Sociale og psykosociale støttemuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale og psykosociale støttemuligheder"

Transkript

1 Sociale og psykosociale støttemuligheder

2 Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

3 Sygedagpenge Som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende har du ret til dagpenge under sygdom, når uarbejdsdygtigheden skyldes din egen sygdom, og når visse krav om beskæftigelse er opfyldt

4 Beskæftigelseskrav For at få udbetalt sygedagpenge skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før sygefraværet og i denne periode have arbejdet i mindst 120 timer eller Ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse der træder i stedet eller Have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder indenfor den seneste måned, eller Er ansat i fleksjob.

5 Sygedagpenge til selvstændige Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Mulighed for at tegning af frivillig sikring, der berettiger til sygedagpenge fra 3. sygedag. Hvis der betales forhøjet præmie udbetales sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

6 Selvstændige Beskæftigelseskrav For at få udbetalt dagpenge som selvstændig erhvervsdrivende er det en betingelse at, du inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18 ½ time om ugen. Af de 6 måneder skal den ene måned være før fraværets begyndelse.

7 Første opfølgningssamtale og visitation Personer, hvor tilbagevenden er umiddelbart forestående Personer med risiko for langvarigt sygdomsforløb/arbejdsevnen Personer hvor sygdommen medfører længerevarende sygdomsforløb

8 Opfølgning Kommunen skal med henblik på at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet senest inden udgangen af 8. ugeregnet fra første fraværsdag holde en samtale. Anden samtale skal finde sted inden udgangen af 3. måned fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op senest hver 3. måned ved at tage din situation til vurdering med henblik på, om der er behov for behandling, optræning, revalidering eller andre former for bistand. Dette skal ske i tæt samarbejde med dig, relevante samarbejdspartnere.

9 Opfølgning Hyppigheden varierer efter hvilken kategori, personen er visiteret Opfølgningen sker ved individuelle samtaler Dog kan den ske telefonisk/brev/ digitalt Helt uden kontakt med den sygemeldte gennem pårørende eller læge

10 Varighedsbegrænsning Udbetalingen af dagpenge ophører, når du har modtaget dagpenge eller løn under sygdom i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, medmindre

11 Forlængelse af sygedagpengeperioden Når det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, eller virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger.

12 Forlængelse af sygedagpengeperioden Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2x52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden. Når beskæftigelse på normale vilkår ikke kan genoptages forlænges 26 uger.

13 Lægeskøn Skånehensyn aktiverende indsats Stand by opfølgningsregler Sagsbehandler skal ved tvivl om opfølgning henvende sig til egen læge eller hospitalslæge Hvis sygemeldte ikke ser sig i stand til aktivering skal sagsbehandler kontakte læge

14 Aktiverende indsats Samlet vurdering af konkrete behov for behandling og indsats Iværksættelse af indsatsen Eks: Delvis genoptagelse af arbejde, fysisk træning, psykologhjælp, kostvejledning Tilbud må ikke modvirke helbredelsen

15 Arbejdsgiversamtale Arbejdsgiver skal inden 4 uger indkalde den sygemeldte til samtale. medarbejderens ønske skal der udarbejdes en fastholdelsesplan Sagsbehandler skal kontakte arbejdsgiver ved første samtale med sygemeldte. Formål: dialog om hel eller gradvis tilbagevenden til arbejdsplads

16 Mulighedserklæring Arbejdsgiveren kan forlange lægeerklæring med det formål at fastholde i arbejde. To dele: 1. Arbejdsgiver og lønmodtager sammen 2. Læge: vurderer del 1 + forslag til skåneinitiativer og forventet varighed

17 Sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom. Langvarig eller kronisk sygdom kan betyde en forhøjet risiko for fraværsdage som følge af sygdommen eller behov for behandling.

18 56 aftale Du og din arbejdsgiver kan med kommunens godkendelse indgå en 56 aftale, såfremt lidelsen vil medfører et fravær på mindst 10 dage på et år. Din arbejdsgiver kompenseres økonomisk ved fravær pga. sygdommen ved første sygedag Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær pga. af lidelse, der er omfattet af aftalen

19 Sygdom og Ferie Der er ikke ret til sygedagpenge under ferie, da der ikke foreligger fuld uarbejdsdygtighed, når der afholdes ferie med rekreativt udbytte. Hvis man ønsker at holde ferie, må man efter feriereglerne i princippet raskmelde sig. Tal dog altid med sagsbehandleren på dagpengekontoret om dette. Forhåndstilsagn om dækning under udlandsrejse- kronisk eller alvorligt syg Henvendelse til den offentlige rejsesygesikring ved Europæisk Rejseforsikring (der administrerer dette område) tlf. : eller dit private forsikringsselskab. Få konkret vurdering før afrejse om dækning af lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport.

20 Efterløn Den dag, man fylder 60, og kan få sit efterlønsbevis eller søge efterløn, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. ikke være sygemeldt. Har man sit efterlønsbevis og bliver man senere sygemeldt, er der ingen problemer med overgang til efterløn. Reglerne om efterløn er komplicerede, kontakt derfor A-kassen, hvis du nærmer dig efterlønsalderen.

21 Kørsel Kørsel kan godtgøres, hvis der er mere end 50 km hver vej til hospitalet Hvis udgiften er mere en 60 kr. hver vej med billigste forsvarlige befordringsmiddel Fri Befordring: Gives med hyrevogn, Falck, hvis patienten af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentligt transportmiddel. Skal lægeordineres. Hvis der i stedet bruges egen bil udbetales kilometerpenge. Forannævnte gælder siddende transport.

22 PENSION- OG FORSIKRING Vær opmærksom på mulige ydelser fra pensions - og forsikringsordninger, blandt andet udbetaling af kapitalpension og sum ved kritisk sygdom. En kræftdiagnose giver også mulighed for udbetaling af kapitalpension med en afgift på 40 % mod sædvanlig 60 %. Kontakt det pengeinstitut eller forsikringsselskab, hvor kapitalpensionen er tegnet. Der skal udfyldes en særlig blanket, som fås i pengeinstitut, pensions- og forsikringsselskaber.

23 Sum ved kritisk sygdom Det er en engangssum, som der ikke skal betales skat af. De fleste kræftsygdommen er omfattet. Engangssummen kan udbetales når diagnosen er stillet, også selvom du stadig er i ansættelse og får løn.

24 LD-midler 1. januar Vær opmærksom på LDopsparing, der kan udbetales ved sygdom, der anses for at være kritisk. For lønmodtagere, der var på arbejdsmarkedet og som har fået indefrosset dyrtidsportioner. Udbetales ved kritisk sygdom før det 60. år.

25 Hjælp i hjemmet Hjemmehjælp Varig: Gratis, ydes efter behov uafhængig af indkomst- og formueforhold. Midlertidig: Betaling afhængig af indkomst. Ingen fast grænse for hvor lang tid, der kan gives midlertidig hjælp, kan gives så længe det skønnes, at modtageren på et tidspunkt vil blive i stand til at klare sig selv. Hjælp kan ydes til indkøb, madlavning, rengøring, vask, osv. og/eller til personlig hygiejne. Hjemmesygepleje Gratis, behov for sygepleje. Man kan højst komme til at betale 112 kroner i timen for ydelsen.

26 Psykolog Bistand Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge og skal udstedes senest 6 måneder efter begivenheden Der ydes tilskud på 60 % og der kan ydes tilskud til i alt 12 konsultationer. Egenbetaling er ca. 298,- kr. per konsultation. Sygesikringen Danmark giver tilskud. Den psykolog, der vælges, skal have overenskomst med sygesikringen. Behandling hos psykolog må ikke være påbegyndt før henvisning er udfærdiget.

27 Tilskud til tandbehandling Kræftpatienter, der på grund af kemoterapi kan dokumentere betydelige tandproblemer, vil kunne få dækket den del af udgiften, der overstiger kr ,- (2009 niveau). Tilskuddet er uafhængigt af indkomst og formue. Det er egen tandlæge som hjælper med at søge tilskuddet og der skal være dokumentation fra behandlende hospital for sygdommen og behandlingen samt dokumentation for dine tandproblemer og tandbehandlingsbehov.

28 Dallund - Rehabilitering Dallund er et Rehabiliteringscenter for kræftpatienter. For at komme i betragtning skal behandling være afsluttet. Det bedste tidspunkt vil normalt være mellem 3 mdr. og 1½ år efter behandling. Målet er at give viden, redskaber og handlemuligheder til at komme videre i et aktivt liv efter eller med sygdommen. Kurset er koncentreret og intensivt. Kursusforløbet er af 6 dages varighed. Der er undervisning, fysisk træning og individuelle samtaler samt socialt samvær. Ugerne på kurset er delt op efter temaer. Ansøgning til kursusophold sker gennem hospitalslæge eller praktiserende læge

29 Legater Kræftens Bekæmpelse Indtægts- og formueforhold. Ansøgeren og dennes ægtefælle/samlevers likvide formue incl. kursværdi af aktier og obligationer må ikke overstige kr. Ansøgerens og ægtefælles/samlevers årlige samlede indtægt før skat m.v. (bruttoindkomst) må maksimalt udgøre kr. For enlige udgør beløbet maksimalt kr. For familier og enlige med hjemmeboende børn under 18 år øges grænsebeløbet med kr. for første barn og kr. for hvert af de efterfølgende børn - Ansøgningsskema fås på hospital eller hos KB.

30 Psykosociale Tilbud Patientforeninger Lyle.Kræftens Bekæmpelse.Kommunale tilbud Tilbud til børn Løvehjerte tilbud til børn mellem 3 17 år Unge og Sorg tilbud til unge år

31 Socialrådgiver Karen Nielsen

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere