Erhvervsklynger under pres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsklynger under pres"

Transkript

1 Erhvervsklynger under pres Globaliseringens indflydelse på dynamikken i udvalgte danske erhvervsklynger Analyserapport udarbejdet til Landsplankontoret Skov og Naturstyrelsen, Miljøministeriet Poul Houman Andersen Anne Bøllingtoft Poul Rind Christensen Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus 2006 ISBN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INTRODUKTION BAGGRUND, OPDRAG OG FORMÅL ERHVERVSKLYNGEN SOM BEGREB ERHVERVSKLYNGERNES ROLLE I DEN ERHVERVSPOLITISKE AGENDA I UDLANDET OG I DANMARK INTERNATIONALE STUDIER DANSKE KLYNGESTUDIER ERHVERVSKLYNGERNES TRANSFORMATIONSPRES ET OVERBLIK TRANSFORMATIONSPRESSETS KILDER Kunde-, leverandør- og konkurrencepres Ny teknologi som kilde til transformation Ejerskabspres Globale standarder KLYNGERNES TRANSFORMATIONSDYNAMIK Global arbejdsdeling Nye forretningsmodeller og organisationsformer Innovationer, iværksætteri og rivalisering Global centrifugal- og lokal sammenhængskraft TRANSFORMATIONSPRESSETS KONSEKVENSER FOR KLYNGERNE Opløsningstendenser i klyngen Inerti og uddybet industriel specialisering Kompetenceklynger Vidensbaserede klynger DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSE AF DANSKE ERHVERVSKLYNGER I KORT BESKRIVELSE AF HVER AF KLYNGERNE IT-området i Århus Tekstil- og beklædningsindustrien i Herning/Ikast-området Fødevareindustrien i Vejle-området Møbelindustrien i Salling-området VIRKSOMHEDSETABLERINGER I ERHVERVSKLYNGERNE BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I ERHVERVSKLYNGERNE VÆRDITILVÆKST I ERHVERVSKLYNGERNE BESKÆFTIGELSESSAMMENSÆTNING I KLYNGERNE INTERNATIONAL HANDEL SAMMENFATNING AF KLYNGEANALYSERNE DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSE AF DANSKE ERHVERVSKLYNGER II INTERVIEWUNDERSØGELSERNE POPULATION OG UDVÆLGELSESKRITERIER OMDREJNINGSPUNKTERNE FOR INTERVIEWENE UNDERSØGELSERNES RESULTATER IT-området i Århus Tekstil- og beklædningsindustrien i Herning/Ikast-området Fødevareindustrien i Vejle-området Møbelindustrien i Salling-området USIKKERHEDER I CASE-BESKRIVELSERNE SAMMENFATNING AF INTERVIEW UNDERSØGELSEN ERHVERVSKLYNGER I EN GLOBALISERET ØKONOMI ALMENE IMPLIKATIONER FOR KLYNGERNE Ændrede lokaliseringsfordele agglomerationseffekter Ændringer i virksomhedernes samspil i klyngerne social kapital effekter SÆREGNE IMPLIKATIONER FOR DE ENKELTE KLYNGER En ideal-typisk model KLYNGERNES FORFALDS- OG REGENERERINGSTEGN VIRKSOMHEDSSTRATEGIER OG -POSITIONER I KLYNGER UNDER GLOBALT PRES Eksportbase virksomheden...59

3 7.4.2 Importbase virksomheden Lokal systemintegrator Internationalisten REGIONALE ERHVERVSPOLITISKE IMPLIKATIONER Afgrænsning af erhvervsklyngerne Det innovative perspektiv One size-fit-all problemet Andre perspektiver for fokuseret erhvervsfremme indsats AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER REFERENCER...65 BILAG 1: BRANCHE OG KOMMUNEKODER...70 BILAG 2: DANSKE UNDERSØGELSER AF ERHVERVSKLYNGER...72 BILAG 3: CASESAMLING...77 HEVICO A/S...78 EASYFOOD A/S...82 DANPO A/S...87 KILOO APS...92 KEY2KNOW A/S...95 SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING A/S...99 HANBJERG MØBELFABRIK A/S BODILSEN A/S TVILUM-SCANBIRK A/S ELKJÆR STRIK A/S KELLO A/S EGETÆPPER A/S...125

4 1. Introduktion Baggrund, opdrag og formål Klyngedannelsen i den danske erhvervsstruktur har gennem en årrække tiltrukket sig betydelig opmærksomhed som en vej til en stærkere fokusering af de erhvervspolitiske foranstaltninger. Dette er ikke mindst tilfældet i agendaen for den regionale erhvervsudvikling. Den særlige opmærksomhed bygger på en udbredt antagelse om, at erhvervsklyngerne udviser særlige dynamiske karaktertræk, som er befordrende for vækst i såvel beskæftigelse som indkomster i såvel klyngen som i det videre regionale bagland. Et stærkt udviklingsstrategisk fokus på erhvervsklynger ses samtidig som en fordel, fordi det antages, at en koncentreret og koordineret indsats omkring klyngernes udvikling vil give større effekt af givne midler end en indsats, som spredes over et bredt spektrum af brancher og erhverv. Erhvervsklyngen som regional erhvervspolitisk agenda skal således ikke ses som en ny regional erhvervspolitisk arena, men snarere som et tilbud til fornyelse af den regionale erhvervsanalyse og til at forbedre det erhvervspolitiske samspil mellem aktører i regionen såvel som med landspolitiske tiltag. Baggrunden for den stærkt stigende interesse for erhvervsklyngen som et erhvervspolitisk fikspunkt skal findes i de internationale analyser, beretninger og erfaringer, som begyndte at træde i karakter i slutningen af 1980erne. På den ene side fremstod de industrielle distrikter i Norditalien som eksempler på succesfulde klyngedannelser, hvor ikke mindst de regionale myndigheder i Emilia- Rogmania ERVET tiltrak sig opmærksomhed. 1 Det var beretningerne fra disse industrielle distrikter, som inspirerede Erhvervsfremme Styrelsens Netværksprogram i perioden Dette program satte tidligt erhvervsklyngernes betydning i det erhvervspolitiske søgelys i Danmark. På den anden side publicerede Michael Porter i 1990 sin bog The Competitive Advantages of Nations, hvor han sammenfatter såvel nationale erfaringer som teoretiske bidrag til en klyngeudviklingsmodel, der har en stærk appel til både nationale klyngestudier og til en erhvervspolitisk indsats. Der er imidlertid de seneste år fremkommet flere internationale bidrag, som peger på, at den pågående globalisering af erhvervsstrukturen kan medvirke til at svække den indre dynamik i regionale klyngedannelser (Coe et al., 2003; Gereffi, 1999). Der tegnes et billede, hvor der sker et opbrud i klyngernes indre produktionsnetværk, idet virksomhederne i stigende grad udflager opgaver til leverandører i det globale produktionsnetværk (globale leverancenetværk); og hvor der sker ændringer i den centrale rolle som den geografiske nærhed har for vidensudveksling og -deling mellem virksomhederne, fordi de i stigende grad udvikler globale informations- og vidensnetværk; og endelig gennem den stigende betydning som internationalt ejerskab og koncerndannelse har for virksomhedernes strategiske orientering og ledelsesfilosofi (globale ledelseskoncepter). 1 Eksempler på publikationer, som tiltrak sig stor opmærksomhed er: Pyke & Sengenberger (1992): Industrial Districts and Local Rconomic Regeneration, fra International Labour Studies, Geneva og Piore & Sabel (1984): The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. 1

5 På den anden side er der også de seneste år fremkommet væsentlige bidrag i den internationale faglitteratur, som fastholder ja, endog fremhæver som noget centralt at de regionale klyngedannelser vil få stigende betydning for regionernes konkurrenceevne i en globaliseret verden (Porter, 1998; Krugman, 1997 og fx Scott, 1998; Maskell, Bathelt, Malmberg, 2005). I nærværende rapport tages denne problemstilling op til konkret belysning i en dansk kontekst, idet der gennemføres eksplorative analyser af den rolle forskellige dimensioner af globaliseringen spiller for fire danske klynger: IT-området i Århus, tekstil- og beklædningsindustrien i Herning/Ikast-området, fødevareindustrien i Vejleområdet og møbelindustrien i Salling-området. Figur 1 illustrerer afgrænsningen af de 4 klynger. 2 Figur 1: Afgrænsning af de 4 klynger 3 Rapporten er baseret på et kommissorium fra Landsplankontoret, hvor formålet for projektet er, at afklare under hvilke betingelser, virksomhederne i klyngerne klarer sig bedre end andre virksomheder. Især klyngernes afhængighed af formelle tekniske og avancerede kvalifikationer skal belyses. Analyserne er baseret på en række centrale performance indikatorer, som belyser forskellige sider af klyngernes dynamiske karaktertræk. Rapportens undersøgelser og analyser falder i to centrale dele. I den første del kapitel 5 - gennemføres på grundlag af specialkørsler fra Danmarks Statistik (DS) en performance undersøgelse af de udvalgte erhvervsklynger. I disse undersøgelser 2 Mere detaljerede oplysninger angives i bilag 1: Branche og kommunekoder. 3 Note til fødevareindustrien i Vejle-området: Børkop, Jelling samt Tørring Uldum Kommune er ikke medtaget i nærværende rapport, idet opdragsgiver i en tidligere undersøgelse har konstateret, at der ikke forefindes fødevareindustrivirksomheder af betydning i disse kommuner, jf. her Nielsen, 2001.)). 2

6 søges ind til, hvorledes globale indikatorer som fx import og eksport præger klyngernes overordnede performance. Det er ønskeligt også at belyse den betydning, udviklingen i internationalt ejerskab til virksomheder i klyngerne har, men det har ikke været muligt at fremskaffe relevante data hos DS indenfor de givne rammer. Den første delundersøgelse har til formål at give en overordnet karakteristik af de udvalgte klyngers position i den globale arbejdsdeling og ikke mindst at fremlægge overordnede billeder af, hvorledes klyngernes udviklingstræk påvirkes. Afsnittet afrundes med en sammenstilling af centrale udviklingstræk for de udvalgte klynger, ligesom der reflekteres over, hvorledes klyngernes forskellighed kommer til udtryk i forhold til den internationale arbejdsdeling. I den anden del af undersøgelserne kapitel 6 - gennemføres en undersøgelse af, hvorledes en række virksomheder, som er centralt placeret i de undersøgte klynger, ser deres egen position i klyngen, og hvorledes de oplever den betydning, klyngen har for deres egne aktiviteter. Denne del af undersøgelsen er baseret på intensive semistrukturerede interviews i udvalgte virksomheder. På grundlag af undersøgelserne i denne del, fremlægges en typologi af virksomheder, baseret på deres forskellige positioner i erhvervsklyngen. Typologiens foreløbige karakter skal understreges, da de studier, der er gennemført her, har en eksplorativ karakter. Rapporten afsluttes med en række betragtninger, hvor det centrale spørgsmål er, hvor velegnet erhvervsklyngen er som grundlag for en regional udviklingsstrategi i et samfund, hvor globaliseringens indflydelse træder mere og mere i karakter. Rapporten er i det følgende disponeret som følger. Først kommer et afsnit, hvor erhvervsklyngebegrebet resumeres i dets forskellige afskygninger. I afsnittet fastlægges den definition, der anvendes videre frem i rapporten. I det følgende afsnit Erhvervsklyngernes rolle i den erhvervspolitiske agenda i udlandet og i Danmark gives først et overblik over de vigtigste udenlandske analyser og policy orienterede koncepter hvorefter danske klyngeanalyser fremlægges og drøftes. De væsentligste teoretiske og modelmæssige fundamenter for klyngeanalyser og politikker fremlægges. Afsnittet afsluttes med en kort status over klyngernes position i dansk regional erhvervsudviklingspolitik. Rapportens 4. afsnit erhvervsklynger under pres indledes med analyser af kilderne til det transformationspres, de regionale erhvervsklynger er underlagt. Disse kilder forbindes med de konkrete undersøgelser, som rapporten bygger på. I det følgende afsnit følger først de registerbaserede undersøgelser af de fire klynger. Der gives en redegørelse for undersøgelsernes udsnit og nøglevariable, hvorefter undersøgelsesresultaterne fremlægges. Dette underafsnit afsluttes med en redegørelse for usikkerhederne og for den modeludvikling, undersøgelserne har givet anledning til. Derefter følger interviewundersøgelserne foretaget i udvalgte virksomheder fra de fire klynger. I dette afsnit sættes fokus på, hvorledes klyngerne opfattes set med virksomhedernes briller. Står klyngerne centralt placeret i ledelsens bevidsthed, udgør klyngen et centralt omdrejningspunkt for virksomhedens drift og udviklingsaktiviteter? Også dette afsnit afsluttes med en redegørelse for de 3

7 usikkerheder, undersøgelserne implicerer, og for den modeludvikling undersøgelserne har givet anledning til. I det afsluttende kapitel 7 regionale erhvervsklynger i den globale økonomi sammenfattes undersøgelsernes hovedresultater, idet der lægges vægt på at belyse de varierede positioner, erhvervsklyngerne kan indtage i den globale økonomi og videre de forskellige positioner, virksomhederne i en given klynge kan indtage i spændingsfeltet mellem deres position i klyngen og deres position i deres globale produktions- og vidensnetværk. De globaliseringsvariable, som findes af særlig central betydning for erhvervsklyngernes videre dynamik, fremhæves og drøftes. De erhvervspolitiske implikationer, globaliseringen har for den regionale erhvervsklyngepolitik, opsummeres med grundlag i rapportens analyser. 2 Erhvervsklyngen som begreb Det er næppe for meget sagt, at der hersker en betydelig forvirring omkring, hvorledes en erhvervsklynge kan begribes. Emnet er sat under en meget omfattende til tider særdeles kritisk behandling (se fx Martin og Sunley, 2003; Maskell og Kebir, 2005). I det følgende holder vi os til at fremlægge den definition, der vil blive anvendt videre frem i rapporten. Den er: Den regionale klynge er defineret ved den geografiske nærhed mellem en gruppe af virksomheder og institutioner, som er forbundne gennem økonomiske såvel som sociale udvekslingsprocesser og gensidige tilpasningsprocesser. Den er baseret på flere forskellige bidrag, som hver især fremhæver særlige dimensioner ved kompetenceklyngen (Porter, 1998; Van de Ven et al., 1993; Johannisson et al., 2002). Udviklingen i klyngefænomenet peger på, at tre dimensioner er centrale, når vi taler om regionale klynger. Det er for det første den geografiske nærhed mellem de deltagende virksomheder. Den har dannet grundlag for mange klyngeanalyser såvel i Danmark som internationalt. Isoleret set har denne dimension den svaghed, at den blotte tilstedeværelse af en række virksomheder i samme branche nok kan give anledning til agglomerative fordele, men ikke i sig selv borger for et dynamisk samspil mellem virksomhederne. Derfor indgår det interorganisatoriske netværk i form af input-output såvel som sociale relationer - mellem virksomhederne som den 2. centrale dimension. Denne dimension lægger vægt på det kommercielle (handlede) såvel som det uhandlede samspil mellem virksomhederne, altså et socialt betinget samspil, som ikke handles i markedet (Storper, 1997). Ét af de forhold, som har påkaldt sig betydelig opmærksomhed, er det spill over af viden, som nærheden og samspillet mellem virksomhederne betinger. Endelig står ikke mindst i en vidensøkonomisk kontekst det institutionelle netværk mellem virksomhederne og institutioner, som er relaterede til virksomhedernes 4

8 operationsområde centralt. Herunder falder foruden vidensbærende institutioner, også fx finansielle institutioner og politikbærende institutioner. 3 Erhvervsklyngernes rolle i den erhvervspolitiske agenda i udlandet og i Danmark 3.1 Internationale studier I den internationale litteratur om erhvervsklynger tegner sig tre spor, som alle har det indre samspil mellem virksomhederne i klyngen som deres centrale element. På den ene side er det spor, som tager afsæt i de tidlige studier af klyngerne af små virksomheder i det, som ofte kaldes det 3. Italien de industrielle distrikter der har udviklet sig specielt i nordøst Italien. I dette spor spiller de socialt indlejrede koordinationsmekanismer mellem virksomhederne og også i forhold til de understøttende institutioner en central rolle. Samspillet mellem virksomhederne er uformelt og indrammes af tillid mellem aktørerne på den ene side og sociale sanktionssystemer udviklet i fællesskabet på den anden side. I dette spor ses udviklingen af et fælles indre arbejdsmarked med særegne traditioner og kompetencer også som en central faktor for såvel vidensdeling som konkurrenceevne. På den anden side er det spor, som navnlig Porter (1990) har tegnet med sine analyser af klynger i 10 lande, og den betydning de har for nationernes internationale konkurrenceevne. I dette spor ligger hovedvægten ved det lokaliserede konkurrencemoment og de materielle relationer mellem virksomheder med forskellig indbyrdes specialisering og deres samspil med ledende brugere i regionen. Porters spor lægger betydelig vægt på de reducerede transaktionsomkostninger mellem virksomhederne i en given klynge, styrken af den interne rivalisering mellem virksomhederne i klyngen og den vidensspecialisering, som samspillet med krævende brugere og vidensinstitutioner kan give anledning til. Porter (2001) lægger vægt på, at innovation har en stærk lokaliseringsmæssig forankring, som skabes i samlokaliseringen af gensidigt specialiserende virksomheder og understøttende vidensinstitutioner. Endelig er der det Skandinaviske spor, som bl.a. tegnes af Malmberg og Maskell (1997). I dette spor lægges hovedvægten på læring og vidensopbygning som en lokaliseret proces. Det forklares ved, at tavs ikke kodet viden klister til lokalområdet gennem samspillet mellem aktørerne der. Denne viden ses som et særligt værdifuldt element, fordi den ikke er alment tilgængelig, men er lejret i unikke lokalt forankrede samspil. Se Malmberg og Maskell (2005) for en nylig opsummering af det lokaliserede læringsperspektiv. Ved siden af disse tre spor har der udviklet sig et særskilt ydre spor, som ser den regionale klyngedannelse i samspil med globale spillere herunder ikke mindst multinationale virksomheders interne koncernnetværk. Blandt de emner, som disse studier har taget op, tegner sig to stærke temaer. På den ene side studier af hvorledes multinationale virksomheder søger at forbinde sig med regionale klynger gennem etablering af datterenheder i udvalgte klynger (se fx Forsgren et al., 1996; Lorenzen 5

9 og Mahnke, 2002; Andersen og Christensen, 2005). På den anden side studier af hvorledes multinationale selskabers organisering af deres globale forsyningsnetværk påvirker organiseringen af aktiviteter i regionale og nationale klynger (fx Gereffi, 2003; Enright, 2000; Christensen og Munksgaard, 2001). I dette ydre spor findes endnu kun få bidrag, som ser erhvervsklyngens dynamik i samspil med udviklingen i det globale produktionsnetværk. Eksempler på tidlige bidrag findes i Amin og Thift (1992) og Dicken (1992/2003). I ét af de senere bidrag (Basevi og Ottaviano, 2001) ses på de velfærdsmæssige implikationer af beslutninger om udflagning og knopskydninger fra eksisterende virksomheder i erhvervsklyngen. Det konkluderes, at de globale sourcingmuligheder har fremmet såvel aktivitets- som virksomhedslokalisering internationalt, og at virksomhedernes forsøg på at overkomme handelsbarrierer gennem omlokalisering sænker innovationstakten og skader velfærden i klyngen. Som konklusion må man imidlertid sige, at den internationale faglitteratur præges af, at globaliseringen af såvel produktions-, markeds- og vidensnetværk endnu ikke ses som centrale elementer, der griber fundamentalt ind i de regionale klyngedannelsers organisering og dynamik. Dette illustreres blandt andet af den hvidbog Andersson, Serger, Sörvik, Hansson (2004) udarbejdede, som blev resultatet af en international konference om klyngepolitik afholdt i Stockholm i Tværtom præges faglitteraturen af mange bidrag, som betoner, at regionale klynger får stigende betydning i det globale videnssamfund og derfor også bør påkalde sig erhvervspolitisk opmærksomhed, som et centralt mikroøkonomisk funderet supplement til nationale makroøkonomiske tiltag, se fx Porter (2001) og Bertelsen (2004). 3.2 Danske klyngestudier Langt de fleste klyngeanalyser i Danmark er udarbejdet med specifikke erhvervspolitiske formål for øje. På den ene side er der siden slutningen af 1990erne fremkommet en lang række rapporter, som har haft identifikationen af klynger som deres sigte. På den anden side er der specielt de senere år fremkommet en række analyser, som søger at benchmarke danske klynger i forhold til lignende internationale agglomerationer, brancher og klyngedannelser. Endelig bruges klyngeanalysen i stigende grad til at geare den regionale erhvervspolitik. Heri ligger på den ene side forsøg på at fokusere den erhvervspolitiske programvirksomhed på felter, som anses for særlig modtagelige overfor en politisk indsats. På den anden side forsøg på at adressere centrale faktorer, der virker forstærkende på konkurrenceevnen, som fx innovationsaktivitet og iværksætteri. De danske klyngeanalyser specielt de erhvervspolitisk orienterede har således i stor udstrækning fulgt de mønstre, som tegner sig i den internationale faglitteratur, specielt det spor, som tegnes af Porter. Det kan give anledning til kritiske refleksioner, alene af den grund, at den danske kontekst på mange måder er særegen. Der er imidlertid også en dansk kølvandsstribe, som tegner et langt spor tilbage i tiden til studier af dét, der dengang blev kaldt industrielle komplekser. Se Dreier, Kristensen og Laursen (1997) for en oversigt. 6

10 Listen af policy orienterede klyngestudier i Danmark er lang (I bilag 2 bringes en oversigt over de vigtigste). Startskuddet blev givet med rapporten Kompetenceklynger i dansk erhvervsliv en ny brik i erhvervspolitikken (Erhvervsfremme Styrelsen, 2001). Denne rapport koncentrerer sig om at indkredse eksisterende erhvervsklynger i Danmark. I de følgende år udgiver Erhvervs- og Boligstyrelsen en række politisk orienterede analyser (jf. bilag 2). Landsplankontoret, Miljøministeriet, gennemførte i 2001 en kortlægning af lokale og regionale klyngedannelser (Nielsen, 2001). Det skete på grundlag af ressourceområde statistikken. I rapporten konstateres, at der kan identificeres 139 erhvervsklynger, som i 1999 omfattede 18 procent af de beskæftigede i landet, idet man ved kortlægningen ser bort fra en række mindre veldefinerede klynger. Rapporten konstaterer også, at erhvervsklyngerne er forholdsvis jævnt fordelt over hele landet, om end regionale variationer forekommer. En af de første regionale klyngeanalyser med et erhvervspolitisk sigte blev lavet for Hovedstadsrådet (Oxford Research, 2002). I den analyse udpeges 7 klynger, som benchmarkes internationalt. I rapporten understreges 3 faktorer, som findes væsentlige for den erhvervspolitiske agenda. Det er etablering af en fælles klyngebevidsthed gennem organisering af klyngens aktører, skræddersyning af erhvervsfremmeinitiativer i dialog med centrale aktører i klyngerne og endelig klyngen som ramme for udvikling af et regionalt innovationssystem. Samme år udgiver det Jysk-fynske Erhvervssamarbejde en klyngerapport (Oxford Research, 2002), hvor der identificeres mere end 200 klynger, som potentielt kan danne grundlag for et fokuseret erhvervspolitisk samarbejde mellem de deltagende amter. Der peges på 34 klyngedannelser, som iflg. rapporten, kan danne grundlag for en fælles fokuseret indsats, herunder fx tiltrækning af udenlandske investeringer. I Det Økonomiske Råds Formandskabs rapport om dansk økonomi fra 2003 stiller formandskabet sig imidlertid skeptisk overfor den erhvervspolitiske værdi af en klyngefokuseret erhvervspolitik, således som det fremgår af nedenstående citat: Resultaterne af kapitlets empiriske analyser peger ikke på effektivitetsmæssige grunde til at fremme nogen bestemt erhvervsstruktur på regionalt niveau. Det indebærer, at erhvervspolitikken hverken generelt bør fokusere på at opbygge eller forhindre opbygningen eller væksten af såkaldte klynger. Resultaterne indebærer dermed, at den støtte, der gives til udvikling af regionale vækstmiljøer, i 2002 forholdsvis beskedne 50 mio. kr., ikke bør tage særligt hensyn til at udvikle regionale erhvervsmæssige klynger. Analyserne finder heller ikke nogen effekt på produktivitetsvæksten af konkurrenceforholdene i brancher og regioner. Kilde: Citat fra Dansk Økonomi 2003, kapitel 5, side 193. I dag fremstår erhvervsklyngen alligevel som et centralt omdrejningspunkt i den regionale erhvervspolitik i Danmark såvel som i mange andre lande. 4 Der er investeret ganske betydelige midler i klyngeanalyser og i erhvervsstrategisk program- 4 Se f.eks. og Observatory of European SMEs 2002, No 3: Regional Clusters in Europe, KPMG Special Services and EIM Business & Policy Research in the Netherlands. 7

11 virksomhed. 5 De midlertidige vækstfora, der er knyttet til de 5 nye regioner, har således alle med undtagelse af Hovedstaden fremlagt de første analyser af regionens erhvervsgrundlag, hvor erhvervsklyngerne indtager en fremtrædende position som grundlag for det strategiske arbejde med erhvervsudviklingsprogrammer. 6 Medens de regionale klyngeanalyser, som udarbejdes med et erhvervspolitisk sigte, har et stærkt fokus på den internationale konkurrenceevne og de potentialer, klyngerne i de enkelte regioner giver som ramme for en regionalt innovationspolitik, er det slående, at de mulige opbrudstendenser og aktivitetsmæssige udhulninger af klyngerne, som kan følge i kølvandet på den nye globale arbejdsdeling, optager mindre plads i analyserne. 4 Erhvervsklyngernes transformationspres et overblik Hvordan griber globaliseringen ind i klyngerne, og hvilke konsekvenser har dette for deres aktiviteter, udvikling og interne organisering? I det følgende diskuteres globaliseringens transformationspres, der sammen med aktørernes egne strategier og handlinger i klyngen skaber den dynamik som forandrer forretningsvilkårene for erhvervsklyngerne. Samtidig med at globalisering er et centralt begreb i denne sammenhæng, er det også et ord, som anvendes i mange forskellige sammenhænge og betydninger også indenfor erhvervs- og samfundsøkonomi. Leavitt (1983) forstår globalisering som en sammensmeltnings-proces, hvor kundepræferencer, leverandørkompetencer og markedsbetingelser i stigende grad bliver ensartede. Porter (1985) har defineret globalisering som en proces, hvor økonomier og brancher i stigende grad specialiserer sig og bliver afhængige af hinanden, men bevarer deres egenart. Giddens (1984) syn på globalisering afviger ikke radikalt fra Porters, men samordningen af de lokale og globale aktiviteter, der er i fokus, definerer den stigende globalisering ud fra et kompleksitetsperspektiv, hvor lokale netværk af sociale relationer og institutioner udvides og væver sig ind i hinanden. Det betyder, at økonomiske aktørers råderum bliver mere komplekst, og aktiviteter mere samtidige. Der kan drages en parallel fra sommerfugleeffekten i kaosteorien 7 til Giddens syn på globaliseringens kompleksitet: Aktiviteter, der udføres lokalt, kan have konsekvenser i fjerne markeder, og beslutninger, truffet lokalt blandt aktører i andre verdensdele, kan gribe direkte ind i organiseringen og ledelsen af hjemlige aktiviteter. Netværk mellem virksomheder, som kontinuerligt kan tilpasse sig disse lokale ændringer, afløser i disse år de multinationale virksomheder som globaliseringens dominerende organiseringsform. 5 Der er samtidig sket en vis globalisering af det politikforberedende arbejde med erhvervsklynger, idet flere globale konsulentvirksomheder er trådt ind i markedet for klyngeanalyser. 6 Alle disse rapporter er udarbejdet af Copenhagen Economics og Inside Consulting. De kan ses på 7 Ifølge kaosteorien er komplekse systemer, som for eksempel globale vejrsystemer, uforudsigelige, fordi selv meget små lokale forandringer er komplekst forbundet til det globale, og effekten af dem kan øges drastisk gennem systemets transformationer. 8

12 I en lille åben økonomi som den danske, eksponeres virksomhederne i højere grad for denne globalisering end i større økonomier, hvor hjemmemarkedet kan give grobund for en stærkere specialisering end tilfældet er i Danmark. Det har betydet, at danske virksomheder har hentet lærepengene på internationale markeder tidligere i deres udvikling end virksomheder med store hjemmemarkeder. Ambitiøse danske virksomheder har måttet skabe vækst på eksportmarkederne. Hvor internationalisering tidligere har handlet om en markedsmæssig eksponering, betyder globalisering i dag, at alle aktiviteter eksponeres: Fra indkøb af materialer og komponenter, over produktionsmæssig koordinering med leverandører, teknisk og vidensmæssigt samarbejde, til innovativt samarbejde med internationale brugere. Denne 360 graders eksponering af virksomheden indebærer en stigende indlejring i tætvævede globale produktions-, markeds- og vidensnetværk som vi ser som centrale kendetegn ved globaliseringen. Den indebærer i sidste ende også en betydelig institutionalisering af såvel samarbejdsformer som ledelsesperspektiver i virksomhederne. Karakteren af og kontrollen over klyngernes aktiviteter præges af et globalt transformationspres. Kilderne til dette er globaliseringen af markedsvilkår (faktor- og, afsætningsmarkeder og konkurrencen fra virksomheder og klynger med andre faktorvilkår end de danske), globaliseringen af ejerskab, samt globaliseringen af de institutionelle rammevilkår for virksomhederne, som blandt andet omfatter de grundlæggende politiske, juridiske, kulturelle, sociale og samfundsøkonomiske vilkår for erhvervsklyngerne og deres virksomheders aktiviteter. I den følgende gennemgang begrænser vi os til at diskutere nogle få, centrale transformationskilder, der i særlig høj grad griber ind i klyngernes aktiviteter og deres organisering, jf. nedenstående figur 2. Figur 2: Transformationspressets kilder Transformationspressets kilder Transformationsdynamik i klyngerne Transformationspressets konsekvenser for klyngerne Kundepres Leverandørpres Konkurrencepres Teknologipres Ejerskabspres Standardiseringspres Global positionering Global centrifugal- & lokal sammenhængskraft Nye organisationsformer, kompetencer og roller Innovation,iværksætteri og rivalisering Opløsning af klyngen Specialiseret produktionsklynge Kompetenceklynge Vidensklynge 9

13 4.1 Transformationspressets kilder Kunde-, leverandør- og konkurrencepres Medens vi traditionelt har set den internationale arbejdsdeling i et horisontalt perspektiv, hvor landene har specialiseret sig indenfor forskellige produktområder, kan den nye internationale arbejdsdeling bedre forklares som en vertikal specialisering. Den præges af en aktivitetsmæssig specialisering langs trinnene i de forædlingskæder, der fører fra råvarekilderne frem til de endelige brugere. Et af kendetegnene ved den øgede vertikale specialisering er, at den internationale handel med halvfabrikata har udvist væsentligt større stigningstakter end stigningen i den internationale handel med forbrugsvarer. 8 Globaliseringen af de industrielle varemarkeder har med andre ord taget fart de seneste år. Bag dette gemmer sig den kendte industrialisering af en række lande i såvel Østeuropa som Asien. Medens vi her i Danmark taler om vidensamfundets fremvækst, taler man i disse lande om fremkomsten af det industrielle samfund. En anden måde hvorpå globaliseringen skaber et direkte transformationspres, er gennem internationale kunders etablering af indkøbsfunktioner og lignende i lokalområdet. Virksomhederne i erhvervsklyngerne oplever derigennem, at den indre arbejds- og vidensdeling præges af nye internationale kunders perspektiver. I en artikel om skodistrikterne i det 3. Italien analyserer Amighini og Rabellotti (2003), hvorledes de globale modehuses tilstedeværelse i klyngerne og deres kontrol af nøgleaktiviteter som design og distribution præger balancen mellem virksomhedernes indbyrdes samarbejde og konkurrence. De peger på, at den globale sourcing aktivitet udtynder bestanden af virksomheder og samarbejdsmuligheder i de berørte klynger. Danske paralleller kan findes i vindmølleindustrien, indenfor mobiltelefoni og i den rustfri stålbranche. Dette er en af de måder, hvorpå sommerfugleeffekten i Giddens globaliseringsdiskussion udfolder sig. Et andet aspekt vedrører konkurrencen fra eksempelvis klynger og aktører fra 3. verdenslande, som gennem samarbejde og konkurrence med andre klyngers aktører søger at overtage deres markedsposition. Se for eksempel Russo (2004) som omtaler, hvorledes kinesiske klynger af keramiske fliseproducenter i løbet af få år har indtaget en førende global markedsposition på bekostning af virksomhederne i italienske distrikter, jf. også senere omtale Ny teknologi som kilde til transformation Virksomhedernes deltagelse i den nye internationale arbejdsdeling understøttes af to centrale basisinnovationer, nemlig 20 fods containeren og Internet. Begge innovationer favoriserer transport og dialog over store afstande. Digitaliseringen af samfundet kan med rette kaldes en revolutionerende basisinnovation, som griber ind i alle brancher, virksomheder og lokaliteter, således at teknologien grundlæggende griber ind i både den daglige praksis og de rutiner, der er etableret i den enkelte virksomhed, og i den måde hvorpå virksomhederne informerer og samarbejder med kunder, leverandører og fx konkurrenter. 8 Se f.eks. Lüthje, T. (2005). 10

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011 Syddansk Universitet Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af:

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af: 1 København på det finansielle verdenskort Analyse af styrkepositioner og udfordringer for den danske finanssektor med fokus på krydsfeltet mellem finans og IT Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Globaliseringens betydning for de danske ingeniørers arbejdsliv. Ingeniørforeningen i Danmark og Rambøll Management

Globaliseringens betydning for de danske ingeniørers arbejdsliv. Ingeniørforeningen i Danmark og Rambøll Management Ingeniørforeningen i Danmark og Rambøll Management Globaliseringens betydning for de danske ingeniørers arbejdsliv En undersøgelse udarbejdet af Ane Kolstrup, Vibeke Tornhøj Christensen og Ane Gudmand

Læs mere

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8.

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8. Working paper nr. 8 Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm En regional IKT-analyse af Jesper Manniche Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Den danske strategi Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Forord Globaliseringen er Danmarks store chance. Reelt har Danmark i disse år muligheden for at forny sit vækstgrundlag og sikre fremtidens

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar SBi 2011:02 Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Jacob Norvig Larsen Anne Clementsen Ellen Højgaard Jensen Jesper

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere