Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS"

Transkript

1 Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Borgerens deltagelse i arbejds- familie-, fritids- og samfundslivet med de livsvilkår regelsæt, lovgivninger og kulturer der er forbundet dermed. Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme primært via fysisk aktivitet og træning og de faktorer, der påvirker menneskets bevægekapacitet. Modulet retter sig ligeledes mod de rammer forebyggelsen kan ske i; sundhedssystemet, arbejdsmiljøet, folkeskoler etc. samt de videnskabelige metoder, der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende/forebyggende tiltag. Modulet kan tilrettelæges således at der fokuseres på særlige perspektiver som køn, alder, kultur, etnicitet eller marginalisering. Fokus er på rollen som konsulent, facilitator og iværksætter. Modulets overordnede formål Formålet er, at den studerende kan anvende erhvervet viden og videnskabelige metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, og opnår kompetencer til at indgå i tværprofessionelle sundhedsfremmende og forebyggende sammenhænge og indsatsområder. Indsatser anskues og tilrettelægges ud fra et kendskab til livsstil og levevilkår, samt analyse af samfunds-, arbejds- og fritidslivs udfordringer og belastninger, og disses påvirkninger fysisk og psykosocialt. Desuden perspektiveres arbejdsretslige, sundhedspolitiske, organisatoriske og kulturelle sammenhænge ift. indsatsers nødvendighed og betydning, da fremme af sundhed samt forebyggelse af besvær, ses som et ansvar der skal varetages af aktører i arbejds- og fritidsliv, på samfunds- og individniveau. Den studerende kan som underviser/konsulent/vejleder analysere behov for tiltag, tilrettelægge, gennemføre og evaluere en indsats samt argumentere for valg og fravalg i intervention, rettet mod individ, grupper og institutionen. Læringsmål 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan føre til besværsudvikling i bevægeapparatet - identificere belastninger og forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke individet og/eller gruppen - analysere forhold der kan føre til belastning og evt. belastningers påvirkning af bevægeapparatet, herunder biomekanisk beregning - redegøre for og anvende metoder til undersøgelse af arbejdsmiljø - i forhold til planlægning af intervention, kunne vurdere fysiske og psykosociale faktorers betydning ift. evt. udvikling af besvær 2. Anvende sundhedspædagogiske principper og overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - på baggrund af analyse, redegøre for behov for sundhedsfremmende og/eller forebyggende intervention i arbejds- og fritidsliv - skelne mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelsesindsats - planlægge, udføre og evaluere en fysioterapeutisk intervention - redegøre og argumentere for relevant sundhedspædagogisk tilgang rettet mod individ og/eller gruppe - forholde sig til og inddrage etiske overvejelser i det sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsarbejde - beskrive en institutions kultur set ift. tiltag af sundhedsfremmende og forebyggende karakter 3. Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd, og herunder øget fysisk aktivitet - redegøre for psykologiske og sociologiske teorier og modeller for adfærd og ændring af adfærd - anvende relevante teorier og modeller i relation til intervention i forhold til en konkret målgruppe Januar

2 4. Diskutere og argumentere for forebyggende tiltag med fokus på fysisk aktivitet og træning til forskellige grupper - redegøre for evidens og effekt, ift. at anbefale fysisk aktivitet som sundhedsfremmende og forebyggende tiltag - diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til børn, voksne, ældre; herunder den erhvervsaktive i særlige udsatte arbejdssituationer 5. Med fokus på fysisk aktivitet redegøre for samfundsgruppers levevilkår i Danmark angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til livsstils og civilisationssygdomme - redegøre for samfundsgrupperinger og levevilkår, med relation til helbredstilstand og fysisk aktivitet - redegøre for fysisk aktivitets betydning for sundhed og helbredstilstand; herunder KRAM faktorer - redegøre for og anvende samfundsvidenskabelige metoder til afdækning af levevilkår, sundheds- og helbredstilstand 6. Redegøre for centrale begreber i epidemiologiske forskningsmetoder - kendskab til epidemiologiske forskningsmetoder - redegøre for begreber knyttet til epidemiologi - analysere og tolke epidemiologiske undersøgelser - anvende epidemiologiske undersøgelsesmetoder 7. Diskutere sundheds- og sygdomsbegreber med relation til strategier for forebyggelse set i forhold til menneskers sygdoms- og sundhedsadfærd. - analysere sundhedstilstand og -opfattelse - redegøre for og skelne mellem sygdoms og sundhedsbegreber - redegøre for forebyggelsesstrategier og tiltag af forebyggende karakter nationalt og lokalt - redegøre for hensigtsmæssig kommunikation ift. sundhedsfremmende strategier nationalt og lokalt 8. Debattere sundhedspolitiske beslutninger og hensigtserklæringer med relation til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - kende til beslutningsniveauer med relation til folkesundhed internationalt, nationalt og lokalt - redegøre for og vurdere gældende sundhedspolitik nationalt - redegøre for sundhedspolitiske beslutningers betydning for fremme af folkesundhed - kendskab til faktorer af betydning for folkesundhed - redegøre for politiske beslutninger om arbejde under særlige vilkår og virksomhedernes sociale ansvar 9. Redegøre for indhold og rækkevidde af arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger - redegøre for det arbejdsretslige system, forhold, arbejdsmarkeds og arbejdsmiljølovgivning; herunder arbejdsmarkedets struktur relateret til arbejdsmiljø - demonstrere kendskab til arbejdsmiljøretslige historik - anvende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger ift. en udvalgt problemstilling - demonstrere kendskab til de for fysioterapeuten relevante emner ift. lovgivning 10. Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur - skelne mellem og redegøre for forskelle mellem organisationstyper og ledelsesformer - identificere faktorer af betydning for en organisations aktuelle kultur og arbejdsmiljø - identificere faktorer af betydning for sundhedsøkonomiske beregninger relateret til fysioterapeutisk intervention 11. Redegøre for arbejdsbegrebet som kulturelt og historisk fænomen - redegøre for og at kunne skelne mellem det essentialistiske og instrumentelle arbejdsbegreb Januar

3 ECTS for centrale fagområder Fag ECTS Fysioterapi teori og metode 3 Træning og bevægelse 1 Social og arbejdsmedicin 2 Folkesundhed og epidemiologi 1 Fysiologi 1 Lovgivning og forvaltning 1 Organisation og ledelse 1 Videnskabsteori og metode 1 Psykologi og pædagogik 3 Kommunikation 1 15 Indhold: Fysioterapi teori og metode - 3 ECTS + Lovgivning og forvaltning - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedsfremme og forebyggelse - Terminologi og begrebsafklaring - Historik - Sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd - Metoder og arbejdsredskaber inden for sundhedsfremme, "værksted", sundhedssamtaler og -profiler - Aktiviteter og tiltag til udvikling af virksomheders/institutioners sundhedskultur - Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til forskellige målgrupper; herunder børn, voksne og ældre - Ernæring Hovedemne: Arbejdsmiljø - Arbejdsmiljøhistorie internationalt og nationalt - Arbejdspladsvurdering (APV) som analysemetode; herunder handleplan og evaluering - Analysemetoder og indledende analyse - Fysiske og ergonomiske påvirkninger i arbejdsmiljøet - EBA, EGA og løft (ensidigt gentaget/belastende arbejde) - inventarkrav og indeklima - Sites med data og viden relateret til APV Hovedemne: System og forvaltning - Arbejdsretslige system, herunder virksomheders ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Arbejdsorganisering, samarbejdsformer og planlægning, ift. sikkerhed og sundhed - Lovgivning, herunder grænseværdier Januar

4 Hovedemne: Projektarbejde - Introduktion til projekt og projektarbejde - Virksomhed - virksomhedsbesøg Træning og bevægelse - 1 ECTS Hovedemne: Fysioterapeutiske interventionsformer - Didaktik (i praksis) - Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende tiltag - Teori og praksis relateret til projektemner Social og arbejdsmedicin - 2 ECTS Hovedemne: Social- og arbejdsmedicin - Sygdomme set i sammenhæng med arbejdsmiljøforhold, relateret til individ og/eller gruppe; herunder stress og omsorgsudbrændthed, nerveskader, lungesygdomme, vibrationsskader, lidelser relateret til indeklima, hudsygdomme - Sygdomme og lidelser set i sammenhæng med det ydre miljø, samfund og sociale forhold - Foranstaltninger af forebyggende karakter - Udredning og afklaring af fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet - Sundhedssystemets ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Sundhedsloven og forvaltning; herunder arbejdsskader, udredning, sygemeldinger og sygefravær, revalidering, pension - Marginalisering og socialt ansvar Folkesundhed og epidemiologi - 1 ECTS Hovedemne: Folkesundhed - WHO strategier for arbejdsmiljø sundhed og sygdom - Politiske beslutninger og hensigtserklæringer relateret til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - MTV (Medicinsk Teknologivurdering) Hovedemne: Epidemiologi - Epidemiologiske begreber og metoder, herunder kohorte og case kontrol studier - Grundlag for epidemiologisk videnskab - Vurdering af epidemiologisk forskning; herunder kritisk læsning og vurdering - Relevante databaser Videnskabsteori og metode - 1 ECTS (samfundsvidenskab) Hovedemne: Samfundsvidenskab - teori og metode - Samfundsvidenskab - genstandsområder for og karakteristika - Principper for begrebs- og teorikonstruktion - Dialektisk metode og anvendelse deraf, herunder modsigelsesbegrebet - Metoder til dataindsamling; herunder aktionsforskning, interview, observation, registre og datamateriale, litteratur - Evalueringsmetoder Januar

5 Fysiologi 1 ECTS Hovedemne: Analyse af belastningsforhold - Biomekanik og arbejdsstillinger - Analyse af arbejdsstillinger/belastninger - Helbredsmål og test, herunder selvrapporteret fysisk aktivitet Organisation og ledelse samt sundhedsøkonomi 1 ECTS Hovedemne: Organisation og relation - Virksomheds- og organisationstyper, samt struktur - Ledelsestyper og samarbejdsformer i et relationelt perspektiv - Virksomhedskultur, herunder forhold mellem ledelser og arbejdstagere - Sundhedsøkonomi og evaluering; herunder cost benefit, cost utility, cost effectiveness Psykologi og pædagogik 3 ECTS + Kommunikation - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedspædagogik og kommunikation - Sundhedspædagogikkens særkende og udfordringer - Institution, aktører og pædagogik - Magtbalance og etik i sundhedspædagogisk praksis - Sundhedspædagogiske teorier og begreber; herunder handlekompetence og deltagerinvolvering muligheder og begrænsninger - Sundhedspædagogiske metoder relateret til arbejds- og fritidsliv: - Den sundhedspædagogiske samtale, herunder den motiverende samtale - Sundhedsformidling, herunder formidlingstyper og udformning af formidling - Evidens i relation til formidling inden for sundhedsfremme - Rollen som konsulent og facilitator, herunder den professionelle hjælpesamtale - Kommunikationsanalyse Hovedemne: Sundhedspsykologi - Individuelle, sociale og strukturelle forholds betydning for arbejdsliv - psykisk arbejdsmiljø - etiske forhold; herunder mobning, chikane - Individets indflydelse på og tilrettelæggelse af egen arbejds- og livssituation, herunder social kapital - Kognitiv teori og metode Modulforløb: Uge 46/17: Undervisning og intro til projekt Uge 47/18: Undervisning og projektarbejde. Finde institution / målgruppe Uge 48/19: Undervisning Uge 49/20: Undervisning. Endelig godkendelse af målgruppe. Afgrænsning af problemstilling. Virksomhedsbesøg Uge 50/21: Undervisning. Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Uge 51/22: Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Januar

6 Uge 1/23: Projektarbejde Uge 2/24: Projektarbejde og intervention med målgruppe. Aflevering af projekt fredag kl.12. Uge 3/25: Opponance tirsdag + forberedelse til prøve Uge 4/26: Prøve mundtlig start uge 4 Faste læringsaktiviteter (* forudsætningskrav for deltagelse i modulprøve) Læringsaktivitet 10.1*. Biomekanik Den studerende skal, med udgangspunkt i biomekaniske udfordringer relateret til eget projekt, beregne en/flere biomekaniske problemstilling(er), samt redegøre for samme set ift. den aktuelle faglige udfordring på arbejdspladsen/institutionen, hvor den studerende er tilknyttet og udfordringen er fundet. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 1 og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes som afslutning på fysiologiundervisningen Opgaven besvares i projektgrupper, og udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.2* Kommunikation og motivation Den studerende skal via praktisk anvendelse af og teoretisk viden om sundhedspædagogik og kommunikation, tilegne sig praktisk erfaring i at arbejde med motivation og adfærdsændringer. Herunder at inddrage og anvende sundhedsprofessionel samtale, som Den motiverende samtale. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 3, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes i projektgruppen og inddrages i kommunikationsundervisningen. Opgaven udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.3* Cost utility På baggrund af et beskrevet patientforløb, skal den studerende angive hvilke elementer der kan indgå i en cost-utility beregning, der afdækker omkostninger og fordele ved angivne fysioterapeutisk(e) ydelse(r), pr. patient. Opgaven udarbejdes med anvendelse af teori og redskaber fra Organisation og ledelse. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 10, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes individuelt og opgaven udgør en del af den studerendes arbejds-portfolio. Bedømmelse Forudsætninger: For at blive indstillet til modulprøven skal den studerende have opfyldt deltagelse i 3 læringsaktiviteter (10.1, 10.2, 10.3) jf. beskrevne krav til form og indhold. Se læringsaktiviteter. Desuden skal den studerende deltage i min. én af de i Træning og bevægelse planlagte workshops, med fremlæggelse af eget projekt. Er forudsætningskrav ikke indfriet, kan den studerende ikke deltage i modulprøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. Læringsaktiviteter og deltagelsespligt; Den studerende indstiller sig til modulprøven ved at aflevere erstatningsopgave, og/eller deltage i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, jf. krav til form og indhold, og bruger da sit andet prøveforsøg. Den studerende har ved godkendelse af afleveret erstatningsopgave og/eller deltagelse i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, muligheden for at deltage i den ordinære prøveafholdelse. Opgave udarbejdes af modulets undervisere. Ved manglende deltagelse i træning og bevægelse, skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave. Dels udarbejde en video der demonstrerer planlagt intervention, dels en skriftlig redegørelse på max anslag, der med udgangspunkt i biopsykosocial analyse af målgruppens udfordringer, indeholder en faglig og teoretisk argumentation for intervention. Opgaven udarbejdes af underviser. Læringsaktiviteter afleveres via WISEflow. Januar

7 Modulprøve 10: Prøvens formalia Intern skriftlig, mundtlig gruppeprøve. Eksaminator(er) er intern(e) underviser(e) i fysioterapi. Prøven placeres i uge 4/26. Projektet afleveres ultimo uge 2/24. Den studerende bedømmes jf. læringsmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, efter gældende karakterskala. Grupperne giver opponance på hinandens projekter. Opponancen placeres i uge 3/25, efter projektet er afleveret. En udvalgt praktisk del skal gennemføres med målgruppen. Den studerende videofilmer en individuel praktisk del, som afleveres sammen med det skriftlige projekt. Målgrupper kan findes inden for arbejdsplads og arbejdsmiljø herunder arbejdstagere, skoler eller uddannelsesinstitutioner herunder grupper af børn og unge, sundhedsvæsenet herunder grupper af borgere med et specifikt behov, sociale institutioner herunder grupper af borgere som er institutionaliseret under en særlig ramme. Eksaminationsgrundlag udgøres af den samlede projektopgave og den individuelle praksisdel samt analyse. Bedømmelsen foretages på baggrund af projektopgaven, den praktiske del og den individuelle mundtlige prøve. Prøvens forløb Mundtlig gruppeprøve der tager udgangspunkt i en praksisanalyse og det samlede skriftlige produkt. På baggrund af praksisbesøg analyseres målgruppens udfordringer/problemstillinger relateret til situationer der kan påvirkes gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. De studerende udarbejder derefter en skriftlig opgave (se skrivevejledning), med afsæt i analysen. Opgaven skal demonstrere evne til at beskrive samt teoretisere over udfordringer/problemstillinger og argumentere for praktiske tiltag til fremme af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, med basis i teori og praktik. Desuden skal hver studerende i gruppen udarbejde en selvstændig del, der indeholder forslag til (et) konkret praktisk(e) tiltag, med beskrivelse af forløb. Den enkelte studerendes selvstændige del, der beskriver det praktiske indslag skal gennemføres med målgruppen i praksis. Praksisseancen videofilmes, og vedlægges den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave og den praktiske demonstration (video) danner baggrund for den mundtlige prøvedel. Der tildeles 5 skemafrie hverdage til udarbejdelse af den skriftlige del. Opgaven må være på max anslag. Afleveringstidspunkt vil fremgå af institutionens eksamensplan. Desuden skal vedlægges en Tro og love erklæring, der dokumenterer opgavens retsskaffenhed. Findes på https://portal.ucc.dk/sites/fysioterapeut/om-studiet/eksamen/sider/default.aspx Hvis ikke afleveringstidspunktet overholdes, og opgaven indeholder de ovenfor beskrevne dokumenter, vil opgaven blive afvist og en prøvegang er brugt. Opgaven skal afleveres i det digitale eksamenssystem, WISEflow. Se UCC procedurebeskrivelse for aflevering. Gruppen tildeles vejledning af 2 t. pr gruppe. Gruppestørrelse 3-4 studerende. Samlet tid pr gruppe ved 3 studerende; 65 min og ved 4 studerende; 75 min. Prøveforløb: 5 min. Gruppens introduktion og kommentarer til projekt. Herunder tid til at fremlægge evt. rettelser og gruppens disposition for prøven 10 min. pr studerende. Individuel introduktion og fremlæggelse af egen projektdel / intervention 15 min. Uddybning og diskussion: på baggrund af de studerendes skriftlige projektdele og de individuelle dele diskuteres og begrundes valgte tiltag, med begrundelse relateret til analyse, teori og målgruppens behov. De studerende eksamineres individuelt. 15 min. Votering og tilbagemelding Januar

8 Besvarelsens form: Gruppeprøve, med individuel skriftlig og mundtlig. Bedømmelseskriterier: Se modulets læringsmål Omprøve: Det er ikke muligt at afmelde sig prøver hverken ordinære eller re-prøver. For modul 10 gælder, at hvis den studerende ikke består prøven, og skal revidere/omskrive opgaven, skal en ny opgave afleveres 14 dage efter kendt bedømmelse. Efterfølgende prøvedato udmeldes. Alternativt kan den studerende aflevere næste gang modulet gennemføres. 3. prøvegang lægges som regel næste gang prøven udbydes. Undervisningsplan, litteratur og supplerende kilder: Se vejledende modulkoordineringsplan Vejledende litteratur: Fysioterapi teori og metode samt lovgivning og forvaltning Titel OBS altid nyeste bogudgave Arbejdstilsynets hjemmeside Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred, Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Kompendium udleveres af underviser Til projektarbejde: Lindahl M, Juhl Den sundhedsvidenskabelige opgave, FADL Rienecker m.fl. Den gode opgave, Samfundslitteratur Fysiologi Saltin m.fl. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen Schibye, B., Biomekanik, Eget forlag (udleveret tidligere) Sjøgaard, G. Biomekanik, Kap. III, In: Basisbog i Arbejdsfysiologi, Bind 1, København ISBN: , Arbejdsmiljøinstituttet Sjøgaard, G. Biomekanik i Arbejdsfysiologi, Arbejdsmiljøinstituttet, Social og arbejdsmedicin NFA hvidbog link angives i lektionsplan Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Bonde, Rasmussen, Sigsgaard, Miljø og arbejdsmedicin, FADL Folkesundhed og epidemiologi Jørgensen et al. Klinisk Forskningsmetode Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Iversen et al. Medicinsk sociologi samfund, sundhed og sygdom, Munksgaard Januar

9 Organisation og ledelse Bakka J F og Fivesdal E, Organisationsteori. struktur, kultur, processer, Handelshøjskolens forlag Alban, A. Dannenskjold Samsøe B, Christensen J K, Stausholm Knudsen M og Sørensen J; Sundhedsøkonomi Principper og perspektiver. DSI institut for Sundhedsvæsen Suppl. litteratur af interesse og til inspiration: Visholm, Steen: Ledelse i den postmoderne organisation fra rolle i struktur til personer i relationer. Sørensen I. E.E. et al (Red): Ledelse og læring - i organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Pædagogik og psykologi samt kommunikation Kamper-Jørgensen et al, Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen et al. Lærebog i arbejdsmiljø. Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Videnskabsteori og metode (samfundsvidenskab) Birkler, J. Videnskabsteori. En grundbog, Munksgaard. Larsen, A.K. En enklere metode. Vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode. Akademisk forlag. Januar

Modulbeskrivelse for modul 10

Modulbeskrivelse for modul 10 Modulbeskrivelse for modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 10 (19-10-15) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10

Modulbeskrivelse for modul 10 Modulbeskrivelse for modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 10 (17-09-13) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS. Modul 10. VIA University College. Modul 10 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 10_FIA_13-09-2015 ebo

Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS. Modul 10. VIA University College. Modul 10 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 10_FIA_13-09-2015 ebo Modul 10 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 10_FIA_13-09-2015 ebo Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra efterår 2015 1 Modulets

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse. Gældende pr. august 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse. Gældende pr. august 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Borgerens

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Redegøre for derminanter for målgruppens sundhed på baggrund af epidemiologiske forskning (LM 6)

Redegøre for derminanter for målgruppens sundhed på baggrund af epidemiologiske forskning (LM 6) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 10? Dårligt (0%) Særdeles godt (20%) Mindre godt (27%) Godt (53%) Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Redegøre for målgruppens levevilkår og helbred set i forhold

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2014

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2014 Efterår 014 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 46 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen PIJO 10.11.14 Introduktion til projektorienteret arbejde i modul 10 Pjecen at arbejde i projekt (Fronter) PIJO

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland lægger vægt på at de studerende skal fordybe sig i uddannelsens temaer og indhold. Uddannelsen ønsker at stimulere

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2015

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2015 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 17 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen Vigr 0/4 15 Introduktion til projektorienteret arbejde i modul 10 Pjecen at arbejde i projekt (Fronter) Pijo Fordeling af

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme som kredsløbslidelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 11, 25.05.16, pebe, heng

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 11, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere