Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS"

Transkript

1 Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Borgerens deltagelse i arbejds- familie-, fritids- og samfundslivet med de livsvilkår regelsæt, lovgivninger og kulturer der er forbundet dermed. Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme primært via fysisk aktivitet og træning og de faktorer, der påvirker menneskets bevægekapacitet. Modulet retter sig ligeledes mod de rammer forebyggelsen kan ske i; sundhedssystemet, arbejdsmiljøet, folkeskoler etc. samt de videnskabelige metoder, der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende/forebyggende tiltag. Modulet kan tilrettelæges således at der fokuseres på særlige perspektiver som køn, alder, kultur, etnicitet eller marginalisering. Fokus er på rollen som konsulent, facilitator og iværksætter. Modulets overordnede formål Formålet er, at den studerende kan anvende erhvervet viden og videnskabelige metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, og opnår kompetencer til at indgå i tværprofessionelle sundhedsfremmende og forebyggende sammenhænge og indsatsområder. Indsatser anskues og tilrettelægges ud fra et kendskab til livsstil og levevilkår, samt analyse af samfunds-, arbejds- og fritidslivs udfordringer og belastninger, og disses påvirkninger fysisk og psykosocialt. Desuden perspektiveres arbejdsretslige, sundhedspolitiske, organisatoriske og kulturelle sammenhænge ift. indsatsers nødvendighed og betydning, da fremme af sundhed samt forebyggelse af besvær, ses som et ansvar der skal varetages af aktører i arbejds- og fritidsliv, på samfunds- og individniveau. Den studerende kan som underviser/konsulent/vejleder analysere behov for tiltag, tilrettelægge, gennemføre og evaluere en indsats samt argumentere for valg og fravalg i intervention, rettet mod individ, grupper og institutionen. Læringsmål 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan føre til besværsudvikling i bevægeapparatet - identificere belastninger og forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke individet og/eller gruppen - analysere forhold der kan føre til belastning og evt. belastningers påvirkning af bevægeapparatet, herunder biomekanisk beregning - redegøre for og anvende metoder til undersøgelse af arbejdsmiljø - i forhold til planlægning af intervention, kunne vurdere fysiske og psykosociale faktorers betydning ift. evt. udvikling af besvær 2. Anvende sundhedspædagogiske principper og overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - på baggrund af analyse, redegøre for behov for sundhedsfremmende og/eller forebyggende intervention i arbejds- og fritidsliv - skelne mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelsesindsats - planlægge, udføre og evaluere en fysioterapeutisk intervention - redegøre og argumentere for relevant sundhedspædagogisk tilgang rettet mod individ og/eller gruppe - forholde sig til og inddrage etiske overvejelser i det sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsarbejde - beskrive en institutions kultur set ift. tiltag af sundhedsfremmende og forebyggende karakter 3. Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd, og herunder øget fysisk aktivitet - redegøre for psykologiske og sociologiske teorier og modeller for adfærd og ændring af adfærd - anvende relevante teorier og modeller i relation til intervention i forhold til en konkret målgruppe Januar

2 4. Diskutere og argumentere for forebyggende tiltag med fokus på fysisk aktivitet og træning til forskellige grupper - redegøre for evidens og effekt, ift. at anbefale fysisk aktivitet som sundhedsfremmende og forebyggende tiltag - diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til børn, voksne, ældre; herunder den erhvervsaktive i særlige udsatte arbejdssituationer 5. Med fokus på fysisk aktivitet redegøre for samfundsgruppers levevilkår i Danmark angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til livsstils og civilisationssygdomme - redegøre for samfundsgrupperinger og levevilkår, med relation til helbredstilstand og fysisk aktivitet - redegøre for fysisk aktivitets betydning for sundhed og helbredstilstand; herunder KRAM faktorer - redegøre for og anvende samfundsvidenskabelige metoder til afdækning af levevilkår, sundheds- og helbredstilstand 6. Redegøre for centrale begreber i epidemiologiske forskningsmetoder - kendskab til epidemiologiske forskningsmetoder - redegøre for begreber knyttet til epidemiologi - analysere og tolke epidemiologiske undersøgelser - anvende epidemiologiske undersøgelsesmetoder 7. Diskutere sundheds- og sygdomsbegreber med relation til strategier for forebyggelse set i forhold til menneskers sygdoms- og sundhedsadfærd. - analysere sundhedstilstand og -opfattelse - redegøre for og skelne mellem sygdoms og sundhedsbegreber - redegøre for forebyggelsesstrategier og tiltag af forebyggende karakter nationalt og lokalt - redegøre for hensigtsmæssig kommunikation ift. sundhedsfremmende strategier nationalt og lokalt 8. Debattere sundhedspolitiske beslutninger og hensigtserklæringer med relation til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - kende til beslutningsniveauer med relation til folkesundhed internationalt, nationalt og lokalt - redegøre for og vurdere gældende sundhedspolitik nationalt - redegøre for sundhedspolitiske beslutningers betydning for fremme af folkesundhed - kendskab til faktorer af betydning for folkesundhed - redegøre for politiske beslutninger om arbejde under særlige vilkår og virksomhedernes sociale ansvar 9. Redegøre for indhold og rækkevidde af arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger - redegøre for det arbejdsretslige system, forhold, arbejdsmarkeds og arbejdsmiljølovgivning; herunder arbejdsmarkedets struktur relateret til arbejdsmiljø - demonstrere kendskab til arbejdsmiljøretslige historik - anvende bekendtgørelser, vejledninger og anbefalinger ift. en udvalgt problemstilling - demonstrere kendskab til de for fysioterapeuten relevante emner ift. lovgivning 10. Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur - skelne mellem og redegøre for forskelle mellem organisationstyper og ledelsesformer - identificere faktorer af betydning for en organisations aktuelle kultur og arbejdsmiljø - identificere faktorer af betydning for sundhedsøkonomiske beregninger relateret til fysioterapeutisk intervention 11. Redegøre for arbejdsbegrebet som kulturelt og historisk fænomen - redegøre for og at kunne skelne mellem det essentialistiske og instrumentelle arbejdsbegreb Januar

3 ECTS for centrale fagområder Fag ECTS Fysioterapi teori og metode 3 Træning og bevægelse 1 Social og arbejdsmedicin 2 Folkesundhed og epidemiologi 1 Fysiologi 1 Lovgivning og forvaltning 1 Organisation og ledelse 1 Videnskabsteori og metode 1 Psykologi og pædagogik 3 Kommunikation 1 15 Indhold: Fysioterapi teori og metode - 3 ECTS + Lovgivning og forvaltning - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedsfremme og forebyggelse - Terminologi og begrebsafklaring - Historik - Sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd - Metoder og arbejdsredskaber inden for sundhedsfremme, "værksted", sundhedssamtaler og -profiler - Aktiviteter og tiltag til udvikling af virksomheders/institutioners sundhedskultur - Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til forskellige målgrupper; herunder børn, voksne og ældre - Ernæring Hovedemne: Arbejdsmiljø - Arbejdsmiljøhistorie internationalt og nationalt - Arbejdspladsvurdering (APV) som analysemetode; herunder handleplan og evaluering - Analysemetoder og indledende analyse - Fysiske og ergonomiske påvirkninger i arbejdsmiljøet - EBA, EGA og løft (ensidigt gentaget/belastende arbejde) - inventarkrav og indeklima - Sites med data og viden relateret til APV Hovedemne: System og forvaltning - Arbejdsretslige system, herunder virksomheders ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Arbejdsorganisering, samarbejdsformer og planlægning, ift. sikkerhed og sundhed - Lovgivning, herunder grænseværdier Januar

4 Hovedemne: Projektarbejde - Introduktion til projekt og projektarbejde - Virksomhed - virksomhedsbesøg Træning og bevægelse - 1 ECTS Hovedemne: Fysioterapeutiske interventionsformer - Didaktik (i praksis) - Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende tiltag - Teori og praksis relateret til projektemner Social og arbejdsmedicin - 2 ECTS Hovedemne: Social- og arbejdsmedicin - Sygdomme set i sammenhæng med arbejdsmiljøforhold, relateret til individ og/eller gruppe; herunder stress og omsorgsudbrændthed, nerveskader, lungesygdomme, vibrationsskader, lidelser relateret til indeklima, hudsygdomme - Sygdomme og lidelser set i sammenhæng med det ydre miljø, samfund og sociale forhold - Foranstaltninger af forebyggende karakter - Udredning og afklaring af fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet - Sundhedssystemets ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - Sundhedsloven og forvaltning; herunder arbejdsskader, udredning, sygemeldinger og sygefravær, revalidering, pension - Marginalisering og socialt ansvar Folkesundhed og epidemiologi - 1 ECTS Hovedemne: Folkesundhed - WHO strategier for arbejdsmiljø sundhed og sygdom - Politiske beslutninger og hensigtserklæringer relateret til folkesundhed nationalt, internationalt og globalt - MTV (Medicinsk Teknologivurdering) Hovedemne: Epidemiologi - Epidemiologiske begreber og metoder, herunder kohorte og case kontrol studier - Grundlag for epidemiologisk videnskab - Vurdering af epidemiologisk forskning; herunder kritisk læsning og vurdering - Relevante databaser Videnskabsteori og metode - 1 ECTS (samfundsvidenskab) Hovedemne: Samfundsvidenskab - teori og metode - Samfundsvidenskab - genstandsområder for og karakteristika - Principper for begrebs- og teorikonstruktion - Dialektisk metode og anvendelse deraf, herunder modsigelsesbegrebet - Metoder til dataindsamling; herunder aktionsforskning, interview, observation, registre og datamateriale, litteratur - Evalueringsmetoder Januar

5 Fysiologi 1 ECTS Hovedemne: Analyse af belastningsforhold - Biomekanik og arbejdsstillinger - Analyse af arbejdsstillinger/belastninger - Helbredsmål og test, herunder selvrapporteret fysisk aktivitet Organisation og ledelse samt sundhedsøkonomi 1 ECTS Hovedemne: Organisation og relation - Virksomheds- og organisationstyper, samt struktur - Ledelsestyper og samarbejdsformer i et relationelt perspektiv - Virksomhedskultur, herunder forhold mellem ledelser og arbejdstagere - Sundhedsøkonomi og evaluering; herunder cost benefit, cost utility, cost effectiveness Psykologi og pædagogik 3 ECTS + Kommunikation - 1 ECTS Hovedemne: Sundhedspædagogik og kommunikation - Sundhedspædagogikkens særkende og udfordringer - Institution, aktører og pædagogik - Magtbalance og etik i sundhedspædagogisk praksis - Sundhedspædagogiske teorier og begreber; herunder handlekompetence og deltagerinvolvering muligheder og begrænsninger - Sundhedspædagogiske metoder relateret til arbejds- og fritidsliv: - Den sundhedspædagogiske samtale, herunder den motiverende samtale - Sundhedsformidling, herunder formidlingstyper og udformning af formidling - Evidens i relation til formidling inden for sundhedsfremme - Rollen som konsulent og facilitator, herunder den professionelle hjælpesamtale - Kommunikationsanalyse Hovedemne: Sundhedspsykologi - Individuelle, sociale og strukturelle forholds betydning for arbejdsliv - psykisk arbejdsmiljø - etiske forhold; herunder mobning, chikane - Individets indflydelse på og tilrettelæggelse af egen arbejds- og livssituation, herunder social kapital - Kognitiv teori og metode Modulforløb: Uge 46/17: Undervisning og intro til projekt Uge 47/18: Undervisning og projektarbejde. Finde institution / målgruppe Uge 48/19: Undervisning Uge 49/20: Undervisning. Endelig godkendelse af målgruppe. Afgrænsning af problemstilling. Virksomhedsbesøg Uge 50/21: Undervisning. Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Uge 51/22: Projektarbejde. Virksomhedsbesøg Januar

6 Uge 1/23: Projektarbejde Uge 2/24: Projektarbejde og intervention med målgruppe. Aflevering af projekt fredag kl.12. Uge 3/25: Opponance tirsdag + forberedelse til prøve Uge 4/26: Prøve mundtlig start uge 4 Faste læringsaktiviteter (* forudsætningskrav for deltagelse i modulprøve) Læringsaktivitet 10.1*. Biomekanik Den studerende skal, med udgangspunkt i biomekaniske udfordringer relateret til eget projekt, beregne en/flere biomekaniske problemstilling(er), samt redegøre for samme set ift. den aktuelle faglige udfordring på arbejdspladsen/institutionen, hvor den studerende er tilknyttet og udfordringen er fundet. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 1 og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes som afslutning på fysiologiundervisningen Opgaven besvares i projektgrupper, og udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.2* Kommunikation og motivation Den studerende skal via praktisk anvendelse af og teoretisk viden om sundhedspædagogik og kommunikation, tilegne sig praktisk erfaring i at arbejde med motivation og adfærdsændringer. Herunder at inddrage og anvende sundhedsprofessionel samtale, som Den motiverende samtale. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 3, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes i projektgruppen og inddrages i kommunikationsundervisningen. Opgaven udgør en del af den enkelte studerendes arbejds-portfolio. Læringsaktivitet 10.3* Cost utility På baggrund af et beskrevet patientforløb, skal den studerende angive hvilke elementer der kan indgå i en cost-utility beregning, der afdækker omkostninger og fordele ved angivne fysioterapeutisk(e) ydelse(r), pr. patient. Opgaven udarbejdes med anvendelse af teori og redskaber fra Organisation og ledelse. Opgaven udarbejdes jf. læringsmål 10, og de i opgaven beskrevne krav til form og indhold. Opgaven udarbejdes individuelt og opgaven udgør en del af den studerendes arbejds-portfolio. Bedømmelse Forudsætninger: For at blive indstillet til modulprøven skal den studerende have opfyldt deltagelse i 3 læringsaktiviteter (10.1, 10.2, 10.3) jf. beskrevne krav til form og indhold. Se læringsaktiviteter. Desuden skal den studerende deltage i min. én af de i Træning og bevægelse planlagte workshops, med fremlæggelse af eget projekt. Er forudsætningskrav ikke indfriet, kan den studerende ikke deltage i modulprøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. Læringsaktiviteter og deltagelsespligt; Den studerende indstiller sig til modulprøven ved at aflevere erstatningsopgave, og/eller deltage i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, jf. krav til form og indhold, og bruger da sit andet prøveforsøg. Den studerende har ved godkendelse af afleveret erstatningsopgave og/eller deltagelse i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, muligheden for at deltage i den ordinære prøveafholdelse. Opgave udarbejdes af modulets undervisere. Ved manglende deltagelse i træning og bevægelse, skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave. Dels udarbejde en video der demonstrerer planlagt intervention, dels en skriftlig redegørelse på max anslag, der med udgangspunkt i biopsykosocial analyse af målgruppens udfordringer, indeholder en faglig og teoretisk argumentation for intervention. Opgaven udarbejdes af underviser. Læringsaktiviteter afleveres via WISEflow. Januar

7 Modulprøve 10: Prøvens formalia Intern skriftlig, mundtlig gruppeprøve. Eksaminator(er) er intern(e) underviser(e) i fysioterapi. Prøven placeres i uge 4/26. Projektet afleveres ultimo uge 2/24. Den studerende bedømmes jf. læringsmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, efter gældende karakterskala. Grupperne giver opponance på hinandens projekter. Opponancen placeres i uge 3/25, efter projektet er afleveret. En udvalgt praktisk del skal gennemføres med målgruppen. Den studerende videofilmer en individuel praktisk del, som afleveres sammen med det skriftlige projekt. Målgrupper kan findes inden for arbejdsplads og arbejdsmiljø herunder arbejdstagere, skoler eller uddannelsesinstitutioner herunder grupper af børn og unge, sundhedsvæsenet herunder grupper af borgere med et specifikt behov, sociale institutioner herunder grupper af borgere som er institutionaliseret under en særlig ramme. Eksaminationsgrundlag udgøres af den samlede projektopgave og den individuelle praksisdel samt analyse. Bedømmelsen foretages på baggrund af projektopgaven, den praktiske del og den individuelle mundtlige prøve. Prøvens forløb Mundtlig gruppeprøve der tager udgangspunkt i en praksisanalyse og det samlede skriftlige produkt. På baggrund af praksisbesøg analyseres målgruppens udfordringer/problemstillinger relateret til situationer der kan påvirkes gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. De studerende udarbejder derefter en skriftlig opgave (se skrivevejledning), med afsæt i analysen. Opgaven skal demonstrere evne til at beskrive samt teoretisere over udfordringer/problemstillinger og argumentere for praktiske tiltag til fremme af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, med basis i teori og praktik. Desuden skal hver studerende i gruppen udarbejde en selvstændig del, der indeholder forslag til (et) konkret praktisk(e) tiltag, med beskrivelse af forløb. Den enkelte studerendes selvstændige del, der beskriver det praktiske indslag skal gennemføres med målgruppen i praksis. Praksisseancen videofilmes, og vedlægges den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave og den praktiske demonstration (video) danner baggrund for den mundtlige prøvedel. Der tildeles 5 skemafrie hverdage til udarbejdelse af den skriftlige del. Opgaven må være på max anslag. Afleveringstidspunkt vil fremgå af institutionens eksamensplan. Desuden skal vedlægges en Tro og love erklæring, der dokumenterer opgavens retsskaffenhed. Findes på https://portal.ucc.dk/sites/fysioterapeut/om-studiet/eksamen/sider/default.aspx Hvis ikke afleveringstidspunktet overholdes, og opgaven indeholder de ovenfor beskrevne dokumenter, vil opgaven blive afvist og en prøvegang er brugt. Opgaven skal afleveres i det digitale eksamenssystem, WISEflow. Se UCC procedurebeskrivelse for aflevering. Gruppen tildeles vejledning af 2 t. pr gruppe. Gruppestørrelse 3-4 studerende. Samlet tid pr gruppe ved 3 studerende; 65 min og ved 4 studerende; 75 min. Prøveforløb: 5 min. Gruppens introduktion og kommentarer til projekt. Herunder tid til at fremlægge evt. rettelser og gruppens disposition for prøven 10 min. pr studerende. Individuel introduktion og fremlæggelse af egen projektdel / intervention 15 min. Uddybning og diskussion: på baggrund af de studerendes skriftlige projektdele og de individuelle dele diskuteres og begrundes valgte tiltag, med begrundelse relateret til analyse, teori og målgruppens behov. De studerende eksamineres individuelt. 15 min. Votering og tilbagemelding Januar

8 Besvarelsens form: Gruppeprøve, med individuel skriftlig og mundtlig. Bedømmelseskriterier: Se modulets læringsmål Omprøve: Det er ikke muligt at afmelde sig prøver hverken ordinære eller re-prøver. For modul 10 gælder, at hvis den studerende ikke består prøven, og skal revidere/omskrive opgaven, skal en ny opgave afleveres 14 dage efter kendt bedømmelse. Efterfølgende prøvedato udmeldes. Alternativt kan den studerende aflevere næste gang modulet gennemføres. 3. prøvegang lægges som regel næste gang prøven udbydes. Undervisningsplan, litteratur og supplerende kilder: Se vejledende modulkoordineringsplan Vejledende litteratur: Fysioterapi teori og metode samt lovgivning og forvaltning Titel OBS altid nyeste bogudgave Arbejdstilsynets hjemmeside Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred, Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Kompendium udleveres af underviser Til projektarbejde: Lindahl M, Juhl Den sundhedsvidenskabelige opgave, FADL Rienecker m.fl. Den gode opgave, Samfundslitteratur Fysiologi Saltin m.fl. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen Schibye, B., Biomekanik, Eget forlag (udleveret tidligere) Sjøgaard, G. Biomekanik, Kap. III, In: Basisbog i Arbejdsfysiologi, Bind 1, København ISBN: , Arbejdsmiljøinstituttet Sjøgaard, G. Biomekanik i Arbejdsfysiologi, Arbejdsmiljøinstituttet, Social og arbejdsmedicin NFA hvidbog link angives i lektionsplan Kern-Hansen L, Lund Jepsen R, Hald S, Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Bonde, Rasmussen, Sigsgaard, Miljø og arbejdsmedicin, FADL Folkesundhed og epidemiologi Jørgensen et al. Klinisk Forskningsmetode Kamper-Jørgensen m.fl. Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Iversen et al. Medicinsk sociologi samfund, sundhed og sygdom, Munksgaard Januar

9 Organisation og ledelse Bakka J F og Fivesdal E, Organisationsteori. struktur, kultur, processer, Handelshøjskolens forlag Alban, A. Dannenskjold Samsøe B, Christensen J K, Stausholm Knudsen M og Sørensen J; Sundhedsøkonomi Principper og perspektiver. DSI institut for Sundhedsvæsen Suppl. litteratur af interesse og til inspiration: Visholm, Steen: Ledelse i den postmoderne organisation fra rolle i struktur til personer i relationer. Sørensen I. E.E. et al (Red): Ledelse og læring - i organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Pædagogik og psykologi samt kommunikation Kamper-Jørgensen et al, Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard Kern-Hansen et al. Lærebog i arbejdsmiljø. Munksgaard Lund R. m.fl. Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. Munksgaard Simovska, V (red). Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads forlag Videnskabsteori og metode (samfundsvidenskab) Birkler, J. Videnskabsteori. En grundbog, Munksgaard. Larsen, A.K. En enklere metode. Vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode. Akademisk forlag. Januar

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse. Gældende pr. august 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse. Gældende pr. august 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Borgerens

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme som kredsløbslidelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner 2011 Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner Modulet Lærings- og velfærdsteknologi i professioner tilbyder et unikt læringsrum med mulighed for at udvikle, designe, afprøve og anvende innovative

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere