Navn BETTINA CLAUSEN HENRIK KRISTENSEN HENRIK KRISTENSEN. Mailadresse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn BETTINA CLAUSEN HENRIK KRISTENSEN HENRIK KRISTENSEN. Mailadresse BEC@esbjergkommune.dk HENK@esbjergkommune.dk HENK@esbjergkommune."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 2 Grundlæggende værdier... 3 Læringssyn pædagogisk tilgang... 4 Barnets alsidige personlige udvikling... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Sociale kompetencer... 8 Sociale kompetencer... 9 Sproglig udvikling Sproglig udvikling Krop og bevægelse Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier Dokumentation

2 Faktaoplysninger Institutionens navn TRESTJERNEN Adresse GRØNNINGEN 3, 6740 BRAMMING Telefonnummer Hjemmeside Leder Daglig pædagogisk leder Navn BETTINA CLAUSEN HENRIK KRISTENSEN HENRIK KRISTENSEN Billede Mailadresse Telefon nr Antal børn 0-2 år 12 /13 Antal børn 3-5 år 200 2

3 Grundlæggende værdier Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, udvikling og læring og ud fra kommunens Dagtilbudspolitik bygger denne indsats på følgende værdier: UDVIKLING Lege Fordybelse Proaktiv og omstillingsparat Eksperimentere, forny og forandre TRIVSEL Tryghed Omsorg og åbenhed Vise følelser Tage hensyn BARNET RESPEKT Anerkendelse Vise interesse Give indflydelse Være troværdig ENGAGEMENT Begejstring og glæde Åbenhed Bevidst om målene NÆRVÆR Være i relationen Være i øjenhøjde Give tid 3

4 Læringssyn pædagogisk tilgang Forudsætningen for udvikling og læring er, at barnet opholder sig i stimulerende og udfordrende læringsmiljøer. Barnet lærer af de aktiviteter de deltager i og de udfordringer de bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen: Den, der aktivt deltager, lærer noget. Barnet lærer gennem relationen til voksne og derfor er det vigtigt at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikere anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal respektere individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder. Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets liv. Som det første institutionelle læringsmiljø er det derfor af stor betydning at barnet har en positiv oplevelse og et godt læringsmæssigt udbytte af dagtilbuddet. Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt. Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på overgang fra dagpleje til institution og overgang fra institution til skole og SFO. Dagtilbuddet har i den sammenhæng en vigtig opgave i at skabe sammenhængende og alderssvarende udfordringer ved overgangene mellem tilbuddene. I samarbejdet mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor skabe trygge overgange for barnet, hvor der er læringsmæssig kontinuitet og progression. Omdrejningspunktet for læring er derfor den inkluderende tilgang til alle børn og et godt børnemiljø. Med afsæt i det overordnede læringssyn, indskrives institutionens læringssyn. 4

5 Barnets alsidige personlige udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet. Her kan eventuelt suppleres med egne mål: Delmål for børnenes læring: Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Personalet arbejder for at hvert barn har en tæt relation til mindst 1 voksen (en betydningsfuld voksen). Dette giver barnet anerkendelse som den det er, dvs. skaber tillid og tryghed, og dermed mulighed for udvikling. Med udgangspunkt i den tætte relation guider de voksne barnet til at øge deres kompetencer til at indgå i fællesskabet Forældrene inddrages så der arbejdes mod fælles mål med barnet som fokus. At børnene oplever at vi er forskellige og at vores handlinger og evner derfor er forskellige. At hvert barn har flere tætte relationer til andre børn 5

6 Barnets alsidige personlige udvikling Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige(handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): Alle børn er tilknyttet en fast gruppe med en kontaktpædagog. I det daglige arbejder vi anerkendende med børnenes forskellighed. Her er den voksne en central rollemodel for relationerne og omgangstonen vigtig at være rummelig og omsorgsfuld. Vi arbejder ud fra Fri For Mobberi (FFM) tankegangen, som har rummelighed som en central del. Her præsenteres Bamsevennen, sangene synges og musikken høres. Med jævne mellemrum bruges relationsskema til at få overblik over hvilke relationer der er blandt børn og voksne. Vi har tillid og tryghed som udgangspunkt. Herudfra vurderer vi hvor langt barnet er i forhold til deres næste udviklingszone. Vi opfordrer forældrene til en åben gensidig dialog omkring deres barn. Så vi ved hvis der sker vigtige ændringer i deres barns liv. Vi anser glæde for vigtig for børn og voksne og giver derfor plads til det i hverdagen der skal være plads til sjove og impulsive indslag. Det at blive set hver dag mener vi er en vigtig del af hvordan barnet opfatter deres liv i daginstitutionen. Herunder at barnet sætter sine spor i institutionen i denne alder fx et håndaftryk på papir, billeder af udflugter. 3-6 årige: Vi arbejder ud fra Fri For Mobberi tankegangen, som har rummelighed som en central del. Der arbejdes på at børnene lære værdisættet der ligger bag. Vi lytter til barnets ideer og giver herudfra støtte og opbakning. Vi opfordrer forældrene til en åben gensidig dialog omkring deres barn. Så vi ved hvis der sker vigtige ændringer i deres barns liv. Her har vi også fokus på overgangene fra dagpleje/vuggestue til børnehaven og senere videre i skolen. Vi støtter børnene i at udvikle deres selvværd/selvtillid ved at give opmærksomhed, rose og itale sætte det de øver sig på. F.x. ved at lade dem være på og optræde. Børn med særlige behov: Vi er løbende opmærksomme på om der er behov for i perioder at arbejde med mindre grupper men samtidig også hvordan der ressourcemæssig er mulighed for dette. Vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider og prøver herudfra at give gode oplevelser der kan give barnet ressourcer og lyst til at prøve ting der er svære. Til at vurdere hvordan barnet trives drøftes børnene på møder. Tværs samarbejde bruges til at afdække problemstillinger. Andre faggrupper inddrages hvis det er relevant. Bruge observationer for at holde øje med om barnet udvikler sig indenfor normalområdet. Fx lave SPU test ved overvejelse om skolestart. 6

7 Tanker vedrørende børnemiljø: Fysiske: vigtig at være opmærksom på at skabe de nødvendige rammer så børnene så vidt muligt kan dele sig i mindre grupper og fordybe sig. Psykiske: centralt at være opmærksom på at børn er forskellige. De har brug for forskellig støtte og opbakning alt efter hvilken personlighed de har og hvor de er i deres udvikling. Fx har nystartede børn måske ikke behov for at komme på lange ture, men at lære deres nærmiljø at kende. Æstetiske: Indretning er vigtig ift at virke indbydende specielt for nye børn. Brug af farver, lys, udstilling af børnenes ting. 7

8 Sociale kompetencer Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Børn skal lære egne og andres følelser at kende Børn skal lære at aflæse kropssprog Børn skal lære at føle empati Børn skal lære at udvise respekt At Trestjernen bliver et trygt sted at være for alle børn, forældre, personale. Et sted hvor vi taler pænt til hinanden, udviser respekt og anerkendelse. At børn gennem fællesskaber oplever det at få en fælles historie/oplevelse Børn skal have tid til fordybelse og konfliktløsning Der skal være plads til at børnene viser deres følelser. Børnene skal have mulighed for at lære at sige til og fra i legen Børnene lærer FFM værdisættet og hvad bamsevennen står for Vi støtter børnene i deres leg og relationer 8

9 Sociale kompetencer Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige(handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): Samles og have fordybelsestid, hvor vi fx tager udgangspunkt i nogle af tingene fra FFM-kufferten Skabe rammer og rum, hvor alle kan være med Alle skal som udgangspunkt kunne deltage i aktiviteterne Skabe tryghed ved at barnet blive set, lyttet til og taget alvorligt. Inddrage alle børn i samme leg ex massere hinanden i rundkreds. Vi vil inddrage både børn og forældre. Ved at informere om hvad vi arbejder med og hvad der er sket i løbet af dagen. Forældreinfo forældrekaffe en gang om året med FFM som emne bruge hjemmesiden/tabulex til information. Lave forskellige lege, hvor mange børn kan lege sammen. Være opmærksom på om nogle børn har behov for mindre lege-grupper for at udvikle sine kompetencer ift leg med andre. Være opmærksom på at de voksne er vigtige rollemodeller for sociale relationer Bruge og udvikle vores anerkendende tilgang til børn og voksne Bruge relationsskema med jævne mellemrum til at få en vurdering af hvordan de sociale relationer er mellem barn, voksen i institutionen. Specielt opmærksom på nye børn eller børn i sårbare perioder. Vi starter på at øve turtagning og lytte til andre. Vi starter med at snakke om hvad der sker eller er sket når følelser kommer til udtryk fx ved hjælp af billeder/plancher. 3-6 årige: Tage FFM-kufferten frem, når der opstår en konflikt/en konkret situation. Samtale eks om kortene fra FFM, sætte ord på, hvorfor nogle børn ikke er med i legen, lære at forstå hvorfor de er udenfor og prøve at få dem med ind i en leg. Være opmærksom på i perioder at sammensætte grupper på tværs af de eksisterende. Vi øver at vente på tur, lytte til andre og efterhånden udsætte egne behov. Personalet støtter inkluderende fællesskaber, bl.a ved at opfordre til fælles løsninger. Vi støtter barnet i at tolke egne og andres følelser/udtryk og behov Opfordre til legeaftaler og forklare vigtigheden af disse. Alle børn får en bamseven mens de er i Trestjernen Vi besøger andre institutioner fx Birkevangen, børnehaver eller plejehjemmet her får børnene også mulighed for at se vi er forskellige. Vi arbejder bevidst på at skabe venskaber specielt i forbindelse med indkøring af nye børn. Vi snakker om hvordan tager man i mod en ny ven? Hvad kan man lege med den nye? Vi arbejder på at skabe en samhørighed i gruppen. 9

10 Børn med særlige behov: Sammensætte børnene i små grupper, hvor vi kan højne deres status. Være opmærksom på om det er nødvendig at inddrage andre faggrupper - ex talepæd, hvis barnet holdes udenfor pga. udtale/sprog Børn med ekstra behov er vi opmærksomme på og vi vil derfor sætte ekstra tiltag i gang overfor disse børn i de nødvendige situationer. Børn med særlige behov: Vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider Bruge observationer for at holde øje med om barnet udvikler sig indenfor normalområdet. Øve lidt ekstra med enkelte børn, sætte ord på og fortælle, at vedkommende har brug for lidt ekstra lige nu. Tanker vedrørende børnemiljø: Fysiske: vigtig at være opmærksom på at skabe de nødvendige rammer så børnene så vidt muligt kan dele sig i mindre grupper og fordybe sig. Psykiske: centralt at være opmærksom på at børn har forskellige sociale behov og kompetencer. De har brug for forskellig støtte og opbakning til at opbygge legerelationer og lære de sociale spilleregler. Æstetiske: Indretning er vigtig ift at virke indbydende med huler, kroge plads til leg. Er der mulighed for at børnene kan få indflydelse på rummenes indretning og udsmykning. 10

11 Sproglig udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Have fokus på den sammenhæng: at jo bedre børn klarer sig sprogligt jo bedre mulighed har de for at klare sig i leg og sociale sammenhænge. Skabe nysgerrighed og glæde for sprogets muligheder. Åbenhed overfor den alsidighed sproget kan bruges på. At børnene får støtte til at sætte ord på begreber og det de oplever i dagligdagen. At børnene støttes i udvikling af ordforråd Børnene inddrages i samtaler med voksne og andre børn, hvor der både tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar. Vi arbejder med sprogpakken i det daglige Involvere forældrene i deres barns sprogudvikling Det er muligt at bruge Ipads og computer 11

12 Sproglig udvikling Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige(handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): Vi vil indimellem dele gruppen, så muligheden for ro og fordybelse til sproglig udvikling øges. Vi vil synliggøre i vores indretning/ udsmykning at vi går op i sproget. Fx hænger månedens sang og rim og remser op, laver Bigbooks over aktiviteter/hverdagen, som forældrene kan låne med hjem. Vi vil arbejde med fri for mobberi og sprogpakken Planlægning i projektperioder har vi klar inden vi starter. Aktiviteter og temaer gøres brede/ rummelige, så alle kan få en positiv oplevelse ud af det. Bruge alle situationer til at sætte ord på hvad der sker, spørge ind til børnenes oplevelse. Inddrage børnene til at bruge ord i den sammenhæng de er i. Vi øver (og er selv rollemodel for) den gode dialog øjenkontakt, lytte til hinanden, vente på tur (fx med brug af fortællestok). En god dialog kræver nærvær,så lidt forstyrrelse som muligt. Opmærksomme på at børn i perioder specielt har brug for ro og tid til kommunikation. I det daglige bruger vi pegebøger, højtlæsning, historiefortælling, rim og remser, sange/sanglege. Vi er aktivt lyttende og hjælper børnene med at sætte ord på oplevelser/følelser Der laves en lille bog/fortælling over deres tid i vuggestuen, som afskedsgave. Kan bruges til samtale der hvor de starter efterfølgende. 3-6 årige: Vi vil synliggøre i vores indretning/ udsmykning at vi går op i sproget. Bruge børnenes spor til at vise sammenhængen mellem de ting børnene laver og sproget. Vi har computere i alle huse. Vi er opmærksomme hvordan børnene bruger computerne. Opmærksom på hvordan nye programmer/apps kan bidrage til at udvide børnenes ordforråd. Vi bruger fantasien når vi bruger sproget fx vrøvle ord, vrøvle historier, mærkelige rim og remser. Vi viser for børnene hvordan bogstaver og tal bruges fx skrive deres forklaringer på tegninger, læse skilte på ting, spille terninge spil. Der er papir og blyanter tilgængelige, så børnene altid kan skrive og øve sig i legen Børn med særlige behov: Vi vil i perioder gå fra med børn med særlige behov og lave målrettede sproglige stimulerende aktiviteter Arbejde ud fra at et veludviklet sprog vil hjælpe børn med at blive inkluderet i børnegruppen. Bruge observationer for at holde øje med om barnet udvikler sig indenfor normalområdet. Fx lave kompetencehjulet. Tanker vedrørende børnemiljø: Psykiske: vigtig at vise det er i orden at lege med ord og lyde, vi skal ikke være perfekte fra start. Være opmærksom på at formidle til børnene at man er forskellig og at deres sprog udvikles forskelligt. Æstetiske: at børnene oplever at skriftsproget er synligt fx ved at sætte skilte på ting, navn på garderobe, skrive navn på tegninger, rim og remser der hænger forskellige steder 12

13 Krop og bevægelse Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi har fokus på at grundlægge en sund livsstil hos børnene Børnene oplever glæde ved at bevæge sig og ved deres krop De voksne er rollemodeller Trestjernen har en kostpolitik Vi bruger bøger og IT til at lære om kroppens funktioner Vi stimulerer børnenes sanser og udfordrer deres motorik 13

14 Krop og bevægelse Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige(handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): Inddrage forældrene i forhold til børnenes motoriske udvikling. Finde ressourcer i institutionen/nærmiljøet/folk udefra. Det kan inspirere og give os ideer. Fx skovens motoriske udfordringer. Bruge multisalen eller andre store sale - skiftes til at lave forløb. Kurser til inspiration / personale arr. Inspirationsaften. Se på de tegn som børnene viser og tage udgangspunkt i der hvor de er. Lave arrangementer for børn og forældre (fx madpakkeaften, sommerfest) hvor man viser og alle laver noget fysisk sammen. Fokus på daglige rutiner, alle situationer kan bruges til at øve selvhjulpenhed og udholdenhed. Alt efter alderen kan det være selv kravle op i barnevognen eller øve sig på at tage tøj på. Opbygge tilknytning/ tillid ud fra hvis du er tryg tør du at overskride dine grænser. Lave nye tiltag som får hele gruppen samlet, fx en tur med hele gruppen. Skabe en god kultur hvor vi bevæger os sammen. Være opmærksom på at vi som voksne er vigtige rollemodeller for glæden ved at bevæge sig. Være opmærksom på at indrette institution og legeplads så den er varieret og inspirere til at bevæge sig krybe, trille, kravle, hoppe, løbe, gynge, snurre. Vuggestuen har deres egen legeplads. Personalet vurderer hvornår hvilken legeplads bruges. Vi respekterer børnenes grænser men prøver også at udfordre dem med jævne mellemrum. Fx en motorikbane hvor børnene kan blive inspireret af hinanden både til at overskride sine grænser men også til at se hvordan det kan gøres. Give børnene erfaringer med ernæringsrigtig, sund og varieret kost. Opfordre til at smage på maden og vi respekterer at de siger til og fra. Alt efter alder præsenteres barnet for nye råvarer. De får lov at opleve maden med deres sanser. Vi bruger materialer til kreative aktiviteter der give forskellige sanseoplevelser gipsmasker, ler, fjer, træ. Vi leger med vand, sand og jord. Vi er opmærksomme på hygiejne, fx at børnene øver at vaske hænder efter toiletbesøg og inden spisning. Vi er opmærksomme på at børn udvikler kropssprog før talesprog Vi lærer om kroppen og dens funktioner ved at sætte ord på forskellige situationer - fx om man er sulten eller mæt, eller om man fryser/sveder 3-6 årige: Vi har maddage det kan være i køkkenet, på bålet eller smør-selv dage. Vi giver børnene erfaringer med ernæringsrigtig, sund og varieret kost. Opfordre til at smage på maden og vi respekterer at de siger til og fra. Børnene får her viden, erfaring, færdigheder med det der laves. Vi laver aktiviteter eller rammer for at børnene kan mærke deres egen styrke fx tovtrækning, brydning. Gennem dialog og højtlæsning, emnearbejde får børnene indsigt og viden om kroppens funktion 14

15 og dens betydning. Deltage i forskellige arrangementer fx skolernes motionsdag, hjerteløbet. Gåture i forskelligartet terræn i naturen, hvor man ikke behøver at holde i hånd (på engen, over vandløb, i krat). Vi har baser som vi ofte benytter - det kan være kolonihavehus Bamsehuset, Jagthytten eller huler i skoven. Træer på legepladsen til at klatre i. Børn med særlige behov: Bruge observationer for at holde øje med om barnet udvikler sig indenfor normalområdet. Lave små test, hvor gruppen fx skal gennem en motorikbane. Tage hensyn hvis et barn i en periode ikke kan håndtere de udfordringer som de jævnaldrende oplever. Fx ikke må gå så langt. Vurderer om der er brug for hjælpemidler/ændringer i de fysiske rammer. Give plads/mulighed for at barnet får udfordringer der ikke overstiger hvad det er klar til. Være opmærksom på at bruge andre faggrupper hvis der er børn der har specielle udfordringer. Tanker vedrørende børnemiljø: Fysiske: indrette institutionen og legepladsen så den er så varieret og udfordrende som mulig. Være opmærksom på om man støtter grundelementerne: krybe, trille, kravle, hoppe og løbe. Psykiske: Være opmærksom på at formidle til børnene at man er forskellig og at de udvikles forskelligt og at man kan have forskellige behov/grænser. 15

16 Naturen og naturfænomener Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Sammen med de voksne (som rollemodeller) skal børnene opleve at de kan bruge naturen og få sjove og gode oplevelser i den. Børnene skal opleve naturen på en alsidig måde fra den stille udforskning til den vilde leg De voksne skal lave læringsmiljøer til at udforske naturen voksenstyret eller rammer for barnets egen udforskning. Børn skal mærke de forskellige årstider, vejr, vind og forskelligt terræn Børn har mulighed for at mærke/føle dyr, planter, jord mm. Børn har mulighed for at bruge deres krop i forhold til naturen (klatre, grave, trille) Opnå kendskab til hvordan sammenhængen er med fødevarer fra jord til bord Barnet skal udvikle en forståelse for miljø/natur og at vi skal beskytte den Børnene kan skabe/ konstruere i naturen og legepladsen 16

17 Naturen og naturfænomener Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige(handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): Vi forsøger så ofte det er muligt at komme ud og være på legepladsen eller på gå ture - afhængig af alder og soverytme. Vi oplever sammen med børnene har fælles fokus fx mod den snegl vi møder. Vi prøver at tage den op og have den i hånden. Vi er meget opmærksomme på at børnene oplever og lærer om verdenen med deres sanser. Hvad er sand for noget, hvordan føles det (smage på det ) Vi bruger vores nærområde til ture og oplevelser af årstidens natur og dyreliv. Har Birkevangens geder og får fået kid til påske. Hvordan er engens græs at gå igennem når det er tørt eller vådt. Sætte ord på at nu går vi ned til åen, det siger plask når vi kaster sten i. Vi udfordrer os selv ved at gå væk fra stien og finde vej gennem engen. Vi bruger skovens muligheder som styrker barnets sanser Vi er rollemodeller for børnene. Vi giver plads til at undres, til at stille spørgsmål og finde svar. Der skal være plads til fordybelse. Som rollemodeller er det centralt at vi er bevidste om ikke at overføre vores grænser for fx angst for edderkopper eller at man er ond når man ser hvad der sker når man træder på myrerne. Vi er opmærksomme på at vores legeplads byder på varierede udfordringer og legemuligheder. Der skal være huler, legehjørner frirum til leg og udforskning. Vi bruger årstiderne til at samle forskellige naturmaterialer sammen. Vi formidler respekt for naturen til børnene. Når vi spiser på legepladsen samler vi vores skrald op og får en snak om hvorfor det er vigtigt. Når barnet undersøger insekter fx ved at hive vinger af en flue, så få snakket om hvad er det fluen bruger sine vinger til og hvad har fluen af nytteværdi. Vi leger og eksperimentere med vand, sand, jord Vi styrker sanserne i naturen ved at undersøge, lugte, smage, røre og se Vi udstiller ting fundet i naturen / lavet af ting fra naturen 3-6 årige: Møde eller inviterer voksne som har speciel viden indenfor naturen. Vi bruger bøger, nettet til at få oplysninger og fortælle ud fra dette. (Ipads) Vi laver bål og nogen gange bålmad Der plantes frø eller planter nogen gange forløb hvor udviklingen følges tæt og barnet får planten med hjem til udplantning. Vi følger børnenes spor i leg og udforskning og giver dem muligheder. Fx hvis der graves vandkanaler ligger vi måske noget plastic i nærheden. Vi har lupper og forståelsesglas som børnene kan bruge til studie af de insekter de finder. 17

18 Børn med særlige behov: Vi er opmærksomme på at der er børn som er sensitive eller har understimulerede sanser. De kan tage lang tid om at ville udforske fx at gå med bare tæer i sandet. Vi støtter dem og hjælper dem på vej ved at udfordre dem når de vurderes klar. Hvis barnet har behov for at opleve omverdenen i mindre grupper, så skabe muligheden for det. Tanker vedrørende børnemiljø: Fysiske: Bruge vores nærmiljø til oplevelser og udforskning. Tage udgangspunkt i børnenes interesser og spor og bruge det som inspiration til indretning af legepladsen. Psykiske: Være opmærksom på at formidle til børnene at man er forskellig og at de udvikles forskelligt og at man kan have forskellige behov/grænser. Æstetisk: Lave udstillinger af ting der er fundet i naturen. 18

19 Kulturelle udtryksformer og værdier. Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitetet. Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i egen institution. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). De voksne er rollemodeller i hverdagen for at børnene finder det spændende at udtrykke sig på nye måder - bruge deres nysgerrighed Vi vil gennem det daglige og værkstedsarbejde give børnene mulighed for at arbejde med forskellige materialer og dermed styrke deres kreative evner. Der eksperimenteres med nye materialer eller anderledes kombinationer af udtryksformer- bruge fantasien. Børnene får forskelligartede oplevelser, både i forhold til andre kulturer og andre udtryksformergerne ved at bruge nærmiljøet. Indretning af institutionen tager hensyn til at barnet skal have mulighed for at fordybe sig i kreative udtryksformer. At børnene selv eller sammen med en voksen kan få erfaringer med computer/ipad. Børnenes spor er tydelige i institutionen, gennem forestillinger, udstillinger, foto og opslag. Børnene lærer om danske traditioner 19

20 Kulturelle udtryksformer og værdier. Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlingerne kan variere afhængig af dagtilbuddets børnegruppe, herunder børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 0-2 årige (handlingerne gælder umiddelbart også for de 3-6 årige): At vi er bevidste om og tilstræber at give det enkelte barn tid, ro og rum til fordybelse i aktiviteten. Fokus på processen og ikke kun resultatet. Ved planlagte aktiviteter, er den voksne ansvarlig for hele processen. At udfoldelsesmulighederne er til stede mht. stuer og værksteder, så de kan bruges til formålet. tage udgangspunkt i det enkelte barn (støtte, anerkende). respekt for barnets grænser, ikke alle kan forventes klar til at stikke hånden i fx tapetklister eller lave gipsmasker. bruge barnets styrke sider fx hvis barnet i en periode øver at klippe skal der være mulighed for dette og den voksne kan inspirere med den næste udfordring barnet kan øve sig på. Have fokus på at det for barnet er vigtig at efterlade sig spor af det de laver - udstillinger, plancher, billeder. I vores projekter inddrages kreative udtryksformer. Både i grupperne og børnene selv laves der små forestillinger for hinanden. Være opmærksom på om FFM materialet kan bruges i forbindelse med kulturelle forskelligheder. Synliggøre at det er almindeligt at mennesker forskellige. Vi har traditioner året rundt, hvor der snakkes om hvorfor traditionen eksisterer. Vi udstiller børnenes mindre og større kunstværker. Vi bruger biblioteket til at låne og læse bøger Der bruges instrumenter sammen med børnene 3-6 årige: At gribe børnenes ideer så de er i fokus. Inddrage nærmiljøet til at få oplevelser egnsmuseet, udstille på biblioteket. Når det er muligt få anderledes oplevelser. Få folk udefra kunstnere, personer fra andre kulturer mm til at inspirere os. Opfordre forældre/bedsteforældre til at bidrage, hvis de har/kan noget specielt. Vi er opmærksomme på de tilbud der er udefra fx musikalsk frikvarter i Esbjerg og sommerunderholdning ved biblioteket. Der indrettes områder hvor børnene selv eller sammen med andre børn kan bruge computer. Vi er opmærksomme på at bruge Ipads sammen med børnene. Opmærksomhed på at nye Apps/programmer giver mulighed for nye eksperimenter, nye udtryksformer. At der altid er tilgængelige materialer og muligheder til aktiviteten. Der formidles viden om andre kulturer. 20

21 Børn med særlige behov: Børns sanser kan gøre at de udfordre sig selv på forskellig vis ift materialer og udtryksformer. Vi støtter dem og hjælper dem på vej ved at udfordre dem når de vurderes klar. Vigtig at give barnet succesoplevelser med det, det kan og vil lige nu. Hvis barnet har behov for at opleve omverdenen i mindre grupper, så skabe muligheden for det. Tanker vedrørende børnemiljø: Fysiske: Tage udgangspunkt i børnenes interesser til at planlægge hvilke muligheder og aktiviteter der skal foregå. Psykiske: Være opmærksom på at formidle til børnene at man er forskellig og det er ok. Æstetisk: Børnenes spor er i centrum. Huset skal fortælle hvad det er børnene er optaget af foto, udstillinger, forestillinger. 21

22 Dokumentation Beskrivelse af dokumentations metode for de enkelte læringsmål. I vores daglige arbejde har vi fokus på at vise børnenes spor. Det gør vi gennem: Billeder af hverdagen, aktiviteter, udflugter Udstillinger af hvad børnene/grupperne har arbejdet med eller hvad der optager børnene fx et eksperiment børnene selv har fundet på i sandkassen. Dagsbeskrivelser af hvad der er sket i løbet af dagen på tavle eller papir I forhold til vores indsatsområder har vi projektperioder, spredt ud over året. Her er vores tanke at inddrage børnene mere direkte: Praksisfortællinger: her tænkes på at børnene bidrager med hvordan de har oplevet den proces de har været igennem. Før og efter forløbet: snakke med børnene om hvad de ved om emnet før start evt. tegne det og snakke med dem efter forløbet. 22

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Dagplejens. Læreplan 2013

Dagplejens. Læreplan 2013 Dagplejens 1 Læreplan 2013 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 3 Læringssyn pædagogisk tilgang... 3 Barnets alsidige personlige udvikling... 3 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution

Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets

Læs mere

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere