Affaldsplan Balance på jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden"

Transkript

1 Affaldsplan Balance på jorden

2 Forord til Affaldsplan Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet i Jammerbugt Kommune. Fra 2008 havde husholdningerne de samme affaldsordninger, mens erhverv først fik ensartet affaldshåndtering fra 2009, men nu vil vi et skridt videre end blot at samle affald ind og bortskaffe det korrekt. Jordklodens fremtidige klima er meget oppe i tiden. Og efterhånden har mange fået øjnene op for, at affald er en vigtig brik for miljøet på Jorden. Genbrug betyder mindre affald, bedre udnyttelse af naturens ressourcer og lavere udslip af CO2. Det kræver som regel mindre energi at lave nye produkter af genbrugeligt affald. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt fra starten. Det vil sige i den enkelte husholdning og på hver enkelt virksomhed. Og derfor sætter Jammerbugt Kommune de næste tre år ind på at gøre alle mere bevidste om betydningen af at sortere og bortskaffe affaldet rigtigt. Vi vil gøre mere ud af at fortælle borgere og virksomheder om, at affald, genbrug og miljø hænger sammen. Vi ved godt, at mange allerede gør en stor indsats med at sortere affald. Men vi kan også se, at ikke alle er med. Vi vil arbejde på at få alles øjne op for fordelene ved sortering og genbrug af affald. Vi starter med at øge indsatsen på skoler og institutioner, for børnene er jo dem, der skal bruge fremtiden og helst på en ren jord. Vi vil også informere borgere og virksomheder mere i det håb, at flere vil deltage aktivt i den gode affaldshåndtering. Og endelig vil Jammerbugt Kommune som en stor arbejdsplads gå forrest ud fra devisen: Fej for egen dør. Kommunen vil sørge for, at kommunalt affald håndteres rigtigt. Kommunen skal nok sørge for, at affaldsordningerne fungerer og så vil vi gerne have alle med på genbrugsvognen. Vi kan bevise, at det kan lykkes: Da alle husstande fik en container til papir, steg papirindsamlingen fra tons i 2007 til tons i For at sikre den udvikling, skal vores affaldsordninger udvikles i samspil med borgerne. Vi vil løbende spørge om den service, vi leverer, for at gøre ordningerne enkle at benytte, og for at sikre, at der er den nødvendige information. Jeg håber, at planen kan inspirere til, at alle sorterer deres affald og dermed er med til at sikre mere genanvendelse til gavn for Jammerbugt Kommune og fremtidens miljø. Jammerbugt, den 17. december 2009 Otto Kjær Larsen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Side 2 Forord For- og bagside foto Colourbox

3 Indhold Affaldsplan Forord til Affaldsplan Baggrund og indledning Kommunesammenlægningen Tiltag i forbindelse med affaldsplanlægningen Nationale krav til affaldshåndteringen Jammerbugt Kommunes Agenda 21 arbejde Jammerbugt Kommunes Helhedsplan Fokusområder og målsætninger for planperioden Fokusområder Overordnede målsætninger Affaldsminimering og affaldsforebyggelse Borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor Specifikke mål og tiltag Ordninger for private Restaffald Papir Glas og flasker og andet genanvendeligt (dåser og plast) Farligt affald Sommerhuse alle ordninger Ordninger for erhverv Restaffald fra erhverv Genanvendeligt affald Farligt affald Klinisk risikoaffald Øvrigt affald fra erhverv Anvisningsordninger Affaldsanlæg, affaldsbehandling og transport Jammerbugt Kommune og affaldsselskaberne Genbrugspladser Jordkartering Affald til genanvendelse Affald til forbrænding Affald til deponering Affald til specialbehandling...27 Indhold Side

4 7 Borgerinddragelse, erhverv og administration Opfølgning på brugergruppemøder Opfølgning på brugerundersøgelser Informationsaktiviteter og kampagner Anvendelse af Jammerbugt Kommunes hjemmeside for affald Undervisning og undervisnings-materialer Informationstiltag og vejledning overfor erhverv Kommunikation af affaldsplanen internt i Jammerbugt Kommune Miljøtilsynet Regulativer Indberetning af data Offentlig høring af forslag til Affaldsplan Økonomi og tidsplan Renovationsgebyr for private Renovationsgebyr for erhverv Investeringsbehov i planperioden Øvrige udgifter i planperioden Tidsplan for gennemførelse af aktiviteter i planperioden Strategisk miljøvurdering Den langsigtede plan Bilag Side 4 Indhold

5 1 Baggrund og indledning Affaldsplanen skal revideres hvert 4. år. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet affaldsplan for Jammerbugt Kommune, da de eksisterende planer omfatter en for hver af de fire gamle kommuner (Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro). Disse affaldsplaner var gældende til Miljøministeren forlængede imidlertid perioden for de eksisterende affaldsplaner til 1. januar 2010, hvor den nye affaldsplan for Jammerbugt Kommune skal træde i kraft. Nærværende affaldsplan er således kun gældende frem til og med Affaldsplanen er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse nr om affald af 2006 samt Miljøstyrelsens opdaterede vejledning om affaldsplaner nr. 5 af Affaldsplanen er opbygget efter følgende struktur: Indledning med beskrivelse af harmoniseringen, demografi, de nationale krav, forudgående initiativer og Agenda 21 arbejdet. Beskrivelse af visioner og målsætninger for planperioden. Beskrivelse af initiativer for affaldsforebyggelse. Beskrivelse af affaldsordninger for private og erhverv, herunder målsætninger og eventuelle ændringer af ordninger. Beskrivelse af den nuværende og fremtidige affaldsbehandling og affaldsanlæg samt transportører. Beskrivelse af borgerinddragelse og administrationen. De økonomiske konsekvenser af planen. Tids og handlingsplan. En miljøscreening af affaldsplanen. Den langsigtede plan. Bilag, herunder kortlægningen. Affaldsplan Affaldsplanen definerer rammerne og målene for affaldsområdet i Jammerbugt Kommune de næste 3 år. I relation til kortlægningen er der anvendt data fra henholdsvis 2007 og 2008, idet ISAG tal vedrørende affald modtaget på behandlingsanlæg på nuværende tidspunkt kun foreligger for For at kunne sammenligne data og danne et samlet billede over affaldsmængderne anvendes derfor data fra I forbindelse med øvrige oplysninger, herunder økonomi, besøgstal på genbrugsstationer mv., er der anvendt tal fra Kommunesammenlægningen Jammerbugt Kommune er en sammenlægning af de gamle kommuner Brovst, Fjerritslev, Aabybro og Pandrup. Udviklingen i antal indbyggere og husstande i Jammerbugt fremgår af tabel 1. For årene 2005 og 2006 er de samlede tal for Jammerbugt Kommune opgjort som en sum af de 4 tidligere kommuner. I 2008 var der sommerhuse. Før kommunesammenlægningen administrerede de fire tidligere kommuner selv deres affaldsordninger. Det betød, at der i forbindelse med kommunesammenlægningen til Jammerbugt Kommune var behov for at harmonisere ordningerne, fordi disse varierede kommunerne imellem. Endvidere havde de fire kommuner forskellige tilhørsforhold til affaldsselskaber, herunder aftaler om afsætning af forbrændingsegnet affald og År Antal husstande i Jammerbugt Kommune Antal indbyggere i Jammerbugt Kommune Tabel 1: Udvikling i antal husstande og indbyggere Baggrund og indledning Side 5

6 affald til deponi. Der var også stor forskel på, i hvor høj grad de tidligere kommuner overlod affaldshåndteringen til et affaldsselskab eller udførte opgaven selv. I januar 2007 var genbrugspladserne i princippet harmoniseret i Jammerbugt Kommune, med hensyn til åbningstider, benyttelse mv. I starten af 2007 påbegyndte Jammerbugt Kommune harmoniseringen af de øvrige indsamlingsordninger ved at foranledige, at der i april-maj 2007 blev gennemført en brugerundersøgelse blandt de private husstande i de fire tidligere kommuner. Der blev udformet en række spørgsmål vedrørende de daværende systemer med henblik på at få et indblik i borgernes tilfredshed. Undersøgelsen skulle være med til at pege på, hvordan det fremtidige affaldssystem skulle se ud for den samlede Jammerbugt Kommune. I løbet af 2007 og 2008 blev det besluttet, hvordan affaldsordningerne skulle være i den samlede nye Jammerbugt Kommune. 1.2 Tiltag i forbindelse med affaldsplanlægningen Udover den gennemførte brugerundersøgelse blandt private husstande i 2007 blev der i juni 2008 afholdt møder med en række erhvervsrepræsentanter, herunder håndværkere, landbrug og turistbranche. Formålet med møderne var at få input fra erhvervslivet i forbindelse med de daværende og fremtidige affaldsordninger. Resultatet af møderne har indgået i Jammerbugt Kommunes arbejde med fastlæggelse af affaldsordninger for erhverv, som blev harmoniseret fra 1. januar I august 2008 blev der udarbejdet en strukturanalyse af de nuværende genbrugspladser i Jammerbugt Kommune, og i juni 2009 blev der gennemført en brugerundersøgelse blandt brugerne af genbrugspladserne. De to undersøgelser er nærmere beskrevet i afsnittet om genbrugspladser i kapitel Nationale krav til affaldshåndteringen De nationale krav som affaldsplanen skal forholde sig til omfatter følgende: Regeringens Affaldsstrategi Regeringens Affaldsstrategi , del 1, og Den nye Affaldssektor EU s Affaldsrammedirektiv samt emballagedirektivet Batteribekendtgørelsen Der findes nogle forskellige elementer i ovennævnte, der kan indvirke på nogle af de tiltag og overvejelser, der skal gøres i planperioden. En kort opsummering af de nationale krav til affaldshåndteringen fremgår af bilag Jammerbugt Kommunes Agenda 21 arbejde Agendaarbejdet i Jammerbugt Kommune går i store træk ud på, at hvis vi alle gør en lille indsats, får det samlet set en stor effekt. Der skal tænkes bæredygtighed ind i alle sektorer, og det handler ikke bare om natur og miljø, men også om sundhed, kulturelle og sociale aktiviteter. Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at gå forrest og sørge for at feje for egen dør. Det vil sige, at kommunen gennemfører intern praktisk miljøledelse. Her sættes der fokus på forebyggelse, produktion og bortskaffelse/genanvendelse af affald i kommunens egne institutioner og driftsenheder. Det vil derfor også være en indsats, der rækker ud i kommunen og involverer mange borgere (ansatte) og børn. Praktisk miljøledelse sætter fokus på at nå nogle konkrete ressource-, miljø- og klimamæssige forbedringer, samtidig med at sikre, at der sker en videns- og holdningsbearbejdning. Sidstnævnte skal gerne bidrage til, at projektet forankres og dermed bliver starten på en vedvarende proces i de omfattede virksomheder og institutioner. Side 6 Baggrund og indledning

7 Affaldsplan Konkret kunne den praktiske miljøledelse f. eks. udmønte sig i følgende: Affaldsbortskaffelse i børnehøjde samarbejde med skolerne. 6. klassers besøg på en af kommunens genbrugspladser, hvor kommunens affaldshåndtering gennemgås og diskuteres. Kompostprojekt i børnehaver og fritidshjem Udarbejde affaldshåndbog til børn Kampagne for kompostering af det grønne affald Derudover har Jammerbugt Kommune i 2009 underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og vil i den forbindelse udarbejde et CO 2 -regnskab for kommunens egne driftsområder. Dette regnskab skal hjælpe kommunen med at sætte fokus på de områder, hvor kommunen kan nedbringe CO 2 -udledningen. Agenda 21 arbejdet skal omfatte kommunalbestyrelsens mål for kommunens bidrag til bæredygtig udvikling. Der skal fastsættes mål for mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig udvikling, fremme af biologisk mangfoldighed, borgerinddragelse samt koordinering mellem aktiviteter af betydning for miljøet. I relation til affaldsområdet er særligt målene for borgerinddragelse relevant. Målene er beskrevet som følger: Dialog med omverdenen, vores borgere og samarbejdspartnere prioriteres højt. Vi prioriterer dialogmøder i forbindelse med formulering af politikker og nye større projekter. Vi vil gerne i dialog med de grupper, der typisk ikke deltager i offentlige møder. Dialogen skal ske så lokalt og så tæt på borgerne som muligt under hensyn til helheden. 1.5 Jammerbugt Kommunes Helhedsplan 2009 Affaldsplanen skal være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Kommuneplan, som betegnes Helhedsplan Helhedsplanen beskriver kommunens grundlæggende formål med affaldshåndteringen, som gengivet herunder. Vision Borgere har viden til rådighed om, at affald fra forbrug og produktion er en belastning for miljø og økonomi. Borgerne deltager aktivt i at opnå den bedst mulige miljøeffekt af affaldshåndteringen. Målsætninger Kommunalbestyrelsen ønsker inden for affaldsområdet at tilvejebringe og drive ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende i henhold til love og planer. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag, således at den affaldsmængde, der skal deponeres og forbrændes nedbringes til den mindst mulige, og således at der sikres størst mulig genanvendelse. Modellen for renovationsområdet skal resultere i rationel drift med gennemsigtig økonomi. Servicemål At sikre at den hygiejniske standard i kommunen ved regelmæssigt og effektivt at fjerne sorteret affald. At glemte enheder, indberettet inden kl. 12, afhentes samme dag. Efter kl. 12 senest efterfølgende dag. At sikre en enkel og effektiv løsning for brugerne. At sikre en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet. At sikre, at alle væsentlige dele af det genbrugelige materiale udnyttes til genanvendelse. At håndteringen af affald bliver effektiv, udvikler sig og er til at gennemskue. Baggrund og indledning Side 7

8 2 Fokusområder og målsætninger for planperioden Der har ikke tidligere været opstillet fokusområder og mål for affaldsområdet i Jammerbugt Kommune, idet affaldsplanerne for sidste planperiode blev udarbejdet individuelt for de fire gamle kommuner. Der er således ingen samlet mål fra tidligere at holde de fremtidige mål op imod. Der vil således primært blive set på den nuværende situation i kommunen og de fremtidige målsætninger. Af tabel 2 fremgår fordelingen af det samlede affald i Jammerbugt Kommune på behandlingsformer i Fordelingen er opgjort på baggrund af ISAG tal fra Fordelingen er sammenholdt med sigtelinie 2008 fra Regeringens Affaldsstrategi Fordelingen lever således ikke helt op til de nationale mål for 2008, idet genanvendelsen er for lav. Til gengæld ligger andelen til deponi under målsætningen. For den kommende planperiode vil de overordnede mål for kommunen være at følge Affaldsstrategi med mindst 65 % genanvendelse og maksimum 6 % deponering. De tiltag, som Jammerbugt Kommune har iværksat siden 1. januar 2007 har allerede flyttet affald opad i affaldshierarkiet hen imod mere genanvendelse i Udover de overordnede mål vil der i nærværende affaldsplan blive opstillet specifikke mål for affaldsordninger og typer, som beskrives i de enkelte afsnit. Tabel 2: Fordeling af det samlede affald på behandlingsformer Behandlingsform Tons 2007 Fordeling % Sigtelinie 2008 % Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling 300 I alt Fokusområder Jammerbugt Kommune har udvalgt følgende fokusområder for affaldsplanen 1. Videns og holdningsmæssige forhold. 2. Afklaring af kommunens tilhørsmæssige forhold til affaldsselskaber. 3. Genbrugspladsernes struktur. 4. Kvalitetssikring og konsolidering af kommunalt drevne affaldsordninger. 5. Sikring af behandlingskapacitet. 6. Bringeordninger for flasker/glas, papir mv. Ad. 1: Videns og holdningsmæssige forhold skal ses i sammenhæng med kommunen som rollemodel (fej for egen dør), fokus på borgernes og erhvervenes viden og adfærd omkring affald og genanvendelse gennem information og tilsyn, og ændret fokus i miljødebatten, så affald ses i sammenhæng med begreber som ressourcer, klimaforhold og bæredygtighed. Ved bæredygtighed forstås en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Ad. 2: Det fremtidige forhold til de nuværende affaldsselskaber skal afklares i planperioden, og der skal tages stilling til, på hvilken måde samarbejdet skal foregå fremover. Ad. 3: Der skal tages beslutning om, hvordan den kommende genbrugspladsstruktur skal se ud, og hvilke tiltag, der er nødvendige omkring de nuværende genbrugspladser, herunder antal, indretning og drift. Brugerundersøgelsen vil indgå i analysen. Ad. 4: Der vil i planperioden blive opstillet et koncept for vurdering af de kommunalt drevne affaldsordninger med henblik på at opnå så gode ordninger som muligt indenfor de givne rammer. Side 8 Fokusområder og målsætninger for planperioden

9 Ad. 5: Sikring af behandlingskapaciteten omfatter primært forbrænding og deponering, da Jammerbugt Kommune i dag ikke selv driver anlæg til behandling af affald. Ad. 6: Der skal i planperioden være fokus på de nuværende bringeordninger i form af opstillede bobler, herunder om der skal satses på flere bobler til flere fraktioner eller alternativt at foretage husstandsindsamling af flere fraktioner. 2.2 Overordnede målsætninger Jammerbugt Kommunes overordnede mål for planperioden er angivet til højre. Målene 1-7 skal gælde for den kommende planperiode, hvorefter de evalueres og vurderes. Mål 1 Jammerbugt Kommune vil arbejde for at yde en optimal service overfor borgere og virksomheder ved at Affaldsplan være i dialog med kunderne og renovatøren. Mål 2 Jammerbugt Kommune vil sikre, at der løbende gennemføres informationskampagner og aktiviteter samt afholdes dialogmøder, der øger borgernes forståelse og engagement i affaldshåndteringen. Mål 3 Jammerbugt Kommune vil sikre, at aspekter omkring miljø, sundhed og klima indarbejdes i fremtidige initiativer, herunder affaldsordninger og behandlingsmetoder, ved løbende at vurdere og have fokus på nye tiltag. Mål 4 Jammerbugt Kommune vil arbejde for øget fokus på børn og unge som led i en holdningsbearbejdning omkring affald blandt andet ved at indgå samarbejde med lærere og pædagoger om undervisning og formidling. Mål 5 Jammerbugt Kommune vil arbejde målrettet med aktiviteter, der styrker affaldsminimeringen, og som bedrer kvaliteten i affaldet, herunder med særlig fokus på virksomheder og det kommunale miljøtilsyn. Mål 6 Der skal samlet set og som minimum opnås 65 % genanvendelse og maksimum 6 % deponering. Den øvrige del går til forbrænding. Mål 7 Jammerbugt Kommune vil optimere affaldshåndteringen i de kommunale institutioner således, at kommunen kan fremstå som rollemodel for den bedst mulige affaldshåndtering. Genbrugspladsstrukturen skal analyseres Fokusområder og målsætninger for planperioden Side 9

10 3 Affaldsminimering og affaldsforebyggelse Affaldsstrategi lægger vægt på, at kommunerne skal gøre en særlig indsats omkring affaldsminimering og affaldsforebyggelse. I Affaldsstrategi , del 1, lægges der i højere grad vægt på ressourcer, klima, miljø og sundhed. I den sammenhæng er affaldsminimering også et element. I EU s Affaldsrammedirektiv prioriteres affaldsminimering fortsat som nummer 1 i affaldshierarkiet. 3.1 Borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor Affaldsforebyggelse skal ske hos både private borgere og i erhvervslivet. Affaldsforebyggelse kræver også at der er samspil mellem det offentlige og private, herunder også uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer. At minimere affaldsproduktionen kræver viden og udvikling, og i nogle tilfælde vil der være behov for mere vidtgående aktiviteter, der ændrer på vores livsførelse. Affaldsforebyggelse er et vanskeligt begreb, idet diskussionen ofte drejer ind på affaldsgenanvendelse. 3.2 Specifikke mål og tiltag Af konkrete tiltag i forhold til affaldsforebyggelse og affaldsminimering vil følgende blive gennemført i planperioden: Gennemførelse af et eller flere projekter med skoler omkring ideer og muligheder for affaldsforebyggelse. Tage initiativ til tværfaglige samarbejder i de kommunale institutioner med henblik på løsninger, der gavner miljøet og mindsker affaldsmængden. Deltage i udarbejdelsen af paradigme for grønne indkøb i Jammerbugt Kommune. Ifølge kommunens indkøbspolitik skal der ved hvert udbud medtages miljøkrav og ønsker i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering. Ved vurdering af det enkelte produkt skal der tages hensyn til det produkt, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Heri indgår også forhold vedrørende emballering og levetidsbetragtninger. Der skal iværksættes informationstiltag overfor borgere og virksomheder omkring affaldsforebyggelse, herunder hvordan den enkelte kan medvirke til at minimere affaldsmængden. Ordninger for private. I den kommende planperiode vil der være fokus på at øge samspillet mellem borgere, erhvervsliv og forskellige organisationer i bestræbelserne på at skabe mere affaldsforebyggelse og dermed også bedre miljø. Der vil ligeledes være fokus på samspil imellem de forskellige sektorer i den samlede offentlige sektor med henblik på at skabe helhedsløsninger til gavn for miljøet. Side 10 Affaldsminimering og affaldsforebyggelse

11 4 Ordninger for private I det følgende beskrives status for affaldsordninger for private i Jammerbugt Kommune samt målsætninger og fremtidige tiltag. Selve kortlægningen af mængder mv. fremgår af bilag 1. I tabel 3 er fordelingen af affald fra private opgjort på behandlingsformer i 2007, sammenholdt med sigtelinie 2008 fra Regeringens Affaldsstrategi Tallene er opgjort ud fra Jammerbugt Kommunes egne registreringer af indsamlet affald. Der er medtaget 100 % af affaldet fra genbrugspladserne, idet virksomhedernes affald er vejet separat på Affaldscenter Udholm og Affaldscenter Gøttrup. Som det fremgår af tallene fra 2007 levede Jammerbugt Kommune i 2007 ikke op til sigtelinie Restaffald Restaffald er det affald, som naturligt forekommer i husholdningen, og hvor der er sorteret affald fra til genanvendelse eller anden behandling. Det omfatter eksempelvis tilsmudset emballage af papir eller plast, bleer, rester af kød og pålæg og mælkekartoner. Alle husstande og sommerhuse har renovationspligt Status Som udgangspunkt opsamles restaffald i sæk i bymæssige områder og i 240 liters beholdere på landet. Sækken afhentes hver uge, mens beholderen tømmes hver 14. dag. Alle husstande i byer såvel som på landet har mulighed for at vælge en større beholder efter behov. Tømningsfrekvensen ligger fast uanset beholderens størrelse. Affaldsplan Ultimo 2008 anvendte ca. 70 % af husstandene sæk, mens 30 % anvendte beholder. Den indsamlede mængde restaffald har været faldende fra 2007 til Mængden er faldet med ca. 9 % (svarende til ca tons). I samme periode er antallet af husstande steget med 0,7 %. Det betyder, at mængden af restaffald pr. husstand er faldet med 9,6 % fra 842 kg/husstand i 2007 til 761 kg/husstand i Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for restaffald for den kommende planperiode: 1. At fastholde og forbedre den nuværende service overfor borgerne. 2. At gøre restaffaldsordningen så enkel og effektiv som muligt i forhold til den enkelte husstand. 3. At arbejde for at genanvendeligt materiale ikke bortskaffes i restaffaldet. 4. Fortsat at arbejde med at få farligt affald ud af restaffaldet Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag omkring restaffald: Der gennemføres en opfølgende brugerundersøgelse med henblik på at måle borgerne tilfredshed med affaldsordningerne efter harmoniseringen. Der etableres løbende informationskampagner om restaffald i samspil med øvrige ordninger. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel 8. Behandlingsform Tons i 2007 Fordeling i % Sigtelinie 2008 % Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling I alt Tabel 3: Fordeling af affald fra husholdninger på behandlingsformer Ordninger for private Side 11

12 4.2 Papir Papir til genanvendelse er rene fraktioner af aviser, reklamer, ugeblade, kuverter, telefonbøger og printerpapir Status Alle husstande i bymæssige områder får stillet en 140 liter beholder til rådighed til opsamling af papir. Beholderen tømmes 8 gange om året. På landet stilles en beholder på 240 liter til rådighed, som tømmes 5 gange om året. Det er muligt for den enkelte husstand at vælge en større beholder uden merudgift, men med samme tømningsfrekvens. Papir indsamles også på de kommunale genbrugspladser, og der findes 35 papirbobler i kommunen, herunder minimum 1 i hver af de fire største byer. I perioden 2007 til 2008 er mængden af indsamlet papir fra husstandsindsamlingen steget fra tons til tons svarende til 27 %. Stigningen skyldes, at der er indført husstandsindsamling af papir i Pandrup og Aabybro fra 2008 på lige fod med ordningerne i Fjerritslev og Brovst. Genanvendelsesprocenten for papir i Jammerbugt Kommune var i % af det potentiale, der er udmeldt for Jammerbugt Kommene, og opfylder dermed de nationale krav på minimum 55 % genanvendelse fra private Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for papir i planperioden: 1. At fastholde den nuværende genanvendelsesprocent for papir på 100 % af det udmeldte potentiale. 2. At fastholde et højt service og informationsniveau omkring indsamlingen af papir Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag for papir: Tilfredsheden af den nuværende ordning for indsamling af papir vurderes i forbindelse med en opfølgende brugerundersøgelse. Antallet og placeringen af bobler i sommerhusområderne skal vurderes i planperioden. Indsamlingsfrekvensen for papir på landet skal vurderes med henblik på evt. at revidere antallet af tømninger pr. år. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel 8. Husstandsindsamling af papir giver mere genbrug Side 12 Ordninger for private

13 4.3 Glas og flasker og andet genanvendeligt (dåser og plast) Glas og flasker omfatter rene fraktioner af vinflasker, spiritusflasker og emballageglas. Dåser omfatter alle dåser fra drikkevarer, som ikke er pantbelagte. Plast omfatter ren plastemballage af PE Status Glas og flasker indsamles til genanvendelse ved brug af bobler samt i ordning for indsamling af storskrald (se afsnit 4.4). Endvidere kan der afleveres på de kommunale genbrugspladser. Dåser indsamles ligeledes i storskraldsordningen samt ved aflevering på genbrugspladserne, mens plast kun kan afleveres på de kommunale genbrugspladser. Der er i Jammerbugt Kommune opstillet 85 bobler til glas og flasker, hvilket svarer til en boble pr. 200 husstande. I perioden 2007 til 2008 er mængden af indsamlet glas og flasker fra bobler, genbrugspladser og storskraldsordning steget med 52 % svarende til 186 tons. Samlet set blev der i 2007 indsamlet 21 kg glas pr. husstand og i kg glas pr. husstand. Gennemsnitlige tal på landsplan i 2006 (Affaldsstatistik 2006) viser, at der blev indsamlet 34 kg glas pr. husstand, hvilket ligger lidt højere end gennemsnittet for Jammerbugt Kommune i Affaldsplan Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for glas og flasker, plast og dåser for den kommende planperiode: 1. At øge indsamlingen af glas til genanvendelse (som minimum at opfylde emballagedirektivets krav om 50 % genanvendelse af glas i 2020). 2. At øge indsamlingen af plast og dåser/metal til genanvendelse (arbejde mod som minimum at opfylde emballagedirektivets krav om 50 % genanvendelse af henholdsvis plast og dåser/metal i 2020) Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag omkring glas og flasker, plast og dåser: Gennemføre et pilotprojekt med opstilling af bobler til dåser og plast på centrale pladser sammen med boblerne til glas og flasker. Gennemføre informationstiltag målrettet indsamlingen af glas og flasker samt plast og dåser. Vurdere antal og placering af bobler til glas og flasker. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel Storskrald Storskrald omfatter møbler, haveaffald, pap, hårde hvidevarer, fjernsyn, cykler, elektronikaffald, glas og flasker, metal og farligt affald Status Storskrald afhentes 5 gange om året ved fortovsindsamling. Storskrald stilles frem til fortovskanten tidlig morgen den dag det afhentes. I landområder stilles storskrald frem til vejkanten. Fraktionerne skal være adskilte ved afhentningen. Ordninger for private Side 13

14 I perioden faldt den indsamlede mængde storskrald fra 433 ton til 115 ton. Årsagen hertil er at borgerne i højere grad end tidligere anvender genbrugspladserne, og at papir fra distrikt Pandrup nu indsamles via husstandsindsamling Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for storskrald i planperioden: 1. At sikre, at affaldet er sorteret korrekt og holdt adskilt, således at der opnås mest mulig genanvendelse af fraktionerne Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag omkring storskrald: Borgernes tilfredshed omkring ordningen vurderes i forbindelse med en opfølgende brugerundersøgelse. Der gennemføres en vurdering af, hvor vidt der skal indsamles de samme fraktioner som nu, og om ordningen fortsat skal se ud som i dag. Der foretages en vurdering af, om der skal indføres ringeordning for storskrald i sommerhusområderne. Der informeres fortsat løbende om ordningen. Alle tiltag er indsat i tids og aktivitetsplanen i kapitel Farligt affald Farligt affald omfatter en lang række forskellige affaldstyper som olie, kemikalier, batterier, medicin, maling, spraydåser, rengøringsmidler mv Status Der eksisterer flere forskellige ordninger for farligt affald fra husholdninger. Det kan enten stilles ud til storskrald, som beskrevet i afsnit 4.4, eller det kan afleveres på en af de kommunale genbrugspladser. Enkelte affaldstyper kan afleveres i de forretninger, hvor de er købt, eksempelvis på apoteker og i malerforretninger. Batterier kan endvidere lægges i en klar plastpose på låget af affaldsstativet til restaffaldet eller på beholderen. Disse vil så blive medtaget næste gang restaffald afhentes. Mængden af farligt affald (inklusiv EE affald) modtaget på de kommunale genbrugspladser er steget med 26 % fra 2007 til I forbindelse med batteribekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2009, stilles der ikke krav til indsamlingseffektiviteten, men affaldsstrategien indeholder et mål på 45 % i Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for farligt affald i planperioden: 1. At der som minimum opnås en indsamlingseffektivitet på 45 % af alle batterier i 2012 i henhold til affaldsstrategien. 2. At der fortsat er let tilgængelige ordninger for aflevering af batterier fra husholdninger. 3. At batteribekendtgørelsens krav opfyldes hvad angår kommune, producent og behandler. 4. At arbejde for at minimere mængden af farligt affald, der bortskaffes i restaffaldet. 5. At sikre, at alt farligt affald generelt håndteres korrekt Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag omkring farligt affald: Jammerbugt Kommune indgår aftale med batteriproducenter om fordeling af gebyrer samt tilbagelevering af batterier. Der gennemføres intensive oplysningskampagner omkring farligt affald målrettet blandt andet borgere og børn og unge via skoler, med henblik på at få udsorteret det farlige affald. Ordningen vedrørende indsamling af batterier i forbindelse med dagrenovationen evalueres i forbindelse med den opfølgende brugerundersøgelse. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel 8. Side 14 Ordninger for private

15 Affaldsplan Hjemmekompostering Hjemmekompostering er baseret på grønt køkkenaffald og haveaffald. Affald til hjemmekompostering omfatter blandt andet: frugt, grøntsager, kartoffelskræller, kaffegrums, potteplanter og haveaffald Status Husstandene i Jammerbugt Kommune har mulighed for at købe en kompostbeholder til 200 kr. Ca. 40 husstande har i 2008 købt en kompostbeholder. I den tidligere Aabybro Kommune kunne borgerne låne en kompostbeholder af kommunen. På den baggrund skønnes det, at 1/3 af kommunens husstande har en kompostbeholder, og at under fjerdedelen af potentialet for hjemmekompostering udnyttes Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for hjemmekompostering i planperioden: 1. At øge andelen af husstande, der hjemmekomposterer. 2. At forbedre borgernes viden om hjemmekompostering og de miljømæssige fordele heraf Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag i forhold til hjemmekompostering: Der gennemføres en oplysningskampagne om de miljømæssige fordele ved hjemmekompostering, og som vejledning til borgerne. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel Boligforeninger alle ordninger De nuværende henteordninger i boligforeningerne omfatter følgende affaldsfraktioner: Restaffald, papir, glas og flasker, storskrald og batterier. Affaldsfraktionerne består af de samme affaldstyper, som beskrevet under enfamiliehuse Status Restaffald, papir og glas og flasker opsamles i beholdere af varierende størrelse ved boligforeningerne. Storskrald sættes frem på fortovet eller på anviste pladser på indsamlingsdagen. Storskrald indsamles 5 gange om året og omfatter de samme typer affald som for enfamiliehuse. Restaffald afhentes typisk hver uge, mens de genanvendelige materialer tømmes efter behov. Batterier kan, på samme måde som for enfamiliehuse, lægges i klar plastpose på låget til restaffaldet. Øvrige affaldstyper kan afleveres på de kommunale genbrugspladser. Affaldsmængden fra boligforeninger er ikke opgjort separat Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for affald fra boligforeninger i planperioden: 1. At arbejde mod en tættere kontakt mellem boligforeningerne og Jammerbugt Kommune med henblik på at skabe de bedste affaldsløsninger. 2. At sikre en bedre sortering af affaldet i boligforeningerne. 3. At sikre et højt serviceniveau overfor husstande i boligforeningerne Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vi der blive foretaget følgende tiltage omkring affald i boligforeninger: Jammerbugt Kommune tager initiativ til samarbejde med boligforeningerne om generel information om affaldsordninger, tømninger mv. for at sikre korrekt brug af ordninger og den bedste sortering af affaldet. Der vil blive opstillet batteribokse til opsamling af batterier. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel 8. Ordninger for private Side 15

16 4.8 Sommerhuse alle ordninger I sommerhusområderne indsamles restaffald og batterier som henteordninger. Sommerhuse i byområde eller i det åbne land skal benytte samme ordning for restaffald, som boliger i disse områder. I dette afsnit omtales kun sommerhuse i sommerhusområder Status Restaffald opsamles i sække eller beholdere. Affaldet afhentes ugentligt i perioden 1. april til 30. september, samt efter hver skoleferie. Derudover kan det enkelte sommerhus tilmelde sig 11 vinterafhentninger Målsætninger Der opstilles følgende målsætninger for affald fra sommerhusområderne i planperioden: 1. Der arbejdes mod at øge sorteringen af affald fra sommerhusene, herunder at gøre den eksisterende sortering bedre. 2. Der arbejdes på at sikre behovstilpasset kapacitet til restaffald fra sommerhuse for at mindske mængden af affald, der bortskaffes på uhensigtsmæssig vis Fremtidige ændringer specifikke tiltag I planperioden vil der blive foretaget følgende tiltag i forhold til affald fra sommerhuse: Der laves forsøg med opstilling af bobler til opsamling af dåser og/eller plast. Der gennemføres generelle og løbende informationskampagner på forskellige sprog. Alle tiltag er indsat i tids- og aktivitetsplanen i kapitel 8. Papir og glas og flasker opsamles i bobler placeret rundt omkring i sommerhusområderne. Boblerne tømmes efter behov. Batterier afhentes ved at disse lægges på låget af affaldsstativerne eller beholderen i en klar pose. Øvrige affaldstyper kan afleveres på de kommunale genbrugspladser. Der er ikke opgjort separate affaldsmængder for sommerhusområderne. Side 16 Ordninger for private

17 5 Ordninger for erhverv I det følgende beskrives status for affaldsordninger for erhverv i Jammerbugt Kommune samt målsætninger og fremtidige tiltag. Selve kortlægningen af mængder mv. fremgår af bilag Restaffald fra erhverv Restaffald er affald, der i art og omfang svarer til restaffald fra en privat husholdning, hvor der er sorteret affald fra til genanvendelse eller anden behandling. Det omfatter eksempelvis tilsmudset emballage af papir eller plast. Alle virksomheder skal være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald. Restaffald skal indsamles med samme frekvens som private boliger og opsamles i sække eller beholdere Målsætninger og specifikke tiltag 1. Der skal opnås en bedre sortering af dagrenovationslignende affald ved at indgå dialog med virksomhederne om deres affaldssortering. 2. Der skal arbejdes med at gøre ordningen så fleksibel som muligt så alle typer af erhverv tilgodeses, herunder turisterhvervet. Affaldsplan Under visse betingelser vil erhverv fortsat kunne aflevere haveaffald og bygge og anlægsaffald i større mængder til Affaldscenter Gøttrup og Affaldscenter Udholm. I henhold til emballagedirektivet er der krav om, at der allerede i dag genanvendes 22,5 % af plastemballagen, 15 % af træemballagen og 50 % af metalemballagen for både private husholdninger og erhverv. Hovedparten af genanvendelsen forventes at komme fra erhvervslivet Målsætninger og specifikke tiltag 1. Der skal opnås en genanvendelse af plast, træ og metalemballage, som krævet i emballagedirektivet. 2. Det kommunale miljøtilsyn skal have fokus på udsortering af genanvendelige materialer fra erhverv blandt andet ved dialog, information og vejledning for at de angivne genanvendelsesprocenter opnås. 5.2 Genanvendeligt affald Genanvendeligt affald er blandt andet papir/pap, glas og flasker, plast, træ og metal. I henhold til Regeringens udspil om den nye affaldssektor må der fra 1. januar 2010 ikke være kommunale ordninger for indsamling af genanvendeligt affald fra erhverv. Virksomhederne skal derfor selv indgå aftaler med godkendte indsamlere og behandlere af genanvendeligt affald. Fra 1. januar 2010 kan virksomheder bortskaffe sorteret genanvendeligt affald på de kommunale genbrugspladser i en mængde, der svarer til en husholdning. Vejning af affald på Affaldscenter Udholm 5.3 Farligt affald Farligt affald omfatter olie og kemikalier, syre, malingrester, akkumulatorer, øvrige batterier, lak, lim mv. Virksomheder kan aflevere farligt affald til det fælleskommunale selskab Mokana. Dele af de farlige affaldstyper kan afleveres til Miljøbil Erhverv, som afhenter affald 4 gange om året ved et nærmere angivet udsnit af de større virksomheder, som Jammerbugt Kommune fører tilsyn med. Ordninger for erhverv Side 17

18 Regeringens oplæg omkring den nye affaldssektor kan ligeledes få indflydelse på indsamling af farligt affald via Miljøbil Erhverv samt ordningerne under Mokana, da kildesorteret genanvendeligt farligt affald også er omfattet af de indsamlingsordninger, som kommunen ikke fremover kan tilbyde virksomhederne. Meget små mængder farligt affald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser. Batterier kan afleveres i klar plastpose i forbindelse med afhentning af restaffald i den kommunale indsamlingsordning (samme ordning som for private husstande). I forbindelse med den nye batteribekendtgørelse stilles der ikke krav til indsamlingseffektiviteten, men Regeringen Affaldsstrategi fastsætter et krav om 45 % indsamling i Målsætninger og specifikke tiltag 1. Der skal gennemføres informationskampagner overfor erhverv i forhold til korrekt sortering af farligt affald og om de bortskaffelsesmuligheder, der eksisterer. 2. Der skal gøres en særlig indsats i forbindelse med det kommunale miljøtilsyn i forhold til at sikre, at farligt affald håndteres korrekt, og dermed minimerer miljøbelastningen fra bortskaffelsen. 5.4 Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald omfatter tilsmudset affald fra læger, tandlæger, dyrlæger herunder kanyler, medicinrester, papir og servietter med blod mv. I/S Mokana står for indsamlingsordningen og for udlevering af særligt udstyr til opsamling af affaldet. 5.5 Øvrigt affald fra erhverv Øvrigt affald består af diverse andre affaldstyper, som den pågældende virksomhed måtte have, herunder bl.a.: PVC, asbestholdigt affald, beton og tegl, deponeringsegnet affald, forbrændingsegnet affald, have og park affald, imprægneret træ, jord, elektronikaffald og slam. Den nuværende kommunale ordning for tømning af olie og benzinudskillere forudsættes afløst af en ordning, hvor godkendte transportører fra det nationale register forestår tømningen. De kommunale genbrugspladser kan anvendes til aflevering af mindre mængder sorteret affald, mens større mængder skal håndteres af godkendte indsamlere og behandlere Målsætninger og specifikke tiltag 1. Der skal generelt være fokus på, at erhvervsaffald sorteres korrekt ved at indgå dialog med virksomhederne og ved, at der gennemføres informationskampagner om sortering af affald. 2. Der skal sikres tilstrækkelig ressourcer i det kommunale miljøtilsyn således, at tilsynet og vejledningen overfor virksomhederne er optimal. 5.6 Anvisningsordninger Alle virksomheder er pligtige til at bortskaffe forskellige affaldstyper til godkendte behandlere og anvende godkendte indsamlere til transporten. I 2010 oprettes det nationale affaldsregister, og Jammerbugt Kommune skal ikke længere anvise genanvendeligt affald Målsætninger og specifikke tiltag Ingen nye målsætninger eller tiltag. Side 18 Ordninger for erhverv

19 6 Affaldsanlæg, affaldsbehandling og transport De affaldsanlæg og den affaldsbehandling, der er beskrevet i nærværende omfatter: de kommunale genbrugspladser, affald til genanvendelse, affald til forbrænding, affald til deponering og affald til specialbehandling. Endvidere er det nuværende tilhørsforhold til de forskellige affaldsselskaber beskrevet. 6.1 Jammerbugt Kommune og affaldsselskaberne Jammerbugt Kommune er medlem af fire fælleskommunale selskaber. Disse er alle interessentskaber med en varierende kreds af kommuner som ejere, afhængig af, hvilke kommuner, der før kommunalreformen var interessenter i hvert enkelt affaldsselskab. Disse fire selskaber varetager eller udfører opgaver for Jammerbugt Kommune på forskellige felter med henblik på at håndtere affald til forbrænding og deponi, farligt affald og i et vist omfang også står for øvrige indsamlingsordninger. Disse fælleskommunale selskaber er beskrevet i de næste afsnit I/S Reno-Nord, Aalborg Øst Reno-Nord har Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Brønderslev og Jammerbugt Kommune som ejere. For Jammerbugt Kommunes vedkommende er dette med baggrund i tidligere Aabybro Kommune. I/S Reno-Nord har et forbrændingsanlæg i Aalborg Øst samt et deponi i Rærup ved Vodskov og et nedknusningsanlæg for byggeaffald samme sted. Forbrændingsanlægget har en kapacitet på tons affald årligt, hvilket svarer nogenlunde til den nuværende belastning. Reno-Nord har i 2005 udvidet med en ny ovnlinie 4 og planlægger at ibrugtage ovnlinie 3 fra Dermed vil kapaciteten blive tons pr. år. Rærup kontrollerede Losseplads har en restkapacitet på m, hvilket med modtagelse af de nuværende tons årligt svarer til en restlevetid frem til Reno-Nord har dermed restkapacitet til såvel forbrænding som deponering i planperioden. Reno-Nord har p.t. ingen planer om yderligere anlæg eller udvidelser. I/S Reno-Nord Energianlæg Affaldsanlæg, affaldsbehandling og transport Side 19

20 Jammerbugt Kommune er forpligtet til at levere forbrændingsegnet affald og affald til deponering fra kommunale indsamlingsordninger i distrikt Aabybro til Reno-Nord, hvilket i praksis betyder fra ordninger for restaffald, storskrald og genbrugspladserne. Distrikt Pandrup har i 2008 og 2009 leveret forbrændingsegnet affald til Reno-Nord på kontrakt, og efter nedlukningen af deponiet på Affaldscenter Udholm køres deponiaffaldet til Rærup. Jammerbugt Kommunes medlemskab er bindende, indtil gælden er afviklet, hvilket tidligst forventes at være tilfældet om 15 år I/S Renovest, Oudrup ved Løgstør Renovest har Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommune som ejere. For Jammerbugt Kommunes vedkommende er dette med baggrund i tidligere Brovst Kommune. Renovest har et deponi ved Oudrup og samme sted en række faciliteter til behandling af affald, et antal genbrugspladser og materiel til indsamling af diverse affaldstyper. Renovest ejer og driver Brovst Genbrugsplads. Renovest har kontrakt med I/S Aars Varmeværk om affald til forbrænding. Kapaciteten på Aars Varmeværk er begrænset af varmeafsætningen, og der foretages p.t. nedkøling. Kapaciteten kan udvides med en levetidsforlængende investering og udvidelse af fjernvarmenettet. Deponiet tænkes udvidet i to tempi, således at kapaciteten til deponering kan dække behovet ud over Renovest kan dermed i princippet sikre restkapacitet til såvel forbrænding som deponering i planperioden, såfremt Aars Varmeværk iværksætter de nødvendige initiativer. Det er Renovest og ikke Jammerbugt Kommune, der er forpligtet til at sikre forbrændingskapacitet for affald fra distrikt Brovst. Ifølge vedtægterne har Renovest pligt til og eneret på at behandle de affaldstyper, der modtages fra interessenterne, hvilket tolkes som at Jammerbugt Kommune er forpligtet til at levere affald til forbrænding, deponering og genanvendelse til Renovest fra distrikt Brovst. Renovest tolker ligeledes, at samme pligt gælder for affald til forbrænding og deponering fra erhverv. Renovest udfører indsamlingsopgaver for Jammerbugt Kommune på kontrakt. Jammerbugt Kommunes medlemskab er minimum bindende til 31. december I/S Thyra, Thisted Thyra har Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommune som ejere. For Jammerbugt Kommunes vedkommende er dette med baggrund i tidligere Fjerritslev Kommune. Thyra har som eneste opgave at modtage forbrændingsegnet affald fra interessenterne, og Thyra er forpligtet til at viderelevere affaldet til I/S Thisted Kraftvarmeværk. Kapaciteten på Thisted Kraftvarmeværk på tons pr. år er fuldt udnyttet. På grund af anlæggets alder, manglende fremtidig kapacitet og tekniske standard, arbejdes der på at etablere en ny ovnlinie for at sikre værkets fremtidige kapacitet til affaldsforbrænding og varmeproduktion. Kraftvarmeværket har endnu ikke de nødvendige tilladelser til udvidelsen, og da der p.t. ikke er sikkerhed for, at tilladelserne gives, kan Thyra ikke på det foreliggende grundlag sikre forbrændingskapaciteten i planperioden. Jammerbugt Kommune er forpligtet til at levere alt forbrændingsegnet affald fra distrikt Fjerritslev til Thyra, hvilket i praksis vil sige fra ordninger for restaffald, storskrald og Affaldscenter Gøttrup inklusiv omlastet erhvervsaffald. Jammerbugt Kommunes medlemskab er minimum bindende til 1. januar I/S Mokana, Aalborg Øst I/S Mokana løser interessentkommunernes opgaver og forpligtelse inden for håndtering af farligt affald. Mokana har en modtagestation i Aalborg Ø, der fungerer som beredskab for farligt affald i hele interessentområdet. Side 20 Affaldsanlæg, affaldsbehandling og transport

21 Affaldsplan Som følge af Den Nye Affaldssektor kan Mokanas opgaveportefølje blive begrænset til farligt affald til forbrænding, deponering eller specielbehandling samt konsulenttjeneste og beredskab Sammenfatning vedrørende affaldsselskaber og kapacitet Sammenfattende viser tabellerne 4 og 5 Jammerbugt Kommunes rettigheder og pligter i forhold til anlæggene, eksklusiv Mokana. De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i bilag 4. Jammerbugt Kommune står med en større udfordring ved at være interessent i flere affaldsselskaber. Grunden hertil er blandt andet forskelle i rettigheder og pligter, priser m.v., og at det har betydning for kommunens evne til og behov for at styre affaldsstrømmene. Endvidere har Jammerbugt Kommune med den nuværende konstellation ikke sikret behandlingskapacitet for hele planperioden. Jammerbugt Kommune vil derfor hurtigst muligt analysere mulighederne for forenkling af tilhørsforholdene til affaldsselskaberne. Tanker om fusioner kan eventuelt bringe en hurtige løsning på banen. For forbrændingsegnet affald er der styr på kapaciteten i den kortsigtede plan (hvis distrikt Pandrup optages som interessent i Reno-Nord som forventet), men ikke på den lange bane , jf. bemærkningerne om Thyra/Thisted Kraftvarmeværk og Renovest/Aars Varmeværk. Med hensyn til affald til deponi vil distrikt Pandrups forventede optagelse i Reno-Nord sikre deponeringskapaciteten og vil på lige fod med distrikterne Aabybro og Brovst have tilstrækkelig kapacitet i perioden Derimod er distrikt Fjerritslev ikke sikret deponeringskapacitet for nærværende, hverken på kort eller langt sigt, og det skal der arbejdes på. Distrikt Reno-Nord Renovest Thyra Aabybro Brovst Fjerritslev Pandrup Tabel 4: Forbrændingsegnet affald Kapacitet sikret Kapacitet planlagt sikret som interessent Kapacitet på Aars Varmeværk ikke sikret Kapacitet på Thisted Kraftvarmeværk ikke sikret Distrikt Reno-Nord Renovest Thyra Aabybro Brovst Fjerritslev Pandrup Tabel 5: Affald til deponering Kapacitet sikret Kapacitet som fakturakunde ikke sikker Kapacitet planlagt sikret som interessent Kapacitet sikret Kapacitet som fakturakunde ikke sikker Kapacitet som fakturakunde ikke sikker Affaldsanlæg, affaldsbehandling og transport Side 21

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere