Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Projektoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger"

Transkript

1 Projekt Projektets navn: Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange (Hovedformål 1) Angiv yderligere formål under hovedformål 1: Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange (Formål 1.a) Har projektet et supplerende hovedformål: Nej Angiv hvilken nedslidningstruet branche eller jobgruppe ansøgningen omfatter: Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne Samarbejdspartnere Skal projektet gennemføres i flere virksomheder og/eller kommuner: Nej Eksterne konsulenter Skal der bruges eksterne konsulenter i projektet: Ja Ekstern konsulent: Type2Dialog Ansøger P-nummer: Vejnavn: Ishøj Storetorv

2 Husnr.: 20 Etage: 6.sal Postnr.: 2635 By: Ishøj Stednavn: Sundhed og Ældre centret Virksomhedsnavn: ISHØJ KOMMUNE RÅDHUSET CVR-nr.: Branchekode: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Virksomhedens ejerforhold: Kommunal Antal ansatte: 250 ansatte eller derover Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Tidligere ansøgning Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Projektansvarlig

3 Titel Uddannelseskonsulent Fornavn Karin Mellemnavn Efternavn Spedtsberg Telefon

4 Juridisk og økonomisk ansvarlig Titel Centerchef Fornavn Per Mellemnavn Efternavn Tostenæs Telefon

5 Oplysninger om lønmodtagerrepræsentanten Denne ansøgning er udarbejdet i enighed med lønmodtagerrepræsentanten: Ja Titel Fællestillidsrepræsentant Fornavn Rita Mellemnavn Efternavn Sandstrøm Telefon

6 Branche-/virksomhedsaftale Foreligger der en brancheaftale: Ja Økonomi Samlet budget for projektet (kr.): Det ansøgte tilskud (kr.): Andre tilskud Gæld Undertegnede ansøger har ikke gæld til det offentlige: Ja Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: Målgruppen er 350 ansatte i Sundhed og Ældre Centret bl.a. på to plejehjem, hjemmepleje og visitation. Ca. 90 % af medarbejdere er SOSU-medarbejdere og mange har anden etnisk baggrund. Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Ishøj Kommune har gennem en årrække arbejdet systematisk på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Der anmeldes derfor i dag meget få arbejdsskader sammenlignet med tidligere. I 2009 er det psykiske arbejdsmiljø i særligt fokus bl.a. ved udarbejdelse af strategi for bedre kommunikation med borgere og kollegaer. Med udgangspunkt heri søges om midler til yderligere intensivering af indsatsen med det psykiske arbejdsmiljø ved at øge Den Sociale Kapital. Projektet skal udvikle SOSU-medarbejdernes mange samarbejdsrelationer, når borgerne skal serviceres. Det gælder især overgange fra egen bolig til plejehjem, fra sygehus til hjemmepleje, fra rehabilitering til egen bolig osv. Arbejdet er i dag struktureret således, at frontmedarbejdere har minimal indflydelse på eget arbejde ved overgange. Det medfører, videnstab, forringet serviceniveau og konflikter og frustration. Forskning viser, at indflydelse på eget arbejde og anerkendelse er vigtigt for trivslen. Derfor ønsker Ishøj Kommune større fokus på at forbedre samarbejdsrelationer, øge indflydelse på eget arbejde og tillid til hinanden. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at øge den Sociale Kapital. Primo 2011 forventes følgende at være opnået: 1) Viden: medarbejderne har viden om dagligdagen i de øvrige enheder og anerkender deres arbejde 2) Ad-færd: medarbejdernes samarbejdsrelationer er forbedret på tværs af organisationen 3) Effekt: øget indflydelse på eget arbejde 4) Effekt: øget Social Kapital.

7 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Det ønskes at undersøge niveauet af Den Sociale Kapital og herfra styrke samarbejdet, øge oplevel-sen af retfærdighed og tillid til hinanden på tværs af organisationens snitflader med konkret udgangs-punkt i overgangsfaser, når borgeren flyttes mellem driftsområder. Projektet bygges op om 8 aktivite-ter over ca. 1½ år. 1. Baseline og opstart: projektorganisation etableres og overordnede linjer tilrettelægges. Der benyttes eksisterende trivselsmåling og gennemføres kvantitative og kvalitative baseline målinger af Social Kapital. 2. InnovationsCAMP 1: Planlægningsgruppe på 25 personer, som repræsenterer alle interessenter, deltager i internat med formålet at interessenterne får indflydelse og ejerskab i processen samt lo-kaltilpasse og tilrettelægge aktiviteterne ud fra dagligdagens oplevede udfordringer. På CAMP en præciseres mål og succeskriterier for den lokale læring, og koncept for job-swop udvikles. 3. Ildfluerne: Et korps af 20 lokale forandringsagenter rekrutteres og sikrer individuel tilpasning til den enkelte gruppe, faciliterer udviklingsprocessen lokalt og giver feed back til styregruppen. De mødes til temadag 6 gange i processen, m.h.p. supervision af kollegaerne. 4. Modul 1 Samarbejde: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet samarbejde. Via gruppearbejde og korte oplæg fra sportens verden om vinderteams inddrages SOSU-medarbejdernes driftsområder med udgangspunkt i problemstillingen over-gangsfaser. Efter workshoppen gennemføres den lokale læring, bla. job-swop for 20 medarbej-dere, som oplever hvad andre er gode til og derefter, fx på et afd.møde, drøfter med kollegerne lokalt, hvordan et vinderteam skabes. 5. Modul 2 Tillid Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet tillid. Via skuespil, oplæg og dialog tages udgangspunkt i tillid til hinanden når borgere skal fra et driftsområde til et andet. Efter workshoppen arbejdes lokalt i grupperne med dialog-redskaber, dilemma cases, film og kollegial historiefortælling. 6. Modul 3 Retfærdighed: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet retfærdighed. Via en kombination af film, eksterne oplæg og medarbejdernes egne oplæg arbejdes med emnet retfærdighed ifm. overgangsfaser. Efter workshoppen gennemføres runde to af job-swop for 20 nye medarbejdere, hvor efterfølgende lokal læring munder ud i anbe-falinger til, hvordan oplevelsen af retfærdighed øges. 7. InnovationsCAMP 2. Internat med 25 interessenter. Platformen er data indsamlet ifm. evaluering og effektmåling (se punkt 10). Formålet er at diskutere læring og resultater af projektet og udvikle en model for job-swop blandt SOSU-medarbejderne. Der udvikles også strategi og plan for fast-holdelse af erfaringer i organisationen samt nye skridt, der kan øge den Sociale Kapital yderligere. Der udvikles kodeks for tillid, samarbejde og retfærdighed. Strategi og plan behandles i Samarbejdsudvalg og ledergruppe. Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Social Kapital: Der tages metodisk udgangspunkt i begrebsapparatet Social Kapital med fokus på kollektivet frem for individet. NFA s hvidbog om Virksomhedens Sociale Kapital er grundlæggende inspiration for projektet. På en arbejdsplads med høj social kapital, har man tillid til hinandens hensigter, beslutninger opleves som retfærdige og konflikter forebygges eller løses konstruktivt. Det er øn-sket for Ishøj Kommune at opnå dette. Der er igennem hele processen fokus på, at Projekt bliver håndgribeligt, meningsfuldt og håndterbart for den enkelte og derfor er kerneydelsen - borgerens overgang fra en driftsenhed til en anden - omdrejningspunktet. Forandringsagenter: Kommunen har stor succes med at anvende forandringsagenter. Modellen er brugt tidligere ifm. faglig kompetenceudvikling og anvendes lige nu ifm. en udviklingsproces vedr. kommunikation. Metoden er derfor velkendt og anerkendt. High PerformanceTeam: I sportens verden har man i årtier anvendt systematiske metoder til at udvikle vinderkultur og High Performance Teams, som kan præstere topresultater. Derfor hentes inspiration og metaforer fra sporten, hvilket bidrager med energi og dynamik. Job-swop: mange medarbejdere kender ikke dagligdagen i de andre enheder, hvilket kan skabe konflikter og misforståelser. Derfor anvendes job-swop og storry telling, som metode for at øge tillid og respekt for hinanden. Praksis læring: Plejesektoren er i drift hele døgnet hele året. Derfor anvendes dialog- og læringsme-toder, som forstyrrer driften mindst muligt. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: En planlægningsgruppe samt InnovationsCAMP en sikrer, at alle involveres i at tilrettelægge proces-sen, så aktiviteterne tager udgangspunkt i de oplevede problemstillinger. Alle medarbejdere deltager på workshops og bliver på den måde introduceret til hvert modul, og de lokale ildfluer sikrer inspirati-on, involvering og ejerskab blandt kollegaerne. Lærings- og dialogprocesserne tager højde for, at en stor del af medarbejdere har anden etnisk oprindelse end dansk og nogle har læ-se/skrivevanskeligheder, så de bliver del af processen uanset sproglige/boglige kompetencer

8 Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Ishøj Kommune har arbejdet systematisk med arbejdsmiljø, især fysisk arbejdsmiljø. Det nye er at involvere organisation i at øge arbejdspladsens Sociale Kapital i en struktureret og praksisorienteret proces med udgangspunkt i servicering af borgerne. Udgangspunktet i borgeren giver mening for den enkelte medarbejder. Der er hermed tale om praktisk metodeafprøvning, som skal give erfaring med at arbejde systematisk med de tre dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejde. Projekt skal bidrage med viden til, hvordan ældresektoren i Danmark kan anvende arbejdspladsens Sociale Kapital, som en konstruktiv tilgang til at forbedre arbejdsmiljø. I plejesektoren er der altid fokus på at forstyrre driften mindst muligt. Derfor er det for Ishøj Kommune nyskabende at afprøve læringsmetoder baseret på on the job training, som forventes at give en signifikant effekt, selv om medarbejderen kun er ude af driften i minimal tid. Det vil bidrage med værdifuld viden både til Ishøj Kommune og de øvrige Vestegnskommuner. Systematiske job-swop er ligeledes nyt for SOSU-medarbejderne, og det forventes, at besøg hos kollegaer vil medvirke til at skabe respekt og tillid til hinanden samt give inspiration til, hvordan samarbejdsprocesser for SOSU-medarbejderne kan udvikles. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Der er allerede fra startfasen fokus på forankring af projektets erfaringer. Baseret på evaluering og effektmåling sikrer InnovationsCAMP 2, at der udarbejdes en strategi og plan for at integrere erfarin-ger i den daglige drift samt at delelementer kan anvendes i nye læringsprocesser. I plejesektoren arbejdes konstant med udvikling af organisationen. I 2009 var temaet Dialog. I 2010 er temaet Indfly-delse, hvor dette projekt er omdrejningspunktet. I 2011 er temaet Trivsel (DIT-projekt), hvor erfaringer fra projektet vil ligge til grund for design af indhold. Hermed forankres læring og resultater i organisati-onen og udviklingsprocessen fortsætter. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Projektet formaliseres i det eksisterende organisatoriske system. Der etableres styregruppe med resultatansvar og en planlægningsgruppe bestående af projektledelsen samt repræsentanter fra interessenterne. Ligeledes anvendes tre netværk i processen nemlig Ildfluerne, ledergruppen og samarbejdsudvalgene. Kommunens erfaring er at denne organisering af større projekter sikrer succesfuld implementering og ejerskab i organisationen. Intern projektleder er Uddannelseskonsulent Karin Spedtsberg. Ekstern projektleder er proceskonsulent Kirsten Gerholt fra Type2dialog. Ishøj Kommune har valgt at samarbejde med virksomheden Type2dialog, som allerede kender organisationen og har spidskompetence inden for kulturprocesser, arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme fra priva-te og offentlige arbejdspladser. Type2diaogs team af specialister tilknyttes projektet, herunder en ekspertfølgegruppe bestående af professor Tage Søndergaard Kristensen (arbejdsmiljø), chefkonsulent og cand. scient. i idræt Anders Dyhr (sport) samt konsulent og cand. mag i psykologi og int. udviklingsstudier Anja Riis Tüchsen (Social Kapital). Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Projektledelsen indsamler før projektet data og udarbejder en baseline, der danner grundlag for udarbejdelse af succeskriterier (se punkt 3) og evalueringsplan baseret på Logical Framework Approach. Evalueringen inkluderer kvantitative og kvalitative teknikker. Viden og Adfærd: før og efter projektet gennemføres fokusgruppeinterviews, som kortlægger kultu-ren blandt medarbejderne, bl.a. viden og holdninger til kollegaer i andre enheder med fokus på over-gangsfaser. Fokusgruppeinterview anvendes inden projektstart bl.a. til at tilrettelægge projektet, og efter projektet til at evaluere selve processen samt at få forslag til forankring af metode og læring. Effekt: Effekten måles på følgende parametre: øget Social Kapital og oplevet indflydelse på eget arbejde. Der gennemføres en kvantitativ måling af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA med 10 spørgsmål. Ifm. baseline defineres succeskriterier vedr. tillid, retfærdighed og samarbejde. En tilsvarende måling til slut skal dokumentere en forventet stigning i Social Kapital. Intern projektleder organiserer kvantitative spørgeskemaundersøgelser(trivselsmåling, soc.kapital). En ekstern antropolog gennemfører fokusgruppeinterview og samler data i en evalueringsrapport som platform for InnovationsCAMP 2, hvor strategien for forankring og fremadrettet brug af læring plan-lægges. Erfaringerne fra projektet spredes via netværk til Vestegnssamarbejdet og internt i kommunen via Personale og Udviklingscenterets deltagelse i styregruppen. En filmproducent deltager i alle pro-jektets faser, og der produceres en dokumentarfilm til formidling af projektets erfaringer. Filmen distri-bueres til Vestegnskommunerne samt til FOA og KL.

9 Resumé Målgruppe: SOSU-medarbejdere i Sundhed og Ældre Centret (plejehjem, hjemmepleje og visitation). Projektets baggrund: Uhensigtsmæssig kommunikation og mindre indflydelse på eget arbejde ved borgeres overgang, fx fra egen bolig til plejehjem/sygehus til hjemmepleje, medfører videnstab, forringet serviceniveau og konflikter. Projektets formål/succeskriterier: Øget Social Kapital herunder forbedrede samarbejdsrelationer på tværs af organisationen, øget tillid til og viden om kollegaer samt øget indflydelse på eget arbejde Projektets aktiviteter og metoder: InnovationsCAMP 1 præciserer mål og succeskriterier for processen samt udvikling af job-swop - koncept. Ildfluer uddannes som lokale forandringsagenter. Læringsproces i 3 moduler, hver med faglig workshop for tre emner Samarbejde, Tillid og Retfærdighed, som er parametrene i Social Kapital. Erfaring fra job-swop inddrages i lokal læringsproces, hvor der også anvendes dilemma cases, film og historiefortælling m.m. På InnovationsCAMP 2 diskuteres resultater, model for job-swop, strategi for fastholdelse af erfaringer og kodeks for de 3 begreber udvikles. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Kombination af velafprøvede metoder med det nye begreb Social Kapital forventes at øge samarbejde og trivsel. Sikring af målgruppens deltagelse: Repræsentanter fra deltagerne involveres i at tilrettelægge processen og alle deltager i workshops. Lokale ildfluer sikrer inspiration, involvering og ejerskab. Medarbejdere med anden etnisk baggrund og læsevanskeligheder integreres i processen uanset sproglige/boglige kompetencer. Nytænkning: On the job training og praktisk metodeafprøvning skal give erfaring med at arbejde systematisk med begrebet Social Kapital som tilgang til forbedret psyk.arb.miljø. Forankring efter projektperiodens udløb: Baseret på evaluering og effektmåling udarbejdes strategi og plan for at integrere erfaringer i daglig drift. Projektet støtter op om 2010 temaet: Indflydelse og lægger op til 2011 temaet: trivsel. Projektets organisering: Styregruppe med resultatansvar og planlægningsgruppe bestående af projektledelse og repræsentanter fra interessenterne. Tre netværk: Ildfluer, ledergruppe og samarbejdsudvalg samt ekspertfølgegruppe Evaluering: Mål og succeskriterier specificeres i startfasen af interessenter i Logical Framework Approach. Evaluering baseres på kvalitative og kvantitative undersøgelser og data indsamles løbende. Trivselsmåling fra 2008 og 2011 inkluderes i evaluering. Der gennemføres fokusgruppeinterviews. Kvantitativ måling ved start og slut af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA vil afdække en forventet stigning i Social Kapital Ansatte

10 Det forventede antal ansatte omfattet af projektet: 350 Heraf kvinder (procentandel): 95 Heraf mænd (procentandel): 5 Projektplan

11 Tidsplan Aktivitet 1: Etablering af projektorganisation. Etablere baseline via spørgsskema og fokusgruppeinterview. Overordnet planlægning Aktivitet 2: InnovationsCamp 1. Mål og succeskriterier. Detailplanlægning. Job-swop, koncept og formidling Aktivitet 3: Ildfluer: Rekrutteres i marts og superviseres via 6 læringsmoduler Aktivitet 4: Modul 1 Samarbejde: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring vis job-swop og storry telling Aktivitet 5: Modul 2 Tillid: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops samtlokallæring i grupper Aktivitet 6: Modul 3 Retfærdighed: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring via job-svop og storry telling Aktivitet 7: Evaluering: Indsamling af data via spørgskema og fokusgruppeinterview. Produktion af evalueringsrapport samt dokumentarfilm Aktivitet 8: InnovationsCAMP 2 og formidling: Udarb. strategi/plan for forankring af læring og fremadrettet anvendelse af metoder Formidling af erfaringer til Vestegnskommuner samt FOA og KL

12 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter x x Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere Eventuelle indtægter i projektet Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 2: Strategisk og operationel procesledelse og evaluering. Baseret på et tilbud fra Type2dialog samt IdeTHandling. Chefkons: 2009: 31 timer, 2010: 63 timer, 2011: 31 timer á kr. Projektleder: 2009: 97 timer, 2010: 191 timer, 2011: 97 timer á kr. Adm. Koordinator: 2009: 18 timer, 2010: 37 timer, 2011: 18 timer á 850 kr. Analytiker: 2009:15 timer, 2010: 30 timer, 2011: 15 timer á 900 kr. Evaluator: 2009: 9 timer, 2010: 18 timer, 2011: 9 timer á kr. Note - 3: Anslået udgift til transport mellem Østerbro og Ishøj i 2009 pris 3.075kr., 2010 pris kr., og 2011 pris kr. Note - 4: Skønnet udgift til telefon, kontorartikler og porto.

13 Note - 5: Materialer til lokal læring: 3X20 tematiske læringsredskaber inkl. dilemmaspil, dvd, quiz, plakater, cases. Anslået udgift kr. pr. læringspakke = Note - 6: Note 6: 1 stk. bærbar PC. Note 7: Ingen bemærkninger Note - 7: Omkostninger til ekstern evaluator er medtaget under eksterne konsulenter Note - 8: Note 8: Ingen eksterne omkostninger. Kommunens centrale økonomifunktion vil foretage revision af procesdokumentation og økonomi. Note - 10: Dokumentarfilm og formidlingsproces. Samlet budget forventes at være kr. Trykning af rapporter til intern formidling skønnet udgift Note - 11: NOTE 1 Løn : Projektleder: 10% af årsløn i 1½ år Styregruppe 56 timer af kr.224 ( løntrin L9 + pension) 2856 timer af 190 k. - heraf 2700 timer medfinansieret (Sundhedskartellet løntrin 7 + pension) 5130 timer af 160 kr. (FOA løntrin 23 + pension) Note - 12: Note 9: Medarbejdere: I alt 3x10 workshops for 300 medarbejder á 1.271kr. per deltager pr. pers. (kursusgebyr, undervisningsmaterialer, kursusmappe mv). Medarbejderinvolvering via InnovationsCAMP for 25 af hjemmeplejens interessenter. To CAMP processers, strategi, plan, lokaltilpasning, pris p.p kr. for to CAMP processer. Ildfluer: 20 ildfluer uddannes på tværs af organisationen. Seks moduler, kr. per. deltager. Note - 13: Note 9 fortsat. Lokaler + forplejning dagkurser kr Lokaler + forplejning + overnatning: 1. dag 1000 kr., 2.dag 500 kr. (indenrigs og socialministeriets takster) Bilag Tro og loveerklæring Undertegnede ansøger erklærer, at ovenstående oplysninger og oplysninger i diverse bilag er rigtige. Hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i ansøgningen, eller hvis oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen om tilsagn, er tilbageholdt, kan et tilsagn annulleres og eventuelle udbetalinger kræves tilbagebetalt.: Ja

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

9 GODE RÅD TIL AT FÅ SUCCES MED ET PROJEKT OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ

9 GODE RÅD TIL AT FÅ SUCCES MED ET PROJEKT OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ 9 GODE RÅD TIL AT FÅ SUCCES MED ET PROJEKT OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø Udgiver: SCKK - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere