Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet"

Transkript

1 Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune har den 30. september 2011 indsendt forslag til revision af kommunens plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet (RBD) med henblik på, at Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse, jf. 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Det fremgår af sagen, at forslaget til planrevision har været behandlet af beredskabskommissionen på møde den 7. juni Beredskabskommissionen godkendte på mødet den fremlagte model til risikobaseret dimensionering , inkl. en Terror- og klimapakke samt en Kvalitetspakke. Borgerrepræsentationen har herefter ved et budgetforlig besluttet, at Københavns Brandvæsen skal have et løft i beredskabets kvalitet og robusthed i tilfælde af ekstraordinær nedbør og terrorhændelser. Dette sikres ved at investere i en opgradering af brandvæsenets materiel svarende til det serviceniveau, der er beskrevet som model B2. Beredskabsstyrelsen CSB Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2011/ Sagsbehandler: JP Beredskabsstyrelsen fandt ved gennemgang af det fremsendte materiale, at der var en række forhold, som skulle uddybes eller præciseres. På et møde den 28. oktober 2011 på hovedbrandstationen i København blev det aftalt, at Københavns Kommune skulle foretage visse tilpasninger mv. i materialet, herunder udarbejde et notat vedrørende forventelig ny aftale med Vestegnens Brandvæsen I/S og fremsende dette. Københavns Kommune fremsendte med mail af 3. november 2011 en ny tilrettet dimensioneringsplan for RBD, dog uden notatet vedrørende ny aftale med Vestegnens Brandvæsen I/S. Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Der henvises til efterfølgende, for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger mv., der bl.a. bygger på den udtalelse, som Beredskabsstyrelsen afgav over den eksisterende plan i brev af 9. oktober Generelt Der er udført et meget stort og omfattende arbejde med mange gode detaljer. Det fremgår, at det operative ledelsessystem styrkes væsentligt. Endvidere fokuseres der meget på klima- og terrorrelaterede hændelser. Endelig inddrages en særlig kvalitetspakke.

2 De 7 brandstationer i Københavns Kommune bibeholdes, dog med visse tilpasninger omkring ledelse, bemanding, køretøjer og materiel, se nærmere herom nedenfor. I processen har der bl.a. været inddraget statistikker for de sidste 5 år. Arbejdet med RBD har specielt fokuseret på at få identificeret, hvor Københavns Brandvæsen mangler kapacitet såvel kompetencemæssigt som materielmæssigt til at kunne håndtere de hændelser, der forventes at kunne opstå nu og i fremtiden i København. Efter analysearbejdet peges der på et behov for styrkelse af beredskabet inden for paratheden i forbindelse med større hændelser samt på kvaliteten af brandvæsenets serviceydelser. I planforslaget arbejdes der derfor med to pakker, Terror- og klimapakken samt Kvalitetspakken, herunder foreslås der opbygget en lærings- og evalueringskultur, hvor der ses på såvel egne indsatser som erfaringer fra andre. Terror- og klimapakken indebærer, at Københavns Brandvæsen får et løft i beredskabets kvalitet og robusthed i tilfælde af ekstraordinær nedbør og terror. Der er således afsat 22,3 mio. kr. til anskaffelse af materiel i 2012 og Aftalen betyder endvidere, at der nedlægges/omplaceres 9 døgnpladser svarende til 45 stillinger. Analyserne viser, at det ikke vil få betydning for serviceniveauet i forhold til nuværende niveau for de tre parametre tryghed, kapacitet og robusthed. Konkret vil røgdykkertjenesten (7 døgnpladser) og pionertjenesten (8 døgnpladser) blive slået sammen til en specialtjeneste på samlet 10 døgnpladser, dvs. en reduktion på 5 døgnpladser. Specialtjenesten vil blive placeret på hovedbrandstationen. Desuden nedlægges 2 døgnpladser på station Dæmningen og 2 døgnpladser på station Østerbro. Aftaler indgået med andre kommuner/redningsberedskaber om varetagelse af beredskabsopgaver, skal efter ændringen af beredskabslovens 13 fremgå af dimensioneringsplanen (f.eks. indgå som bilag). Assistanceaftaler indgået i medfør af beredskabslovens 18 bør ligeledes fremgå af planmaterialet. I forbindelse med fremsendelse af den tilpassede dimensioneringsplan ved mail af 3. november 2011 var der vedhæftet eksisterende aftale mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Kommune om redningsberedskabsassistance i Vestegnens Brandvæsens slukningsområde, men ikke som aftalt ved mødet den 28. oktober 2011 et notat om fornyelse/ændring af aftalen. Endvidere var vedhæftet eksisterende samarbejdsaftale mellem Københavns Brandvæsen og Gentofte Kommune om redningsberedskabsassistance i Gentofte Kommune, kontrakt mellem Malmø Brandkår og Københavns Brandvæsen og aftale mellem Øresundsbro Konsortiet og Københavns Brandvæsen om assistance til højderedning. Der mangler således aftale mellem Københavns Brandvæsen og Vestegnens Brandvæsen I/S om Vestegnens Brandvæsens dækning af et område i Københavns Kommune (omtalt på side 33 i planforslaget) og aftale (samarbejde/assistance) mellem Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen (omtalt på side 21 og 35 i dimensioneringsplanen). 2/8

3 Risikoprofil Faktuelle oplysninger Der er en fin beskrivelse af Københavns Kommune, herunder særlige betragtninger om, hvad der gør København speciel set med beredskabsfaglige øjne. Som eksempler kan nævnes: Flere borgere, ny infrastruktur, byudviklingsområder, risikovirksomheder, sociale forhold, international opmærksomhed samt nye trusler og klimaforandringer. Statistik Der er medtaget statistikker for perioden , samt div. kortmateriale, herunder er der beskrevet konklusioner på statistikkerne. Ved mødet den 28. oktober 2011 blev det oplyst, at det statistiske materiale indeholder alle udrykninger foretaget af Københavns Brandvæsen, herunder udrykninger foretaget i henhold til aftaler med henholdsvis Vestegnens Brandvæsen I/S, Gentofte Kommune m.fl. Udrykningsstatistikken viser en væsentlig stigning i antallet af opgaver, som brandvæsenet har håndteret (5.272 i 2005 og i 2009). Antallet af udrykninger til ABAanlæg er steget med 31 % og udrykninger til mindre brande i det fri med 129 %. Endvidere konkluderes det, at antallet af kørsler til tyverialarmer er steget væsentligt efter statistikperioden, idet der er indgået ny aftale herom. Antallet af kørsler til tyverialarmer forventes at stige til ca på årsbasis, når systemet er fuldt implementeret. Ved mødet den 28. oktober 2011 drøftedes det foreslåede serviceniveau for det afhjælpende beredskab set i lyset af belastningen ved brandvæsenets kørsel (med en del af det udrykningsberedskab, der er dimensioneret efter beredskabsloven) til dette større antal tyverialarmer. Ved drøftelserne var der enighed om, at det foreslåede serviceniveau forudsætter indførelsen af fleksible enheder (FE) på brandstationerne i København. Risikoidentifikation I forbindelse med risikoidentifikationen og analysearbejdet har Københavns Kommune foretaget en opdeling af hændelserne i hverdagshændelser og større hændelser. Ekstraordinære hændelser håndteres efter det oplyste af det civile beredskab. Det fremgår, at hverdagshændelser defineres i planen, som hændelser med en frekvens væsentligt højere end hvert 3. år. Større hændelser er identificeret ved en brainstorming og samtaler med eksterne eksperter. Der blev i første omgang identificeret 19 scenarier med relevans for Københavns Kommune. Efterfølgende blev der udvalgt 8 repræsentative scenarier: togulykke, oversvømmelse, eksplosionshændelse, uheld med mange personer i vandet, alvorlig brand, brand i depottankanlæg, tunnelbrand og kemikalieuheld. I de 8 valgte repræsentative scenarier for større hændelser er således inddraget voldsomt vejr samt komplekse og længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsen finder, at det bør beskrives nærmere, hvad kommunen forstår ved ekstraordinære hændelser, og hvad der forstås ved, at det civile beredskab håndterer disse hændelser. 3/8

4 Risikoanalyse Analyse af hverdagshændelser er foretaget ved brug af en udviklet IT-model, hvor der f.eks. kan regnes på konsekvenser af ændringer i beredskabet, herunder med hensyn til responstider, belastning af stationer, køretøjer mv. For de 8 repræsentative scenarier over større hændelser er der for hvert scenarie udarbejdet en scenarie- og kapacitetsanalyse, der bl.a. viser, hvornår der er behov for ekstern assistance, og hvorfra assistancen forventes rekvireret. Serviceniveau for det afhjælpende redningsberedskab Brandstationer Københavns Brandvæsen har 7 brandstationer centralt placeret i de enkelte udrykningsdistrikter, hvilket sikrer en god responstid. Der er medtaget kort, der viser stationsplaceringer og udrykningsdistrikter, samt billeder og beskrivelser af stationerne. Teknisk ledelse Det operative ledelsessystem i Københavns Brandvæsen styrkes ved implementering af planforslaget. Systemet er opbygget med tre niveauer: Guld = det strategiske niveau Sølv = det taktiske niveau Bronze = det operative niveau. Selve den tekniske ledelse af indsatsen i Københavns Kommune styrkes, idet der ud over vagthavende indsatsleder (på 1 minuts beredskab) og indsatsledersamarbejde mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner indgår en reserveindsatsleder (på 15 minutters beredskab) og en bagvagt (på 1 times beredskab). Bagvagten er øverste ansvarlige for indsatsen på selve skadestedet og skal kunne lede meget store og/eller komplekse indsatser. Der er endvidere en chefvagt, som er øverste ansvarlige for organisationen på alle tidspunkter, og der etableres en døgnvagtsfunktion på alarm-/vagtcentralen på hovedbrandstationen med betegnelsen operationschef. Idet det ikke tydeligt fremgår af beskrivelserne og uddannelsesoversigt, skal opmærksomheden henledes på, at holdledere, der selvstændigt varetager ledelsen af en indsats (teknisk ledelse) i henhold til beredskabsloven, skal have de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. 8 i dimensioneringsbekendtgørelsen. Endvidere henledes opmærksomheden på, at såfremt en fleksibel enhed, som forventes indført ved Københavns Brandvæsen, selvstændigt løser opgaver i henhold til beredskabsloven, skal der i henhold til 6 i dimensioneringsbekendtgørelsen være en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer på køretøjet. Holdlederen skal ligeledes her have de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer til at varetage den tekniske ledelse af indsatsen. 4/8

5 Personale indsatsledere, holdledere og brandmænd Der er en fin oversigt over holdledere og brandmænd (på døgnvagt) på de enkelte stationer, herunder bemanding af de enkelte køretøjer. Endvidere fremgår bemandingen af de to dagsprøjter på henholdsvis station Dæmningen og station Østerbro. Der kunne med fordel foretages en opsummering med en oversigt over det samlede antal holdledere og brandmænd, der er til rådighed ved udrykningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen finder endvidere, at der bør suppleres med oplysninger om det samlede antal ansatte indsatsledere, holdledere og brandmænd ved Københavns Brandvæsen. Køretøjer og materiel Der er en fin beskrivelse af køretøjer og materiel på de enkelte stationer, herunder reservekøretøjer og særligt materiel på Enghavevej. Endvidere er der en fin beskrivelse af den nye specialtjeneste, de nye fleksible enheder og kemikalieberedskabet. Endelig er der udarbejdet en oversigt over udrykningssammensætninger ud fra hændelseskategorier, som betegner en gruppe af meldinger, hvortil der er knyttet samme udrykningssammensætning. Der kunne med fordel foretages en opsummering i form af en samlet oversigt over antal køretøjer i udrykning og i reserve fordelt på køretøjstyper. Afgangs- og responsstider Afgangstiden for beredskabet er fastsat til 1 minut under normale omstændigheder. Det tilstræbes, at ingen responstid er længere end 10 minutter for førsteudrykningen. Responstiden er undersøgt ved hjælp af den nyudviklede IT-model, som tidligere er omtalt. Analyserne viser god overensstemmelse mellem de faktiske udrykningsdistrikter og de modelerede udrykningsdistrikter. Det fremgår, at der er et enkelt område (fortrinsvis motorvej), hvor responstiden overstiger 10 minutter for automobilsprøjten. Vestegnens Brandvæsen I/S dækker dette område grundet bedre tilkørselsforhold. Samtidige hændelser Det fremgår af materialet, at Københavns Brandvæsen er dimensioneret for samtidige hændelser, og der er forberedte planer for første og anden udrykning. Ved tredje udrykning i et distrikt vil disponering af ressourcer bero på en vurdering fra operationschefen/alarmcentralen. Samtidige hændelser er en del af hverdagen for beredskabet i København, og distrikterne dækker normalt hinanden ind. Der er i bilag 6 bl.a. lavet en udførlig statistik over samtidighed i årene Statistikken viser, at der næsten 5/8

6 dagligt forekommer 3 samtidige hændelser i kommunen, og at der i særlige situationer kan forekomme 5 eller flere samtidige hændelser. Assistancemuligheder Ved gennemgang af planforslaget kan det konstateres, at kommunen er opmærksom på muligheden for assistance fra niveau 3 beredskabet, mens støttepunktsberedskabet fra Greve ikke er omtalt. Ved gennemgang af oplysninger i ODIN fremgår det, at Beredskabsstyrelsen Sjælland i perioden 2007 til 2010 har været kaldt til assistance i kommunen i alt 7 gange. Skulle Københavns Brandvæsen vælge at etablere mødeplaner, hvor Beredskabsstyrelsen Sjælland med fordel kunne indgå, deltager beredskabscentret gerne i udarbejdelse og afprøvning af sådanne. Møde- og alarmeringsplaner Møde- og alarmeringsplaner (indsatsplaner) er kort omtalt på side 35 i dimensioneringsplan, hvor der også er en beskrivelse af andre planer og aftaler. Vandforsyning Det anføres i planforslaget, at der i Københavns Kommune er ca brandhaner placeret strategisk i forhold til de slukningsopgaver, som beredskabet kan blive sendt ud til. Hovedreglen er, at brandhanerne placeres med højst 120 meters mellemrum i bebyggede områder. Brandhanerne yder typisk mellem 800 og 1600 liter vand i minuttet. Ud over brandhanerne er der også mulighed for at sikre vandforsyning fra kanaler, søer og hav. Mulighederne fremgår af oversigtskort, placeret i indsatslederkøretøjer og autosprøjter. Målsætninger og måleparametre Af planens overordnede målsætninger fremgår det, at Købehavns Brandvæsen vil med gennemførelsen af denne RBD opnå følgende mål : Styrkelse af muligheden for at håndtere terror-/klimahændelser, sikre at brandvæsenets indsats til stadighed er tilpasset og optimeret i forhold til relevante risici i København, forberede og ruste Københavns Brandvæsen til at fastholde og udvide beredskabssamarbejdet med relevante samarbejdspartnere og understøtte kommunens robusthed. Endvidere fremgår det af afsnittet om afgangs- og responstider, at afgangstiden for beredskabet under normale omstændigheder er 1 minut. Det tilstræbes, at ingen responstid er længere end 10 minutter for førsteudrykningen. Indkvartering og forplejning Det fremgår af planen, at De Humanitære Støtte Centre (HSC) skal kunne give midlertidig ophold for op til personer og indkvartere op til personer. Dette skal foregå i 6 prædefinerede lokaliteter, 3 idrætsanlæg og 3 skoler. Lokaliteterne vil blive 6/8

7 bemandet med repræsentanter fra de forskellige forvaltninger. Det anføres videre, at HSC bør oprettes, hvis DØGNVAGTEN s kapacitet på 150 personer overskrides. Frivillige Det påtænkes at etablere et samarbejde med frivillige i Københavns Kommune. Tanken med dette samarbejde er, at de skal kunne varetage forskellige opgaver i kommunen, som f.eks. afløsning ved længerevarende indsatser, værdiredning ved større indsatser, håndtere indsatsen ved større oversvømmelser, herunder forebygge ved hjælp af mobile dæmninger og bortledning af vand, yde logistisk hjælp til drift af Den Administrative Stab samt Kriseledelse og generel logistisk støtte til Københavns Brandvæsens serviceafdeling. Forebyggelse Det anføres på scenarieanalysens side 32, at De kritiske faktorer, der ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til hverdagshændelserne, er typisk at mindske hyppigheden (forhindre/forebygge at hændelsen opstår). Ved de 8 analyserede scenarier angives kun i beskedent omfang forebyggende foranstaltninger, delvis begrundet i at forebyggelsen ligger uden for brandvæsenets opgavesæt. Således savnes f.eks. i scenarierne 5 Alvorlig brand og 6 Brand i depottankanlæg en beskrivelse af brandvæsenets forebyggende arbejde. Beredskabsstyrelsen skal derfor anbefale, at Københavns Brandvæsen tydeliggør såvel eksisterende som fremtidig forebyggelse for at kunne fokusere forebyggelsesindsatsen såvel i forhold til hverdagshændelserne, som berører mange borgeres tryghed og velfærd, som i forhold til de større hændelser. I den forbindelse anbefaler Beredskabsstyrelsen endvidere, at der udarbejdes konkrete og målbare succeskriterier for brandforebyggelsen samt en vurdering af ressourcebehovet hertil. Beredskabsstyrelsen foreslår desuden, at det i dimensioneringsplanen beskrives, hvorledes Københavns Brandvæsen koordinerer sager med planmyndigheden i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. Uddannelse og øvelser Planforslagets bilag 2.1 giver et grundigt og overskueligt billede af de kompetencer og uddannelser som personellet skal have. Af Struktur for operativ ledelse side 10 og 11 samt af Dimensioneringsplanens side 30 fremgår det, at holdlederen vil kunne stå alene med ansvaret på skadestedet ved mindre/rutineprægede hændelser, Holdlederen vil således være teknisk leder. Af den uddannelsesplan, som Københavns Brandvæsen har udarbejdet for holdledere, fremgår det imidlertid ikke, at uddannelsen også giver denne kompetence. Beredskabsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at dette er mere præcist beskrevet. På side 39 i dimensioneringsplanen henvises der for kurserne Intro kurser for nyansatte og Intern Holdlederuddannelse til bilag 1, side 9. Det bemærkes, at disse uddannelser er beskrevet i bilag 2.1, side 9. 7/8

8 Konklusion Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Københavns Kommune lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen finder endvidere, at der er tale om et rigtig godt planforslag med mange gode detaljer. Planforslaget kan dog ved en sproglig gennemskrivning forbedres på flere områder og derved gøres lettere tilgængelig for udenforstående. Der er således en række beskrivelser, formuleringer og konklusioner, der forudsætter et mere detaljeret kendskab til interne forhold i Københavns Brandvæsen Aftaler i henhold til beredskabslovens 13 skal fremgå af planen, og aftaler i henhold til beredskabslovens 18 bør ligeledes fremgå af materialet. Beredskabsstyrelsen finder, at disse aftaler bør indsættes i planforslaget før forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Styrelsen finder endvidere, at det i planforslaget skal beskrives nærmere, hvorledes en kommende ny aftale med Vestegnens Brandvæsen I/S forventes at ville påvirke udrykningsaktiviteterne i Københavns Brandvæsen. Når en sådan ny aftale indgås med Vestegnens Brandvæsen I/S, skal denne indsættes i planen, og Beredskabsstyrelsen skal underrettes herom. Beredskabsstyrelsen finder, at det bør beskrives nærmere, hvad kommunen forstår ved ekstraordinære hændelser, og hvad der forstås ved, at det civile beredskab håndterer disse hændelser. Det er planlagt, at implementering af planen skal finde sted i 2012 og 2013, med deraf følgende styrkelse af områder inden for ledelse, terror, klima og kvalitet mv. Endvidere reduceres det operative beredskab med 9 døgnpladser svarende til 45 stillinger. Beredskabsstyrelsen skal anmode om løbende at blive orienteret om de enkelte tiltag, herunder om evaluering og erfaringsopsamling i relation til implementeringen af dimensioneringsplanen og de to servicepakker. Det bemærkes, at planforslaget sammen med denne udtalelse herefter skal forelægges for kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget planen, skal den indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Den procedure, der beskrives i dimensioneringsbekendtgørelsen, skal følges ved kommende revisioner af planen på grund af væsentlige ændringer i risikoprofilen eller serviceniveauet eller som følge af den generelle revision af planen i ny kommunal valgperiode. Mindre justeringer mv. skal dog alene registreres i ODIN-systemet. Med venlig hilsen Jan Petersen 8/8

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Frederiksberg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 8. marts 2012 Frederiksberg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. INDSTILLING 14. Godkendelse af forslag til RBD 2016 Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. Indstilling

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed Beredskab & Sikkerhed Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed 25. november 2015 Baggrund Beredskabsstyrelsen

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Analyse af operativt serviceniveau

Analyse af operativt serviceniveau af operativt serviceniveau Københavns Brandvæsen Maj 2011 Risikobaseret dimensionering Bilag 2 1 Indhold Indhold... 2 Dimensionering af redningsberedskabet oplæg til operativt serviceniveau... 2 Beskrivelse

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag, den 9. oktober 2015 kl. 8.00-10.00 på brandstationen i Sorø, mødelokalet beredskabsgården, Frederiksvej 29, 4180 Sorø Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab Brand og Redning Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 15/13202 Dok.løbenr.: 121541/15 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 73767294 E-mail: jvh@aabenraa.dk Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere