Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé"

Transkript

1 Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Et et resumé

2 1. INDLEDNING I 2012 bestilte Rudersdal Kommune Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet, til at lave en analyse af idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Kommune (Idrætsanalysen). Idrætsanalysen var klar i marts 2013 og anbefalede 4 indsatsområder: 1. Børn, Unge og Folkeoplysning 2. Nye brugergrupper 3. Kapacitetsudnyttelse 4. Udearealer Som opfølgning på Idrætsanalysens anbefalinger om indsatsområder blev der efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, der mere konkret og med en høj brugerinvolvering skulle komme med anbefalinger til indsatsområde 2 (nye brugergrupper) og 3 (kapacitetsudnyttelse). 2. FORMÅL I forbindelse med konkretiseringen af indsatsområde 2 og 3 blev følgende formål vedtaget: Det igangværende projekt omfatter udlån og anvendelse af idrætsfaciliteter og har til formål at skabe en udvikling, der vil medføre en bedre kapacitetsudnyttelse og fleksibilitet. Det er desuden hensigten at skabe et fundament og et administrationsgrundlag, som kan danne grundlag for udvikling af et digitaliseringsprojekt, som kan komplimentere borgernes behov for anvisning til og booking af kommunale faciliteter. Opgaven bestod således, i at komme med anbefalinger til retningslinjer for bedre kapacitetsudnyttelse, anbefalinger til hvordan nye brugergrupper i højere grad anvender de kommunale anlæg og anbefalinger til hvilke funktioner der bør være i et omfattende kommende nyt digitaliseringssystem i forhold til booking af lokaler/faciliteter. I forhold til en bedre kapacitetsudnyttelse vil regler og retningslinjer spille en væsentlig rolle. 2

3 3. METODE Arbejdets organisering Nedenstående figur viser, hvordan arbejdet har været organiseret. Organiseringen afspejler ønsket om input fra brugere og en politisk behandling. Figur 1. Organiseringen af projektet. Afgrænsning af faciliteter og brugergrupper Arbejdsgruppen og koordinationsgruppen definerede indledningsvis faciliteter og brugergrupper. Faciliteter: Faciliteterne blev inddelt i 8 grupper som også var gældende i Idrætsanalysen: 1. Store Idrætshaller (minimum 800 m2, størrelsen på en håndboldbane fx Holtehallerne) 2. Små idrætshaller ( m2, fx Sjælsøhallen) 3. Idrætslokaler (op til 299 m2, fx en gymnastiksal med 1 badmintonbane) 4. Svømmehaller (minimum 25m bassin) 5. Specialidrætsfaciliteter (fx squashbane eller udendørs tennisbane) 6. Motionscentre (typisk et fitnesscenter med fleksibilitet i forhold til åbningstid og aktiviteter) 7. Klublokaler (fx fælles klublokaler på idrætsanlæg eller en forenings eget lokale) 8. Naturen (fx RudersdalRuten og aktivitetsoaser, men kan også være mere ubearbejdede områder, som parker, skove og grønne arealer) 3

4 Brugergrupper: De brugergrupper der er relevante for projektet blev defineret som: 1. Foreninger 2. Kommunens aktiviteter 3. Selvorganiserede 4. Interesseorganisationer 5. Idrætsevents 6. Nye aktiviteter og brugergrupper 7. Virksomheder Hvis der laves en kobling mellem faciliteterne og brugergrupperne, kan der laves 8 (facilitetstyper) x7 (brugergrupper) = 56 handleplaner for brugergruppers anvendelse af faciliteter. Der kan eksempelvis laves handleplaner for idrætsevents og store idrætshaller. Brugerinddragelse 29. september 2014 blev der afholdt en kick off workshop med mere end 60 deltagere fra især idrætsforeninger, men også repræsentanter for kommunale aktiviteter og selvorganiserede. 11 af deltagerne valgte at fortsætte i en brugerreferencegruppe (ekstern referencegruppe) med deltagelse i tre efterfølgende arbejdsmøder. Derudover har koordinationsgruppen haft møde med kommunale medarbejdere tilknyttet idrætsområdet (intern referencegruppe) for også at få input fra denne gruppe. 4. ANBEFALINGER ANGÅENDE NYE BRUGERGRUPPER Traditionelt har foreningerne nærmest haft eneret på brugen af de kommunale idrætsfaciliteter i Danmark og også i Rudersdal. Foreningerne har derfor også reelt været dem der har bestemt udbuddet af aktiviteter i de kommunale faciliteter. Den kommercielle sektor (primært fitness centrene) har de sidste 20 år oplevet en rivende udvikling i Danmark ved at organisere sig andeledes i form af at tilbyde fleksible træningstider og fleksibelt valg af aktivitet. Idrætsorganisationerne har prøvet at imødekomme efterspørgslen på fleksibilitet bl.a. ved at oprette foreningsfitness og nogle kommuner er begyndt selv at tilbyde en række aktiviteter med fleksible træningstider og til enhedspris i stil med fitnesscentrene. Nogle Idrætscentre kan her overgå fitnesscentrene i aktivitetstilbud, eksempelvis Vejen Idrætscenter og Fredericia Idrætscenter, hvor der ofte samarbejdes med foreninger om aktiviteter, og hvor der fx også tilbydes brug af svømmehal. Der er ofte tale om selvejende Idrætscentre der modtager et årligt tilskud fra kommunen og så selv løbende udvikler nye aktiviteter i samarbejde med foreninger eller timelønsansatte efter behov. I Rudersdal er det p.t. muligt at booke Squashbaner og tennisbaner og der har været afholdt åben hal på fredage, rulleskøjtedag, wellness aftener og der har været svømning for overvægtige. P.t er der ingen kommunale aktiviteter og som det påpeges i idrætsanalysen er der basis for åbning for nye brugergrupper. Derfor fremkommer nedenstående anbefalinger. 4

5 1. Anbefaling om åbning af faciliteter for selvorganiserede udøvere og andre ad- hoc brugergrupper (ingen nuværende retningslinjer) Det anbefales at åbne faciliteterne for selvorganiserede udøvere og grupper samt øvrige brugergrupper, under hensyn til de eksisterende brugergrupper (primært foreninger). Det anbefales indledningsvis at skabe aktivitet i ledige tider. Det skal være tydeligt i forbindelse med booking/brugen hvilke regler og retningslinjer der gælder, fx i forhold til betaling. Der kan være tale om forskellige grader af fri tilgængelighed. Nogle faciliteter skal måske være frit tilgængelige i visse perioder og andre skal måske være frit tilgængelig hele tiden. Graden af tilgængelighed afhænger også af en vurdering af om det enkelte anlæg er egnet til fri tilgængelighed, herunder vurderingen af evt. øgede driftsomkostninger fx som følge af hærværk. En anden form for tilgængelighed er forslag 6 under anbefalinger til bedre kapacitetsudnyttelse, hvor tilgængeligheden styres via et nøglekort og hvor man derved ved hvem der bruger anlægget. Eksempel: En gruppe borgere ønsker at benytte et ledigt lokale tirsdag morgen kl Anbefalinger til åbning af muligheder for brugerinnovation (ingen nuværende retningslinjer) Det anbefales at fremme innovationen i et tæt samarbejde med brugergrupper. Det undersøges om de eksisterende brugergrupper ønsker regelmæssig brugerinnovation fx med årlige innovationsmøder, som kan supplere arbejdet i de eksisterende brugerråd. En brugerinvolvering med inddragelse i forhold til nye tiltag understøtter målet om bedre udnyttelse af faciliteter. Eksempel: En gruppe unge ønsker at afprøve en ny idræt med inspiration fra internettet. Gruppen eller repræsentanter indgår i innovationsworkshoppen, og får eventuelt stillet faciliteter til rådighed. 3. Anbefaling til igangsætning af kommunale aktivitetstilbud Det anbefales at kommunen ved initiering og facilitering supplerer de eksisterende aktiviteter. Det kan ske ved at de enkelte anlæg ansætter instruktører der kan stå for forskellige former for aktiviteter målrettet voksne og/eller inaktive grupper. Aktiviteten kan forgå på nogle af de ledige tidspunkter (indendørs), eller der kan laves udendørsaktiviteter hvor det ofte kan foregå uden en booket facilitet. 5. ANBEFALINGER TIL BEDRE KAPACITETSUDNYTTELSE Idrætsanalysen fremkom med en række forslag til hvordan der kan sikres en bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne. Forslagene skal sammen med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af faciliteterne. 5

6 Arbejdsgruppen anbefaler følgende: 1. Afmeldekultur (skærpelse af eksisterende regler) Det anbefales at brugere ved gentagne fravær (fx 3 gange) af bookede tider mister den tildelte tid (indendørs og udendørs). Efter anden udeblivelse tilsendes en skriftlig advarsel. Eventuelt frigjorte tider som konsekvens af ovenstående tilbydes andre brugere. Eksempel: En forening er udeblevet fra en tildelt træningstid 3 gange (skriftlig advarsel efter 2. udeblivelse) og mister sin tid. 2. Kriterier for tildeling af tider (skærpelse af eksisterende regler) For at sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne anbefales det at revidere de gældende retningslinjer for tildeling af tider. Nogle af tildelingskriterierne skal medtages ifølge Folkeoplysningsloven og andre kan medtages. Tildelingen af tid kan eksempelvis afhænge af: alder, elite/bredde, normalidræt/handicap, antal udøvere og antal turneringshold. Alder: I forhold til tildeling af tider fremgår det af Folkeoplysningsloven at børn prioriteres før voksne. Der findes i Rudersdal eksempler på at børn/unge træner forholdsvis sent og for at undgå/minimere dette anbefales det at prioritere eftermiddagstider til børn/unge. Elite: Inden for idrætsområdet er der stor forskel på hvor ofte der trænes afhængigt af idrætsgren, niveau og traditioner. Det anbefales at det fortsat skal være muligt at træne meget, hvis man tilhører et elitemiljø eller er eliteidrætsudøver. Det anbefales at der i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige retningslinjer for tildeling af tid, laves en definition på hvem der vil have mulighed for at få mere tid. Et elitebegreb kan fx være at man deltager på højeste niveau (øverste række) indenfor senior eller ungdomsidræt. Handicappede: Handicappede har ifølge Folkeoplysningsloven fortrinsret til lokaler der er egnede for aktiviteter for handicappede. Der er ikke kendskab til at der er udfordringer i Rudersdal i forhold til dette, også fordi der er tale om en forholdsvis lille gruppe. Antal udøvere: I forhold til for hvor mange deltagere en given aktivitet skal have for at det berettiger til at kunne bruge en facilitet anbefales det at lave retningslinjer for dette. Det synes især relevant for de faciliteter der oplever en stor efterspørgsel, mens det er mindre relevant hvis der er megen ledig kapacitet. Det kan fx være sådan at der skal være et forholdsvis stort antal deltagere på de attraktive tider, mens der er i ydertiderne tillades et mindre antal. Det kan også være at der skal være forskel på kravet om antal deltagere i forhold til den enkelte aktivitet. Der er tale om en svær balance, hvor man på den ene side gerne vil have at så mange brugere som muligt får glæde af faciliteterne, på den anden side skal undgå at der opstår tomme lokaler fordi en brugergruppe formelt er for lille til at få tildelt tiden. Det anbefales især at lave minimumskrav for brugen af de store idrætshaller 40x20 haller, men også andre faciliteter/tider hvor der er stor søgning. 6

7 Antal turneringshold: De foreninger/idrætter der har turneringshold vil have et større behov for tider end andre hold, idet der også skal bruges tid til afvikling af turneringer. Det anbefales at der tages hensyn til dette i forbindelse med tildeling af tider. Testfase Det anbefales at der i samarbejde med udvalgte foreninger/foreningstyper gennemføres en testfase varende 1 år, for herigennem at få optimeret kriterierne for tildeling af tider. I testfasen anbefales det at retningslinjerne afprøves indenfor få idrætsgrene sådan at der kan komme tilbagemelding i forhold til de parametre der tænkes at have indflydelse på tildeling af tider. Efter 1 år evalueres forsøgsordningen. Eksempel (elite): En forening med status af eliteidrætsforening kan tildeles flere tider end hvis der ikke var tale om elite, da eliteudøvere har behov for mere træning for at kunne konkurrere på eliteniveau. P.t. har Rudersdal følgende elitehold (senior): Holte IF (volleyball), Sigma Swim, Birkerød Squashklub, Søllerød Golddiggers (Amerikansk Fodbold) og Birkerød Tennisklub. Eksempel (antal deltagere): Hvis en håndboldklub skal have en 40x20 hal kl , skal der minimum være 20 aktive. 3. Anbefalinger til samling af aktiviteter Det anbefales at samle udvalgte aktiviteter på bestemte faciliteter, hvor dette samlet set kan frigøre mere plads til idrætten, og hvor faciliteten er egnet til de pågældende aktiviteter. En samling af aktiviteter kan dels betyde at der fyldes op, hvor der er ledig kapacitet og de foreninger der samles et nyt sted vil i nogle tilfælde efterlade attraktive tider for andre aktivitetsudbydere - primært foreninger. Der findes foreninger der gerne vil flytte, men der er også nogle som ikke vil flytte fx fordi medlemmerne får længere transport, det bliver sværere at opretholde et klubliv eller de nye faciliteter er dårligere. Eksempel (kampsport): boksning, karate, jiu-jitsu og kickboksning samles i Sjælsøhallen. En sådan samling vil gøre at mange redskaber/rekvisitter kan blive fremme og bruges af næste forening (fx måtter og sandsække). Herved sparer foreningerne tid til at opsætte og nedtage rekvisitter og derved frigøres der mere tid til selve træningen, ligesom deres oprindelige træningssted kan bruges af andre. Eksempel (badminton): Der er ledig kapacitet i Birkerød Badmintonhal. Hvis motionsbadminton fra Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg flyttes til Birkerød Badmintonhal kan der frigives timer på Rudegaard og Rundforbi. 7

8 Eksempel (Håndbold): Aktiviteten håndbold (fra U14), hvor der benyttes harpiks til træning, kan samles i Birkerød Idrætscenter (multihallen) og medføre, at der frigives timer på Rudegaard Idrætsanlæg. Den eksisterende kapacitet udnyttes derved bedre, idet den ledige kapacitet i Birkerød Idrætscenter udnyttes hvorved der frigøres tid på Rudegaard, samtidig frigøres der mere tid på Rudegaard, idet der ikke længere skal vaskes med harpiksfjerner inden andre aktiviteter som badminton og volleyball kan komme til. 4. Anbefalinger til nyt fordelingsskema (Ansøgningsskema for tildeling af tider) Til brug for fordeling af tider skal foreninger der ønsker at låne kommunale faciliteter udfylde et ansøgningsskema. For at sikre en bedre/nemmere fordeling er der et ønske om ændringer i ansøgningsskemaet. Det anbefales at ansøgningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger: Foreningens navn Foreningens kundenummer (kommunalt tildelt nummer) Kontaktperson Adresse Kontaktoplysninger ( og telefonnummer) Angivelse af ansøgningsfrist Angivelse af sæsonens varighed Navn på skole eller anlæg hvor der søges om tid Navn på det ansøgte lokale eller den ansøgte bane Ønsket ugedag Ønsket klokkesæt (fra og til / nye varianter) Ønskede datoer (startdato og slutdato) Aktivitet Aldersinddeling 0-12, 13-18, 19-24, 25-59, 60+ Handicapaktivitet Henvisning til: Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. Er der tale om et turneringshold 5. Anbefalinger til tidsrummet kl Folkeoplysningsloven indeholder nogle anvisninger/vejledninger i forhold til anvisning af lokaler og udendørsanlæg. I forbindelse med denne rapport er det kommet frem at flere børn/unge har træningstider ret sent om aftenen, mens de voksne træner om eftermiddagen. Det er ikke nødvendigvis fordi foreningen ikke har en tidlig tid, men fordi foreningen prioriterer de voksne så børnene må træne sent. Folkeskolereformen har betydet at børn generelt får senere fri fra skole og det betyder typisk at tiden fra som flere foreninger benyttede til ungdomstræning nu ikke længere kan anvendes. 8

9 For at imødegå ovenstående anbefales at tidsrummet mellem kl og forbeholdes børn under 13 år. Såfremt der ikke er ansøgere inden for denne aldersgruppe kan tiderne tildeles andre ansøgere. Konkret anbefales: Børn 0-12 år har fortrinsret i tidsrummet mellem kl , efterfulgt af unge år, og seniorelite. Det anbefales også at overveje kortere træningspas, eksempelvis 45 minutter for mindre børn, for derved at skabe mulighed for flere aktive. Endelig kan der nogle steder etableres rumadskillelser for flere samtidige aktiviteter. Eksempel: Foreningerne skal sørge for at alle medlemmer over 24 år som udgangspunkt først kan træne efter kl. 19. Foreninger der søger, og bliver tildelt tid til børn og unge, kan ikke bruge denne til ældre medlemmer. 6. Anbefalinger vedrørende implementering af nøglekort i udvalgte faciliteter Der har eksisteret flere nøglekort systemer i kommunen og det er besluttet at benytte ét system for at gøre det lettere for brugere og administratorer. Der anbefales en fortsat anvendelse og udbygning af nøglekort på udvalgte faciliteter i forhold til de muligheder der er og måtte opstå i forbindelse med de reviderede regler for tildeling af tid. Adgangen bør tage udgangspunkt i en aftale der indeholder rettigheder og pligter, herunder forhold omkring ankomst, brug, aflevering, pris og forsikringsforhold. Eksempel: Birkerød Gymnastik- og Trampolin Forening indgår en aftale om brug af nøglekort i forbindelse med træning på Birkerød Skole. Nøglekortet gælder til hal, omklædning, musikanlæg og depot. 7. Anbefalinger i forhold til skolereformen og kapacitetsudnyttelsen Rudersdal Kommune har kortlagt at folkeskolereformen indtil videre, har betydet en nedgang i antal ungdomsmedlemmer for en del foreninger. Det skyldes primært at de tidlige eftermiddagstimer ikke længere kan bruges samt at en del børn/unge er mere trætte end tidligere når de kommer fra skole. Skolereformen kan også på anden måde være en udfordring i forhold til ønsket om en bedre udnyttelse af kapaciteten. Når foreningerne søger om indendørs tid, er det ukendt hvornår de enkelte årgange får fri de enkelte dage, og der kan være forskel fra skole til skole og fra år til år. Måske vælger nogle skoler at have lange og korte dage, og hvis ikke foreningerne har kendskab til dette når de ansøger om tid, kan det betyde at der opstår ledig tid og at kapaciteten ikke udnyttes optimalt. Det anbefales at skolelederne eller den centrale skoleledelse i god tid inden foreningerne søger om tider meddeler, hvornår de enkelte årgange kan forventes at have fri det kommende skoleår. 9

10 Såfremt skolerne beslutter faste sluttidspunkter for forskellige årgange behøves der naturligvis ikke en årlig udmelding. Det anbefales at skolerne koordinerer, således at eksempelvis indskoling, mellemtrin og udskoling har fri på samme tidspunkt, idet foreningerne så kan planlægge efter dette. 6. ANBEFALINGER VEDRØRENDE IMPLEMENTERING AF ONLINEBOOKING OG EFTERFØLGENDE DIGITALISERINGSPROJEKT Rudersdal Kommune vil gerne optimere brugen af digitalisering for at gøre det nemmere for foreninger og andre brugere at benytte kommunens faciliteter. Digitale løsninger kan både understøtte rekruttering af nye brugergrupper (fx selvorganiseredes booking af faciliteter) og en bedre udnyttelse af kapaciteten (ledig tid synliggøres og kan bookes). Det vil være hensigtsmæssigt hvis kommunen har så få systemer som muligt (gerne et) som kan anvendes til en række forskellige funktioner i forbindelse med de kontaktflader der er mellem foreninger og andre brugere på den ene side og kommunen på den anden. Onlinebooking vil være en del af et større digitaliseringsprojekt. Det anbefales at et kommende digitaliseringsprojekt bør indeholde følgende muligheder i forbindelse med onlinebooking: Nem adgang til bookingportal Nem oprettelse, booking, betaling og bekræftelse Nem søgning på ledige faciliteter, aktiviteter, lokaler m.m. Fakta om kommunens lokaler, herunder størrelse, egnethed til forskellige aktiviteter, udstyr, evt. billeder af lokalet Kontakt til foreninger. Hvis brugeren søger en aktivitet bør der fremkomme en liste med foreninger der tilbyder aktiviteten Kontaktoplysninger til anlæggenes personale med træffetider Kompatibilitet med kommunens andre IT-løsninger Mulighed for vedhæftede filer. Fx børneattester ved booking (foreninger) Administratorernes værktøjskasse. Administrator skal oprette, slette og ændre bookinger og føre statistik over brugen af systemet og anlæggene Godkendelse af bookinger. Bookingansøgninger over en periode skal godkendes af Administratorerne Koder. Der kan være kodelås på visse anlæg hvor brugeren ved booking kan få tilsendt en kode (via mobil) og låse sig ind 10

11 RUDERSDAL KOMMUNE KULTUR Øverødvej 246 B 2840 Holte Tlf Fax Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter. 1. Giver analysen os den viden vi har brug for, som grundlag for den kommende plan?

Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter. 1. Giver analysen os den viden vi har brug for, som grundlag for den kommende plan? Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter Afholdt onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17:30 21:30 i Hvalsø Kulturhus. Der var ca. 55 deltagere, repræsenterende Halbestyrelsen, brugerråd,

Læs mere

Projekter i Kultur procespapir

Projekter i Kultur procespapir Projekter i Kultur procespapir 1. Præsentation Idé Idræt i Forandring - Bedre kapacitetsudnyttelse Hvor kommer idéen fra? Idrætsanalysen fra marts 2013. KFU godkendte 11.09 2013 handleplan i forhold til

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Dette er en vejledning til jer, der vil søge tider på udendørsfaciliteter sæson 2015-17. Vejledningen indeholder: Vigtig information om ansøgningsrunden

Læs mere

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Holte Idrætsforening Kongevejen 464 2840 Holte Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 2840 Holte Holte, 19. august 2015 Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Resumé Holte

Læs mere

Idan Lynge Idrætsanlæg

Idan Lynge Idrætsanlæg Lynge Idrætsanlæg anno 2016 2 x Idrætshaller, den nye kan opdeles (1975 / 2009) 1 x højdejusterbar grav m. springmåtte under halgulvet (2009) 1 skydekælder m. 6 stk. 15m. Baner 1 x velfungerende cafeteria

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN Peter Forsberg Analytiker e: peter.forsberg@idan.dk BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN? Oplæg på Anleggskonferanse i Hordaland d. 25. februar 2016 DISPOSITION FOR OPLÆGGET Ultrakort om Idrættens

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.kulturogfritid.kk.dk

Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.kulturogfritid.kk.dk FORDELINGSREGLER FOR SVØMMEFACILITETER 2013-15 6. SVØMME- OG BADEANLÆG De københavnske svømme- og badeanlæg stilles til rådighed for mange brugergrupper kommunale og private skoler, folkeoplysende foreninger,

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter

SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter TræningsPavillonen - udendørs platform for træning og samvær Erfaringer og muligheder NaturStadion - TræningsPavillonen - SportVenture

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER

Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER Udarbejdet af DGI huse og haller med stor hjælp fra hallernes interessenter Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten www.dgihuseoghaller.dk Telefon: 79 40 40 40

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19 Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Appendiks 2. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Appendiks 2. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Appendiks 2 Helhedsplan på idrætsområdet Hvidovre Kommune Notater fra møder 1. Opstartsmødet, den 13. april 2015 2. Workshop med foreningerne der benytter inde-faciliteter, den 2. juni 2015 3. Hvidovre

Læs mere

Referat af temamøde i Elite- og Talentrådet

Referat af temamøde i Elite- og Talentrådet Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af temamøde i Elite-

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

FORENINGENS BENYTTELSE AF TUMLESALEN ALTERNATIVE MULIGHEDER, HVIS BØRNEHAVEN/SFO RYKKER IND I BLOK A

FORENINGENS BENYTTELSE AF TUMLESALEN ALTERNATIVE MULIGHEDER, HVIS BØRNEHAVEN/SFO RYKKER IND I BLOK A SAMMENDRAG Idrætsforeningen har omfattende aktiviteter og anlæg i Tumlesalen i Blok A, som er omfattet af ejendomsstrategien. Aktiviteterne er motionstilbud på 20+ timer om ugen, og anlæggene er en tilbygning

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Et aktionsforskningsprojekt udført i et samarbejde mellem Bakkeskolen, Hørning, og Syddansk Universitet.

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Notat om takster på folkeoplysningsområdet 2013

Notat om takster på folkeoplysningsområdet 2013 o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 5. december 2012 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: Helen.Rosager@norddjurs.dk Journalnr.: 11/9575 Notat om takster på folkeoplysningsområdet

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier

Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier Tennis Club Odense har, hvis TCO ønsker det, brugsret til 2 baner Klubber uden egne indendørs tennisbaner har fortrinsret til leje af baner før klubber med egne

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Danske idrætsforeningers sociale kapital

Danske idrætsforeningers sociale kapital Danske idrætsforeningers sociale kapital Demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde Oplæg ved lancering af bogen Samfundets idræt Onsdag den 29. januar 2014 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Conventus brugermanual

Conventus brugermanual Conventus brugermanual En hjælp til den nye bruger Annette Sperling 13 Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Arkiv... 4 1.2. Adressebogen... 4 1.3. Finans... 4 1.4. Administration... 4 2. Oprettelse af foreningen...

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Holtet Idrætsforening Aalborgvej 212 9362 Gandrup CVR-nr: 27076610 post@holtetif.dk www.holtetif.dk Gandrup, den 25. januar 2016 Ansøgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

08. Maj 2013 Klaus Frejo Klausfrejo@me.com Copyright: Må ikke anvendes uden skidlig Elladelse

08. Maj 2013 Klaus Frejo Klausfrejo@me.com Copyright: Må ikke anvendes uden skidlig Elladelse Frem%dens idrætsanlæg på Bornholm - debata7en 08. Maj 2013 Min Baggrund Formand for Aalborg Basketball Klub Sportschef ved Viborg Sport Direktør for Viborg GolElub Underviser i ledelse ved DIF Underviser

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa

Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrættens udfordringer og tendenser Visionsworkshop for Hal 3 i Aabenraa Henrik H. Brandt, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter Aabenraa, den 22. januar

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Forandringsproces i Vejen Kommune Indhold 1. Baggrund 2. Krav om forandringer 3. Tilrettelæggelse af en involverende proces 4. Potentialer og idekataloger 5.

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen organisationen aktiviteterne faciliteterne som tog sin begyndelse i 2008, hvor det blev

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Den åbne skole DGI Institutionsidræt

Den åbne skole DGI Institutionsidræt Den åbne skole DGI Institutionsidræt Navn Navnesen Skolereform og folkeskoler, hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse! 45 minutters bevægelse

Læs mere