Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer"

Transkript

1 Formandens skriftlige beretning Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst med regeringsindgreb: Opgør med arbejdstidsaftalen Forlig afværger retssag: Akademilærere bevarer vilkår

2 Indhold Overenskomst og lønforhold: 3 Aftalt spil om arbejdstid 5 Sådan er de nye arbejdstidsregler 7 Øvrige resultater af OK 13 8 Ny pensionsordning fra PFA Uddannelse: 9 Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 11 Kampen for det toårige HG 13 Hvidbog: HG skal styrkes - ikke afkortes 15 Sådan kan taxametersystemet forbedres 16 Politisk fokus på HHX-taxameter 17 Revideret lov styrker akademierne 18 Akademilærere bevarer vilkår 19 AMU-redning kræver hurtig indsats 20 Folkemøde med udbytte 22 Dannelsen i uddannelse 23 International undersøgelse af erhvervsuddannelserne 24 Lærernes kompetencer skal udvikles i praksis 26 Taskforce skal fastholde de unge i uddannelse 27 Forskning i bedre undervisning Nordisk samarbejde: 29 Nordisk møde om udvikling og talentudvikling 30 Nordisk kritik af lockout og PISA-model Arbejdsmiljø: 31 Guide til indretning af underviserarbejdspladser 32 Populært seminar om underviserarbejdspladser 33 Stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 34 Hæfter om social kapital 35 Guide giver overblik over arbejdsmiljøværktøjer Andre repræsentationer, netværk og støtteaktiviteter: 36 Kontant udbytte og politisk gavn HL s organisation og aktiviteter: 37 Flertal af ledere bliver i HL 38 Ny formand for HL i Netværk for tillidsrepræsentanter 40 Nyhedsbreve giver aktivitet på hjemmesiden 41 HL på Facebook Fotos og illustrationer: Side 1, 5, 8, 18, 24, 26, 27, 31, 33: Colourbox Side 3, 4, 11, 13, 20, 38, 41: HL Side 9: Henrik Soerensen/Folketinget Side 30: Johannes Jansson/norden.org Side 34, 35: BAR U&F/3 BAR 2

3 Overenskomstforhandlinger: Aftalt spil om arbejdstid OK 13 sluttede med et lovindgreb, hvor lærernes arbejdstidsregler blev ændret markant. Helt efter regeringens plan blev et dramatisk år i den danske undervisningssektor. Overenskomstforløbet på undervisningsområdet blev et historisk brud med den danske aftalemodel. Det skyldes ikke, at regeringen i sidste ende valgte at afslutte arbejdsgivernes lockout med et lovindgreb. Det er set før. Det afgørende nye var, at udfaldet på forhånd var politisk fastlagt. Derfor blev der aldrig tale om forhandlinger. De faglige organisationer blev stillet i den situation, at den eneste mulighed for en aftale var, at de skrev under på det forslag, som arbejdsgiverne i overensstemmelse med regeringen fremlagde. Hvis ikke, lænede arbejdsgiverne sig tilbage og afventede, at forslaget blev gennemført ved lov. Med det baggrundstæppe vil forløbet om lærernes arbejdstid helt naturligt indtage en meget central rolle, når historien om OK 13-forhandlingerne skal beskrives. 3

4 Overgreb om arbejdstid Repræsentantskabsmødet den 19. april 2013 blev afviklet i skyggen af den igangværende lockout i staten og kommunerne, som arbejdsgiverne havde iværksat den 2. april 2013 over for de lærergrupper, som var ansat på overenskomstvilkår. Som ansat på tjenestemandslignende vilkår blev HL s lærergrupper i C010 ikke direkte berørt af lockouten. Det samme var tilfældet for kvotalønnede timelærere. Derimod har HL s lærergrupper til fulde mærket de beslutninger, som bragte lockouten til ophør. Som bekendt blev lockouten afsluttet ved lov den 26. april 2013, der helt og holdent imødekom arbejdsgivernes krav. Og ikke nok med det. Loven straffede lærerne ved at fjerne betydelige midler fra deres overenskomst i forbindelse med udfasningen af aldersreduktionen. Budskabet skulle stå lysende klart i forhold til fremtiden om at acceptere arbejdsgiverens krav for efterfølgende at undgå en økonomisk afstraffelse. Der var ikke tale om et indgreb i en arbejdskonflikt, men om et overgreb, der havde til formål at kyse organisationerne på det offentlige område. Konsekvenserne er allerede vist efterfølgende på et andet område. Pædagogerne valgte således et halvt år efter at acceptere en aftale med klart forringede vilkår med direkte henvisning til lockouten af lærerne. Tæt dialog om ændringer Det er helt indlysende, at så drastiske ændringer af lærernes arbejdstid, kræver en meget tæt dialog mellem tillidsrepræsentanterne, HL s bestyrelse og sekretariat. Derfor er der også blevet afviklet to landsdækkende møder med alle tillidsrepræsentanter i hhv. maj og november i 2013 alene med emnet arbejdstid. På mødet i november deltog en konsulent fra C010 med særligt kendskab til tjenestemændenes arbejdstid. På begge møder var der et meget stort fremmøde, selv om de blev afviklet på en lørdag. Herudover er der blevet afholdt medlemsmøder på en række skoler ligeledes med emnet arbejdstid. Etablering af 10 netværksgrupper for tillidsrepræsentanter er også et udtryk for et fælles ønske tæt dialog om bl.a. de nye arbejdstidsregler. Læs mere om TRnetværkene på side 39. 4

5 Sådan er de nye arbejdstidsregler Lovindgrebet betyder nye arbejdstidsregler pr. 1. august Se ændringerne her. Den nugældende arbejdstidsaftale bortfalder den 31. juli Det er den direkte følge af lovindgrebet i OK13, formelt kaldet Lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Fra 1. august 2014 indføres arbejdstidsregler, som generelt hviler på samme bestemmelser, som gælder for tjenestemændenes arbejdstid i staten, dog med nogle undtagelser som f.eks. en årsnorm. Nye bestemmelser Det betyder en række nye bestemmelser bl.a., at arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer der indføres regler om rådighedstjeneste der er mulighed for at indgå lokalaftaler mellem TR og skolen 5

6 Bestemmelser der bortfalder De nye arbejdstidsregler betyder også, at en række bestemmelser bortfalder blandt andet: bestemmelserne om arbejdstilrettelæggelse forberedelsestid maksimalt undervisningstimetal rettearbejde eksamensarbejde tid til pædagogisk praktisk teoretisk udvikling (50 timer), tid til hverv og visse funktioner tid til øvrige opgaver, herunder tid til TR overførsel af undertimer aldersreduktion, dog med bestemmelser om en overgangsordning, jf. efterfølgende Bestemmelser der videreføres Endelig videreføres en række bestemmelser. Det gælder bestemmelser om fridage, ferie, løn under sygdom, barsel samt: mulighed for at indgå plustidsaftaler mellem TR og skolen konvertering af ikke afviklet afspadsering til omsorgsdage udbetaling af ulempegodtgørelse: 25 procent for arbejde i tidsrummet Arbejde i weekend eller på søgnehelligdage godtgøres med tillæg på 50 procent. arbejdstiden beregnes fortsat for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode Særligt om aldersreduktion Som anført bliver de særlige bestemmelser om aldersreduktion ophævet, dog med en overgangsordning, som indebærer: Lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år: Følger hidtil gældende regler Lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har når de fylder 60 år ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret. Som kompensation for udfasning af aldersreduktionen gives der med virkning fra den 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende. Herudover ydes der ikke andre centralt aftalte tillæg. fortsat mulighed for overarbejde, enten i form af afspadsering med tillæg på 50 procent eller i form af betaling med tillæg på 50 procent. 6

7 Øvrige resultater af OK 13 Overenskomstresultatet indeholdt andre elementer end arbejdstid. Disse var forhandlet på plads før lovindgrebet. En række resultater, der var opnået ved forhandling mellem CFU og finansministeren i februar 2013 blev betinget fra finansministerens side, at der blev opnået enighed om kravene vedrørende arbejdstid på undervisningsområdet. Det lykkedes som bekendt ikke at opnå den enighed ved forhandlingsbordet om arbejdstid. I stedet blev kravene indarbejdet i Lov 409 sammen med de øvrige resultater, som der i februar 2013 havde været enighed om. Det var følgende: Overenskomstperioden er 2 år fra 1. april Beskedne generelle lønstigninger Pr. 1. april 2013: 0,82 % heraf udmøntning fra reguleringsordningen -0,82 % Pr. 1. april 2014: 0,80 % samt udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. april Reguleringsordningen videreføres. Punkterne om øget fokus på tillid og samarbejde og kompetenceudvikling har udmøntet sig i 2 partsprojekter. Arbejdet med kompetenceudvikling er påbegyndt, og hvor HL også er repræsenteret ved formanden. Balance genoprettet for adjunkter og lektorer HL s adjunkter og lektorer i lønramme 34 har med OK 13 indhentet et efterslæb fra OK Dengang fik lærere i lønramme 31 et tillæg, som gjorde, at de lønmæssigt overhalede lærere i lønramme 34. Det er der med OK 13 rettet op på, så lærere på sluttrinnet i lønramme 34 igen får lidt mere i løn end lærere på sluttrinnet i lønramme 31. Derudover har adjunkter og lektorer fået samme regler for aldersreduktion, som lovindgrebet på det øvrige lærerområde indeholdt (se side 6). Øget fokus på tillid og samarbejde ved iværksættelse af fælles projekt. Styrkelse af arbejdet med kompetenceudvikling. Revision af de sociale kapitler. 7

8 Pension: Ny pensionsordning fra PFA I foråret 2014 træder en ny pensionsordning for HL-medlemmer, PFA Plus, i kraft. Man kan dog beholde den hidtidige pensionsordning. HL har i samarbejde med CO10 og PFA Pension besluttet at indføre en ny pensionsordning. Den nye pensionsordning PFA Plus trådte i kraft i foråret Den nye pensionsordning er frivillig for allerede ansatte hvorimod alle nyansatte automatisk vil få den nye ordning. Alle der er under 55 år er automatisk i den nye ordning, men har haft mulighed for at fravælge ordningen. Alle over 55 har selv skulle tilmelde sig ordningen Den gamle pensionsordning er som udgangspunkt placeret i gennemsnitsrentemiljøet. I PFA Plus vil pensionsindbetalingen blive placeret i markedsrentemiljøet, og det giver mulighed for at opnå et mere attraktivt afkast. Men der er også risiko for et lavere afkast. I gennemsnitsrentemiljøet er afkastet baseret på en depotrente, der fastsættes af pensionsselskaberne. Det mulige afkast forventes i fremtiden at være begrænset på grund af skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen og udsigt til fortsat lav depotrente i de kommende år. I PFA Plus sparer man op i et fleksibelt investeringskoncept med fire forskellige investeringsprofiler. Fælles for dem alle er, at risikoen gradvist nedtrappes frem mod den enkeltes pensionsalder og man kan til enhver tid selv ændre investeringsprofil. PFA har tilbudt rådgivning omkring til- eller fravalget af den nye ordning. I den forbindelse havde PFA oprettet en rådgivningshotline, som medlemmerne kunne kontakte. For at sikre, at til- eller fravalg af PFA PLUS blev tilpasset den enkeltes behov, har HL opfordret alle medlemmer til at tage mod tilbuddet om en individuel rådgivningssamtale med PFA. 8

9 HG: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for forbedringerne på de øvrige områder i reformen af erhvervsuddannelserne. Overordnet set meget skuffende og utilfredsstillende, selv om HL blev imødekommet på enkelte områder. 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om reform af erhvervsuddannelserne. Som frygtet blev det i høj grad de merkantile uddannelser inden for detail og handel, der betaler prisen. Hvor de øvrige erhvervsuddannelser får forlænget deres grundforløb, bliver HG, handelsskolernes grundforløb, skåret ned fra de nuværende typisk 2 år til maksimalt 40 uger. Reformen betyder, at elever fra 9./10. klasse fremover højst kan få et grundforløb på uger. Alle andre kan højst få 20 uger, hvor de i dag har mulighed for op til 2 år. Herefter skal eleverne i et hovedforløb, der hovedsageligt består af praktik, typisk i en virksomhed, kombineret med skoleophold. HL frygter, at et grundforløb på 20 uger fratager en hel del unge muligheden for at gennemføre uddannelsen. Det vil være stort set umuligt for mange af de elever, der i dag har brug for to år, at nå samme niveau på kun 20 uger. Samtidig vil de, der gennemfører grundforløbet, være dårligere rustet både modenhedsmæssigt og fagligt til en praktikplads. Mange virksomheder væl- ger allerede i dag at indgå praktikaftaler med studenter frem for HG-elever, og den tendens vil kun blive mere udbredt med reformen. 9

10 At reformen lægger op til, at eleverne i stedet får flere ugentlige timer, opvejer ikke afkortningen. Samtidig er vi bekymrede for, at den enkelte lærer bliver bedt om at undervise mere og dermed forberede sig mindre til den enkelte lektion. Det vil udhule kvaliteten af alle undervisningstimerne og dermed fungere stik imod hensigten om et kvalitetsløft. Lyspunkt med HD-lærere på EUX Der er også positive elementer i udspillet. Der indføres en merkantil EUX, hvor eleverne kan supplere deres erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse. Her bliver der frit optag, hvor regeringen oprindeligt havde lagt kvoter ind undervejs på uddannelsen, om hvor mange elever der kunne fortsætte. Det er altafgørende for de unges uddannelsesvalg, at de kan afslutte den uddannelse, de begynder på, hvis de ellers består deres fag. Vi er også glade for, at man har lyttet til os og lægger op til, at lærere med erhvervserfaring og en HD-uddannelse, kan undervise på EUX. På den måde er vi med til at sikre, at det netop bliver en erhvervsuddannelse og ikke en ny gymnasial HHX. Samtidig lægges der op til, at den store elevgruppe, der er 25 år eller derover, også fremover kan få en erhvervsuddannelse. Her er HL på den ene side tilfreds med, at disse elever ikke lukkes ude af systemet. Omvendt rammes de også af det forkortede grundforløb, og vi er alvorligt bekymrede for, at mange af dem vil få mere end svært ved at gennemføre på de 20 uger, som de fremover tilbydes. Alt i alt er der langt flere dårlige elementer end gode i den kommende reform. Vi må konstatere, at vi har fået en reform, hvor det merkantile område har finansieret forbedringerne på de øvrige. Nu begynder implementeringen Frem til august 2015 vil de konkrete elementer i reformen blive fastlagt. Der er derfor flere områder i reformen, der ikke konkretiserer, hvordan de skal gennemføres i praksis. HL er i dialog med parterne på området og vil orientere løbende om udviklingen. Læs mere om reformens betydning for HG på: 10

11 HG: Kampen for det toårige HG Det seneste år har HL kæmpet for at bevare muligheden for et toårigt HG. Hvidbog, indlæg i medierne samt møder med politikerne var en del af kampagnen. Forkortelsen af HG kom ikke som lyn fra en klar himmel. I lang tid har først embedsmænd og senere regeringen tydeligt tilkendegivet, at de ønskede at ensrette erhvervsuddannelserne og dermed kraftigt beskære HG. Derfor indgik HL tilbage i januar 2013 en aftale med pr-bureauet Advice om en kampagne, der skulle forsøge at påvirke den politiske proces, selv om udsigterne på forhånd var dystre. Hvidbog Omdrejningspunktet for indsatsen var en hvidbog, hvor vi opstillede dokumentation for, at en afkortning af HG-forløbet ville være en dårlig idé både i forhold til de elever, der har brug for faglige udfordringer, og i forhold til de elever, der har brug for ekstra hjælp. Budskabet var, at HG fortsat burde imødekomme alle elevgrupper, og alle elevgrupper kunne drage nytte af et toårigt forløb. I hvidbogen indgik dels en spørgeskemaundersøgelse blandt HL s lærere og ledere på HG, dels en fokusgruppeundersøgelse med HG-elever på andet år. Se hvidbogens pointer på side 13. Møder med politikere HL fik møder i stand med Folketingets uddannelsesordførere, som skulle være med til at forhandle reformen på plads. Vi mødtes blandt andre med Rosa Lund (Ø), Vivi Kier (K), Uffe Elbæk (R), Peter Juel Jensen og Karen Ellemann (begge V), Alex Ahrendtsen (DF) og Ane Halsboe-Jørgensen (S). Politikerne var optaget af forskellige elementer ved HG og ved erhvervsuddannelserne. Nogle interessere- 11

12 de sig for eksempel for elevernes videreuddannelsesmuligheder, mens andre var optaget af spørgsmålet om adgangsbetingelser. Der var lydhørhed over for HL s synspunkter, men der blev ikke givet nogen løfter. Debatindlæg i pressen I perioden frem til aftalen om reformen skrev HL flere debatindlæg og pressemeddelelser. Udover de gange, hvor vi selv kom ud med vores budskaber, kunne vi glæde os over, at andre parter også var med til at sætte fokus på HG s længde. Det gjaldt blandt andre Dansk Erhverv, HK Handel, enkelte tillidsrepræsentanter og især en række ledermedlemmer og direktører på handelsskolerne. Se debatindlæggene på Nyhedsbreve og plakater Synligheden over for medlemmerne er foregået gennem en løbende videreformidling af indsatsen til tillidsrepræsentanterne, men også direkte til medlemmerne via nyhedsbreve og Facebook. Derudover har vi sendt plakater og postkort til TR erne, som de kunne hænge op / uddele på skolerne. TR erne modtog også en læserbrevsskabelon samt en opfordring til at blande sig i den lokale debat. I hvert fald en TR har brugt skabelonen, og mindst to TR er derudover har skrevet debatindlæg. TR erne har desuden løbende modtaget mails med information omkring HL s tiltag (møder med politikere, debatindlæg mv.) Via nyhedsbrevet er stort set alle medlemmer blevet orienteret via mail siden februar 2013, ligesom alle HG-lærere og -ledere blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen omkring det toårige HG s styrker. Facebook Med Facebook-siden Bevar Gode Handelsuddannelser blev der etableret en ny kanal, som udover medlemmerne skabte kontakt til andre interesserede og støtter af sagen, primært elever. Her delte vi debatindlæg og andre udmeldinger gennem hele forløbet, og sidens fans bidrog i høj grad ved at dele opslagene med deres vennekreds. Facebook-siden fik i perioden over fans, og de enkelte opdateringer nåede hver gang ud til op til personer og yderligere op til personerne i de tilfælde, hvor vi tilkøbte annoncering af opslagene. Læs mere om Facebook-siden på side

13 HG: Hvidbog: HG skal styrkes ikke afkortes Se pointerne fra HL s hvidbog og resultatet af undersøgelsen blandt HL s medlemmer på HG. I maj 2013 præsenterede HL en hvidbog, der beskrev ulemperne ved at forkorte HG. Her er hovedpointerne: Sådan svækker en forkortelse HG: HL s hvidbog peger på følgende konsekvenser, hvis HG forkortes: Ingen mulighed for faglig differentiering. Grundforløbet bliver ikke udfordrende nok for de stærkere elever, som vil mangle muligheder for højniveaufag, der kan kvalificere dem til praktikpladser og evt. videre uddannelse. Samtidig lades de svagere elever i stikken, fordi der ikke bliver tid til at hæve deres niveau i det nødvendige omfang. Vigende efterspørgsel fra erhvervslivet. Eleverne vil få sværere ved at få en uddannelsesaftale. Både på grund af forringelsen af elevernes faglige niveau, og fordi eleverne ofte har brug for at modnes socialt. Arbejdsgiverne foretrækker at ansætte de lidt ældre og mere modne elever Øget udstødning. Især de svageste elever vil få vanskeligere ved at gennemføre grundforløbet og endnu sværere ved at få en uddannelsesaftale. Og disse unge vil sandsynligvis være for ringe rustede og motiverede til at overgå til anden uddannelse - og dermed blive helt udelukket fra at få en ungdomsuddannelse. Svækkelse af 95-procent-målsætningen. En afkortning af HG giver øget udstødning, manglende efterspørgsel fra erhvervslivet og forringede kvalifikationer hos de unge. Og er dermed helt i modstrid med regeringens egen målsætning om, at 95 pct. af alle 13

14 unge skal have en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Sådan kan HG styrkes HL s hvidbog peger på, at HG bør udvikles og reformeres ud fra disse overordnede retningslinjer: HG er et grundforløb med en merkantil kernefaglighed, som samtidig har et generelt uddannelsespolitisk formål: Dels at kvalificere de unge til at indgå en uddannelsesaftale, og dels at sikre, at de unge kommer videre og får afsluttet en kompetencegivende ungdomsuddannelse. HG skal være fagligt motiverende og udfordrende for de stærkere elever. De skal have kompetencer, så de kan konkurrere med de gymnasieelever, der også søger praktikpladser på hovedforløbene. Derfor skal grundforløbet differentieres yderligere, så disse elever kan få flere højniveaufag. HG skal kunne rumme de fagligt svagere elever og øge deres basale færdigheder og sociale kompetencer til et niveau, hvor de kan påbegynde et hovedforløb eller en anden ungdomsuddannelse. HG skal være et grundforløb, der sikrer, at alle elevgrupper opnår den fornødne faglighed og modenhed, der gør dem efterspurgte af arbejdsgiverne. HG skal være et grundforløb, der giver adgang til og merit på andre uddannelser. Spørgeskemaundersøgelse Advice A/S foretog i februar 2013 en spørgeskemaundersøgelse blandt HL s medlemmer. 501 lærere og ledere med tilknytning til HG har svaret, og undersøgelsen viser blandt andet: 74 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at en forkortelse af HG-forløbet, til 12 måneder, vil gøre det sværere for HG-eleverne at få en uddannelsesaftale. Blandt de adspurgte forventes et fald i HG-elevernes samarbejdskompetencer, sociale kompetencer og faglige kompetencer samt et fald i afklaring i forhold til videre uddannelse/beskæftigelse, hvis HG-forløbet forkortes til 12 måneder. Hent HL s hvidbog på 14

15 Taxametre: Sådan kan taxametersystemet forbedres Ny rapport fra Tænketanken Cevea peger på syv konkrete ændringer, hvoraf nogle vil kunne gøre det nuværende taxametersystem klart bedre. HL har deltaget i styregruppen for projektet og er tilfreds med resultatet, selvom vi ikke tilslutter os alle anbefalingerne. Det nuværende færdiggørelsestaxameter skal afskaffes. Til gengæld skal der indføres et overflytningstaxameter og et socialt taxameter. Det anbefaler tænketanken Cevea bl.a. i en ny rapport, lavet i samarbejde med HL og en række andre lærer-, leder- og elevorganisationer. Med rapporten har vi fået nogle brugbare anbefalinger, som tager hånd om flere af de dårlige elementer, der er i det nuværende taxametersystem. Hvis anbefalingerne indføres på den rigtige måde, vil skolerne fremover få et tilskud, der bedre står mål med den opgave, de udfører. Der kan blandt andet tages højde for den ekstraopgave, der ligger i at uddanne mindre ressourcestærke elever fra uddannelsesfremmede hjem, ligesom der skabes incitamenter til at hjælpe unge videre til en anden uddannelse, hvis det tjener den unge bedst. Delvis enighed om et socialt taxameter Analysen blev præsenteret på en konference 21. oktober 2013, hvor lærer-, leder- og elevorganisationerne drøftede anbefalingerne. Her var der fuld opbakning til forslaget om afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret, ligesom der også var stor tilslutning til indførelse af en social faktor i udbetaling af taxametertilskud (et socialt taxameter). Omvendt var der stor uenighed om, hvorvidt indførelse af et socialt taxameter skulle foregå inden for eller på tværs af de forskellige ungdomsuddannelser. Med andre ord spørgsmålet om midler skal omfordeles mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, eller om indførelse af en social faktor i taxameteret kun kan ske inden for de allerede afstukne økonomiske rammer for henholdsvis gymnasier og erhvervsskoler. For HL er der ingen tvivl. Et socialt taxameter skal alene fokusere på de saglige og statistisk begrundede forhold, der tager afsæt i forældrenes uddannelse og elevernes karakterer fra folkeskolen. Netop de forhold, som Cevea-rapporten så grundigt har dokumenteret, har afgørende indflydelse på elevernes gennemførelse og frafald. Hvilken uddannelse og hvilken uddannelsesinstitution eleverne går på, bør ikke spille ind på indførelsen af et socialt taxameter, hvis man vil have den fulde effekt af det. Læs anbefalingerne og hent hele rapporten via www. hl.dk/node/608 15

16 Takstforskelle er et hængeparti HL udgav tilbage i 2006 en omfattende taxameteranalyse, der konkluderede, at systemets uhensigtsmæssigheder burde undersøges nærmere. Det råder Ceveas nye rapport delvist bod på, i og med den afdækker flere af de uheldige facetter ved det nuværende taxametersystem, og den giver også politikerne klare bud på, hvordan disse facetter kan udbedres. Tilbage står spørgsmålet om selve taksterne, der blandt andet betyder, at det almene gymnasium får flere penge end handelsgymnasiet og HG. Det tager Cevea-analysen ikke fat i. De takster, der i dag findes i systemet, er baseret på forældede forudsætninger, som blot er blevet gentaget gennem årene, selv om uddannelsernes indhold og form er ændret væsentligt. En mere retfærdig og gennemskuelige formel, der kan ændre på disse forhold, mangler vi stadig. Dermed har taxametersystemet stadig ikke indfriet sit mest centrale krav: At tildelingen af midler baseres på et rationelt grundlag. Men det tyder på, at politikerne har fået øjnene op for problemstillingen - se nedenstående afsnit HHX-taxameter i politisk fokus De urimelige forskelle mellem stx og hhx-taxametrene skal udlignes. De borgerlige partier er opmærksomme på problemet og skal holdes til ilden frem mod forhandlingerne om finansloven for Hhx-taxameterspørgsmålet er igen blevet politisk hot blandt andet i kraft af HL s politiske arbejde. Spørgsmålet blev debatteret ved et åbent samråd i Folketinget den 10. december 2013 om de forskellige taxametre til de gymnasiale uddannelser. Ved den lejlighed gik den borgerlige opposition i kødet på undervisningsministeren og bad om forklaringer på de åbenlyse og uforklarlige forskelle mellem taksterne til hhv. stx og hhx. Det blev understreget, at hovedårsagen til de eksisterende forskelle med de nye arbejdstidsvilkår for gymnasiale lærere ikke længere var til stede. Ministerens synspunkt var, at netop de nye arbejdstidsregler gjorde, at hhx-skolerne havde fået økonomiske muligheder, der sikrede, at de havde de fornødne ressourcer til at drive den undervisning, som de er blevet pålagt. Meget tyder imidlertid på, at den borgerlige opposition er villig til at tage fat i taxameterspørgsmålet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for Og det politiske arbejde hermed er ved at gå i gang nu. Det er derfor væsentligt, at de bliver holdt til ilden. Vi skal imidlertid ikke være blinde for, at indsatsen for et mere retfærdigt gymnasialt taxameter også kan bruges af effektiviseringsbesatte Folketingspolitikere til alene at reducere taksterne til stx. Heri vil der intet være vundet for os. Så det vil være nødvendigt med en solid argumentation for, at der sker en udligning, altså et løft af hhx, der har et særligt behov herfor. 16

17 Erhvervsakademierne: Revideret lov styrker akademierne I 2013 blev lov om erhvervsakademier revideret. Med aftalen anerkendes akademierne nu som centrale uddannelsesinstitutioner på blandt andet det merkantile område. I 2009 blev erhvervsakademierne etableret som nye selvstændige institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. I 2013 blev lov om erhvervsakademierne revideret gennem en aftale mellem Regeringen, Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Formålet med revisionen er, at sikre en stærk selvstændig erhvervsakademisektor og en styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses og vidensinstitutioner. Revision af loven følger af evalueringen af erhvervsakademistrukturen, som blev offentliggjort i maj Uddannelses- og forskningsministeren var glad for at erhvervsakademierne er godt på vej til at opfylde de politiske målsætninger for sektoren herunder målsætningen om at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemfører en videregående uddannelse. Med aftalen anerkendes erhvervsakademierne som centrale uddannelsesinstitutioner på det tekniske og merkantile område. Aftalens initiativer skal understøtte videreudviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet - også på bachelorniveau. Følgende elementer er en del af aftalen: Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser Nye krav til bestyrelsessammensætninger Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier. 17

18 Erhvervsakademierne: Akademilærere bevarer vilkår Tjenestemandslignende ansatte lærere, der er overført til erhvervsakademierne, kan bevare deres løn- og ansættelsesvilkår fra erhvervsskolerne. Det er resultatet af en aftale, indgået mellem HL s centralorganisation CO10 og Finansministeriet. I 11. time dagen før retssagen mod Moderniseringsstyrelsen skulle begynde den 24. september indgik CO 10 og Moderniseringsstyrelsen en organisationsaftale, der sikrer løn og ansættelsesvilkår for de tjenestemandslignende ansatte på erhvervsakademierne. Aftalen medfører, at tjenestemandslignende ansatte lærere, der er overført til erhvervsakademierne, kan bevare deres løn- og ansættelsesvilkår fra erhvervsskolerne. Med aftalen indføres der tillige en tillægsstruktur som knyttes an til den nye stillingsstruktur, som alle lærere under CO 10-området har mulighed for at overgå til efter 1. august Lærere, der er blevet overført fra en erhvervsskole, kan også vælge at beholde deres hidtidige vilkår. For begge grupper gælder det, at de bevarer deres pensionsrettigheder ligesom alle er sikret et udligningstillæg, hvis lønnen på den nye tillægsstruktur er lavere end den nuværende. HL er meget tilfreds med aftalen, i og med at overførte lærere fra erhvervsskolerne kan bevare deres hidtidige ansættelsesvilkår, hvis de ønsker det. Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet har de seneste to år afvist at imødekomme dette krav. Sekretariatet har afholdt netværksmøde med TR fra erhvervsakademierne, hvor også den nye aftale blev gennemgået. Sekretariatet har ved samme lejlighed tilbudt de ansatte på erhvervsakademierne en løngennemgang for at sikre, at de ved overgangen er blevet korrekt lønmæssigt indplaceret. 18

19 VEU-rådet og AMU: AMU-redning kræver hurtig indsats Taksterne skal hæves for at redde det nødlidende AMU-område. Det er en af mange ændringer, som VEU-rådet, hvor HL er repræsenteret, har foreslået. Siden vedtagelsen af den tidligere regerings genopretningspakke har AMU været nødlidende og i stærk tilbagegang. Også de merkantile undervisningsaktiviteter er hårdt ramt. Derfor har VEU rådet, hvor HL er repræsenteret, taget initiativ til og gennemført et serviceeftersyn, der har medført et væld af forslag til forbedring og ajourføring af AMU. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe under rådet, der har til opgave at se på mulighederne for yderligere fleksibilitet og kvalitet i AMU-programmet. Rådet har anmodet undervisningsministeren om et taksteftersyn, det igangsættes hurtigt. Skolerne bløder, der har været store afskedigelsesrunder, og det er afgørende, at der meget hurtigt sker noget. Rådet finder det vigtigt, at der bliver set på taksterne. Rådet har påpeget overfor ministeren, at det i sit serviceeftersyn har haft fokus på at undersøge, om AMU- programmet er gearet til at modsvare arbejdsmarkedets behov. Endvidere har VEU-rådet understreget behovet for harmonisering af reglerne om deltagerbetaling for deltagere med en videregående uddannelse med godtgørelsesreglerne for andre. Rådet har også henvendt sig til Beskæftigelsesministeriet for at gøre opmærksom på de barrierer, der er for ledige i forhold til at deltage i AMU-uddannelse, og rådet har opfordret til, at der sker en koordinering imellem de to ministerier. HL har således gennem sit arbejde især i VEU-rådet deltaget i bestræbelserne for at genrejse undervisningen på AMU området. Desværre må vi konstatere, at arbejdet indtil videre kun har båret fattig frugt. Man kan dog håbe, at den ekstra milliard kroner, der er afsat i Vækstplan DK til VEU-området, vil blive realiseret til gunst for AMU. Ministeren har i hvert fald givet tilsagn om at inddrage rådets overvejelser. 19

20 DUS, Danske Underviserorganisationers Samråd: Folkemøde med udbytte Folkemødet 2013 på Bornholm gav HL mulighed for at fremføre sine budskaber over for politikere og repræsentanter for forskellige organisationer samt for at blande sig i debatter på uddannelsesområdet. HL var som medlem af DUS, Danske Underviserorganisationers Samråd, en del af det fælles telt Verdens bedste investering under Folkemødet på Bornholm, juni Det fælles telt var omdrejningspunkt for en række debatter omkring uddannelse. Blandt andet da Lars Geer Hammershøj præsenterede DUS nye pjece om Dannelsen i uddannelse. Læs mere om pjecen Dannelsen i uddannelse på side 22. Blandt de øvrige arrangementer i teltet var en debat om fremtiden for de unge, der ikke passer ind i det nuværende uddannelsessystem. Her deltog Ulla Højmark, lektor ved Aalborg Universitet, Anders Vind, konsulent i LO, Jørgen Sams, vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning København og Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet. Hver morgen var der sang og opsang til landets lærere. Det stod blandt andre Pernille Vigsø Bagge, børne- og undervisningsordfører for SF og Charlotte Rønhof, 20

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Anders Krarup & Anker Brink Lund: Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedpointer Side 2 2. Kommissorium

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere