Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS"

Transkript

1 Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Borgerens deltagelse i arbejds- familie-, fritids- og samfundslivet med de livsvilkår regelsæt, lovgivninger og kulturer der er forbundet dermed. Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme primært via fysisk aktivitet og træning og de faktorer, der påvirker menneskets bevægekapacitet. Modulet retter sig ligeledes mod de rammer forebyggelsen kan ske i; sundhedssystemet, arbejdsmiljøet, folkeskoler etc. samt de videnskabelige metoder, der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende/forebyggende tiltag. Modulet kan tilrettelæges således at der fokuseres på særlige perspektiver som køn, alder, kultur, etnicitet eller marginalisering. Fokus er på rollen som konsulent, facilitator og iværksætter. Modulets overordnede formål Formålet er, at den studerende kan anvende erhvervet viden og videnskabelige metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, og opnår kompetencer til at indgå i tværprofessionelle sundhedsfremmende og forebyggende sammenhænge og indsatsområder. Indsatser anskues og tilrettelægges ud fra et kendskab til livsstil og levevilkår, samt analyse af samfunds-, arbejds- og fritidslivs udfordringer og belastninger, og disses påvirkninger fysisk og psykosocialt. Desuden perspektiveres arbejdsretslige, sundhedspolitiske, organisatoriske og kulturelle sammenhænge ift. indsatsers nødvendighed og betydning, da fremme af sundhed samt forebyggelse af besvær, ses som et ansvar der skal varetages af aktører i arbejds- og fritidsliv, på samfunds- og individniveau. Den studerende kan som underviser/konsulent/vejleder analysere behov for tiltag, tilrettelægge, gennemføre og evaluere en indsats samt argumentere for valg og fravalg i intervention, rettet mod individ, grupper og institutionen. Læringsmål 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan føre til besværsudvikling i bevægeapparatet - identificere belastninger og forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke individet og/eller gruppen - analysere forhold der kan føre til belastning og evt. belastningers påvirkning af bevægeapparatet, herunder biomekanisk beregning - redegøre for og anvende metoder til undersøgelse af arbejdsmiljø - i forhold til planlægning af intervention, kunne vurdere fysiske og psykosociale faktorers betydning ift. evt. udvikling af besvær 2. Anvende sundhedspædagogiske principper og overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - på baggrund af analyse, redegøre for behov for sundhedsfremmende og/eller forebyggende intervention i arbejds- og fritidsliv - skelne mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelsesindsats - planlægge, udføre og evaluere en fysioterapeutisk intervention - redegøre og argumentere for relevant sundhedspædagogisk tilgang rettet mod individ og/eller gruppe - forholde sig til og inddrage etiske overvejelser i det sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsarbejde - beskrive en institutions kultur set ift. tiltag af sundhedsfremmende og forebyggende karakter 3. Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd, og herunder øget fysisk aktivitet - redegøre for psykologiske og sociologiske teorier og modeller for adfærd og ændring af adfærd - anvende relevante teorier og modeller i relation til intervention i forhold til en konkret målgruppe Januar

2 4. Diskutere og argumentere for forebyggende tiltag med fokus på fysisk aktivitet og træning til forskellige grupper - redegøre for evidens og effekt, ift. at anbefale fysisk aktivitet som sundhedsfremmende og forebyggende tiltag - diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til børn, voksne, ældre; herunder den erhvervsaktive i særlige udsatte arbejdssituationer 5. Med fokus på fysisk aktivitet redegøre for samfundsgruppers levevilkår i Danmark angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til livsstils og civilisationssygdomme - redegøre for samfundsgrupperinger og levevilkår, med relation til helbredstilstand og fysisk aktivitet - redegøre for fysisk aktivitets betydning for sundhed og helbredstilstand; herunder KRAM faktorer - redegøre for og anvende samfundsvidenskabelige metoder til afdækning af levevilkår, sundheds- og helbredstilstand 6. Redegøre for centrale begreber i epidemiologiske forskningsmetoder - kendskab til epidemiologiske forskningsmetoder - redegøre for begreber knyttet til epidemiologi - analysere og tolke epidemiologiske undersøgelser - anvende epidemiologiske undersøgelsesmetoder 7. Diskutere sundheds- og sygdomsbegreber med relation til strategier for forebyggelse set i forhold til menneskers sygdoms- og sundhedsadfærd. - analysere sundhedstilstand og -opfattelse - redegøre for og skelne mellem sygdoms og sundhedsbegreber - redegøre for forebyggelsesstrategier og tiltag af forebyggende karakter nationalt og lokalt - redegøre for hensigtsmæssig kommunikation ift. sundhedsfremmende strategier nationalt og lokalt 8. Debattere sundhedspolitiske beslutninger og hensigtserklæringer med relation til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - kende til beslutningsniveauer med relation til folkesundhed internationalt, nationalt og lokalt - redegøre for og vurdere gældende sundhedspolitik nationalt - redegøre for sundhedspolitiske beslutningers betydning for fremme af folkesundhed - kendskab til faktorer af betydning for folkesundhed - redegøre for politiske beslutninger om arbejde under særlige vilkår og virksomhedernes sociale ansvar 9. Redegøre for indhold og rækkevidde af arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger - redegøre for det arbejdsretslige system, forhold, arbejdsmarkeds og arbejdsmiljølovgivning; herunder arbejdsmarkedets struktur relateret til arbejdsmiljø - demonstrere kendskab til arbejdsmiljøretslige historik - anvende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger ift. en udvalgt problemstilling - demonstrere kendskab til de for fysioterapeuten relevante emner ift. lovgivning 10. Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur - skelne mellem og redegøre for forskelle mellem organisationstyper og ledelsesformer - identificere faktorer af betydning for en organisations aktuelle kultur og arbejdsmiljø - identificere faktorer af betydning for sundhedsøkonomiske beregninger relateret til fysioterapeutisk intervention 11. Redegøre for arbejdsbegrebet som kulturelt og historisk fænomen - redegøre for og at kunne skelne mellem det essentialistiske og instrumentelle arbejdsbegreb Januar

3 ECTS for centrale fagområder Fag ECTS Fysioterapi teori og metode 3 Træning og bevægelse 1 Social og arbejdsmedicin 2 Folkesundhed og epidemiologi 1 Fysiologi 1 Lovgivning og forvaltning 1 Organisation og ledelse 1 Videnskabsteori og metode 1 Psykologi og pædagogik 3 Kommunikation 1 15 Indhold: Fysioterapi teori og metode - 3 ECTS + Lovgivning og forvaltning - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedsfremme og forebyggelse - Terminologi og begrebsafklaring - Historik - Sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd - Metoder og arbejdsredskaber inden for sundhedsfremme, "værksted", sundhedssamtaler og -profiler - Aktiviteter og tiltag til udvikling af virksomheders/institutioners sundhedskultur - Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til forskellige målgrupper; herunder børn, voksne og ældre - Ernæring Hovedemne: Arbejdsmiljø - Arbejdsmiljøhistorie internationalt og nationalt - Arbejdspladsvurdering (APV) som analysemetode; herunder handleplan og evaluering - Analysemetoder og indledende analyse - Fysiske og ergonomiske påvirkninger i arbejdsmiljøet - EBA, EGA og løft (ensidigt gentaget/belastende arbejde) - inventarkrav og indeklima - Sites med data og viden relateret til APV Hovedemne: System og forvaltning - Arbejdsretslige system, herunder virksomheders ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Arbejdsorganisering, samarbejdsformer og planlægning, ift. sikkerhed og sundhed - Lovgivning, herunder grænseværdier Januar

4 Hovedemne: Projektarbejde - Introduktion til projekt og projektarbejde - Virksomhed - virksomhedsbesøg Træning og bevægelse - 1 ECTS Hovedemne: Fysioterapeutiske interventionsformer - Didaktik (i praksis) - Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende tiltag - Teori og praksis relateret til projektemner Social og arbejdsmedicin - 2 ECTS Hovedemne: Social- og arbejdsmedicin - Sygdomme set i sammenhæng med arbejdsmiljøforhold, relateret til individ og/eller gruppe; herunder stress og omsorgsudbrændthed, nerveskader, lungesygdomme, vibrationsskader, lidelser relateret til indeklima, hudsygdomme - Sygdomme og lidelser set i sammenhæng med det ydre miljø, samfund og sociale forhold - Foranstaltninger af forebyggende karakter - Udredning og afklaring af fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet - Sundhedssystemets ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Sundhedsloven og forvaltning; herunder arbejdsskader, udredning, sygemeldinger og sygefravær, revalidering, pension - Marginalisering og socialt ansvar Folkesundhed og epidemiologi - 1 ECTS Hovedemne: Folkesundhed - WHO strategier for arbejdsmiljø sundhed og sygdom - Politiske beslutninger og hensigtserklæringer relateret til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - MTV (Medicinsk Teknologivurdering) Hovedemne: Epidemiologi - Epidemiologiske begreber og metoder, herunder kohorte og case kontrol studier - Grundlag for epidemiologisk videnskab - Vurdering af epidemiologisk forskning; herunder kritisk læsning og vurdering - Relevante databaser Videnskabsteori og metode - 1 ECTS (samfundsvidenskab) Hovedemne: Samfundsvidenskab - teori og metode - Samfundsvidenskab - genstandsområder for og karakteristika - Principper for begrebs- og teorikonstruktion - Dialektisk metode og anvendelse deraf, herunder modsigelsesbegrebet - Metoder til dataindsamling; herunder aktionsforskning, interview, observation, registre og datamateriale, litteratur - Evalueringsmetoder Januar

5 Fysiologi 1 ECTS Hovedemne: Analyse af belastningsforhold - Biomekanik og arbejdsstillinger - Analyse af arbejdsstillinger/belastninger - Helbredsmål og test, herunder selvrapporteret fysisk aktivitet Organisation og ledelse samt sundhedsøkonomi 1 ECTS Hovedemne: Organisation og relation - Virksomheds- og organisationstyper, samt struktur - Ledelsestyper og samarbejdsformer i et relationelt perspektiv - Virksomhedskultur, herunder forhold mellem ledelser og arbejdstagere - Sundhedsøkonomi og evaluering; herunder cost benefit, cost utility, cost effectiveness Psykologi og pædagogik 3 ECTS + Kommunikation - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedspædagogik og kommunikation - Sundhedspædagogikkens særkende og udfordringer - Institution, aktører og pædagogik - Magtbalance og etik i sundhedspædagogisk praksis - Sundhedspædagogiske teorier og begreber; herunder handlekompetence og deltagerinvolvering muligheder og begrænsninger - Sundhedspædagogiske metoder relateret til arbejds- og fritidsliv: - Den sundhedspædagogiske samtale, herunder den motiverende samtale - Sundhedsformidling, herunder formidlingstyper og udformning af formidling - Evidens i relation til formidling inden for sundhedsfremme - Rollen som konsulent og facilitator, herunder den professionelle hjælpesamtale - Kommunikationsanalyse Hovedemne: Sundhedspsykologi - Individuelle, sociale og strukturelle forholds betydning for arbejdsliv - psykisk arbejdsmiljø - etiske forhold; herunder mobning, chikane - Individets indflydelse på og tilrettelæggelse af egen arbejds- og livssituation, herunder social kapital - Kognitiv teori og metode Modulforløb: Uge 46/17: Undervisning og intro til projekt Uge 47/18: Undervisning og projektarbejde. Finde institution / målgruppe Uge 48/19: Undervisning Uge 49/20: Undervisning. Endelig godkendelse af målgruppe. Afgrænsning af problemstilling. Virksomhedsbesøg Uge 50/21: Undervisning. Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Uge 51/22: Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Januar

6 Uge 1/23: Projektarbejde Uge 2/24: Projektarbejde og intervention med målgruppe. Aflevering af projekt fredag kl.12. Uge 3/25: Opponance tirsdag + forberedelse til prøve Uge 4/26: Prøve mundtlig start uge 4 Faste læringsaktiviteter (* forudsætningskrav for deltagelse i modulprøve) Læringsaktivitet 10.1*. Biomekanik Den studerende skal, med udgangspunkt i biomekaniske udfordringer relateret til eget projekt, beregne en/flere biomekaniske problemstilling(er), samt redegøre for samme set ift. den aktuelle faglige udfordring på arbejdspladsen/institutionen, hvor den studerende er tilknyttet og udfordringen er fundet. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 1 og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes som afslutning på fysiologiundervisningen Opgaven besvares i projektgrupper, og udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.2* Kommunikation og motivation Den studerende skal via praktisk anvendelse af og teoretisk viden om sundhedspædagogik og kommunikation, tilegne sig praktisk erfaring i at arbejde med motivation og adfærdsændringer. Herunder at inddrage og anvende sundhedsprofessionel samtale, som Den motiverende samtale. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 3, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes i projektgruppen og inddrages i kommunikationsundervisningen. Opgaven udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.3* Cost utility På baggrund af et beskrevet patientforløb, skal den studerende angive hvilke elementer der kan indgå i en cost-utility beregning, der afdækker omkostninger og fordele ved angivne fysioterapeutisk(e) ydelse(r), pr. patient. Opgaven udarbejdes med anvendelse af teori og redskaber fra Organisation og ledelse. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 10, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes individuelt og opgaven udgør en del af den studerendes arbejds-portfolio. Bedømmelse Forudsætninger: For at blive indstillet til modulprøven skal den studerende have opfyldt deltagelse i 3 læringsaktiviteter (10.1, 10.2, 10.3) jf. beskrevne krav til form og indhold. Se læringsaktiviteter. Desuden skal den studerende deltage i min. én af de i Træning og bevægelse planlagte workshops, med fremlæggelse af eget projekt. Er forudsætningskrav ikke indfriet, kan den studerende ikke deltage i modulprøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. Læringsaktiviteter og deltagelsespligt; Den studerende indstiller sig til modulprøven ved at aflevere erstatningsopgave, og/eller deltage i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, jf. krav til form og indhold, og bruger da sit andet prøveforsøg. Den studerende har ved godkendelse af afleveret erstatningsopgave og/eller deltagelse i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, muligheden for at deltage i den ordinære prøveafholdelse. Opgave udarbejdes af modulets undervisere. Ved manglende deltagelse i træning og bevægelse, skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave. Dels udarbejde en video der demonstrerer planlagt intervention, dels en skriftlig redegørelse på max anslag, der med udgangspunkt i biopsykosocial analyse af målgruppens udfordringer, indeholder en faglig og teoretisk argumentation for intervention. Opgaven udarbejdes af underviser. Læringsaktiviteter afleveres via WISEflow. Januar

7 Modulprøve 10: Prøvens formalia Intern skriftlig, mundtlig gruppeprøve. Eksaminator(er) er intern(e) underviser(e) i fysioterapi. Prøven placeres i uge 4/26. Projektet afleveres ultimo uge 2/24. Den studerende bedømmes jf. læringsmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, efter gældende karakterskala. Grupperne giver opponance på hinandens projekter. Opponancen placeres i uge 3/25, efter projektet er afleveret. En udvalgt praktisk del skal gennemføres med målgruppen. Den studerende videofilmer en individuel praktisk del, som afleveres sammen med det skriftlige projekt. Målgrupper kan findes inden for arbejdsplads og arbejdsmiljø herunder arbejdstagere, skoler eller uddannelsesinstitutioner herunder grupper af børn og unge, sundhedsvæsenet herunder grupper af borgere med et specifikt behov, sociale institutioner herunder grupper af borgere som er institutionaliseret under en særlig ramme. Eksaminationsgrundlag udgøres af den samlede projektopgave og den individuelle praksisdel samt analyse. Bedømmelsen foretages på baggrund af projektopgaven, den praktiske del og den individuelle mundtlige prøve. Prøvens forløb Mundtlig gruppeprøve der tager udgangspunkt i en praksisanalyse og det samlede skriftlige produkt. På baggrund af praksisbesøg analyseres målgruppens udfordringer/problemstillinger relateret til situationer der kan påvirkes gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. De studerende udarbejder derefter en skriftlig opgave (se skrivevejledning), med afsæt i analysen. Opgaven skal demonstrere evne til at beskrive samt teoretisere over udfordringer/problemstillinger og argumentere for praktiske tiltag til fremme af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, med basis i teori og praktik. Desuden skal hver studerende i gruppen udarbejde en selvstændig del, der indeholder forslag til (et) konkret praktisk(e) tiltag, med beskrivelse af forløb. Den enkelte studerendes selvstændige del, der beskriver det praktiske indslag skal gennemføres med målgruppen i praksis. Praksisseancen videofilmes, og vedlægges den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave og den praktiske demonstration (video) danner baggrund for den mundtlige prøvedel. Der tildeles 5 skemafrie hverdage til udarbejdelse af den skriftlige del. Opgaven må være på max anslag. Afleveringstidspunkt vil fremgå af institutionens eksamensplan. Desuden skal vedlægges en Tro og love erklæring, der dokumenterer opgavens retsskaffenhed. Findes på https://portal.ucc.dk/sites/fysioterapeut/om-studiet/eksamen/sider/default.aspx Hvis ikke afleveringstidspunktet overholdes, og opgaven indeholder de ovenfor beskrevne dokumenter, vil opgaven blive afvist og en prøvegang er brugt. Opgaven skal afleveres i det digitale eksamenssystem, WISEflow. Se UCC procedurebeskrivelse for aflevering. Gruppen tildeles vejledning af 2 t. pr gruppe. Gruppestørrelse 3-4 studerende. Samlet tid pr gruppe ved 3 studerende; 65 min og ved 4 studerende; 75 min. Prøveforløb: 5 min. Gruppens introduktion og kommentarer til projekt. Herunder tid til at fremlægge evt. rettelser og gruppens disposition for prøven 10 min. pr studerende. Individuel introduktion og fremlæggelse af egen projektdel / intervention 15 min. Uddybning og diskussion: på baggrund af de studerendes skriftlige projektdele og de individuelle dele diskuteres og begrundes valgte tiltag, med begrundelse relateret til analyse, teori og målgruppens behov. De studerende eksamineres individuelt. 15 min. Votering og tilbagemelding Januar

8 Besvarelsens form: Gruppeprøve, med individuel skriftlig og mundtlig. Bedømmelseskriterier: Se modulets læringsmål Omprøve: Det er ikke muligt at afmelde sig prøver hverken ordinære eller re-prøver. For modul 10 gælder, at hvis den studerende ikke består prøven, og skal revidere/omskrive opgaven, skal en ny opgave afleveres 14 dage efter kendt bedømmelse. Efterfølgende prøvedato udmeldes. Alternativt kan den studerende aflevere næste gang modulet gennemføres. 3. prøvegang lægges som regel næste gang prøven udbydes. Undervisningsplan, litteratur og supplerende kilder: Se vejledende modulkoordineringsplan Vejledende litteratur: Fysioterapi teori og metode samt lovgivning og forvaltning Titel OBS altid nyeste bogudgave Arbejdstilsynets hjemmeside Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred, Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Kompendium udleveres af underviser Til projektarbejde: Lindahl M, Juhl Den sundhedsvidenskabelige opgave, FADL Rienecker m.fl. Den gode opgave, Samfundslitteratur Fysiologi Saltin m.fl. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen Schibye, B., Biomekanik, Eget forlag (udleveret tidligere) Sjøgaard, G. Biomekanik, Kap. III, In: Basisbog i Arbejdsfysiologi, Bind 1, København ISBN: , Arbejdsmiljøinstituttet Sjøgaard, G. Biomekanik i Arbejdsfysiologi, Arbejdsmiljøinstituttet, Social og arbejdsmedicin NFA hvidbog link angives i lektionsplan Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Bonde, Rasmussen, Sigsgaard, Miljø og arbejdsmedicin, FADL Folkesundhed og epidemiologi Jørgensen et al. Klinisk Forskningsmetode Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Iversen et al. Medicinsk sociologi samfund, sundhed og sygdom, Munksgaard Januar

9 Organisation og ledelse Bakka J F og Fivesdal E, Organisationsteori. struktur, kultur, processer, Handelshøjskolens forlag Alban, A. Dannenskjold Samsøe B, Christensen J K, Stausholm Knudsen M og Sørensen J; Sundhedsøkonomi Principper og perspektiver. DSI institut for Sundhedsvæsen Suppl. litteratur af interesse og til inspiration: Visholm, Steen: Ledelse i den postmoderne organisation fra rolle i struktur til personer i relationer. Sørensen I. E.E. et al (Red): Ledelse og læring - i organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Pædagogik og psykologi samt kommunikation Kamper-Jørgensen et al, Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen et al. Lærebog i arbejdsmiljø. Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Videnskabsteori og metode (samfundsvidenskab) Birkler, J. Videnskabsteori. En grundbog, Munksgaard. Larsen, A.K. En enklere metode. Vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode. Akademisk forlag. Januar

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere