Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG"

Transkript

1 Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag

2 Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper 4 4 Facadeskilte - primær skiltning 5 5 Udhængsskilte m.m. - sekundær skiltning 6 6 Butiksvinduer og -døre 7 Løse skilte 8 Skiltningens indhold 9 Lys 10 Markiser 11 Tekniske anlæg 12 Tyverisikring 13 Lovhjemmel 14 Facadeudvalg Ansøgning Miljøvurdering Solrød Center er placeret nær station og en række andre faciliteter. Rådhus Bibliotek og gymnasium centergade Solrød Byvej S-banen (Solrød Strand station) Mosevej centergade centergade Solrød Strandvej COWI 2

3 REGLER FOR FACADER & SKILTNING I SOLRØD CENTER Administrationsgrundlag for behandling af ansøgning om ændring af facader og skiltning i Solrød Center Indledning baggrund og hovedformål Det er Byrådets hensigt, at Solrød Center skal fremstå som et harmonisk og tiltalende centerområde. Dette skal ske ved en hensigtsmæssig og ensartet udformning af facaderne, herunder skiltning, således at centret fremstår som en harmonisk, sammenhængende helhed med fælles arkitektoniske hovedtræk. Solrød Centers placering i kommunen. Kunderne i Solrød Center bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center. Solrød Center er bygget op omkring et gadeforløb (centergaden), som snor sig gennem centret, med torve, pladser og smalle sidestræder. Butikkerne ligger tæt side om side og centergaden er forbeholdt fodgængere og cyklister via den centrale cykelsti. Biler og parkeringsområder er således placeret på bagsiden af byggeriet og væk fra centergaden. På denne måde opleves centret med forholdsvis lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående eller cyklende. Dette ud fra en betragtning om, at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed, og at skiltene dermed ikke behøver samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed. Solrød Center er bygget op efter en intentionserklæring, som blev vedtaget af Byrådet i Af intentionserklæringen fremgår at centret skal bygges op i en menneskelig skala og i et sammenhængende grønt miljø. Med de nye skilteregler åbnes der op for muligheden for at reklamere for centrets egne varer eller ydelser, arrangementer og butikker. Hidtil har reklame for egne varer kun været tilladt i meget begrænset omfang. Herunder åbnes op for opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder. Ligeledes forholder skiltereglerne sig som noget nyt til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne. Facaderenoveringerne for de 2 ejendomme Solrød Center og har endvidere medført, at Facadeudvalget har revideret reglerne over gadeniveau mod centergaden. Fremadrettet Den centrale cykelsti er centrets rygrad - Hele centret er bygget op mod stien og stien er markeret som en alle, der snor sig gennem centrets gadeforløb med torve m.m. 3

4 tilstræbes skiltning placeret som folieklæb i virksomhedernes vinduer på 1. sal, eventuel suppleret med udhængsskilt. Derudover gælder særligt for de 2 bygninger, at den primære skiltning i gadeniveau skal udføres på ensartede plader for den enkelte bygning og i samme farve som søjlerne. Solrød Center har gennemgået en omfattende facaderenovering. I den forbindelse besluttede Byrådet, at de eksisterende skilte i stueetagen skal udskiftes og udføres på ensartede plader i samme farve som søjlerne. 1 Butiksfacader Solrød Center er opbygget med overdækkede gangarealer i gadeniveau (arkader). Facader mod Centergaden er udformet som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Det vil sige, at arkadesøjlerne enten er synlige frem til tagkonstruktionen eller facaden er inddelt i felter, der følger søjlernes modulsystem. Således brydes sammenhængende vinduesbånd for ca. hver 3. eller 6. meter af søjler, murværk eller anden lukket facadebeklædning båret af søjlerne. Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner for centret. Nærværende regler skal sikre at facadens elementer udgør en samlet helhed. 1.1 Butiksfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen. Derudover ønskes et sammenhængende udtryk i centret. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m. Eksempel på, hvordan skiltning og belysning kan harmonere med bygningens facadeudtryk. 2 Farver Valg af farver til skiltningen skal ske under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk center. 2.1 Kontrast- og effektfarver/selvlysende farver skal nedtones, ligesom neonfarver/selvlysende farver ikke kan forventes godkendt. 2.2 Særligt for de 2 ejendomme Solrød Center og skal den primære skiltning opsættes på ensartede plader for hele bygningen og i samme farve som søjlerne (grå). 3 Skiltetyper Skiltereglerne deler skiltene op i 2 grupper, henholdsvis primære og sekundære skilte. De primære skilte er virksomhedens/institutionens hovedskilt det vil sige typisk facadeskiltet mod centergaden. 4

5 De sekundære skilte betragtes som supplementet til de primære skilte og kan enten være henvisningsskilte, laugskilte/udhængsskilte og nedhængende skilte (under arkaden). 3.1 Skiltningen, både primær og sekundær, skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 3.2 Ved udskiftning af skilte skal tilstræbes ensartede løsninger for den enkelte bygning, så skiltning materialemæssigt udføres ensartet. 4 Facadeskilte Primær skiltning Primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder 4.1 Virksomheder i stueetagen kan som udgangspunkt opsætte skiltning over indgangene til arkaderne og over døre og vinduer inde under arkaden, begge parallelt med bygningens facade. 4.2 Skiltning over indgange til arkader kan enten placeres under dragerne mellem søjlerne i facadelinjen eller på dragerne mellem søjlerne i facadelinjen, afhængig af bygningens arkitektur og frihøjden ved indgangen til arkaden. Eksempel på facade, hvor den primære skiltning er udført ensartet for hele bygningen - men med variationer. Eksempler på placering af primære skilte på buet arkadeform. Anvendes pladeskilte skal pladen følge arkadeåbningens form (vandret eller buet). Anvendes et rektangulært skiltefelt på eller under dragerne, skal feltet have en længde svarende til afstanden mellem søjlerne. Dette gælder dog ikke, hvis skiltet sættes op på en muret væg. 4.3 Hvor der er kundeadgang fra et sidestræde, eller hvor en væsentlig del af en virksomheds udstillingsvinduer er beliggende ud til et sidestræde, kan skilte tillades etableret enten over vinduer (som de øvrige primære skilte) eller i vinduer (som folieklæb), efter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved vurderingen vil Facadeudvalget tage hensyn til indpasning i bygningen arkitektur og øvrige facader. 4.4 Højden af de primære skilte over arkaderne må maksimalt være 60 cm, og som udgangspunkt vælges samme skiltehøjde på hele bygningen. Under arkaderne, over vinduer og døre må de sekundære skilte som udgangspunkt maksimalt være 20 cm høje. Alternativt kan placeres folie (som vinduesklæb) i vinduespartierne helst som løse påklæbede bogstaver/symboler. 5

6 Primær skiltning over gadeniveau mod centergade, torve og sidestræder 4.5 Skilte skal placeres i vinduerne som folieklæb med løse, fritskårne bogstaver i hvid skrift. Vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændet. Kælderbutik Solrød Center består hovedsageligt af butikker i eller over gadeniveau og med adgang fra centergaden. 4.6 Skiltning for eventuelle kælderbutikker behandles og vurderes af Facadeudvalget fra gang til gang. Eksempel på skiltning ved kælderbutik i Solrød Center. Bagsiden Centrets bagside ønskes bevaret som en grøn bagside og umiddelbart friholdt for skiltning og reklame, bortset fra eventuel fælles skiltning for centret ved tilkørsler til parkeringsarealer (jf. afsnit om løse skilte). 4.7 Virksomheder over gadeniveau med adgang udelukkende fra varegård har mulighed for at få opsat ét primært skilt på bygningens bagside over varegårdshegnet (fx på trappetårn eller i vindue som folieklæb) efter Facadeudvalgets nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 5 Udhængsskilte m.m. Sekundær skiltning 5.1 Den primære skiltning kan suppleres med sekundær skiltning. Den sekundære skiltning er et supplement til den primære skiltning mod centergaden og må ikke i omfang og farvevalg konkurrere med denne. 5.2 Bundfarven for den sekundære skiltning skal være ens for hele bygningen. 5.3 Hver virksomhed må højst etablere et sekundært skilt inden for hvert bygningsmodul (6 meter). Sekundær skiltning i stueetage og over gadeniveau 5.4 Den primære skiltning kan suppleres med nedhængende skilte under arkadeloftet og udhængsskilte på facaden. 5.5 De nedhængende skilte kan placeres under arkadeloftet, vinkelret på bygningens facade, og skal være 125 cm lange og 20 cm høje. Frihøjden mellem underkant af nedhængende skilte eller udhængsskilte og terræn skal være minimum 220 cm. Skiltene skal placeres ensartet for den enkelte bygning. 6

7 5.6 Udhængsskilte må maksimalt være 60 cm højde og 60 cm brede og skal placeres på vægpiller eller søjler vinkelret på facaden, og således at afstanden fra skiltets overkant til underkant af vinduer på 1. sal er 10 cm. Hvor den enkelte bygnings arkitektur taler for det, kan udhængsskilte placeres anderle-des efter Facadeudvalgets vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal i givet fald placeres under hensyntagen til beliggenheden af opgangen til 1. sal. 5.7 I stedet for udhængsskilte, kan skiltningen placeres over indgangene til arkaden, jf. afsnit om primær skiltning i stueetage mod centergade, torve og sidestræder, hvis ikke skiltefeltet benyttes af butikker i stueetagen, og ansøger har indhentet samtykke fra samtlige virksomheder, som benytter indgangen til egen virksomhed. Der bør tilstræbes en ensartet løsning for den enkelte opgang. 5.8 Hver virksomhed på 1. sal må max etablere et nedhængende skilt under arkadeloftet samt et udhængsskilt. Nedhængende skilte udføres eventuelt som fællesskilt, placeres umiddelbart ved virksomhedens opgang og i en afstand af mindst 3,0 m fra andre nedhængende skilte. Sekundær skiltning på bagsiden 5.9 På varegårdshegn kan der tillades anbragt skilte med virksomhedernes navne ved varegårdens indkørsel. Tilsvarende skilte kan tillades anbragt inde i varegården, såfremt de placeres lavere end det omgivende hegn Derudover er skiltning ud mod varegårde og parkeringsarealer ikke tilladt. Eksempler på sekundær skiltning: Vinduesklæb på dør- og vinduespartier samt udhængsskilt som supplement til det primære skilt på facaden Skilte på varegårdshegnet skal være 90 cm lange og 20 cm høje. Afstanden mellem skiltene indbyrdes skal være 10 cm. 6 Butiksvinduer og døre Lokalplanerne for Solrød Center indeholder bestemmelser om, at butiksvinduer ikke må være afblændede eller tildækkede mod centergaden, torve, sidestræder og Solrød Strandvej. Hensigten er at bevare muligheden for indkig i butikkerne. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver som udgangspunkt ikke ansøgning. 7

8 6.1 Der kan gives tilladelse til en begrænset skiltning af permanent karakter (det vil sige i mere end 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. 6.2 Det er tilladt at anbringe reklamer af midlertidig karakter (det vil sige i op til 6 ugers varighed) i virksomhedernes vinduer uden ansøgning fx ved udsalg m.m. 6.3 Reklamer af både permanent og midlertidig karakter må ikke udgøre mere end 20 % af vinduesfladen. Se også afsnittet om skiltningens indhold. 7 Løse skilte 7.1 Løse skilte skal så vidt muligt begrænses af hensyn til gadebilledet og fremkommeligheden i centret. Pyloner 7.2 Der kan tillades opsat en fælles pylon med centrets navn (og ikke de enkelte butikker) ved de enkelte tilkørsler til centrets parkeringsarealer samt på torvet ved centergadens udmunding ved Strandvejen, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. Pylonen må maksimalt have en højde på 4 meter og skal i sit farvevalg og sin eventuelle belysning tilpasses omgivelserne. Her ses eksempel på banner (øverst) og en plakattavle (nederst). Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. Billboards (plakattavler), bannere m.m. 7.3 Billboards (plakattavler), gavlreklamer, bannere, rulleskilte (billedvesklere) og lignende er ikke tilladt. Flagstænger, flag og vimpler 7.4 Fælles, mindre reklameflagstænger er tilladt langs centergadens forløb (med centrets navn eller skiltning for særlige begivenheder, som fx udsalg, halloween eller lignende). 7.5 Fælles reklameflagstænger med centrets navn er tilladt ved tilkørsler til centrets parkeringsarealer og i op til 8,5 meters højde, under forudsætning af at Solrød Kommune kan godkende placeringen. 8

9 Pyloner og flagstænger skal godkendes som en samlet løsning ved tilkørsler, så indgangene til centrets parkeringsarealer fortsat fremstår åbne og harmoniske. 7.6 Flag og vimpler på facader mod centergaden er ikke tilladt. Fælles skilte 7.7 Oversigtskort over centret (eventuelt med angivelse af de enkelte butikker og virksomheder), herunder også digitale skilte, kan placeres strategiske steder i centret og under forudsætning af at vejmyndigheden kan godkende placeringen. Det skal dog bemærkes at eventuel reklame (også for digital skiltning) kun må være for centrets egne varer/ ydelser. Offentlige services er dog undtaget. Fortovsskilte Solrød Centerforening regulerer antallet af løse fortovsskilte/ sandwichskilte via foreningens vedtægter. Indholdsmæssigt må kun reklameres for egne varer eller ydelser. 8 Skiltningens indhold Skilte kan kun tillades opsat med følgende indhold: 8.1 Institutionens, virksomhedens eller ejerens navn 8.2 Institutionens formål eller virksomhedens branche 8.3 Bomærke, symboler eller lignende, hvis disse benyttes i forbindelse med ovennævnte indhold. Bomærker og lignende for offentlige institutioner og servicevirksomheder vil dog kunne opsættes selvstændigt. Eksempel på oversigtskort over centret og dets butikker, placeret langs den centrale cykelsti - Her ved Rådhuset. 8.4 Derudover kan skiltning for virksomheder udelukkende beliggende over gadeplan eller i kælder indeholde kontaktoplysninger (fx telefonnummer, hjemmeside eller lignende) og information om åbningstider. Vinduerne må dog ikke få karakter af at være blændet. 8.5 Reklame Opsætning af skilte for mærkevarer, skilte med slogans eller anden reklameagtig tekst samt reklamegenstande er ikke tilladt på facaderne. Dog har den enkelte virksomhed mulighed for at anbringe diskret reklame i virksomhedens vinduer, så længe det er for egne varer eller ydelser og fylder max 20 % af vinduesfladen, jf. afsnit om butiksvinduer og døre. Centergadens vestlige del set fra S-togperronen. 9

10 Se endvidere afsnittet om løse skilte med hensyn til eventuelt reklamemæssigt indhold på løse skilte i centergaden. 9 Lys Der må ikke opsættes nogen form for facadebelysning uden Byrådets godkendelse. Det tilstræbes, at belyst skiltning udføres ensartet for de enkelte bygninger Det vil sige så vidt muligt anvendes samme belysningsløsning på den samlede facade. Her eksempel på primær skiltning som lyskasse, placeres over vinduer og dør under arkaden. 9.1 Facadeskilte (primære skilte) må kun belyses med spots, med bagudrettet lys (koronabelysning fx løse bogstaver) eller med svagt fremadrettet lys (enten fra bogstaver eller lyskasse). Eventuelt primære skilte på bagsiden må ikke være belyst. 9.2 Sekundær skiltning må ikke være belyst, bortset fra arkadebelysningen. Her eksempel på skiltning med løse bogstaver, som er indefra belyst. Lystyrken er tilpasset omgivelserne. Henvisningsskilte på varegårdshegn kan dog belyses diskret med nedadrettet belysning, efter ansøgning herom i hvert enkelt tilfælde. 9.3 Skiltekassers bagside skal være lukket. 9.4 Spots placeres ensartet for hele facaden. 9.5 Spots og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er diskrete i forhold til den facade, de opsættes på. 9.6 Belyst skiltning må ikke virke blændende, og lysstyrken skal tilpasses den øvrige skiltning i centergaden. 10 Markiser Enkelte bygninger i centret har behov for afskærmning mod solen ved vinduerne, hovedsageligt over gadeplan. Dette kan udvendigt ske med markiser, der kan trækkes ud og ind. Markiserne skal tilpasses bygningerne og må ikke virke for dominerende i facaden som helhed. Markiserne skal derfor vælges med en bredde, der svarer til vinduerne, samt i en ensartet farve, der i øvrigt er ens for hele bygningen Markiser må ikke opsættes i stueetagen, hvor der er etableret arkader. 10

11 10.2 Markiser skal tilpasses facadens hovedopdeling og bygningens vinduesformater og må ikke opsættes med større bredde end den vinduesåbning, som de sidder over Markiser skal rulles ind eller klappes sammen efter lukketid Markiser skal være ensfarvede, i grå, lyse nuancer (afstemt efter farverne på bygningen) og udføres i ikke reflekterende materialer. Der skal vælges samme farve og løsning for den enkelte bygning Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning Markisens forkant skal være med lige afslutning og må max. være 15 cm høj Markisens frihøjde skal være minimum 2,20 meter (fra underside af forkant til terræn, når slået ud). Byggeriet langs Solrød Strandvej er et eksempel på, hvordan markiser kan indpasses i facaden uden at virke dominerende. 11 Tekniske anlæg m.m Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bebyggelsens tag eller i varegårde, så-fremt de placeres lavere end det omgivende hegn Alternativt kan anlæggene placeres på bebyggelsens bagside mod parkeringsarealerne. Her skal de afskærmes, således at bygningerne skæmmes mindst muligt, og facaden fortsat fremstår som en helhed (farvevalg og materialebrug). 12 Tyverisikring 12.1 Gitre eller anden tyverisikring skal så vidt muligt placeres på indersiden af vindues- og dørpartier og skal være af en åben karakter, så der fortsat er indblik til forretningerne. 13 Lovhjemmel Lovgrundlaget for skiltereglerne i Solrød Center findes i Planlovens 15 og Byggelovens 6 D. Derudover kan der stilles krav efter vejlovgivningen (sikkerhedshensyn). Ifølge Planlovens 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner. Bestemmelserne for Solrød Center er fastsat på grundlag af indholdet i de gældende lokalplaner, skilteregler samt intentionserklæringen for Solrød Center. Her ses et eksempel, hvor tyverisikringen er placeret bag vinduerne og med en åben struktur. 11

12 Det fremgår af lokalplanerne, at skiltning og reklamering kun må finde sted efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Reglerne anvendes ved behandling af ansøgninger om opsætning eller ændring af skiltning for virksomheder i Solrød Center efter reglernes vedtagelse. Tidligere lovligt opsat skiltning vil fortsat være lovlig efter reglernes vedtagelse. Almindelig vedligeholdelse af skiltningen eller udskiftning af dele af skiltningen efter eksempelvis hærværk, vil kunne ske uden ansøgning under forudsætning af, at skiltningen ikke ændres i forhold til den hidtidige godkendte skiltning. Derudover vil hidtil lovlig skiltning fortsat være lovlige efter endelig vedtagelse af disse nye skilteregler. 14 Facadeudvalg Der er nedsat et Facadeudvalg for Solrød Center til at forestå behandlingen af skiltningen i Solrød Center. Udvalget har til opgave at udarbejde skilteregler for Solrød Center til Byrådets endelige godkendelse. Her et eksempel hvor fritskårne bogstaver er opsat som primær skiltning på betondrageren - en enkel og flot løsning. Udvalget har endvidere til opgave at behandle de ansøgninger om etablering af skiltning, der ikke umiddelbart kan godkendes i henhold til de gældende skilteregler. Facadeudvalget er således bemyndiget til at kunne meddele dispensation, hvis særlige forhold taler for det (fx bygningens arkitektur/konstruktion ikke gør det muligt at etablere skilning i overensstemmelse med reglerne). Udvalget sammensættes af følgende: En repræsentant for Byrådet (eventuelt uddelegeret til administrationen). En repræsentant for Solrød Center Grundejerforening (ejerne). En repræsentant for Solrød Centerforening (brugerne/ virksomhederne). Ansøgninger Alle ansøgninger sendes til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller via mail til solrod.dk. Ansøgning kan ske ved at indsende tegninger af den ønskede skiltning, markise eller lignende med illustration af placering på facade. Farver, mål og materialer skal oplyses. Ønskes skiltet belyst, søges ligeledes om dette. 12 Planafdelingen yder på vegne af Facadeudvalget gerne råd og vejledning vedrørende etablering eller ændring af skiltning.

13 Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Da Reglerne for facader og skilte i Solrød Center vil danne grundlag for myndighedsbehandling af skilteansøgninger og lignende i Solrød Center, er den omfattet af kravet om miljøvurdering. Ifølge lovens 3 stk. 2? skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes at Reglerne for facader og skilte i Solrød Center kun vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da: Der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende retningslinjer for skiltning i Solrød Center med tilhørende tillæg. Byggelovens 6 D indeholder bestemmelser om, at skilte ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og at der således jf. loven skal ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Da reglerne alene regulere skilte og mindre facadeelementer, hvilket i sig selv udgør en mindre del i forhold til de bygningsmæssige sammenhænge (lokaplanerne). Forslaget til reglerne for facader og skilte i Solrød Center vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: Der alene er tale om en begrænset indvirkning på miljøet. Der vil overvejende være tale om en positiv indvirkning ved en harmonisk, homogen skiltning. Reglerne underordner sig eksisterende lokalplaner mv. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den... Udover facader og skiltning er også udendørs servering og vareopstillingerne med til at give liv og variation i gadebilledet. Udformning af de udendørs serveringssteder, herunder møbler, farver m.m., skal være i overensstemmelse med reglerne for udeservering i Solrød Center og skal godkendes af Solrød Centerforening og Solrød Kommune, inden de opstilles. 13

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 18-12-2008 Sag nr.: KB 2 (ØU 3) Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE 1 solceller og solfangere bør skæmme mindst muligt Har du planer om at sætte solceller/ solfangere op som ikke kan integreres, så læs her! Som en hjælp til borgere, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller Åbent punkt Byplanudvalget den 11-04-2012, s.1 Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller 1. Sagsfremstilling Grundejerforeningen Åbrinken ønsker at opsætte solcelleanlæg på sydvente

Læs mere

Kongevejscentret Skiltekoncept. Gill Sans

Kongevejscentret Skiltekoncept. Gill Sans Font Gill Sans Farver SKILTEKONCEPT Vi har valgt at lave et skiltekoncept, som passer til den nye bygningsarkitektur og design. En af de større udfordringer ved skiltning på Kongevejscentret er at udarbejde

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

Retningslinier for individuel råderet

Retningslinier for individuel råderet LINDESKOVEN Afdelingsbestyrelsen - Afdeling 32 Østre Lindeskov 209-2600 Glostrup Tlf.: 43 43 17 21 En afdeling under Glostrup Boligselskab Retningslinier for individuel råderet vedrørende hegn, låger,

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN Tema om skiltning (skilteregler)

SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN Tema om skiltning (skilteregler) SOLRØD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2017 Tema om skiltning (skilteregler) Indhold Overordnede mål for skiltning Byrådets overordnede mål for skiltningen i Solrød Kommune er: Overordnede retningslinjer for skiltning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Ny butik på P-plads i Tune Center

Ny butik på P-plads i Tune Center LOKALPLAN 15.05 A Ny butik på P-plads i Tune Center Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com LOKALPLAN NR. 11.02

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere