Kolding Sportsfiskerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Sportsfiskerforening"

Transkript

1 Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007

2 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande. 2. Foreningen samarbejder med Danmarks Sportsfiskerforbund. 3. Foreningens hjemsted er Kolding. 2. Medlemmer. 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere. Som medlem kan optages enhver uberygtet dansk statsborger samt statsborgere fra det øvrige Skandinavien og EU, der er fyldt 18 år og opfylder danske såvel som egne nationale bestemmelser for udøvelse af lyst/sportsfiskeri. 2. Maksimum 10 % af foreningens medlemmer kan være udlændinge og de har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling. 3. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte optagelse. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 4. Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlem uden fiskeret. Medlemmer uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på general forsamlingen, men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret. 3. Generalforsamlingen. 1. Foreningens højeste myndighed er general forsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen a f marts. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved skriftlig dagsorden til alle medlemmer senest 7 dage forud. 3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 4. Enhver beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, når ikke andet er nævnt i disse vedtægter. 5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved forslag til bestyrelsespladser o.l. foretages der ved stemmelighed lodtrækning mellem kandidaterne med lige mange stemmer. 6. I tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den 2 endelige afgørelse. 7. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når ¼ af de aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen indsender anmodning derom. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter anmodning og indkaldes med 7 dages varsel. 4. Bestyrelsen. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, økonomiske og juridiske, med ansvar over for generalforsamlingen. 3. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter valget. 4. Der vælges endvidere på generalfors amlingen 2 revisorer, 1 fanebærer, samt 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. 5. Alle valg er toårige. Der vælges skiftevis formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant eller kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges sammen med kassereren. 6. Ved et bestyrelsesmedlems frafald tiltræder suppleanten straks og sidder til det pågældende medlem var på valg. 7. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over samtlige møder. Protokollen underskrives af formanden. 8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af ikke medlemmer, når det skønnes påkrævet. Bestyrelsen kan antage og afsætte fiskeriopsynsmænd i det omfang, det skønnes nødvendigt. 9. Alle valgt under 4 skal være danske statsborgere og have fast bopæl inden for en radius af 30 km fra Kolding Rådhus. 5. Kontingent og regnskab 1. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra kassereren. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max 5 %. 2. Kontingent for folke- og førtidspensionister udgør et beløb, der svarer til forbundskontingent plus halvdelen af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk. 1. Pensionister med mindst 10 års uafbrudt medlemskab af foreningen kan ved henvendelse til kassereren få nedsat kontingent, der skal kunne dække forbundskontingent samt et mindre administrationsgebyr. 3. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret(*) eller uden fiskeret udgør et beløb, der svarer til forbundskontingent plus en fjerdedel af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk Kontingent efter stk. 2 og stk. 3 reguleres samtidig med regulering af kontingent efter stk Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 6. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. (*) Kun fiskeret ved Døde Å. 5A. Familiemedlemskab 1. Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. 2. Et familiemedlemskab kan omfatte højest to voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. 3. Kontingent for et familiemedlemskab udgør mindst ét fuldt seniorkontingent jf. 5, stk. 1 samt derudover ½ kontingent for hver af de øvrige personer i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. 6. Juniorafdeling 1. Foreningen opretholder en juniorafdeling for unge i alderen år. 2. Juniorafdelingen er underkastet disse vedtægter, men er ellers en selvstændig afdeling af foreningen med egen bestyrelse. 3. Medlemmer af juniorafdelingens bestyrelse har stemmeret på foreningens generalforsamling. 4. I juniorafdelingens styrelse skal der mindst være 1 medlem af foreningens bestyrelse, eller et medlem udpeget af denne. 7. Særlige bestemmelser 1. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskevand, der tilhører Kolding Sportsfiskerforening eller andre under Danmarks

3 Sportsfiskerforbund værende foreninger. 2. Ethvert medlem har pligt til at tilbyde evt. leje af fiskevand til Kolding Sportsfiskerforening før vedkommende selv indgår i et lejemål. Dette gælder dog kun inden for Kolding Fjord s afstrømningsområde. 3. Alle medlemmer er berettiget til at kontrollere andre fiskende i foreningens vande. 4. Samlevere til medlemmer med fiskeret kan i følge med medlemmet fiske frit i foreningens fiskevand. 5. Børn under 10 år kan i følge med et medlem med fiskeret, der er fyldt 18 år, fiske frit i foreningens fiskevand. Bestemmelsen giver ikke medlemmer adgang til at medtage børn som led i deres ansættelse i institutioner eller lignende. 6. Alle medlemmer skal senest den 15. december hvert år indsende fangstrapport over fisk fanget i foreningens fiskevand. Udeladelse heraf medfører betaling af mult fastsat af generalforsamlingen. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt denne ikke overholder foreningens og forbundets love, eller denne på anden måde skader foreningen. En eksklusion skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem har ingen rettigheder i foreningen eller til dennes midler. 8. Foreningens opløsning 1. Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsorden, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2 Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. 3. Ændringer i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst ¾ af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsorden. FISKEVANDE Generelle bestemmelser for: Fiskeri i KS s fiskevande. 1. Gyldigt fiskekort og fisket egn medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem har ret til at kontrollere andre fiskende. 2. Fisk under mindstemål og nedfalds fisk må under ingen omstændigheder medtages, men skal straks genudsættes. 3. Færdsel må kun foregå langs åens bredder og eksisterende markveje. Ved søerne m å kun de faste adgangsvej e benyttes. Hegn og afgrøder m å ikke beskadiges. Ruser må ikke berøres. Ormegravning er forbudt. 4. Parkering må kun finde sted på de anviste P-pladser. 5. Fiskekroge, liner, papir, flasker og lign. må ikke henkastes. 6. Evt. skiltning skal respekteres. Bestemmelser for salg af fiskekort til ikke-medlemmer til KS s fiskevand i Kolding Å-systemet (Kolding Å, Åkær Å og Vester Nebel Å), Sneum Å og Harte- Donssøerne. I perioden 1. april til 31. oktober, begge dage inkl., sælges der dagkort til Kolding Å til strækningen fra sammenløbet Åkær Å/Vester Nebel Å til bygrænsen ved Vestre Ringgade. I samme periode sælges der dagkort til Åkær Å og Vester Nebel Å ovenfor sammenløbet med Kolding Å. Under hensyntagen til fiskevandet og fiskeriet er dagkortsalget til Åkær Å og Vester Nebel Å dog begrænset til i alt max. 2 kort pr. dag. Disse dagkort udstedes af kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem. I perioden 16. januar til 31. marts, begge dage inkl., kan kassereren udstede enkelte gæstekort max. 2 pr. dag til Kolding Å nedstrøms motorvejsbroen (E45). Disse gæstekort giver kun adgang til fiskeri ifølge med et medlem af foreningen. Der sælges ikke dagkort til Sneum Å. Et medlem må medtage én gæst til fiskevandet. I perioden 1. maj til 31. marts, begge dage inkl., sælges der dag- og ugekort til Harte- Donssøerne. Karpefiskeri ikke tilladt for dagkortfiskere. Der sælges ikke årskort til KS s fiskevand. Prisfastsættelse og administration af kortsalget i øvrigt varetages af bestyrelsen. VEJESEDLER Foreningen uddeler hvert år ved den ordinære generalforsamling i marts, sølvfisk og vandrepokaler for de største fisk fanget i foreningens fiskevand. For at komme i betragtning skal du senest 30 dage efter fisken er fanget indsende en vejeseddel til bestyrelsen. Vejesedlen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse samt evt. medlemsnummer, tid og sted for fangsten samt længde, vægt og fiskeart. Endvidere skal vejesedlen være underskrevet af 2 vidner, hvoraf mindst den ene skal være medlem af foreningen. Der uddeles sølvfisk og vandrepokaler for følgende fiskearter: Kolding Å: Havørred og bækørred. Gels Å: Havørred og bækørred. Harte- Donssøerne: Gedde. Juniorafdelingen uddeler vandrepokaler efter samme retningslinier som ovenstående. Disse love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, Kolding januar 1975 og senest revideret i marts

4 BESTEMMELSER VEDRØRENDE GELS Å 1. I Gels Å må der fiskes på begge bredder fra Immervad Bro og til Gels Bro. Fiskeri er dog ikke tilladt på en 90 meters strækning ved Bevtoft Møllegård og på en 200 meters strækning ved de 3 nedlagte styrt nedstrøms for Åbøl. 2. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker. 3. Fiskeri med agnfisk og rogn er forbudt. 4. Max. fangst pr. dag: 5 laksefisk. 5. Gels Å er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. 6. Stalling er fredet til og med den 15. maj. 7. Gedden er fredet i april måned. 8. Mindstemål: Havørred 40 cm, bækørred 30 cm, stalling 33 cm, gedde 40 cm, gule ål 45 cm. 9. Laks fredet frem til BESTEMMELSER VEDRØRENDE SNEUM Å 1. I Sneum Å må der fiskes på venstre bred opstrøms fra Hjortkjær Fiskeri til skiltning ca. 3 km. 2. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker. 3. Minimum krogstørrelse ved agnfiskeri: str. 2/0. 4. Sneum Å er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. 5. Gedden er fredet i april måned. 6. Mindstemål: Laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm, gule ål 45 cm. 4

5 BESTEMMELSER VEDRØRENDE HARTE DONSSØERNE 1. I Harte-Donssøerne må der fiskes i Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Ferup søerne, Påby sø samt de mellem-liggende kanaler. 2. Der må højest fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højest 2 stænger med død eller levende agnfisk. 3. Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej. 4. Åleliner og ruser må ikke udlægges. 5. Der må ikke sejles med både o.l. på søerne. Brug af flyderinge er ikke tilladt. 6. Max. fangst pr. dag: 3 gedder. 7. Søerne er totalfredet i april måned. 8. Sandart er desuden fredet i maj måned. 9. Ørred og laks er fredet fra 16. november til 15. januar, begge dage inkl. 10. Karper skal genudsættes på fangststedet. 11. Mindstemål: Gedde 70 cm, sandart 50 cm, ørred 40 cm, laks 60 cm. 12. Camping og brug af åben ild er strengt forbudt i området. Overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse. Parasoller og åben bivvies i naturfarver og indrettet for ophold til én person er tilladt. BESTEMMELSER VEDR. RØNNINGSMOSE, MARIELUND-, SVANE- OG PARKSØEN 1. Færdsel og udøvelse af fiskeri ved søerne skal ske under størst mulig hensyntagen til beboere og andre der færdes eller opholder sig ved søerne. 2. Det er ikke tilladt at opslå telte eller tænde bål ved fiskevandet. Ved telte forstås enhver form for overdækning af opholdssted ved fiskevandet. 3. Kroge, fiskeliner eller andet affald må ikke henkastes ved fiskevandet. 4. Gyldigt fiskekort og fisketegn skal medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem af Kolding Sportsfiskerforening har mod forevisning af gyldigt medlemskort ret til at kontrollere andre fiskende Der må højst fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højst 2 stænger med død eller levende agnfisk. Al anvendelse af andre fiskeredskaber eksempelvis ruser, garn, krogliner og lignende er ikke tilladt. 6. Ved fiskeri med mere end 1 stang skal fiskeriet foregå på samme standplads. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskeg rej. 7. Der må kun hjemtages 1 gedde pr. dag. 8. For følgende fiskearter er der fastsat særlige mindstemål: gedde 60 cm, aborre 30 cm, ål 50 cm, ørred 40 cm. 9. Af hensyn til fredningstiden for gedde og fuglenes ynglingsperiode er Svanesøen, Parksøen og Rønningsmose totalfredet for fiskeri fra 1. april til 31. maj, begge dage incl. Marielundsøen er åben for fiskeri hele året. 10. Udover disse særlige bestemmelser, skal de til enhver tid gældende bestemmelser i fiskerilovgivningen respekteres, herunder bestemmelser om mindstemål og fredningstider. 11. Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning samt i grove tilfælde, inddragelse af fiskekort og indgivelse af politianmeldelse.

6 BESTEMMELSER VEDRØRENDE KOLDING Å-SYSTEMET 1. I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren. Fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vestre Ringgade ved bygrænsen. 2. I Åkær Å må der fiskes på højre bred opstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til spang (rørføring) over Åkær Å. 3. I Vester Nebel Å må der fiskes på højre bred nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven overfor Stenvad Mølle Dambrug og på venstre bred nedstrøms det nedlagte dambrug ved Brændsmade Bro til Stenvad Mølle Dambrug. Desuden fra Brændsmade Bro og opstrøms ca. 300 meter på højre bred, samt venstre bred efter Stenvad Mølle Dambrug og ca. 100 meter nedstrøms. Der må endvidere fiskes på venstre bred nedstrøms fra Trudsbro til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å. 4. Medlemmer med begrænset fiskeret, har kun adgang til fiskeri i Det gamle åløb ved Handicapfiskepladsen i Alpedalen. 5. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker. 6. Max. fangst pr. dag: 5 fisk, dog højest 3 bækørreder (ål undtaget). 7. Kolding Å-systemet opstrøms sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Åkær Å og Vester Nebel Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. Kolding Å-systemet opstrøms motorvejsbroen (E45) til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. Kolding Å-systemet nedstrøms motorvejsbroen (E45) (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 15. januar, begge dage inkl. 8. Gedden er fredet i april måned. 9. Mindstemål: Laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm, gule ål 45 cm. 6 FRA TRUDSBRO TIL EJSTRUP FRA EJSTRUP TIL KO LO NIHAVEN FRA KOLO NIHAVEN TIL MO TORVEJEN

7 FRA MO TORVEJEN TIL VES TRE RI NGGADE 7 FRA BRÆNDSMADE BAKKE TIL STENVAD MØLLE (V. Nebel Å) Højre side nedstrøms Venstre side nedstrøms

8 AFTALE MED VESTER NEBEL SPORTSFISKERFORENING Kolding Sportsfiskerforening har følgende aftale med Vester Nebel Sportsfiskerforening: Max. 2 medlemmer per dag fra Kolding Sportsfiskerforening, må fiske i Vester Nebel Sportsfiskerforenings fiskevand i Vester Nebel Å (se kortet), i perioden 1. april til 31. oktober. De medlemmer som ønsker at benytte sig af ovenstående tilbud, skal før fiskeriet igangsættes, indskrive sig i en bog, som forefindes ved Storhytten, i en postkasse, opsat på skuret. Bemærk, fiskeri forbudt fra Sportspladsen til Jordrupvej Broen. HANDICAP FISKERI VED DØDE Å FISKERIOPSYNSMÆND Formand: Benny Wind tlf ( ) Der er etableret handicapfiskepladser ved de gamle å-slynger nedenfor Ålykkegade. En vej fører ned til åen, der er bygget platforme helt ud til å-kanten og bænkesæt gør det muligt at spise sin medbragte mad. Gangbesværede og kørestolsbruger har mulighed for at bevæge sig langs åen, uden at støde på hegn og andre forhindringer. Finn Andersen tlf Jørn Benborg tlf Lars Benborg tlf Villy Christensen tlf Jens J. Jensen tlf Mogens Laursen tlf ( ) Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf ( ) Jack Thielsen tlf ( ) Henrik Jørgensen tlf ( ) Kaare H. Andersen tlf

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er: Herning Ikast Lystfiskerforening (HIL) og dens hjemsted er Herning Kommune. Stk. 2. Foreningen har følgende

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslagsstiller: Bestyrelsen, 1. oktober 2015 Forslag: Tilretning af vedtægter Forslagsstillers begrundelse: De primære årsager til forslaget er at få vedtægterne

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

RYSLINGE FRIMENIGHED

RYSLINGE FRIMENIGHED 1866 Vedtægter for RYSLINGE FRIMENIGHED 1 Navn og hjemsted I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Foreningens vedtægter ser efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 10. marts 2014 således ud: 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Picnickoncerter

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningen består af et Harmoniorkester, Rytmisk afdeling og Sølvbryllupsorkester. FORMÅLET. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere