Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point."

Transkript

1 VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje, herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Modulet handler desuden om udvalgte fysiologiske behov og om beherskelse af praktiske færdigheder inden for udvalgte sygeplejefaglige områder. Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Du skal kunne redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patientens fysiologiske behov. Du skal kunne redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Du skal kunne sammenfatte praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold. Du skal kunne sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom. Du skal kunne identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient- og sygehusperspektiv. Du skal kunne planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer, og du skal, i samarbejde med patienter, kunne udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger. Du skal kunne vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner, f.eks. blodtryk, puls og respiration, og du skal kunne foreslå handlinger ved afvigelser fra det normale. Du skal beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger. Modulets struktur og opbygning Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. De centrale fagområder på modulet er Sygepleje (3 teoretiske og 2 kliniske ECTS-point). Anatomi og fysiologi (4 teoretiske og 1 klinisk ECTS-point). Mikrobiologi, herunder bakteriologi, virologi og parasitologi, samt hygiejne (3 teoretiske ECTS-point) Ergonomi (1 teoretisk og 1 klinisk ECTS-point) Rev. November

2 Undervisningen inden for de kliniske ECTS-point foregår i sygeplejelaboratoriet, og den afsluttes med en klinisk studieaktivitet (se Bedømmelse nedenfor). Modulets indhold Sygeplejefagets hensigt Du skal som studerende arbejde med sundheds- og sygdomsbegreber samt teori om samarbejdet mellem patient og sygeplejerske. Du skal anvende denne viden i forhold til at vurdere patientens/klientens problemer og behov og inddrage den i sygeplejeprocessens planlægningsfase. Målet er at du som studerende kan sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom analysere og vurdere patientens/borgerens fysiologiske behov ud fra en systematisk dataindsamling, f.eks. Virginia Hendersons 14 komponenter i sygepleje vurdere og forklare patientens/borgerens tilstand i forhold til hudpleje, personlig hygiejne, udskillelse, seksualitet samt blodtryks-, puls- og temperaturmåling opstille mål og handlingsforslag i forhold den systematiske dataindsamling inddrage Orem og Lawlers teori i analysen af patientens/borgerens behov med henblik på planlægning af god sygepleje planlægge og udføre grundlæggende sygeplejehandlinger ud fra cases om hudpleje, personlig hygiejne, udskillelse og måling af blodtryk, puls og temperatur demonstrere at du kan planlægge og udføre grundlæggende sygeplejehandlinger med en vis sikkerhed og selvstændighed basere din vurdering og dine handlinger på viden fra sygepleje, ergonomi, anatomi og fysiologi samt hygiejne og mikrobiologi Sygepleje emner og arbejdsmetoder At være studerende. Vi arbejder videre med gruppedynamik og samarbejde, det at være studerende i kliniske studier (i sygeplejelaboratoriet) herunder læring, refleksion og vejledning. Sundheds- og sygdomsbegreber, herunder sundhedsfremme, forebyggelse og grundlæggende sygeplejehandlinger Vi bearbejder patientperspektiverne ud fra cases og inddragelse af de studerendes egne erfaringer og oplevelser fra øvelserne i sygeplejelaboratoriet Vi anvender sygeplejeprocessens trin i forhold til teoretiske og kliniske metoder i grundlæggende sygepleje: vurdering, planlægning, udførelse, evaluering samt dokumentation. Vi analyserer Orem og Lawlers sygeplejeteori om den gode sygepleje Fysiologiske behov. Vi sætter fokus på det fysiologiske i forhold til behovsområderne personlig hygiejne, herunder hudpleje, udskillelse, nedre hygiejne, hår-, fod- og neglepleje, immobilitet og seksuelle behov. Anatomi og fysiologi Undervisningen har fokus på de udvalgte behovsområder. Indhold Sanserne Huden Fordøjelsessystemet og omsætning af næringsstoffer Nyrerne og urinvejene Rev. November

3 Kønsorganerne Målet er at du som studerende efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne i anatomi og fysiologi kan: identificere og benævne de forskellige typer af sansereceptorer beskrive de centrale funktioner i lugte-, smags-, høre-, ligevægts- og synssansen identificere og benævne de centrale anatomiske strukturer som er involveret i lugte-, smags-, høre-, ligevægts- og synssansen identificere og benævne hudens strukturer og beskrive hudens funktioner beskrive hudens funktioner i relation til kredsløbet, immunsystemet og kroppens vandbalance identificere og benævne fordøjelsessystemets organer og deres anatomiske detaljer ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed beskrive fordøjelsessystemet og dets deles funktioner og indbyrdes sammenhænge beskrive omsætningen af næringsstoffer i absorptionsfasen og postabsorptionsfasen identificere og benævne nyrerne og urinvejenes organer og deres anatomiske detaljer ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed beskrive nyrernes og urinvejenes funktioner identificere og benævne kønsorganerne og deres anatomiske detaljer ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed beskrive kønsorganernes funktioner i relation til reproduktion Mikrobiologi og hygiejne Fagområdets hensigt er at du som studerende lærer om medicinsk mikrobiologi og hygiejne i sygeplejen. Fokus er på samspillet mellem menneskers immunforsvar, miljø og mikroorganismer. Formålet er at du bliver i stand til at forebygge hospitalsinfektioner og spredning af mikroorganismer uanset hvor du udfører sygepleje. Målet er at du udvikler kompetence til at underbygge høje krav til hygiejne i sygeplejen ud fra din viden om medicinsk mikrobiologi og immunologi analysere praksissituationer og vurdere smitterisiko med teori om infektionskæden skønne hvilke handlinger der skal til for at afbryde smitteveje fremme og genoprette menneskers sundhed ud fra din viden om immunologi observere symptomer på infektion Indhold Infektionskæden Generelt om bakterier, virus og svampe Patogenitet og virulens Forebyggelse af sygehusinfektioner og styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren blandt andet gennem analyse af cases Kemoterapeutika og vaccinationer Ergonomi Fagets hensigt er at du som studerende lærer at beherske udvalgte forflytningsteknikker og lærer at bruge forflytningshjælpemidler på en sådan måde at du tager hensyn til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger. Målet er at du kan redegøre for og udnytte kroppens naturlige bevægemønstre med en vis sikkerhed analysere en given patientsituation og anvende overordnede principper for forflytninger med en vis selvstændighed, således at forflytningerne udføres med så minimal belastning af patienten og din krop som muligt vurdere hvornår forflytningshjælpemidler skal tages i brug Indhold Rev. November

4 Bevægeapparatet med fokus på den studerende som hjælper. Dynamik og biodynamik. Forflytningsteknik Sygeplejeprofessionens metoder kliniske metoder, refleksionsmetoder og forsknings- og udviklingsmetoder På modul 2 fortsætter undervisningen i sygeplejeprocessen som klinisk, systematisk arbejdsmetode. Der er fokus på begreberne mål, planlægning af sygepleje, praktisk udførelse, evaluering og dokumentation. Undervisnings- og arbejdsformer forelæsninger, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, vejledning, øvelser m.m. Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, gruppetilbagemelding, vejledning, opgaver og øvelser samt spørgetimer Undervisningen i sygeplejelaboratoriet er tilrettelagt som øvelser ud fra cases. I øvelserne skal du som studerende øve sygepleje til det hele menneske i forhold til udvalgte procedurer. Undervisningen foregår i de studiegrupper der er dannet på modul 2. Samarbejdsrelationer mellem studerende og teoretiske og kliniske undervisere Samarbejdet foregår bl.a. via studienettet hvor underviserne lægger undervisningsmateriale, ændringer og beskeder til studerende. Første tirsdag i hver måned er der skemalagt en lektion, de studerendes time, hvor forhold der vedrører holdet, undervisningen m.m. kan tages op til diskussion. Den modulansvarlige og de studerende udarbejder i samarbejde en dagsorden for de studerendes time en uge inden lektionen. Lektionen kan deles op, således at den modulansvarlige kun deltager i de dagsordenspunkter, hvor de studerende ønsker at den modulansvarlige er til stede. Litteratur/pensum Er angivet i undervisningsplanerne på studienet og i de generelle kliniske studieplaner på de respektive undervisningssteder i klinikken. Bedømmelser Rev. November

5 På modul 2 er der en fastlagt klinisk studieaktivitet, en teoretisk studieaktivitet og en intern teoretisk prøve med inddragelse af alle fagområder på modul 2(sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiejne samt ergonomi). Fastlagt klinisk studieaktivitet i sygeplejelaboratoriet Hensigt Hensigten med den kliniske studieaktivitet er at du som studerende viser kompetence til at udføre og begrunde udvalgte sygeplejehandlinger i sygeplejelaboratoriet og øvelejligheden. Læringsudbytte Ved studieaktiviteten forventer vi at du som studerende viser at du har opnået følgende læringsudbytte: At du kan demonstrere færdigheder i at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger sikkert og nøjagtigt, således at den person du plejer, kan føle tryghed og sikkerhed At du kan udføre procedurerne sikkert og på baggrund af anerkendte standarder for personlig hygiejne og hygiejniske principper At du kan begrunde hensigten med sygeplejehandlingerne, planlægningen, måden procedurerne udføres på og hvilke observationer du gør dig i plejesituationen. At du kan anvende forflytningsteknikker og korrekte arbejdsstillinger i forhold til plejesituationen Rammer Undervisere på modulet introducerer til studieaktiviteten i begyndelsen af modulet. Aktiviteten finder sted efter 1½ uges forberedelse og øvelser i sygeplejelaboratoriet, hvor der er mulighed for vejledning fra kliniske vejledere Ved begyndelsen af den første øveuge udleverer den modulansvarlige cases, som danner grundlag for studieaktiviteten. Ud over den planlagte undervisning vil det fremgå af skemaet hvornår sygeplejelaboratoriet til rådighed således at I som studerende kan øve til studieaktiviteten. Øvelserne foregår i studiegrupperne. I øver 2 og 2. Dagen hvor den kliniske studieaktivitet foregår Studieaktiviteten foregår i sygeplejelaboratoriet. Til lokalerne er tilknyttet en sygeplejerske fra klinikken og en underviser på modulet. De to observerer to studerende på samme tid i samme lokale. Den efterfølgende redegørelse foregår individuelt i et tilstødende lokale. Du må ikke medbringe hjælpemidler til studieaktiviteten. Hver studerende trækker en af de cases, som der er arbejdet med på modulet. Efter du har trukket en case, har du 5 min. til at lægge en plan, 20 min. til at udføre opgaven, afslutte denne og rydde op, 10 min. til at besvare spørgsmål fra underviser og klinisk vejleder og 5 min. til tilbagemelding. Bedømmelse Underviseren og sygeplejersken fra klinikken bedømmer din planlægning, udførelse og afslutning af plejeopgaven og dine mundtlige begrundelser. Du får en personlig vurdering og tilbagemelding med henblik på videre studier. Hvis din udførelse af plejeopgaven ikke er tilstrækkelig, vil du ikke få studieaktiviteten godkendt. Derfor skal du gentage den kliniske studieaktivitet med den samme case ugen efter. Rev. November

6 Hvis du ikke deltager i den kliniske studieaktivitet, skal du kontakte den modulansvarlige for at aftale et nyt tidspunkt for afvikling af studieaktiviteten. Du skal gennemføre studieaktiviteten for at kunne deltage i den interne prøve i sygepleje i slutningen af modulet. Fastlagt klinisk studieaktivitet i klinikken (Projekt gældende for 6 studerende) Perioden består af 2 ugers deltagende kliniske studier i tæt samarbejde med klinisk vejleder og daglige vejledere. Det forventes at den studerende har et fremmøde på 30 timer pr. uge Hensigt Hensigten med de kliniske studieaktiviteter er, at du som studerende viser kompetence til at udføre og begrunde udvalgte sygeplejehandlinger Læringsudbytte Ved afslutning af de 2 ugers kliniske studier, hvor der forventes et fremmøde på min. 30 timer pr. uge, forventer vi, at du som studerende kan vise, at du har opnået følgende læringsudbytte: At du kan demonstrere færdigheder i at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger sikkert og nøjagtigt, således at den person du plejer, kan føle tryghed og sikkerhed At du kan udføre procedurerne sikkert og på baggrund af anerkendte standarder for personlig hygiejne og hygiejniske principper At du kan begrunde hensigten med sygeplejehandlingerne, planlægningen, måden procedurerne udføres på og hvilke observationer du gør dig i plejesituationen. At du kan anvende forflytningsteknikker og korrekte arbejdsstillinger i forhold til plejesituationen Eksempler på kliniske studieaktiviteter Måling af vitale værdier: BT, puls, respiration, temperatur, saturation Personlig pleje: Øvre toilette, nedre toilette, brusebad, sengebad, tandbørstning, mundpleje, hårvask, neglepleje, fodbad Hudpleje: Vurdering af hudstatus, valg af vaske- og plejemidler Lejring og mobilisation Ernæring: Anretning, servering, hjælp til indtagelse af mad og væske Udskillelser Søvn og hvile Den kliniske vejleders opgaver Sende velkomstmail senest 14 dage før studiestart Modtage den studerende og introducere til klinikstedet og forløbet 1. dag herunder sikre, at den studerende er bekendt med læringsudbyttet for perioden og vurderingsgrundlaget ved den fastlagte studieaktivitet (Bjørks model) Detailplanlægning af perioden Udpegning af relevante opgaver/pt-kontakter Information og vejledning til daglige vejledere. Opfølgning i forhold til periodens læringsudbytte i første og anden uge Afholde fastlagt studieaktivitet i løbet af sidste 2 dage i perioden i samarbejde med underviser Daglige vejlederes opgaver Tæt følgeskab med den studerende- give den studerende mulighed for at indgå i praksisfællesskabet Inddrage den studerende i det praktiske arbejde med mål, planlægning, udførelse, evaluering, dokumentation af udvalgte plejetiltag (se forslag til kliniske studieaktiviteter) Rev. November

7 Give før- under og eftervejledning tilpasset den studerendes behov Feed-back til den studerende efter udvalgte kliniske studieaktiviteter Videregive vurdering af den studerendes opgaveløsninger til klinisk vejleder Fastlagt studieaktivitet Ved afholdelse af den klinisk fastlagte studieaktivitet sidst i perioden vurderes den studerende af klinisk vejleder og underviser med udgangspunkt i Bjørks model for praktisk færdighedsudøvelse, hvor Indhold og Rækkefølge er det primære. Rammer for studieaktivitet I begyndelsen af modulet er der introduceret generelt til studieaktiviteten på hele holdet af en underviser. Aktiviteten finder sted 2-3 dage før afslutningen af perioden. Undervejs er der mulighed for vejledning af den daglige vejleder og kliniske vejleder. Se ovenfor. Dagen hvor den kliniske studieaktivitet foregår Studieaktiviteten foregår på det kliniske undervisningssted med deltagelse af den kliniske vejleder og en underviser fra uddannelsen tilknyttet Team A. Ved de tre studerende, der indgår i projektet, er der endvidere en observatør fra projektet med. Den efterfølgende redegørelse foregår i et tilstødende lokale. Du må ikke medbringe hjælpemidler til studieaktiviteten. Du får tildelt en af de patienter/borgere som du har varetaget plejen af. Du har 5 min. til at lægge en plan, 20 min. til at udføre opgaven, afslutte denne og rydde op, 10 min. til at besvare spørgsmål fra underviser og klinisk vejleder og 5 min. til tilbagemelding. Bedømmelse af studieaktiviteten Underviseren og den kliniske vejleder bedømmer din planlægning, udførelse og afslutning af plejeopgaven og dine mundtlige begrundelser. Du får en personlig vurdering og tilbagemelding med henblik på videre studier. Hvis din udførelse af plejeopgaven ikke er tilstrækkelig, vil du ikke få studieaktiviteten godkendt. Efter aftale planlægger klinisk vejleder og underviser en ny aktivitet. Du skal gennemføre studieaktiviteten for at kunne deltage i den interne prøve i sygepleje i slutningen af modulet. Den teoretiske studieaktivitet Den teoretiske studieaktivitet er tilrettelagt i fagområdet mikrobiologi og hygiejne i slutningen af modulet. Studieaktiviteten besvares i studiegrupperne og består af to dele: 1. En analyse ud fra infektionskæden af forekomsten af mikroorganismer på et sted, som gruppen selv vælger. I analysen skal både indgå beskrivelse af sted og handlinger, valg af tre mikroorganismer, risikovurdering og forslag til hvordan infektionskæden kan brydes. Studiegruppen skal søge supplerende viden i E-dok, PPS, Statens Seruminstituts hjemmeside (SSI) og andre relevante hjemmesider minutters fremlægning af analysen for resten af holdet. Alle i studiegruppen skal være aktive i fremlæggelsen for at studieaktiviteten kan godkendes. Det er muligt at få vejledning fra underviserne undervejs i studieaktiviteten. Efter Rev. November

8 fremlægningen får alle grupperne en kort skriftlig tilbagemelding fra underviserne. Du skal deltage aktivt i studieaktiviteten for at kunne gå til den interne prøve efter modul 2. Intern teoretisk prøve modul 2 i sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi og hygiejne samt ergonomi. Læringsudbyttet modul 2 bedømmes i den interne prøve på modul 2. Prøven er en individuel mundtlig eksamination med udgangspunkt i en case. Prøven inddrager viden/pensum fra modul 2 i fagområderne sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi og hygiejne, og ergonomi vægtet efter hvor mange ETCS-point der er til hvert fagområde. Casene har været brugt i den kliniske studieaktivitet på modul 2. Du er som studerende tilknyttet en gruppe, der dagen før eksaminationen trækker en case. Der er mulighed for forberedelse i grupper. Ved prøven bliver du bedømt på din evne til at ved hjælp af sygeplejeprocessen redegøre for din af patientens grundlæggende behov og hvordan du er kommet frem til din vurdering. planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer og redegøre for hvordan du i samarbejde med patienten vil udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion anvende viden om menneskets anatomi og fysiologi til at forklare årsager til patienters tilstand og reaktioner og til at identificere og begrunde nødvendige observationer identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient- og sygehusperspektiv vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale Forberedelse Dagen før prøven trækker gruppen en case og bearbejder denne til prøvedagen med udgangspunkt i sygeplejeprocessen. Bearbejdningen skal indeholde en systematisk dataindsamling. Du/din gruppe skal formulere problem/sygeplejediagnose samt mål i forhold til fokus i casen. Desuden skal du bearbejde casen ved at analysere den ud fra din viden i anatomi og fysiologi med henblik på at kunne forklare de udvalgte organsystemer, der er spørgsmål til i casen. Der vil derudover være ekstraspørgsmål til de forskellige cases i fagområdet ergonomi, mikrobiologi og hygiejne. På prøvedagen Du kan til prøven medbringe en disposition med stikord, som maksimalt må fylde en A4side. Eksamen tager dels udgangspunkt i dine analyser frem mod problem/sygeplejediagnose, samt hvilke handlinger du vil iværksætte for at nå målene, dels i spørgsmål fra eksaminator om de naturvidenskabelig emner, der er nævnt i casens efterskrift. Rev. November

9 Den mundtlige del af prøven varer 30 minutter. Derefter er der afsat 10 minutter til votering. Din præstation bedømmes af en intern underviser i sygepleje og en intern underviser i anatomi og fysiologi. Du får en kort tilbagemelding samt karakter efter 7-trins-skalen. Du kan ikke overvære voteringen. Hvis du får en karakter under 02, skal du til prøve med det efterfølgende hold eller til omprøve i august. Undervisere/vejledere: Navne, - adresser og telefonnumre Niels Ardal: Thomas R. Mikkelsen: Gunvor Munch Hansen: Tove Loftager: Vibeke Alstrup Kristensen: Lisbeth Brun Andersen: Ingrid Villadsen Kristensen: Skema Det aktuelle ugeskema findes på WebUntis: Rev. November

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse. For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse. For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, grundlæggende

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 Sydvestjysk Sygehus Studiemateriale modul 2 Afdeling 261 Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Modulets tema er: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom.

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere