Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

2 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød Kommunes sundhedscenter... 5 Træningssektionens vision... 6 Årsberetning Indledning... 7 Faglig udvikling... 7 Aktiv i din hverdag... 7 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice... 7 Rehabilitering til job... 7 Brug for alle... 7 Førtidspension- og fleksjobreform... 8 Sammenhæng på tværs... 8 Nyt Sundhedsceter... 8 Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret... 8 Opgaveløsningen i teamstruktur... 8 Forebyggende hjemmebesøg... 8 Social kapital... 9 Forløbsprogrammer... 9 Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader... 9 Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed... 9 Velfærdsteknologi... 9 Samarbejdspartnere og netværk...10 Økonomi...10 Fraværsstatistik...10 Status over udviklingen i Træningssektionen...11 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud...12 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg Overordnede indsatsområder i Træningssektionen Virksomhedsplan

3 Træningssektionen i balance...13 Direktørernes strategibrev Social kapital...13 En del af Fællesskabet...14 Ledelsesstruktur...14 Teamstruktur...14 Trivselsundersøgelse...14 Helhedsorienteret og koordineret borgerservice...14 Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb...14 Førtidspension- og fleksjobreform...14 Sammenhæng på tværs...14 Ældrepuljen...15 Forløbsprogrammer...15 Vederlagsfri Fysioterapi...15 Forebyggende hjemmebesøg...15 BRO-projekt...15 Forflytningsuddannelse...15 Nyt sundhedscenter...15 Implementering af IT-system Avaleo...15 APV i Hillerød kommune...15 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen...16 Målsætning for MED- udvalget Målsætning for AMIR Målsætning for ergoterapeutgruppen Målsætning for Aktiv i din hverdag Målsætning for team vedr. ankel Målsætning for Team Amputation Målsætning for Team Cancer Målsætning for Ergonomi Målsætning for forebyggende hjemmebesøg Træningssektionen Virksomhedsplan

4 Målsætning for Genoptræningsteamet Målsætning for hoftegruppen Målsætning for håndgruppen Målsætning for Inkontinens Målsætning for team vedr. knæ Målsætning for KOL, hjerte og diabetes Målsætning for LUA: Ledelse,Udvikling og Administration Målsætning for Neurologi Målsætning for Team- Rehabilitering Målsætning faggruppe Ryg Fysioterapeut Målsætning for Skulder-Team Målsætning for faggruppe vedr. Sundhedsfremmende aktivitet Træningssektionen Virksomhedsplan

5 Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune Hillerød Kommune sund, grøn og ansvarsfuld Specifikt på sundhedsområdet gælder endvidere: Samvær med andre styrker det enkelte menneskes viden om sundhed, og giver oplevelser med et bredt sundhedsfremmende perspektiv. Hillerød Kommune gør det nemt, sjovt og attraktivt for borgerne at vælge et sundt liv med ansvar for sig selv og hinanden. Hillerød Kommunes sundhedscenter Sundhedscentret indeholder pr. 1.januar 2014 sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektion. Visionen for Sundhedscentret lyder: Sundhedscentret er dynamo for et sundt Hillerød Visionen skal komme til udtryk ved at: Borgerne oplever, at sundhedscenteret er nemt tilgængeligt, har en god atmosfære og yder en professionel indsats. Borgerne benytter huset naturligt i forbindelse med benyttelse af kommunale sundhedsydelser og - tilbud (jf. rapporten fra 2007 ang. fremtidigt sundhedscenter i Hillerød Kommune). Det skal være nemt at træffe sunde valg (jf. kommunens sundhedspolitik fra august 2006). Tværfaglighed, enhedsforvaltning og sammenhængende forløb er i fokus (jf. En del af fællesskabet ). Træningssektionen Virksomhedsplan

6 Træningssektionens vision Træningssektionen tilbyder kvalificeret ergoterapi og fysioterapi samt forebyggende hjemmebesøg. Du har viljen, vi har den faglige viden - sammen sætter vi mål og skaber resultater. Træningssektionen Virksomhedsplan

7 Årsberetning 2013 Indledning 2013 var fra starten præget af lederskifte, udbud på dokumentationssystem og pres på ventelisterne. Sektionslederen gennem 9 år holdt op i februar, og der skulle derfor ansættes en ny sektionsleder. 1. juni tiltrådte den nye sektionsleder. Processen omkring dokumentationssystemet var godt i gang og skulle klargøres til udbudsrunde. Antallet af borgere med behov for genoptræning viste en stigning i antal forløb i 2012 og den stigning er fortsat gennem 2013 med en samlet stigning på 16% fra 2012 til I december 2012 kom Regeringens udmelding om at de ville udmønte 1 milliard kroner til ældreområdet via Ældrepuljen fra marts 2014, og det gav anledning til glæde og gode ideer der kom i spil. Udmøntningen forventedes fra marts Faglig udvikling I 2013 har flere terapeuter været på Diplomuddannelse og taget enkelte moduler. Derudover har terapeuterne deltaget i fagligt relevante kurser, temadage, netværksmøder med oplæg fra forskellige oplægsholdere, og internt afholdte klinikker med forkus på praksis og vidensdeling m.m. Aktiv i din hverdag Aktiv i din hverdag, der er Hillerød Kommunes hverdagsrehabilitering til borgere der søger om hjemmehjælp, er efter at have været et projekt i 2012, blevet implementeret fra 1. januar Der blev ansat en ergoterapeut i en fuldtidsstilling. Hjemmeplejen og Træningssektionen arbejder med at sætte mål i samarbejde med borgeren og følger op med slutevaluering. ergoeterapeuter var engageret i opgaverne og det kom godt fra start. KORA kom med en evalueringsrapport fra projektet i 2012, der pegede på at der skulle arbejdes endnu mere med en sammenhængende indsats for borgerne, så Aktiv i din hverdag indgik i alle de aktiviteter, der kunne være relevante for borgerne. Ligeledes var der et ønske om tættere samarbejde mellem ergoterapeuterne og hjemmeplejen ude i områderne. Som konsekvens af dette besluttede vi, at det kun var 4 ergoterapeuter der skulle arbejde med Aktiv i din hverdag, og de 4 blev hver tilknyttet et område i hjemmeplejen og hos de private leverandører. Det har vist sig,,at det har stor betydning for samarbejdet, at der er skabt mulighed for kontinuitet i samarbejdet, så der skabt større tryghed og dynamik i samarbejdet. Den struktur arbejdes der fortsat med i Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er overordnede mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, har Træningssektionen udlevet målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job Rehabilitering til job var allerede sat i værk ved indgangen til Gennem året er samarbejdsformen blevet stadig udbygget til stor tilfredshed for såvel borgere som Jobcentret og Træningssektionen. Megen viden blev delt og borgerne rapporterede at opleve sammenhængende forløb og bedre service. Midtvejsevalueringen antydede, at der også er økonomiske gevinster at hente i form af sparede sygedagpenge. Evaluering af projektet er udskudt, men projektet har medført at der nu fast er to beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcenteret, der har eget kontor på Sundhedscentret. Det har været med til at understøtte samarbejdet mellem borger, jobcenter og Træningssektions terapeuter. Brug for alle Brug for alle er et projekt, der er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber for reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. To medarbejdere har i det første halvår deltaget i ugentlige møder med borger. Projektet Træningssektionen Virksomhedsplan

8 har medført oprettelse af ca. 40 forløb med borger inkluderet i projektet. Forløbene har været målrettet forbedringer af borgenes funktion samt funktionsevneafklaring. Førtidspension- og fleksjobreform Træningssektionen har siden januar 2013 deltaget i Hillerød Kommunes rehabiliteringsteam, som er lovpligtigt og forankret i Jobcentret. Første halv år med en medarbejder, men denne opgave deles nu af to medarbejder. I Job, Ældre og Sundhed valgte Direktøren og afdelingscheferne i samarbejde med Jobcentret at sætte kompetenceudviklingsprojektet Rehabiliterende Kultur i gang. Træningssektionen deltog sammen med Jobcenter og Socialfaglig enhed i et kursus over 5 gange fra efteråret 2013 til foråret Type2dialog stod for det, og det er et godt tiltag i retning af at sikre enhedsforvaltningen og det sammenhængende forløb for borgerne. Der forventes en evalueringsrapport i marts I alt 6 medarbejdere har fuldt et kompetenceforløb sammen med Jobcentret. Sammenhæng på tværs Sammenhæng på tvær er et puljefinansieret projekt til understøttelse af accelererede, koordinerede og opkvalificerede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Projektet er blevet forberedt gennem 2012 med egentlig start i efteråret En del af projektets indhold er etablering af to hjerneskadekoordinatorer, der hver har en dag om ugen til at udføre funktionen. Den ene af de to koordinatorer er en ergoterapeut fra Træningssektionen. Indtil videre er der 11 borgere der har indgået i projektet. Projektet forventes afsluttet til maj 2014 med efterfølgende evalueringsrapport. Nyt Sundhedsceter I 2012 blev der truffet politisk afgørelse om opførelse af et nyt sundhedscenter ved Frederiksborgcentret i årene Processen har medført talrige beskrivelser, beregninger, analyser og drøftelser. I 2013 har der været en spændende proces med at bringe det grundlæggende arbejde videre frem mod det færdige Sundhedscenter hvor Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen skal flytte sammen. Den endelig projektplan forventes til marts Træningssektionens fysiske rammer på Sundhedscenteret I september flyttede dagcentret ud af lokalerne på Kirsebærbakken og over i nye flotte lokaler i Plejecentret Skovhuset. Træningssektionen fik herefter lov til at benytte lokalerne. Det har givet væsentligt bedre træningslokaler og mødefaciliteter for både medarbejdere og borgere der kan bruge lokalerne. Træningsfaciliteterne er på denne måde blevet udvidet, og det betyder meget for opgaveløsningen, at vi kan træne flere borgere under disse forhold. Opgaveløsningen i teamstruktur I forbindelse med opnormering I 2013 blev der udtænkt en ny teamstruktur, som skulle etableres. Der blev i første halvår 2013 arbejdet på at udvikle og etablere ny teamstruktur i samarbejde med en erhvervspsykolog. Der er arbejdet med teamkontakt og fælles rammer for alle teams. I den forbindelse har erhvervspsykologen afholdt en workshop for hele Træningssektionen med det formål at få styrket forskelligheder i teamsammenhæng. Derudover har erhvervspsykologen holdt oplæg om Social Kapital på den halvårlige Virksomhedsdag. Forebyggende hjemmebesøg I 2013 har foebyggelseskonsulenten besøgt 472 borgere. Der ud over er der gennemført to hold af Sundt Seniorliv i Grønnegadecentret. Sundt Seniorliv er et kursusforløb for seniorer, der ønsker at opnå viden om et sundt seniorliv i en bred forståelse af eget ansvar for et godt og aktivt seniorliv. Det handler såvel om fysisk og mental sundhed med udgangspunkt i aktiviteter og forståelse af deres betydning for at have et godt liv. Kurset bygger på Lifestyle Matters. Der har været stor deltagertilfredshed og tilbuddet fortsætter i Udover Forebyggelseskonsulentens timer, så indgår der to ergoterapeuttimer ugentligt til tilbuddet. Træningssektionen Virksomhedsplan

9 Social kapital Hillerød kommune har sat fokus på Social Kapital hvor tillid, retfærdighed og samarbejdesevne er kodeord. Det er forankret i MED-strukturen.Træningssektionen har deltaget i de tiltag og temadage der har været afholdt i Hillerød kommune. At arbejde med tillid, retfærdighed og samarbejdsvilje giver god mening i det daglige samarbejde, både i forhold til samarbejdet med borgerne, medarbejderne imellem, i samarbejdet mellem leder og medarbejdere, samt i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Forløbsprogrammer Træningssektionen har i 2013 implementeret tilbud til kræftramte i form af tilbuddet Dit Liv et samarbejde mellem rød og Hillerød kommune samt Kræftens bekæmpelse. Der er afholdt to forløb, som efterfølgende er evalueret. Herudover er implementeringen af lænderyg forløbsprogrammet igangsat og der er afholdt 2 pilotforløb. Træningssektionen deltager i udviklingsarbejdet af forløbsprogrammerne via Fælles Gods under samordningsudvalget. Der er i den forbindelse udarbejdet anbefalinger på Træning på tværs af diagnoser samt arbejdet med anbefalinger inden for palliation. Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne. Forflytning og forebyggelse af arbejdsskader Forflytningspolitikken for Ældre og Sundhed blev færdiggjort,endelig godkendt og implementeret i Træningssektionen står for afholdelsen af forflytningsvejleder-uddannelsen i kommunen i samarbejde med hjemmeplejen og plejecentrene. Som led i Forflytningspolitikken i kommunen, er der i 2013 blevet uddannet decentrale forflytningsvejledere på alle plejecentre og i hjemmeplejen. Som led i forflytningspolitikken, skal forflytningsvejlederne på pleje centrene arrangere forflytningsundervisning i forhold til cases, med en terapeut som ansvarlig. Basisforflytningskurserne vil fremadrettet blive forestået af to forflytningsvejledere og en terapeut fra Træningssektionens forflytningsteam. I samarbejde med HR har Træningssektionen etableret et tilbud om APV i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for ansatte i kommunen. Lederne af de forskellige arbejdspladser, kan henvende sig til HR med henblik på at indgå i projektet. Terapeuterne fra Træningssektionen løser derefter opgaven. Det forventes udført i Dokumentationssystem i udbud i Ældre og Sundhed I 2013 har 4 medarbejdere deltaget i arbejdet med at beskrive udbud af Omsorg-, sundhed- og træningssystem og hjælpemiddelsystem samt den efterfølgende vurdering, der førte frem til valg af leverandør. Avaleo vandt udbuddet og arbejdet med planlægningen af implementeringen skal fortsætte i Træningssektionen har i flere år haft Avaleo som dokumentationssystem, har godt kendskab til det, og ser frem til at få et fælles dokumentationssystem på tværs i Ældre og Sundhed. Velfærdsteknologi Der er nedsat en Velfærdsteknologigruppe der løbende mødes og følger med i udviklingen. Der har været arbejdet på et projekt sammen med Hillerød Hospital vedrørende træning af borgere med svær KOL, som skal starte op i Der arbejdes med træning via tablet, som borgeren får til hjemmetræning. Der ud over har der været arbejdet med informationstavler i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen. Dettte tiltag vil kunne sikre en bedre og hurtigere information i den daglige drift. Da Hillerød var i udbud med nyt Dokumentations-system måtte processen afvente afgørelsen af dette, og det blev derfor udskudt til Træningssektionen Virksomhedsplan

10 Samarbejdspartnere og netværk Træningssektionens primære samarbejdspartnere er Rehabiliteringsafdelingen, Visitation og hjælpemidler, Fællessektionen i Ældre og Sundhed, plejecentrene, dagcentrene, Hjemmeplejen, Sygeplejeklinikken, Uddannelsessektionen, Jobcentret, Socialfaglig enhed, Borger, Social og service, Borger,social og service Botilbud, Grønnegadecentret, CSPH, Frivilligcentret, børnefysioterapeuterne og Kommunikationscentret. Træningssektionen indgår i Genoptræningsforum for kommuner og hospitaler i den nordlige del af Region Hovedstaden. Under netværket er dannet et tværsektorielt kursusudvalg med underliggende fagspecifikke netværksgrupper med formål at optimere faglige vidensdeling og kvalitet på tværs af sektorer og kommunegrænser. Terapeuterne deltager derved i relevante netværk i forhold til specifikke diagnoser. Forebyggelseskonsulenten indgår i netværk for forebyggende medarbejdere i Region Hovedstaden. Træningssektionens eksterne samarbejdspartnere omfatter endvidere privatpraktiserende læger og fysioterapeuter, Motionsvennerne, Styrk din krop, DAI, UCC og Metropol. Økonomi Regnskabsresultatet inden for ØD blev i kr. I regnskabet uden for ØD, tegner der sig for tredje år i træk et fald i udgifter til specialiseret genoptræning og en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Fraværsstatistik Den samlede sygefraværsprocent for Træningssektionens medarbejdere i 2013 var på 2,60%, hvilket er en lille stigning på 0,20 % i forhold til 2012, hvor den lå på 2,40%. Træningssektionen Virksomhedsplan

11 Status over udviklingen i Træningssektionen Type af forløb Antal genoptræningsforløb efter serviceloven Antal almene genoptræningsforløb efter sundhedsloven Igang - satte forlø b i 2010 Igangsatte forløb i 2011 Igangsatte forløb i 2012 Forskel 2011/ 2012 Forskel 2011/ % % Igangsatte forløb i Forskel Forskel i % 2012/ % ,9 % Antal Hillerødborgere, der har valgt anden kommune % % Antal borgere fra anden kommune, der har valgt % % Hillerød Antal specialiserede 156 genoptræningsforløb % 4 2,6 % (leveret på hospital) Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % serviceloven Antal forløb på rehabiliteringsafd. efter % ,8 % sundhedsloven Antal forløb efter sundhedsloven % ,1 % Funktionsevnevurderinger udført for Jobcentret % % Antal forløb efter serviceloven % Antal træningsforløb i alt % % Kommentar til oversigt: Samlet set har der været en stigning på 16% flere forløb i forhold til 2012, hvilket giver en forskel på 417 forløb. Antallet af forløb på rehabiliteringsafdelingen ( 186 og 140 tilsammen) er steget med 9 % dvs 21 flere foløb.servicelovens 122 der dækker palliation til borgere med kræft i terminalfasen er et nyt område, og udviklingen følges nøje i Antallet af funktionsevnevurderinger er steget markant med 56 % og skyldes formentligt mere fokus på førtids -og flexreformen, samt indsatsen med rehabiliterende team. Der ses en svag stigning i antal specialiserede forløb på 2,6 %. Antallet af borgere der vælger at træne i anden kommune er faldet med 150%, og antallet af borgere der vælger at træne i Hillerød er stationært i forhold til Træningssektionen Virksomhedsplan

12 Procentvis forskel fra Forskel I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 I alt 2009 Status over udviklingen for opgaver og holdtilbud Aktiv i din hverdag % Amputation % Ankel/achilles % Brystopererede % Ergonomi ,7 % Fitnesshold Forflytning % Funktionsevnevurdering % Generelt ,5% Hjerte % Hjælpemidler % Hofte % Hånd og albue ,50% Inkontinens % KOL % Knæ % Kræft Neurologi % Motionshold % Rengøringsvurderinger Ryg ,30% Skulder % Styrke og kondition for kræftramte ,30% Styrketræning på hold % Udetræning Kommentar til oversigt: Aktiv i din hverdag blev implemeteret i løbet af 2013 og der ses en stigning på 115% svarende til 124 forløb i forhold til 2012, hvor der var tale om et projekt. Udetræning, rengøringsvurderinger og fitness hold er udgået i I 2013 blev den generelle gruppe delt, således at neurologi, generelt og kræft blev mere korrekt fordelt. Samlet for disse tre grupper er der sket ændringer for = 614 ( ) 559 ( ) en stigning på 55 forløb. Antallet af forflytningsforløb er faldet med 33 % og skyldes formentligt, at der i 2013 er blevet uddannet 13 nye forflytningsvejledere ude i hjemmeplejen og på plejecentrene og samtidigt vedtaget en ny forflytningspolitik Knæ-forløb og skulder-forløb er faldet betydeligt mens rygforløb og ergonomi, neurologi og hjerte er steget markant.der ses ligeledes markant stigning på hold med styrketræning på samlet set 46 forløb flere end i Træningssektionen Virksomhedsplan

13 Resultatopgørelse for forebyggende hjemmebesøg 2013 Forebyggende hjemmebesøg Forskel fra 2012/2013 angivet i antal Antal borgere over 75 år Antal borgere der er kontaktet Antale borgere der er besøgt Antal borgere der ikke er kontaktet Antal borgere der har deltaget i Aktivt Seniorliv Antal borgere der har gennemført Aktivt Seniorliv Antallet af besøgte borgere er 28 borgere færre end i 2012, og skyldes formentligt at forebyggelseskonsulenten har brugt resspourcer på at deltage i kompetenceudvikling og udvikling af forløbsprogrammer for kræft og KOL gennem året, samt opstart af Sundt seniorliv. Antallet af borgere der er blevet kontaktet er markant højere end i 2012 og skyldes at der er sendt flere breve ud til brogerne i 2013 end i Der er afholdt 2 hold med Sundt Seniorliv, hvor borgere har mødtes i en gruppe sammen med forebyggelseskonsulenten og en ergoterapeut. Formålet har været at give borgerne mod på at tage initiativer til at vedligeholde eller forbedre deres livssituation. Sundt seniorliv fortsætter i 2014 og har fortsat reference i Lifestyle Matters. Overordnede indsatsområder i 2014 Træningssektionen i balance I 2014 vil vi have fokus på at få skabt og fastholde balance mellem ressourcer og opgaver, så vi kan fastholde det gode arbejdsmiljø med fokus på Social Kapital og udvikling. Dette for fortsat at sikre, at borgerne får de rigtige tilbud, der kan understøtte størst mulig uafhængighed. I den proces vil vi forholde os til Social Kapital, Direktørenes strategibrev og En del af Fællesskabet i forhold til kerneopgaver, udvikling af nye tiltag og projekter samt i den løbende kompetenceudvikling. Direktørernes strategibrev 2014 Enhedsforvaltning, kommunikation med borgerne og den retfærdige proces er tre fokusområder der indgår i Direktørernes Strategibrev for 2014.Træningssektionen vil fortsat arbejde ud fra princippet om enhedsforvaltning, så borgerne oplever et sammenhængende forløb og en kommune, hvor vi taler sammen på tværs. I den daglige kontakt med borgerene vil vi fortsat have fokus på kommunikation og den retfærdige proces i forhold til de tilbud, vi har til borgerne. Social kapital Hillerød kommune har siden 2013 arbejdet med Social kapital som metode for at få et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. I Social Kapital indgår tillid, retfærdighed og samarbejdsevne som værdier. I Træningssektionen vil vi forholde os til Social Kapital på MED-møder, og Social Kapital vil blive italesat i forskellige processer og i det daglige samarbejde, så det bliver en integreret del i Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan

14 Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave.for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseretpå et højt niveau af tillid og retfærdighed. En del af Fællesskabet I Træningssektionen vil vi forhold os til En fællespolitik for beskæftigelse, social-og sundhedsområderne i Hillerød Kommune , så det indgår i den daglige drift og i udviklingen. Der er et rigtig godt samarbejde på tværs i kommunen, og det skal vi fortsat arbejde på at udvikle og forholde os til, så borgerne oplever enhedsforvaltning i kontakten med kommunen. Ledelsesstruktur I Træningssektionen er der 37 faste medarbejdere og en sektionsleder, og der forventes flere terapeuter i løbet af året på grund af Ældrepuljen. For at sikre et godt arbejdsmiljø og en optimal opgaveløsning og udvikling, vil det være nødvendigt at have mere afsat tid til ledelse. Drøftelsen om ny ledelsestruktur blev startet i 2013 og vil fortsætte i 2014 med udgangspunkt i nuværende budget. Teamstruktur Teamstrukturen der blev implementeret i 2012 har fungeret gennem hele 2013 og har været med til at understøtte opgaveløsningen og kompetenceudviklingen. Teamstrukturen har været med til at understøtte en stærk faglig identitet og et fagligt højt niveau i forhold til at kunne give borgerne en god genoptræning i et tæt tværfagligt samarbejde. Derudover er det forsat med til at styrke sammenholdet og fællesskabesfølelsen i en travl hverdag.udfordringen er at gøre teamstrukturen dynamisk, så der hele tiden kan allokeres ressourcer hen hvor opgaverne er, da der fortsat er et stadigt stigende antal borgere, der skal have genoptræning. Det vil vi have fokus på i Trivselsundersøgelse Der er afholdt Trivselsundersøgelse i Hillerød kommune i februar 2014 og Træningssektionen skal forholde sig til resultatet og udarbejde handleplaner i første halvdel af året. Helhedsorienteret og koordineret borgerservice Helhedsorienteret og koordineret borgerservice er fortsat overordnet mål for Hillerød Kommune og dermed Træningssektionen. Ud over sikring af helhedsorienteret og koordineret tilgang i den enkelte borgersag, vil Træningssektionen udleve målsætningen gennem deltagelse i en række tværgående projekter: Rehabilitering til job for borgere i ressourceforløb Projekt er iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen som en forløber til reform om fleksjob og førtidspension. Projektet bygger på rehabiliteringsteam og henvender sig til borgere i matchgruppe 3. Førtidspension- og fleksjobreform Kurset Rehabiliterende kultur på tværs af Job, Ældre og Sundhed, hvor Jobcenter og Træningssektionen deltager, startede i efteråret 2013, og fortsætter hen over marts måned og evalueres derefter af Type2dialog. Sammenhæng på tværs Projektet på tværs af Job, Social og Sundhed rettet mod borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade der startede i 2013 vil blive afluttet og evalueret til maj Træningssektionen Virksomhedsplan

15 Ældrepuljen I forbindelse med Regeringens Ældrepulje har Træningssesktionen den glæde at skulle modtage 5 terapeuter, som skal indgå i de daglige opgaver i Aktiv i din hverdag, hverdagsrehabilitering på plejecentrene, nedbringelse af venteliste og opnormering på Rehabiliteringsafdelingen. Vi ser frem til samarbejdet med alle de nye, og glæder os til at gøre endnu en indsats for de ældre borgere i Hillerød kommune. Forløbsprogrammer Der er i 2013 i gang sat beskrivelse af Det gode palliationsforløb der er resulteret i en mappe, der vil blive implementeret i Mappen er udarbejdet af gruppen, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser. Der er ligeledes i 2013 i Fælles Gods påbegyndt fælles beskrivelse og anbefalinger af hjerte-kar og lænde-ryg forløbsprogrammerne og det arbejde forventes at foregå i Vederlagsfri Fysioterapi Hillerød kommune sætter fokus på vederlagsfri fysioterapi, ved at afholde samarbejdsmøder med henholdsvis Privatpraktiserende fysioterapiklinikker og praktiserende læger. Fra 1. marts 2014 vil Træningssektionen tilbyde borgere med Parkinson eller med følger efter apopleksi træning på hold i kommunalt regi, hvis borgeren er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg vil fortsætte som hidtil med 500 besøg om året. Sundt seniorliv vil også i 2014 være et tilbud til borgene, og vi forventer at afholde 2 hold i Grønnegadecentret. Borgerne vil blive spurgt ind til brugen af IT og introduceret til DUKA og Borger.dk. BRO-projekt BRO-projektet er et projekt med fokus på samarbejde på tværs af Region og Kommuner. Træningssektionen vil deltage i BRO-projekt på kræftområdet. Forflytningsuddannelse Endnu er hold forflytningsvejledere skal uddannes under Forflytningsprojektet på tværs af Ældre og sundhed. Kurset forventes afholdt i april Nyt sundhedscenter I 2014 arbejder vi videre i processen med at planlægge indretningen af det nye sundhedscenter ved Frederiksborgcentret, der skal stå færdigt i I 2014 skal det færdige projektplan præsenteres for politikerne til godkendelse og derefter sendes i udbud. I sundhedscentret skal Hjemmeplejen, sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen flytte sammen. Træningssektionens træningslokaler vil komme til at ligge i Frederiksborgcentret, og nogle af lokalerne vil kunne bruges af Frederiksborgcentrets brugere efter vores lukketid. Implementering af IT-system Avaleo I 2014 skal der foregå implementering af fælles dokumentationssystem til hjemmepleje, plejecentre, visitation og hjælpemidler samt Træningssektionen. Det var Avaleo der blev valgt. Fire medarbejdere skal medvirke til udviklingen og tilpasningen af Avaleo. på Træningssektionen skal på kursus i augustseptember 2014 samtidigt med alle andre i Ældre og Sundhed. APV i Hillerød kommune Træningssektionen tilbyder i samarbejde med HR APV omkring fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser i de første 6 måneder. Træningssektionen Virksomhedsplan

16 Målsætning for 2014 for de forskellige teams i Træningssektionen målsætninger er sat efter SMART-model, hvilket betyder at målsætningen er : Specifik-Målbar-Accepteret-Realistisk-Tidsfastsat Målsætning for MED- udvalget 2014 Pia Schou, Marianne Glader, Michael Reimer, Helle Sandø, Birgitte Lynge, Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Sundhedsstrategi og handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse i Hillerød Kommune skal være kendt og vi arbejder aktivt med at videreudvikle og implementer den i Træningssektionen At Træningssektionens sociale kapital er høj ved udgangen af 2014 MED-udvalget er medindraget i alle faser og processer i forbindelse med Nyt Sundhedscenter MED-udvalget inddrages i en fremtidig ledelsesstruktur (Budget 2015) God trivsel i Træningssektionen. At vores viden og praktiske erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse bliver synlig for Hillerød Kommune og os selv Fra Hvidbogen: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. At sikre vores viden, praksiserfaringer og behov bliver anvendt i beslutningerne At sikre medindflydelse i en proces for at opnå den nødvendige ledelse af Træningssektionen At trivselsundersøgelsen giver mening, ved at MED-udvalget handler på resultatet af trivselsundersøgelsen Jane Andersen er deltagende i sundhedsstrategi-gruppen i Hillerød Kommune og skal sørge for at viden bliver implementeret i MED og resten af Træningssektionen Ledelse Ledelse og TR Træningssektionen har nedskrevne arbejdsgange for, hvordan vi indgiver ferieønsker, hvor mange ressourcer der er behov for ved feriedækning og hvordan træning afvikles i hovedferier. i Træningssektionen oplever retfærdighed i planlægning og tildeling af ferie og så optimal afvikling af ferier som muligt. Træningssektionen Virksomhedsplan

17 Målsætning for AMIR 2014 Marianne Glader, Pia Schou og Marianne Stokkebro Gundlev Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Evaluering Initiere afholdelse af trivselsundersøgelse i Træningssektionen samt følge op på undersøgelsen med handleplaner. Arbejde med forståelsen af den centrale arbejdsmiljøpolitik og politik for vold og mobning herunder udarbejde delmål gældende for Træningssektionen. Ved årets udgang har AMIR sikret at alle medarbejdere i sektionen har deltaget i Brand og evakuerings undervisning. Undervisningen foregår internt i sundhedscenteret. Vi deltager aktivt ved en hver mulighed for medinddragelse i den kommende proces i forbindelse med projektering af det nye Sundhedscenter. Vi benytter de procedurer og arbejdsgange, som er tilgængelige på intraen i fht. arbejdsmiljø herunder arbejdsmiljø værktøjskassen. Sikre at hygiejne regler ved smittefarlige sygdomme som eks. MRSA og Roskildesyge er implementeret i Træningssektionen. Afklare og indføre hensigtsmæssig hygiejne håndtering af træningsredskaber og vores computere. Vi bliver fortrolige med Montes. i Træningssektionen opfordres til at deltage i undersøgelsen, sådan at denne dækker bredt i sektionen og dermed danner grobund for at sikre den fortsatte trivsel. Sikre det gode arbejdsmiljø i Træningssektionen Det er vigtigt, at alle ved hvilken rolle de skal tage i fald der skulle opstå brand eller anden form for nødsituation på Sundhedscentret. Undervisning er planlagt til den Vi ved at byggeprojektet og processen med overflytning i det nye Sundhedscenter vil kræve indsats og ressourcer fra AMIR gruppen. Vi er klar til at tage udfordringen op når tid er, så vi kan bidrage med input der har betydning for det fremadrettede arbejdsmiljø for Træningssektionen. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Minimere smittekilder/smitteveje. Minimere smittekilder/smitteveje. Optimere arbejdet med arbejdsmiljø. Pia og Marianne G Pia og Marianne G Pia er tovholder Vi er i en procesmæssig venteposition. Træningssektionen Virksomhedsplan

18 Målsætning for ergoterapeutgruppen 2014 Mål for: Ergoterapeuterne 2014 Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig(e) Funktionsevne vurderinger. Udarbejdning af arbejdsskabelon. Ved udgangen af 2014, er AMPS brugt til 50 % af de borgere som har fået ergoterapeutisk intervention. Revurdere retningslinjer for brug af AMPS. Opdatere det nuværende dokument. Dokumentation. Udarbejde en skabelon som støtter ergoterapeuterne i at genspejle fagligheden i dokumentationen i de udførte interventioner. Inkl. Lovgivning/bekendtgørelsen. Deltage aktivt i processen med det nye sundhedscenter. Vi ønsker at tydeliggøre Hvordan de 3 værdier (retfærdighed, tillid og samarbejdsevne) indgår i vores ergoterapeutiske gruppe. Vi bruger 2 x 1 time i 2014 på monofagligt møde Vi mødes hver den sidste mandag eller fredag i måneden og spiser frokost sammen Vi skiftes til at komme med et fagligt oplæg. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og implementering af AMPS i organisationen. Kvalitetssikring af ydelser givet af ergoterapeuter. Kvalitetssikring Sikre optimale arbejdsforhold for ergoterapeuterne. Sikring af vores arbejdsmiljø Fagligsparring og vidensdeling. Lotte og Miriam Miriam og Helle (OPTP) fodre Pia, Marianne Glader og Helle S. Marianne Glader Miriam har den første staffet. Træningssektionen Virksomhedsplan

19 Målsætning for Aktiv i din hverdag 2014 Jesper Valgreen, Mia Rafn, Christina Elisabeth Guldager, Sif Jensen og Miriam Wolf Olsen Mål (i SMART-form) Betydning Ansvarlig Evaluering Aktiv deltagelse i Netværksmøder vedrørende hverdagsrehabilitering. Den 13. juni kl Samlet evalueringsmøde, hvor vi starter med morgenmad. Afstemme forventningerne med Visitationen og aftale retningslinjer for forløb, der udelukkende omhandler rengøringsydelser. Vidensdeling og erfaringsudveksling med kollegaer, der i andre kommuner arbejder med hverdagsrehabilitering. Styrke Aktiv i din hverdag-tilbuddet. Evaluering, hvor emnerne kan være: Samarbejde med: Visitationen De sagsbeh. ergo. Hjemmeplejen De private leverandører Tidsforbrug Dokumentation Overgangen fra Rehab. Rengøringsydelser Borgers motivation for deltagelse Deltagelse i arbejdsgrupper Optimering af forløbene. Mia & Christina Jesper Træningssektionen Virksomhedsplan

20 Målsætning for team vedr. ankel 2014 Kirsten Reetz, Una Bergendorff, Christina Juhl Koch Mål (i SMART-form) Inden udgangen af 2014 får vi taget kontakt til omkring liggende kommuner vedr. Ankel/Achilles netværk. Intern faglig sparring i ankelteamet 4 gange årligt, dage planlægges til ankel teammøde i januar Gennemgang af muskler, palpation og kraft/ styrke i hele UE Standardisere sluttests Vi tilstræber at alle i teamet har Flemming Enochs 2 kurser Dynamisk Stabilitet: basis og UE. Betydning Fagligt ajourført, (evt. undervisning af ortopædkirurg) så vi bliver bedre til at vejlede den enkelte borger. Blive stærkere til at takle de komplicerede sager. I forhold til undersøgelsen og tests/ sluttests Betydning for borger/ terapeut evaluere/ dokumentere Vi i teamet arbejder ens, fælles sprog og samme teoretiske forståelse og hermed bedre kunne overtage hinandens borgere. Ansvarlig(e) Teamet Teamet Teamet teamet Teamet Træningssektionen Virksomhedsplan

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere