Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Projektoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger"

Transkript

1 Projekt Projektets navn: Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange (Hovedformål 1) Angiv yderligere formål under hovedformål 1: Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange (Formål 1.a) Har projektet et supplerende hovedformål: Nej Angiv hvilken nedslidningstruet branche eller jobgruppe ansøgningen omfatter: Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne Samarbejdspartnere Skal projektet gennemføres i flere virksomheder og/eller kommuner: Nej Eksterne konsulenter Skal der bruges eksterne konsulenter i projektet: Ja Ekstern konsulent: Type2Dialog Ansøger P-nummer: Vejnavn: Ishøj Storetorv

2 Husnr.: 20 Etage: 6.sal Postnr.: 2635 By: Ishøj Stednavn: Sundhed og Ældre centret Virksomhedsnavn: ISHØJ KOMMUNE RÅDHUSET CVR-nr.: Branchekode: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Virksomhedens ejerforhold: Kommunal Antal ansatte: 250 ansatte eller derover Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Tidligere ansøgning Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Projektansvarlig

3 Titel Uddannelseskonsulent Fornavn Karin Mellemnavn Efternavn Spedtsberg Telefon

4 Juridisk og økonomisk ansvarlig Titel Centerchef Fornavn Per Mellemnavn Efternavn Tostenæs Telefon

5 Oplysninger om lønmodtagerrepræsentanten Denne ansøgning er udarbejdet i enighed med lønmodtagerrepræsentanten: Ja Titel Fællestillidsrepræsentant Fornavn Rita Mellemnavn Efternavn Sandstrøm Telefon

6 Branche-/virksomhedsaftale Foreligger der en brancheaftale: Ja Økonomi Samlet budget for projektet (kr.): Det ansøgte tilskud (kr.): Andre tilskud Gæld Undertegnede ansøger har ikke gæld til det offentlige: Ja Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: Målgruppen er 350 ansatte i Sundhed og Ældre Centret bl.a. på to plejehjem, hjemmepleje og visitation. Ca. 90 % af medarbejdere er SOSU-medarbejdere og mange har anden etnisk baggrund. Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Ishøj Kommune har gennem en årrække arbejdet systematisk på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Der anmeldes derfor i dag meget få arbejdsskader sammenlignet med tidligere. I 2009 er det psykiske arbejdsmiljø i særligt fokus bl.a. ved udarbejdelse af strategi for bedre kommunikation med borgere og kollegaer. Med udgangspunkt heri søges om midler til yderligere intensivering af indsatsen med det psykiske arbejdsmiljø ved at øge Den Sociale Kapital. Projektet skal udvikle SOSU-medarbejdernes mange samarbejdsrelationer, når borgerne skal serviceres. Det gælder især overgange fra egen bolig til plejehjem, fra sygehus til hjemmepleje, fra rehabilitering til egen bolig osv. Arbejdet er i dag struktureret således, at frontmedarbejdere har minimal indflydelse på eget arbejde ved overgange. Det medfører, videnstab, forringet serviceniveau og konflikter og frustration. Forskning viser, at indflydelse på eget arbejde og anerkendelse er vigtigt for trivslen. Derfor ønsker Ishøj Kommune større fokus på at forbedre samarbejdsrelationer, øge indflydelse på eget arbejde og tillid til hinanden. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at øge den Sociale Kapital. Primo 2011 forventes følgende at være opnået: 1) Viden: medarbejderne har viden om dagligdagen i de øvrige enheder og anerkender deres arbejde 2) Ad-færd: medarbejdernes samarbejdsrelationer er forbedret på tværs af organisationen 3) Effekt: øget indflydelse på eget arbejde 4) Effekt: øget Social Kapital.

7 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Det ønskes at undersøge niveauet af Den Sociale Kapital og herfra styrke samarbejdet, øge oplevel-sen af retfærdighed og tillid til hinanden på tværs af organisationens snitflader med konkret udgangs-punkt i overgangsfaser, når borgeren flyttes mellem driftsområder. Projektet bygges op om 8 aktivite-ter over ca. 1½ år. 1. Baseline og opstart: projektorganisation etableres og overordnede linjer tilrettelægges. Der benyttes eksisterende trivselsmåling og gennemføres kvantitative og kvalitative baseline målinger af Social Kapital. 2. InnovationsCAMP 1: Planlægningsgruppe på 25 personer, som repræsenterer alle interessenter, deltager i internat med formålet at interessenterne får indflydelse og ejerskab i processen samt lo-kaltilpasse og tilrettelægge aktiviteterne ud fra dagligdagens oplevede udfordringer. På CAMP en præciseres mål og succeskriterier for den lokale læring, og koncept for job-swop udvikles. 3. Ildfluerne: Et korps af 20 lokale forandringsagenter rekrutteres og sikrer individuel tilpasning til den enkelte gruppe, faciliterer udviklingsprocessen lokalt og giver feed back til styregruppen. De mødes til temadag 6 gange i processen, m.h.p. supervision af kollegaerne. 4. Modul 1 Samarbejde: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet samarbejde. Via gruppearbejde og korte oplæg fra sportens verden om vinderteams inddrages SOSU-medarbejdernes driftsområder med udgangspunkt i problemstillingen over-gangsfaser. Efter workshoppen gennemføres den lokale læring, bla. job-swop for 20 medarbej-dere, som oplever hvad andre er gode til og derefter, fx på et afd.møde, drøfter med kollegerne lokalt, hvordan et vinderteam skabes. 5. Modul 2 Tillid Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet tillid. Via skuespil, oplæg og dialog tages udgangspunkt i tillid til hinanden når borgere skal fra et driftsområde til et andet. Efter workshoppen arbejdes lokalt i grupperne med dialog-redskaber, dilemma cases, film og kollegial historiefortælling. 6. Modul 3 Retfærdighed: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet retfærdighed. Via en kombination af film, eksterne oplæg og medarbejdernes egne oplæg arbejdes med emnet retfærdighed ifm. overgangsfaser. Efter workshoppen gennemføres runde to af job-swop for 20 nye medarbejdere, hvor efterfølgende lokal læring munder ud i anbe-falinger til, hvordan oplevelsen af retfærdighed øges. 7. InnovationsCAMP 2. Internat med 25 interessenter. Platformen er data indsamlet ifm. evaluering og effektmåling (se punkt 10). Formålet er at diskutere læring og resultater af projektet og udvikle en model for job-swop blandt SOSU-medarbejderne. Der udvikles også strategi og plan for fast-holdelse af erfaringer i organisationen samt nye skridt, der kan øge den Sociale Kapital yderligere. Der udvikles kodeks for tillid, samarbejde og retfærdighed. Strategi og plan behandles i Samarbejdsudvalg og ledergruppe. Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Social Kapital: Der tages metodisk udgangspunkt i begrebsapparatet Social Kapital med fokus på kollektivet frem for individet. NFA s hvidbog om Virksomhedens Sociale Kapital er grundlæggende inspiration for projektet. På en arbejdsplads med høj social kapital, har man tillid til hinandens hensigter, beslutninger opleves som retfærdige og konflikter forebygges eller løses konstruktivt. Det er øn-sket for Ishøj Kommune at opnå dette. Der er igennem hele processen fokus på, at Projekt bliver håndgribeligt, meningsfuldt og håndterbart for den enkelte og derfor er kerneydelsen - borgerens overgang fra en driftsenhed til en anden - omdrejningspunktet. Forandringsagenter: Kommunen har stor succes med at anvende forandringsagenter. Modellen er brugt tidligere ifm. faglig kompetenceudvikling og anvendes lige nu ifm. en udviklingsproces vedr. kommunikation. Metoden er derfor velkendt og anerkendt. High PerformanceTeam: I sportens verden har man i årtier anvendt systematiske metoder til at udvikle vinderkultur og High Performance Teams, som kan præstere topresultater. Derfor hentes inspiration og metaforer fra sporten, hvilket bidrager med energi og dynamik. Job-swop: mange medarbejdere kender ikke dagligdagen i de andre enheder, hvilket kan skabe konflikter og misforståelser. Derfor anvendes job-swop og storry telling, som metode for at øge tillid og respekt for hinanden. Praksis læring: Plejesektoren er i drift hele døgnet hele året. Derfor anvendes dialog- og læringsme-toder, som forstyrrer driften mindst muligt. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: En planlægningsgruppe samt InnovationsCAMP en sikrer, at alle involveres i at tilrettelægge proces-sen, så aktiviteterne tager udgangspunkt i de oplevede problemstillinger. Alle medarbejdere deltager på workshops og bliver på den måde introduceret til hvert modul, og de lokale ildfluer sikrer inspirati-on, involvering og ejerskab blandt kollegaerne. Lærings- og dialogprocesserne tager højde for, at en stor del af medarbejdere har anden etnisk oprindelse end dansk og nogle har læ-se/skrivevanskeligheder, så de bliver del af processen uanset sproglige/boglige kompetencer

8 Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Ishøj Kommune har arbejdet systematisk med arbejdsmiljø, især fysisk arbejdsmiljø. Det nye er at involvere organisation i at øge arbejdspladsens Sociale Kapital i en struktureret og praksisorienteret proces med udgangspunkt i servicering af borgerne. Udgangspunktet i borgeren giver mening for den enkelte medarbejder. Der er hermed tale om praktisk metodeafprøvning, som skal give erfaring med at arbejde systematisk med de tre dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejde. Projekt skal bidrage med viden til, hvordan ældresektoren i Danmark kan anvende arbejdspladsens Sociale Kapital, som en konstruktiv tilgang til at forbedre arbejdsmiljø. I plejesektoren er der altid fokus på at forstyrre driften mindst muligt. Derfor er det for Ishøj Kommune nyskabende at afprøve læringsmetoder baseret på on the job training, som forventes at give en signifikant effekt, selv om medarbejderen kun er ude af driften i minimal tid. Det vil bidrage med værdifuld viden både til Ishøj Kommune og de øvrige Vestegnskommuner. Systematiske job-swop er ligeledes nyt for SOSU-medarbejderne, og det forventes, at besøg hos kollegaer vil medvirke til at skabe respekt og tillid til hinanden samt give inspiration til, hvordan samarbejdsprocesser for SOSU-medarbejderne kan udvikles. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Der er allerede fra startfasen fokus på forankring af projektets erfaringer. Baseret på evaluering og effektmåling sikrer InnovationsCAMP 2, at der udarbejdes en strategi og plan for at integrere erfarin-ger i den daglige drift samt at delelementer kan anvendes i nye læringsprocesser. I plejesektoren arbejdes konstant med udvikling af organisationen. I 2009 var temaet Dialog. I 2010 er temaet Indfly-delse, hvor dette projekt er omdrejningspunktet. I 2011 er temaet Trivsel (DIT-projekt), hvor erfaringer fra projektet vil ligge til grund for design af indhold. Hermed forankres læring og resultater i organisati-onen og udviklingsprocessen fortsætter. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Projektet formaliseres i det eksisterende organisatoriske system. Der etableres styregruppe med resultatansvar og en planlægningsgruppe bestående af projektledelsen samt repræsentanter fra interessenterne. Ligeledes anvendes tre netværk i processen nemlig Ildfluerne, ledergruppen og samarbejdsudvalgene. Kommunens erfaring er at denne organisering af større projekter sikrer succesfuld implementering og ejerskab i organisationen. Intern projektleder er Uddannelseskonsulent Karin Spedtsberg. Ekstern projektleder er proceskonsulent Kirsten Gerholt fra Type2dialog. Ishøj Kommune har valgt at samarbejde med virksomheden Type2dialog, som allerede kender organisationen og har spidskompetence inden for kulturprocesser, arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme fra priva-te og offentlige arbejdspladser. Type2diaogs team af specialister tilknyttes projektet, herunder en ekspertfølgegruppe bestående af professor Tage Søndergaard Kristensen (arbejdsmiljø), chefkonsulent og cand. scient. i idræt Anders Dyhr (sport) samt konsulent og cand. mag i psykologi og int. udviklingsstudier Anja Riis Tüchsen (Social Kapital). Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Projektledelsen indsamler før projektet data og udarbejder en baseline, der danner grundlag for udarbejdelse af succeskriterier (se punkt 3) og evalueringsplan baseret på Logical Framework Approach. Evalueringen inkluderer kvantitative og kvalitative teknikker. Viden og Adfærd: før og efter projektet gennemføres fokusgruppeinterviews, som kortlægger kultu-ren blandt medarbejderne, bl.a. viden og holdninger til kollegaer i andre enheder med fokus på over-gangsfaser. Fokusgruppeinterview anvendes inden projektstart bl.a. til at tilrettelægge projektet, og efter projektet til at evaluere selve processen samt at få forslag til forankring af metode og læring. Effekt: Effekten måles på følgende parametre: øget Social Kapital og oplevet indflydelse på eget arbejde. Der gennemføres en kvantitativ måling af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA med 10 spørgsmål. Ifm. baseline defineres succeskriterier vedr. tillid, retfærdighed og samarbejde. En tilsvarende måling til slut skal dokumentere en forventet stigning i Social Kapital. Intern projektleder organiserer kvantitative spørgeskemaundersøgelser(trivselsmåling, soc.kapital). En ekstern antropolog gennemfører fokusgruppeinterview og samler data i en evalueringsrapport som platform for InnovationsCAMP 2, hvor strategien for forankring og fremadrettet brug af læring plan-lægges. Erfaringerne fra projektet spredes via netværk til Vestegnssamarbejdet og internt i kommunen via Personale og Udviklingscenterets deltagelse i styregruppen. En filmproducent deltager i alle pro-jektets faser, og der produceres en dokumentarfilm til formidling af projektets erfaringer. Filmen distri-bueres til Vestegnskommunerne samt til FOA og KL.

9 Resumé Målgruppe: SOSU-medarbejdere i Sundhed og Ældre Centret (plejehjem, hjemmepleje og visitation). Projektets baggrund: Uhensigtsmæssig kommunikation og mindre indflydelse på eget arbejde ved borgeres overgang, fx fra egen bolig til plejehjem/sygehus til hjemmepleje, medfører videnstab, forringet serviceniveau og konflikter. Projektets formål/succeskriterier: Øget Social Kapital herunder forbedrede samarbejdsrelationer på tværs af organisationen, øget tillid til og viden om kollegaer samt øget indflydelse på eget arbejde Projektets aktiviteter og metoder: InnovationsCAMP 1 præciserer mål og succeskriterier for processen samt udvikling af job-swop - koncept. Ildfluer uddannes som lokale forandringsagenter. Læringsproces i 3 moduler, hver med faglig workshop for tre emner Samarbejde, Tillid og Retfærdighed, som er parametrene i Social Kapital. Erfaring fra job-swop inddrages i lokal læringsproces, hvor der også anvendes dilemma cases, film og historiefortælling m.m. På InnovationsCAMP 2 diskuteres resultater, model for job-swop, strategi for fastholdelse af erfaringer og kodeks for de 3 begreber udvikles. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Kombination af velafprøvede metoder med det nye begreb Social Kapital forventes at øge samarbejde og trivsel. Sikring af målgruppens deltagelse: Repræsentanter fra deltagerne involveres i at tilrettelægge processen og alle deltager i workshops. Lokale ildfluer sikrer inspiration, involvering og ejerskab. Medarbejdere med anden etnisk baggrund og læsevanskeligheder integreres i processen uanset sproglige/boglige kompetencer. Nytænkning: On the job training og praktisk metodeafprøvning skal give erfaring med at arbejde systematisk med begrebet Social Kapital som tilgang til forbedret psyk.arb.miljø. Forankring efter projektperiodens udløb: Baseret på evaluering og effektmåling udarbejdes strategi og plan for at integrere erfaringer i daglig drift. Projektet støtter op om 2010 temaet: Indflydelse og lægger op til 2011 temaet: trivsel. Projektets organisering: Styregruppe med resultatansvar og planlægningsgruppe bestående af projektledelse og repræsentanter fra interessenterne. Tre netværk: Ildfluer, ledergruppe og samarbejdsudvalg samt ekspertfølgegruppe Evaluering: Mål og succeskriterier specificeres i startfasen af interessenter i Logical Framework Approach. Evaluering baseres på kvalitative og kvantitative undersøgelser og data indsamles løbende. Trivselsmåling fra 2008 og 2011 inkluderes i evaluering. Der gennemføres fokusgruppeinterviews. Kvantitativ måling ved start og slut af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA vil afdække en forventet stigning i Social Kapital Ansatte

10 Det forventede antal ansatte omfattet af projektet: 350 Heraf kvinder (procentandel): 95 Heraf mænd (procentandel): 5 Projektplan

11 Tidsplan Aktivitet 1: Etablering af projektorganisation. Etablere baseline via spørgsskema og fokusgruppeinterview. Overordnet planlægning Aktivitet 2: InnovationsCamp 1. Mål og succeskriterier. Detailplanlægning. Job-swop, koncept og formidling Aktivitet 3: Ildfluer: Rekrutteres i marts og superviseres via 6 læringsmoduler Aktivitet 4: Modul 1 Samarbejde: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring vis job-swop og storry telling Aktivitet 5: Modul 2 Tillid: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops samtlokallæring i grupper Aktivitet 6: Modul 3 Retfærdighed: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring via job-svop og storry telling Aktivitet 7: Evaluering: Indsamling af data via spørgskema og fokusgruppeinterview. Produktion af evalueringsrapport samt dokumentarfilm Aktivitet 8: InnovationsCAMP 2 og formidling: Udarb. strategi/plan for forankring af læring og fremadrettet anvendelse af metoder Formidling af erfaringer til Vestegnskommuner samt FOA og KL

12 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter x x Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere Eventuelle indtægter i projektet Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 2: Strategisk og operationel procesledelse og evaluering. Baseret på et tilbud fra Type2dialog samt IdeTHandling. Chefkons: 2009: 31 timer, 2010: 63 timer, 2011: 31 timer á kr. Projektleder: 2009: 97 timer, 2010: 191 timer, 2011: 97 timer á kr. Adm. Koordinator: 2009: 18 timer, 2010: 37 timer, 2011: 18 timer á 850 kr. Analytiker: 2009:15 timer, 2010: 30 timer, 2011: 15 timer á 900 kr. Evaluator: 2009: 9 timer, 2010: 18 timer, 2011: 9 timer á kr. Note - 3: Anslået udgift til transport mellem Østerbro og Ishøj i 2009 pris 3.075kr., 2010 pris kr., og 2011 pris kr. Note - 4: Skønnet udgift til telefon, kontorartikler og porto.

13 Note - 5: Materialer til lokal læring: 3X20 tematiske læringsredskaber inkl. dilemmaspil, dvd, quiz, plakater, cases. Anslået udgift kr. pr. læringspakke = Note - 6: Note 6: 1 stk. bærbar PC. Note 7: Ingen bemærkninger Note - 7: Omkostninger til ekstern evaluator er medtaget under eksterne konsulenter Note - 8: Note 8: Ingen eksterne omkostninger. Kommunens centrale økonomifunktion vil foretage revision af procesdokumentation og økonomi. Note - 10: Dokumentarfilm og formidlingsproces. Samlet budget forventes at være kr. Trykning af rapporter til intern formidling skønnet udgift Note - 11: NOTE 1 Løn : Projektleder: 10% af årsløn i 1½ år Styregruppe 56 timer af kr.224 ( løntrin L9 + pension) 2856 timer af 190 k. - heraf 2700 timer medfinansieret (Sundhedskartellet løntrin 7 + pension) 5130 timer af 160 kr. (FOA løntrin 23 + pension) Note - 12: Note 9: Medarbejdere: I alt 3x10 workshops for 300 medarbejder á 1.271kr. per deltager pr. pers. (kursusgebyr, undervisningsmaterialer, kursusmappe mv). Medarbejderinvolvering via InnovationsCAMP for 25 af hjemmeplejens interessenter. To CAMP processers, strategi, plan, lokaltilpasning, pris p.p kr. for to CAMP processer. Ildfluer: 20 ildfluer uddannes på tværs af organisationen. Seks moduler, kr. per. deltager. Note - 13: Note 9 fortsat. Lokaler + forplejning dagkurser kr Lokaler + forplejning + overnatning: 1. dag 1000 kr., 2.dag 500 kr. (indenrigs og socialministeriets takster) Bilag Tro og loveerklæring Undertegnede ansøger erklærer, at ovenstående oplysninger og oplysninger i diverse bilag er rigtige. Hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i ansøgningen, eller hvis oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen om tilsagn, er tilbageholdt, kan et tilsagn annulleres og eventuelle udbetalinger kræves tilbagebetalt.: Ja

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere