Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 40

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Herberget LINDEVANGEN KFUKs sociale arbejde Lindevangs Alle Frederiksberg Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 110 (forsorgshjem/herberg) *Målgrupper: 18 til 85 år (hjemløshed) Pladser i alt: til 25 år (hjemløshed) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Trine Asvig (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 40

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Det er Socialtilsynets vurdering, at Lindevangen er et velfungerende tilbud og samlet set lever op til kvalitetsmodellens krav. Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om 5 stk. 4, 6 og Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Side 3 af 40

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Trine Asvig Akutboliger for Unge Herberget Lindevangen Terrassen Bofællesskabet Udsigten Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 4 af 40

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 40

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder relevant, med at støtte borgernes trivsel og udvikling, mod at blive parat og motiveret, til at deltage i samfundslivet, herunder uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet vurderer, at der, under hensyntagen til at det ikke ligger i tilbuddets kerneopgave,at tilbyde borgerne uddannelse og beskæftigelse, samarbejder tilbuddet på relevant vis med rette instanser og myndigheder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet delvist støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet støtter borgerne i at tage kontakt til jobcenter og bakker op om borgerens fremmøde i ekstern beskæftigelse og uddannelse. Side 6 af 40

7 I vurderingen lægges også vægt på at det ikke er tilbuddets kerneopgave at støtte borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse og at der ikke opstilles mål eller følges op på denne indsats. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet ikke opstiller konkrete mål for borgernes beskæftigelse. Der lægges også vægt på at størstedelen af borgernes mål for uddannelse, skolegang og beskæftigelse ikke ligger i regi af tilbuddet, men foregår via jobcenteret. Tilbuddet bakker op om disse forløb på fx. sprogskole, socialcenter, heroinprojekt ect., men er ikke direkte involveret jf. oplysninger fra medarbejdere. Der følges oftest op mundtligt og dokumenters kun sparsomt i dagbogssystemet, jf. oplysninger fra medarbejdere. Medarbejderne oplyser at opfølgning og motivation til beskæftigelse hæmmes af borgernes svingende engagement og danskfaglige kundskaber. Fx. kan det at få borgerne opskrevet hos en boligforening, tage måneder pga. behov for tolk. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på medarbejderens oplysninger om at ingen indskrevene borger bliver glemt i længere tid ad gangen, men at alle er i forskellige forløb tilpasset deres situation og livsvilkår fx, afklaringsforløb eller aktivering, Der lægges særligt vægt på at tilbuddet har fokus at støtte borgerne i at have kontakt til relevante samarbejdspartnere i forbindelse med undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet Side 7 af 40

8 beskæftigelse, eller dagtilbud. jf oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Der er i tilbuddet en skærpet opmærksomhed på indskrevne borgerer med børn ift om børnene har et passende skoletilbud og passer det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder på at støtte borgerne, i at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv, i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og behov. Tilbuddet søger, via de aktiviteter der foregår i og udenfor tilbuddet, at sikre borgernes mulighed for personlig udvikling og det støtter aktivt udviklingen eller generhvervelsen af de sociale kompetencer hos borgerne, som deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskab kræver. Tilsynet vurderer også, at tilbuddets aktiviteterne i hverdagen, afspejler dette bla. via personalets adfærd og de metoder der anvendes. Tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Side 8 af 40

9 Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet på relevant vis styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. I vurderingen lægges vægt på, at tilbuddet understøtter den enkelte borges behov for at opretholde og dyrke netværk. Der lægges i vurderingen også vægt på, at målet for opholdet ikke primært er at udvikle borgernes sociale kompetencer og øget selvstændighed, men at tilbuddet alligevel i sin praksis under og efter opholdet, understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed via støtte til samvær under opholdet og efterfølgende opdyrkning af netværk. Tilsynet bemærker at en del af tilbuddets indsats er at støtte borgerne i social læring jf. tilbudsportalen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på medarbejdernes oplysninger om, at de i nogen grad opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette afhænger også i nogen grad af, i hvilken afdelinge af tilbuddet borgeren er indvisiteret. (Terassen Akutboligeren eller Herberget) På Udsigten arbejdes altid med mål for den individuelle borgers sociale kompetencer og selvstændighed. Der følges løbende op på disse, specielt i bostøtten hvor forløbende også er af længere varighed. Generelt for tilbuddet arbejdes der altid udfra, hvad borgerne har af ønsker til deres opholdsplan.jf oplysninger fra medarbejdere og borgere. Lederne oplyser, at der er fokus på at blive mere strukturerede i at få opsat mål og dokumenteret ift. opfølgning og målopfyldelse. Side 9 af 40

10 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på ledelsens oplysninger om, at der er et rig mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, fællesskaber og netværk og lokalområdet. Medarbejderne oplyser, at de aktivt støtter borgeren i at opsøge og dyrke disse bla, via fællesture og oplysning om muligheder for aktiviteter i lokalrområdet. Medarbejderne oplyser, at borgerne ikke vælger det fællesskab der tilbydes blandt borgerne i huset, men at borgerne efter fraflytning vælger at komme i huset for en snak e med socialrådgiverne eller de øvrige medarbejdere. Dog søger tilbuddet at støtte op om borgernes mulighed for netværk i huset bla. via indretningen af spise og samværs faciliteter samt opretholdelse af traditioner fx. julearrangement og lign. Medarbejderne oplyser også at borgernes teenagebørn som oftest ikke ønsker at det omgivende samfund skal få kendskab til deres ophold på Lindevangen og at de derfor vælger, ikke at have besøg af venner eller skolekammerater under opholdet. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad jf partshøring oplyser ledelsen at mange børn i tilbuddet, under teenagealderen, har venner på besøg. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt I bedømmelsen lægges vægt på, at det i tilbuddet er muligt at have besøg af familie og pårørende og det er muligt at have overnattende gæster to dage om ugen. Der lægges også vægt på, at borgerne har mulighed for at bo sammen med egne børn under 18 år. Jf. fremsendt materiale og opl. fra ledelsen. Side 10 af 40

11 Ved borgerinterview oplyses, at det er muligt at modtage støtte fra medarbejderne ift. at begrænse samvær med netværket hvis borgeren ønsker det. De unge borgere i bostøtten er ofte udfordrede ift. egen familie og der arbejdes aktivt, med de dilemmaer der er i tilknytning til familien. jf. opl. fra medarbejderne i bostøtten. Der lægges endvidere vægt på, at der i tilbuddet er mulighed for at benytte internet ift. skriftlig kommunikation med fx. familie og pårørende og at det er muligt at låne telefon hvis borgerne ønsker det. jf opl. fra ledelsen. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Medarbejderne oplyser også, at de oplever at borgeren har den kontakt til familie og netværk, som de selv ønsker. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,6 Målgruppen på tilbuddet er mænd, kvinder og familier med særlige sociale problemer som ikke råder over eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for støtte og hjælp til at ændre deres situation. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsyn Syd anbefaler at tilbuddets procedurer omkring værelses rundering ændres sådan, at tilbuddet behov for omsorg for borgeren og kontrol med værelset tilgodeses samtidig med at borgerns privatliv respekteres. Der arbejdes ud fra mål og delmål, oprettet i samarbejde med borgerne, og der dokumenteres målopfyldelse i borgernes opholdsplaner. Side 11 af 40

12 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets borgere får hjælp og støtte i forhold til at frekventere relevante sundhedsydelser, og borgerne tilbydes også ledsagelse i forbindelse hermed. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet søger at motiverer borgerne til at have opmærksomhed på fysisk og mental sundhed. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet forebygger såvel magtanvendelser som overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Samlet vurdere Socialtilsynet, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Målgruppebeskrivelsen på tilbudsportalen og på tilbuddets hjemmeside samt tilbuddets velkomst materiale, harmonerer med de borgergrupper som søger og bliver indskrevet i tilbuddet. Tilsynet er i vurderingen opmærksom på, at tilbuddet afviser ansøgere med lovligt ophold i Danmark, som har problematikker, som ikke er uforlignelige med ophold i tilbud hvor der kan være børn. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad benytter systematisk udredningsarbejde i form af opholdsplaner, som konkretiserer støtteforanstaltninger for borgerne og giver afsæt til det videre forløb i efterforsorgen/bostøtten. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet arbejder ud fra faglige tilgange og metoder, der er relevant for målgruppen. Det er vanskeligt for tilsynet at få et klart billede af det pædagogiske indhold i tilbuddet da der er divergens mellem Side 12 af 40

13 de oplysninger tilbuddet opgiver på tilbudsportalen og de metoder som redegøres for under tilsynsbesøget. Tilsynet notere sig, at bostøttemedarbejderne arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Tilbuddet er et botilbud efter Servicelovens 110 med plads til 39 borgere fordelt med 26 pladser på herberget, 5 pladser på Terrassen samt 8 pladser akutboliger for unge. Derudover drives et midlertidigt botilbud Udsigten jf servicelovens 107 med 4 pladser, hvor borgerene tilhører samme målgruppe som herberget. Målgruppen for tilbuddet er mænd, kvinder og familier som ikke er misbrugende med særlige sociale problemer som ikke råder over eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har brug for støtte og hjælp til at ændre deres situation. De faglige tilgange som anvendes til tilbuddet er jf. Tilbudsportalen og ledelsen: anerkendende tilgang, relations pædagogisk, empowerment samt social læringstilgang og den metoder som primært anvendes er ICM. I bedømmelsen lægges vægt på, at disse tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. I bedømmelsen lægges også vægt på, at medarbejderne ikke har et klar overblik over hvilke pædagogiske tilgange tilbuddet oplyser at arbejde efter. Medarbejderne oplyser, at de i praksis arbejder relationspædagogisk og med anerkendelse ift. borgernes situation og formåen. Side 13 af 40

14 Målsætningen for tilbuddet er, at sikre at borgerens ophold på tilbuddet bliver midlertidigt og at borgeren hurtigst muligt bliver i stand til at komme i egen bolig. I bedømmelsen lægges vægt, på at medarbejderne på herberget oplyser, at de ikke arbejder med CTI og ICM da dette ikke giver mening fordi borgernes udslusning fra tilbuddet trækker ud pga. boligsituationen i nærområdet. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Derimod arbejder de i bostøtten med CTI/ICM forløb og her opleves det at metoden giver rigtig god mening. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at der i tilbuddet udarbejdes opholdsplan for hver enkelt borger, og opholdsplanerne tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og mål med baggrund i indskrivningsaftalen, hvor områder som bolig, økonomi, helbred osv. berøres og vurderes. Der lægges også vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller klare og operationelle mål og delmål, som indføres i borgernes opholdsplaner. Alle borgere får tilknyttet en kontaktperson, og det er borgeren og kontaktpersonen der i samarbejde, arbejder med målopfyldelse, og disse dokumenteres i borgerens opholdsplan. På personalemøderne danner opholdsplanerne baggrund for faglige diskussioner, der evt. kan føre til ændret pædagogisk praksis eller tilgang. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater 3 (i middel grad Opholdsplanen følger borgeren når de tilflytter egen bolig og modtager bostøtte jf. 110, i op til et år efter udflytning. Indikatoren bedømmes til i xx grad at være opfyldt Side 14 af 40

15 i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold I bedømmelsen lægges vægt på at Lindevangen i samarbejde med Frederiksberg Kommune har indgået en fokusaftale, hvor der er fokus på at dokumentere resultater, og det er et område der arbejdes meget med i øjeblikket, da resultatdokumentation er et krav fra flere forskellige instanser. Målopfyldelse vil kunne ses af borgernes opholdsplaner, men jf. ovenstående hartilbuddet i øjeblikket ikke en oversigt over målopfyldelse på individuelt niveau, mens det samlede overordnede mål for tilbuddet fremgår af den årlige virksomhedsplan. Der er fremsendt skriftlig anmodning om vurdering af samarbejde og resultater ift. de kommunalt opstillede mål til Frederiksberg kommunes socialafdeling. Frederiksberg kommunes myndighedsafdeling på udsatteområdet oplyser, at de er tilfredse med samarbejdet og de oplever at der nås positive resultater for borgerens ophold. Frederiksberg kommune oplyser at de i 2016 vil have større fokus på samspillet mellem 141 handleplanene og opholdsplanen på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Samlet vurderes, at borgerne på tilbuddet har indflydelse på eget liv gennem deres opholdsplaner. Der vurderes også at tilbuddet arbejder på at give borgerne medinddragelse på hverdagen i tilbuddet via beboerråd og løbende dialog med den enkelte borger. Side 15 af 40

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på ledelsens og medarbejderns beskrivelser af, hvornår borgerne høres. Tilbuddet her et beboer råd, som borgerne kan melde sig til hvis de ønsker formel indflydelse. Til grund for bedømmelsen lægge også vægt på, tilbuddets værdigrundlag som har fokus på at arbejdet med borgerne skal foregå i dialog med borgerne, også ift. fx. uønsket adfærd. Der er modtaget skriftlig husorden, i form af en folder der udleveres til borgerne ved indskrivning. Der beskrives forventninger til samarbejde, bortvisnings grundlag, medicin, beskæftigelse, betaling, kost, vold og trussel. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsyn Syd observere en omsorgsfuld, varm og respektfuld omgangstone og samspil mellem borgere og medarbejdere. Samspillet understøttes af oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets borgerer ikke har indflydelse på beslutningen om at medarbejderne har værelses-rundering på alle værelser, minimum en gang ugentligt. I bedømmelsen lægges også vægt på, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet på flere parametre. De har mulighed for indflydelse på de aktiviteter der er i tilbuddet fx. boldspil eller gå ture. Under indskrivning skal borgerne samarbejde med tilbuddet om, at modtage støtte, i forbindelse Side 16 af 40

17 med at få egen bolig, jf. indskrivnings-materiale og udtalelser fra medarbejdere. Borgerne kan således ikke fravælge at modtage støtte ift. boligsituation. Borgerne er selv ansvarlige for madlavning til frokost og aftensmad og denne kan tilberedes i det fælles køkken, jf. oplysninger fra ledelse. Tilbuddet har et beboerråd, der mødes hver 14. dag. Rådet er tildelt en sum penge, og disse bruges på afvikling af diverse aktiviteter på tilbuddet. Der afholdes husmøde en gang om måneden, og på dette møde inddrages borgerne i daglig struktur, indretning, mangler, aktiviteter osv., og derudover orienteres borgerne, og kan også have indflydelse p åden daglige drift. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I vurderingen lægges vægt på, at borgernes modtager støtte vejledning og ledsagelse til relevante sundhedsydelser og sundhedsfremmende tiltag fx. misbrugsbehandling. Tilsynet vurderer også, at borgernes trivsel understøttes af de krav og rammer der er for ophold i tilbuddet. Side 17 af 40

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad 4 (i høj grad 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at Socialtilsyn Syd ikke interviewede borgere på Herbergets centrale afdeling, i forbindelse med tilsynsbesøget, da de på trods af opfordringer fra medarbejdere og ledelse, ikke ønskede at tale med tilsynet. Ledelsen oplyser, at borgerne helt sikkert vil give udtryk for, at de overordnet set trives i tilbuddet. Tilsynet interviewede en borger i akutboligerne og denne borger gav udtryk for stor tilfredshed og trivsel. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt I bedømmelsen lægges vægt på at medarbejderne oplyser at borgerne på tilbuddet får støtte fra personalet i forhold til at opsøge relevante sundhedsydelser i det etablerede system, og borgerne tilbydes også ledsagelse, og da en del af borgerne er af anden etnisk herkomst end dansk, er der mange borgere der har behov for denne ledsagelse. Tilbuddet tilbyder ikke selv sundhedsfaglige ydelser, men benytter sig af tilbuddene i nærområdet. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet har et tæt samarbejde med Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter, hvor der tilbydes kostvejledning, rygestopkurser m.m. og medarbejderne på Lindevangen forsøger at motivere borgerne til at gøre brug af disse ydelser, ligesom personalet opfordrer og motiverer borgerne til, at de indlemmer fysisk aktivitet i deres dagligdag. Endviderer lægges vægt på at tilbuddet serverer morgenmad fra kl og derudover er det borgerne selv der står for deres egen kost. jf oplysninger fra velkomstmateriale. Medarbejderne oplyser, at de via kontaktpersonarbejde forsøger at motivere borgerne, til at Side 18 af 40

19 fremstille sund, varieret og ernæringsrigtig kost. I samarbejdet mellem borger og kontaktperson, forsøger kontaktpersonen at motivere borgerne til at have fokus på sundhed, såvel fysisk som mentalt. Tilbuddet har haft to selvmord indenfor de sidste 12 måneder og derfor har medarbejderne en øget opmærksomhed, på borgerns fysiske og mentale trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen, anvendes magt ikke og fysisk indgriben anvendes kun jf. straffelovens nødværge bestemmelser. Samlet vurdere socialtilsynet, at tilbuddets arbejde med at forebygge situationer hvor nødværge bliver nødvendigt er passende. Side 19 af 40

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 2 (i lav grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen, anvendes magt ikke og fysisk indgriben anvendes kun jf. straffelovens nødværge bestemmelser. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddes medarbejdere på herbergsdelen systematisk har værelses rundering på borgernes værelser en gang ugentligt på et fast tidspunkt jf. oplysninger fra ledelse, medarbejdere og indskrivnings materiale. Ledelse og medarbejderer oplever ikke, at dette er at betegne som magtanvendelse da borgerne er orienteret om dette ved indflytning. I tilbuddet er der udarbejdet kriseberedskab og kriseberedskabs planer. Medarbejderne trækker sig altid i konfliktsituationer og om nødvendigt låser de sig inde i personalerummet. jf oplysninger fra medarbejdere. Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen anvendes magt ikke og fysisk indgriben kun ift. straffelovens nødværge bestemmelser. Tilbuddet dokumenter således ikke på magtanvendelser og score derfor i lav grad. Dette er ikke ensbetydende med at tilbuddet ikke uddrager læring af de konfliktsituationer der forekommer i tilbuddet. Konflikterne tages med i overlap og på personalemøder ift. at dele erfaringer og faglige refleksioner, og "afgifte" medarbejderne, samt skabe læring sådan at tilgangen til den enkelte borger kan justeres og gentagende konflikter undgås, jf. oplysninger fra medarbejdere. Side 20 af 40

21 Sker det at personalet bliver udsat for fysisk overgreb, anmeldes det til politiet og der skrives en arbejdsskadeanmeldelse på episoden. Ledelsen oplyser, at der ikke har været magtanvendelse på tilbuddet de sidste 12 år, hvorfor der ikke er noget at dokumenterer og følge op på i forhold til disse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet forbygger overgreb mellem borgere og medarbejdere. Det vurderes, at medarbejderens tilgang til borgerne hviler på en konfliktnedtrappende og ikke konfronterende tilgang hvor brugen af dialog med den enkelte borger er det bærende element. Dialogen besværliggøres dog til tider af, at de indskrevne borgerer ikke taler dansk. Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet har en nedskreven procedure der beskriver håndtering og ageren i forbindelse med overgreb, og denne procedure er kendt af alle medarbejdere. Side 21 af 40

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddet har fokus på sprog og anden kommunikation, som et vigtigt middel i forhold til at forebygge overgreb. Da tilbuddet frekventeres af mange forskellige etniciteter med mange forskellige kulturer og sprog, kan der forekomme misforståelser i kommunikationen, hvilket tilbuddet har øget opmærksomhed på. jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad Der lægges også vægt på at det tydeligt fremgår af husreglerne, at tilbuddet ikke tolerer nogen form for overgreb af hverken verbal eller fysisk karakter. Ledelsen oplyser, at der ved overgreb bliver afholdt en samtale, hvor reglerne ridses op og i gentagelsestilfælde vil der kunne ske bortvisning fra tilbuddet. Sker der overgreb af særlig grov karakter, vil politiet blive tilkaldt. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddet har en nedskreven procedure der beskriver håndtering og ageren i forbindelse med overgreb, og denne procedure er kendt af alle medarbejdere, jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Endviderer lægges vægt på medarbejderns oplysninger om at de altid fortæller hvor de går hen i huset til de andre medarbejderer når de fx. er på borgernes værelser. I bostøtten har de et højt informationsniveau ift. hvor de enkelte medarbejdere befinder sig, jf. oplysninger fra medarbejderne. Side 22 af 40

23 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og at ledelsen er kompetent og fremstår ansvarlig. Det vurderes, at ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk ansvarligt. Det vurderes at ledelsen sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager dem daglige drift på forsvarlig vis. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse er faglig kompetent og deres kompetencer modsvare målgruppen for tilbuddets behov, samt de metoder som anvendes til tilbuddet. I vurderingen lægges vægt på, at ledelsen er tværfagligt sammensat. I vurderingen lægges også vægt på at ledelsen er tilgængelig i det daglige og deltager i og giver sparring på de daglige møder mellem personalet. jf opl. fra ledelse samt personale. I vurderingen lægges også vægt på at ledelsen varetager både den daglige drift og den strategiske udvikling af tilbuddet, indenfor de rammer som er sat sammen med Frederiksberg kommune. Side 23 af 40

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt, på at der i ledelsesteamet for tilbuddet er forskellige kompetencer tilstede. Ledelsesteamet er tværfagligt sammensat og der er en klar opgavefordeling mellem forstander og daglig leder, jf. fremsendt materiale samt interview med ledelse og personale. I bedømmelsen lægges også vægt på, at ledelsen samarbejder tæt med Frederiksberg kommune. Der lægges også vægt på, at ledelsen har blik for både den daglige drift og den strategiske udvikling i tilbuddet bla. afdækning af opståede behov og søgning af puljemidler til opfyldelse af de nye behov blandt tilbuddets målgruppe. jf. interview med ledelsen og fremsendt materiale. I bedømmelsen lægges vægt på, at der i tilbuddet er forskellige muligheder for supervision og sparring for medarbejderne. Der ydes supervision til det pædagogiske personale af en organisations psykolog. Derudover gives løbende sparring af afdelingslederen både ad hock og på de daglige morgenmøder, jf. interview med medarbejdere. Afdelingsleder og forstander modtager supervision efter behov. Denne supervision bruges til strategisk ledelse og implementering af nye tiltag, jf. interview med ledelse. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at der er løbende sparring mellem forstander og bestyrelsesformand ( ca 1 gang mdr) jf. oplysninger fra forstander. Derudover er der bestyrelsesmøde 4 gange årligt, med deltagelse af ledelse og Side 24 af 40

25 medarbejderrepræsentant, jf. oplysninger fra forstander. I bedømmelsen lægges også vægt på at bestyrelsen jf. oplysninger på hjemmesiden, fremsendt materiale samt oplysninger fra ledelsen, har relevante kompetencer for at agere sparringspartnere og økonomisk ansvarlige for tilbuddets drift. I bedømmelsen lægges endviderer vægt på, at bestyrelsen under interview oplyser at de ser sig selv som aktive sparringspartnere ift. tilbuddets strategisk udvikling og medspillere, til at sætte retningen ift. den fremtidige indsats i tilbuddet. Endeligt lægges vægt på at tilbuddets bestyrelse har et højt refleksions niveau ift. at agerer som værdibaseret bestyrelse, i et tilbud med kommunal driftsoverenskomst. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. I vurderingen lægges vægt på, at tilbuddets organisation og organisering af arbejdet, tilgodeser borgernes behov samt at ledelsen driver tilbuddet fagligt forsvarligt. Der lægges også vægt på at ledelsen varetager den daglige drift på betryggende vis og sammen med bestyrelsen, sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling. Side 25 af 40

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at det er muligt for borgerne at have kontakt med pædagogisk/socialfaglig personale hver dag. Der er i dagtimerne min. to medarbejdere på arbejde. jf. vagtplan og interview med daglig leder. Medarbejderne oplyser samstemmende at de har den tid til borgeren som de har brug for. I bedømmelsen lægges også vægt på, at en del af personalets arbejdsopgaver er at udforme en opholdsplan for borgerens ophold og at alle personaler er i stand til dette ift. tilbuddets metoder og arbejdsform, jf. fremsendt materiale og medarbejder interview. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad I bedømmelsen lægges også vægt på medarbejdernes udtalelser om, at de arbejder meget selvstændigt og oplever at de lykkes med det arbejde de gør omkring den enkelte borger. indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen lægges vægt på at der ikke har været nogen opsigelser det seneste år. (14/15) Det personaleflow som er begrundes i praktikanter, som stopper og starter praktik på stedet. Personalegennemstrømningen på tilbuddet er således ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser set udfra landsgennemsnittet for pædagogiske personale i tilbud med denne målgruppe. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Side 26 af 40

27 Tema Gns. bedømmelse Der er politikker på Lindevangen for fravær og sygemelding, og disse bliver fulgt. I bedømmelsen lægges også vægt på medarbejdernes oplevelse af, at de er langtids raske. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer ift. målgruppen. Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse som ikke rummer alle hjemløse, men som specifikt henvender sig til hjemløse med andre sociale problematikker incl. familier med børn, men ikke borgere der er i massivt misbrug eller tunge psykiatriske problemstillinger. Tilbuddets medarbejdere arbejder relevant udfra de metoder som tilbuddet anvender. Tilbuddets medarbejdere har pt. de kompetencer som er nødvendige i arbejdet med borgerne og der er løbende fokus på at tilvejebringe de relevante kompetencer via efteruddannelse og sparring internt i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker samtidig, at medarbejderne savner specifik viden omkring de problematikker som udspringer af neurologiske årsager. Side 27 af 40

28 Tilbuddets medarbejdere forholder sig til de etiske dilemmaer, der er ved at arbejde med målgruppen. Dog er medarbejderne underlagt de strukturer der er i tilbuddet ift kontrol og opfølgning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurdere, at tilbuddets medarbejderer samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring der modsvare målgruppens behov og tilbuddets metoder ift. borgernes problematikker og alde,r samt de forskellige afdelingers forskellige særlige indsatser. Samtidig bemærker tilsynet,at tilbuddets medarbejdere savner kompetencer og viden ift. de af borgernes problematikker som udspringer af neurologiske årsager. Side 28 af 40

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at alle medarbejdere i tilbuddet har en faglig grunduddannelse samt relevante efteruddannelsesforløb. Der lægges også vægt på,at medarbejderen oplever at de har den relevante viden og erfaring med målgruppen. Medarbejderne oplyser at de har stor viden og indsigt ift. psykiatri og misbrug men at de i flere afdelinger har behov for øget viden omkring neuropædagogik, da ingen har specifik og længerevarende uddannelse inden for dette felt. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad I bedømmelsen lægges også vægt på, at tilbuddets medarbejdere oplyser, at de oplever det udfordrende, at arbejde med borgere med anden etnisk baggrund end dansk, da kommunikationen i høj grad besværliggøres og arbejdet med borgeren trækkes i langdrag. Endvidere lægges vægt på, at tilbuddet netop har afsluttet et forløb med Frederiksberg kommune ift. to specifikke metoder, som det efterfølgende skal arbejdes med at få implementeret i medarbejdernes praksis (ICM og CTI). Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at medarbejdere udviser stort kendskab til den enkelte borger og deres individuelle vanskeligheder. Borgerne giver udtryk for at de oplever sig hørt og set af medarbejderne og oplever, at de modtager relevant hjælp til de problematikker de har. Side 29 af 40

30 Tema Gns. bedømmelse Tilbuddets medarbejderer skal være opsøgende på den enkelte borgers aktuelle behov, jf medarbejderns oplysninger, da tilbuddets borgere, ikke skal være tilstede i tilbuddet på bestemte tidspunkter. Det er således borgerens eget valg hvor meget de ønsker at have kontakt med medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Socialtilsyn Syd anbefaler at tilbuddet i budget og regnskab 2016 har en tydelig opgørelse af hvilken lønsum og hvilke medarbejdertimer som anvendes i efterforsorg til hhv. 110 og 85 støttetimer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og tilbuddets budget er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger. Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler de aktiviteter der er på stedet, og som giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Side 30 af 40

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 3 (i middel grad Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad Vurderingen er lavet på baggrund af regnskabet for Der er ikke anført hverken forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i årsrapporten og der er ligeledes ingen væsentlige kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen. Der er anført supplerende oplysninger om at budgettallene ikke har været underlagt revision og at regnskabet ikke er udarbejdet efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Disse supplerende oplysninger er uden reel betydning. Tilbuddet har en egenkpaital pr 31/ på t kr. 84 og der forventes ikke at være going concern problermer, jf revisors påtegning og protokol. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Tilbuddets regnkab er ikke revideret efter god offentlig revisionsskik og heller ikke efter bekendtgørelse om lov om socialtilsyn. Socialtilsynet henstiller til at dette sker fremadrettet, dvs. for regnskabsåret Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver muligheden for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Der oplyses ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid. Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets soliditetsgrad udgør 3,25 hvilket vurderes at være Side 31 af 40

32 alder og specialiseringsgrad fint set i forhold til tilbuddets størrelse og specialiseringsgrad Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen. Side 32 af 40

33 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på vurderingen af, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen Vurderingen er udarbejdet på baggrund af 2015 budgettet. Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 81,68 % af omsætningen. Der er budgetteret med 41 pladser. Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at være retvisende. Kompetenceudvikling: Omkostninger til kompetenceudvikling er i den normale ende sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til kompetenceudvikling. Det svarer til 0,91 % af omsætningen. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er markant lavere sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 3,67 % af omsætningen Ejendomsudgifter: Der er indregnet ejd omkostninger med kr som vurderes at være ok. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets Overordnet set anses tilbuddets økonomi for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Side 33 af 40

34 økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Indikator 13.b: Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og regnskab Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til ikke at opfyldt Der er lagt vægt på, at tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport er i overensstemmelse med regnskabet. IA * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i Herberget, Udsigten, Terrassen samt i akutboligerne ift. indretning, faciliteter og stand, understøtter borgernes udvikling og trivsel, samt understøtter den indsats der finder sted på tilbuddet. Borgerne har mulighed for at leve et selvstændigt liv, samtidig med at de har gode muligheder for at være en del af fællesskabet. Borgernes privatliv på herberget er dog præget af at tilbuddet har en omsorgs og kontrol Side 34 af 40

35 funktion. Tilbuddet er centralt beliggende, hvilket giver borgerne mulighed for at være en del af lokalsamfundet. Der er i tilbuddet mulighed for at opretholde sociale netværk i det omfang de ønsker det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel,socialtilsyns Syd vurderer, at de fysiske ramme i alle tilbuddets afdelinger lever op til kravene for de fysiske rammer på et herberg jf Sl 110. I vurderingen lægges vægt på, at indretning, facilileter og stand på de fysiske rammer tilgodeser målgruppens behov samt at borgerens mulighed for privatliv tilgodeses. Det vurderes også, at tilbuddet fælles og udearealer på herberget i høj grad tilgodeser målgruppens behov. Tilsynet bemærker dog, at enkelte af værelserne på herberget er på ca.8 m2, samt at bad og toilet skal deles mellem 3-4 borgere, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt ift. at der i tilbuddet også bor familier med børn. Side 35 af 40

36 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være tilgodeset. I bedømmelsen lægges vægt på medarbejderes og ledelsens udsagn om, at fysiske rammer tilgodeser både enlige og familier med børn. Tilsynets observationer under tilsyn understøtter disse udsagn. Endvidere lægges vægt på, at de fysiske rammer på herberget giver mulighed for ude-aktiviteter for både børn og voksen. I bedømmelsen lægges vægt på beboernes gode muligheder for indkøb og transport i nærområdet. For akutboligerne udtrykker borger stor tilfredshed med lejligheden og muligheden for at modtage støtte uden at være en del af herberget. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad Terrassen samt Udsigten er placeret i almindeligt boligbyggeri og giver således også borgerne mulighed for en anden form for privatliv end på herberget. Indikatoren bedømmes til i middel grad imødekomme borgernes særlige behov. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddet giver mulighed for indkvartering i nyrenoverede værelser af forskellige størrelse. Nogen af værelserne er meget små og giver ikke mulighed for opbevaring af andre ejendele end tøj. Tilsynet lægger vægt på, at tilbuddets fælleslokaler giver rig mulighed for fællesskab og samvær med andre og medarbejderne. Tilsynet lægger endviderer vægt på at tilbuddets beliggende understøtter tilbuddets formål og Side 36 af 40

37 indsats. I bedømmelsen lægges vægt på, at alle borgerne har fået eget værelse, men at toilet skal deles med 3-4 andre beboere. Der lægges også vægt på, at borgerne har adgang til vaskefaciliteter og fælles køkken. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad De af tilbuddets borgere som bor på tilbuddets afdeling Udsigten, Terrassen deler også bad og toilet, mens Akutboligerne har egen lejlighed med bad og toilet. Gælder ikke forsorgshjem. Side 37 af 40

38 Side 38 af 40

39 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Afdeling: Akutboliger for Unge Takster Tilbudstype: 107. Afdeling: Bofællesskabet Udsigten Side 39 af 40

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere