Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress"

Transkript

1 Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

2 Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU gode råd Hvordan kan SU gribe opgaven an? Forebyggelse Indsamling af viden om medarbejdernes trivsel Afhjælpning af problemer Hvad er trivsel i finanssektoren? Håndtering af stress Flere ideer og yderligere oplysninger Vejledningen er udgivet i oktober 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet Henvendelse om publikationen kan ske til: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81 C 1022 København K Tlf Applebys plads 5 / postbox 1960 / 1411 København k / tlf

3 1. Trivsel og håndtering af stress - en ny opgave for SU Den finansielle sektor har generelt meget tilfredse medarbejdere. Faktisk har danske finansarbejdspladser rekord indenfor arbejdsglæde på landsplan - og det er et resultat, FA og Finansforbundet ønsker at fastholde. Medarbejdernes trivsel er vigtig - ikke kun for medarbejderne selv, men også for virksomheden som helhed. Derfor havde OK2008 også fokus på trivsel og håndtering af stress. Medarbejdernes trivsel er ikke et nyt punkt på dagsordenen mellem FA og Finansforbundet. Trivselsovervejelser ligger bag en række af overenskomstens bestemmelser - og er også udgangspunktet for en række lokale bestemmelser, aftaler og tiltag i virksomhederne. Og sådan skal det også være, for det er i virksomheden, at problemerne opstår, løses og kan forebygges. FA og Finansforbundet har ikke noget ønske om at detailregulere trivselsindsatsen, men organisationerne vil gerne sikre, at der fortsat er fokus på medarbejdernes trivsel. Det kan f.eks. ske via regelmæssige drøftelser af aktuelle trivselsspørgsmål, indsatser og opfølgning. Ny bestemmelse i overenskomsten Resultatet af trivselsforhandlingerne ved OK 2008 blev en bestemmelse i Samarbejdsaftalen mellem FA og Finansforbundet ( 11, stk. 2, litra b), hvor det præciseres, at samarbejdsudvalget (også) har til opgave at drøfte principper for tilrettelæggelsen af virksomhedens arbejds- og personaleforhold, herunder trivsel og håndtering af stress.* Tanken er, at udmøntningen af denne bestemmelse skal ske lokalt. FA og Finansforbundet bidrager gerne med inspiration til de lokale initiativer, der skal gennemføres for at parterne kan leve op til den ny bestemmelse i Samarbejdsaftalen. Formålet med denne vejledning er at understøtte samarbejdsudvalgene og bidrage med idéer til, hvordan SU kan arbejde aktivt med trivsel og håndtering af stress. Trivsel og håndtering af stress kan betragtes som to sider af samme sag, men med forskelligt fokus. Trivsel har især fokus på forebyggelse og vedligeholdelse af det gode psykiske arbejdsmiljø, mens håndtering af stress handler om konkrete initiativer, når stresssymptomer er opstået. Samarbejdsudvalgets rolle Et samarbejdsudvalg kan drøfte og aftale initiativer inden for arbejds- og personaleforhold i bred forstand og dermed også forhold af betydning for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Nogle samarbejdsudvalg har allerede fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø, mens præciseringen i SU-aftalen for andre betyder, at opgaven med trivsel og håndtering af stress bliver tydeliggjort. Ændringerne i SU-aftalerne stiller hverken formelle eller indholdsmæssige krav til, hvordan samarbejdsudvalget skal varetage opgaven. Der kan efter behov vælges en større sammenhængende indsats eller afgrænsede initiativer. * Der er pt. to samarbejdsaftaler mellem FA og Finansforbundet. I aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg på bank- og realkreditområdet fremgår nu af 11 stk. 2, b, at samarbejdsudvalgets opgave er at drøfte principper for tilrettelæggelsen af virksomhedens arbejds- og personaleforhold, herunder trivsel og håndtering af stress. I aftalen om samarbejdsudvalg på sparekasseområdet, 10, stk. 2, fremgår nu, at samarbejds-/afdelingsudvalgets opgaver omfatter følgende områder: Arbejds- og personaleforhold herunder trivsel og håndtering af stress. stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 03

4 Erfaring og forskning på området opsummerer følgende gode råd: En systematisk tilgang, f.eks. gennem arbejdet med APV, er ikke nogen garanti for forbedring af trivslen. En vellykket indsats skal kobles med kerneopgaverne i arbejdet, så ledere og medarbejdere kan se psykisk arbejdsmiljø som noget, der kan bidrage til at forbedre opgaveløsningen og samarbejdet. Trivsel det gode psykiske arbejdsmiljø - skal hele tiden genopfindes, fordi organisation, omgivelser, opgaver og mennesker konstant ændrer sig. En fælles opgave - men forskellige roller og ansvar Opgaven med trivsel og håndtering af stress er fælles for ledelse, SU, SiU, lederne og medarbejderne, men handlemulighederne, rollerne i arbejdet og ansvaret er forskelligt for de parter, der deltager i indsatsen. Overordnet er det virksomhedens ansvar at skabe gode rammer og vilkår for trivsel blandt alle medarbejdere. Virksomheden har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet både det fysiske og psykiske til enhver tid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men medarbejderne har også et ansvar for at medvirke til at skabe trivsel og bidrage til at håndtere stress. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg skal bidrage til at skabe en åben dialog i virksomheden, udarbejde rammer og retningslinjer for indsatsen og tage initiativ til handlinger, der kan skabe en fortløbende god udvikling. Koordinering mellem SU og SiU Med ændringen af SU-aftalen pålægges der samarbejdsudvalget et nyt, selvstændigt initiativ til at drøfte trivsel og håndtering af stress. Både A-siden og B-siden kan tage initiativ til drøftelsen. Det vil være hensigtsmæssigt at koordinere med sikkerhedsudvalget*, så de samme emner ikke skal behandles i flere interne udvalg. Kravene til virksomhedens materielle arbejdsmiljø og overholdelsen af arbejdsmiljøloven er uændrede. Det er alene den virksomhedsinterne organisering af indsatsen vedrørende psykisk arbejdsmiljø, der præciseres. Samarbejdsudvalget overtager ikke arbejdet med psykisk arbejdsmiljø helt. Indsatsen i forhold til virksomhedens arbejdsmiljø varetages som udgangspunkt af sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsorganisationen har gennem systematisk arbejde med APV og sygefravær ofte et godt kendskab til, hvordan det står til med trivslen i virksomheden og håndtering af stress. I nogle virksomheder har man sammenlagt samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg, jf. rammeaftalen mellem FA og Finansforbundet. Her vil både sikkerhedsudvalgets opgaver med at planlægge og koordinere sikkerhedsarbejdet og samarbejdsudvalgets opgaver, som de er beskrevet i SUaftalen, skulle drøftes i det sammenlagte udvalg. * Iflg. arbejdsmiljøloven skal en virksomhed have et sikkerhedsudvalg (SiU), når den har mindst 20 ansatte. SiU skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, herunder sikkerhedsgruppernes arbejde. 04 / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

5 gode råd En gruppe forskere fulgte i 3 år 14 danske virksomheders arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Blandt projektdeltagerne var også finansvirksomheder. Erfaringerne er siden samlet i 13 gode råd, som virksomheder kan støtte sig til, når de skal finde deres egen vej til trivsel på arbejdspladsen. Læs mere på: 1. De langsomme forandringer er de hurtigste Psykisk arbejdsmiljø klares ikke med snuptagsløsninger, men gennem vedvarende opmærksomhed. 2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal genopfindes Nye udfordringer og betingelser kræver nye initiativer, handlinger og dialog. 3. Mistillid til andres motiver lammer processen Ledelse og medarbejdere skal vise hinanden tillid og anerkende hinandens roller. 4. Skab en professionel uenighedskultur Lyt til brokkehoveder og tvivlere der er som regel en kerne af sandhed i det, de siger. 5. Nej til kærlighed ja til anerkendelse og respekt Det er fællesskab om at udføre arbejdet, der skaber trivsel ikke følelsesmæssig omklamring. Det er fagligheden, som skal anerkendes på arbejdet. Personligheden skal respekteres. 6. Lederen som sekretær for medarbejderne Meningsfulde arbejdsopgaver fordrer, at ledelsen fjerner forhindringer og sikrer ressourcer og indflydelse. 7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde Det er vigtigt, at processen med udvikling af trivsel og håndtering af stress kommer til at hænge sammen med det daglige arbejde. Ellers er der risiko for, at det bliver betragtet som en aktivitet, som ikke er vigtig og derfor let dør ud. 8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok Møder og samtaler er nødvendige, men de skal føre til konkrete og synlige resultater. 9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen - men løser ikke problemerne. En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skaber legitimitet og opmærksomhed, men skal omsættes til handling. 10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne Psykisk arbejdsmiljø handler både om at fjerne belastninger og om at skabe udvikling og mening i arbejdet. 11. Hold skruen i vandet, når bølgerne går højt Når store forandringer skyller ind over organisationen, kræver det noget særligt at sikre en indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. 12. Ingenting kommer af ingenting Det kræver tid, penge og energi at skabe og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Tænk på det som en nødvendig investering. 13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet Fællesskabet om arbejdet er en stor del af meningen med at gå på arbejde. At miste meningen og fællesskabet er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø. stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 05

6 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an? Ved forebyggelse Indsamling af viden om medarbejdernes trivsel Afhjælpning af problemer 2.1 forebyggelse Opgaven med trivsel og håndtering af stress kan gribes an på flere måder. Vælger man at fokusere på forebyggelse, kan man vælge flere strategier: Den traditionelle tilgang går ud på at fjerne eller reducere belastninger i arbejdet, der kan føre til stress og hindre trivsel (se f.eks. s. 6-7 i pjecen Stress hvad kan der gøres? ). En anden tilgang kan være at undersøge, om man allerede har gode eksempler på at forebygge stress og skabe trivsel. Vurdér tiltagene og forsøg at overføre disse erfaringer, arbejdsmetoder m.v. til andre situationer. En tredje tilgang kan være at forbedre lederes og medarbejderes evner til at forudse og håndtere forhold, der kan føre til stress og dårlig trivsel, f.eks hvordan man håndterer deadlines eller truende/voldelige kunder. Uanset hvilke strategier, der anvendes, skal man være opmærksom på følgende: 1. Hvor højt prioriteres opgaven/løsningen af ledelse, mellemledere og ansatte? 2. Anvender man tilstrækkelige ressourcer til at løse problemet, og er det koblet til de kerneopgaver, man skal løse? 3. Har vi den fornødne viden og kompetencer og resulterer indsatsen i synlige handlinger? Forebyggelse trin for trin* A: Se på risici 1. Hvilke risikofaktorer har vi? 2. Hvilke er mest alvorlige? 3. Hvilke risikofaktorer kan fjernes eller reduceres, og hvilke må vi lære at leve med? 4. Hvordan vil vi formindske risikoen? 5. Hvem gør hvad og hvornår? Handlingsplan med prioritering, tidsplan og ansvarsfordeling. 6. Opfølgning og evaluering. B. Se på muligheder 1. Hvilke eksempler har vi allerede på god triv sel eller stressforebyggelse? 2. Kender vi andre steder, hvor der er eksempler på god trivsel eller stressforebyggelse? 3. Hvilke af disse erfaringer kan vi overføre til nogle af vores andre områder? 4. Hvordan vil vi gøre det, og hvad og hvem skal inddrages for at det kommer til at virke? 5. Opfølgning og evaluering. * Inspiration fra Arbejdsrelateret stress en vejledning til samarbejdsudvalgene udgivet af Personalestyrelsen, m.fl / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

7 Eksempler på initiativer for at fremme trivsel SU kan f.eks. drøfte: visioner for samarbejdet i virksomheden og betydning for trivslen hvordan fokus på kerneopgaverne kan kombineres med arbejdsglæde og øget trivsel. hvordan trivsel kan fremmes gennem forskellige former for ledelse, selvledelse og samarbejde leder- og medarbejderdreven innovation, dvs. en aktiv og systematisk forbedring af produkter, arbejdsgange, service, mv., der kan kombineres med bedre trivsel trivsels-, sundheds- eller stresspolitikker, der sætter rammer for virksomhedens indsats og afklarer forventninger (f.eks. som del af eller supplement til personalepolitikken) trivsel, nærvær og sygefravær. Opgaven er at finde ud af, hvordan den enkelte virksomhed kan skræddersy sin egen indsats, som kan føre til positive resultater. stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 07

8 2.2. Indsamling af viden om medarbejdernes trivsel En indsats for at øge trivsel vil normalt være baseret på den viden, som virksomheden har om medarbejdernes arbejdsmæssige forhold. Viden kan opnås på forskellige måder, eksempelvis gennem: Skemabaserede kortlægningsmetoder f.eks. APV, triv - sels-, klima- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Dialogbaserede metoder som f.eks. MUS samtaler eller dialogmøder om arbejdet og trivsel i teams og i afdeling. Ved at have personer med særlige kompetencer i forhold til trivsel og stresshåndtering eller andre rådgivende services, som medarbejdere kan gøre brug af (f.eks. at stille en stressvejleder til rådighed, tilbyde telefonrådgivning eller coaching). Skemabaserede kortlægningsmetoder Virksomheden har metodefrihed, når den i forbindelse med den skriftlige arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år skal kortlægge eventuelle problemer i medarbejdernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Virksomheden kan f.eks. vælge at anvende de APV-skemaer, som findes for kontorområdet på følgende links: kontor-apv.pdf 03-APV-checklister/Psykisk-APV.pdf En anden mulighed er at bruge de større spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø, som er udviklet af Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA). De er tilgængelige på Brug af skemaer giver mulighed for at sammenligne sig med andre virksomheder, som bruger samme redskab (benchmarking), ligesom virksomheden kan følge udviklingen i egne medarbejderes psykiske arbejdsmiljø over tid. Virksomheden får gennem skemaerne de oplysninger, som er nødvendige for at have opfyldt lovkravet om at have kortlagt det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med APV. Endelig findes der andre kortlægningsredskaber, som udbydes af private virksomheder. Det kan være trivsels-, klimaeller medarbejdertilfredshedsmålinger. Dialogbaserede metoder I mindre virksomheder kan dialogbaserede metoder være en mere enkel og direkte måde at få overblik og skabe muligheder og ideer til handlinger, der øger trivslen eller bidrager til håndtering af stress. Et dialogmøde kan f.eks. bestå i, at ledelse og medarbejdere sætter sig som mål at formulere deres egen forståelse af trivsel eller bud på stresshåndtering. Læs mere om dialogmøder på: Opfølgning og tilbagemelding Når kortlægning er gennemført, og der har vist sig behov for en indsats, er det næste skridt at udarbejde handleplaner og planer for indsatsen og følge op på denne. Kortlægninger af trivsel og stress skaber opmærksomhed, og det skaber forventninger til, at der bliver fulgt op på 08 / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

9 resultaterne. Der skal ske en fortolkning af de ofte generaliserede data, en prioritering og iværksættelse af konkrete handlinger på såvel virksomhedsniveau som lokalt niveau. skab synlighed og resultater Undersøgelsesresultaterne skal naturligvis præsenteres. Det kan ske i dialogmøder eller fællesmøder. Men der skal også skabes synlighed og resultater i hverdagen, da det ellers kan skabe modvilje mod at bruge tid på sådanne processer fremover. Der skal derfor afsættes de fornødne ressourcer til at realisere de tiltag, der er behov for. Markant forbedring på to år i Jyske Bank Jyske Banks afdeling i Horsens deltog i projektet Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø *, hvor den første kortlægning af arbejdsmiljøet viste et arbejdsmiljø under gennemsnittet. Det fik afdelingslederen til at efterlyse forslag og nye ideer til, hvordan arbejdet kunne gribes an. Medarbejderne efterlyste: at overliggeren i forhold til mål blev sat realistisk, så man fik succesoplevelser en klarere og mere entydig rollefordeling i afdeling at blive spurgt og involveret mere, når der skulle ske forandringer flere informationer, større åbenhed og mulighed for at ytre sig frit også med kritiske indspark klare mål og udviklingsplaner. Det sidste kom som en overraskelse for ledelsen, da der allerede var arbejdet med mål og udviklingsplaner. Men da både kundekrav, arbejdsopgaver og medarbejdersammensætning forandrer sig løbende, er der også behov for kontinuerligt at udvikle mål, udviklingsplaner, rollefordeling osv. Medarbejdere og ledere tog udgangspunkt i hver deres kompetencer og fik sammensat jobbeskrivelser, som passede til det, den enkelte gerne ville. Nogle jobfunktioner blev brudt op i kundemøde og papirarbejde, mens andre jobs blev ændret på andre måder også lederens. Ændringerne har givet målbare resultater to år efter. Sygefraværet er faldet, og stresssygemeldingerne er fortid. Ud af 26 arbejdsmiljødimensioner var der sket forbedringer på de 20. Og der arbejdes fortsat med trivslen. Det understøttes bl.a. af et projekt i hele Jyske Bank med navnet Skab overskud. Her sættes fokus på at forebygge, reducere og håndtere stress - bl.a. via intranet, it-baserede spil, pjecer, e-learning, dialogværktøj og gåhjemmøder. * Rapporten er udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), DTU, RUC, og Team Arbejdsliv v/ Peter Hasle m.fl stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 09

10 2. 3. Afhjælpning af problemer Afhjælpning af problemer afhænger naturligt nok af problemets karakter. Virksomheden har pligt til at sørge for, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. SU har til opgave at drøfte, hvordan man sikrer, at eventuelle problemer bliver løst i virksomheden generelt samt lokalt i de enkelte afdelinger. Det skal ligeledes sikres, at de fornødne kompetencer er til rådighed. Er der f.eks. tale om dårlig trivsel på grund af dårligt samarbejde mellem to afdelinger, behøver man ikke nødvendigvis at finde årsagen til, at problemet er opstået. Men begge parter skal være med til at finde frem til bedre samarbejdsmåder i fremtiden. Er en enkelt medarbejder f.eks. blevet syg af stress, er det vigtigt at skabe den fornødne ro, hjælp og afklaring til, at medarbejdere kan blive raske. Det er også vigtigt at have fokus på, hvordan tilbagevenden til arbejdet kan foregå, så man undgår, at den pågældende bliver syg igen. Guldmedalje til Middelfart Sparekasse men det kan altid gøres bedre HR-direktøren i Middelfart Sparekasse røg op af stolen, da en arbejdsmiljøforsker fra projektet Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø kom til at sammenligne kulturen i sparekassen med en sekt. For var man efterhånden blevet så ens i sparekassen, at der kom for få nye input og for lidt kritisk syn på arbejdet og kulturen? Middelfart Sparekasse lå bedst af alle virksomheder i VIPS-projektet og havde vundet flere priser for et godt arbejdsmiljø. Filosofien havde gennem flere år været, at medarbejderne skulle arbejde selvledende og slå igennem som personligheder i mødet med kunden og kollegerne. Men den faglige kompetenceudvikling var på et tidspunkt gledet lidt ud af fokus. Det blev der rettet op på. Det er stadig medarbejdernes eget ansvar at udvikle sig, men der er nu mere støtte i form af månedlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor der også bliver pirket til den medarbejder, som er ved at gå i stå fagligt. Men fokus er stadig på balancen i medarbejdernes liv, og hvis sparekassen oplever stresstilfælde, træder man til med rådgivning, bearbejdning og mulighed for rekreationsophold. I Middelfart Sparekasse ved man, at selvom det går godt, er der hele tiden brug for at stille sig selv kritiske spørgsmål og have øjnene åbne for forbedringsmuligheder. 10 / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

11 De seks guldkorn Indflydelse Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Det kan være arbejdstiden, hvem man arbejder sammen med, valg af redskaber eller procedurer, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv. Mening i arbejdet Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Det er også sådan, at arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet. Forudsigelighed Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og ængstelse. Det er altså ikke meningen, at man skal kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om de store linjer. Social støtte Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det. Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere. Belønning Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Belønningen kan være løn, anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for de ansatte. Krav Kravene i arbejdet er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative krav skal være passende. Det betyder, at man hverken skal have for meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative krav skal passe til personen. Endelig skal kravene være klare. Man skal altså vide, hvornår arbejdet er udført godt nok. stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 11

12 3. Hvad er trivsel i finanssektoren? Hvad får finansansatte til at trives på deres job og i deres hverdag? Svaret afhænger af hvem man spørger, da alle formentlig vil have deres personlige svar på, hvad der får dem til at trives. Forskere på Nationalt Center for Arbejdsmiljø har beskrevet trivsel sådan: At den ansatte er veltilpas, dvs. glad, rolig, afslappet og vågner frisk og udhvilet. Trivsel er tilfredshed med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, arbejdet som helhed og fremtidsudsigterne. Trivsel afhænger således af, hvad der er vigtigt for den enkelte medarbejder på jobbet og derhjemme samt hvordan den enkelte trives i samspil med andre i forskellige sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Symptomer på manglende trivsel Symptomer på manglende trivsel kan f.eks. være dårlig kommunikation, ringe samarbejde mellem grupper eller afdelinger, manglende engagement, dårlige møder eller øget fravær. Individuelt kan det komme til udtryk via adfærdsforandringer som f.eks. hyppige infektioner, træthed, magtesløshed og manglende engagement. Trivsel er en individuel oplevelse, men er samtidig knyttet til situationer og relationer til andre. Forskningen viser dog, at De seks guldkorn (s. 11) spiller en rolle for den enkeltes trivsel. De seks guldkorn fokuserer på faktorer, som gør sig gældende på arbejdspladsen. Men den enkeltes trivsel påvirkes også af mange andre ting, herunder privatliv, livsstil og helbred. Derfor kan trivsel også kræve ændringer udenfor arbejdspladsen. 12 / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

13 Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Som supplement til de seks guldkorn kommer betydningen af det fælles samspil, der er på virksomheden i form af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Samarbejde Retfærdighed Tillid Model fra Virksomhedens sociale kapital, Hvidbog udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, 2008 Den seneste forskning fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser: At medarbejderne præsterer mere, når de oplever retfærdighed. Det kan eksempelvis være i form af, at tingene foregår på en ordentlig måde, og at de involverede bliver behandlet med respekt. At retfærdighed fremmer tillid, og tillid har betydning for tilfredshed og engagement. Det formodes samlet set at have indflydelse på produktiviteten. At retfærdighed og tillid har betydning for helbredet. Jo bedre samspil mellem tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i virksomheden eller afdelingen, jo lavere stressniveau hos de ansatte. Eksempler på mål for at fremme trivsel Den enkelte virksomhed bestemmer selv, om den vil sætte konkrete mål for indsatsen for at øge trivsel og begrænse stress. Et mål kan være at forbedre motivation, arbejdsglæde og produktivitet hos medarbejderne. For en virksomhed med et højt trivselsniveau kan målet f.eks. være at fastholde dette niveau. Har en virksomhed problemer på dette område eller eventuelt blot problemer i bestemte afdelinger kan den vælge at iværksætte trivselsindsatser, der har til formål at løse eller forebygge disse problemer. Et andet mål kan være at begrænse sygefravær. Det kan komme både virksomheden og de pågældende medarbejdere til gode. For virksomheder, der har et relativt højt sygefravær, kan en trivselsindsats føre til et reduceret sygefravær. For den enkelte medarbejder kan reduceret sygefravær føre til mere arbejdsglæde og til, at ansættelsesforholdet kan fastholdes. Læs mere i den fælles vejledning om indsats over for sygefravær, som findes på: faelles_vejledning_sygefravaer.pdf Videncentrets vejledning kan findes på: aspx Trivsel trin for trin: Målsætning hvad forstår vi ved trivsel, og hvad vil vi? Eksisterende viden hvad ved vi? Praksis hvad gør vi, og virker det stadigvæk? Handlinger hvilke, og hvordan får vi opfyldt målene? Succeskriterier hvordan ved vi, om målene er opfyldt? Forankring ansvarlige og nøglepersoner Koordinering med sikkerhedsorganisationen andre? stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 13

14 4. Håndtering af stress At håndtere stress er aktuelt, når stresssymptomer allerede er udviklet hos den enkelte medarbejder, i en gruppe eller afdeling. Det indebærer, at det er nødvendigt at fjerne årsagerne til stress eller mindske belastningen herunder også at lære at tackle stressende påvirkninger. Hvad er stress?:* Stress opstår, når der er ubalance mellem den enkelte medarbejders ressourcer og de krav, der stilles til vedkommende. Stress kan fremkaldes både ved fysiske og psykiske belastninger. Stress bør forstås som noget, der foregår imellem mennesker og som er tilknyttet situationer og relationer. Stress er ikke bare den enkeltes problem, men et fælles anliggende. Stress kommer til udtryk ved forskellige fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer og kan forekomme såvel kortvarigt som langvarigt. I vejledningen Stress hvad kan der gøres? Om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren findes yderligere forklaringer på, hvad stress er, angivelser af hvordan man kan forebygge og håndtere stress, samt en række konkrete eksempler fra sektorens virksomheder. Samarbejdsudvalgets opgave med stresshåndtering En tidlig indsats er vigtig. Det forudsætter en rolleafklaring: Hvem gør hvad i virksomheden. Selve stresshåndteringen vil typisk foregå lokalt i relation til den leder, medarbejder eller det team, der har symptomer på stress. Leder, HRkonsulent, tillidsmand eller sikkerhedsrepræsentant vil ofte være inddraget i dette arbejde. Samarbejdsudvalgets rolle vil typisk være at drøfte rammer for indsatsen og have fokus på forebyggelse. SU kan f.eks. drøfte initiativer vedrørende: information fælles temadage om stress, artikler eller kampagner hvem man kan henvende sig til med sit stressproblem stresspolitik principper for tilbagevenden til arbejde efter stressrelateret sygdom, f.eks. deltids sygemeldinger behandlingstilbud - f.eks. stress-hotline, psykologhjælp, fysisk træning afdækning af stress f.eks. relevante spørgsmål i MUS, APV, dialog-spil om stress eller lign. udbyde kurser i, hvordan kollegaer kan støtte hinanden, når en medarbejder får stresssymptomer eller bliver sygemeldt opbygning af viden og kompetencer i stresshåndtering ledertræning i identifikation, forebyggelse og håndtering af stress balance mellem arbejdsliv og privatliv. Nedenstående model kan f.eks. inddrages som led i den lokale afklaring. Håndtering af stress trin for trin: Målsætning hvad vil vi i forhold til stresshåndtering? Eksisterende viden hvad ved vi? Praksis hvad gør vi, og virker det stadig væk? Handlinger hvilke, og hvordan får vi opfyldt målene? Succeskriterier hvordan ved vi, om målene er opfyldt? Forankring ansvarlige og nøglepersoner Koordinering med sikkerhedsorganisationen andre? * Stress hvad kan der gøres?, en vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren, udgivet af DFL, FA og Finansforbundet, / stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa

15 Trivselsindsats og familievenlig arbejdsplads hos ATP Da ATP blev kåret som Danmarks mest familievenlige arbejdsplads i 2007, var det resultatet af en mangeårig indsats for at forebygge stress og skabe trivsel blandt medarbejderne. Det afgørende skridt tog ATP for ca. 10 år siden, da trivsels- og kompetenceindsatsen blev forankret i forretningsstrategien, hvor medarbejderne blev gjort til et strategisk fokus i forretningsmodellen på lige fod med kunder, forretningsprocesser og økonomi. En sund bundlinie og vedvarende toppræstationer kan kun skabes af medarbejdere, der trives og er i balance. Trivsels- og livsbalanceprogrammet hos ATP indeholder bl.a. tiltag som: Kompetenceudvikling af både krop og psyke via fem kompetenceakademier. Mål om, at alle medarbejdere skal bruge min. 5 dage på kompetenceudvikling årligt. Stressforebyggelse på dagsordenen siden Obligatoriske stress-managementkurser for lederne, stresshåndteringskurser for medarbejderne og kriseberedskab parat, når der opstår ubalance. Fokus på indhold og udvikling i jobbet med afsæt i livsbalance for den enkelte. Pit-stop samtaler mellem leder og medarbejder med særlig fokus på balance i livet som et supplement til den årlige medarbejdersamtale. Aktiv ferie eller fridag i hverdagen for børn og børnebørn for at skabe god sammenhæng mellem arbejde og familieliv. Medarbejderne kan tage deres børn eller børnebørn med på arbejde hele tiden. Motion og velvære i arbejdstiden f.eks. gymnastik, stavgang, løb i arbejdstiden samt kost- og ernæringsvejledning. stressvejledning oktober 2008 / finansforbundet / fa / 15

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere