Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv"

Transkript

1 Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

2 Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier ApS Tryk: Mohrdieck Tryk A/S Fotografier: Lars Dagnæs

3 Indhold Forord... 2 URS visioner kort og godt... 6 Porten til Europa - gods... 7 Porten til Europa - passagerer Parallelmotorvej Dobbeltsporet højklasset jernbane Dansk-tysk station på grænsen Padborg kombiterminal Dansk-tysk infrastrukturaftale Havnene i regionen Jernbane Esbjerg-Hamborg Tværveje i regionen Lufthavne Bilag 1: Gods- og persontrafik Bilag 2: UdviklingsRåd Sønderjylland Bilag 3: Trafikpolitiske prioriteter i det nordvestlige Slesvig-Holsten Kilder

4 Forord Jyllands Korridoren mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til Europa for gods og personer. Trafikken er i vækst. Det gælder særligt den internationale transport, og alle prognoser viser, at Jyllands Korridoren også fremover vil være den vigtigste forbindelseslinje mellem Danmark og Europa. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har derfor udformet en langsigtet vision for korridorens udvikling. Visionen er skabt med baggrund i et Europa i fortsat vækst, hvor infrastruktur og samhandel er nøgleordene. Overordnet er det URS vision, at Jyllands Korridoren udvikles og konsolideres som en korridor med et højklasset og effektivt transportsystem for gods og personer, hvor transportformerne på vej, bane, sø og i luften indgår i en multimodal sammenhæng. URS er af den opfattelse, at det er vigtigt med et langt sigte, når udviklingsvisionen for korridoren tegnes, fordi: der skal tages hensyn til den fremtidige danske samhandel med udlandet og fortsatte udvikling af person- og godstrafikken udviklingen af infrastrukturen skal ses i sammenhæng med den øvrige regional- og byudvikling, så der sikres optimal sammenhæng mellem de enkelte infrastrukturelementer, der bidrager til et Danmark i balance en langsigtet vision og udbygningsplan er en vigtig forudsætning for at undgå suboptimering og i stedet sikre optimal udnyttelse af de samlede samfundsmæssige investeringer. Denne udfordring er ikke mindst vigtig i grænseregionen, hvor dansk og tysk udvikling skal ses i sammenhæng aktuelle vejprojekter viser, hvor store gener selv små udvidelser af den eksisterende infrastruktur skaber for den daglige trafik. Med denne udviklingsvision samt den efterfølgende opstilling af mål og ønsker i Porten til Europa ønsker UdviklingsRåd Sønderjylland at bidrage med et samlet indspil til de kommende års infrastrukturdebat i Danmark. 2

5 Sønderjylland oktober 2014, URS Infrastrukturgruppe CEO Ole Daugbjerg Strategy First, formand URS Borgmester H.P. Geil Haderslev Kommune, næstformand for URS Adm. direktør Gerd Rahbek-Clemmensen ECCO Holding A/S Borgmester Thomas Andresen Aabenraa Kommune Direktør Mogens Therkelsen HP Therkelsen A/S Borgmester Laurids Rudebeck Tønder Kommune Gårdejer Henrik Frandsen Tønder Erhvervsråd Borgmester Erik Lauritzen Sønderborg Kommune 3

6 København Vision for Jyllands Korridoren Billund Aarhus E20 (Esbjerg) Kolding Jernbane E45 Ribe Haderslev A11 1 Tønder A8 Aabenraa Binational lufthavn Sønderborg 3 2 Kombiterminal Flensburg B5/A23 (Heide) A7 (Hamburg) Husum 1. En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23 og ny vestlig Elb Tunnel (via A20). 2. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen. 3. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region. 4

7 URS visioner kort og godt En parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Den fortsatte vækst i person- og godstransporten øger behovet for udvikling af kapaciteten på ruten. URS vision er, at den fortsatte udvikling af E45 bør ske ved etablering af en parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. Etableringen af en parallelmotorvej i stedet for etapevis udbygning af E45 rummer en række oplagte fordele: det er billigere end udvidelse af eksisterende strækninger og giver dobbelt kapacitet. styrker Danmark og grænseregionen ved at binde hovedlandet betydeligt bedre sammen. mange års gener for trafikken på E45 ved en gradvis udbygning til 6 spor kan undgås. en parallelmotorvej styrker opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. det styrker den samlede fremkommelighed i hele Jyllands Korridoren ved at videreføre det parallelle vejsystem i hele Jyllands Korridoren. Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane fra Aarhus til Hamborg med stop i grænseregionen Det nuværende jernbanespor mellem Aarhus og Hamborg skal opgraderes til en højklasset fuldt dobbeltsporet og elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på minimum 200 km/t. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. Dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region En ny dansk-tysk jernbanestation for passagerer skal etableres i grænseområdet, hvor den kan servicere såvel Flensborg som Sønderjylland, således at den samlede rejsetid nedbringes, bl.a. fordi sløjfen gennem Flensborg kunne undgås. Gode lokale, kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansk-tysk transportcenter, skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard, dvs. 850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane. Dansk-Tysk infrastrukturaftale Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. Arbejdet i infrastrukturkommissionen bør resultere i en dansk-tysk infrastrukturaftale, der sikrer, at det grænseoverskridende trafikudbud og infrastrukturudbygning på tværs af grænsen samordnes. 5

8 Kort 1. Godstransport Mio. tons med lastbil, trailere og containere, til og fra Danmark. 1,3 3,9 0,4 2,2 4,6 0,6 4,0 3,0 1,6 16,6 1,9 1,9 1,0 11,0 30,4 6,1 1,5 30,4 8,0 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 1. Industribeskæftigelsen i Vestdanmark 2013, samt andel af den samlede danske industribeskæftigelse, personer. Hele Danmark Andel i Vestdanmark antal antal andel CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % CB Tekstil- og læderindustri % CC Træ- og papirindustri, trykkerier % CD Olieraffinaderier mv % CE Kemisk industri % CF Medicinalindustri % CG Plast-, glas- og betonindustri % CH Metalindustri % CI Elektronikindustri % CJ Fremst. af elektrisk udstyr % CK Maskinindustri % CL Transportmiddelindustri % CM Møbel og anden industri mv % Hele industrien % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 6

9 Porten til Europa, gods Grænsen mellem Sønderjylland og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej til det internationale marked. Regionen spiller i dag en vigtig rolle for den samlede danske økonomi. Det er den direkte vej fra Danmarks største eksportører af fødevarer og industriprodukter til de vigtigste udskibningshavne for dansk erhvervsliv; Hamborg og Bremerhaven: 53 % af den samlede godstransport med lastbil til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. 47 % af den samlede godstransport med enhedslastbærere (lastbil, containere, tog og ro-ro) sker via grænsen i Sønderjylland. Siden 2002 er mængden af gods vokset med 45 % svarende til 9,4 mio. ton. Betydningen af grænsen i Sønderjylland skal ses i lyset af, at betydelige dele af den danske industriog landbrugsproduktion foregår i Vestdanmark, at Tyskland og Centraleuropa er de vigtigste samhandelspartnere, samt at to af Europas vigtigste containerhavne, Hamborg Havn og Bremerhaven, primært nås ved at passere den dansk-tyske grænse. Dette illustreres f.eks. af, at: 68 % af den samlede industribeskæftigelse og 60 % af værditilvæksten i industrien finder sted i Vestdanmark. 65 % af den samlede danske vareeksport går ud af Jylland/Fyn. 28 % af Danmarks samlede eksport sker til Tyskland, Holland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig og Belgien. Det er samtidig vigtigt fortsat at sikre, at infrastruktur og trafikudbud i korridoren understøtter den økonomiske og regionale udvikling på begge sider af grænsen, og at korridoren fortsat kan udfylde sin rolle som garant for den samlede økonomiske udvikling i Vestskandinavien. Tabel 2. Bruttoværditilvækst i Vestdanmark 2012, fordelt på sektorer, samt andel af den samlede danske bruttoværditilvækst prisniveau. Landbrug mv., skovbrug og fiskeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 83 % Industri, herunder energi og byggeri Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 60 % Tjenesteydelser Vestdanmark, mio. kr Andel af hele DK 47 % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 7

10 Tabel 3. Danmarks im- og eksport 2013 fordelt på de 10 vigtigste samhandelslande. mia. kr. import eksport i alt Tyskland Sverige Storbritannien Norge USA Nederlandene Frankrig og Monaco Finland Kina Polen Øvrige lande 112,3 67,9 28,5 31,9 12,8 40,7 16,1 9,0 36,7 18,1 173,9 20% 12% 5% 6% 2% 7% 3% 2% 7% 3% 32% 95,8 73,2 49,7 41,8 32,2 25,3 17,9 16,8 16,4 14,1 237,1 15% 12% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 38% 208,0 141,0 78,2 73,7 45,0 66,0 33,9 25,8 53,1 32,1 410,9 18% 12% 7% 6% 4% 6% 3% 2% 5% 3% 35% I alt 547,8 100% 620,0 100% 1.167,8 100% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 8

11 9

12 Kort 2. Persontransport rejser pr døgn med bil, skib og tog til og fra Danmark. 6,4 11,5 4,7 83,0 0,4 21,2 0,2 2,0 59,8 78,7 0,9 77,8 16,3 3,6 19,9 Kilde: TransECO2. Dokumentation for kortet er vist i bilag 1 Tabel 4. Befolkning i Danmark og Nordtyskland 2010 samt 2025 (prognose). Kilde: Region Syddanmark Vestdanmark Østdanmark Hamborg Slesvig-Holsten 31. dec ,04 2,52 1,79 2,83 Prognose ,17 2,65 1,89 2,81 10

13 Porten til Europa, passagerer Også når det gælder persontransport spiller grænsen i Sønderjylland en vigtig rolle. I 2013 tegnede grænsen i Sønderjylland sig for 40 % af den samlede persontransport til og fra Danmark med bil, tog og færge. Ca personer krydsede dagligt grænsen - hovedparten i personbiler. Siden 2002 er persontrafikken over grænsen i Sønderjylland vokset med 11 %. Den største trafik var på motorvej E45 ved Frøslev, hvor der i gennemsnit kørte biler over i døgnet. Region Syddanmark har i 2012 talt person- og varebiltrafikken på grænsen opdelt efter bilernes nationalitet. Tællingen illustrerede grænsens rolle som en international transportkorridor: ca. 15 % af person- og varebilerne på motorvejen ved Frøslev kom fra andre europæiske lande end Danmark og Tyskland. De tyske personbiler tegnede sig samlet for ca. halvdelen af trafikken. Hovedparten af bilerne kom fra regioner i Tyskland, som ikke ligger op til grænsen. Regionens rolle som transportkorridor for persontransport skal ses i lyset af, at der i Vestdanmark, Slesvig-Holsten og Hamborg er godt 7½ mio. indbyggere. Transportkorridoren har videre en vigtig rolle for Danmark som turistland og dermed for udvikling af turismeindustrien i Danmark. Figur 1. viser antal overnatninger i Danmark af udenlandske gæster i I alt var der i 2013 ca. 22 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark, 68 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for godt halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2013 af udenlandske gæster, heraf andel i Vestdanmark. I feriehuse I lystbådehavne I vandrehjem På campingpladser I feriecentre På hoteller - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Vestdanmark Hele Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 11

14 Tabel 5. ÅDT og pris udvalgte danske vejprojekter. Motorvejsstrækning ÅDT Anlægsudgift Længde af tusinde køretøjer Milliarder kr. motorvej (km) Sønderborg Kliplev 8,1 20,6 2, Nørresundby Hirtshals 8,0 20,9 5, Nørresundby Frederikshavn 5,4 14,7 5, Femerntunnel med landanlæg 6,1 (11,0) 56,00 20 Midtsønderjysk motorvej (8,0 17,0) 7,35 70 Midtjysk motorvej/hærvejsmotorvej 18, Kilde: Egne beregninger. Anlægsudgifter anslået 70 mio km pr km (sagsbehandling, projektering, ekspropriation, anlægsudgifter samt drift i 25 år). Hertil lovbestemt tillæg på 50 % jvf Transportministeriets bekendtgørelse. Tabel 6. Trafiktal på E45 på udvalgte punkter. E45 ved Frøslev grænse E45 ved Kolding Syd ÅDT alle biler ÅDT lastbiler Udv Udv alle biler lastbiler % 13 % % 32 % Kilde: Vejdirektoratet og ITD Figur 2. Udviklingen i den samlede trafik over Frøslev Grænse fra 2002 til Biler pr døgn. Kilde: Vejdirektoratet og ITD 12

15 Parallelmotorvej E45 er i dag den vigtigste vejkorridor mellem Danmark og Europa. Fra 2002 til 2012 er den samlede trafik på motorvejen ved Frøslev grænse vokset med 27 %. Lastbiltrafikken udgør en betydelig del af den samlede trafik over grænse. I 2012 udgjorde den 31 % af trafikken. I perioden 2002 til 2012 er lastbiltrafikken over Frøslev grænse vokset med 13 %. Frem til år 2025 forventer Danmarks Transportforskning, at godstransport med lastbil over grænsen vil være fordoblet i forhold til år Også personbiltrafikken har været i vækst. Fra 2002 til 2012 er trafikken med person- og varebiler over Frøslev grænse vokset med 46 %. Den øgede trafik på E45 betyder, at Vejdirektoratet forventer, at der gradvist vil opstå kapacitetsproblemer på strækningen fra Kolding til grænsen frem til Omkring Kolding er der allerede i dag begyndende kapacitetsproblemer. Her forventes der i 2025 at være kritiske kapacitetsproblemer. Ny parallel midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen URS anbefaler, at den fremtidige udvikling af den overordnede vejtransportkorridor fra E20 til grænsen sker ved etablering af en parallelmotorvej igennem det centrale Sønderjylland frem for udbygning af E45 til 6 spor. Fordelene ved etablering af en parallelmotorvej er flere: Først og fremmest vil etablering af en parallelmotorvej være billigere end udbygning af den eksisterende motorvej til 6 spor. For det andet vil etablering af parallelmotorvejen betyde, at de lange perioder med betydelige gener for trafikken på E45 under udbygning til 6 sport kan undgås. For det tredje vil en parallelmotorvej styrke opkoblingen via B5/A23 til en kommende videreførsel af A20 mod vest og under Elben i en ny tunnel ved Glückstadt. Sidst men ikke mindst vil en ny parallelmotorvej betyde en række nye udviklingsmuligheder for den samlede region. Det gælder f.eks. bedre tilgængelighed for tyske feriegæster til den jyske vestkyst. Etablering af en parallelmotorvej gennem Sønderjylland med forbindelse til det europæiske motorvejsnet vest om Hamborg vil være en naturlig fortsættelse af den foreslåede Hærvejsmotorvej gennem Midtjylland og således betyde en samlet styrkelse af infrastruktur og international tilgængelighed for hele Jyllands Korridoren. Hvad skal der gøres: Den fortsatte sikring af kapaciteten på den nord/sydgående motorvejskorridor skal ske ved etablering af en ny midtsønderjysk parallelmotorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg. 13

16 Kort 4. Jernbanen Aarhus-Hamborg. Aarhus Mangler elektrificering Kun enkeltspor Vamdrup-Vojens Kolding Kun enkeltspor Tinglev-Padborg Flensborg Kiel Hamborg 14

17 Dobbeltsporet højklasset jernbane Jernbanestrækningen fra Aarhus til Hamborg er en del af det europæiske TEN net. Strækningen er elektrificeret på strækningen fra Fredericia til Hamborg. Der er i dag to delstrækninger, som er enkeltsporet: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. De to enkeltsporede strækninger i Sønderjylland udgør en kapacitetsmæssig flaskehals for den fortsatte udvidelse af jernbanetransporter gennem regionen. Hertil kommer, at et aktuelt uheld i efteråret 2012 med afsporing af et godstog har illustreret, at strækningerne med enkeltspor udgør en meget kritisk flaskehals, hvis disse strækninger sættes ud af spillet, som det skete i det konkrete tilfælde. På dansk side vil strækningen blive opgraderet med nyt signalsystem. Strækningen fra Aarhus til Padborg vil være færdig i Strækningen Vamdrup - Vojens (ca. 20 km) udbygges til dobbeltspor, hvilket vil være færdigt i Herefter vil det alene være strækningen mellem Tinglev og Padborg (ca. 14 km), der ikke er dobbeltsporet. Det er vigtigt for såvel regionens fortsatte jernbanebetjening som for udvikling af jernbanetransporter mellem Skandinavien og Centraleuropa, at den samlede strækning fortsat opgraderes. På kort sigt bør den samlede strækning udbygges med dobbeltspor. På længere sigt er det vigtigt, at øvrige flaskehalse på strækningen elimineres, og at strækningshastigheden opgraderes til min 200 km/t. Hvad skal der gøres: Jernbanen mellem Aarhus og Hamborg skal udvikles som en højklasset dobbeltsporet, elektrificeret jernbaneforbindelse med en strækningshastighed på 200 km/t. Strækningen fra Aarhus til Fredericia skal elektrificeres. Den sidste enkeltsporede strækning mellem Tinglev og Padborg skal gøres dobbeltsporet. Strækningshastigheden mellem Fredericia og Padborg skal på den samlede strækning opgraderes til 200 km/t. Alle overkørsler skal nedlægges og erstattes af niveaufri skæringer. Udbygningen af jernbanen skal sikre hurtige persontog mellem Aarhus og Hamborg med stop i vigtige knudepunkter undervejs. Udbygning og opgradering af infrastrukturen skal understøttes af moderne togmateriel, der sikrer korte rejsetider og høj komfort. 15

18 Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Aarhus-Hamborg Aarhus-København Figur 3. Rejsetider med tog 2013 mellem Aarhus-Hamborg, Aarhus-København, Flensborg-København, Flensborg-Hamborg Flensburg-København og Odense-København. Flensburg-Hamborg Rejsetider og afstande: rejsetid 2013 afstand Odense-København Aarhus-Hamborg Aarhus-København Flensburg-København Flensburg-Hamborg Odense-København Kilde: TransECO2 Figur 4. Persontrafik over Øresund og grænsen i Sønderjylland, mio. passager pr. år. 100 Færge Tog Bil Færge Tog Bil Jylland-Tyskland Øresundregionen 20 Kilde: TransECO2. Dokumentation se bilag 1 10 Padborg 0 Kruså Jylland-Tyskland Øresundregionen Harrislee Weiche Flensborg Kiel Kort 5. Passagertogene kører i dag en ekstra sløjfe ind gennem Flensborg. En ny dansk-tysk passagerterminal i den grænsenære region skal sikre kortere rejsetider samt gode muligheder for parkering og gode kollektive nærtrafikforbindelser fra hele regionen. 16

19 Dansk-tysk station på grænsen Det er en politisk målsætning, at en større andel af de lange personrejser flyttes fra bil til tog. I Danmark har etableringen af den faste Storebæltsforbindelse og indførelse af nye lyntogskoncepter betydet vækst i togtransport mellem Øst- og Vestdanmark. I Tyskland har nye højhastighedsstrækninger sammen med nyt materiel betydet vækst i togtransporten. Den danske regering har i marts 2013 lanceret en ny højhastighedsstrategi i Danmark, som vil betyde, at rejsehastigheden mellem København og Odense vil blive reduceret til 1 time (mod 1 ¼ time i dag) og 1 time mellem Odense og Aarhus samt mellem Odense og Esbjerg (i dag hhv. 1:24 og 1:23). Samtidig skal hovedbanenettet i Danmark elektrificeres, og der skal anskaffes en ny generation af elektriske højhastighedstog til betjening af fjerntrafikken. Strækningen fra Aarhus til Hamborg er karakteriseret ved en meget lav service i særligt de grænseoverskridende tog, og at rejsehastigheden på den samlede strækning er lav. Som det fremgår af figur 3 er rejsetiden med tog mellem Aarhus og Hamborg i dag ca. 4½ time eller 1½ time længere end rejsetiden mellem Aarhus og København. Rejsetiden er således ca. 80 % længere, mens afstanden kun er ca. 10 % længere mellem Aarhus og Hamborg sammenlignet med Aarhus og København. Det er videre bemærkelsesværdigt jf. figur 4, at persontrafikken over grænsen er i vækst i Sønderjylland og i Øresundsregionen, men hvor trafikken i Øresundsregionen sker med tog, skib og bil, sker den grænseoverskridende persontransport i Sønderjylland stort set alene med bil. Bedre togforbindelser skal sikre udviklingen af korridoren som en multimodal korridor for international persontransport. Det er vigtigt, at den samlede strækning fra Aarhus til Hamborg indtænkes i den danske højhastighedsstrategi, og at udviklingen koordineres med udbygningen på tysk side. Der må vurderes at ligge et betydeligt udviklingspotentiale for den samlede region ved at opgradere rejsehastigheden på strækningen. På kort sigt skal den samlede rejsetid mellem Kolding og Hamborg reduceres med min. en ½ time. På mellemlangt sigt er det vigtigt, at strækningen indtænkes i den danske strategi for højhastighed ( timemodellen ), og at der udvikles en dansk-tysk højhastighedsstrategi for den samlede strækning mellem Aarhus og Hamborg. Dansk-tysk banegård tæt på grænsen En ny dansk-tysk jernbanestation skal etableres i den grænsenære region, så den samlede rejsetid kan nedbringes, når bl.a. sløjfen gennem Flensborg undgås. Desuden er det visionen, at en dansk-tysk banegård skal være et naturligt standsningssted for nye hurtige lyntog mellem Aarhus og Hamborg. Gode, lokale kollektive trafikforbindelser og P+R (park and ride) parkeringspladser skal sikre optimal tilgængelighed til togene. Hvad skal der gøres: Strækningen fra Aarhus til Hamborg skal indgå i den danske timemodel. Fælles dansk-tysk strategi for udvikling af en højklasset transport for passagerer i korridoren. Etablering af en fælles dansk-tysk station for passagerer i grænseregionen med stop for intercity og internationale tog. Stationen skal med gode muligheder for P+R (park and ride) og god tilgængelighed med regional kollektiv trafik fra Danmark og Tyskland udbygge det grænseoverskridende samarbejde og sikre øget pendling. 17

20 Figur 5. Udviklingen i godstransport med bane i, til/fra og gennem Danmark Tus. ton Im -og eksport med bane Transit kørsel Im -og eksport med bane Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 6. Udviklingen i den kombinerede bil-bane transport Antal TEU National kørsel International kørsel Transit kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. National kørsel TEU International = en standard kørsel 20-fods Transit container. kørsel Fakta: Cowi har for Trafikstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport om potentialet og udbygningsbehovet for kombiterminalen i Padborg. Analysen peger på, at der er sket en betydelig markedsudvikling i nye markedsrelationer og markedssegmenter, hvor lastbiltransport er den overvejende transportform. Der vurderes at være forudsætninger for yderligere vækst i de kommende år. Terminalen opererer i dag tæt på den maksimumskapacitet. Blot en mindre stigning vil betyde, at driften ikke kan gennemføres under optimale forhold. 18

21 Padborg Kombiterminal EU har som politisk målsætning, at godstransport over 300 km skal ske med tog. Grænseregionen er i dag en betydelig korridor for kombineret bil-tog (intermodal) godstransport med bane. Der kører dagligt 53 godstog på strækningen mellem Kolding og Hamborg. Over 80 % af trafikken er transitgods mellem Norge/Sverige og Tyskland. Til trods for væksten i godstransport med bane gennem regionen spiller godstransport med bane således kun en meget beskeden rolle for virksomhederne. Figur 5 viser udviklingen i godstransport med bane i og gennem Danmark fra 2001 til Som det fremgår, er transittransport med bane gennem Danmark vokset med 150 %, medens international godstransport med tog til og fra Danmark er halveret. Padborg Kombiterminal blev etableret i 1987 som den første kombiterminal i Danmark. Terminalen er i dag ejet af Bane Danmark og udlejet til TX Logistik, der driver terminalen. Fra slutningen af 90 erne frem til 2007 blev den ikke benyttet som jernbaneterminal. Efter TX Logistik har overtaget driften af terminalen, er der sket en markant udvikling. I 2013 blev der håndteret ca TEU på terminalen i Padborg og det er en stigning på 37 % fra de TEU der blev håndteret i Og trafikken via terminalen er fortsat i vækst*. Figur 6 viser udviklingen af den kombinerede bil-banetrafik i, til, fra og gennem Danmark. Som det fremgår, er kombineret bil-bane transport til og fra Danmark faldet fra ca TEU i 2006 til ca TEU i Padborg Kombiterminal tegner sig således i dag for en væsentlig del af den samlede kombinerede bil-banetrafik til og fra Danmark. Fortsat vækst for Padborg terminalen er begrænset af terminalens fysiske udformning og forudsætter, at der sker en udbygning af terminalen. Der er gode argumenter for en opgradering af en kombiterminal på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er bl.a. placeringen af terminalen, idet der sker et systemskifte mellem Skandinavien og Centraleuropa. Hertil kommer det potentielle samspil med transport og logistikerhvervet i Region Syddanmark og Slesvig. I den trafikpolitiske aftale fra marts 2013 er det besluttet at opgradere og udvide kombiterminalen i Padborg med bl.a. depotplads og etablering af sikkerhedsforanstaltninger (i alt 10.5 mio. kr.). På sigt er udviklingsperspektivet for terminalen, at den udvides, så den kan håndtere godstog i fuld længde (850 meter), og at den udstyres med portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning af lasteenhederne. Hvad skal der gøres: Kombiterminalen i Padborg skal udvikles til en dansk-tysk gateway for kombineret bil-bane transport mellem Danmark og Central- og Sydeuropa. Terminalen, der ligger i forbindelse med et dansktysk transportcenter (på tysk et GVZ center), skal på sigt udvikles som en effektiv terminal efter fælleseuropæisk standard (850 meter lange tog og portalkraner til omkostningseffektiv og hurtig omlæsning fra vej til bane). * Kombiterminalen i Padborg har i oktober 2014 pr. uge 8 afgange og 8 ankomster. Og Padborg terminalen er målt i TEU på niveau med terminalen i Taulov. 19

22 Fakta: dansk-tysk infrastrukturkommission Den danske transportminister og Ministeren for Videnskab, økonomi og transport i Slesvig-Holsten nedsatte i 2011 en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af 5 medlemmer fra Danmark og 5 medlemmer fra Tyskland. Medlemmerne er udpeget af: Danmark: Transportministeriet Region Syddanmark Dansk Erhverv Dansk Industri Den danske transportminister Tyskland: Transportministeriet i Slesvig-Holsten Det tyske transportministerium IHK Hamborg IHK Slesvig-Holsten WIREG Kommissionen skal fokusere på Jyllands Korridoren og her identificere og analysere vigtige udfordringer samt med baggrund heri komme med anbefalinger. Kommissionen skal som minimum mødes en gang i kvartalet. Fakta: EU infrastruktur EUs program for transnational infrastruktur, Trans-European Transport Network, er en af byggestenene i at nå EU s 2020 strategi mål. Jyllands Korridoren (Aarhus-Hamborg) er en del af EU s transeuropæiske net og derfor kan der søges EU medfinansiering til infrastrukturprojekter via EU-TEN T programmet. EU vurderer at trafikken mellem medlemslandene fordobles allerede i år Kilde: 20

23 Dansk-tysk infrastrukturaftale URS har siden 2007 arbejdet for en dansk-tysk regeringsaftale for infrastruktur og grænseoverskridende trafikudbud i Jyllands Korridoren. Med etableringen af den dansk-tyske transportkommission i 2011 er der igangsat en øget informationsudveksling og kontakt mellem transportministrene i København, Kiel og Berlin samt mellem embedsmænd i de danske og tyske transportministerier. En egentlig regeringsaftale bør som minimum indeholde: Udarbejdelse af fælles planlægningsgrundlag med deltagelse af erhvervsliv, kommuner, region, stat. Fælles strategi og handlingsplaner på jernbaneområdet, vejnettet, lufthavne samt havne og terminaler, der er forankret i de respektive nationale planer. Integreret trafik-/rejseplanlægning, der leder til hyppigere, hurtigere og mere direkte nord- sydgående togforbindelser, herunder køreplansoptimering samt forbedring af indsat materiel. Hvad skal der gøres: Transportkommissionen igangsætter fælles dansk-tyske analyser om udviklingsbehovet og strategier for udbygning af infrastrukturen i Jyllands Korridoren på tværs af den dansk tyske grænse. Der forberedes og indgås en dansk-tysk infrastrukturaftale om udvikling af den grænseoverskridende infrastruktur og trafikudbud i regionen. Jyllands Korridorens udviklingsbehov synliggøres i forhold til TEN-T programmet, det fælles euro- pæiske transportnet, og der sker en vurdering af mulighederne for støtte til korridorens udvikling. 21

24 Tabel 7. Regionens havne, godsomsætning i 2001 og ton Aabenraa Havn Enstedværkets Havn Havneby Havn Fynshav Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Tabel 8. Færgeruter fra regionens havne antal dobbeltture og overførte biler, passagerer og lastbiler Havneby- Bøjden- Søby- List Fynshav Fynshav Dobbeltture Passagerer/ Biler i alt Lastbiler Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 7. Udviklingen i antal overførte biler og antal dobbeltture på færgeruten Bøjden-Fynshav Indeks: 2001 = Dobbeltture Biler i alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Fakta: Bro mellem Als og Fyn COWI gennemførte i 2011 for Region Syddanmark en analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. En fast forbindelse kan etableres for ca. 10 mia. kr. for en 2+1 vejforbindelse. Analysen viser, at en fast forbindelse vil have en positiv samfundsøkonomisk effekt. Herudover må den faste forbindelse vurderes at styrke den interne forbindelse mellem Sønderjylland og Fyn og herigennem øge regionens samlede vækstpotentiale. 22

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, juni 2013 Opsætning og kort: Danmarks Transport-Tidende

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer

Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer Udviklingsperspektiver for landbrugs- og fødevareerhvervet ved formændene for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere