Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler"

Transkript

1 Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport september august 2012

2 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB Syd) har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele rapporten. Kontaktperson for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Line Riis Jølving Kvalitetskonsulent Cand. scient. san. Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Olof Palmes Allé Århus N Tlf.:

3 Indhold 1 Konklusioner og anbefalinger Oversigt over indikatorresultaterne Resultater for indikatorer Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer...56 Appendiks 1: Supplerende figurer til indikatorer...57 Appendiks 2: Beskrivende tabeller / nævnerpopulationer Appendiks 3: Indikator 1 og indikator 4, fødeafdelingers egne resultater Appendiks 4: Vejledning i fortolkning af resultater fra NIP fødsler Appendiks 5: Beregningsregler for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Regionale kommentarer

4 1 Konklusioner og anbefalinger Denne årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (DKF) er den anden, siden databasen blev etableret. Resultaterne har været ventet med spænding og det er glædeligt at konstatere en væsentlig forbedring imod opfyldelse af standarden for en række indikatorer. Da det kun er anden gang vi får årsresultater betyder det, at der stadig ses stor udvikling, specielt indenfor nogle af indikatorerne. Der er indikatorer hvor resultaterne nu ser ud til at være relativt stabile, efter der er kommet ændrede arbejdsgange og mere fokus på registreringspraksis ift. indikatorerne. Opfyldelse af standarden i andre indikatorer kræver en større arbejdsindsats og organisering. For disse indikatorer er standarden ikke opfyldt, men vi kan på baggrund af resultaterne se, at der på landets fødesteder arbejdes på forbedringer. Resultatindikatorer som indikator 3, antallet af svære bristninger, indikator 7, antallet af børn med svær iltmangel ved fødslerne og indikator 5, andelen der bløder mere end 1000 ml efter fødslen, er særligt vanskelige at forbedre. Dette forudsætter en mangesidet indsats i form af bl.a. øget fokus, undervisning og supervision, men vanskeliggøres i øvrigt ved at der ikke foreligger entydig evidens for hvilke indsatser der kan føre til bedre resultater. Der er stor tiltro til, at projekt Sikre Fødsler som lige nu implementeres på danske fødeafdelinger, vil reducere antallet af børn med svær iltmangel, og dermed antallet af børn der får varige mén. Indikatorerne til denne database er valgt ud fra ønsket om at måle på områder hvor forbedringer skønnes både mulige og værdifulde. For nogle af indikatorerne var det muligt, ud fra allerede eksisterende data, at fastsætte en standard. For andre indikatorer blev standarden valgt ud fra hvad de ville være det ideelle, ud fra faglige kriterier. Standarderne for disse indikatorer er således bevidst ambitiøse. For blødningsindikatoren har man, i løbet af perioden, desuden forsøgt at gøre resultaterne mere valide, ved at indføre et mere nøjagtigt mål for blødningen. Dette betyder at resultaterne vil være anderledes, end de data der ligger til grund for standarden. Der vil være registreringsmæssige udfordringer og organisatoriske tiltag der tager tid i en hverdag der i øvrigt er præget af arbejde med indførsel af nye IT systemer og generelle besparelser på området. Det vil formegentlig afspejle sig i resultaterne de første 3-4 år. Dette skal haves in mente, når man overvejer at anvende resultaterne fra DKF i lokale budgetforhandlinger, udnævner landets bedste fødeafdeling, uddeler stjerner osv. Styregruppen i DKF har besluttet at tage indikatorer og standarder op til revision efter de første 3 år. Se i øvrigt afsnittet beskrivelse af sygdomsområdet. Til nærværende resultater skal det skal bemærkes, at den løbende afrapportering, fra DKF af flere årsager ikke har været optimal over den forgangne periode, og afdelingerne dermed ikke har haft et sufficient grundlag til eventuelle justeringer af indberettede SKS koder etc. inden resultaterne er opgjorte til denne rapport. Dette vil blive ændret inden næste årsrapport. Fremadrettet vil månedlige opdaterede data fra DKF stilles til rådighed via Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest, ligesom det er muligt at trække data fra de regionale ledelsesinformationssystemer. Dette gælder dog kun de data der er relevant for databasen (og som databasen derfor får fra LPR). Der henvises til for yderligere. Resultater og anbefalinger En stor andel (76,2%) af de kvinder der ønsker epidural eller spinal til smertelindring under fødslen, får dette indenfor en time. Det er en stigning på 12,7% siden sidste årsrapport. Standarden på 95% er ikke opfyldt på landsplan eller for de 5 regioner. Antallet af kvinder der har en jordemoder tilstede under fødslens aktive fase, og antallet af børn der har hud mod hud kontakt en time indenfor de første 2 timer efter fødslen, er steget i løbet af perioden. Standarden, som for begge indikatorer er 90%, er meget tæt på at være opfyldt. 4

5 Antallet af fødende der får svære bristninger efter fødslen er uændret fra sidste opgørelsesperiode og ligger på 6,2%. Der er ikke klinisk betydningsfuld variation i dette resultat, hverken inter- eller intra-regionalt. Antallet af akutte kejsersnit der udføres indenfor den anbefalede tidsramme er 68,0% for grad 1 og 59,1% for grad 2 kejsersnit. Dette er en stigning på 20,1% for grad 1 og på 18,8% for grad 2 kejsersnit siden sidste årsopgørelse. Resultatet opfylder fortsat ikke standarden på 95%. En medvirkende årsag er, at man ved at nogle kejsersnit tillader en længere tidsramme, hvis den kliniske situation ændres efter melding af grad 1 eller grad 2 kejsersnit. Eksempelvis kan barnets hjertelyd normaliseres efter meldingen og det kan være hensigtsmæssigt at udvide tidsrammen for at optimere moderens sikkerhed. Der er stor forskel på hvor ofte meldingerne at hhv. grad 1, grad 2 og grad 3 kejsersnit anvendes. Tolkningen af resultaterne for denne indikator er kompliceret, og der er stadig en del kejsersnit der ikke indgår i resultaterne. Andelen af kvinder som har svære blødninger efter fødslen ( 1000 ml.) er steget fra 3,2% sidste år, til 5,7% i år. Denne stigning vurderes ikke at være reel, men et udtryk for en mere præcis vurdering af blodtabet efter fødslen. Se i øvrigt styregruppens kommentarer. Andelen af børn der fødes med svær hypoxi er 0,5%. Standarden er opfyldt på landsplan og i alle 5 regioner. Der er meget lille variation mellem regionerne med andele fra 0,5% til 0,6%. Andelen af førstegangsfødende med et fødselsforløb uden udvalgte indgreb og komplikationer er uændret, og på landsplan 61,5%. Standarden er således opfyldt. Frekvensen af de forskellige indgreb og komplikationer i denne gruppe varierer noget mellem de forskellige fødesteder. Se Tabel B17. Det anbefales: At der ved regionale og lokale auditeringer/kvalitetsudviklende initiativer deltager anæstesiologer. Dette for at se på organisering omkring melding og anlæggelse af epidural/spinal, sikre kodepraksis og for at optimere procedurerne omkring akut kejsersnit. At afdelingerne sammenholder resultaterne i indikator 2, med resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra At hver enkelt afdeling fortsat arbejder aktivt med at nedbringe frekvensen af sphincterrupturer. At afdelingerne optimerer registreringen af melding af grad 1, 2 og 3 kejsersnit. De afdelinger der ikke registrerer grad 3 kejsersnit, anbefales at påbegynde dette. Derudover anbefales at der lokalt laves audit på alle grad 1, samt et udsnit af grad 2 kejsersnit. Her anbefales fokus på indikationerne, da der er stor forskel på hvor mange af de forskellige grader der ordineres. At man i videst muligt omfang vurderer blødningsmængden ved måling/vejning ved alle fødsler. At afdelingerne forsøger at optimere hud til hud kontakten specielt efter kejsersnit. At fødestederne måler og indberetter ph værdier fra både arterie og vene på alle børn. At afdelingerne fortsat arbejder på at optimere kodepraksis. Specielt er der problemer med registrering af blødning, paritet og Apgar score. Formandskabet vil benytte lejligheden til at takke for samarbejdet med Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd, Styregruppen og samtidig takke afdelingerne for det store arbejde med indberetningerne. Formandskabet for styregruppen Christina Flems Udviklingsjordemoder, Hvidovre Hospital Charlotte Brix Andersson Overlæge, Aalborg universitetshospital 5

6 2 Oversigt over indikatorresultaterne Indikator Standard Datakomplethed Indikatoropfyldelse Indikator 1: Andelen af fødeepiduraler/ fødespinaler, hvor anlæggelsen Mindst 95% 67,0 76,2 (75,2-77,1) 63,5 (62,3-64,6) startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinu erligt har tilstedeværelse af fag Mindst 90% 98,4 89,1 (88,8-89,4) 81,0 (80,7-81,4) - personale på fødestuen Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mel Højst 6% 97,7 6,2 (5,9-6,5) 6,1 (5,8-6,4) lemkødet (grad III eller grad IV) Indikator 4A: Andelen af føden de, der føder ved akut kejsersnit i henhold til Mindst 95% 81,7 68,3 (63,4-72,9) 48,1 (43,2-53,0) det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1 < 15 min Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til Mindst 95% 75,6 59,1 (56,8-61,4) 40,3 (38,0-42,6) det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 < 30 min Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab >= 1000 ml indenfor 2 Højst 4% 89,2 5,7 (5,5-5,9) 3,2 (3,0-3,3) timer efter fødslen Indikator 6: Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen Mindst 90% 97,8 89,3 (89,0-89,6) 78,1 (77,8-78,5) etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn Indikator 7: Andelen af børn, der neonatalt Højst 1% 98,0 0,5 (0,5-0,6) 0,6 (0,5-0,6) har svær hypoxi Indikator 8: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende Mindst 60% 85,6 61,5 (60,8-62,2) 61,5 (60,9-62,2) 6

7 3 Resultater for indikatorer Indikator 1 Andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra epiduralen/spinalen er bestilt ved anæstesiologen / Alle fødsler hvor der bestilles fødeepidural eller føde spinal Tabel 1 - Resultater for indikator 1 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 95% Antal (%) Danmark nej 6303 / (33) 76,2 (75,2-77,1) 63,5 Hovedstaden nej 1129 / (63) 65,5 (63,2-67,7) 65,4 Sjælland nej 880 / (3) 66,4 (63,8-68,9) 60,8 Syddanmark nej 1172 / (32) 70,9 (68,6-73,1) 44,9 Midtjylland nej 2274 / (9) 87,4 (86,1-88,6) 70,4 Nordjylland nej 848 / (5) 87,5 (85,3-89,5) 85,1 Hovedstaden nej 1129 / (63) 65,5 (63,2-67,7) 65,4 Bornholm - 0 / 0 13 (100) - - Herlev nej 598 / (3) 69,2 (66,0-72,3) 55,9 Hillerød nej 523 / (5) 72,7 (69,3-76,0) 72,8 Hvidovre nej 1 / (90) 0,8 (-4,1) 66,7 Rigshospitalet nej 7 / (99) 77,8 77,8 Sjælland nej 880 / (3) 66,4 (63,8-68,9) 60,8 Holbæk nej 183 / (5) 64,2 (58,3-69,8) 48,8 Nykøbing F nej 126 / (1) 77,3 (70,1-83,5) 61,2 Næstved nej 195 / (2) 50,1 (45,0-55,2) 57,4 Roskilde nej 376 / (2) 76,9 (72,9-80,6) 66,4 Syddanmark nej 1172 / (32) 70,9 (68,6-73,1) 44,9 Esbjerg nej 260 / (1) 71,8 (66,9-76,4) 67,2 Haderslev ja* 30 / (66) 88,2 (72,5-96,7) 95,6 Kolding nej 0 / (98) - Odense nej 546 / (8) 68,8 (65,4-72,0) 24,8 Svendborg nej 120 / (7) 58,0 (50,9-64,8) 1,4 Sønderborg nej 216 / (35) 87,1 (82,3-91,0) 90,4 Midtjylland nej 2274 / (9) 87,4 (86,1-88,6) 70,4 Herning nej 478 / (4) 91,4 (88,7-93,7) 40,2 Holstebro nej 116 / (9) 87,2 (80,3-92,4) 46,2 Horsens nej 293 / (23) 89,9 (86,1-92,9) 87,3 Randers ja* 391 / (7) 93,5 (90,7-95,7) 60,1 Viborg nej 343 / (11) 81,7 (77,6-85,3) 74,9 Aarhus UH nej 653 / (6) 83,5 (80,7-86,0) 87,1 Nordjylland nej 848 / (5) 87,5 (85,3-89,5) 85,1 Thy - Mors nej 59 / (17) 88,1 (77,8-94,7) 75,3 Vendsyssel ja* 186 / (5) 93,0 (88,5-96,1) 88,5 Aalborg nej 603 / (4) 85,9 (83,1-88,4) 85,7 7

8 Indikator 1 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5 10 % 95%KI Standard Figur 1 - Resultater for indikator 1, for hele landet og per region 8

9 Indikator 1 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Herning Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus UH Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 5 10 % 95%KI Standard Figur 2 - Resultater for indikator 1, for hele landet og per fødeafdeling 9

10 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1 Tabel 1 viser, at på landsplan er 33 % af fødsler med fødeepiduraler/fødespinaler uoplyste (dvs. kompletheden er 67 %). I Årsrapport 2011 var kompletheden 68,3 %, og denne er således stort set uændret. Procenten af uoplyste forløb varierer meget mellem regionerne, fra 63 % i Region Hovedstaden til 3 % i Region Sjælland. Det er især Region Hovedstaden med 63 % uoplyste og Region Syddanmark med 32 % uoplyste, som bidrager til landsresultatet på 33 %. I Region Hovedstaden er det især Hvidovre og Rigshospitalet, som har en meget høj procentdel af uoplyste forløb (hhv. 90 % og 99 %). Registreringen på disse hospitaler er ikke sket i henhold til datadefinitionerne eller beregningsreglerne (jf. Appendiks 5). I Region Syddanmark er det især Kolding, som med 98 % uoplyste bidrager til regionens 32 % uoplyste, og også her skyldes det, at registreringerne ikke er sket i henhold til datadefinitionerne eller beregningsreglerne (jf. Appendiks 5). Såfremt Hvidovre, Rigshospital og Kolding får en komplethed på 100 % vil der være oplysninger for fødsler med fødeepiduraler/fødespinaler, mens 720 vil være uoplyste (dvs. en komplethed på 94,2 %). Udover disse 3 fødeafdelinger har også Bornholm, Haderslev, Sønderborg og Horsens en høj andel af uoplyste fødsler med fødeepiduraler/fødespinaler. Blandt disse 720 uoplyste skyldes de 681 (94,6 %), at tidspunktet for bestilling af epidural/spinal ligger samtidig med eller efter tidspunktet for anlæggelse af epidural/spinal (data ikke vist). Standarden på mindst 95 % er ikke opfyldt på landsplan eller for nogle af de 5 regioner, idet alle andele og konfidensintervallers øvre grænse er under 95 % (Tabel 1 og Figur 1). På landsplan udgør andelen 76,2 %, hvilket er en forbedring i sammenligning med Årsrapport 2011, hvor 63,5 % opfyldte indikatoren. Forbedringerne ses især for region Syddanmark og Region Midtjylland, med mindre forbedringer for Region Sjælland. Region Hovedstaden og Region Nordjylland er uændrede, men for Region Hovedstaden tages der forbehold for de ovenfor beskrevne lave antal registreringer for regionens 2 største fødeafdelinger. Ingen af fødeafdelingerne opfylder standarden på 95 %. Idet vi ser bort fra Hvidovre, Rigshospitalet og Kolding er der nogen variation mellem fødeafdelingerne (Tabel 1 og Figur 2), vekslende fra 50,1 % hos Næstved til 93,5 % hos Randers. Tre fødeafdelinger (Haderslev, Randers, Vendsyssel) har konfidensintervaller, som overlapper standarden på 95 %. I forhold til Årsrapport 2011 ses en forbedring for de fleste afdelinger. Dog er andelen uændret for Hillerød, Horsens og Aalborg, mens der i større eller mindre grad ses lavere andele for Næstved, Haderslev, Sønderborg og Århus Universitetshospital (UH). Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Appendiks 1) viser så store fluktuationer, at det er meningsløst at kommentere disse generelt. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Derfor skal tallene fra Tabel 1 sammenholdes med trend-graferne, og det bør haves in mente, at både tæller- og nævnertal skal deles med 12 for at få månedlige andele, som er ligeligt fordelt over tidsperioden. I Appendiks 2 findes Tabel B5, som giver uddybende oplysninger om indikator 1. I Appendiks 1 findes et funnelplot, som viser de samme data som i Figur 1 og Figur 2. Det konkluderes, at både kompletheden og opfyldelsen af indikator 1 generelt kan forbedres. Styregruppens kommentarer til indikator 1 I det forløbne år har der været en stigning i antallet af epiduraler/spinaler der anlægges indenfor en time på 12,7%, fra 63,5% sidste år til 76,2% i dette års opgørelse. Resultatet vurderes mere validt da der også har været en stigning i antallet af epiduraler/spinaler der bliver kodet som meldt (fra 82%,3 til 91,4%), dvs. indgår i opgørelserne. Andelen der er registreret korrekt er uændret. Dette skyldes dog at få, men store afdelinger, har problemer med at få indberettet fra afdelingernes lokale IT systemer til Landspatientregisteret. Langt de fleste afdelinger har registreret korrekt i langt de fleste tilfælde. 10

11 Standarden på 95 % er ikke opfyldt på landsplan, men der er få afdelinger hvor standarden er meget tæt på at være opfyldt (herunder Haderslev, Randers og Vendsyssel (hvor sidstnævnte dog kun indgår med 73,6 % af de anlagte epiduraler/spinaler). Ved National klinisk audit blev det besluttet, at de afdelinger hvor det ikke har været muligt at få tallene indberettet (se epidemiologiens kommentarer), kunne få mulighed for at få egne resultater med i appendiks i dette års rapport. Som nævnt i indledningen er standarden til denne indikator høj. Dette betyder, at der vil være afdelinger der ikke opfylder standarden. Det kan der være forskellige grunde til. Standarden er ikke 100% fordi der skal være plads til de sjældne, situationer hvor anæstesilægen er optaget af noget ekstraordinært eller hvor der indenfor en time efter bestillingen, er så nært forestående fødsel, at indgrebet ikke ønskes. Der kan også være situationer hvor en anæstesilæge ikke kan anlægge epiduralen/spinalen og er nødt til at tilkalde en mere erfaren kollega. Det skal bemærkes, at det altid er tidspunktet for procedurestart der gælder i opgørelsen - altså første gang nålen indstikkes. Af Tabel B4 ses, at omkring ¼ af alle fødende får epidural eller spinal. Hvis man ser bort fra de afdelinger hvor data ikke er fyldestgørende, svinger dette mellem 20% og 30% af alle fødsler. Stigningen på 12,7% fra sidste år til aktuelle opgørelsesperiode skyldes, at man rundt på landets fødesteder har iværksat en række organisatoriske tiltag for at leve op til standarden. Disse ændringer er stadig under implementering. Andelen der får anlagt epidural eller spinal indenfor en time forventes derfor fortsat at være stigende og hvis registreringerne på de sidste afdelinger også kommer med i næste årsrapport, kan styregruppen få et billede af hvor standarden skal ligge. Som udgangspunkt bør man imidlertid forvente, at standarden forbliver uændret på 95%. Indikatoren findes fortsat relevant. Anbefalinger til indikator 1 Det anbefales, at der ved regionale og lokale auditeringer/kvalitetsudviklende initiativer deltager anæstesiologer. Dette dels for at se på organisationen omkring melding og anlæggelse af epidural/spinal og dels for at optimere kode-praksis. 11

12 Indikator 2 Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen i fødslens aktive fase, fraset kortere pauser aftalt med den fødende / alle fødende der har en aktiv fase Tabel 2 - Resultater for indikator 2 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 90% Antal (%) Danmark nej / (2) 89,1 (88,8-89,4) 81,0 Hovedstaden nej / (2) 89,4 (89,0-89,9) 77,7 Sjælland ja 5009 / (2) 91,1 (90,4-91,9) 75,3 Syddanmark ja 8623 / (1) 92,7 (92,2-93,3) 89,0 Midtjylland nej 9716 / (2) 83,9 (83,2-84,5) 78,1 Nordjylland ja 3893 / (1) 91,1 (90,2-91,9) 91,2 Hovedstaden nej / (2) 89,4 (89,0-89,9) 77,7 Bornholm ja 155 / (3) 90,6 (85,3-94,6) Herlev nej 2839 / (1) 77,7 (76,3-79,0) 66,6 Hillerød ja 2190 / (0) 91,8 (90,6-92,9) 83,4 Hvidovre ja 5230 / (4) 94,1 (93,5-94,7) 87,1 Rigshospitalet ja 4743 / (1) 91,6 (90,8-92,3) 83,2 Sjælland ja 5009 / (2) 91,1 (90,4-91,9) 75,3 Holbæk ja 1269 / (2) 92,2 (90,6-93,5) 63,8 Nykøbing F ja 639 / (3) 92,9 (90,7-94,7) 69,3 Næstved ja 1343 / (3) 92,8 (91,4-94,1) 78,3 Roskilde ja* 1758 / (1) 88,6 (87,1-9) 83,9 Syddanmark ja 8623 / (1) 92,7 (92,2-93,3) 89,0 Esbjerg ja 1427 / (1) 96,7 (95,6-97,5) 89,7 Haderslev ja 340 / (3) 95,2 (92,5-97,2) 95,1 Kolding ja 2278 / (0) 90,3 (89,1-91,4) 93,6 Odense ja 2682 / (0) 94,5 (93,6-95,3) 92,5 Svendborg ja 899 / (0) 96,3 (94,8-97,4) 75,9 Sønderborg nej 997 / (4) 85,1 (83,0-87,1) 77,1 Midtjylland nej 9716 / (2) 83,9 (83,2-84,5) 78,1 Herning ja 1684 / (2) 91,9 (90,6-93,1) 71,3 Holstebro ja 567 / (1) 95,8 (93,8-97,2) 77,6 Horsens nej 1189 / (2) 77,8 (75,6-79,8) 74,3 Randers ja* 1513 / (2) 89,8 (88,2-91,2) 91,5 Viborg ja 1826 / (1) 90,6 (89,2-91,8) 84,7 Aarhus UH nej 2937 / (2) 74,8 (73,4-76,1) 82,9 Nordjylland ja 3893 / (1) 91,1 (90,2-91,9) 91,2 Thy - Mors ja 468 / (3) 95,3 (93,1-97,0) 89,9 Vendsyssel ja* 964 / (2) 89,0 (87,0-90,8) 90,1 Aalborg ja 2461 / (1) 91,1 (9-92,2) 91,9 12

13 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5 10 % 95%KI Standard Figur 3 - Resultater for indikator 2, for hele landet og per region 13

14 Indikator 2 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Herning Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus UH Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 5 10 % 95%KI Standard Figur 4 - Resultater for indikator 2, for hele landet og per fødeafdeling 14

15 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Tabel 2 viser, at på landsplan er der for 2 % af de aktuelle fødsler ikke oplysninger om indikator 2, dvs. kompletheden er 98 %. Blandt de 776 uoplyste skyldes 481 (62,0 %), at diagnosekoden, men ikke procedurekoden, stemmer med nævnerdefinitionen (vaginal fødsel eller akut kejsersnit med en aktiv fase), mens procedurekoden, men ikke diagnosekoden, stemmer med nævnerdefinitionen for de resterende 295 fødsler (data ikke vist). I Årsrapport 2011 var kompletheden 98,3 %, dvs. denne er uændret. Procenten af uoplyste forløb varierer meget lidt mellem regionerne, idet den for alle 5 regioner er 1 % eller 2 %. Ligeledes er der meget lille variation mellem fødeafdelingerne. Standarden på mindst 90 % er ikke opfyldt på landsplan idet øverste grænse for konfidensintervallet er 89,4 %, hvilket er under 90 %. Andelen på 89,1 % er dog tæt på at opfylde standarden, og der ses en forbedring i forhold til Årsrapport 2011 hvor 81,0 % opfyldte standarden. Blandt regionerne opfylder 3 standarden (Sjælland, Syddanmark, Nordjylland), men der er generelt lille variation mellem regionerne, hvor Midtjylland med 83,9 % har den laveste andel, mens Syddanmark med 92,7 % har den højeste andel (Tabel 2 og Figur 3). Alle regioner har højere andele end i Årsrapport 2011, undtagen Nordjylland, som i begge perioder har opfyldt standarden. Blandt de 24 fødeafdelinger opfylder 17 standarden, 3 ligger under standarden, men har øverste grænse over standarden på 90 % (Roskilde, Randers, Vendsyssel), mens 4 ikke opfylder standarden (Herlev, Sønderborg, Horsens, Århus UH) (Tabel 2 og Figur 4). Variationen er lille blandt de 20 afdelinger, som helt eller delvist opfylder standarden (andele fra 88,6 % til 96,7 %), mens den øges lidt ved inklusion af de 4 fødeafdelinger, som ikke opfylder standarden (andele fra 74,8 % til 85,1 %). De fleste afdelinger har markant højere andele end i Årsrapport 2011, bortset fra Haderslev, Kolding, Randers, Vendsyssel og Aalborg, som er uændrede eller har lidt lavere andel i denne årsrapport, samt Aarhus UH, der har en lidt større nedgang i andelen, fra 82,9 % i Årsrapport 2011 til 74,8 % i denne årsrapport. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Appendiks 1) viser for de fleste fødeafdelinger, at der ikke er nogen generel tendens til op- eller nedgang i perioden eller til andre systematiske fluktuationer. Bemærkelsesværdige undtagelser er Horsens med lavere andel i maj og juni samt Århus UH med faldende andel fra februar måned og laveste andel i maj hvorefter en stigning ses, som dog ikke når andelen fra før februar. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Derfor skal tallene fra Tabel 2 sammenholdes med trend-graferne, og det bør haves in mente, at både tæller- og nævnertal skal deles med 12 for at få månedlige andele, som er ligeligt fordelt over tidsperioden. I Appendiks 1 findes et funnelplot, som viser de samme data som i Figur 3 og Figur 4. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 1 er meget fin. Standarden på 90 % er næsten opfyldt. Styregruppens kommentarer til indikator 2 Landsresultatet for denne indikator ligger i år på 89,1%, hvilket er en stigning fra 81% det første år. Første år var resultatet præget af vanskeligheder med den nye registrering, hvilket afspejledes i udviklingen i løbet af det første år. Nu tyder det på, at registreringen er blevet godt implementeret. Aarhus UH er dog i løbet af opgørelsesperioden overgået til EPJ, hvilket har betydet at registreringspraksis skulle etableres på ny, og resulteret i et fald i forhold til sidste år (74,8% mod 82,9% i første periode ). Det er styregruppens indtryk, at indikatoren er blevet godt modtaget og at resultatet afspejler de faktiske forhold på afdelingerne. Region Nordjylland og Region Syddanmark opnåede allerede i sidste års opgørelse et resultat tæt på, eller over standarden og i denne periode er standarden også opfyldt for Region Sjælland og de øvrige regioner kommer tættere på. Styregruppen mener derfor, at opfyldelse af standarden på 90% er indenfor rækkevidde. Styregruppen vil vurdere om standarden skal øges eller forblive uændret efter næste års nationale kliniske audit. 15

16 Anbefalinger til indikator 2 Standarden er meget tæt på at være opfyldt, men styregruppen anbefaler fortsat fokus på registrering og validering. Især i forbindelse med overgang til elektroniske journaler, kan det give nye udfordringer i forhold til at reetablere god registreringspraksis. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har i efteråret 2012 lavet en undersøgelse på kvinders tilfredshed med graviditet, fødsel og barsel. Herunder også tilstedeværelse og støtte under fødselsforløbet, ikke som et kvantitativt mål, men kvalitativt i form af for lidt, passende og for meget støtte. Styregruppen afventer spændt disse resultater i foråret 2013, og anbefaler afdelingerne at sammenholde disse data med indikator 2. 16

17 Indikator 3 Andelen af svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV) / Alle førstegangsfødende, der føder vaginalt Tabel 3 - Resultater for indikator 3 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Højst 6% Antal (%) Danmark ja* 1231 / (2) 6,2 (5,9-6,5) 6,1 Hovedstaden ja 449 / (2) 5,7 (5,2-6,2) 5,2 Sjælland ja 98 / (6) 4,9 (4,0-6,0) 5,5 Syddanmark ja* 231 / (0) 6,5 (5,7-7,4) 7,1 Midtjylland ja* 317 / (3) 6,7 (6,0-7,4) 6,5 Nordjylland nej 136 / (0) 8,0 (6,7-9,3) 7,2 Hovedstaden ja 449 / (2) 5,7 (5,2-6,2) 5,2 Bornholm ja 3 / 66 0 (0) 4,5 (0,9-12,7) 6,1 Herlev ja 54 / (9) 4,2 (3,1-5,4) 3,2 Hillerød ja 43 / (6) 6,0 (4,4-8,0) 5,5 Hvidovre ja 180 / (0) 6,0 (5,2-6,9) 5,7 Rigshospitalet ja* 169 / (0) 6,1 (5,2-7,0) 5,5 Sjælland ja 98 / (6) 4,9 (4,0-6,0) 5,5 Holbæk ja 20 / (7) 4,1 (2,5-6,2) 2,1 Nykøbing F ja 11 / (26) 4,8 (2,4-8,4) 5,1 Næstved ja 29 / (1) 5,2 (3,5-7,3) 4,3 Roskilde ja 38 / (0) 5,3 (3,8-7,3) 7,7 Syddanmark ja* 231 / (0) 6,5 (5,7-7,4) 7,1 Esbjerg nej 50 / (0) 9,0 (6,7-11,7) 8,3 Haderslev ja 5 / (0) 4,4 (1,5-1) 5,8 Kolding ja 54 / (0) 5,8 (4,4-7,5) 5,4 Odense ja* 74 / (0) 6,3 (5,0-7,9) 8,5 Svendborg ja* 24 / (0) 7,6 (4,9-11,1) 7,1 Sønderborg ja 24 / (0) 5,1 (3,3-7,6) 6,6 Midtjylland ja* 317 / (3) 6,7 (6,0-7,4) 6,5 Herning nej 60 / (11) 8,7 (6,7-11,1) 7,2 Holstebro ja 14 / (6) 5,8 (3,2-9,5) 8,2 Horsens ja 27 / (3) 4,7 (3,1-6,8) 4,4 Randers ja 38 / (2) 5,7 (4,0-7,7) 6,0 Viborg ja 45 / (0) 5,7 (4,2-7,5) 4,8 Aarhus UH nej 133 / (1) 7,4 (6,3-8,8) 7,8 Nordjylland nej 136 / (0) 8,0 (6,7-9,3) 7,2 Thy - Mors ja 9 / (0) 5,2 (2,4-9,6) 4,5 Vendsyssel nej 38 / (0) 9,7 (7,0-13,1) 6,4 Aalborg nej 89 / (0) 7,8 (6,3-9,5) 7,9 17

18 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5,0 1 15,0 2 % 95%KI Standard Figur 5 - Resultater for indikator 3, for hele landet og per region 18

19 Indikator 3 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Herning Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus UH Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 5,0 1 15,0 2 % 95%KI Standard Figur 6 - Resultater for indikator 3, for hele landet og per fødeafdeling 19

20 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Tabel 3 viser, at på landsplan er der for 2 % af de aktuelle fødsler ikke oplysninger om indikator 3, dvs. kompletheden er 98 %. Alle uoplyste fødsler skyldes manglende information om paritet. I Årsrapport 2011 var kompletheden 95,5 %, dvs. der er en lille forbedring. Procenten af uoplyste forløb varierer ikke meget mellem regionerne (fra 0 % for Syddanmark og Nordjylland til 6 % for Sjælland). Variationen mellem fødeafdelingerne er også lille, fraset nogle få afdelinger med højere andel af uoplyste (Herlev, 9 %; Nykøbing F, 26 %; Herning, 11 %). Standarden på højst 6 % er ikke opfyldt på landsplan, men den nederste grænse for konfidensintervallet er 5,9 %, hvilket er under 6 %. To regioner (Hovedstaden, Sjælland) opfylder standarden, to regioner (Syddanmark, Midtjylland) opfylder den ikke, men har nederste grænse for konfidensinterval, som er under 6 %, mens Nordjylland ikke opfylder standarden. Der er lille variation mellem regionerne (Tabel 3 og Figur 5). Der er for regionerne få og ubetydelige ændringer i forhold til Årsrapport I Årsrapport 2011 var standarden opfyldt, hvilket skyldes andre kriterier for opfyldelse af standarden end i Årsrapport 2012 (se eventuelt Appendiks 4, afsnittet Standarden opfyldt eller ikke opfyldt, hvori er anført, at dette har meget lille betydning for sammenligning mellem resultaterne). Blandt de 24 fødeafdelinger opfylder 16 standarden, 3 ligger over standarden, men har nederste grænse under standarden på 6 % (Rigshospital, Odense, Svendborg), mens 5 ikke opfylder standarden (Esbjerg, Herning, Aarhus UH, Vendsyssel, Aalborg) (Tabel 3 og Figur 6). Variationen er lille blandt alle 24 afdelinger. Der er ingen bemærkelsesværdige ændringer i forhold til Årsrapport Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Appendiks 1) viser så store fluktuationer, at det er meningsløst at kommentere disse generelt. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Derfor skal tallene fra Tabel 3 sammenholdes med trend-graferne, og det bør haves in mente, at både tæller- og nævnertal skal deles med 12 for at få månedlige andele, som er ligeligt fordelt over tidsperioden. I Appendiks 2 findes Tabel B10, som giver uddybende oplysninger om indikator 3. I Appendiks 1 findes et funnelplot, som viser de samme data som i Figur 5 og Figur 6. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 3 er meget fin. En relativ konstant andel af førstegangsfødende får registreret 3.- eller 4.-grads bristninger, uanset fødeafdeling og region. Standarden på højst 6 % er næsten opfyldt på landsplan. Styregruppens kommentarer til indikator 3 Landsresultatet på 6,2%, lægger sig meget tæt op af resultatet fra sidste år på 6,1%. Der er god registreringspraksis for denne indikator og datakompletheden er forbedret i forhold til sidste år. Sphincterrupturer har været debatteret i medierne et par gange i løbet af perioden. Studier fra Norge og Finland bruges som forbilleder til at nedsætte frekvensen, men der er ikke faglig enighed om, hvorvidt resultaterne kan overføres direkte til danske forhold. Debatten om sphincterrupturer har ført til, at rigtig mange afdelinger arbejder med emnet lokalt. Fokus på håndtering af presseperioden, kommunikation og anbefalinger om rektal eksploration ved alle vaginale bristninger er eksempler på tiltag. Erfaringer fra andre interventionsstudier viser, at frekvenser sænkes når der sættes fokus på et emne i en afdeling men der er stadig ikke enighed om hvilket håndgreb der virker bedst. Bristninger grad III og grad IV forekommer heldigvis ikke så hyppigt. Dette betyder imidlertid også, at en enkelt forekomst kan have relativ stor statistisk betydning. I det store hele findes der dog ikke klinisk betydningsfuld variation, hverken inter- eller intra-regionalt, selvom andelene i opgørelsen varierer noget. To regioner opfylder standarden, to opfylder den delvist mens en region ikke opfylder standarden. Det betyder at standarden er delvist opfyldt på landsplan. Antallet af førstegangsfødende der får en sphincterruptur er ret 20

21 konstant. Det er dog ud fra tallene alene vanskeligt at konkludere, om en lav frekvens er ensbetydende med, at afdelingen er gode til at undgå sphincter rupturer, da der er andre faktorer der spiller ind, for eksempel hvordan man det pågældende sted diagnosticerer for rupturer. Anbefalinger til indikator 3 Styregruppen anbefaler, at hver enkelt afdeling fortsat arbejder aktivt med at nedbringe frekvensen af sphincterrupturer. I Tabel B10 i appendiks 2 vises forekomsten af rupturer grad III og grad IV, i forhold til forløsningsmåde. Her er det muligt at se odds ratios for sphincterrupturer ved hhv. vaginal fødsel og ved cupforløsning for hvert enkelt fødested. 21

22 Indikator 4A Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under (grad 1 < 15 min) / alle der føder ved akut kejsersnit grad 1 Tabel 4 - Resultater for indikator 4A Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 95% Antal (%) Danmark nej 265 / (18) 68,3 (63,4-72,9) 48,1 Hovedstaden nej 35 / (52) 56,5 (43,3-69,0) 43,3 Sjælland nej 45 / 74 6 (8) 60,8 (48,8-72,0) 34,8 Syddanmark nej 75 / (7) 66,4 (56,9-) 37,6 Midtjylland nej 63 / 79 2 (2) 79,7 (69,2-88,0) 63,1 Nordjylland nej 47 / 60 3 (5) 78,3 (65,8-87,9) 72,1 Hovedstaden nej 35 / (52) 56,5 (43,3-69,0) 43,3 Bornholm - 0 / 0 0 (.) - - Herlev nej 21 / 31 4 (11) 67,7 (48,6-83,3) 38,7 Hillerød ja* 13 / 16 0 (0) 81,3 (54,4-96,0) 7 Hvidovre nej 0 / 2 43 (96) - Rigshospitalet nej 1 / (61) 7,7 (0,2-36,0) 7,7 Sjælland nej 45 / 74 6 (8) 60,8 (48,8-72,0) 34,8 Holbæk nej 6 / 12 2 (14) 5 (21,1-78,9) 2 Nykøbing F ja* 13 / 16 2 (11) 81,3 (54,4-96,0) Næstved nej 17 / 33 2 (6) 51,5 (33,5-69,2) 15,0 Roskilde nej 9 / 13 0 (0) 69,2 (38,6-90,9) 56,7 Syddanmark nej 75 / (7) 66,4 (56,9-) 37,6 Esbjerg nej 5 / 17 1 (6) 29,4 (10,3-56,0) 26,3 Haderslev ja 1 / 1 0 (0) 10 1 Kolding ja 33 / 33 3 (8) 10 (89,4-10) - Odense nej 18 / 23 3 (12) 78,3 (56,3-92,5) 42,1 Svendborg nej 12 / 21 0 (0) 57,1 (34,0-78,2) 31,0 Sønderborg nej 6 / 18 2 (10) 33,3 (13,3-59,0) 61,9 Midtjylland nej 63 / 79 2 (2) 79,7 (69,2-88,0) 63,1 Herning nej 26 / 32 0 (0) 81,3 (63,6-92,8) 55,0 Holstebro ja 4 / 4 0 (0) 10 8 Horsens nej 5 / 6 0 (0) 83,3 10 Randers ja 6 / 6 0 (0) 10 66,7 Viborg ja* 15 / 18 0 (0) 83,3 (58,6-96,4) 71,4 Aarhus UH nej 7 / 13 2 (13) 53,8 (25,1-80,8) 5 Nordjylland nej 47 / 60 3 (5) 78,3 (65,8-87,9) 72,1 Thy - Mors nej 4 / 6 0 (0) 66,7 28,6 Vendsyssel ja* 10 / 13 0 (0) 76,9 (46,2-95,0) 83,3 Aalborg nej 33 / 41 3 (7) 80,5 (65,1-91,2) 75,5 22

23 Indikator 4A Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5 10 % 95%KI Standard Figur 7 - Resultater for indikator 4A, for hele landet og per region 23

24 Indikator 4A Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Herning Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus UH Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 5 10 % 95%KI Standard Figur 8 - Resultater for indikator 4A, for hele landet og per fødeafdeling 24

25 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4A På grund af de små tal for en del fødeafdelinger skal resultater for indikator 4A tolkes med større forbehold. Tabel 4 viser, at på landsplan er der for 18 % af de aktuelle fødsler ikke oplysninger om indikator 4A, dvs. kompletheden er 82 %. 85 af de 87 uoplyste fødsler (97,7 %) skyldes, at bestillingstidspunktet ligger samtidig med eller efter fødselstidspunktet (data ikke vist). I Årsrapport 2011 var kompletheden 81,3 %, dvs. denne er uændret. Procenten af uoplyste forløb varierer meget lidt (fra 2 % til 8 %) mellem 4 af regionerne (Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland), mens Hovedstaden har 52 % uoplyste fødsler. Det er især Hvidovre og Rigshospitalet, som her har en meget høj procentdel af uoplyste forløb (hhv. 96 % og 61 %). Registreringen på disse hospitaler er tilsyneladende ikke sket i henhold til datadefinitionerne eller beregningsreglerne (jf. Appendiks 5). Såfremt Hvidovre og Rigshospital får en komplethed på 100 % vil der være oplysninger for 451 fødsler med melding af grad 1 kejsersnit, mens 24 vil være uoplyste (dvs. en komplethed på 94,9 %). Ingen andre fødeafdelinger har en bemærkelsesværdig høj andel af uoplyste, især når de små tal tages i betragtning. Standarden på mindst 95 % er ikke opfyldt på landsplan (andel på 68,3 %) eller for nogle af de 5 regioner (andele fra 56,5 % til 79,7 %). I forhold til Årsrapport 2011 ses en forbedring, både på landsplan og for alle 5 regioner. På landsplan er forbedringen 20,2 %, mens den for regionerne varierer fra 6,2 % for Nordjylland til 28,8 % for Syddanmark. Der er nogen variation mellem regionerne, men dette skal tolkes med de forholdsvis små tal in mente. Blandt de 24 fødeafdelinger opfylder 4 standarden (Haderslev, Kolding, Holstebro, Randers) (Tabel 4 og Figur 8). Antallet af meldinger for grad 1 kejsersnit er dog forholdsvis lavt for 3 af disse fødeafdelinger (1 melding for Haderslev, 4 for Holstebro og 6 for Randers) hvorfor disses andele på 100 % skal tolkes med forbehold. 4 fødeafdelinger opfylder ikke standarden, men deres øverste grænseværdi for 95 % konfidensintervallet ligger over standarden på 95 % (Hillerød, Nykøbing F, Viborg, Vendsyssel), om end konfidensintervallerne er brede grundet de små tal. Blandt de resterende 16 afdelinger opfylder de 15 ikke standarden, mens Bornholm ikke har haft meldinger om grad 1 kejsersnit. Der er stor variation mellem fødeafdelingerne, men konfidensintervallerne er samtidig brede grundet de små tal (Figur 8). I forhold til Årsrapport 2011 ses forbedringer for de fleste fødeafdelinger. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Appendiks 1) viser så store fluktuationer og er baseret på så små tal, at det er meningsløst at kommentere disse. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Derfor skal tallene fra Tabel 4 sammenholdes med trendgraferne, og det bør haves in mente, at både tæller- og nævnertal skal deles med 12 for at få månedlige andele, som er ligeligt fordelt over tidsperioden. I Appendiks 2 findes Figur B1, som giver uddybende oplysninger om indikator 4A. I Appendiks 1 findes et funnelplot, som viser de samme data som i Figur 7 og Figur 8. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 4A ikke er optimal, men kan forbedres betydeligt hvis Hvidovre og Rigshospitalet registrerer iht. datadefinitionerne eller beregningsreglerne. De fleste fødeafdelinger er end ikke tæt på at opfylde standarden på mindst 95 %. Styregruppens kommentarer til indikator 4A Dette års resultater viser, at der i år er 20,1% flere der får udført kejsersnit grad 1 indenfor 15 minutter. Der er en del af kejsersnittene på alle afdelinger der ikke indgår i beregningen fordi de ikke er kodet som meldt enten grad 1, 2 eller 3. Dette ses af Tabel B7, hvor det totale antal af akutte kejsersnit er sammenholdt med antal hhv. grad 1, 2 og 3. Hvorvidt de der ikke indgår i beregningerne fordeler sig lige mellem de 3 forskellige grader, er uvist. 25

26 Derudover er der enkelte afdelinger der ikke indgår i dette års resultat. Dette skyldes, at de på grund af snitflader mellem IT-systemer ikke indberetter efter databasens datadefinitioner. Ved National klinisk audit blev det beslutte, at disse afdelinger har mulighed for at få egne resultater med i appendiks i dette års rapport. Standarden i denne indikator er høj. Dette specielt set i lyset af at alle er enige om at der kan være god mening i, ikke at stå ved nødvendigheden af at kejsersnittet udføres indenfor 15 minutter, hvis den kliniske situation ændres. Styregruppen har vedtaget, at man i disse tilfælde fortsat skal kode meldingen som grad 1 kejsersnit. Igen i år har styregruppen, på opfordring fra de regionale audits, vendt muligheden for at registrere når det besluttes, at tiden for et grad 1 kejsersnit kan trækkes ud over de retningsgivende 15 minutter, eller rent praktisk konverteres til et grad 2 kejsersnit. Der er enighed i styregruppen om, at det er god kvalitet at vurdere om tidsgrænsen må overskrides. Der er også enighed om, at melding af grad 1 kejsersnit skal forbeholdes nogle ganske få og alvorlige tilfælde. Der er meget stor forskel på, hvor ofte meldingen grad 1 kejsersnit anvendes på de forskellige afdelinger (se Tabel B7). Hvis der er en høj frekvens af kejsersnit der meldes som grad 1, er der en risiko for, at flere end nødvendigt får generel anæstesi eller andre komplikationer der er forbundet med grad 1 kejsersnit. Derudover kan et misbrug af meldingen have konsekvenser for andre patienter. Set i lyset af det lave ental af børn med svær hypoxi, er det nok de færreste virkelige grad 1 kejsersnit der ikke udføres indenfor 15 minutter. Styregruppen nåede ikke til enighed om denne problemstilling, men anerkender at det vil være svært at opnå den høje standard på 95 %. Gruppen valgte at fastholde standarden, og anbefaler at der lokalt laves audit på grad 1 kejsersnit - specielt hvis der er en stor del der meldes som grad 1. Indikatoren vurderes fortsat relevant og bibeholdes, ved dette års audit, som den er. Som nævnt i indledningen vil styregruppen ved næste års nationale kliniske audit vurdere, om det er relevant at ændre standarderne. Anbefalinger til indikator 4A Styregruppen anbefaler, at afdelingerne optimerer registreringen af melding af grad 1, 2 og 3 kejsersnit. De afdelinger der ikke registrerer grad 3 kejsersnit anbefales at begynde på dette. Derudover anbefales, at der lokalt laves audit på alle grad 1 kejsersnit. 26

27 Indikator 4B Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under (grad 2 < 15 min) / alle der føder ved akut kejsersnit grad 2 Tabel 5 - Resultater for indikator 4B Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 95% Antal (%) Danmark nej 1045 / (24) 59,1 (56,8-61,4) 40,3 Hovedstaden nej 235 / (57) 63,2 (58,0-68,1) 55,1 Sjælland nej 147 / (3) 49,8 (44,0-55,7) 47,1 Syddanmark nej 267 / (7) 54,3 (49,8-58,7) 23,1 Midtjylland nej 237 / (6) 64,9 (59,8-69,8) 44,1 Nordjylland nej 159 / (4) 65,2 (58,8-71,1) 48,8 Hovedstaden nej 235 / (57) 63,2 (58,0-68,1) 55,1 Bornholm - 0 / 0 0 (.) - Herlev nej 65 / (5) 47,1 (38,6-55,8) 34,4 Hillerød nej 53 / (3) 47,3 (37,8-57,0) 45,3 Hvidovre nej 5 / (97) 55,6 - Rigshospitalet ja 112 / (63) 99,1 (95,2-10) 90,8 Sjælland nej 147 / (3) 49,8 (44,0-55,7) 47,1 Holbæk nej 24 / 60 3 (5) 4 (27,6-53,5) 37,0 Nykøbing F nej 12 / 26 2 (7) 46,2 (26,6-66,6) Næstved nej 34 / (3) 33,0 (24,1-43,0) 19,5 Roskilde nej 77 / (0) 72,6 (63,1-80,9) 71,3 Syddanmark nej 267 / (7) 54,3 (49,8-58,7) 23,1 Esbjerg nej 20 / 94 0 (0) 21,3 (13,5-30,9) 13,6 Haderslev nej 2 / 9 14 (61) 22,2 Kolding ja 126 / (2) 99,2 (95,7-10) - Odense nej 89 / (4) 48,6 (41,2-56,1) 24,9 Svendborg nej 22 / 48 0 (0) 45,8 (31,4-60,8) 34,7 Sønderborg nej 8 / (26) 25,8 (11,9-44,6) 27,4 Midtjylland nej 237 / (6) 64,9 (59,8-69,8) 44,1 Herning nej 49 / 69 3 (4) 71,0 (58,8-81,3) 22,2 Holstebro nej 11 / 23 0 (0) 47,8 (26,8-69,4) 15,8 Horsens nej 30 / 40 3 (7) (58,8-87,3) 44,6 Randers nej 44 / 65 2 (3) 67,7 (54,9-78,8) 60,5 Viborg nej 40 / 54 9 (14) 74,1 (60,3-85,0) 66,7 Aarhus UH nej 63 / (5) 55,3 (45,7-64,6) 44,1 Nordjylland nej 159 / (4) 65,2 (58,8-71,1) 48,8 Thy - Mors nej 19 / 37 7 (16) 51,4 (34,4-68,1) 18,4 Vendsyssel nej 28 / 49 1 (2) 57,1 (42,2-71,2) 41,4 Aalborg nej 112 / (2) 70,9 (63,1-77,8) 62,1 27

28 Indikator 4B Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5 10 % 95%KI Standard Figur 9 - Resultater for indikator 4B, for hele landet og per region 28

29 Indikator 4B Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Herning Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus UH Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 5 10 % 95%KI Standard Figur 10 - Resultater for indikator 4B, for hele landet og per fødeafdeling 29

30 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4B Tabel 5 viser, at på landsplan er der for 24 % af de aktuelle fødsler ikke oplysninger om indikator 4B, dvs. kompletheden er 76 %. 554 af de 570 uoplyste fødsler (97,2 %) skyldes, at bestillingstidspunktet ligger samtidig med eller efter fødselstidspunktet (data ikke vist). I Årsrapport 2011 var kompletheden 83,8 %, dvs. denne er faldet. Procenten af uoplyste forløb varierer meget lidt (fra 3 % til 7 %) mellem 4 af regionerne (Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland), mens Hovedstaden har 57 % uoplyste fødsler. Det er især Hvidovre og Rigshospitalet, som her har en meget høj procentdel af uoplyste forløb (hhv. 97 % og 63 %). Registreringen på disse hospitaler er tilsyneladende ikke sket i henhold til datadefinitionerne eller beregningsreglerne (jf. Appendiks 5). Såfremt Hvidovre og Rigshospital får en komplethed på 100 % vil der være oplysninger for 2251 fødsler med melding af grad 2 kejsersnit, mens 83 vil være uoplyste (dvs. en komplethed på 96,3 %). Ingen andre fødeafdelinger har en bemærkelsesværdig høj andel af uoplyste, bortset fra Haderslev og Viborg, som har henholdsvis 61 % og 26 % uoplyste, men antal meldinger om grad 2 kejsersnit er lille hvorfor dette skal tolkes med forbehold. Derudover blev de 113 forløb fra Rigshospitalet, hvoraf de 112 opfyldte indikator 4B, gennemset. Her bemærkedes, at for 110 af disse 112 forløb var der gået nøjagtig 30 minutter fra melding af grad 2 kejsersnit til fødsel. Dette har ikke medført ekskluderinger, idet disse kun sker i henhold til regler vist i Appendiks 5. Det forekommer dog usandsynligt, og derfor er resultater fra Rigshospitalet kommenteret med forbehold, og der er taget forbehold for dette i de samlede klinisk-epidemiologiske kommentarer. Tilsvarende blev de 127 forløb fra Kolding gennemset, men for de 126 forløb som opfyldte indikatoren fordelte tiderne sig på en mere jævn måde indenfor tidsintervallet 0-30 minutter (data ikke vist). Standarden på mindst 95 % er ikke opfyldt på landsplan (andel på 59,1 %) eller for nogle af de 5 regioner (andele fra 49,8 % til 65,2 %). Såfremt Rigshospitalets resultater ekskluderes får Hovedstaden den laveste andel (47,5 %). I forhold til Årsrapport 2011 ses en forbedring, både på landsplan og for alle 5 regioner. På landsplan er forbedringen 18,8 %, mens den for regionerne varierer fra 2,7 % for Sjælland til 31,2 % for Syddanmark. Der er nogen variation mellem regionerne, men især Sjælland og Syddanmark bidrager til denne. Blandt de 24 fødeafdelinger opfylder 2 standarden, Rigshospitalet med en andel på 99,1 % og Kolding med en andel på 99,2 % (Tabel 5 og Figur 10). Som nævnt foroven forekommer Rigshospitalets tider dog ikke realistiske. 21 fødeafdelinger opfylder ikke standarden, mens 1 fødeafdeling (Bornholm) ikke har haft meldinger af grad 2 kejsersnit. Der er stor variation mellem fødeafdelingerne (Figur 10). I forhold til Årsrapport 2011 ses forbedringer for de fleste fødeafdelinger. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Appendiks 1) viser så store fluktuationer, at det er meningsløst at kommentere disse. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Derfor skal tallene fra Tabel 5 sammenholdes med trend-graferne, og det bør haves in mente, at både tæller- og nævnertal skal deles med 12 for at få månedlige andele, som er ligeligt fordelt over tidsperioden. I Appendiks 2 findes Figur B2, som giver uddybende oplysninger om indikator 4A. I Appendiks 1 findes et funnelplot, som viser de samme data som i Figur 9 og Figur 10. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 4B ikke er optimal, men kan forbedres betydeligt hvis Hvidovre og Rigshospitalet registrerer iht. datadefinitionerne eller beregningsreglerne. De fleste fødeafdelinger er end ikke tæt på at opfylde standarden på mindst 95 %. Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4A og 4B For alle regioner, undtagen Hovedstaden, ses tendens til positiv association mellem andele for indikator 4A og indikator 4B. Dvs. såfremt regionen har forholdsvis lav eller høj andel for indikator 4A har den også henholdsvis lav eller høj andel for indikator 4B. Det samme ses for fødeafdelinger, undtagen for Hvidovre, som har en andel på 0 % for indikator 4A og 55,6 % for indikator 4B, samt for Rigshospitalet, der har 7,7 % for 30

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2016 1. september 2015 31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

FØDSLER National årsrapport 2011

FØDSLER National årsrapport 2011 FØDSLER National årsrapport 2011 1. september 2010-31. august 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne i

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2015 1. september 2014 31. august 2015 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2014 1. oktober 2013-31. december 2014 Dato 21.05.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere