Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341 af 10. maj Grundforløb i erhvervsuddannelserne BEK nr. 855 af 21/ , Bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk designer. Betegnelse Grundforløbet Periodens længde Fra 40 til 60 uger Udgave Den 1. januar 2004 Revideret den Den 1. januar 2006 Ansvarlige for udarbejdelsen Henning Jørgensen og Niels Arne Madsen Medvirkende lærer Leo Kim Andersen Side 1 af 11

2 Lokal undervisningsplan... 1 Skoledel... 1 Indledning... 4 Læsevejledning...4 Strukturen i grundforløbet... 4 Definitioner...4 Revision af undervisningsplanen...6 Skolen...6 Samarbejde med andre skoler...6 Samarbejde med virksomheder...6 Informations- og kommunikationsteknologi...6 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...6 Kompetencer og kvalifikationer...6 Skolen fysiske rammer...7 Faglig erhvervsrettet og studierettet påbygning...7 Valgfrie specialefag...7 Uddannelsen... 7 Relevante love og bekendtgørelser...7 Retningslinier vedrørende prøver, karaktergivning og bedømmelse...7 Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne... 8 Generel del...8 Tidspunkt for bedømmelse...8 Standpunktskarakterer...8 Dokumentation...9 Regler for prøver skolen foranstalter...9 Skolens procedure for bedømmelse af eleverne i grundforløbet...9 Tidspunkter for vurderingerne...10 Skolevejledning og skolebevis...10 Procedure for elever, der ikke består de enkelte fag eller opnår en samlet gennemsnitskarakter Retningslinier i forbindelse med supplerende undervisning...10 Side 2 af 11

3 Regler for sygeeksamen, omprøve og lignende Skolens praksis vedrørende meddelelser og oplysninger til virksomheder, forældre og vejledere Praksis vedrørende samarbejdet med praktikstederne Fraværsregistrering...11 Indkaldelsesprocedure...11 Lærerroller og teamkompetencer Side 3 af 11

4 Indledning Denne undervisningsplan dækker grundforløbet indenfor teknologi og kommunikation Læsevejledning. Skoledel Undervisningsplanen er lavet således at der er en overordnet principiel del der beskriver den måde skolen har valgt at udfolde uddannelsernes grundforløb på samt henvisninger til relevante regelsamlinger ( love, bekendtgørelser). Derudover vil der være henvisninger til relevante links på Internettet. Strukturen i grundforløbet Strukturen følger anvisningerne i bekendtgørelsen, og er beskrevet under undervisningsdelen. Definitioner I undervisningsplanen bruges der følgende betegnelser. Målpinde En målpind er den mindste enhed (mål), som fra centralt hold er fastlagt via uddannelsesbekendtgørelsen. Delmålpinde En delmålpind er en opsplitning af målpindene. Delmålpinde forekommer ikke i elevplan, da det teknisk ikke er en god løsning. Delmålpindene fremgår af elevernes kompetenceskemaer. Kurser Temaforberedende kurser kan indeholde emner der er direkte relaterede til det overordnede tema. Kompetenceforberedende kurser behandler emner der understøtter et kommende tema, hvor eleven opnår de kompetencer der er indeholdt i uddannelsen. Opsamlende kurser er beregnet til afrunding af emner, opsamling, evaluering samt skabe mulighed for at elever der ikke har nået deres kompetencer, kan nå dem. Eleven præsenteres for opgaver der har skal og må karakter. Skal-opgaver skal løses fordi de er direkte kompetencegivende, hvorimod må opgaver kan løses som udfordring eller faglig fordybelse. Projekter: Projekterne er bygget op, således at eleven kan udfordres fagligt, personligt og pædagogisk. I alle projekter er der formuleres handlingsorienterede faglige mål, personlige mål og niveauer i måden at arbejde på. Projektarbejdsformen deles ind i 3 niveauer alt efter hvor fortrolig eleven er med arbejdsformen. Niveau 1 er for den elev der ikke har prøvet arbejdsformen før, eller den elev der ikke føler sig parat til større selvstyre. Læreren fungerer meget som vejleder, støtteperson og indpisker, hvis det er nødvendigt. Der er en høj grad af lærerstyring på niveau 1. Niveau 2 er med en større grad af selvstændighed i arbejdet, eleven arbejder med faglige opgaver med mere udfordring. Side 4 af 11

5 Niveau 3 - projekt er for den elev, der er helt fortrolig med projektarbejdsformen, og bruger underviseren som vejleder. Opgaver af opsamlende karakter Ved afslutning af hver læringsaktivitet kan der være målpinde eller delmålpinde som eleven ikke har opnået. For at sikre, at eleven kan fortsætte på hovedforløbet kan underviseren sammen med eleven finde opgaver eller forløb, eleven skal løse for at opnå kompetencen. Obligatoriske forløb På elevplan fremgår, om forløbet( læringsaktiviteten) er obligatorisk, hvilket vil sige, at den ikke kan fravælges eller erstattes af andre læringsforløb. Valgfrie forløb Er læringsaktiviteter som eleven kan vælge ekstra for at udvide sine kompetencer, altså aktiviteter der bygger ovenpå målpindene. Alternative forløb Alternative forløb er flere sideløbende forløb der kan indeholde samme målpinde, men hvor målpindene kan opnås på forskellige måder. Individualisering Med individualisering menes elevens mulighed for at vælge inden for de rammer der af skolen er lagt. Det betyder at en læringsaktivitet udbydes med individualisering på: Mål Bekendtgørelsens slutmål er mindstemålet. Der kan være elever der skal udfordres udover dette eller som skal igennem flere delmål førend man kan opfylde slutmålet. Indhold - Eleven skal have mulighed for at arbejde med det indhold der udfordrer eleven. Varighed - Nogle elever kan gennemføre en læringsaktivitet på kortere eller længere tid end det fastsatte. Organisering - Det vil fremgå af læringsaktiviteten, om den kan løses selvstændigt eller sammen med andre. Side 5 af 11

6 Revision af undervisningsplanen Revision af den overordnede undervisningsplan foretages når et samlet udbud af læringsaktiviteter på en uddannelse er gennemført og evalueret. Der tages udgangspunkt i elevernes og undervisernes evalueringer. Eller når der sker bekendtgørelsesmæssige ændringer. Skolen Samarbejde med andre skoler IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole har ikke indgået formelle samarbejdsaftaler, men elever der vælger struktør uddannelsen vejledes videre til andre skoler. Samarbejde med virksomheder På grundforløbet er der ikke indgået aftaler med eksterne virksomheder. Informations- og kommunikationsteknologi Skolen har udviklet en IT strategi som sikre at eleverne har adgang til PC er overalt i afdelingen. Pædagogiske og didaktiske overvejelser IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole har i strategiplanen formuleret visionen for skolens arbejde. Skolen ønsker at gå fra at være leverandør af efterspurgte uddannelser til at være samarbejdspartner med sigte på de uddannelsessøgende, arbejdsmarkedet og samfundets behov for kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det betyder at pædagogikken er målrettet, således at skolen ændre status fra træningsskole til en kompetenceskole. Det betyder at det er de uddannelsessøgende der er i centrum for den pædagogiske ramme. De pædagogiske elementer i reformen er grundlaget i den pædagogiske ramme. Kompetencer og kvalifikationer På IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole arbejder vi med begreberne kompetencer og kvalifikationer. Med det mener vi at en kompetence er udtryk for den måde en elev bruger sine kvalifikationer på til at løse en bestemt opgave eller problemstilling. Det betyder at vi både forholder os til det faglige og det personlige plan. Forskellige fag - kompetencemål Gennem arbejdet i grundforløbet, får eleverne mulighed for at udvikle en række faglige og personlige kvalifikationer. De personlige kvalifikationer, som er forbundet med områdefagene og grundfagene er: Samarbejdsevne Ansvarlighed Selvstændighed Iværksætterevne Fleksibilitet Parathed vedrørende anvendelse af IT Engagement. Side 6 af 11

7 Skolen fysiske rammer Undervisningen er placeret i gode undervisningsfaciliteter på Boulevarden 19E, hvor der er faciliteter der tilgodeser elevens muligheder for at tilegne sig spidskompetencer. Faglig erhvervsrettet og studierettet påbygning Eleverne har muligheder for at deltage i studierettet påbygning som grundforløbseleverne. Valgfrie specialefag Eleverne tilbydes valg mellem de to valgfrie specialefag der er beskrevet i bekendtgørelsen. Af yderligere tilbud efter bekendtgørelsens 13 stk. 3 udarbejdes der et udbud i samarbejd med det lokale uddannelsesudvalg, der tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedsuddannelserne for området. Uddannelsen Relevante love og bekendtgørelser LBK nr. 724 af 25/07/2000 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Nr juli 2001 Grundfagsbekendtgørelse BEK nr. 855 af 21/ , Bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk designer Retningslinier vedrørende prøver, karaktergivning og bedømmelse Ved afslutningen af et projekt, opgave, tema eller andre typer af opgaver, gives en delkarakter i de målpinde der har indgået i læringsaktiviteten. Ved afslutningen af et grundfag, område fag, hvor der ikke er eksamen, gives en standpunktskarakter. Eleven skal opnå karakteren 6 i gennemsnit i grundfag og karakteren 6 i hvert et område og specialefag. Ved bedømmelse af afsluttende projekter i grundforløbet, hvor der deltager eksterne repræsentanter, er det læreren der suverænt fastlægger niveauet i bedømmelsen. Det er lærerteamet, der laver en samlet vurdering af eleven. Det er kontaktlæreren, der med eleven laver aftaler omkring udviklingen i forhold til uddannelsen som helhed. Det er lærerteamet og den enkelte faglærer, der vejleder eleven i faglige og personlige mål relateret til undervisningen. Der henvises til bekendtgørelsens kapitel 4. Side 7 af 11

8 Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole for indgangsvejene Mekanik, transport og logistik Håndværk og teknik Bygge og anlæg Jord til bord Teknologi og kommunikation Bedømmelsesplanen tager udgangspunkt i hovedbekendtgørelsens afsnit om bedømmelse af elever, prøver og beviser mv. Bedømmelsesplanen for hovedforløbet, indeholder også regler om udstedelse af grundforløbsbevis, fordi helhedsvurderingen kan stille krav til elevens valg på hovedforløbet. 31 Skolen foretager en løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt i henhold til reglerne i uddannelsen 32 På grundlag af reglerne om uddannelsen fastsætter skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg en bedømmelsesplan, der indgår i den lokale undervisningsplan. Skolevejledning og skolebevis 33 Ved afslutningen af det enkelte skoleophold udsteder skolen en vejledning (skolevejledning) efter reglerne i bekendtgørelse om elevers og praktikvirksomheders restforhold mv. i erhvervsuddannelser. 34 Når den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse er gennemført, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) for skoleundervisning. Beviset udleveres til eleven ved skoleopholdets afslutning. Generel del Mål der lægges til grund for bedømmelsen Målene for grundfag, områdefag og specialefag i de respektive bekendtgørelser er udgangspunkt for bedømmelserne. Det vil fremgå af læringsaktiviteterne hvilke målpinde der bedømmes hvornår. Tidspunkt for bedømmelse Bedømmelse finder sted efter afslutningen af en skoleperiode eller afslutningen af grundforløbet. Bedømmelsen har karakter af en helhedsvurdering ( faglige, metodiske og personlige kompetencer) af elevens standpunkt i forhold til de mål og niveau der er opsat for den del af uddannelsen som eleven afslutter. Eleverne evaluerer skolen og undervisningen hver 5. uge. Dette foregår via skolens interne evalueringssystem ( se skoledelen i undervisningsplanerne under evaluering). Standpunktskarakterer Standpunktskarakterer fremkommer ved en samling af de delkarakterer og vurderinger som gives ved gennemførelsen af hver enkelt læringsaktivitet, samt evalueringer ved kontaktlærersamtaler. I Elevplan indføres noter om eleven som kontaktlæreren samler i den endelige vurdering af eleven og afgivelse af standpunktskarakterer. Side 8 af 11

9 Dokumentation Ved hver læringsaktivitet er det beskrevet hvilken dokumentation eleven skal vise for at dokumenterer at målpindene er opfyldt. Denne dokumentation kan have karakter af Portfolio Rapporter Fremlæggelser Produkter Bedømmelsesskemaer Regler for prøver skolen foranstalter De anvisninger der kan være beskrevet i vejledningen til bekendtgørelserne følges, og eksamensreglementet(bilag til den lokale undervisningsplan). Bedømmelse for grundforløbet Helhedsvurderingen er skolens samlede vurdering af, om eleven har udviklet nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer, således at han eller hun har forudsætninger for at gennemføre hele uddannelsen og opnå uddannelsesbevis/svendebrev. Skolens procedure for bedømmelse af eleverne i grundforløbet Som udgangspunkt skal alle grundfag, familierettede områdefag og uddannelsesrettede områdefag bestås med karakteren 6 eller derover. Dette for at styrke elevens studiekompetencer. Elevens lærer skal sammen drøfte den enkelte elevs kundskaber, færdigheder og motivation for uddannelsen med inddragelse af nedenstående 6 muligheder. Skolens samlede vurdering kan resultere i følgende muligheder for den enkelte elev på grundforløbet. Helhedsvurderingen er en samlet vurdering af eleven, og lærergruppen laver sammen en konklusion. 1. Hvis en elev har opnået karakteren 6 i de fælles områdefag, og udviser praktisk håndelag og talent for de håndværksmæssige sider, erklæres eleven egnet til et hovedforløb. Grundforløbsbeviset udstedes. 2. Eleven har vanskeligheder ved at opnå karakteren 6 i et eller enkelte fælles områdefag og uddannelsesrettede områdefag. Lærerne vurderer de enkelte fags sværhedsgrader og betydning for den uddannelse eleven stiler imod. eleven erklæres egnet til hovedforløb, hvis den samlede vurdering af elvens personlige og faglige kompetencer viser, at eleven har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte i hovedforløbet, og lærerne skønner at eleven har mulighed for i rette tid i uddannelsesforløbet at tilegne sig de nødvendige faglige og personlige kompetencer. Grundforløbsbeviset udstedes. 3. Hvis en eleven med tilsvarende profil som under punkt 2, men med vanskeligheder ved at opnå karakteren 6 i flere områdefag eller grundfag som ikke er kernefag, kan eleven erklæres egnet i det ønskede hovedforløb. Såfremt eleven er ved en samlet afvejning af de personlige og faglige kompetencer, suppleret med målrettet brug af valgfag, vil have de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i et hovedforløb, kan Side 9 af 11

10 grundforløbsbeviset udstedes. Det skal noteres i elevens uddannelsesbog, at der skal bruges målrettet valgfag i hovedforløbet. 4. Ved flere grundfag og områdefag, hvor der er tale om kernefag,ikke er opnået karakteren 6 og der i den samlede vejledning ikke skønnes at eleven har de nødvendige personlige og faglige kvalifikationer, udstedes grundforløbsbeviset ikke, men eleven tilbydes påbygning med mulighed for at dygtiggøre sig i de områder der er problemer i. 5. Er det samtlige grundfag og områdefag elven har vanskeligheder ved at opnå karaktererne 6 o lærerne skønner at det praktiske håndelag og talent ikke er udpræget, og man ikke skønner at eleven kan opnå dette, vejledes til andre uddannelsestilbud i samarbejde med studievejlederen. Der kan overvejes om der skal satses på individuelle delkompetenceforløb. 6. Der kan sammen med eleven overvejes, om der skal satses på et individuelt delkompetenceforløb, der tager hensyn til hvilke fag eleven har vanskeligheder med, og som i den konkrete situation udgør en uoverstigelig barriere for eleven. Drøftelsen i lærergruppen skal især koncentrere sig om at vurdere de elever, som har svært ved at nå målene. Kontaktlæreren har ansvaret for at iværksætte aktioner der kan hjælpe eleven. Kontaktlæreren har ansvar for at indsamle noter, delkarakterer, vurderinger og anden dokumentation som skal danne grundlaget for drøftelsen i lærergruppen. Helhedsvurderingen skal drøftes med eleven ved kontaktlærersamtaler igennem hele grundforløbet, således at eleven reelt har mulighed for at udvikle sig. Kontaktlæreren en ansvarlig for at den endelige konklusionen indskrives i elevens uddannelsesplan. Tidspunkter for vurderingerne Eleven vurderes og bedømmes efter endt læringsaktivitet i forhold til de læringsmål og faglige mål der er beskrevet i læringsaktiviteten. Kontaktlæreren samler vurderingerne. Ved afslutningen af de uddannelsesrettede områdefag foretages den endelige helhedsvurdering med angivelse af elevens muligheder. Skolevejledning og skolebevis Efter hver skoleperiode udsteder skolen en skolevejledning som indgår i elevens uddannelsesbog. Når skoleundervisningen er gennemført udstedes et skolebevis. Procedure for elever, der ikke består de enkelte fag eller opnår en samlet gennemsnitskarakter. Elever der afbryder en uddannelses har krav på dokumentation for det gennemførte og de opnåede delkarakterer. Elever der ikke opnår en eksamenskarakter på 6 eller derover tilbydes reeksamen. Retningslinier i forbindelse med supplerende undervisning Alle elever tilbydes en samtale hos studievejledningen Indslusningssamtale inden skolestart. Samtalen har til formål at afdække elevens behov for eventuelt supplerende undervisning. Er den supplerende undervisning af SP karakter tilrettelægges den i afdelingen, er det støtteundervisning tilbydes lektiehjælp i studiecentret. Side 10 af 11

11 Regler for sygeeksamen, omprøve og lignende. Der henvises til skolens eksamensreglement. Skolens praksis vedrørende meddelelser og oplysninger til virksomheder, forældre og vejledere. Kontaktlæreren har den almindelige kontakt til virksomheden for de elever med praktikaftale.. Praksis vedrørende samarbejdet med praktikstederne. Det er uddannelseslederen og kontaktlæreren der forestår kontakten til praktikstederne. Fraværsregistrering Der foretages fraværsregistrering hvor der registreres hvornår eleven er mødt og hvornår eleven har forladt skolen. Indkaldelsesprocedure Der udsendes indkaldelse ca. 6 uger før skolestart til mesteren og eleven. Lærerroller og teamkompetencer. Der vil blive brugt forskellige former for lærerroller, men som udgangspunkt vil det være den enkelte elevs valg af individualisering i læringsaktiviteten der bestemmer lærerrollen, eller om der er tale om et kursus, et projekt eller et temaforbedrende oplæg ( se afsnittet om pædagogiske og didaktiske overvejelser). Lærerteamet omkring grundforløbet er sammensat af faguddannet personale inden for det pågældende undervisningsområde. Side 11 af 11

Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (skoledel) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (skoledel) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (skoledel) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Træfagenes byggeuddannelser specialet tømrer LBK nr. 1244 af 23/10/2007

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation LBK nr. 183 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole. Nr. 882 af 06/07/2007 - Grundfagsbekendtgørelse

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole. Nr. 882 af 06/07/2007 - Grundfagsbekendtgørelse Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Maskinsnedker BEK nr. 1244 af 23/10/2007 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Nr. 879 af 06/07/2007 bek. om erhvervsuddannelser

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel. Teknologi og kommunikation/ IT & data

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel. Teknologi og kommunikation/ IT & data Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation/ IT & data Bek. Nr. 341 af 10/05/2005 Bekendtgørelse om grundforløb

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på www.uvm.dk Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal undervisningsplan Erhvervsfaglig fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik Indholdsfortegnelse Indledning til den lokale undervisningsplan... 3 1. Generelt for skolen... 4 1.2. Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau Den lokale undervisningsplan Skoleniveau 2014-2015 Skoleåret for erhvervsuddannelsen På Roskilde Handelsskole er der optag på grundforløbet flere gange årligt. Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - om samarbejde og aktiviteter. Links

SKOLEVEJLEDNING. Til undervisere og praktikvejledere. - om samarbejde og aktiviteter. Links Links Til undervisere og praktikvejledere - læser du vejledningen online, kan du komme direkte til de sider og dokumenter, der henvises til. SKOLEVEJLEDNING - om samarbejde og aktiviteter Denne vejledning

Læs mere