Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

2 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød Kommunes sundhedscenter... 5 Træningssektionens vision... 6 Årsberetning Indledning... 7 Faglig udvikling... 7 Aktiv i din hverdag... 7 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice... 7 Rehabilitering til job... 7 Brug for alle... 7 Førtidspension- og fleksjobreform... 8 Sammenhæng på tværs... 8 Nyt Sundhedsceter... 8 Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret... 8 Opgaveløsningen i teamstruktur... 8 Forebyggende hjemmebesøg... 8 Social kapital... 9 Forløbsprogrammer... 9 Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader... 9 Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed... 9 Velfærdsteknologi... 9 Samarbejdspartnere og netværk...10 Økonomi...10 Fraværsstatistik...10 Status over udviklingen i Træningssektionen...11 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud...12 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg Overordnede indsatsområder i Træningssektionen Virksomhedsplan

3 Træningssektionen i balance...13 Direktørernes strategibrev Social kapital...13 En del af Fællesskabet...14 Ledelsesstruktur...14 Teamstruktur...14 Trivselsundersøgelse...14 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice...14 Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb...14 Førtidspension- og fleksjobreform...14 Sammenhæng på tværs...14 Ældrepuljen...15 Forløbsprogrammer...15 Vederlagsfri Fysioterapi...15 Forebyggende hjemmebesøg...15 BRO-projekt...15 Forflytningsuddannelse...15 Nyt sundhedscenter...15 Implementering af IT-system Avaleo...15 APV i Hillerød kommune...15 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen...16 Målsætning for MED- udvalget Målsætning for AMIR Målsætning for ergoterapeutgruppen Målsætning for Aktiv i din hverdag Målsætning for team vedr. ankel Målsætning for Team Amputation Målsætning for Team Cancer Målsætning for Ergonomi Målsætning for forebyggende hjemmebesøg Træningssektionen Virksomhedsplan

4 Målsætning for Genoptræningsteamet Målsætning for hoftegruppen Målsætning for håndgruppen Målsætning for Inkontinens Målsætning for team vedr. knæ Målsætning for KOL, hjerte og diabetes Målsætning for LUA: Ledelse,Udvikling og Administration Målsætning for Neurologi Målsætning for Team- Rehabilitering Målsætning faggruppe Ryg Fysioterapeut Målsætning for Skulder-Team Målsætning for faggruppe vedr. Sundhedsfremmende aktivitet Træningssektionen Virksomhedsplan

5 Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune Hillerød Kommune sund, grøn og ansvarsfuld Specifikt på sundhedsområdet gælder endvidere: Samvær med andre styrker det enkelte menneskes viden om sundhed, og giver oplevelser med et bredt sundhedsfremmende perspektiv. Hillerød Kommune gør det nemt, sjovt og attraktivt for borgerne at vælge et sundt liv med ansvar for sig selv og hinanden. Hillerød Kommunes sundhedscenter Sundhedscentret indeholder pr. 1.januar 2014 sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektion. Visionen for Sundhedscentret lyder: Sundhedscentret er dynamo for et sundt Hillerød Visionen skal komme til udtryk ved at: Borgerne oplever, at sundhedscenteret er nemt tilgængeligt, har en god atmosfære og yder en professionel indsats. Borgerne benytter huset naturligt i forbindelse med benyttelse af kommunale sundhedsydelser og - tilbud (jf. rapporten fra 2007 ang. fremtidigt sundhedscenter i Hillerød Kommune). Det skal være nemt at træffe sunde valg (jf. kommunens sundhedspolitik fra august 2006). Tværfaglighed, enhedsforvaltning og sammenhængende forløb er i fokus (jf. En del af fællesskabet ). Træningssektionen Virksomhedsplan

6 Træningssektionens vision Træningssektionen tilbyder kvalificeret ergoterapi og fysioterapi samt forebyggende hjemmebesøg. Du har viljen, vi har den faglige viden - sammen sætter vi mål og skaber resultater. Træningssektionen Virksomhedsplan

7 Årsberetning 2013 Indledning 2013 var fra starten præget af lederskifte, udbud på dokumentationssystem og pres på ventelisterne. Sektionslederen gennem 9 år holdt op i februar, og der skulle derfor ansættes en ny sektionsleder. 1. juni tiltrådte den nye sektionsleder. Processen omkring dokumentationssystemet var godt i gang og skulle klargøres til udbudsrunde. Antallet af borgere med behov for genoptræning viste en stigning i antal forløb i 2012 og den stigning er fortsat gennem 2013 med en samlet stigning på 16% fra 2012 til I december 2012 kom Regeringens udmelding om at de ville udmønte 1 milliard kroner til ældreområdet via Ældrepuljen fra marts 2014, og det gav anledning til glæde og gode ideer der kom i spil. Udmøntningen forventedes fra marts Faglig udvikling I 2013 har flere terapeuter været på Diplomuddannelse og taget enkelte moduler. Derudover har terapeuterne deltaget i fagligt relevante kurser, temadage, netværksmøder med oplæg fra forskellige oplægsholdere, og internt afholdte klinikker med forkus på praksis og vidensdeling m.m. Aktiv i din hverdag Aktiv i din hverdag, der er Hillerød Kommunes hverdagsrehabilitering til borgere der søger om hjemmehjælp, er efter at have været et projekt i 2012, blevet implementeret fra 1. januar Der blev ansat en ergoterapeut i en fuldtidsstilling. Hjemmeplejen og Træningssektionen arbejder med at sætte mål i samarbejde med borgeren og følger op med slutevaluering. ergoeterapeuter var engageret i opgaverne og det kom godt fra start. KORA kom med en evalueringsrapport fra projektet i 2012, der pegede på at der skulle arbejdes endnu mere med en sammenhængende indsats for borgerne, så Aktiv i din hverdag indgik i alle de aktiviteter, der kunne være relevante for borgerne. Ligeledes var der et ønske om tættere samarbejde mellem ergoterapeuterne og hjemmeplejen ude i områderne. Som konsekvens af dette besluttede vi, at det kun var 4 ergoterapeuter der skulle arbejde med Aktiv i din hverdag, og de 4 blev hver tilknyttet et område i hjemmeplejen og hos de private leverandører. Det har vist sig,,at det har stor betydning for samarbejdet, at der er skabt mulighed for kontinuitet i samarbejdet, så der skabt større tryghed og dynamik i samarbejdet. Den struktur arbejdes der fortsat med i Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er overordnede mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, har Træningssektionen udlevet målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job Rehabilitering til job var allerede sat i værk ved indgangen til Gennem året er samarbejdsformen blevet stadig udbygget til stor tilfredshed for såvel borgere som Jobcentret og Træningssektionen. Megen viden blev delt og borgerne rapporterede at opleve sammenhængende forløb og bedre service. Midtvejsevalueringen antydede, at der også er økonomiske gevinster at hente i form af sparede sygedagpenge. Evaluering af projektet er udskudt, men projektet har medført at der nu fast er to beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcenteret, der har eget kontor på Sundhedscentret. Det har været med til at understøtte samarbejdet mellem borger, jobcenter og Træningssektions terapeuter. Brug for alle Brug for alle er et projekt, der er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber for reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. To medarbejdere har i det første halvår deltaget i ugentlige møder med borger. Projektet Træningssektionen Virksomhedsplan

8 har medført oprettelse af ca. 40 forløb med borger inkluderet i projektet. Forløbene har været målrettet forbedringer af borgenes funktion samt funktionsevneafklaring. Førtidspension- og fleksjobreform Træningssektionen har siden januar 2013 deltaget i Hillerød Kommunes rehabiliteringsteam, som er lovpligtigt og forankret i Jobcentret. Første halv år med en medarbejder, men denne opgave deles nu af to medarbejder. I Job, Ældre og Sundhed valgte Direktøren og afdelingscheferne i samarbejde med Jobcentret at sætte kompetenceudviklingsprojektet Rehabiliterende Kultur i gang. Træningssektionen deltog sammen med Jobcenter og Socialfaglig enhed i et kursus over 5 gange fra efteråret 2013 til foråret Type2dialog stod for det, og det er et godt tiltag i retning af at sikre enhedsforvaltningen og det sammenhængende forløb for borgerne. Der forventes en evalueringsrapport i marts I alt 6 medarbejdere har fuldt et kompetenceforløb sammen med Jobcentret. Sammenhæng på tværs Sammenhæng på tvær er et puljefinansieret projekt til understøttelse af accelererede, koordinerede og opkvalificerede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Projektet er blevet forberedt gennem 2012 med egentlig start i efteråret En del af projektets indhold er etablering af to hjerneskadekoordinatorer, der hver har en dag om ugen til at udføre funktionen. Den ene af de to koordinatorer er en ergoterapeut fra Træningssektionen. Indtil videre er der 11 borgere der har indgået i projektet. Projektet forventes afsluttet til maj 2014 med efterfølgende evalueringsrapport. Nyt Sundhedsceter I 2012 blev der truffet politisk afgørelse om opførelse af et nyt sundhedscenter ved Frederiksborgcentret i årene Processen har medført talrige beskrivelser, beregninger, analyser og drøftelser. I 2013 har der været en spændende proces med at bringe det grundlæggende arbejde videre frem mod det færdige Sundhedscenter hvor Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen skal flytte sammen. Den endelig projektplan forventes til marts Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret I september flyttede dagcentret ud af lokalerne på Kirsebærbakken og over i nye flotte lokaler i Plejecentret Skovhuset. Træningssektionen fik herefter lov til at benytte lokalerne. Det har givet væsentligt bedre træningslokaler og mødefaciliteter for både medarbejdere og borgere der kan bruge lokalerne. Træningsfaciliteterne er på denne måde blevet udvidet, og det betyder meget for opgaveløsningen, at vi kan træne flere borgere under disse forhold. Opgaveløsningen i teamstruktur I forbindelse med opnormering I 2013 blev der udtænkt en ny teamstruktur, som skulle etableres. Der blev i første halvår 2013 arbejdet på at udvikle og etablere ny teamstruktur i samarbejde med en erhvervspsykolog. Der er arbejdet med teamkontakt og fælles rammer for alle teams. I den forbindelse har erhvervspsykologen afholdt en workshop for hele Træningssektionen med det formål at få styrket forskelligheder i teamsammenhæng. Derudover har erhvervspsykologen holdt oplæg om Social Kapital på den halvårlige Virksomhedsdag. Forebyggende hjemmebesøg I 2013 har foebyggelseskonsulenten besøgt 472 borgere. Der ud over er der gennemført to hold af Sundt Seniorliv i Grønnegadecentret. Sundt Seniorliv er et kursusforløb for seniorer, der ønsker at opnå viden om et sundt seniorliv i en bred forståelse af eget ansvar for et godt og aktivt seniorliv. Det handler såvel om fysisk og mental sundhed med udgangspunkt i aktiviteter og forståelse af deres betydning for at have et godt liv. Kurset bygger på Lifestyle Matters. Der har været stor deltagertilfredshed og tilbuddet fortsætter i Udover Forebyggelseskonsulentens timer, så indgår der to ergoterapeuttimer ugentligt til tilbuddet. Træningssektionen Virksomhedsplan

9 Social kapital Hillerød kommune har sat fokus på Social Kapital hvor tillid, retfærdighed og samarbejdesevne er kodeord. Det er forankret i MED-strukturen.Træningssektionen har deltaget i de tiltag og temadage der har været afholdt i Hillerød kommune. At arbejde med tillid, retfærdighed og samarbejdsvilje giver god mening i det daglige samarbejde, både i forhold til samarbejdet med borgerne, medarbejderne imellem, i samarbejdet mellem leder og medarbejdere, samt i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Forløbsprogrammer Træningssektionen har i 2013 implementeret tilbud til kræftramte i form af tilbuddet Dit Liv et samarbejde mellem rød og Hillerød kommune samt Kræftens bekæmpelse. Der er afholdt to forløb, som efterfølgende er evalueret. Herudover er implementeringen af lænderyg forløbsprogrammet igangsat og der er afholdt 2 pilotforløb. Træningssektionen deltager i udviklingsarbejdet af forløbsprogrammerne via Fælles Gods under samordningsudvalget. Der er i den forbindelse udarbejdet anbefalinger på Træning på tværs af diagnoser samt arbejdet med anbefalinger inden for palliation. Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne. Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader Forflytningspolitikken for Ældre og Sundhed blev færdiggjort,endelig godkendt og implementeret i Træningssektionen står for afholdelsen af forflytningsvejleder-uddannelsen i kommunen i samarbejde med hjemmeplejen og plejecentrene. Som led i Forflytningspolitikken i kommunen, er der i 2013 blevet uddannet decentrale forflytningsvejledere på alle plejecentre og i hjemmeplejen. Som led i forflytningspolitikken, skal forflytningsvejlederne på pleje centrene arrangere forflytningsundervisning i forhold til cases, med en terapeut som ansvarlig. Basisforflytningskurserne vil fremadrettet blive forestået af to forflytningsvejledere og en terapeut fra Træningssektionens forflytningsteam. I samarbejde med HR har Træningssektionen etableret et tilbud om APV i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for ansatte i kommunen. Lederne af de forskellige arbejdspladser, kan henvende sig til HR med henblik på at indgå i projektet. Terapeuterne fra Træningssektionen løser derefter opgaven. Det forventes udført i Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed I 2013 har 4 medarbejdere deltaget i arbejdet med at beskrive udbud af Omsorg-, sundhed- og træningssystem og hjælpemiddelsystem samt den efterfølgende vurdering, der førte frem til valg af leverandør. Avaleo vandt udbuddet og arbejdet med planlægningen af implementeringen skal fortsætte i Træningssektionen har i flere år haft Avaleo som dokumentationssystem, har godt kendskab til det, og ser frem til at få et fælles dokumentationssystem på tværs i Ældre og Sundhed. Velfærdsteknologi Der er nedsat en Velfærdsteknologigruppe der løbende mødes og følger med i udviklingen. Der har været arbejdet på et projekt sammen med Hillerød Hospital vedrørende træning af borgere med svær KOL, som skal starte op i Der arbejdes med træning via tablet, som borgeren får til hjemmetræning. Der ud over har der været arbejdet med informationstavler i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen. Dettte tiltag vil kunne sikre en bedre og hurtigere information i den daglige drift. Da Hillerød var i udbud med nyt Dokumentations-system måtte processen afvente afgørelsen af dette, og det blev derfor udskudt til Træningssektionen Virksomhedsplan

10 Samarbejdspartnere og netværk Træningssektionens primære samarbejdspartnere er Rehabiliteringsafdelingen, Visitation og hjælpemidler, Fællessektionen i Ældre og Sundhed, plejecentrene, dagcentrene, Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Uddannelsessektionen, Jobcentret, Socialfaglig enhed, Borger, Social og service, Borger,social og service Botilbud, Grønnegadecentret, CSPH, Frivilligcentret, børnefysioterapeuterne og Kommunikationscentret. Træningssektionen indgår i Genoptræningsforum for kommuner og hospitaler i den nordlige del af Region Hovedstaden. Under netværket er dannet et tværsektorielt kursusudvalg med underliggende fagspecifikke netværksgrupper med formål at optimere faglige vidensdeling og kvalitet på tværs af sektorer og kommunegrænser. Terapeuterne deltager derved i relevante netværk i forhold til specifikke diagnoser. Forebyggelseskonsulenten indgår i netværk for forebyggende medarbejdere i Region Hovedstaden. Træningssektionens eksterne samarbejdspartnere omfatter endvidere privatpraktiserende læger og fysioterapeuter, Motionsvennerne, Styrk din krop, DAI, UCC og Metropol. Økonomi Regnskabsresultatet inden for ØD blev i kr. I regnskabet uden for ØD, tegner der sig for tredje år i træk et fald i udgifter til specialiseret genoptræning og en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Fraværsstatistik Den samlede sygefraværsprocent for Træningssektionens medarbejdere i 2013 var på 2,60%, hvilket er en lille stigning på 0,20 % i forhold til 2012, hvor den lå på 2,40%. Træningssektionen Virksomhedsplan

11 Status over udviklingen i Træningssektionen Type af forløb Antal genoptræningsforløb efter serviceloven Antal almene genoptræningsforløb efter sundhedsloven Igang - satte forlø b i 2010 Igangsatte forløb i 2011 Igangsatte forløb i 2012 Forskel 2011/ 2012 Forskel 2011/ % % Igangsatte forløb i Forskel Forskel i % 2012/ % ,9 % Antal Hillerødborgere, der har valgt anden kommune % % Antal borgere fra anden kommune, der har valgt % % Hillerød Antal specialiserede 156 genoptræningsforløb % 4 2,6 % (leveret på hospital) Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % serviceloven Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % sundhedsloven Antal forløb efter sundhedsloven % ,1 % Funktionsevnevurderinger udført for Jobcentret % % Antal forløb efter serviceloven % Antal træningsforløb i alt % % Kommentar til oversigt: Samlet set har der været en stigning på 16% flere forløb i forhold til 2012, hvilket giver en forskel på 417 forløb. Antallet af forløb på rehabiliteringsafdelingen ( 186 og 140 tilsammen) er steget med 9 % dvs 21 flere foløb.servicelovens 122 der dækker palliation til borgere med kræft i terminalfasen er et nyt område, og udviklingen følges nøje i Antallet af funktionsevnevurderinger er steget markant med 56 % og skyldes formentligt mere fokus på førtids -og flexreformen, samt indsatsen med rehabiliterende team. Der ses en svag stigning i antal specialiserede forløb på 2,6 %. Antallet af borgere der vælger at træne i anden kommune er faldet med 150%, og antallet af borgere der vælger at træne i Hillerød er stationært i forhold til Træningssektionen Virksomhedsplan

12 Procentvis forskel fra Forskel I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 I alt 2009 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud Aktiv i din hverdag % Amputation % Ankel/achilles % Brystopererede % Ergonomi ,7 % Fitnesshold Forflytning % Funktionsevnevurdering % Generelt ,5% Hjerte % Hjælpemidler % Hofte % Hånd og albue ,50% Inkontinens % KOL % Knæ % Kræft Neurologi % Motionshold % Rengøringsvurderinger Ryg ,30% Skulder % Styrke og kondition for kræftramte ,30% Styrketræning på hold % Udetræning Kommentar til oversigt: Aktiv i din hverdag blev implemeteret i løbet af 2013 og der ses en stigning på 115% svarende til 124 forløb i forhold til 2012, hvor der var tale om et projekt. Udetræning, rengøringsvurderinger og fitness hold er udgået i I 2013 blev den generelle gruppe delt, således at neurologi, generelt og kræft blev mere korrekt fordelt. Samlet for disse tre grupper er der sket ændringer for = 614 ( ) 559 ( ) en stigning på 55 forløb. Antallet af forflytningsforløb er faldet med 33 % og skyldes formentligt, at der i 2013 er blevet uddannet 13 nye forflytningsvejledere ude i hjemmeplejen og på plejecentrene og samtidigt vedtaget en ny forflytningspolitik Knæ-forløb og skulder-forløb er faldet betydeligt mens rygforløb og ergonomi, neurologi og hjerte er steget markant.der ses ligeledes markant stigning på hold med styrketræning på samlet set 46 forløb flere end i Træningssektionen Virksomhedsplan

13 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg 2013 Forebyggende hjemmebesøg Forskel fra 2012/2013 angivet i antal Antal borgere over 75 år Antal borgere der er kontaktet Antale borgere der er besøgt Antal borgere der ikke er kontaktet Antal borgere der har deltaget i Aktivt Seniorliv Antal borgere der har gennemført Aktivt Seniorliv Antallet af besøgte borgere er 28 borgere færre end i 2012, og skyldes formentligt at forebyggelseskonsulenten har brugt resspourcer på at deltage i kompetenceudvikling og udvikling af forløbsprogrammer for kræft og KOL gennem året, samt opstart af Sundt seniorliv. Antallet af borgere der er blevet kontaktet er markant højere end i 2012 og skyldes at der er sendt flere breve ud til brogerne i 2013 end i Der er afholdt 2 hold med Sundt Seniorliv, hvor borgere har mødtes i en gruppe sammen med forebyggelseskonsulenten og en ergoterapeut. Formålet har været at give borgerne mod på at tage initiativer til at vedligeholde eller forbedre deres livssituation. Sundt seniorliv fortsætter i 2014 og har fortsat reference i Lifestyle Matters. Overordnede indsatsområder i 2014 Træningssektionen i balance I 2014 vil vi have fokus på at få skabt og fastholde balance mellem ressourcer og opgaver, så vi kan fastholde det gode arbejdsmiljø med fokus på Social Kapital og udvikling. Dette for fortsat at sikre, at borgerne får de rigtige tilbud, der kan understøtte størst mulig uafhængighed. I den proces vil vi forholde os til Social Kapital, Direktørenes strategibrev og En del af Fællesskabet i forhold til kerneopgaver, udvikling af nye tiltag og projekter samt i den løbende kompetenceudvikling. Direktørernes strategibrev 2014 Enhedsforvaltning, kommunikation med borgerne og den retfærdige proces er tre fokusområder der indgår i Direktørernes Strategibrev for 2014.Træningssektionen vil fortsat arbejde ud fra princippet om enhedsforvaltning, så borgerne oplever et sammenhængende forløb og en kommune, hvor vi taler sammen på tværs. I den daglige kontakt med borgerene vil vi fortsat have fokus på kommunikation og den retfærdige proces i forhold til de tilbud, vi har til borgerne. Social kapital Hillerød kommune har siden 2013 arbejdet med Social kapital som metode for at få et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. I Social Kapital indgår tillid, retfærdighed og samarbejdsevne som værdier. I Træningssektionen vil vi forholde os til Social Kapital på MED-møder, og Social Kapital vil blive italesat i forskellige processer og i det daglige samarbejde, så det bliver en integreret del i Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan

14 Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave.for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseretpå et højt niveau af tillid og retfærdighed. En del af Fællesskabet I Træningssektionen vil vi forhold os til En fællespolitik for beskæftigelse, social-og sundhedsområderne i Hillerød Kommune , så det indgår i den daglige drift og i udviklingen. Der er et rigtig godt samarbejde på tværs i kommunen, og det skal vi fortsat arbejde på at udvikle og forholde os til, så borgerne oplever enhedsforvaltning i kontakten med kommunen. Ledelsesstruktur I Træningssektionen er der 37 faste medarbejdere og en sektionsleder, og der forventes flere terapeuter i løbet af året på grund af Ældrepuljen. For at sikre et godt arbejdsmiljø og en optimal opgaveløsning og udvikling, vil det være nødvendigt at have mere afsat tid til ledelse. Drøftelsen om ny ledelsestruktur blev startet i 2013 og vil fortsætte i 2014 med udgangspunkt i nuværende budget. Teamstruktur Teamstrukturen der blev implementeret i 2012 har fungeret gennem hele 2013 og har været med til at understøtte opgaveløsningen og kompetenceudviklingen. Teamstrukturen har været med til at understøtte en stærk faglig identitet og et fagligt højt niveau i forhold til at kunne give borgerne en god genoptræning i et tæt tværfagligt samarbejde. Derudover er det forsat med til at styrke sammenholdet og fællesskabesfølelsen i en travl hverdag.udfordringen er at gøre teamstrukturen dynamisk, så der hele tiden kan allokeres ressourcer hen hvor opgaverne er, da der fortsat er et stadigt stigende antal borgere, der skal have genoptræning. Det vil vi have fokus på i Trivselsundersøgelse Der er afholdt Trivselsundersøgelse i Hillerød kommune i februar 2014 og Træningssektionen skal forholde sig til resultatet og udarbejde handleplaner i første halvdel af året. Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er fortsat overordnet mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, vil Træningssektionen udleve målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb Projekt er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber til reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. Førtidspension- og fleksjobreform Kurset Rehabiliterende kultur på tværs af Job, Ældre og Sundhed, hvor Jobcenter og Træningssektionen deltager, startede i efteråret 2013, og fortsætter hen over marts måned og evalueres derefter af Type2dialog. Sammenhæng på tværs Projektet på tværs af Job, Social og Sundhed rettet mod borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade der startede i 2013 vil blive afluttet og evalueret til maj Træningssektionen Virksomhedsplan

15 Ældrepuljen I forbindelse med Regeringens Ældrepulje har Træningssesktionen den glæde at skulle modtage 5 terapeuter, som skal indgå i de daglige opgaver i Aktiv i din hverdag, hverdagsrehabilitering på plejecentrene, nedbringelse af venteliste og opnormering på Rehabiliteringsafdelingen. Vi ser frem til samarbejdet med alle de nye, og glæder os til at gøre endnu en indsats for de ældre borgere i Hillerød kommune. Forløbsprogrammer Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne og det arbejde forventes at foregå i Vederlagsfri Fysioterapi Hillerød kommune sætter fokus på vederlagsfri fysioterapi, ved at afholde samarbejdsmøder med henholdsvis Privatpraktiserende fysioterapiklinikker og praktiserende læger. Fra 1. marts 2014 vil Træningssektionen tilbyde borgere med Parkinson eller med følger efter apopleksi træning på hold i kommunalt regi, hvis borgeren er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg vil fortsætte som hidtil med 500 besøg om året. Sundt seniorliv vil også i 2014 være et tilbud til borgene, og vi forventer at afholde 2 hold i Grønnegadecentret. Borgerne vil blive spurgt ind til brugen af IT og introduceret til DUKA og Borger.dk. BRO-projekt BRO-projektet er et projekt med fokus på samarbejde på tværs af Region og Kommuner. Træningssektionen vil deltage i BRO-projekt på kræftområdet. Forflytningsuddannelse Endnu er hold forflytningsvejledere skal uddannes under Forflytningsprojektet på tværs af Ældre og sundhed. Kurset forventes afholdt i april Nyt sundhedscenter I 2014 arbejder vi videre i processen med at planlægge indretningen af det nye sundhedscenter ved Frederiksborgcentret, der skal stå færdigt i I 2014 skal det færdige projektplan præsenteres for politikerne til godkendelse og derefter sendes i udbud. I sundhedscentret skal Hjemmeplejen, sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen flytte sammen. Træningssektionens træningslokaler vil komme til at ligge i Frederiksborgcentret, og nogle af lokalerne vil kunne bruges af Frederiksborgcentrets brugere efter vores lukketid. Implementering af IT-system Avaleo I 2014 skal der foregå implementering af fælles dokumentationssystem til hjemmepleje, plejecentre, visitation og hjælpemidler samt Træningssektionen. Det var Avaleo der blev valgt. Fire medarbejdere skal medvirke til udviklingen og tilpasningen af Avaleo. på Træningssektionen skal på kursus i augustseptember 2014 samtidigt med alle andre i Ældre og Sundhed. APV i Hillerød kommune Træningssektionen tilbyder i samarbejde med HR APV omkring fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser i de første 6 måneder. Træningssektionen Virksomhedsplan

16 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen målsætninger er sat efter SMART-model, hvilket betyder at målsætningen er : Specifik-Målbar-Accepteret-Realistisk-Tidsfastsat Målsætning for MED- udvalget 2014 Pia Schou, Marianne Glader, Michael Reimer, Helle Sandø, Birgitte Lynge, Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Sundhedsstrategi og handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse i Hillerød Kommune skal være kendt og vi arbejder aktivt med at videreudvikle og implementer den i Træningssektionen At Træningssektionens sociale kapital er høj ved udgangen af 2014 MED-udvalget er medindraget i alle faser og processer i forbindelse med Nyt Sundhedscenter MED-udvalget inddrages i en fremtidig ledelsesstruktur (Budget 2015) God trivsel i Træningssektionen. At vores viden og praktiske erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse bliver synlig for Hillerød Kommune og os selv Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. At sikre vores viden, praksiserfaringer og behov bliver anvendt i beslutningerne At sikre medindflydelse i en proces for at opnå den nødvendige ledelse af Træningssektionen At trivselsundersøgelsen giver mening, ved at MED-udvalget handler på resultatet af trivselsundersøgelsen Jane Andersen er deltagende i sundhedsstrategi-gruppen i Hillerød Kommune og skal sørge for at viden bliver implementeret i MED og resten af Træningssektionen Ledelse Ledelse og TR Træningssektionen har nedskrevne arbejdsgange for, hvordan vi indgiver ferieønsker, hvor mange ressourcer der er behov for ved feriedækning og hvordan træning afvikles i hovedferier. i Træningssektionen oplever retfærdighed i planlægning og tildeling af ferie og så optimal afvikling af ferier som muligt. Træningssektionen Virksomhedsplan

17 Målsætning for AMIR 2014 Marianne Glader, Pia Schou og Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Evaluering Initiere afholdelse af trivselsundersøgelse i Træningssektionen samt følge op på undersøgelsen med handleplaner. Arbejde med forståelsen af den centrale arbejdsmiljøpolitik og politik for vold og mobning herunder udarbejde delmål gældende for Træningssektionen. Ved årets udgang har AMIR sikret at alle medarbejdere i sektionen har deltaget i Brand og evakuerings undervisning. Undervisningen foregår internt i sundhedscenteret. Vi deltager aktivt ved en hver mulighed for medinddragelse i den kommende proces i forbindelse med projektering af det nye Sundhedscenter. Vi benytter de procedurer og arbejdsgange, som er tilgængelige på intraen i fht. arbejdsmiljø herunder arbejdsmiljø værktøjskassen. Sikre at hygiejne regler ved smittefarlige sygdomme som eks. MRSA og Roskildesyge er implementeret i Træningssektionen. Afklare og indføre hensigtsmæssig hygiejne håndtering af træningsredskaber og vores computere. Vi bliver fortrolige med Montes. i Træningssektionen opfordres til at deltage i undersøgelsen, sådan at denne dækker bredt i sektionen og dermed danner grobund for at sikre den fortsatte trivsel. Sikre det gode arbejdsmiljø i Træningssektionen Det er vigtigt, at alle ved hvilken rolle de skal tage i fald der skulle opstå brand eller anden form for nødsituation på Sundhedscentret. Undervisning er planlagt til den Vi ved at byggeprojektet og processen med overflytning i det nye Sundhedscenter vil kræve indsats og ressourcer fra AMIR gruppen. Vi er klar til at tage udfordringen op når tid er, så vi kan bidrage med input der har betydning for det fremadrettede arbejdsmiljø for Træningssektionen. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Minimere smittekilder/smitteveje. Minimere smittekilder/smitteveje. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Pia og Marianne G Pia og Marianne G Pia er tovholder Vi er i en procesmæssig venteposition. Træningssektionen Virksomhedsplan

18 Målsætning for ergoterapeutgruppen 2014 Mål for: Ergoterapeuterne 2014 Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Funktionsevne vurderinger. Udarbejdning af arbejdsskabelon. Ved udgangen af 2014, er AMPS brugt til 50 % af de borgere som har fået ergoterapeutisk intervention. Revurdere retningslinjer for brug af AMPS. Opdatere det nuværende dokument. Dokumentation. Udarbejde en skabelon som støtter ergoterapeuterne i at genspejle fagligheden i dokumentationen i de udførte interventioner. Inkl. Lovgivning/bekendtgørelsen. Deltage aktivt i processen med det nye sundhedscenter. Vi ønsker at tydeliggøre Hvordan de 3 værdier (retfærdighed, tillid og samarbejdsevne) indgår i vores ergoterapeutiske gruppe. Vi bruger 2 x 1 time i 2014 på monofagligt møde Vi mødes hver den sidste mandag eller fredag i måneden og spiser frokost sammen Vi skiftes til at komme med et fagligt oplæg. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og implementering af AMPS i organisationen. Kvalitetssikring af ydelser givet af ergoterapeuter. Kvalitetssikring Sikre optimale arbejdsforhold for ergoterapeuterne. Sikring af vores arbejdsmiljø Fagligsparring og vidensdeling. Lotte og Miriam Miriam og Helle (OPTP) fodre Pia, Marianne Glader og Helle S. Marianne Glader Miriam har den første staffet. Træningssektionen Virksomhedsplan

19 Målsætning for Aktiv i din hverdag 2014 Jesper Valgreen, Mia Rafn, Christina Elisabeth Guldager, Sif Jensen og Miriam Wolf Olsen Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig Evaluering Aktiv deltagelse i Netværksmøder vedrørende hverdagsrehabilitering. Den 13. juni kl Samlet evalueringsmøde, hvor vi starter med morgenmad. Afstemme forventningerne med Visitationen og aftale retningslinjer for forløb, der udelukkende omhandler rengøringsydelser. Vidensdeling og erfaringsudveksling med kollegaer, der i andre kommuner arbejder med hverdagsrehabilitering. Styrke Aktiv i din hverdag-tilbuddet. Evaluering, hvor emnerne kan være: Samarbejde med: Visitationen De sagsbeh. ergo. Hjemmeplejen De private leverandører Tidsforbrug Dokumentation Overgangen fra Rehab. Rengøringsydelser Borgers motivation for deltagelse Deltagelse i arbejdsgrupper Optimering af forløbene. Mia & Christina Jesper Træningssektionen Virksomhedsplan

20 Målsætning for team vedr. ankel 2014 Kirsten Reetz, Una Bergendorff, Christina Juhl Koch Mål (i SMART-form) Inden udgangen af 2014 får vi taget kontakt til omkring liggende kommuner vedr. Ankel/Achilles netværk. Intern faglig sparring i ankelteamet 4 gange årligt, dage planlægges til ankel teammøde i januar Gennemgang af muskler, palpation og kraft/ styrke i hele UE Standardisere sluttests Vi tilstræber at alle i teamet har Flemming Enochs 2 kurser Dynamisk Stabilitet: basis og UE. Betydning Fagligt ajourført, (evt. undervisning af ortopædkirurg) så vi bliver bedre til at vejlede den enkelte borger. Blive stærkere til at takle de komplicerede sager. I forhold til undersøgelsen og tests/ sluttests Betydning for borger/ terapeut evaluere/ dokumentere Vi i teamet arbejder ens, fælles sprog og samme teoretiske forståelse og hermed bedre kunne overtage hinandens borgere. Ansvarlig(e) Teamet Teamet Teamet teamet Teamet Træningssektionen Virksomhedsplan

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere