Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia."

Transkript

1 Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt,

2 Program Arbejdsmiljøbegrebets udvikling Pause Social kapital Pause Relevant materiale og gruppearbejde Velkommen

3 Arbejdsmiljøloven blev vedtaget i 70 erne I erne var arbejdsmiljø karakteriseret ved røg, støj og møg påvirkninger samt risikoen for arbejdsulykker. Oprindeligt lå hovedvægten i arbejdsmiljøet på sikkerheden. Erhvervsstrukturen har ændret sig markant siden 70 erne: Fra industrisamfund til videnog servicesamfund - Og det har arbejdsmiljøbegrebet også. Begreber som fx sundhedsfremme, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked er i dag nævnt i arbejdsmiljølovgivningen

4 APV lovgivningen I 90 erne kom lovkravet om Arbejdspladsvurdering (APV) - og det psykiske arbejdsmiljø blev italesat. Begreber som fx stress og udbrændthed kom på dagsordenen. Via APV erne blev en lang række påvirkninger af psykisk og social art påvist. Disse påvirkninger blev betegnet som psykosociale risikofaktorer. Det er fx stor arbejdsmængde, modsatrettede krav, vold, konflikter på arbejdspladsen, skiftearbejde, alenearbejde, mobning og chikane.

5 Nye begreber i arbejdsmiljøterminologien Arbejdsmiljølovgivningen har nu konsekvent ændret termen fra sikkerhed til arbejdsmiljø. SIO bliver til AMO Udgangspunktet for de nye regler er, at de skal være tidssvarende og afspejle det moderne arbejdsmarked. Der er derfor sket en modernisering af terminologien for det organiserede samarbejde: Sikkerhedsorganisation (SIO) bliver til arbejdsmiljøorganisation (AMO) og sikkerhedsrepræsentant bliver til arbejdsmiljørepræsentant. Desuden er der lagt vægt på at fremhæve samarbejdsprocessen og en øget ledelsesmæssig prioritering som helt centrale elementer i fremtidens arbejdsmiljøorganisation. (www.at.dk) Begreber som stress, udbrændthed og virksomhedens social kapital er i dag kendte termer i arbejdsmiljøarbejdet.

6 Hvad vil man med sit arbejdsmiljøarbejde anno 2013?

7 Fra sikkerhed til arbejdsmiljø Fakta om dårligt arbejdsmiljø Gener, smerter, tab af livskvalitet - store menneskelige omkostninger (Hus Forbi). Samfundet taber årligt 64 mia. kr. årligt på dårligt arbejdsmiljø (LO). Fakta om godt arbejdsmiljø Der er en grundlæggende sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedens produktivitet (HK). Godt og sundt arbejdsmiljø mindsker samfundets udgifter til fx behandling og overførselsindkomster.

8 Hvad er på Arbejdsmiljø? Den traditionelle forklaring I dette årtusinde er arbejdsmiljøbegrebet blevet udviklet til at være summen af de fysiske, kemiske, biologiske, psykiske og sociale påvirkninger, som mennesket kan blive udsat for i arbejdet. (Arbejdstilsynet). En lidt bredere definition udvider begrebet til også at være Et samspil af de relationer og de vilkår, som mennesket arbejder under, samt den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt og til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt (Videnscenter for Arbejdsmiljø).

9 Forskellige tilgange til arbejdsmiljø Den ekspert orienterede tilgang Den individ orienterede tilgang Den juridisk orienterede tilgang

10 Psykisk arbejdsmiljø er kommet på den politiske dagsorden Regeringens handlingsplan 2010 har målsætning om at reducere sygefraværet som følge af psykisk arbejdsmiljø med 10 pct. Det psykiske arbejdsmiljø er efter den 1. april 2007 blevet et væsentligt problem i alle 48 (i dag 36) arbejdsmiljøvejvisere se info fra Arbejdstilsynet. Antallet af anmeldte arbejdsskader pga. af det psykiske arbejdsmiljø er i kraftig vækst!

11 Anmeldelser om psykiske sygdomme stiger voldsomt Anmeldediagnosen psykisk sygdom er ifølge Arbejdsskadestyrelsen den mest udbredte erhvervssygdom. Antallet af anmeldelser af psykisk sygdom er steget med 269 pct. fra 2000 til Fra 2003 til 2010 er antallet af anerkendte psykiske sygdomme steget med 246 procent," lyder det i en rapport til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (marts 2011). Erstatningsudgiften pr. anerkendt sag er meget høj. Selv om de psykiske sygdomme kun udgør 5 procent af de anerkendte sager om erhvervssygdom, så går ca. 15 procent af erstatningsudgifterne til netop de sager (ASK 2010).

12

13 Avisen.dk, 15. nov. 2011

14 Trivsel og sygefravær Halvdelen af alle sygemeldinger skyldes psykiske problemer. Det taler vi ikke nok om, siger Jes Gerlach, afgående formand for Psykiatrifonden. (www.dr.dk, den 26. oktober 2010) Sygefraværet falder, når trivslen stiger. Det er hovedkonklusionen på projekt Nærvær i Arbejdet. To års intensiv fokus på trivsel og nærvær har fået sygefraværet til at falde med 14 procent på de 18 arbejdspladser, der har deltaget. (www.arbejdsmiljøviden.dk) Arbejdsmiljøet spiller en afgørende rolle for vores trivsel i arbejdslivet, og det er centralt, at både ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter arbejder for at begrænse belastningerne i arbejdet og fremme positive faktorer.

15 Arbejdsmiljøregnskab Kilde: COWI og PricewaterhouseCoopers

16 De fem faser i APV en

17 Arbejdspladsvurdering (APV) APV er et værktøj til systematisk at kortlægge, fjerne eller forebygge risici i arbejdsmiljøet. Traditionelt laver man APV som opregning af fejl og mangler i arbejdsmiljøet Denne fremgangsmåde har imidlertid vist sig problematisk at bruge på det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. fordi det ofte er svært at finde entydige årsager til problemer i det psykiske arbejdsmiljø

18 Problemområder i APV en Kilde: Øje på arbejdsmiljøet Danske virksomheders brug af APV -2008, LO

19 Temaer der er vanskelige at indarbejde i APV Kilde: Øje på arbejdsmiljøet Danske virksomheders brug af APV LO

20 To forskellige tilgange: At løse problemet eller at skabe fremtiden Traditionel problemløsning bygger på mangeltænkning - Opmærksomhed på problemer, mangler og fejl At løse problemet: Problemidentifikation Årsagsanalyse Løsningsmuligheder Handlingsplan Implementering Anerkendende udforskning bygger på ressourcetænkning - Opmærksomhed på ressourcer, værdier, ønsker og drømme At skabe fremtiden: Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønskværdig fremtid Skabe fælles billeder af en opnåelig fremtid Igangsætte processer til at virkeliggøre fremtidsbilledet

21 Fra fejlfinder til udvikler Nye metoder/værktøjer bør bringes i anvendelse i relation til det psykiske arbejdsmiljø. I ethvert problem findes en frustreret drøm (Peter Lang, britisk udvikler af systemisk metode og Appreciative Inquiry)

22 Vi kommer nemt til at: I værdsættende samtaler vælger vi at: Tale om det, vi ikke vil have Tale om det, vi gerne vil have Tale om det, der ikke virker Tale om det, der virker godt Tale om det, vi vil undgå Tale om den fremtid, vi ønsker os Tale i et mangelsprog: vi kan ikke Lære alene af vores fejl Tale i et ressourcesprog: Vi kan og vi vil Lære at bruge vores ressourcer Se uenighed som konflikt Se forandringer som noget, der kommer senere Anerkendende forskelle i holdninger og synspunkter Se forandringer som noget, der sker i selve samtalen

23 Gå efter det der kan ændres!

24 Fokusering Fokusering på muligheder frem for problemer Fokusering på det der virker frem for det der ikke virker. Hotwater system

25 Pause 15 min.

26 Virksomhedens sociale kapital

27 Virksomhedens sociale kapital I Danmark kan vi noget med mennesker - i samfundet som helhed og også på arbejdspladsen.

28 Nyt fokus: Vi er hinandens arbejdsmiljø Fra dig og dit job (Indflydelse, variation, udviklingsmuligheder osv.) Til dig og de andre (Anerkendelse, social støtte, ledelse osv.)

29 Hvad er sociale kapital? Det er ikke kun mennesker, der skaber værdi i virksomhederne. Der er lige så høj grad samspillet mellem mennesker; de sociale relationer Social kapital er kort fortalt de mellemmenneskelige relationer, vi opbygger, når vi lever sammen eller udfører noget i fællesskab. Social kapital er et sociologisk begreb, som beskriver, at der opstår en række sociale muligheder, når vi mennesker omgås hinanden. Social kapital kan ses som resultat af de relationer, vi har til hinanden. Social kapital findes over alt: I lokalområdet, i boligområdet, i vennekredsen og inden for landegrænser.

30 Hvad er virksomhedens sociale kapital? En virksomhed er mennesker samlet om et ganske bestemt formål at producere eller levere en ydelsekerneopgaven. Virksomhedens sociale kapital er de sociale relationer, som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Det gælder både relationer mellem medarbejdere og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Begrebet social kapital kan opdeles i tre dimensioner: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne

31

32 Lad os slå fast Virksomhedens sociale kapital: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Kilde: Hvidbog 2008 AMR/NFA

33

34 Virksomhedens sociale kapital Begrebet virksomhedens sociale kapital giver en ny forståelsesramme for hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed attraktive arbejdspladser. Virksomheder med høj social kapital har typisk et bedre arbejdsmiljø, bedre konkurrenceevne, højere kvalitet og lavere sygefravær. Danmark adskiller sig fra andre lande når det handler om mennesker og deres relationer. Det fremgår meget overbevisende af en række nationale og internationale undersøgelser som sammenligner forhold på tværs af landegrænser.

35 Mange efteruddanner sig vi udvikler vores kompetencer Kilde: Øje på arbejdsmiljøet. Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrenceevne - Samarbejde om udvikling af produktionen i offentlige og private virksomheder, LO November 2007

36 og vi er relativt lykkelige og tilfredse med livet Kilde: Øje på arbejdsmiljøet. Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrenceevne - Samarbejde om udvikling af produktionen i offentlige og private virksomheder, LO November 2007

37 - vi udviser hinanden tillid Kilde: Øje på arbejdsmiljøet. Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrenceevne - Samarbejde om udvikling af produktionen i offentlige og private virksomheder, LO November 2007

38 Tilfredshed med arbejdet Kilde: Øje på arbejdsmiljøet. Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrenceevne - Samarbejde om udvikling af produktionen i offentlige og private virksomheder, LO November 2007

39 Oplevelse af at have indflydelse

40 Indflydelse på arbejde

41 Relativt få spændinger mellem ansatte og arbejdsgivere Kilde: Øje på arbejdsmiljøet. Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrenceevne - Samarbejde om udvikling af produktionen i offentlige og private virksomheder, LO November 2007

42 I Danmark har vi altså en høj social kapital Undersøgelser viser, at høj social kapital har en positiv indflydelse på: Produktivitet Team effektivitet Tværgående vidensdeling Udvikling af intellektuel kapital og innovation Personaleomsætningen Arbejdsmiljøet Sygefraværet

43 Sammenhæng mellem oplevelsen af tillid, retfærdighed og forekomsten af stress

44 Tillid Tillid i en virksomhed gælder både tilliden mellem medarbejderne indbyrdes (vandret i organisationen) og mellem ledelse og medarbejder (lodret) samt i ledelsen indbyrdes. Det særlige ved tillid er, at den part, der ønsker at den anden part udviser tillid, ikke kan beordre det. Det er udelukkende op til den anden part at beslutte om hun/han vil udvise tillid eller ej. Både den vandrette og lodrette tillid er væsentlig for at få en virksomhed til at fungere bedst muligt.

45

46 Tillid en definition - Tillid er en tilstand, hvor man accepterer egen sårbarhed på baggrund af positive forventninger til en anden persons hensigter eller opførsel (Rousseau et al. 1998) Tillidsbaseret ledelse: - Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om at de ikke udnytter situationen negativt. Medarbejder tillid: - Medarbejderne accepterer at blive ledet i forventning om at ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste.

47 Retfærdighed Den fordelingsmæssige retfærdighed fx løn, forfremmelse, anerkendelse Den processuelle retfærdighed fx i forbindelse med fyringsrunder eller organisationsændringer Den interpersonel retfærdighed - bliver man fx behandlet ordentligt, dvs. med respekt? - Informativ Får man tilstrækkelig information om processen? kilde: Cohen-Charash & Spector, 2001

48 Sammenhæng mellem retfærdighed og helbred En af hovedpointerne i forskningen om retfærdighed er at de ansatte tillægger processen overordentlig stor betydning. Forskningen om retfærdighed på arbejdspladsen har vist, at manglende retfærdighed øger risikoen for helbredsproblemer hos de ansatte, herunder depressioner, hjertekarsygdomme, søvnbesvær, stress og sygefravær. Og endelig at manglende retfærdighed også går ud over motivationen, engagement og involvering i arbejdspladsen. Og dermed har vi en af forklaringerne på konsekvenserne af lav social kapital. (Hvidbogen s. 51)

49

50 Retfærdighed og fravær Fraværsdage/år ,1 7,6 8,3 6,5 6,3 5,8 4,5 5,1 Lav Under middel Over middel Høj Kvinder Mænd Retfærdighed NFA 2005

51 Samarbejde Social kapital og samarbejdssystemet Høj social kapital bygger på tillid mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. Men tillid i SU og AMO er ikke tilstrækkelig til at skabe høj social kapital i virksomheden. Det er hverdagen på gulvet der afgør, om der opbygges social kapital. Bliver de fine ord fra SU og AMO overført til daglig ledelsespraksis. Et velfungerende SU og AMO kan skabe rammer og sætte den positive spiral i gang.

52 Social kapital under pres Krise og nedskæringer skaber usikkerhed. Omorganiseringer og fyringer kan skabe mistillid = lav social kapital. Min påstand: Virksomheder med høj social kapital kommer bedre gennem krisen.

53

54 3 forskellige former for social kapital Mellem top og bund Forbindende Mellem afdelinger Brobyggende Internt i afdelinger Samlende

55 Social kapital - balance

56 Vejen til en god arbejdsplads: De tre diamanter Samarbejdsevne Produktivitet Kvalitet Omstillingsevne Kerneopgaven Sygefravær Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave

57 De tre diamanter og seks guldkorn Den sociale kapital indeholder de bløde værdier også kaldet de tre diamanter: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Professor Tage Søndergaard Kristensen (NFA) sætter diamanterne sammen med de seks guldkorn, der er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø: De seks guldkorn: - Mening i arbejdet (sammenhæng og formål) - Høj indflydelse på eget arbejde og arbejdsbetingelser - Forudsigelighed og relevant information - Social støtte fra ledelse og kollega - Retfærdig belønning (løn, karriere, anerkendelse). - Passende krav (arbejdspres og arbejdsmængde).

58 Pause 15 min.

59 Social kapital i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeri s hjemmeside: danskbyggeri.dk

60 Spørgeskemaundersøgelse og social kapital Arbejdsmiljørådets hjemmeside: amr.dk

61 Virksomhedens sociale kapital er de sociale relationer, som udvikler sig, når I arbejder med kerneopgaven. Social kapital består af tre dele: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det gælder både

62 Gruppeopgave I gruppen skal I drøfte: Giver begrebet social kapital mening for jer? Hvordan kan AMO øge den sociale kapital hos jer? Hvor ser I den største udfordring for at arbejde for mere social kapital? Hvad tager I med jer fra kurset?

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere