Sagsnr.: GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser"

Transkript

1 GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April

2 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 2000 om Grunduddannelse for Voksne (GVU) (GVU-bekendtgørelsen). Vejledningen er bygget op om indholdet i uddannelsesbogen til GVU. GVU-bogen indeholder et kompetencevurderingsskema og en uddannelsesplan. Afsnittene i vejledningen følger punkterne i uddannelsesbogen, som der henvises til under afsnittenes overskrift. Med Grunduddannelse for voksne (GVU) har voksne, som i forvejen har relevant erhvervserfaring indenfor et givent fag, mulighed for at gennemføre en eud uden at indgå uddannelsesaftale. GVU er et uddannelsestilbud til den voksne, der på baggrund af en omfattende relevant erhvervserfaring kan få godskrevet praktikdelen. Ved relevant erhvervserfaring forstås et ordinært arbejde inden for den branche, som GVU-forløbet sigter på. Arbejdet skal ligge inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen i den tilsvarende erhvervsuddannelse med hensyn til type og niveau. Det er ikke et lovkrav, at der er tale om lønnet beskæftigelse, men det er centralt, at eventuel ulønnet beskæftigelse med hensyn til indhold må bestå af arbejde af samme karakter som tilsvarende lønnet beskæftigelse, og ved ulønnet beskæftigelse/praktik må skolen således være opmærksom på, om der har været tale om reelt arbejde. De nye korte erhvervsuddannelser og trin i uddannelserne kan også gennemføres i GVU. I forbindelse med GVU i de korte skolebaserede uddannelser kan de praktisk fag godt indgå i GVU-planen, men eftersom en af adgangsbetingelserne til GVU er mindst 2 års relevant erhvervserfaring, må det forventes, at eleven kan få godskrevet en væsentlig del af de praktiske fag. Det er skolerne, der vurderer ansøgerens kompetence. Det er således skolerne, der tager stilling til, hvorvidt ansøgeren har tilstrækkelig relevant erhvervserfaring af min. 2 års varighed, og dermed har den nødvendige faglige bredde og rutine indenfor faget til at få foretaget en kompetencevurdering. Skolerne skal vurdere og give godskrivning for kompetencer, som ansøgeren har opnået både i forhold til skoledelen og til praktikdelen af den tilsvarende uddannelse. I den individuelle kompetencevurdering er det uddannelsens slutmål og ansøgerens kompetence ved uddannelsens start i forhold til de pågældende slutmål, skolerne skal fokusere på. Realkompetence er altså det, ansøgeren kan, og de færdigheder og den viden, ansøgeren har, målt i forhold til uddannelsens samlede faglærte kompetence. Hvis det er nødvendigt for afklaringen af ansøgerens realkompetence, skal skolerne tilbyde et kompetenceafklarende forløb. Skolerne udarbejder til det formål et forløb indenfor de enkelte fagområder med fokus på de kernekompetencer indenfor faget, som kan danne grundlag for vurderingen. Som baggrund for dette er der i erhvervsuddannelsernes enkelte uddannelsesbekendtgørelser og tilhørende vejledninger beskrevet den kompetence, eleven skal erhverve sig under uddannelsen i virksomheden. Målene for grundfagene findes i grundfagsbekendtgørelsen. De særlige kompetencebeskrivelser til GVU findes som bilag i vejledningerne til uddannelsesbekendtgørelserne på de tekniske uddannelser. Når skolen skal vurdere en elev, der ønsker en merkantil erhvervsuddannelse, kan man finde uddannelsernes praktikmål/uddannelsesplaner på Uddannelsesnævnets hjemmeside under menupunktet downloads Disse planer ligger også elektronisk i Elevplan. 2

3 Hvor kompetencebilag ikke er udfærdiget, må skolerne tage udgangspunkt i uddannelsesbekendtgørelsernes og grundfagsbekendtgørelsens målformuleringer samt i oplysningerne om praktikuddannelsen, som angivet i vejledningerne. Læse-regnefærdigheder: Har ansøgeren tilstrækkelige læse- og regnefærdigheder til at gennemføre den valgte uddannelse? Opmærksomheden på dette område skal ses i sammenhæng med ansøgerens evt. behov for yderligere uddannelse inden start på GVU eller specialpædagogisk støtte under uddannelsen. Skolerne skal snarest muligt efter udarbejdelsen af en uddannelsesplan underrette det faglige udvalg herom. En frist på 2 uger for indsendelse af uddannelsesplanen vil være passende. De faglige udvalg kan gennem de lokale uddannelsesudvalg rådgive skolerne om fremtidig praksis med hensyn til fastsættelse af uddannelsesplaner Jf. GVU-bekendtgørelsens 18. Uddannelsesbogen Uddannelsesbogen er tilrettelagt i to adskilte dele, A) Ansøgningsdel samt B) Kompetencevurdering og uddannelsesplan. Kompetencevurdering og uddannelsesplan suppleres med indstik om det enkelte fags kompetenceprofil. Denne kompetenceprofil findes almindeligvis som bilag til den respektive uddannelsesvejledning på de tekniske erhvervsuddannelser. Ansøgningsdelen - eller dele heraf - kan skolerne sende til ansøgeren. Ansøgeren får dermed information om GVU og kan orientere sig om adgangskrav og om hvilke dokumenter ansøgeren skal fremsende eller medbringe til samtale på institutionen. Før samtalen på institutionen kan ansøgeren selv udfylde dele af ansøgningen. GVU-vejlederen udfylder kompetencevurdering og uddannelsesplan sammen med ansøgeren, og uddannelsesplanen underskrives af den GVU-ansvarlige uddannelsesinstitution. Skolen bemyndiger medarbejdere til at underskrive uddannelsesplanerne. A. Ansøgningsdel. Institutionen indkalder ansøgere til kompetencevurdering, med mindre det er klart, at adgangsbetingelserne ikke er opfyldt, jf. 4, stk. 1. Hvis der er tvivl om, hvorvidt adgangsbetingelserne er opfyldt, indkaldes ansøgeren til kompetencevurdering. De i 4, stk. 1 beskrevne adgangskrav giver alene ansøgeren adgang til at få foretaget en kompetencevurdering. Denne vil så vise, om der kan blive tale om udarbejdelse af en GVU-plan. Allerede inden indkaldelsen til kompetencevurderingen er det vigtigt, at skolen indhenter oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er i beskæftigelse. Hvis der er tale om en ledig ansøger, skal der indgås aftale med Arbejdsformidling eller Kommune om forløbet. Når der er tale om ledige ansøgere, er såvel kompetencevurdering som GVU uddannelsesaktivitet rekvirerede forløb, der finansieres af den instans, der forsørger den ledige. Der skal derfor foreligge skriftlig aftale om forløbene, inden de iværksættes. Hvis institutionen ikke udbyder GVU inden for den ønskede uddannelse, henviser institutionen til andre institutioner, jf. 3, stk. 3. GVU er et tilbud til voksne, der er afklarede om uddannelsesvalg, og der kan ikke indbygges afklarende aktiviteter i et GVU-forløb. Der kan dog være et aktuelt behov for vejledning ved valg af speciale. Der 3

4 kan tænkes situationer, hvor ansøgeren ikke klart kan vurdere, hvilket speciale ansøgerens kompetencer bedst matcher. Hvis en sådan tvivl er til stede efter de indledende samtaler, kan skolerne medtage denne overvejelse i det kompetenceafklarende forløb. IKV-aftale til uddannelsesbogens afsnit 2 Institutionen indkalder ansøgere til kompetencevurdering. Formålet med kompetencevurderingen er at afdække ansøgerens forudsætninger i forhold til den valgte uddannelse og på baggrund heraf: Fastslå, om ansøgeren har den nødvendige realkompetence til at gennemføre et GVU-forløb. Fastslå, om ansøgeren eventuelt har brug for yderligere kompetenceudvikling i en virksomhed i en kortere periode, eller om ansøgeren har brug for opkvalificering som eks. FVU eller skal vejledes til erhvervsuddannelse (EUD). Hvis skolen vurderer at ansøgeren er kvalificeret til at påbegynde et GVU-forløb, udarbejdes efterfølgende en GVU-uddannelsesplan. Ansøgeren medbringer dokumentation fra skolegang, uddannelse, erhvervserfaring samt fritids- og tillidshverv. Ansøgeren skal endvidere være afklaret om valg af uddannelse. Samtalen med ansøgeren tager udgangspunkt i ansøgerens erfaringer og på skemaet adgang til GVU anføres samtalens konklusion. Det er uddannelsesinstitutionen, som træffer afgørelse, om ansøgeren opfylder betingelserne, jf. 3, stk. 2. Adgang til GVU 25 år eller derover. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis ansøgeren ikke har dokumentation for relevant erhvervserfaring, kan ansøgeren deltage i kompetenceafklarende forløb på institutionen, hvor ansøgerens indgangskompetence indenfor den ønskede uddannelse vurderes. Det er centralt i vurderingen af ansøgeren, at en GVU er målrettet personer, som har opnået så væsentlig erfaring, at praktikdelen kan godskrives i forhold til den ønskede uddannelse. Manglende kompetencer fra uddannelsens skoledel kan ansøgeren nå gennem forskellige skoleforløb. Dette er det typiske GVU-forløb. Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen. Det er fremhævet, at det er de fag, der er relevante for den pågældende uddannelse. Her skal institutionen vurdere, hvilke fag fra grundskolen, der er væsentlige kernefag i relation til uddannelsen. F.eks. er sproglige kompetencer væsentlige i nogle uddannelser, mens matematiske kompetencer er væsentlige i andre uddannelser, o.s.v. En ansøger, der mangler disse forudsætninger, kan vejledes til FVU-forløb, inden en ny kompetencevurdering foretages. 4

5 Hvis institutionen er i tvivl om, hvorvidt en ansøger har tilstrækkelige dansk-sproglige kundskaber, kan skolerne tilbyde ansøgeren en vejledende prøve i dansk, jf. gældende retningslinier for pågældende erhvervsuddannelse. For udlændinge med uddannelse fra andre lande kan Center for vurdering af udenlandske uddannelser vejlede om den pågældende uddannelse i forhold til den ønskede danske erhvervsuddannelse. Adresse: CVUU, Fiolstræde 44, 1171 København K. Hvis ansøgeren i vid udstrækning har behov for yderligere forudsætninger, skal ansøgeren vejledes om andre muligheder. Hvis der typisk er tale om behov for yderligere praktisk erfaring, f.eks. rutine eller bredde indenfor faget, kan skolerne henvise til erhvervsuddannelse (EUD), jf. 6, stk. 3. Hvis skolerne skønner at ansøgeren ikke kan gennemføre en GVU på det givne grundlag, skal der ikke udarbejdes en uddannelsesplan. Ansøgeren skal i stedet have en erklæring om de dokumenterede og konstaterede kvalifikationer evt. i form af kompetencevurderingsskemaet, jf. 6, stk. 4. Samtidig gives vejledning om andre uddannelsesmuligheder. Dokumenterede kvalifikationer til uddannelsesbogens afsnit 3 Under oplysninger om skoleuddannelse, anden uddannelse, erhvervserfaring samt fritids- og tillidserhverv anbefales det, at ansøgeren medtager så meget som muligt fra sit hidtidige virke. Institutionerne bør opfordre ansøgeren til ikke selv at frasortere erfaringer fra andre erhvervsområder, som måske ved nærmere vurdering har betydning for realkompetencen til den valgte uddannelse. Hvorvidt ansøgeren har dokumentation for sit virke, kan skolerne angive med afkrydsning i felterne hertil. Når der er truffet beslutning om ansøgerens adgang til GVU, skal de dokumenterede kompetencer i relation til den valgte uddannelse overføres til skemaet Godkendte kompetencer i pkt. 8, oversigt over godkendte kompetencer. Dette gælder for alle ansøgere uanset adgang til GVU. Jf, 6, stk. 4. B. Kompetencevurdering og uddannelsesplan De følgende skemaer er værktøjer til brug ved kompetencevurdering og udarbejdelse af uddannelsesplanen. Formålet med kompetencevurderingen er at afdække ansøgerens realkompetence i forhold til målet med den ønskede GVU. Konklusionen på kompetencevurderingen er angivelsen af, hvilke teoretiske og praktiske fag i uddannelsen ansøgeren kan tilskrives kompetence indenfor, og dermed fritages for. Der kan ikke gives fritagelse for svendeprøve, fagprøve eller anden afsluttende eksamen, jf. 5 stk. 6. Uddannelsens kompetenceprofil til uddannelsesbogens afsnit 4 I skemaet til opstilling af ansøgerens kompetenceprofil anvendes skema 4. 5

6 Opgørelsen af ansøgerens kompetenceprofil sker i form af en kompetenceliste med mulighed for afkrydsning af: 1. dokumenterede kompetencer 2. kompetencer til afklaring De dokumenterede kompetencer overføres til skemaet pkt. 8 Erhvervede kompetencer i uddannelsesplanen. Aftaleark til uddannelsesvejledning til uddannelsesbogens afsnit 5 På baggrund af den opstillede kompetenceprofil, skal der nu være en samtale mellem ansøgeren og vejlederen. Denne vejledende samtale har det formål at bibringe ansøgeren en klar forståelse af egne forudsætninger og behov i relation til målene for den valgte GVU. I de tilfælde, hvor det vurderes, at der kan ske godkendelse af yderligere kompetencer, som ikke umiddelbart har kunnet dokumenteres, tilbydes ansøgeren et kompetenceafklarende forløb. Er der derimod ikke behov for et sådant supplerende kompetenceafklarende forløb, går man direkte videre til udarbejdelse af uddannelsesplanen (skemaerne pkt.8 og pkt. 9). Kompetenceafklarende forløb til uddannelsesbogens afsnit 6 Dette skema anvendes til fastlæggelse af et konkret individuelt kompetenceafklarende forløb. Det er vigtigt, at fastlæggelsen af dette forløb sker i en dialog mellem ansøger og vejleder, sådan at denne delproces også understøtter ansøgerens refleksion over behov for kompetenceafklarende forløb. Det kompetenceafklarende forløb kan have en varighed på mellem en halv dag og 2 uger. Forløbet kan omfatte værkstedsbaserede øvelser, screening, tests, vejledningssamtaler, praktisk afprøvning af færdigheder m.v. Den optimale proces i forbindelse med fastlæggelse af det kompetenceafklarende forløb vil være en treparts drøftelse mellem ansøger, GVU-vejleder og faglærer(e). Oftest vil det være nødvendigt at inddrage en faglærer fra uddannelsens område- og specialefag samt en eller flere grundfagslærere i den praktiske afprøvning. Er det ikke muligt at inddrage faglærere, må GVU-vejlederen sørge for at indhente forslag til relevante opgaver samt oplysninger om, hvorfor og hvordan lige netop disse opgaver, test og lignende kan forventes at understøtte den ønskede kompetencevurdering. Det er op til uddannelsesinstitutionerne at afgøre, hvilken organisering og hvilke procedurer og afholdelsesformer skolerne skal arbejde med i forhold til disse kompetenceafklarende forløb. Det vil bl.a. være afhængigt af den volumen, som GVU aktiviteten forventes at have på den pågældende uddannelsesinstitution. IKV-resultater til uddannelsesbogens afsnit 7 6

7 Nu opgøres resultaterne af vurderingen. Afsnittet fungerer som opsamling for de resultater, der udspringer direkte af de konkrete opgaver, test og praktiske afprøvninger, og hvad der i øvrigt har været en del af ansøgerens kompetenceafklarende forløb. Det kan være en god idé at lægge teoretiske opgaver ind her som indstik, således at man i vejledningssamtalen kan uddybe resultaterne i relation til den konkrete opgaveløsning. Er faglæreren / lærerne ikke tilstede, er det vigtigt, at GVU-vejlederen forinden har talt med denne lærer, således at der kan gives en koordineret feed-back til ansøgeren. Resultaterne overføres til skemaet Godkendte kompetencer (8) i en dialog mellem ansøger, GVUvejleder og - hvis muligt faglærer(e) - sådan, at også selve resultatopgørelsen bliver en del af ansøgerens afklaring. Godkendte kompetencer - oversigts- og opsummeringsskema til uddannelsesbogens afsnit 8 I en samtale mellem ansøger og GVU-vejleder udfyldes dette opsamlingsskema, der således fungerer som den endelige kompetencevurdering i forhold til den valgte GVU. Udfyldelsen foretages på baggrund af dokumentation, udtalelser fra nuværende og tidligere arbejdsgivere samt resultater af evt. kompetenceafklarende forløb. I skemaet er der en liste over dokumenterede og anerkendte kompetencer med angivelse af de niveauer, som kompetencerne enkeltvis er vurderet til. Det skal således også fremgå af denne liste, om nogle kompetencer vurderes at skulle suppleres inden påbegyndelse af GVU (f.eks. med FVU for så vidt angår læse-, skrive- og regnefærdigheder) eller om der i stedet kan være tale om at indarbejde en supplerende undervisning (f.eks. praktisk-faglige forløb) i GVU-forløbet. Uddannelsesplanen til uddannelsesbogens afsnit 9 Som det afsluttende led i den samlede kompetencevurdering kan GVU-vejlederen nu udarbejde en endelig uddannelsesplan for ansøgeren. Uddannelsesplanen oplister de kompetencer som ansøgeren skal opnå i forhold til den ønskede uddannelse. Jf 7 stk. 2 omfatter uddannelsesplanen: GVU-bogens punkt 8, oversigt over godkendte kompetencer, punkt 9, uddannelsesplan for grundlæggende voksen uddannelse, samt eventuelt punkt 10, vejledning til uddannelsesplanen. Bemærk, at ansøgeren kan angive ønske om specialpædagogisk støtte samt arten af denne. Uddannelsesplanen er ansøgerens personlige - juridisk gyldige - dokument, som derfor skal have uddannelsesinstitutionens stempel samt underskrift. Uddannelsesinstitutionen bemyndiger en eller flere medarbejdere til underskrivelse af GVU-uddannelsesplaner. Ansøgeren skal have denne færdige uddannelsesplan med sig, gerne trykt på pænt papir med uddannelsesinstitutionens logo. Kopi af uddannelsesplanen opbevares på uddannelsesinstitutionen i gyldighedsperioden på mindst 6 år. (I tilfælde af justering af uddannelsen kan denne periode forlænges.) 7

8 På ansøgerens personlige uddannelsesplan, fjernes afsnitsangivelsen 9, som jo kun har relevans i forhold til den samlede uddannelsesbog. Afslutningsvis sender skolerne snarest muligt en kopi til det faglige udvalg for den pågældende erhvervsuddannelse, samt indberetter uddannelsesplanerne til undervisningsministeriet to gange årligt (den og d ). Fristen for indsendelse af uddannelsesplanen til det faglige udvalg bør ikke overskride 2 uger. Vejledning til Uddannelsesplanen til uddannelsesbogens afsnit 10 GVU-vejlederen eller den GVU-ansvarlige udfylder skema 10: Vejledning til uddannelsesplanen. Vejledningen til uddannelsesplanen har til formål at hjælpe ansøgeren med at konkretisere, hvordan uddannelsesplanen kan gennemføres. For de uddannelseselementer, som ansøgeren ønsker at gennemføre på den skole, hvor kompetencevurderingen finder sted, anføres konkrete tidspunkter for de uddannelseselementer, hvor ansøgeren måtte ønske tilmelding. For uddannelseselementer, der skal og /eller ønskes gennemført på en anden institution, anføres institutionens adresse og telefonnummer, for at ansøgeren herigennem lettest kan tilmelde sig på institutionen. Denne vejledning til uddannelsesoversigt skal give ansøgeren mulighed for at vælge på hvilken måde, kompetencen kan opnås. Nogle kompetencer kan eksempelvis opnås enten gennem skoleperioder i erhvervsuddannelserne eller dele deraf eller gennem tilsvarende AMU-uddannelser. Hvis planen ikke ønskes anvendt umiddelbart, udarbejdes vejledningen tilsvarende blot uden angivelse af tidspunkter. Et GVU-forløb kan omfatte ( 7, stk. 3): 1. Enkeltfag inden for erhvervsuddannelserne og landbrugsuddannelserne 2. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), der giver merit i en erhvervsuddannelse efter bestemmelserne herom. 3. Enkeltfag inden for almen voksenuddannelse og erhvervsgymnasiale fag, der giver merit i en grunduddannelse for voksne efter reglerne om merit i den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen. 4. Praktisk arbejde på deltagerens arbejdsplads, der gennemføres efter aftale mellem deltageren og arbejdsgiveren, i en periode på højst én måned. 5. Intensiv værkstedstræning (praktisk-fagligt forløb) på en uddannelsesinstitution eller i en anden virksomhed efter aftale med institutionen, og 6. Svendeprøve eller anden afsluttende eksamen. GVU-vejlederen medtager kun de for ansøgeren relevante oplysninger på selve uddannelsesplanen. Skemaet i punkt 10 har således udelukkende et vejledende formål. Til skitsering af det vejledende forløb, kan databasen Vidar være god at benytte. Vidar er en landsdækkende database med oplysninger om voksenuddannelser i Danmark. Databasen findes på adressen Andre web-adresser med information om området er og 8

9 Roland Svarrer Østerlund Uddannelsesdirektør /Anne-Margrethe Johannesen 9

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vurdering af realkompetencer. du har mere i bagagen, end du tror

Vurdering af realkompetencer. du har mere i bagagen, end du tror Vurdering af realkompetencer du har mere i bagagen, end du tror Indholdsfortegnelse Realkompetence 3 Uddannelsespolitiske perspektiver 4 Mulige fordele ved realkompetencevurdering 8 De forskellige betegnelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (TRIN 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering Erhvervsuddannelse for voksne Uddannelse fra dit ståsted til fremtiden Forord Erhvervsuddannelser for voksne (EUV) Erhvervsuddannelserne er under forandring. Fra sommeren 2015 vil

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (TRIN 2) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetencevurdering (RKV) Realkompetencevurdering (RKV) Når du søger ind og bliver optaget på Professionshøjskolen UCCs diplomuddannelser, kan du søge om at få godtgjort viden og erfaringer fra tidligere uddannelser, arbejde og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t S t y r e l s e n f o r U n d e r v i s n i n g o g K v a l i t e t

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t S t y r e l s e n f o r U n d e r v i s n i n g o g K v a l i t e t Erhvervsuddannelse for voksne (euv) U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t S t y r e l s e n f o r U n d e r v i s n i n g o g K v a l i t e t M a r t s 2018 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Adgangskrav...

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Ansøgningsskema EUV 1

Ansøgningsskema EUV 1 Ansøgningsskema EUV 1 Pædagogisk assistent som EUV1 Jeg er interesseret i at begynde på en Erhvervsuddannelse for voksne (EUV 1) og ansøger hermed om at få en Realkompetencevurdering (RKV) Pædagogisk assistent

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2. Adgangskrav... 4 3. Realkompetencevurdering... 5 3.1 Den generelle vurdering (regelbundet)...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

AMU s nye vilkår 2. - om uddannelserne fra 2001

AMU s nye vilkår 2. - om uddannelserne fra 2001 AMU s nye vilkår 2 - om uddannelserne fra 2001 AMU s nye vilkår 2 - om uddannelserne fra 2001 er udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2000 Grafisk tilrettelægning: GS Grafik ApS Elektronisk publikation:

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 Hvordan tilrettelægges realkompetencevurderingen og hvordan tilrettelægges euv i uddannelser med henholdsvis få og mange voksne elever? Anette Barnhøj www.tietgen.dk/tkc Vores

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Adgangskrav til den pædagogiske assistent uddannelse for voksne (EUV1)

Adgangskrav til den pædagogiske assistent uddannelse for voksne (EUV1) Adgangskrav til den pædagogiske assistent uddannelse for voksne (EUV1) Adgang til PAU som EUV1 er betinget af, at du, inden der udarbejdes en uddannelsesplan: Er fyldt 25 år Har mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

UDKAST til Vejledning vedrørende uddannelseskrav til dyrehandlere og personer der handler med og opdrætter hunde

UDKAST til Vejledning vedrørende uddannelseskrav til dyrehandlere og personer der handler med og opdrætter hunde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 97 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 7. december 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2008-5401-0045 Dok.: MSJ40018

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Klagevejledning. Hvornår kan du klage?

Klagevejledning. Hvornår kan du klage? Klagevejledning Hvornår kan du klage? Hvis du er utilfreds med dit uddannelsesforløb er det en god ide at starte med at tale med din underviser, din uddannelsesvejleder eller leder af pædagogisk assistentuddannelsen.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere