Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt."

Transkript

1 Opdateret den 21/ Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Det Informationsvidenskabelige Akademi, marts 2013 Indledning Det erhvervsrelaterede projektmodul er for mange studerende der, hvor de for første gang stifter bekendtskab med at skulle omsætte den teori, som er tilegnet på bacheloruddannelsen, i en virkelighed uden for Det Informationsvidenskabelige Akademis (IVA) mure. Mange studerende møder det erhvervsrelaterede projekt med en forventning om, at teori og praksis er to uforenelige størrelser og bekymrer sig om, hvorvidt det, som de har lært i teorien, nu også kan anvendes i praksis. Det overordnede formål med det erhvervsrelaterede projektmodul er, at de studerende skal afprøve bacheloruddannelsens fag og teorier i praksis på et projektsted (et bibliotek, en ABMinstitution eller en anden informationsrelateret virksomhed). Endvidere skal de studerende opnå viden om relevante problemstillinger i erhvervslivet. Det erhvervsrelaterede projektmodul er i denne sammenhæng en interessant arbejdsform, da de studerende får mulighed for at afprøve teorier fra bacheloruddannelsens undervisning i praksis. Samtidig er de studerende stadig formelt midt i en læringsproces, hvor de gennem projektstedets praksis ser en anden måde at arbejde med fagets problemstillinger på. Det er den studerende, der er den bærende kraft og hovedansvarlige i såvel projektets styring som gennemførelse. Det er ligeledes den studerende, der er hovedansvarlig for samarbejdet med både projektstedet og med vejlederen på skolen. De overordnede rammer for det erhvervsrelaterede semester er fastsat i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 30. juni 2008 om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole) samt i studieordning for det erhvervsrelaterede projekt. Ved fusionen med Københavns Universitet overgår IVA til gældende lovgivning for universiteterne, og det erhvervsrelaterede projektmodul forankres i uddannelsesbekendtgørelsen for universiteterne. Projektmodulet fortsætter dog i uændret form. Denne vejledning består af følgende kapitler: 1. Valg af projekt 2. Kvalificering af projektvalg 3. Vejledning, kontakt, økonomi og forventninger 4. Undervisningen på semesteret 5. Projektopgaven, tre dele 6. Formalia Marts

2 April Infomøder i Aalborg og København onsdag den 8. maj Indberetning af projekter i databasen senest 16. april Studieadministration Køreplan det erhvervsrelaterede projekt 2013 Studerende Projektsted Vejleder & uddannelsesleder Studievejledning/koordinator Vejledning ajourført Afholde infomøde for 6. semesters studerende i Aalborg og København Maj Mulighed for indberetning af projektidéer samt græsning af projekter Studerende undersøger projekter/projektsteder ( græsning ) Optagelsesbrev samt information om SU sendes Undervisningsplan godkendes i studienævn medio april og publiceres ultimo april. 15. maj: Frist for ansøgning om optagelse på DEP Juni Juli/ august September Oktober/ november SU søges når optagelsesbrev er modtaget Semesterintroduktion i Aalborg og København (datoer er endnu ikke fastlagt) Sondering af projektmuligheder 15. august: Frist for afgivning af vejlederønske og for indgåelse af foreløbig aftale med projektsted. Opstart undervisning 2. september Udarbejdelse af projektplan 30. september: aflevering af projektplan Projektperiode Deltagelse i undervisning December Primo december: Anbefalet aflevering af produkt til projektsted. Skrivefase for projektrapporten Januar Primo januar 2014: Aflevering af samlede projektopgave til IVA Eksamensbevis modtages i februar Evt. foreløbig aftale med studerende. Projektstedet markerer i projektdatabasen hvis der er indgået en foreløbig aftale 15. august: Frist for indgåelse af foreløbige aftaler med de studerende Markerer i projektdatabasen at der er indgået foreløbig aftale Underskrivelse af projektplan Projektperiode Projektperiode slut, produktet modtages fra studerende Tilbagemeldingsmøde. Evt. modtagelse af projektrapport. Fordeling af vejledere Vejleder underskriver projektplan Vejledning, undervisning & afholdelse af workshops Bedømmelse af projektopgave (produkt og projektrapport) Registrering af projektplaner Eksamensbeviser udfærdiges. Databasevedligeholdelse & henv. projektsteder vedr. DEP 2014 i februar Afholde semesterintroduktion Undervisning Undervisning Evaluering og revision af vejledning Marts

3 1. Valg af projekt I forbindelse med det erhvervsrelaterede projektmodul er det muligt for projektsteder at indberette et projekt til IVAs projektdatabase (deadline 16. april) gennem studieadministrationen. Kort tid herefter har de studerende mulighed for at se de indberettede projekter på Studienettet, overveje hvilket projekt der interesserer dem og begynde at opdyrke kontakt til projektstederne. Hvis en studerende allerede har interesse for et bestemt problemfelt, der ikke er repræsenteret i projektdatabasen, er det også muligt som studerende enten selv at tage initiativ til at definere et projekt/en problemstilling. I de tilfælde er det op til den studerende at finde et projektsted. Den studerende har også mulighed for at opdyrke kontakt til et projektsted og udarbejde et projekt i samarbejde med en kontaktperson herfra. Endnu en mulighed for studenterinitierede projekter er, at den/de studerende selv definerer et projekt i projektdatabasen, som projektstederne kan se. I dette tilfælde vil det være projektstederne, der tager kontakt til den/de studerende. Hvis den studerende vælger denne mulighed, kan det være en fordel at kombinere indberetningen af projektet til databasen med opsøgende arbejde i forhold til at opdyrke kontakt til et projektsted. Senest 15. august skal den studerende (eller en gruppe på max. 3 studerende) have indgået en foreløbig aftale om et projekt med et projektsted. Den foreløbige aftale indgås ved, at begge parter underskriver en blanket for foreløbig aftale. Blanketten indsendes til studieadministrationen, IVA. Blanketten findes på hjemmesiden under Uddannelser / Bibliotekar DB / Projektforløb og studieordning. Den foreløbige aftale har karakter af at være en hensigtserklæring for et videre samarbejde, men den fungerer som en væsentlig hjælp for de studerende i den kommende planlægning af forløbet. Når den studerende således har en foreløbig aftale med et projektsted om et projekt, har den studerende lettere ved at afgive ønske om vejleder. Den 15. august er samtidig fristen for at afgive ønske om vejleder. IVA sørger for markering i databasen, så det er synligt for alle, at der er indgået en foreløbig aftale. Den endelige aftale foreligger, når projektplanen, inkl. bilag og underskrevet af studerende, projektsted og vejleder afleveres, i studieadministrationen, hvilket skal ske senest den 30. september Kvalificering af projektvalg Det er væsentligt at pointere, at indberettede projekter er formuleret af enten projektstedet eller den / de studerende. Projektbeskrivelserne har i de fleste tilfælde en foreløbig karakter. Den endelige projektbeskrivelse får først form i projektplanen og bliver efterfølgende realiseret i projektperioden. Dette medfører, at projektet hverken er en færdig problemformulering eller fagligt godkendt af IVA, selvom det ligger i databasen. Det er derfor op til den studerende og projektstedet at opnå enighed om en konkret problemstilling ud fra den formulering, der er i databasen. Den studerende er hovedansvarlig for at vurdere og definere projektet, så det kan lægges til grund for et problemorienteret projekt på et postbachelor niveau. Marts

4 Til den faglige vurdering af projektets bæredygtighed, kan den studerende læne sig op ad følgende overvejelser: Niveau: Indeholder projektet noget nyt/et udviklingselement med mulighed for selvstændighed og anvendelse af analytiske og vurderende evner? Relevans: Er projektet fagligt relevant i forhold til bacheloruddannelsens fag, teori og videnskabelighed? Realisme: Er projektets omfang og ambitionsniveau realistisk indenfor rammerne? Er det muligt at fokusere på alt, der er ridset op i projektopslaget? Konkretisering: Hvor konkret er problemstillingen? Er det muligt at være med til at definere problemstillingen? Er der flere problemstillinger i projektopslaget og hvilken er mest relevant/interessant? 3. Vejledning, kontakt, økonomi og forventninger 3.1. Vejledning og vejleder IVAs semesterkoordinator for det erhvervsrelaterede projektmodul holder indledende orienteringsmøder for de studerende i samarbejde med studievejledningen om forhold og karakteristika ved det erhvervsrelaterede projekt. Senest 15. august skal de studerende have afgivet ønske om vejleder til uddannelseslederen. Til dette formål anvendes en blanket, som studieadministrationen lægger på Bibliotekar DB-siden. Uddannelseslederen foretager på baggrund af de studerendes ønsker en fordeling af vejlederne, således at alle studerende har en vejleder til semesterstart i september. Det anbefales at indføje tidspunkt og omfang af vejledning i projektplanen efter aftale med den pågældende vejleder Kontakten til projektstedet Den form for vejledning, der finder sted på projektstedet, har en anderledes og mere praktisk karakter end den kontakt, den studerende har til vejlederen på IVA. De studerende skal have en kontaktperson på projektstedet, der fungerer som den person, man aftaler projekt og forløb med. Projektstedet har ansvar for at fastlægge samarbejdets form og hyppighed i samarbejde med den studerende, herunder møder, den studerendes tilstedeværelse, research, interviews, den studerendes brug af projektstedets faciliteter (fx pc, kontor, kopimaskine, porto) mm. Projektstedet har i øvrigt ansvaret for projektets forankring i organisationen, evt. i en styregruppe med en projektleder. For at holde styr på ansvarsområder og yderligere aftaler, så der ikke opstår misforståelser, er det en fordel at indføje de aftaler, man indgår mundtligt, i projektplanen, såsom mødetidspunkter, delmål m.m. Det er fra begyndelsen vigtigt at klarlægge, hvad den studerendes opgave på projektstedet er. Den studerendes opgave er det givne projekt. Det vil sige, at den studerende ikke indgår i det daglige arbejde forstået på den måde, at den studerende ikke skal løse daglige arbejdsfunktioner. Ønsker den studerende at afprøve dette, ligger det således udover det egentlige projekt, og en klar aftale om tidsforbrug skal indgå i projektplanen. Der er altså en tydelig forskel på almindeligt studenterarbejde og det erhvervsrelaterede projekt, som skal indeholde udvikling og analyse. Marts

5 Det samlede projektarbejde inkl. opgaveskrivning skal svare til ca. 750 timer. Det er væsentligt, at opholdet på projektstedet afsluttes senest den 1. december 2013, og at produktet afleveres og formidles til projektstedet i begyndelsen af december. På denne måde sikres det, at de studerende kan inddrage en vurdering af formidlingen af produktet til projektstedet og samtidig, at de kan reservere tid til skrivning og færdiggørelse af projektrapporten. For at imødekomme samarbejdsvanskeligheder anbefales det generelt at sætte alle relevante emner på dagsordenen i dialogen mellem studerende og projektsted, også ved evt. knaster i samarbejdet. Det er en god idé at bruge projektplanen og (del-)målene heri til at holde regnskab undervejs i projektperioden og til evt. justering af mål, forventninger og ambitioner. Det er væsentligt at følge projektet nøje, hvorfor den studerende og projektstedet minimum bør afholde tre møder. Hvis samarbejdsproblemerne overstiger, hvad der umiddelbart kan håndteres ved hjælp af dialog og afklaring, kan vejleder og/eller IVAs studievejledning kontaktes Økonomi Der kan evt. indgås aftale mellem den studerende og projektstedet om dækning af visse udgifter vedr. transport, ophold, gennemførelse af undersøgelser, rekvirering af relevant software m.v. Dette kan fremgå af de enkelte projektbeskrivelser i databasen og/eller af projektplanen efter aftale med kontaktpersonen på projektstedet. Det er også muligt at søge IVAs studierejsekonto om tilskud til udgifter forbundet med det erhvervsrelaterede semester. Retningslinjer kan ses på hjemmesiden under Studieliv / Økonomi og bolig / Rejsetilskud. Studiet giver ret til at søge SU. Ved optagelse er man SU-berettiget fra 1. juli. Sammen med optagelsesbrevet får den studerende tilsendt information om SU, og SU kan søges, når man har modtaget optagelsesbrev. For ansøgere til det erhvervsrelaterede projekt, der kommer direkte fra bacheloruddannelsen, kan der opstå et mindre slip i SU-udbetalinger fra den sidste udbetaling på bacheloruddannelsen til den første udbetaling på det erhvervsrelaterede semester Forventninger Der eksisterer to typer forventninger til den studerende: Forventninger fra projektstedet om projektets gennemførelse og resultat(er) herfra Forventninger fra IVA til indfrielse af krav knyttet til udfærdigelse af projektopgaver. Det er den studerendes opgave og ansvar at få disse hensyn og forventninger til at nå sammen, naturligvis i samarbejde med såvel projektstedet som vejleder. Projektplanen og (del-)målene heri bruges til at holde regnskab undervejs i projektperioden og til evt. justering af mål, forventninger og ambitioner. Det anbefales, at den studerende benytter sig af vejledningsmulighederne både på IVA og på projektstedet for at kunne imødekomme begge sæt forventninger og for at undgå, at det ene sæt forventninger kommer til at overskygge det andet. Marts

6 Det anbefales ligeledes, at såvel projektsted som studerende forsøger at være så åbne og eksplicitte som muligt, så alle ønsker og forventninger så vidt muligt kan blive drøftet og evt. blive indarbejdet i projektplanen. Projektstedet bør gøre sig klart, hvilke forventninger det har til den studerende og til projektet, f.eks. om dialog undervejs, om projektets udformning og om den studerendes formidling af produkt og projektrapport til projektsted ved afslutning af projektet. Sådanne forventninger bør være klare for begge parter ved projektplanens godkendelse og kan med fordel aftales skriftligt. Det skal pointeres, at den studerende har det primære ansvar for projektets gennemførelse og for kontakt og dialog, både til projektsted og til vejlederen på IVA. Således foregår kommunikationen overvejende mellem studerende og projektsted og mellem studerende og vejleder. Projektstedet har ansvaret for projektets forankring i organisationen, evt. i en styregruppe med en projektleder. Det kan overvejes, om det er frugtbart at holde et (flere) fælles møde(r) mellem studerende, projektsted og vejleder. Det er i givet fald op til den studerende at arrangere sådanne fælles møder. 4. Undervisningen på semesteret Formålet med undervisningen er at hjælpe de studerende i forløbet og via tematiserede workshops at lægge forskellige perspektiver på projektforløbet. Det nærmere indhold af undervisningen fremgår af undervisningsplanen, der skal godkendes af Studienævnet i april Det er vigtigt at understrege, at undervisningen ikke kan imødekomme alle studerendes ønsker og forskellige behov, og at den på ingen måde erstatter den vejledning, som den til projektet knyttede vejleder kan give. Undervisningen søger at sætte fokus på områder, som traditionelt er væsentlige i projektforløbet. Dertil fungerer undervisningen også som et forum, hvor de studerende kan udveksle erfaringer, ligesom seminarerne kan tjene til at bistå med råd og vejledning undervejs i forløbet. Udover undervisningen får de studerende tilknyttet en vejleder på IVA til det erhvervsrelaterede projekt. Den enkelte vejleder kan udover den individuelle vejledning efter aftale med de studerende afholde vejledning i workshopform for sine tilknyttede studerende. Datoerne for undervisningsgangene meddeles ved semesterintroduktionen for DEP. Undervisningens nærmere indhold og litteratur til inspiration for undervisningen beskrives i en lektionsplan, der offentliggøres på Studienettet og på hjemmesiden under Uddannelser / Bibliotekar DB / Undervisning. De første 1-2 uger af september er for de studerende hovedsageligt beregnet på introduktion, vejledning og udarbejdelse af projektplan, herunder introduktion til projektstyring som grundlag for udarbejdelse af projektplan og for projektperioden i øvrigt. OBS!! Det er muligt at tage det erhvervsrelaterede projekt i forårssemestrene også, men her vil der ikke være mulighed for undervisning, kun vejledning. Marts

7 5. Projektopgaven, tre dele Projektopgaven er den prøveform, der afslutter hele forløbet på det erhvervsrelaterede projektmodul. Projektopgaven skal følge studieordningens regler for det erhvervsrelaterede projektmodul. Se evt. mere om opgaveform både i studieordningen og i undervisningsplanen. Den samlede projektopgave på det erhvervsrelaterede projektmodul består af en projektplan, et produkt og en projektrapport. Forholdet mellem disse elementer er, at projektplanen sætter rammerne for projektet herunder produktet, og at projektrapporten analyserer produktet og evaluerer projektforløbet. Skematisk ser det således ud med vægtning af de forskellige elementer i parentes: PROJEKTOPGAVEN omfatter: Projektplan (10 %) Produktet (30 %) Projektrapporten (60 %) 5.1 Projektplan Det er væsentligt at se projektplanen som den aftale, samtlige parter skal forholde sig til resten af forløbet. Derfor er det vigtigt at sørge for at forventningsafstemme planen med samtlige parter. Projektplanen er en god anledning til at afklare tvivlspørgsmål omkring processen og afklare, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Samtidig fungerer projektplanen som de studerendes arbejdspapir og ramme for projektet i forhold til omfang og udformning af projektet og produktet. Projektplanen indgår i den samlede prøveform som en delaflevering med afleveringsfrist den 30. september Aflevering af projektplanen er en betingelse for at kunne indstille sig til eksamen. Projektplanen indgår som en del af den samlede aflevering af projektopgaven. Projektplanen skal indeholde følgende elementer: Målbeskrivelse o Problemfelt og problemstilling Metodebeskrivelse o Arbejdsform(er) o Undersøgelsesform(er) o Rapporteringsform(er) o Evalueringsform(er) Ressourcer o Hvilke(n) teknologi(er)/systemer o Overslag over økonomiske udgifter forbundet med projektets gennemførelse o Hvem medvirker hvem betaler? Slutprodukt Forventet effekt af projektet(s gennemførelse) på projektstedet Tidsplan uge for uge, bl.a. indeholdende o Milepæle/delresultater undervejs o Møder mellem studerende og projektsted o Oversigt over tilstedeværelse på projektstedet (fx antal timer/uge, dage/uge) o Vejledning af studerende ved vejleder på IVA o Evt. møde mellem studerende, projektsted og vejleder Opfølgning o Fremsendelse af produktet til projektsted. Marts

8 o Evt. aftale om fremsendelse af projektrapport o Formidling og præsentation af produktet og dets hovedresultater/konklusion for projektsted. Det er vigtigt, at den studerende i samarbejde med projektstedet og vejleder indgår aftaler om denne præsentation. o Herudover kan andre forhold, som studerende og projektsted aftaler, indgå i projektplanen som bilag. Projektplanen underskrives af projektstedet, studerende og vejleder. Det er kun nødvendigt at underskrive ét eksemplar af projektplanen, men efter behov kan alle eksemplarer underskrives. Projektplanens forside skal indeholde visse standardoplysninger. Du kan finde en standardforside på vores hjemmeside under Uddannelser / Bibliotekar DB / Projektforløb og studieordning. Den endeligt godkendte projektplan kopieres i fire eksemplarer og opbevares hos 1) den studerende, 2) projektsted, 3) vejleder og 4) studieadministrationen og afleveres senest fredag d. 27. september Ansvaret for afleveringen af projektplanen til de fire ovennævnte parter ligger hos den/de studerende. Ved større eller radikale ændringer i projektplanen og dens vilkår undervejs i semesteret foretages en egentlig revision af projektplanen. Revisionen godkendes af projektsted og vejleder og underskrives igen af alle tre parter: studerende, projektsted og vejleder. Den ændrede projektplan kopieres i 4 eksemplarer og opbevares hos 1) den studerende, 2) projektsted, 3) vejleder og 4) studieadministrationen. Det er igen den/de studerendes ansvar at sørge for at aflevere den ændrede projektplan til de fire ovennævnte parter. Hvis der er tale om mindre justeringer i projektplanen, aftales de løbende undervejs og indføjes i projektplanen Produkt og projektrapport: to formidlingsopgaver Opdelingen af den samlede projektopgave i et produkt og en projektrapport har til hensigt at skærpe den studerendes opmærksomhed på formidlingen af resultaterne af sit projekt. Der er altså tale om to helt forskellige målgrupper for de to dele af projektopgaven. Produktet til projektstedet kan være en serviceydelse, en analyse, et IT-baseret produkt, et arrangement, en udstilling, en rapport eller andet. Omfang og udformning aftales i projektplanen mellem den studerende, projektstedet og vejleder på IVA. Produktet henvender sig primært til projektstedet og er besvarelsen af den problemstilling, som projektet har haft som udgangspunkt. Projektrapporten skal fylde normalsider. Se undervisningsplanen for størrelsen ved deltagelse af flere studerende. I projektrapporten skal den studerende give en beskrivelse af valg af teori og metode som forudsætning for produktets udformning, en analyse af produktet, en evaluering af projektforløbet og en vurdering af formidlingen af produktet til projektstedet. Projektrapporten er primært rettet mod vejlederen og censor og skal forholde sig til produktet og hele projektforløbet. Marts

9 Studieordningen for det erhvervsrelaterede projektmodul stiller krav om, at projektrapporten skal indeholde en redegørelse for valg af teori og metode som forudsætning for produktets udformning, en analyse af produktet, en evaluering af projektforløbet, herunder i forhold til projektplanen, og en vurdering af formidlingen af produktet. Projektrapporten er altså en analyse af, hvordan produktet er blevet til. Problemstilling: Ethvert produkt udspringer af et problemfelt, som det pågældende projektsted ønsker løst. I projektplanen afgrænses dette problemfelt som led i den generelle kvalificering af projektet til den problemstilling, som produktet er svar på. Denne problemstilling er således også udgangspunktet for projektrapportens analyse. Teori og metode: Det krav, der stilles til projektrapporten om en redegørelse for og diskussion af valg af teori og metode ligger naturligt i forlængelse af produktets faglige indhold og problemstilling. Perspektivet for beskrivelsen af teori og metode er frem for alt et spørgsmål om, hvordan teorierne og metoderne har vist sig anvendelige i praksis i forhold til det konkrete produkt. Det erhvervsrelaterede projekt drejer sig om anvendelsen af teorier og metoder, og netop det skal man holde sig for øje, når man skal skrive afsnittet om teori og metode i projektrapporten. Nødvendigvis skal man angive, hvilke teorier og metoder der anvendes i projektet, men perspektivet er anvendelsen og ikke en fuldstændig gennemgang af samtlige problemstillinger ved brugen af en given teori. Derimod kan man stille sig følgende spørgsmål: hvordan er teorien / metoden anvendt, hvorfor, har den vist sig hensigtsmæssig, har der været nogle problemer ved anvendelsen etc. Analyse: Kravet om analyse i projektrapporten er ikke anderledes end kravet om analyse i andre skriftlige opgaver. Projektrapportens genstand er dog mere konkret, da den har form af det produkt, som den studerende afleverer til projektstedet. Men på samme måde som i andre opgaver er omdrejningspunktet, at den studerende ud fra problemstillingen stiller spørgsmål til produktet og diskuterer disse spørgsmål med henblik på at klarlægge, hvordan produktet er blevet til og om fx produktets form har været hensigtsmæssig. Analysen er ikke en ren beskrivelse af, hvordan produktet er blevet til, men også en demonstration af forståelse for den relation til omverden, som projektet er forankret i. På lige fod som i andre opgaver rummer projektrapporten også en konklusion. Evaluering af projektforløb og vurdering af formidling af produktet: Det element, som adskiller projektrapporten fra andre skriftlige opgaver, er kravet om en evaluering af projektforløbet og en vurdering af formidlingen af produktet. Evalueringen af projektforløbet drejer sig således om at den studerende ud fra projektplanen forholder sig til selve forløbet. Her er det vigtigt at fange ændringer i forhold til den oprindelige plan og stille sig selv spørgsmål om, hvori ændringen bestod og hvad det havde af betydning for det fortsatte forløb. Afleveringen og formidlingen af produktet til projektstedet indgår på denne måde som det afsluttende led i projektforløbet, hvorfor det er vigtigt også at inddrage formidlingen af produktet til projektstedet og hvilken feedback man har fået fra projektstedet. Her kan den studerende forholde sig til, hvordan det færdige produkt og / eller produktets resultat(er) er blevet præsenteret og formidlet til projektstedet. Marts

10 Til at opfylde kravet om evaluering af projektforløbet i projektrapporten kan følgende tjene som inspiration. Der er tale om vejledende retningslinjer, som hverken er determinerende eller standardiserende for rapporten: Om projektstedet: Hvem har du samarbejdet med, hvornår og hvor længe. Om projektet: Hvad har du lavet og hvorfor? Angiv eget formål/sigte og projektstedets formål/sigte. Om udbyttet: Hvad har du lært: o Hvad har du brugt af din biblioteks- og informationsvidenskabelige viden? o Hvad kunne du evt. have brugt af din biblioteks- og informationsvidenskabelige viden (hvis ellers )? o Har du evt. manglet biblioteks- og informationsvidenskabelige forudsætninger for projektet i din uddannelse og hvilke? o Hvad har du lært derudover? o Hvad konkluderer du alt i alt på samarbejdet med projektstedet? Evt. diskussion af projektstedet som fremtidig biblioteks- og informationsvidenskabelig arbejdsplads/projektsted. Hvilke opgaver på hvilke betingelser. Diskussion af det erhvervsrelaterede projekt som afsluttende led i din uddannelse ud fra dine erfaringer og i forhold til dit studieprogram/dine fremtidsplaner. 6. Formalia Tilmelding Der er tilmeldingsfrist til det erhvervsrelaterede projekt den 15. maj Tilmelding foregår på en særlig blanket, der findes på hjemmesiden under Uddannelser / Bibliotekar DB / Optagelse. I særlige tilfælde kan tilmeldingen ske i perioden frem til 1. september Prøveform Prøven består af en projektopgave, der udgøres af projektplanen og de to formidlingsopgaver: produktet og projektrapporten, der afslutter hele forløbet. Projektplanen skal afleveres den 30. september 2013 og indgår i den samlede aflevering af projektopgaven primo januar Projektopgaven skal følge kravene i studieordningen og undervisningsplanen for det erhvervsrelaterede projekt og bedømmes med udgangspunkt i de retningslinjer, der er fastsat i hhv. studieordning og undervisningsplan. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen af vejleder og en ekstern censor, beskikket af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Forudsætning for deltagelse i eksamen er, at projektplanen er godkendt, underskrevet af alle deltagende parter (studerende, projektsted og vejleder) og afleveret til den fastsatte frist 30. september Aflevering Projektplanen afleveres til studieadministrationen senest 30. september Der er afleveringsfrist for den samlede projektopgave til IVA primo januar 2014 (nærmere dato meldes ud i starten af efterårssemesteret). Projektplanen, produktet og projektrapporten afleveres til studieadministrationen i to trykte eksemplarer samt arkiveres i arkivsystemet PURE som studenterprojekt (på Studienet: Aflevér opgave ). Desuden afleveres en bedømmelsesblanket, som hentes på Studienet i forbindelse med upload. Det er den elektroniske version i PURE, som eventuelt kan udlånes efterfølgende. Du skal markere, om du vil give tilladelse til udlån af projektopgaven. Marts

11 Projektopgavens abstract indskrives i PURE. Det er ikke et krav, at abstract er på engelsk. Opgaven kan uploades som Word- eller som pdf-fil. Vi anbefaler at du bruger pdf. Når du har afleveret elektronisk i PURE skal du printe kvittering for indberetningen. Denne kvittering skal afleveres sammen med de to trykte eksemplarer og bedømmelsesbanketten i studieadministrationen. Kontraktretlige forhold Ophavsret: Som udgangspunkt har den studerende ophavsret til det produkt, som den studerende udarbejder i løbet af projektperioden, men projektstedet vil have forventning om en brugsret til produktet. Der bør derfor indgås en kontrakt mellem den studerende og projektstedet om de ophavsretlige og brugsretlige spørgsmål. Der findes en standardkontrakt, der kan benyttes til dette formål. Kontrakten findes på IVAs hjemmeside under Uddannelser / Bibliotekar DB / Projektforløb og studieordning. Der kan læses mere udførligt om de ophavsretlige spørgsmål i Regler om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder. De kan findes på IVAs hjemmeside under Uddannelser / Lov og bekendtgørelser / Regler. Studieordning Studieordning for det erhvervsrelaterede projekt udgør de overordnede rammer for det erhvervsrelaterede semester. Studieordningen kan ses på IVAs hjemmeside under Uddannelser / Bibliotekar DB / Projektforløb og studieordning. Marts

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul på 7. semester. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt.

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul på 7. semester. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul på 7. semester. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Det Informationsvidenskabelige Akademi, marts 2011 Indledning

Læs mere

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt.

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Opdateret den 16/3-2015 Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Det Informationsvidenskabelige Akademi, marts

Læs mere

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt.

Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Opdateret den 29/3-2017 Vejledning for det erhvervsrelaterede projektmodul. For studerende, projektsteder og vejledere ved det erhvervsrelaterede projekt. Det Informationsvidenskabelige Akademi Indledning

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen EKSAMENSPROJEKT J Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen Dagens program g p g O Rammerne for EP O Tidsplan for EP O Gode råd til EP Rammerne O Individuel opgave O 2-3 fag O Afsluttede fag eller

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Projektplan Målbeskrivelse: Køgebibliotekerne består af et hovedbibliotek samt fem lokalbiblioteker hvoraf to af disse er af lidt mindre størrelse. Igennem

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.).

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.). ib andersen: den skinbarlige virkelighed samfundslitteratur.dk OrdfOrklaringer 275 1 appendiks 1 kandidatafhandlingskontrakt For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen

Læs mere

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende)

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) August 2002 Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) Denne projektvejledning omfatter: 1. Projekttyper 2. Antal deltagere i projektgruppe 3. Hvad skal

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet ROSKILDE UNIVERSITET Rektor Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 13.december 2012 2012-844 Bestemmelserne i denne eksamensordning fastsættes i henhold til

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Mål med oplægget At få (øget) kendskab til det der forventes af os i forhold til den mundtlige dimension At få inspiration til arbejdet med det mundtlige At

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere