en dansk-tysk infrastrukturaftale, der sikrer, at det grænseoverskridende trafikudbud og infrastrukturudbygning på tværs af grænsen samordnes. 5

8 Kort 1. Godstransport Mio. tons med lastbil, trailere og containere, til og fra Danmark. 1,3 3,9 0,4 2,2 4,6 0,6 4,0 3,0 1,6 16,6 1,9 1,9 1,0 11,0 30,4 6,1 1,5 30,4 8,0 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 1. Industribeskæftigelsen i Vestdanmark 2013, samt andel af den samlede danske industribeskæftigelse, personer. Hele Danmark Andel i Vestdanmark antal antal andel CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % CB Tekstil- og læderindustri % CC Træ- og papirindustri, trykkerier % CD Olieraffinaderier mv % CE Kemisk industri % CF Medicinalindustri % CG Plast-, glas- og betonindustri % CH Metalindustri % CI Elektronikindustri % CJ Fremst. af elektrisk udstyr % CK Maskinindustri % CL Transportmiddelindustri % CM Møbel og anden industri mv % Hele industrien % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 6

9 Porten til Europa, gods Grænsen mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til det internationale marked. Regionen spiller i dag en vigtig rolle for den samlede danske økonomi. Det er den direkte vej fra Danmarks største eksportører af fødevarer og industriprodukter til de vigtigste udskibningshavne for dansk erhvervsliv; Hamborg og Bremerhaven: 53 % af den samlede godstransport med lastbil til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. 47 % af den samlede godstransport med enhedslastbærere (lastbil, containere, tog og ro-ro) sker via grænsen i Sønderjylland. Siden 2002 er mængden af gods vokset med 45 % svarende til 9,4 mio. ton. Betydningen af grænsen i Sønderjylland skal ses i lyset af, at betydelige dele af den danske industriog landbrugsproduktion foregår i Vestdanmark, at Tyskland og Centraleuropa er de vigtigste samhandelspartnere, samt at to af Europas vigtigste containerhavne, Hamborg Havn og Bremerhaven, primært nås ved at passere den dansk-tyske grænse. Dette illustreres f.eks. af, at: 68 % af den samlede industribeskæftigelse og 60 % af værditilvæksten i industrien finder sted i Vestdanmark. 65 % af den samlede danske vareeksport går ud af Jylland/Fyn. 28 % af Danmarks samlede eksport sker til Tyskland, Holland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig og Belgien. Det er samtidig vigtigt fortsat at sikre, at infrastruktur og trafikudbud i korridoren understøtter den økonomiske og regionale udvikling på begge sider af grænsen, og at korridoren fortsat kan udfylde sin rolle som garant for den samlede økonomiske udvikling i Vestskandinavien. Tabel 2. Bruttoværditilvækst i Vestdanmark 2012, fordelt på sektorer, samt andel af den samlede danske bruttoværditilvækst prisniveau. Landbrug mv., skovbrug og fiskeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 83 % Industri, herunder energi og byggeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 60 % Tjenesteydelser Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 47 % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 7

10 Tabel 3. Danmarks im- og eksport 2013 fordelt på de 10 vigtigste samhandelslande. mia. kr. import eksport i alt Tyskland Sverige Storbritannien Norge USA Nederlandene Frankrig og Monaco Finland Kina Polen Øvrige lande 112,3 67,9 28,5 31,9 12,8 40,7 16,1 9,0 36,7 18,1 173,9 20% 12% 5% 6% 2% 7% 3% 2% 7% 3% 32% 95,8 73,2 49,7 41,8 32,2 25,3 17,9 16,8 16,4 14,1 237,1 15% 12% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 38% 208,0 141,0 78,2 73,7 45,0 66,0 33,9 25,8 53,1 32,1 410,9 18% 12% 7% 6% 4% 6% 3% 2% 5% 3% 35% I alt 547,8 100% 620,0 100% 1.167,8 100% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 8

11 9

12 Kort 2. Persontransport rejser pr døgn med bil, skib og tog til og fra Danmark. 6,4 11,5 4,7 83,0 0,4 21,2 0,2 2,0 59,8 78,7 0,9 77,8 16,3 3,6 19,9 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 4. Befolkning i Danmark og Nordtyskland 2010 samt 2025 (prognose). Kilde: Region Syddanmark Vestdanmark Østdanmark Hamborg Slesvig-Holsten 31. dec ,04 2,52 1,79 2,83 Prognose ,17 2,65 1,89 2,81 10

13 Porten til Europa, passagerer Også når det gælder persontransport spiller grænsen i Sønderjylland en vigtig rolle. I 2013 tegnede grænsen i Sønderjylland sig for 40 % af den samlede persontransport til og fra Danmark med bil, tog og færge. Ca personer krydsede dagligt grænsen - hovedparten i personbiler. Siden 2002 er persontrafikken over grænsen i Sønderjylland vokset med 11 %. Den største trafik var på motorvej E45 ved Frøslev, hvor der i gennemsnit kørte biler over i døgnet. Region Syddanmark har i 2012 talt person- og varebiltrafikken på grænsen opdelt efter bilernes nationalitet. Tællingen illustrerede grænsens rolle som en international transportkorridor: ca. 15 % af person- og varebilerne på motorvejen ved Frøslev kom fra andre europæiske lande end Danmark og Tyskland. De tyske personbiler tegnede sig samlet for ca. halvdelen af trafikken. Hovedparten af bilerne kom fra regioner i Tyskland, som ikke ligger op til grænsen. Regionens rolle som transportkorridor for persontransport skal ses i lyset af, at der i Vestdanmark, Slesvig-Holsten og Hamborg er godt 7½ mio. indbyggere. Transportkorridoren har videre en vigtig rolle for Danmark som turistland og dermed for udvikling af turismeindustrien i Danmark. Figur 1. viser antal overnatninger i Danmark af udenlandske gæster i I alt var der i 2013 ca. 22 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark, 68 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for godt halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2013 af udenlandske gæster, heraf andel i Vestdanmark. I feriehuse I lystbådehavne I vandrehjem På campingpladser I feriecentre På hoteller - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Vestdanmark Hele Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 11

14 Tabel 5. ÅDT og pris udvalgte danske vejprojekter. Motorvejsstrækning ÅDT Anlægsudgift Længde af tusinde køretøjer Milliarder kr. motorvej (km) Sønderborg Kliplev 8,1 20,6 2, Nørresundby Hirtshals 8,0 20,9 5, Nørresundby Frederikshavn 5,4 14,7 5, Femerntunnel med landanlæg 6,1 (11,0) 56,00 20 Midtsønderjysk motorvej (8,0 17,0) 7,35 70 Midtjysk motorvej/hærvejsmotorvej 18, Kilde: Egne beregninger. Anlægsudgifter anslået 70 mio km pr km (sagsbehandling, projektering, ekspropriation, anlægsudgifter samt drift i 25 år). Hertil lovbestemt tillæg på 50 % jvf Transportministeriets bekendtgørelse. Tabel 6. Trafiktal på E45 på udvalgte punkter. E45 ved Frøslev grænse E45 ved Kolding Syd ÅDT alle biler ÅDT lastbiler Udv Udv alle biler lastbiler % 13 % % 32 % Kilde: Vejdirektoratet og ITD Figur 2. Udviklingen i den samlede trafik over Frøslev Grænse fra 2002 til Biler pr døgn. Kilde: Vejdirektoratet og ITD 12

15 Parallelmotorvej E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Fra 2002 til 2012 er den samlede trafik på motorvejen ved Frøslev grænse vokset med 27 %. Lastbiltrafikken udgør en betydelig del af den samlede trafik over grænse. I 2012 udgjorde den 31 % af trafikken. I perioden 2002 til 2012 er lastbiltrafikken over Frøslev grænse vokset med 13 %. Frem til år 2025 forventer Danmarks Transportforskning, at godstransport med lastbil over grænsen vil være fordoblet i forhold til år Også personbiltrafikken har været i vækst. Fra 2002 til 2012 er trafikken med person- og varebiler over Frøslev grænse vokset med 46 %. Den øgede trafik på E45 betyder, at Vejdirektoratet forventer, at der gradvist vil opstå kapacitetsproblemer på strækningen fra Kolding til grænsen frem til Omkring Kolding er der allerede i dag begyndende kapacitetsproblemer. Her forventes der i 2025 at være kritiske kapacitetsproblemer. Ny parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen URS anbefaler, at den fremtidige udvikling af den overordnede vejtransportkorridor fra E20 til grænsen sker ved etablering af en parallelmotorvej igennem det centrale Sønderjylland frem for udbygning af E45 til 6 spor. Fordelene ved etablering af en parallelmotorvej er flere: Først og fremmest vil etablering af en parallelmotorvej være billigere end udbygning af den eksisterende motorvej til 6 spor. For det andet vil etablering af parallelmotorvejen betyde, at de lange perioder med betydelige gener for trafikken på E45 under udbygning til 6 sport kan undgås. For det tredje vil en parallelmotorvej styrke opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. Sidst men ikke mindst vil en ny parallelmotorvej betyde en række nye udviklingsmuligheder for den samlede region. Det gælder f.eks. bedre tilgængelighed for tyske feriegæster til den jyske vestkyst. Etablering af en parallelmotorvej gennem Sønderjylland med forbindelse til det europæiske motorvejsnet vest om Hamborg vil være en naturlig fortsættelse af den foreslåede Hærvejsmotorvej gennem Midtjylland og således betyde en samlet styrkelse af infrastruktur og international tilgængelighed for hele Jyllands Korridoren. Hvad skal der gøres: Den fortsatte sikring af kapaciteten på den nord/sydgående motorvejskorridor skal ske ved etablering af en ny midtsønderjysk parallelmotorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. 13

16 Kort 4. Jernbanen Aarhus-Hamborg. Aarhus Mangler elektrificering Kun enkeltspor Vamdrup-Vojens Kolding Kun enkeltspor Tinglev-Padborg Flensborg Kiel Hamborg 14

17 Dobbeltsporet højklasset jernbane Jernbanestrækningen fra Aarhus til Hamborg er en del af det europæiske TEN net. Strækningen er elektrificeret på strækningen fra Fredericia til Hamborg. Der er i dag to delstrækninger, som er enkeltsporet: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. De to enkeltsporede strækninger i Sønderjylland udgør en kapacitetsmæssig flaskehals for den fortsatte udvidelse af jernbanetransporter gennem regionen. Hertil kommer, at et aktuelt uheld i efteråret 2012 med afsporing af et godstog har illustreret, at strækningerne med enkeltspor udgør en meget kritisk flaskehals, hvis disse strækninger sættes ud af spillet, som det skete i det konkrete tilfælde. På dansk side vil strækningen blive opgraderet med nyt signalsystem. Strækningen fra Aarhus til Padborg vil være færdig i Strækningen Vamdrup - Vojens (ca. 20 km) udbygges til dobbeltspor, hvilket vil være færdigt i Herefter vil det alene være strækningen mellem Tinglev og Padborg (ca. 14 km), der ikke er dobbeltsporet. Det er vigtigt for såvel regionens fortsatte jernbanebetjening som for udvikling af jernbanetransporter mellem Skandinavien og Centraleuropa, at den samlede strækning fortsat opgraderes. På kort sigt bør den samlede strækning udbygges med dobbeltspor. På længere sigt er det vigtigt, at øvrige flaskehalse på strækningen elimineres, og at strækningshastigheden opgraderes til min 200 km/t. Hvad skal der gøres: Jernbanen mellem Aarhus og Hamborg skal udvikles som en højklasset dobbeltsporet, elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på 200 km/t. Strækningen fra Aarhus til Fredericia skal elektrificeres. Den sidste enkeltsporede strækning mellem Tinglev og Padborg skal gøres dobbeltsporet. Strækningshastigheden mellem Fredericia og Padborg skal på den samlede strækning opgraderes til 200 km/t. Alle overkørsler skal nedlægges og erstattes af niveaufri skæringer. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. 15

18 Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Aarhus-Hamborg Aarhus-København Figur 3. Rejsetider med tog 2013 mellem Aarhus-Hamborg, Aarhus-København, Flensborg-København, Flensborg-Hamborg Flensburg-København og Odense-København. Flensburg-Hamborg Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Odense-København Aarhus-Hamborg Aarhus-København Flensburg-København Flensburg-Hamborg Odense-København Kilde: TransECO2 Figur 4. Persontrafik over Øresund og grænsen i Sønderjylland, mio. passager pr. år. 100 Færge Tog Bil Færge Tog Bil Jylland-Tyskland Øresundregionen 20 Kilde: TransECO2. Dokumentation se bilag 1 10 Padborg 0 Kruså Jylland-Tyskland Øresundregionen Harrislee Weiche Flensborg Kiel Kort 5. Passagertogene kører i dag en ekstra sløjfe ind gennem Flensborg. En ny dansk-tysk passagerterminal i den grænsenære region skal sikre kortere rejsetider samt gode muligheder for parkering og gode kollektive nærtrafikforbindelser fra hele regionen. 16

19 Dansk-tysk station på grænsen Det er en politisk målsætning, at en større andel af de lange personrejser flyttes fra bil til tog. I Danmark har etableringen af den faste Storebæltsforbindelse og indførelse af nye lyntogskoncepter betydet vækst i togtransport mellem Øst- og Vestdanmark. I Tyskland har nye højhastighedsstrækninger sammen med nyt materiel betydet vækst i togtransporten. Den danske regering har i marts 2013 lanceret en ny højhastighedsstrategi i Danmark, som vil betyde, at rejsehastigheden mellem København og Odense vil blive reduceret til 1 time (mod 1 ¼ time i dag) og 1 time mellem Odense og Aarhus samt mellem Odense og Esbjerg (i dag hhv. 1:24 og 1:23). Samtidig skal hovedbanenettet i Danmark elektrificeres, og der skal anskaffes en ny generation af elektriske højhastighedstog til betjening af fjerntrafikken. Strækningen fra Aarhus til Hamborg er karakteriseret ved en meget lav service i særligt de grænseoverskridende tog, og at rejsehastigheden på den samlede strækning er lav. Som det fremgår af figur 3 er rejsetiden med tog mellem Aarhus og Hamborg i dag ca. 4½ time eller 1½ time længere end rejsetiden mellem Aarhus og København. Rejsetiden er således ca. 80 % længere, mens afstanden kun er ca. 10 % længere mellem Aarhus og Hamborg sammenlignet med Aarhus og København. Det er videre bemærkelsesværdigt jf. figur 4, at persontrafikken over grænsen er i vækst i Sønderjylland og i Øresundsregionen, men hvor trafikken i Øresundsregionen sker med tog, skib og bil, sker den grænseoverskridende persontransport i Sønderjylland stort set alene med bil. Bedre togforbindelser skal sikre udviklingen af korridoren som en multimodal korridor for international persontransport. Det er vigtigt, at den samlede strækning fra Aarhus til Hamborg indtænkes i den danske højhastighedsstrategi, og at udviklingen koordineres med udbygningen på tysk side. Der må vurderes at ligge et betydeligt udviklingspotentiale for den samlede region ved at opgradere rejsehastigheden på strækningen. På kort sigt skal den samlede rejsetid mellem Kolding og Hamborg reduceres med min. en ½ time. På mellemlangt sigt er det vigtigt, at strækningen indtænkes i den danske strategi for højhastighed ( timemodellen ), og at der udvikles en dansk-tysk højhastighedsstrategi for den samlede strækning mellem Aarhus og Hamborg. Dansk-tysk banegård tæt på grænsen En ny dansk-tysk jernbanestation skal etableres i den grænsenære region, så den samlede rejsetid kan nedbringes, når bl.a. sløjfen gennem Flensborg undgås. Desuden er det visionen, at en dansk-tysk banegård skal være et naturligt standsningssted for nye hurtige lyntog mellem Aarhus og Hamborg. Gode, lokale kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Hvad skal der gøres: Strækningen fra Aarhus til Hamborg skal indgå i den danske timemodel. Fælles dansk-tysk strategi for udvikling af en højklasset transport for passagerer i korridoren. Etablering af en fælles dansk-tysk station for passagerer i grænseregionen med stop for intercity og internationale tog. Stationen skal med gode muligheder for P+R (park and ride) og god tilgængelighed med regional kollektiv trafik fra Danmark og Tyskland udbygge det grænseoverskridende samarbejde og sikre øget pendling. 17

20 Figur 5. Udviklingen i godstransport med bane i, til/fra og gennem Danmark Tus. ton Im -og eksport med bane Transit kørsel Im -og eksport med bane Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 6. Udviklingen i den kombinerede bil-bane transport Antal TEU National kørsel International kørsel Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. National kørsel TEU International = en standard kørsel 20-fods Transit container. kørsel Fakta: Cowi har for Trafikstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport om potentialet og udbygningsbehovet for kombiterminalen i Padborg. Analysen peger på, at der er sket en betydelig markedsudvikling i nye markedsrelationer og markedssegmenter, hvor lastbiltransport er den overvejende transportform. Der vurderes at være forudsætninger for yderligere vækst i de kommende år. Terminalen opererer i dag tæt på den maksimumskapacitet. Blot en mindre stigning vil betyde, at driften ikke kan gennemføres under optimale forhold. 18

21 Padborg Kombiterminal EU har som politisk målsætning, at godstransport over 300 km skal ske med tog. Grænseregionen er i dag en betydelig korridor for kombineret bil-tog (intermodal) godstransport med bane. Der kører dagligt 53 godstog på strækningen mellem Kolding og Hamborg. Over 80 % af trafikken er transitgods mellem Norge/Sverige og Tyskland. Til trods for væksten i godstransport med bane gennem regionen spiller godstransport med bane således kun en meget beskeden rolle for virksomhederne. Figur 5 viser udviklingen i godstransport med bane i og gennem Danmark fra 2001 til Som det fremgår, er transittransport med bane gennem Danmark vokset med 150 %, medens international godstransport med tog til og fra Danmark er halveret. Padborg Kombiterminal blev etableret i 1987 som den første kombiterminal i Danmark. Terminalen er i dag ejet af Bane Danmark og udlejet til TX Logistik, der driver terminalen. Fra slutningen af 90 erne frem til 2007 blev den ikke benyttet som jernbaneterminal. Efter TX Logistik har overtaget driften af terminalen, er der sket en markant udvikling. I 2013 blev der håndteret ca TEU på terminalen i Padborg og det er en stigning på 37 % fra de TEU der blev håndteret i Og trafikken via terminalen er fortsat i vækst*. Figur 6 viser udviklingen af den kombinerede bil-banetrafik i, til, fra og gennem Danmark. Som det fremgår, er kombineret bil-bane transport til og fra Danmark faldet fra ca TEU i 2006 til ca TEU i Padborg Kombiterminal tegner sig således i dag for en væsentlig del af den samlede kombinerede bil-banetrafik til og fra Danmark. Fortsat vækst for Padborg terminalen er begrænset af terminalens fysiske udformning og forudsætter, at der sker en udbygning af terminalen. Der er gode argumenter for en opgradering af en kombiterminal på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er bl.a. placeringen af terminalen, idet der sker et systemskifte mellem Skandinavien og Centraleuropa. Hertil kommer det potentielle samspil med transport og logistikerhvervet i Region Syddanmark og Slesvig. I den trafikpolitiske aftale fra marts 2013 er det besluttet at opgradere og udvide kombiterminalen i Padborg med bl.a. depotplads og etablering af sikkerhedsforanstaltninger (i alt 10.5 mio. kr.). På sigt er udviklingsperspektivet for terminalen, at den udvides, så den kan håndtere godstog i fuld længde (850 meter), og at den udstyres med portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning af lasteenhederne. Hvad skal der gøres: Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en dansk-tysk gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansktysk transportcenter (på tysk et GVZ center), skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard (850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane). * Kombiterminalen i Padborg har i oktober 2014 pr. uge 8 afgange og 8 ankomster. Og Padborg terminalen er målt i TEU på niveau med terminalen i Taulov. 19

22 Fakta: dansk-tysk infrastrukturkommission Den danske transportminister og Ministeren for Videnskab, økonomi og transport i Slesvig-Holsten nedsatte i 2011 en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af 5 medlemmer fra Danmark og 5 medlemmer fra Tyskland. Medlemmerne er udpeget af: Danmark: Transportministeriet Region Syddanmark Dansk Erhverv Dansk Industri Den danske transportminister Tyskland: Transportministeriet i Slesvig-Holsten Det tyske transportministerium IHK Hamborg IHK Slesvig-Holsten WIREG Kommissionen skal fokusere på Jyllands Korridoren og her identificere og analysere vigtige udfordringer samt med baggrund heri komme med anbefalinger. Kommissionen skal som minimum mødes en gang i kvartalet. Fakta: EU infrastruktur EUs program for transnational infrastruktur, Trans-European Transport Network, er en af byggestenene i at nå EU s 2020 strategi mål. Jyllands Korridoren (Aarhus-Hamborg) er en del af EU s transeuropæiske net og derfor kan der søges EU medfinansiering til infrastrukturprojekter via EU-TEN T programmet. EU vurderer at trafikken mellem medlemslandene fordobles allerede i år Kilde: 20

23 Dansk-tysk infrastrukturaftale URS har siden 2007 arbejdet for en dansk-tysk regeringsaftale for infrastruktur og grænseoverskridende trafikudbud i Jyllands Korridoren. Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. En egentlig regeringsaftale bør som minimum indeholde: Udarbejdelse af fælles planlægningsgrundlag med deltagelse af erhvervsliv, kommuner, region, stat. Fælles strategi og handlingsplaner på jernbaneområdet, vejnettet, lufthavne samt havne og terminaler, der er forankret i de respektive nationale planer. Integreret trafik-/rejseplanlægning, der leder til hyppigere, hurtigere og mere direkte nord- sydgående togforbindelser, herunder køreplansoptimering samt forbedring af indsat materiel. Hvad skal der gøres: Transportkommissionen igangsætter fælles dansk-tyske analyser om udviklingsbehovet og strategier for udbygning af infrastrukturen i Jyllands Korridoren på tværs af den dansk tyske grænse. Der forberedes og indgås en dansk-tysk infrastrukturaftale om udvikling af den grænseoverskridende infrastruktur og trafikudbud i regionen. Jyllands Korridorens udviklingsbehov synliggøres i forhold til TEN-T programmet, det fælles euro- pæiske transportnet, og der sker en vurdering af mulighederne for støtte til korridorens udvikling. 21

24 Tabel 7. Regionens havne, godsomsætning i 2001 og ton Aabenraa Havn Enstedværkets Havn Havneby Havn Fynshav Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Tabel 8. Færgeruter fra regionens havne antal dobbeltture og overførte biler, passagerer og lastbiler Havneby- Bøjden- Søby- List Fynshav Fynshav Dobbeltture Passagerer/ Biler i alt Lastbiler Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 7. Udviklingen i antal overførte biler og antal dobbeltture på færgeruten Bøjden-Fynshav Indeks: 2001 = Dobbeltture Biler i alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Fakta: Bro mellem Als og Fyn COWI gennemførte i 2011 for Region Syddanmark en analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. En fast forbindelse kan etableres for ca. 10 mia. kr. for en 2+1 vejforbindelse. Analysen viser, at en fast forbindelse vil have en positiv samfundsøkonomisk effekt. Herudover må den faste forbindelse vurderes at styrke den interne forbindelse mellem Sønderjylland og Fyn og herigennem øge regionens samlede vækstpotentiale. 22

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, juni 2013 Opsætning og kort: Danmarks Transport-Tidende

Læs mere

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder Erhverv Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Per Munk Jensen, Syd Energi Allan Jepsen,

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Foreningen. Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Foreningen. Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Foreningen Etableret som forening i 2009 Forum for samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland. Finansiering

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

27 medlemmer. Oktober 2017

27 medlemmer. Oktober 2017 1 27 medlemmer 27 medlemmer Erhverv Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Gårdejer Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Head of Global Service North West Jens Gaarde Gad, Danfoss A/S

Læs mere

Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland. Konsekvens:

Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland. Konsekvens: Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland Befolkning, antal 255000 252.433 250000 245000 Konsekvens: Værditab i form af lønkroner som ikke bidrager til landsdelens

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg

Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg 1. Velkomst 2. Kort status Infrastruktur udvikling 3. Statslige arbejdspladser i Sønderjylland 4. Dansk-tysk erhvervssamarbejde 5. Vækst i arbejdspladser i landbruget

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Abitz, Erik Ørskov, Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og Infrastruktur E-mail: erik.abitz@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/ 8462 Telefon: 76631988 Dato:

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere