T A L K U N N E N. Datasæt i samspil. Krydstabeller Grafer Mærketal. INFA Matematik Allan C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T A L K U N N E N. Datasæt i samspil. Krydstabeller Grafer Mærketal. INFA Matematik - 1999. Allan C"

Transkript

1 T A L K U N N E N 3 Allan C Allan C.. Malmberg Datasæt i samspil Krydstabeller Grafer Mærketal INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram på Danmarks Lærerhøjskole Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen Viggo Sadolin Distribution af programmer og tekster: INFA, Danmarks Lærerhøjskole Emdrupvej 115B, 2400 NV Tekst: Layout: * Allan C. Malmberg Leif Glud Holm INFA 1999 INFA Matematik

2 Talkunnen Serien Talkunnen indeholder fremstillinger af en række emner som kan give ideer til behandlingen af tal i en elementær undervisning. Indholdsfortegnelse TALKUNNEN 3 Datasæt i samspil... 4 MATTEST... 4 INFAKRYDS åbnes... 5 Matematiktesten... 6 Aktiviteter... 9 Udelad skemaer... 9 Sammenhæng Grupperinger Nyt svar defineres Datasæt i samspil Vi skal i det følgende gøre brug af INFA-programmet INFAKRYDS (med programnavnet INFAX). Dette program kan benyttes i arbejdet med talmaterialer hvor man ønsker at belyse samspillet mellem to datasæt. Programmet kan fx benyttes ved spørgeskema-undersøgelser. Her indhentes for en række personer deres svar på de opstillede spørgsmål. Svarene indlægges i INFAKRYDS, og der kan derefter foretages en række statistiske analyser af talmaterialet. Til INFAKRYDS er udarbejdet en brugervejledning (INFA 1994, MI 95). Den bør du have til rådighed indtil du er fuldt fortrolig med programmet. - Der er også i programmet indlagt en hjælpefunktion som kan være til nytte undervejs i arbejdet. MATTEST Som eksempelmateriale vil vi benytte resultater fra en matematiktest. Den består af to prøver, den ene med talopgaver, den anden med tekstopgaver. I testen deltager elever fra 9. klasser på fem skoler, i alt er der data fra 130 elever. Resultaterne er indlagt i en datafil MATTEST som kan hentes ind i INFAKRYDS til bearbejdning. For hver af de 130 elever er der givet oplysninger om følgende: Dreng eller pige (0 for dreng, 1 for pige) Skole (nummereret 1-5) Point i talopgaverne (0-42 point) Point i tekstopgaverne (0-24 point) Samlet pointtal (0-66 point) For hver elev foreligger altså fem tal. Disse tal findes indlagt i datafilen MATTEST. Her findes 130 skemaer, ét for hver af eleverne. 3 4

3 INFAKRYDS åbnes Gå ind i programmet INFAKRYDS og klik på menupunktet Disk. Her vælger du Hent, og der åbnes en liste over de datafiler som er til rådighed for INFAKRYDS. Udpeg MATTEST og klik på feltet Hent. Matematiktestens data er nu til rådighed i INFAKRYDS. På skærmen vil du se det første af de 130 skemaer med elevernes data. Du kan blade i skemaerne ved hjælp af piletasterne forneden på skærmen. Men der er ingen grund til at se nærmere på de enkelte skemaer, det er der mere behov for hvis der skal rettes i nogle af de data der er indlagt. Beskriv. Gå ind i menupunktet Beskriv og vælg Et spørgsmål. Du skal nu udpege et af de fem spørgsmål på svarskemaet. Vælg fx Skole. Du får på skærmens højre side en oversigt over hvor mange elever der deltager fra hver skole. Oversigten gives i form af en sumtabel. Du ser at der fra skole 1 deltager 27 elever, fra skole 2 deltager 29 elever. Fra skole 5 er der kun 22 elever. Vi vil nu se hvordan fordelingen på drenge og piger er på de enkelte skoler. Vælg Beskriv og klik denne gang på To spørgsmål. Klik nu på Køn og derefter på Skole. På skærmen kommer nu en krydstabel som viser hvordan fordelingen på drenge og piger er på de fem skoler. I tabellen kan du aflæse: Skole 0 (dreng) 1 (pige) I alt Tabellen hedder en krydstabel fordi den kombinerer eller krydser to spørgsmål, her spørgsmålene Køn og Skole. Matematiktesten Vi vil nu se på resultaterne fra matematiktesten. Gå ind i Beskriv og vælg Et spørgsmål. Klik dernæst på Talopgaver. Lad os se hvordan de fordeler sig på drenge og piger. Klik igen på Beskriv og vælg igen Et spørgsmål. Udpeg denne gang Køn. Du får nu en oversigt over hvordan fordelingen på drenge og piger er: 67 drenge og 63 piger. På skærmen kommer en tabel over de 130 elevers resultater i talopgaverne. Tabellen foreligger som en sumtabel. Hele tabellen kan ikke være på skærmen på en gang, men du kan klikke på piletasterne i tabellens bund og dermed få tabellen til at rulle op og ned på skærmen. Nederst på skærmen kommer et grafisk billede af resultaternes fordeling. Billedet er givet som et pindediagram. 5 6

4 stikken, nemlig 130, og derefter vil du kunne se hvad det mindste og det største pointtal er. Du vil også kunne aflæse at typetallet i fordelingen er 38, altså er 38 det pointtal der forekommer hyppigst blandt de 130 deltagere. Endvidere vil du kunne se hvad kvartilsættet er: Nedre kvartil, median og øvre kvartil. Endelig er talsættets middeltal anført. Af tabel og diagram kan du se at pointtallene i talopgaverne spreder sig fra 26 til 42 point. Ingen af de 130 elever har altså fået under 26 point, og du kan se at syv elever har fået maksimumpoint, nemlig 42. Nogle klik-muligheder. Afprøv følgende: Klik på bogstavet f i tabellens hoved og undersøg hvad der sker med den lodrette akse i det grafiske billede. Klik derefter på F, og du får et nyt grafisk billede. Prøv også med et klik på en linie i tabellen. Og prøv med et klik på et tal på grafens vandrette akse. Klik endvidere på lup-symbolet midt på skærmen i den nederste kant. Du får da et grafisk billede i fuld skærmbredde. Du vender tilbage til det oprindelige billede ved et klik på Ok. Udskriv. Gå til menupunktet Udskriv og vælg en udskrift af tabellen. Gå til Udskriv igen og vælg denne gang en udskrift af grafen. Mærketal. Klik på feltet Mærketal. Du får nu en liste over statistiske mærketal. Du vil kunne se hvor mange svar der indgår i stati- Ved et klik på Udskriv kan du få en printerudskrift af mærketallene. * * * Vi vil nu gennem en række aktiviteter give dig en indførelse i programmets muligheder. Alle aktiviteter knytter sig til datafilen MAT- TEST. 7 8

5 Aktivitet 1: Tekstopgaver Undersøg hvordan resultaterne i tekstopgaverne fordeler sig for de 130 elever. Udskriv tabel, graf og mærketal og giv dine kommentarer. Aktivitet 2: Vi ser på én skole Vi vil se hvordan eleverne fra en af de fem skoler har klaret sig i matematiktesten. Lad os vælge skole 2. Vi skal nu ikke bruge alle de 130 skemaer i vor statistik, men kun dem der hører til skole 2. Gå ind i menupunktet Tilret og vælg Udelad skemaer. Der åbnes nu for en indtastning ud for hvert af skemaets spørgsmål. Vi skal her indtaste ud for Skole. Vi skal angive at alle skemaer der ikke hører til skole 2, skal udelades. Dette kan vi angive på forskellig vis. Lettest er det blot at skrive <>2 De to ulighedstegn betyder mindre end eller større end, dvs. forskellig fra. Med andre ord: Vi har skrevet at alle de skemaer der ikke hører til skole 2, skal udelades. Afslut indtastningen med Enter. Hvis du nu blader i skemaerne, vil du se at alle de skemaer der ikke hører til skole 2 har fået en overstregning i øverste højre hjørne. De indgår altså ikke i statistikken. Vælg herefter Beskriv, klik på Et spørgsmål og udpeg SUM. Der kommer nu på skærmen en statistik over hvordan eleverne på skole 2 har klaret sig i den samlede matematiktest. Kontroller at materialet omfatter det antal skemaer som svarer til antallet af elever fra skole 2. Udskriv tabel, graf og mærketal og studer materialet nærmere. Hvis du vil have en udskrift af de skemaer der indgår i undersøgelsen, kan du gå til Udskriv og vælge Svar. Du får da udskrevet indholdet af alle de skemaer der er omfattet af statistikken. Aktivitet 3: Vælg en anden skole Udskift skole 2 med en anden af de fem skoler: Gå ind under Tilret, vælg Udelad skemaer og indtast den nye skoles nummer. Udskriv tabel, graf og mærketal. Benyt udskrifterne til at foretage en sammenligning af resultaterne fra de to skoler. NB. Når du har fået udskrevet en statistik hvor nogle skemaer er udeladt, så bør du gå ind og slette betingelserne, ellers gælder de automatisk i din næste undersøgelse: Gå ind under Tilret, vælg Udelad skemaer og slet de anførte betingelser. I brugervejledningen kan du på side 8 se hvordan betingelser om udeladelse af skemaer kan udformes. Ved udeladelse af skole 1,3,4, og 5 kunne vi også have skrevet: =1 v =3 v =4 v =5 idet eller her er angivet ved bogstavet v. - En anden mulighed for at angive at skole 1, 3, 4 og 5 skal udelades havde været: =1 v >2 Husk at vi skal angive de skemaer der udelades, ikke dem der skal indgå i undersøgelserne. Er du i tvivl om en angivet betingelse udtrykker det ønskede, så blad i skemaerne og kontroller at det er de rigtige skemaer der udelades. 9 10

6 Aktivitet 4: Drenge og piger på skole 3 Vi vil nu sammenligne pointtallene for drenge og piger på skole 3. Indsæt under Skole en betingelse så kun skole 3 indgår i statistikken. Indsæt endvidere under Køn en betingelse som bevirker at pigernes skemaer udgår. Vælg dernæst Beskriv, klik på Et spørgsmål og vælg SUM. Udskriv derefter tabel, graf og mærketal over drengenes præstationer. Udskift betingelsen under Køn, så det nu er drengenes skemaer der udelades. Udskriv derefter en statistik over pigernes præstationer. Foretag på grundlag af de udskrevne statistikker en sammenligning af drengenes og pigerne præstationer ved matematiktesten. Aktivitet 5: Benyt en forskelstest Benyt de udskrevne pointtal for drenge og piger i aktivitet 4 til at undersøge om der foreligger en signifikant forskel mellem drengenes og pigernes præstationer ved matematiktesten på skole 3. (Vedr. forskelstest: se Talkunnen 2). Aktivitet 6: Hvem klarer sig bedst i talopgaver? Udskriv en statistik over drengenes resultater i talopgaverne på skole 3, og udskriv derefter en tilsvarende statistik for pigerne. Studer de to statistikker nærmere og overvej om du mener der er nogen signifikant forskel mellem de to gruppers præstationer. Aktivitet 7: Sammenhæng? Vi vil nu se på om der er en sammenhæng mellem de resultater der opnås i talopgaverne og dem der opnås i tekstopgaverne. Vi holder os til skole 1. I betingelserne anfører vi derfor under Skole at vi udelader skemaerne for skolerne 2, 3, 4 og 5. Dernæst går vi ind under Beskriv og vælger To spørgsmål. Vi klikker på Talopgaver og på Tekstopgaver. Der kommer nu på skærmen en krydstabel som viser hvordan pointtallene i de to prøver er kombineret. Det kan være svært at overskue tabellen, selv om vi lader den rulle op og ned på skærmen. Også en udskrift vil give et uoverskueligt billede, men vi skal senere se hvordan der kan opnås en mere håndterlig tabel. Det interessante er imidlertid det grafiske billede nederst på skærmen. Her er i et koordinatsystem afsat punkter som viser hvordan pointtallene er kombineret. Ud ad den vandrette akse har vi afsat pointtallene i talopgaverne, og ud ad den lodrette akse har vi afsat pointtallene i tekstopgaverne. Ved et klik på feltet Linie bliver der indtegnet en linie i det grafiske billede. Ved et klik på lup-symbolet midt på skærmens nederste del får vi tegnet et grafisk billede i fuld skærmbredde. Den indtegnede linie er konstrueret således at det er den linie der stemmer bedst med de punkter der er afsat i koordinatsystemet: Vi tager alle de afsatte punkters lodrette afstande fra linien og kvadrerer og adderer disse afstande. Denne sum bruger vi som et udtryk for punkternes afvigelse fra linien. Den tegnede linie er den der giver den mindste afvigelse mellem punkter og linie. Denne linie kaldes i statistikken for regressionslinien for det kombinerede datasæt. Udfør derefter en forskelstest på de to datasæt

7 Dit valg af rækkefølge for udpegning af de to spørgsmål er afgørende for hvad der afsættes på de to akser. Det er det først udpegede spørgsmål som lægger beslag på den vandrette akse. Ved et passende valg kan du altså selv bestemme hvad der skal afsættes ud ad de to koordinatakser. Aktivitet 8: En sammenhængstest Udfør en sammenhængstest (se Talkunnen 2) på resultaterne i talopgaverne og resultaterne i tekstopgaverne for de 27 elever på skole 1. De nødvendige data vil du kunne aflæse af krydstabellen i aktivitet 7. Klik på Ok og gå over til Mærketal. Her findes nogle oplysninger om den indtegnede regressionslinie. Dens ligning vil være anført: Y = ax + b, hvor værdierne af a og b er oplyst. Endvidere er der anført et tal for den såkaldte korrelationskoefficient, r. Dens værdi er et udtryk for hvor godt punkternes beliggenhed stemmer overens med linien, altså hvor stærk en sammenhæng der er tale om. Hvis værdien af r er positiv, så er der tale om en positiv sammenhæng mellem de to datasæt, dvs. høje pointtal i den ene prøve svarer til høje pointtal i den anden. Er r negativ, er der tale om en negativ sammenhæng mellem pointtallene i de to prøver. Jo nærmere r er på 1 eller -1, jo stærkere sammenhæng er der tale om. Hvis alle punkter ligger på regressionslinien vil r være 1 eller -1, alt efter om linien har en positiv eller en negativ hældning. Vi kan ikke umiddelbart ud fra værdien af r afgøre om der foreligger en signifikant positiv eller negativ sammenhæng mellem de to datasæt. Dette spørgsmål må afgøres ved en sammenhængstest. I den foreliggende situation viser oversigten over mærketal at korrelationskoefficienten har en værdi på over Dette er et udtryk for en positiv sammenhæng mellem resultaterne i talopgaverne og resultaterne i tekstopgaverne. Aktivitet 9: Resultaterne grupperes Vi vil nu have en mere overskuelig udgave af krydstabellen fra aktivitet 7. Vi holder os stadig til skole 1, og går nu ind i menupunktet Tilret. Her vælger vi Gruppér svar. Ud for Talopgaver anfører vi følgende: 21:30/31:40/41:50/51:60/61:70 Hermed får vi resultaterne opdelt i fem grupper. Den første indeholder pointtallene fra 21 til 30, den næste pointtallene fra 31 til 40, osv. Tilsvarende inddeler vi pointtallene under Tekstopgaver i grupper. Her kan værdierne ikke overstige 24, så vi vælger følgende gruppeinddeling: 0:4/5:9/10:14/15:19/20:24 Herefter vælger vi under menupunktet Beskriv de samme to spørgsmål som i aktivitet 7. Udskriv krydstabellen og bemærk hvordan der nu opdeles i grupper for de to datasæt. Kig på mærketal, og bemærk at de ikke stemmer helt overens med dem vi fik i aktivitet

8 Heller ikke det grafiske billede er helt det samme som før. Det skyldes at programmet ved grupperede data benytter de enkelte gruppers midtpunkt som værdi for de data der ligger i gruppen. Aktivitet 10: Hele materialet Fjern betingelserne om valg af skole, men behold gruppeinddelingen fra aktivitet 9. Udfør en statistik for hele materialet: Lav en krydstabel for alle 130 elevers resultater i Talopgaver og i Tekstopgaver. Undersøg hvad korrelationskoefficienten er. Fjern dernæst gruppeinddelingen og udskriv et grafisk billede af de 130 punkter og den tilhørende regressionslinie. Aktivitet 11: En modeltest Udskriv en sumtabel som viser fordelingen af point i tekstopgaverne. Materialet skal omfatte alle 130 elever. Udskriv endvidere mærketal for fordelingen af point. Du vil her se at kvartilsættet for datamaterialet er opgivet til: Nedre kvartil: 10 Median: 14 Øvre kvartil: 18 Det betyder at der i hvert af de fire områder 0-10 point, point, point, og point vil findes ca. 25% af eleverne. Vi vil benytte denne opdeling i en modeltest af de enkelte skolers resultater. Vælg skole 1 og find ud af hvor mange af skolens elever der har opnået point i hver af de fire områder. Indtast derefter disse antal i en modeltest (se Talkunnen 2) og benyt som model en jævn fordeling. Undersøg om der er nogen signifikant afvigelse mellem model og data. Foretag den samme modeltest for hver af de øvrige fire skoler. Aktivitet 12: En modeltest for SUM Undersøg hvad kvartilsættet er i det samlede materiale for summen af pointtallene i de to prøver. Udfør dernæst en modeltest for én eller to af de fem skoler. Aktivitet 13: En ny sum Tilrettelæggerne af matematiktesten har en ide om at de to pointtal for talopgaverne og tekstopgaverne ikke bør vægtes lige meget. De vil derfor undersøge hvilken betydning det har at de lader pointtallene i tekstopgaverne tælle dobbelt. Dette kan vi nemmest undersøge ved at indføre et nyt spørgsmål i de 130 skemaer. Vi kan da lade programmet udføre alt regnearbejdet. Gå ind i menupunktet Tilret og vælg Afled nyt svar. Gå ind i det første frie felt i skemaet, dvs. ved spørgsmål 6, og indskriv her en tekst, fx NYSUM. Afslut med et tryk på Enter. I feltet tilhøjre på skærmen indskriver du nu: s3 + 2*s4 Dermed udtrykker du at pointtallet for det ekstra spørgsmål beregnes som summen af svaret ved spørgsmål 3 og det dobbelte af svaret ved spørgsmål 4. Afslut med et klik på højre musetast. Du vil da i skemaerne kunne se at det nye spørgsmål og de tilhørende svar er indlagt. Herefter kan du i anvendelsen af MATTEST inddrage det nye spørgsmål: Undersøg hvordan pointtallene fordeler sig i NYSUM for hele materialet

9 Undersøg hvilken sammenhæng der er mellem resultaterne i SUM og resultaterne i NYSUM. Udskriv et diagram der viser regressionslinien. NB Når du har indført et nyt spørgsmål i materialet, må du gå ind under menupunktet Disk og vælge Gem. Du gemmer da skemaerne med de nye spørgsmål og svar. Som navn for datafilen kan du blot vælge det allerede benyttede navn, MATTEST. Aktivitet 14: Brug NYSUM Vælg en af de fem skoler. Udskriv en statistik som viser drengenes og pigernes resultater i NYSUM. Undersøg ved en forskelstest om der er en signifikant forskel mellem drengenes og pigernes resultater. Aktivitet 15: Forskellen mellem de to prøver Indlæg i programmet som et nyt spørgsmål forskellen i pointtal mellem prøven i Talopgaver og prøven i Tekstopgaver. Benyt som afledt spørgsmål: FORSKEL s3 - s4 Overvej hvordan du kan foretage denne søgning. Udfør den ikke ved at gennemblade alle 130 skemaer, men prøv om du på en smart måde kan bruge menupunktet Tilret med Udelad skemaer. Find også den eller de elever der har den største forskel mellem pointtallene i Talopgaver og Tekstopgaver. Aktivitet 17: Dit eget datasæt Opbyg dit eget datasæt og indlæg det i INFAKRYDS. Som eksempel kan nævnes et datasæt der indeholder oplysninger om en konditest i en elevgruppe. Om hver elev kan fx indlægges følgende oplysninger: Køn, Alder, Højde, Vægt, Kondital, Cigaretforbrug Datasættet bør omfatte mindst 25 personer. Overvej eventuelle andre oplysninger der kan inddrages. Aktivitet 18: Andre ideer til datasæt Giv forslag til datasæt som kunne benyttes i arbejdet med INFAKRYDS. Undersøg hvordan denne forskel fordeler sig i det samlede materiale. Udskriv tabel og graf. Aktivitet 16: Find eleverne Hvordan finder vi de elever, eller rettere de skemaer, som svarer til bestemte præstationer? Overvej hvordan du vil finde den eller de elever der har klaret sig bedst i Tekstopgaverne. Du vil gerne vide hvilken skole de kommer fra, og du vil vide om der er tale om drenge eller piger

10 MI 144 ISBN ISSN

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Statistikkompendium. Statistik

Statistikkompendium. Statistik Statistik INTRODUKTION TIL STATISTIK Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige, at man bearbejder et datamateriale, som i matematik næsten altid er tal. Derved får man et samlet overblik over

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

TALKUNNEN. Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest. Allan C. Malmberg MI 140 ISBN 87-7701-630-0

TALKUNNEN. Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest. Allan C. Malmberg MI 140 ISBN 87-7701-630-0 TALKUNNEN 2 Allan C. Malmberg Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest MI 140 ISBN 87-7701-630-0 INFA A Matematik - 1998 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

6. Regression. Hayati Balo,AAMS. 1. Nils Victor-Jensen, Matematik for adgangskursus, B-niveau 1

6. Regression. Hayati Balo,AAMS. 1. Nils Victor-Jensen, Matematik for adgangskursus, B-niveau 1 6. Regression Hayati Balo,AAMS Følgende fremstilling er baseret på 1. Nils Victor-Jensen, Matematik for adgangskursus, B-niveau 1 6.0 Indledning til funktioner eller matematiske modeller Mange gange kan

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001 VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001 I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Kapitel 3 Centraltendens og spredning Kapitel 3 Centraltendens og spredning Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 25 Indledning I kapitel 2 omsatte vi de rå data til en tabel, der bedre viste materialets fordeling

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Antal timer 19 5 7 10 0 6 6 3 7 6 4 14 6 5 12 10 Køn k m k m m k m k m k k k m k k k

Antal timer 19 5 7 10 0 6 6 3 7 6 4 14 6 5 12 10 Køn k m k m m k m k m k k k m k k k Statistik 5 Statistik er en meget omfattende matematisk disciplin, og den anvendes i meget stor udstrækning i vores moderne samfund. Den handler om at analysere et (ofte meget stort) talmateriale. Det

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik 6. 5. udgave 2008 2013 Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press ISBN Trykt 978-87-593-1381-7 bog ISBN

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur Statistik - Lærervejledning Om kapitlet I dette kapitel om statistik skal eleverne arbejde med statistik og lære at indsamle, beskrive, bearbejde og præsentere store mængder af tal og data. I kapitlet

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Godt i gang. Jeg har fået min pc med udstyr udleveret, og jeg har skrevet under på, at jeg vil passe godt på udstyret

Godt i gang. Jeg har fået min pc med udstyr udleveret, og jeg har skrevet under på, at jeg vil passe godt på udstyret Godt i gang Jeg har fået min pc med udstyr udleveret, og jeg har skrevet under på, at jeg vil passe godt på udstyret Jeg ved, hvordan jeg tænder og slukker korrekt Jeg har fået et login og et password,

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 1 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 1 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul Nogle emner fra Deskriptiv Statistik 75 50 25 2011 Karsten Juul Indhold Hvad er deskriptiv statistik?... 1 UGRUPPEREDE OBSERVATIONER Hyppigheder... 1 Det samlede antal observationer... 1 Middeltallet...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 1 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 1 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Formelsamling Matematik C

Formelsamling Matematik C Formelsamling Matematik C Ib Michelsen Ikast 2011 Ligedannede trekanter Hvis to trekanter er ensvinklede har de proportionale sider (dvs. alle siderne i den ene er forstørrelser af siderne i den anden

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 2 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 2 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-20-6 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes i maj/juni 2012. Denne beskrivelse dækker derfor efteråret 2011 og foråret

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1):

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1): Lærervejledning Formål Gennem undersøgelsesbaseret undervisning anvendes lineære sammenhænge, som middel til at eleverne arbejder med repræsentationsskift og aktiverer algebraiske teknikker. Hvilke overgangsproblemer

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 2 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 2 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-20-6 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler Stx matematik B december 2007 Delprøven med hjælpemidler En besvarelse af Ib Michelsen Ikast 2012 Delprøven med hjælpemidler Opgave 6 P=0,087 d +1,113 er en funktion, der beskriver sammenhængen mellem

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2015 Roskilde

Læs mere

Matematik Afprøvet inspirationsmateriale 1

Matematik Afprøvet inspirationsmateriale 1 Afprøvet inspirationsmateriale 1 Lektioner forløb er planlagt til otte lektioner. Mål Eleverne skal opnå viden om og arbejde med statistisk databehandling. De skal opnå erfaring med at bearbejde data i

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

Årets overordnede mål inddelt i kategorier

Årets overordnede mål inddelt i kategorier Matematik 1. klasse Årsplan af Bo Kristensen, Katrinedals Skole Årets overordnede mål inddelt i kategorier Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle til 100. Kende tælleremser som 10 20 30, 5 10 15,

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

En perspektivtegning er en tegning, der forsøger at efterligne, hvordan øjet ser virkeligheden.

En perspektivtegning er en tegning, der forsøger at efterligne, hvordan øjet ser virkeligheden. En perspektivtegning er en tegning, der forsøger at efterligne, hvordan øjet ser virkeligheden. Når man tegner perspektivtegninger, er der forskellige finter til at lave de rigtige størrelsesforhold. Nedenfor

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 20. december 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 20. december 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx103-mat/a-01010 Mandag den 0. december 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/Juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2014 Roskilde

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik B Else Marie

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

MatematikVærktøjet - Niveau 1

MatematikVærktøjet - Niveau 1 Mikro Værkstedet MatematikVærktøjet - Niveau 1 Brugervejledning MatematikVærktøjet - Niveau 1 1 1. FORORD MatematikVærktøjet niveau 1 er et værktøj for både elev og lærer. Et værktøj til eleverne til at

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Nordisk Matematikkonkurrence. samt Danmarks Matematiklærerforening. Skoleåret 2008 2009 Opgaver ved semifinalen

Nordisk Matematikkonkurrence. samt Danmarks Matematiklærerforening. Skoleåret 2008 2009 Opgaver ved semifinalen Opgave 1 Opdeling af figur I har fået udleveret et ark med syv regulære sekskanter. Inddel dem i 6 6 på syv forskellige måder. Det er kun tilladt at bruge rette linjer. Nedenfor kan I se en af måderne

Læs mere

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave Noter til Statistik Lisbeth Tavs Gregersen 1. udgave 1 Indhold 1 Intro 3 1.1 HF Bekendtgørelsen........................ 3 1.2 Deskriptiv statistik......................... 3 2 Ikke-grupperet Talmateriale

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere