Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv"

Transkript

1 Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

2 Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier ApS Tryk: Mohrdieck Tryk A/S Fotografier: Lars Dagnæs

3 Indhold Forord... 2 URS visioner kort og godt... 6 Porten til Europa - gods... 7 Porten til Europa - passagerer Parallelmotorvej Dobbeltsporet højklasset jernbane Dansk-tysk station på grænsen Padborg kombiterminal Dansk-tysk infrastrukturaftale Havnene i regionen Jernbane Esbjerg-Hamborg Tværveje i regionen Lufthavne Bilag 1: Gods- og persontrafik Bilag 2: UdviklingsRåd Sønderjylland Bilag 3: Trafikpolitiske prioriteter i det nordvestlige Slesvig-Holsten Kilder

4 Forord Jyllands Korridoren mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til Europa for gods og personer. Trafikken er i vækst. Det gælder særligt den internationale transport, og alle prognoser viser, at Jyllands Korridoren også fremover vil være den vigtigste forbindelseslinje mellem Danmark og Europa. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har derfor udformet en langsigtet vision for korridorens udvikling. Visionen er skabt med baggrund i et Europa i fortsat vækst, hvor infrastruktur og samhandel er nøgleordene. Overordnet er det URS vision, at Jyllands Korridoren udvikles og konsolideres som en korridor med et højklasset og effektivt transportsystem for gods og personer, hvor transportformerne på vej, bane, sø og i luften indgår i en multimodal sammenhæng. URS er af den opfattelse, at det er vigtigt med et langt sigte, når udviklingsvisionen for korridoren tegnes, fordi: der skal tages hensyn til den fremtidige danske samhandel med udlandet og fortsatte udvikling af person- og godstrafikken udviklingen af infrastrukturen skal ses i sammenhæng med den øvrige regional- og byudvikling, så der sikres optimal sammenhæng mellem de enkelte infrastrukturelementer, der bidrager til et Danmark i balance en langsigtet vision og udbygningsplan er en vigtig forudsætning for at undgå suboptimering og i stedet sikre optimal udnyttelse af de samlede samfundsmæssige investeringer. Denne udfordring er ikke mindst vigtig i grænseregionen, hvor dansk og tysk udvikling skal ses i sammenhæng aktuelle vejprojekter viser, hvor store gener selv små udvidelser af den eksisterende infrastruktur skaber for den daglige trafik. Med denne udviklingsvision samt den efterfølgende opstilling af mål og ønsker i Porten til Europa ønsker UdviklingsRåd Sønderjylland at bidrage med et samlet indspil til de kommende års infrastrukturdebat i Danmark. 2

5 Sønderjylland oktober 2014, URS Infrastrukturgruppe CEO Ole Daugbjerg Strategy First, formand URS Borgmester H.P. Geil Haderslev Kommune, næstformand for URS Adm. direktør Gerd Rahbek-Clemmensen ECCO Holding A/S Borgmester Thomas Andresen Aabenraa Kommune Direktør Mogens Therkelsen HP Therkelsen A/S Borgmester Laurids Rudebeck Tønder Kommune Gårdejer Henrik Frandsen Tønder Erhvervsråd Borgmester Erik Lauritzen Sønderborg Kommune 3

6 København Vision for Jyllands Korridoren Billund Aarhus E20 (Esbjerg) Kolding Jernbane E45 Ribe Haderslev A11 1 Tønder A8 Aabenraa Binational lufthavn Sønderborg 3 2 Kombiterminal Flensburg B5/A23 (Heide) A7 (Hamburg) Husum 1. En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23 og ny vestlig Elb Tunnel (via A20). 2. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen. 3. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region. 4

7 URS visioner kort og godt En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Den fortsatte vækst i person- og godstransporten øger behovet for udvikling af kapaciteten på ruten. URS vision er, at den fortsatte udvikling af E45 bør ske ved etablering af en parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. Etableringen af en parallelmotorvej i stedet for etapevis udbygning af E45 rummer en række oplagte fordele: det er billigere end udvidelse af eksisterende strækninger og giver dobbelt kapacitet. styrker Danmark og grænseregionen ved at binde hovedlandet betydeligt bedre sammen. mange års gener for trafikken på E45 ved en gradvis udbygning til 6 spor kan undgås. en parallelmotorvej styrker opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. det styrker den samlede fremkommelighed i hele Jyllands Korridoren ved at videreføre det parallelle vejsystem i hele Jyllands Korridoren. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen Det nuværende jernbanespor mellem Aarhus og Hamborg skal opgraderes til en højklasset fuldt dobbeltsporet og elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på minimum 200 km/t. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region En ny dansk-tysk jernbanestation for passagerer skal etableres i grænseområdet, hvor den kan servicere såvel Flensborg som Sønderjylland, således at den samlede rejsetid nedbringes, bl.a. fordi sløjfen gennem Flensborg kunne undgås. Gode lokale, kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansk-tysk transportcenter, skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard, dvs. 850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane. Dansk-Tysk infrastrukturaftale Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. Arbejdet i infrastrukturkommissionen bør resultere i en dansk-tysk infrastrukturaftale, der sikrer, at det grænseoverskridende trafikudbud og infrastrukturudbygning på tværs af grænsen samordnes. 5

8 Kort 1. Godstransport Mio. tons med lastbil, trailere og containere, til og fra Danmark. 1,3 3,9 0,4 2,2 4,6 0,6 4,0 3,0 1,6 16,6 1,9 1,9 1,0 11,0 30,4 6,1 1,5 30,4 8,0 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 1. Industribeskæftigelsen i Vestdanmark 2013, samt andel af den samlede danske industribeskæftigelse, personer. Hele Danmark Andel i Vestdanmark antal antal andel CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % CB Tekstil- og læderindustri % CC Træ- og papirindustri, trykkerier % CD Olieraffinaderier mv % CE Kemisk industri % CF Medicinalindustri % CG Plast-, glas- og betonindustri % CH Metalindustri % CI Elektronikindustri % CJ Fremst. af elektrisk udstyr % CK Maskinindustri % CL Transportmiddelindustri % CM Møbel og anden industri mv % Hele industrien % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 6

9 Porten til Europa, gods Grænsen mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til det internationale marked. Regionen spiller i dag en vigtig rolle for den samlede danske økonomi. Det er den direkte vej fra Danmarks største eksportører af fødevarer og industriprodukter til de vigtigste udskibningshavne for dansk erhvervsliv; Hamborg og Bremerhaven: 53 % af den samlede godstransport med lastbil til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. 47 % af den samlede godstransport med enhedslastbærere (lastbil, containere, tog og ro-ro) sker via grænsen i Sønderjylland. Siden 2002 er mængden af gods vokset med 45 % svarende til 9,4 mio. ton. Betydningen af grænsen i Sønderjylland skal ses i lyset af, at betydelige dele af den danske industriog landbrugsproduktion foregår i Vestdanmark, at Tyskland og Centraleuropa er de vigtigste samhandelspartnere, samt at to af Europas vigtigste containerhavne, Hamborg Havn og Bremerhaven, primært nås ved at passere den dansk-tyske grænse. Dette illustreres f.eks. af, at: 68 % af den samlede industribeskæftigelse og 60 % af værditilvæksten i industrien finder sted i Vestdanmark. 65 % af den samlede danske vareeksport går ud af Jylland/Fyn. 28 % af Danmarks samlede eksport sker til Tyskland, Holland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig og Belgien. Det er samtidig vigtigt fortsat at sikre, at infrastruktur og trafikudbud i korridoren understøtter den økonomiske og regionale udvikling på begge sider af grænsen, og at korridoren fortsat kan udfylde sin rolle som garant for den samlede økonomiske udvikling i Vestskandinavien. Tabel 2. Bruttoværditilvækst i Vestdanmark 2012, fordelt på sektorer, samt andel af den samlede danske bruttoværditilvækst prisniveau. Landbrug mv., skovbrug og fiskeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 83 % Industri, herunder energi og byggeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 60 % Tjenesteydelser Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 47 % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 7

10 Tabel 3. Danmarks im- og eksport 2013 fordelt på de 10 vigtigste samhandelslande. mia. kr. import eksport i alt Tyskland Sverige Storbritannien Norge USA Nederlandene Frankrig og Monaco Finland Kina Polen Øvrige lande 112,3 67,9 28,5 31,9 12,8 40,7 16,1 9,0 36,7 18,1 173,9 20% 12% 5% 6% 2% 7% 3% 2% 7% 3% 32% 95,8 73,2 49,7 41,8 32,2 25,3 17,9 16,8 16,4 14,1 237,1 15% 12% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 38% 208,0 141,0 78,2 73,7 45,0 66,0 33,9 25,8 53,1 32,1 410,9 18% 12% 7% 6% 4% 6% 3% 2% 5% 3% 35% I alt 547,8 100% 620,0 100% 1.167,8 100% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 8

11 9

12 Kort 2. Persontransport rejser pr døgn med bil, skib og tog til og fra Danmark. 6,4 11,5 4,7 83,0 0,4 21,2 0,2 2,0 59,8 78,7 0,9 77,8 16,3 3,6 19,9 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 4. Befolkning i Danmark og Nordtyskland 2010 samt 2025 (prognose). Kilde: Region Syddanmark Vestdanmark Østdanmark Hamborg Slesvig-Holsten 31. dec ,04 2,52 1,79 2,83 Prognose ,17 2,65 1,89 2,81 10

13 Porten til Europa, passagerer Også når det gælder persontransport spiller grænsen i Sønderjylland en vigtig rolle. I 2013 tegnede grænsen i Sønderjylland sig for 40 % af den samlede persontransport til og fra Danmark med bil, tog og færge. Ca personer krydsede dagligt grænsen - hovedparten i personbiler. Siden 2002 er persontrafikken over grænsen i Sønderjylland vokset med 11 %. Den største trafik var på motorvej E45 ved Frøslev, hvor der i gennemsnit kørte biler over i døgnet. Region Syddanmark har i 2012 talt person- og varebiltrafikken på grænsen opdelt efter bilernes nationalitet. Tællingen illustrerede grænsens rolle som en international transportkorridor: ca. 15 % af person- og varebilerne på motorvejen ved Frøslev kom fra andre europæiske lande end Danmark og Tyskland. De tyske personbiler tegnede sig samlet for ca. halvdelen af trafikken. Hovedparten af bilerne kom fra regioner i Tyskland, som ikke ligger op til grænsen. Regionens rolle som transportkorridor for persontransport skal ses i lyset af, at der i Vestdanmark, Slesvig-Holsten og Hamborg er godt 7½ mio. indbyggere. Transportkorridoren har videre en vigtig rolle for Danmark som turistland og dermed for udvikling af turismeindustrien i Danmark. Figur 1. viser antal overnatninger i Danmark af udenlandske gæster i I alt var der i 2013 ca. 22 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark, 68 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for godt halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2013 af udenlandske gæster, heraf andel i Vestdanmark. I feriehuse I lystbådehavne I vandrehjem På campingpladser I feriecentre På hoteller - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Vestdanmark Hele Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 11

14 Tabel 5. ÅDT og pris udvalgte danske vejprojekter. Motorvejsstrækning ÅDT Anlægsudgift Længde af tusinde køretøjer Milliarder kr. motorvej (km) Sønderborg Kliplev 8,1 20,6 2, Nørresundby Hirtshals 8,0 20,9 5, Nørresundby Frederikshavn 5,4 14,7 5, Femerntunnel med landanlæg 6,1 (11,0) 56,00 20 Midtsønderjysk motorvej (8,0 17,0) 7,35 70 Midtjysk motorvej/hærvejsmotorvej 18, Kilde: Egne beregninger. Anlægsudgifter anslået 70 mio km pr km (sagsbehandling, projektering, ekspropriation, anlægsudgifter samt drift i 25 år). Hertil lovbestemt tillæg på 50 % jvf Transportministeriets bekendtgørelse. Tabel 6. Trafiktal på E45 på udvalgte punkter. E45 ved Frøslev grænse E45 ved Kolding Syd ÅDT alle biler ÅDT lastbiler Udv Udv alle biler lastbiler % 13 % % 32 % Kilde: Vejdirektoratet og ITD Figur 2. Udviklingen i den samlede trafik over Frøslev Grænse fra 2002 til Biler pr døgn. Kilde: Vejdirektoratet og ITD 12

15 Parallelmotorvej E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Fra 2002 til 2012 er den samlede trafik på motorvejen ved Frøslev grænse vokset med 27 %. Lastbiltrafikken udgør en betydelig del af den samlede trafik over grænse. I 2012 udgjorde den 31 % af trafikken. I perioden 2002 til 2012 er lastbiltrafikken over Frøslev grænse vokset med 13 %. Frem til år 2025 forventer Danmarks Transportforskning, at godstransport med lastbil over grænsen vil være fordoblet i forhold til år Også personbiltrafikken har været i vækst. Fra 2002 til 2012 er trafikken med person- og varebiler over Frøslev grænse vokset med 46 %. Den øgede trafik på E45 betyder, at Vejdirektoratet forventer, at der gradvist vil opstå kapacitetsproblemer på strækningen fra Kolding til grænsen frem til Omkring Kolding er der allerede i dag begyndende kapacitetsproblemer. Her forventes der i 2025 at være kritiske kapacitetsproblemer. Ny parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen URS anbefaler, at den fremtidige udvikling af den overordnede vejtransportkorridor fra E20 til grænsen sker ved etablering af en parallelmotorvej igennem det centrale Sønderjylland frem for udbygning af E45 til 6 spor. Fordelene ved etablering af en parallelmotorvej er flere: Først og fremmest vil etablering af en parallelmotorvej være billigere end udbygning af den eksisterende motorvej til 6 spor. For det andet vil etablering af parallelmotorvejen betyde, at de lange perioder med betydelige gener for trafikken på E45 under udbygning til 6 sport kan undgås. For det tredje vil en parallelmotorvej styrke opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. Sidst men ikke mindst vil en ny parallelmotorvej betyde en række nye udviklingsmuligheder for den samlede region. Det gælder f.eks. bedre tilgængelighed for tyske feriegæster til den jyske vestkyst. Etablering af en parallelmotorvej gennem Sønderjylland med forbindelse til det europæiske motorvejsnet vest om Hamborg vil være en naturlig fortsættelse af den foreslåede Hærvejsmotorvej gennem Midtjylland og således betyde en samlet styrkelse af infrastruktur og international tilgængelighed for hele Jyllands Korridoren. Hvad skal der gøres: Den fortsatte sikring af kapaciteten på den nord/sydgående motorvejskorridor skal ske ved etablering af en ny midtsønderjysk parallelmotorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. 13

16 Kort 4. Jernbanen Aarhus-Hamborg. Aarhus Mangler elektrificering Kun enkeltspor Vamdrup-Vojens Kolding Kun enkeltspor Tinglev-Padborg Flensborg Kiel Hamborg 14

17 Dobbeltsporet højklasset jernbane Jernbanestrækningen fra Aarhus til Hamborg er en del af det europæiske TEN net. Strækningen er elektrificeret på strækningen fra Fredericia til Hamborg. Der er i dag to delstrækninger, som er enkeltsporet: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. De to enkeltsporede strækninger i Sønderjylland udgør en kapacitetsmæssig flaskehals for den fortsatte udvidelse af jernbanetransporter gennem regionen. Hertil kommer, at et aktuelt uheld i efteråret 2012 med afsporing af et godstog har illustreret, at strækningerne med enkeltspor udgør en meget kritisk flaskehals, hvis disse strækninger sættes ud af spillet, som det skete i det konkrete tilfælde. På dansk side vil strækningen blive opgraderet med nyt signalsystem. Strækningen fra Aarhus til Padborg vil være færdig i Strækningen Vamdrup - Vojens (ca. 20 km) udbygges til dobbeltspor, hvilket vil være færdigt i Herefter vil det alene være strækningen mellem Tinglev og Padborg (ca. 14 km), der ikke er dobbeltsporet. Det er vigtigt for såvel regionens fortsatte jernbanebetjening som for udvikling af jernbanetransporter mellem Skandinavien og Centraleuropa, at den samlede strækning fortsat opgraderes. På kort sigt bør den samlede strækning udbygges med dobbeltspor. På længere sigt er det vigtigt, at øvrige flaskehalse på strækningen elimineres, og at strækningshastigheden opgraderes til min 200 km/t. Hvad skal der gøres: Jernbanen mellem Aarhus og Hamborg skal udvikles som en højklasset dobbeltsporet, elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på 200 km/t. Strækningen fra Aarhus til Fredericia skal elektrificeres. Den sidste enkeltsporede strækning mellem Tinglev og Padborg skal gøres dobbeltsporet. Strækningshastigheden mellem Fredericia og Padborg skal på den samlede strækning opgraderes til 200 km/t. Alle overkørsler skal nedlægges og erstattes af niveaufri skæringer. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. 15

18 Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Aarhus-Hamborg Aarhus-København Figur 3. Rejsetider med tog 2013 mellem Aarhus-Hamborg, Aarhus-København, Flensborg-København, Flensborg-Hamborg Flensburg-København og Odense-København. Flensburg-Hamborg Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Odense-København Aarhus-Hamborg Aarhus-København Flensburg-København Flensburg-Hamborg Odense-København Kilde: TransECO2 Figur 4. Persontrafik over Øresund og grænsen i Sønderjylland, mio. passager pr. år. 100 Færge Tog Bil Færge Tog Bil Jylland-Tyskland Øresundregionen 20 Kilde: TransECO2. Dokumentation se bilag 1 10 Padborg 0 Kruså Jylland-Tyskland Øresundregionen Harrislee Weiche Flensborg Kiel Kort 5. Passagertogene kører i dag en ekstra sløjfe ind gennem Flensborg. En ny dansk-tysk passagerterminal i den grænsenære region skal sikre kortere rejsetider samt gode muligheder for parkering og gode kollektive nærtrafikforbindelser fra hele regionen. 16

19 Dansk-tysk station på grænsen Det er en politisk målsætning, at en større andel af de lange personrejser flyttes fra bil til tog. I Danmark har etableringen af den faste Storebæltsforbindelse og indførelse af nye lyntogskoncepter betydet vækst i togtransport mellem Øst- og Vestdanmark. I Tyskland har nye højhastighedsstrækninger sammen med nyt materiel betydet vækst i togtransporten. Den danske regering har i marts 2013 lanceret en ny højhastighedsstrategi i Danmark, som vil betyde, at rejsehastigheden mellem København og Odense vil blive reduceret til 1 time (mod 1 ¼ time i dag) og 1 time mellem Odense og Aarhus samt mellem Odense og Esbjerg (i dag hhv. 1:24 og 1:23). Samtidig skal hovedbanenettet i Danmark elektrificeres, og der skal anskaffes en ny generation af elektriske højhastighedstog til betjening af fjerntrafikken. Strækningen fra Aarhus til Hamborg er karakteriseret ved en meget lav service i særligt de grænseoverskridende tog, og at rejsehastigheden på den samlede strækning er lav. Som det fremgår af figur 3 er rejsetiden med tog mellem Aarhus og Hamborg i dag ca. 4½ time eller 1½ time længere end rejsetiden mellem Aarhus og København. Rejsetiden er således ca. 80 % længere, mens afstanden kun er ca. 10 % længere mellem Aarhus og Hamborg sammenlignet med Aarhus og København. Det er videre bemærkelsesværdigt jf. figur 4, at persontrafikken over grænsen er i vækst i Sønderjylland og i Øresundsregionen, men hvor trafikken i Øresundsregionen sker med tog, skib og bil, sker den grænseoverskridende persontransport i Sønderjylland stort set alene med bil. Bedre togforbindelser skal sikre udviklingen af korridoren som en multimodal korridor for international persontransport. Det er vigtigt, at den samlede strækning fra Aarhus til Hamborg indtænkes i den danske højhastighedsstrategi, og at udviklingen koordineres med udbygningen på tysk side. Der må vurderes at ligge et betydeligt udviklingspotentiale for den samlede region ved at opgradere rejsehastigheden på strækningen. På kort sigt skal den samlede rejsetid mellem Kolding og Hamborg reduceres med min. en ½ time. På mellemlangt sigt er det vigtigt, at strækningen indtænkes i den danske strategi for højhastighed ( timemodellen ), og at der udvikles en dansk-tysk højhastighedsstrategi for den samlede strækning mellem Aarhus og Hamborg. Dansk-tysk banegård tæt på grænsen En ny dansk-tysk jernbanestation skal etableres i den grænsenære region, så den samlede rejsetid kan nedbringes, når bl.a. sløjfen gennem Flensborg undgås. Desuden er det visionen, at en dansk-tysk banegård skal være et naturligt standsningssted for nye hurtige lyntog mellem Aarhus og Hamborg. Gode, lokale kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Hvad skal der gøres: Strækningen fra Aarhus til Hamborg skal indgå i den danske timemodel. Fælles dansk-tysk strategi for udvikling af en højklasset transport for passagerer i korridoren. Etablering af en fælles dansk-tysk station for passagerer i grænseregionen med stop for intercity og internationale tog. Stationen skal med gode muligheder for P+R (park and ride) og god tilgængelighed med regional kollektiv trafik fra Danmark og Tyskland udbygge det grænseoverskridende samarbejde og sikre øget pendling. 17

20 Figur 5. Udviklingen i godstransport med bane i, til/fra og gennem Danmark Tus. ton Im -og eksport med bane Transit kørsel Im -og eksport med bane Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 6. Udviklingen i den kombinerede bil-bane transport Antal TEU National kørsel International kørsel Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. National kørsel TEU International = en standard kørsel 20-fods Transit container. kørsel Fakta: Cowi har for Trafikstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport om potentialet og udbygningsbehovet for kombiterminalen i Padborg. Analysen peger på, at der er sket en betydelig markedsudvikling i nye markedsrelationer og markedssegmenter, hvor lastbiltransport er den overvejende transportform. Der vurderes at være forudsætninger for yderligere vækst i de kommende år. Terminalen opererer i dag tæt på den maksimumskapacitet. Blot en mindre stigning vil betyde, at driften ikke kan gennemføres under optimale forhold. 18

21 Padborg Kombiterminal EU har som politisk målsætning, at godstransport over 300 km skal ske med tog. Grænseregionen er i dag en betydelig korridor for kombineret bil-tog (intermodal) godstransport med bane. Der kører dagligt 53 godstog på strækningen mellem Kolding og Hamborg. Over 80 % af trafikken er transitgods mellem Norge/Sverige og Tyskland. Til trods for væksten i godstransport med bane gennem regionen spiller godstransport med bane således kun en meget beskeden rolle for virksomhederne. Figur 5 viser udviklingen i godstransport med bane i og gennem Danmark fra 2001 til Som det fremgår, er transittransport med bane gennem Danmark vokset med 150 %, medens international godstransport med tog til og fra Danmark er halveret. Padborg Kombiterminal blev etableret i 1987 som den første kombiterminal i Danmark. Terminalen er i dag ejet af Bane Danmark og udlejet til TX Logistik, der driver terminalen. Fra slutningen af 90 erne frem til 2007 blev den ikke benyttet som jernbaneterminal. Efter TX Logistik har overtaget driften af terminalen, er der sket en markant udvikling. I 2013 blev der håndteret ca TEU på terminalen i Padborg og det er en stigning på 37 % fra de TEU der blev håndteret i Og trafikken via terminalen er fortsat i vækst*. Figur 6 viser udviklingen af den kombinerede bil-banetrafik i, til, fra og gennem Danmark. Som det fremgår, er kombineret bil-bane transport til og fra Danmark faldet fra ca TEU i 2006 til ca TEU i Padborg Kombiterminal tegner sig således i dag for en væsentlig del af den samlede kombinerede bil-banetrafik til og fra Danmark. Fortsat vækst for Padborg terminalen er begrænset af terminalens fysiske udformning og forudsætter, at der sker en udbygning af terminalen. Der er gode argumenter for en opgradering af en kombiterminal på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er bl.a. placeringen af terminalen, idet der sker et systemskifte mellem Skandinavien og Centraleuropa. Hertil kommer det potentielle samspil med transport og logistikerhvervet i Region Syddanmark og Slesvig. I den trafikpolitiske aftale fra marts 2013 er det besluttet at opgradere og udvide kombiterminalen i Padborg med bl.a. depotplads og etablering af sikkerhedsforanstaltninger (i alt 10.5 mio. kr.). På sigt er udviklingsperspektivet for terminalen, at den udvides, så den kan håndtere godstog i fuld længde (850 meter), og at den udstyres med portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning af lasteenhederne. Hvad skal der gøres: Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en dansk-tysk gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansktysk transportcenter (på tysk et GVZ center), skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard (850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane). * Kombiterminalen i Padborg har i oktober 2014 pr. uge 8 afgange og 8 ankomster. Og Padborg terminalen er målt i TEU på niveau med terminalen i Taulov. 19

22 Fakta: dansk-tysk infrastrukturkommission Den danske transportminister og Ministeren for Videnskab, økonomi og transport i Slesvig-Holsten nedsatte i 2011 en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af 5 medlemmer fra Danmark og 5 medlemmer fra Tyskland. Medlemmerne er udpeget af: Danmark: Transportministeriet Region Syddanmark Dansk Erhverv Dansk Industri Den danske transportminister Tyskland: Transportministeriet i Slesvig-Holsten Det tyske transportministerium IHK Hamborg IHK Slesvig-Holsten WIREG Kommissionen skal fokusere på Jyllands Korridoren og her identificere og analysere vigtige udfordringer samt med baggrund heri komme med anbefalinger. Kommissionen skal som minimum mødes en gang i kvartalet. Fakta: EU infrastruktur EUs program for transnational infrastruktur, Trans-European Transport Network, er en af byggestenene i at nå EU s 2020 strategi mål. Jyllands Korridoren (Aarhus-Hamborg) er en del af EU s transeuropæiske net og derfor kan der søges EU medfinansiering til infrastrukturprojekter via EU-TEN T programmet. EU vurderer at trafikken mellem medlemslandene fordobles allerede i år Kilde: 20

23 Dansk-tysk infrastrukturaftale URS har siden 2007 arbejdet for en dansk-tysk regeringsaftale for infrastruktur og grænseoverskridende trafikudbud i Jyllands Korridoren. Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. En egentlig regeringsaftale bør som minimum indeholde: Udarbejdelse af fælles planlægningsgrundlag med deltagelse af erhvervsliv, kommuner, region, stat. Fælles strategi og handlingsplaner på jernbaneområdet, vejnettet, lufthavne samt havne og terminaler, der er forankret i de respektive nationale planer. Integreret trafik-/rejseplanlægning, der leder til hyppigere, hurtigere og mere direkte nord- sydgående togforbindelser, herunder køreplansoptimering samt forbedring af indsat materiel. Hvad skal der gøres: Transportkommissionen igangsætter fælles dansk-tyske analyser om udviklingsbehovet og strategier for udbygning af infrastrukturen i Jyllands Korridoren på tværs af den dansk tyske grænse. Der forberedes og indgås en dansk-tysk infrastrukturaftale om udvikling af den grænseoverskridende infrastruktur og trafikudbud i regionen. Jyllands Korridorens udviklingsbehov synliggøres i forhold til TEN-T programmet, det fælles euro- pæiske transportnet, og der sker en vurdering af mulighederne for støtte til korridorens udvikling. 21

24 Tabel 7. Regionens havne, godsomsætning i 2001 og ton Aabenraa Havn Enstedværkets Havn Havneby Havn Fynshav Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Tabel 8. Færgeruter fra regionens havne antal dobbeltture og overførte biler, passagerer og lastbiler Havneby- Bøjden- Søby- List Fynshav Fynshav Dobbeltture Passagerer/ Biler i alt Lastbiler Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 7. Udviklingen i antal overførte biler og antal dobbeltture på færgeruten Bøjden-Fynshav Indeks: 2001 = Dobbeltture Biler i alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Fakta: Bro mellem Als og Fyn COWI gennemførte i 2011 for Region Syddanmark en analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. En fast forbindelse kan etableres for ca. 10 mia. kr. for en 2+1 vejforbindelse. Analysen viser, at en fast forbindelse vil have en positiv samfundsøkonomisk effekt. Herudover må den faste forbindelse vurderes at styrke den interne forbindelse mellem Sønderjylland og Fyn og herigennem øge regionens samlede vækstpotentiale. 22

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

En vestdansk-nordtysk banestrategi

En vestdansk-nordtysk banestrategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning.

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning. 1 2 NTN nyt No. 3 - Februar 2015 Tema: KORT NYT fra regionerne: Norge: Tusindvis af trailere flyttes fra vej til bane Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Temaet for dette Nyhedsbrev

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer

Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer Udviklingsperspektiver for landbrugs- og fødevareerhvervet ved formændene for

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere