Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Projektoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger"

Transkript

1 Projekt Projektets navn: Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange (Hovedformål 1) Angiv yderligere formål under hovedformål 1: Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange (Formål 1.a) Har projektet et supplerende hovedformål: Nej Angiv hvilken nedslidningstruet branche eller jobgruppe ansøgningen omfatter: Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne Samarbejdspartnere Skal projektet gennemføres i flere virksomheder og/eller kommuner: Nej Eksterne konsulenter Skal der bruges eksterne konsulenter i projektet: Ja Ekstern konsulent: Type2Dialog Ansøger P-nummer: Vejnavn: Ishøj Storetorv

2 Husnr.: 20 Etage: 6.sal Postnr.: 2635 By: Ishøj Stednavn: Sundhed og Ældre centret Virksomhedsnavn: ISHØJ KOMMUNE RÅDHUSET CVR-nr.: Branchekode: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Virksomhedens ejerforhold: Kommunal Antal ansatte: 250 ansatte eller derover Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Tidligere ansøgning Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Projektansvarlig

3 Titel Uddannelseskonsulent Fornavn Karin Mellemnavn Efternavn Spedtsberg Telefon

4 Juridisk og økonomisk ansvarlig Titel Centerchef Fornavn Per Mellemnavn Efternavn Tostenæs Telefon

5 Oplysninger om lønmodtagerrepræsentanten Denne ansøgning er udarbejdet i enighed med lønmodtagerrepræsentanten: Ja Titel Fællestillidsrepræsentant Fornavn Rita Mellemnavn Efternavn Sandstrøm Telefon

6 Branche-/virksomhedsaftale Foreligger der en brancheaftale: Ja Økonomi Samlet budget for projektet (kr.): Det ansøgte tilskud (kr.): Andre tilskud Gæld Undertegnede ansøger har ikke gæld til det offentlige: Ja Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: Målgruppen er 350 ansatte i Sundhed og Ældre Centret bl.a. på to plejehjem, hjemmepleje og visitation. Ca. 90 % af medarbejdere er SOSU-medarbejdere og mange har anden etnisk baggrund. Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Ishøj Kommune har gennem en årrække arbejdet systematisk på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Der anmeldes derfor i dag meget få arbejdsskader sammenlignet med tidligere. I 2009 er det psykiske arbejdsmiljø i særligt fokus bl.a. ved udarbejdelse af strategi for bedre kommunikation med borgere og kollegaer. Med udgangspunkt heri søges om midler til yderligere intensivering af indsatsen med det psykiske arbejdsmiljø ved at øge Den Sociale Kapital. Projektet skal udvikle SOSU-medarbejdernes mange samarbejdsrelationer, når borgerne skal serviceres. Det gælder især overgange fra egen bolig til plejehjem, fra sygehus til hjemmepleje, fra rehabilitering til egen bolig osv. Arbejdet er i dag struktureret således, at frontmedarbejdere har minimal indflydelse på eget arbejde ved overgange. Det medfører, videnstab, forringet serviceniveau og konflikter og frustration. Forskning viser, at indflydelse på eget arbejde og anerkendelse er vigtigt for trivslen. Derfor ønsker Ishøj Kommune større fokus på at forbedre samarbejdsrelationer, øge indflydelse på eget arbejde og tillid til hinanden. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at øge den Sociale Kapital. Primo 2011 forventes følgende at være opnået: 1) Viden: medarbejderne har viden om dagligdagen i de øvrige enheder og anerkender deres arbejde 2) Ad-færd: medarbejdernes samarbejdsrelationer er forbedret på tværs af organisationen 3) Effekt: øget indflydelse på eget arbejde 4) Effekt: øget Social Kapital.

7 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Det ønskes at undersøge niveauet af Den Sociale Kapital og herfra styrke samarbejdet, øge oplevel-sen af retfærdighed og tillid til hinanden på tværs af organisationens snitflader med konkret udgangs-punkt i overgangsfaser, når borgeren flyttes mellem driftsområder. Projektet bygges op om 8 aktivite-ter over ca. 1½ år. 1. Baseline og opstart: projektorganisation etableres og overordnede linjer tilrettelægges. Der benyttes eksisterende trivselsmåling og gennemføres kvantitative og kvalitative baseline målinger af Social Kapital. 2. InnovationsCAMP 1: Planlægningsgruppe på 25 personer, som repræsenterer alle interessenter, deltager i internat med formålet at interessenterne får indflydelse og ejerskab i processen samt lo-kaltilpasse og tilrettelægge aktiviteterne ud fra dagligdagens oplevede udfordringer. På CAMP en præciseres mål og succeskriterier for den lokale læring, og koncept for job-swop udvikles. 3. Ildfluerne: Et korps af 20 lokale forandringsagenter rekrutteres og sikrer individuel tilpasning til den enkelte gruppe, faciliterer udviklingsprocessen lokalt og giver feed back til styregruppen. De mødes til temadag 6 gange i processen, m.h.p. supervision af kollegaerne. 4. Modul 1 Samarbejde: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet samarbejde. Via gruppearbejde og korte oplæg fra sportens verden om vinderteams inddrages SOSU-medarbejdernes driftsområder med udgangspunkt i problemstillingen over-gangsfaser. Efter workshoppen gennemføres den lokale læring, bla. job-swop for 20 medarbej-dere, som oplever hvad andre er gode til og derefter, fx på et afd.møde, drøfter med kollegerne lokalt, hvordan et vinderteam skabes. 5. Modul 2 Tillid Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet tillid. Via skuespil, oplæg og dialog tages udgangspunkt i tillid til hinanden når borgere skal fra et driftsområde til et andet. Efter workshoppen arbejdes lokalt i grupperne med dialog-redskaber, dilemma cases, film og kollegial historiefortælling. 6. Modul 3 Retfærdighed: Læringsproces over 3 måneder, indledes med en faglig workshop for alle med emnet retfærdighed. Via en kombination af film, eksterne oplæg og medarbejdernes egne oplæg arbejdes med emnet retfærdighed ifm. overgangsfaser. Efter workshoppen gennemføres runde to af job-swop for 20 nye medarbejdere, hvor efterfølgende lokal læring munder ud i anbe-falinger til, hvordan oplevelsen af retfærdighed øges. 7. InnovationsCAMP 2. Internat med 25 interessenter. Platformen er data indsamlet ifm. evaluering og effektmåling (se punkt 10). Formålet er at diskutere læring og resultater af projektet og udvikle en model for job-swop blandt SOSU-medarbejderne. Der udvikles også strategi og plan for fast-holdelse af erfaringer i organisationen samt nye skridt, der kan øge den Sociale Kapital yderligere. Der udvikles kodeks for tillid, samarbejde og retfærdighed. Strategi og plan behandles i Samarbejdsudvalg og ledergruppe. Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Social Kapital: Der tages metodisk udgangspunkt i begrebsapparatet Social Kapital med fokus på kollektivet frem for individet. NFA s hvidbog om Virksomhedens Sociale Kapital er grundlæggende inspiration for projektet. På en arbejdsplads med høj social kapital, har man tillid til hinandens hensigter, beslutninger opleves som retfærdige og konflikter forebygges eller løses konstruktivt. Det er øn-sket for Ishøj Kommune at opnå dette. Der er igennem hele processen fokus på, at Projekt bliver håndgribeligt, meningsfuldt og håndterbart for den enkelte og derfor er kerneydelsen - borgerens overgang fra en driftsenhed til en anden - omdrejningspunktet. Forandringsagenter: Kommunen har stor succes med at anvende forandringsagenter. Modellen er brugt tidligere ifm. faglig kompetenceudvikling og anvendes lige nu ifm. en udviklingsproces vedr. kommunikation. Metoden er derfor velkendt og anerkendt. High PerformanceTeam: I sportens verden har man i årtier anvendt systematiske metoder til at udvikle vinderkultur og High Performance Teams, som kan præstere topresultater. Derfor hentes inspiration og metaforer fra sporten, hvilket bidrager med energi og dynamik. Job-swop: mange medarbejdere kender ikke dagligdagen i de andre enheder, hvilket kan skabe konflikter og misforståelser. Derfor anvendes job-swop og storry telling, som metode for at øge tillid og respekt for hinanden. Praksis læring: Plejesektoren er i drift hele døgnet hele året. Derfor anvendes dialog- og læringsme-toder, som forstyrrer driften mindst muligt. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: En planlægningsgruppe samt InnovationsCAMP en sikrer, at alle involveres i at tilrettelægge proces-sen, så aktiviteterne tager udgangspunkt i de oplevede problemstillinger. Alle medarbejdere deltager på workshops og bliver på den måde introduceret til hvert modul, og de lokale ildfluer sikrer inspirati-on, involvering og ejerskab blandt kollegaerne. Lærings- og dialogprocesserne tager højde for, at en stor del af medarbejdere har anden etnisk oprindelse end dansk og nogle har læ-se/skrivevanskeligheder, så de bliver del af processen uanset sproglige/boglige kompetencer

8 Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Ishøj Kommune har arbejdet systematisk med arbejdsmiljø, især fysisk arbejdsmiljø. Det nye er at involvere organisation i at øge arbejdspladsens Sociale Kapital i en struktureret og praksisorienteret proces med udgangspunkt i servicering af borgerne. Udgangspunktet i borgeren giver mening for den enkelte medarbejder. Der er hermed tale om praktisk metodeafprøvning, som skal give erfaring med at arbejde systematisk med de tre dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejde. Projekt skal bidrage med viden til, hvordan ældresektoren i Danmark kan anvende arbejdspladsens Sociale Kapital, som en konstruktiv tilgang til at forbedre arbejdsmiljø. I plejesektoren er der altid fokus på at forstyrre driften mindst muligt. Derfor er det for Ishøj Kommune nyskabende at afprøve læringsmetoder baseret på on the job training, som forventes at give en signifikant effekt, selv om medarbejderen kun er ude af driften i minimal tid. Det vil bidrage med værdifuld viden både til Ishøj Kommune og de øvrige Vestegnskommuner. Systematiske job-swop er ligeledes nyt for SOSU-medarbejderne, og det forventes, at besøg hos kollegaer vil medvirke til at skabe respekt og tillid til hinanden samt give inspiration til, hvordan samarbejdsprocesser for SOSU-medarbejderne kan udvikles. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Der er allerede fra startfasen fokus på forankring af projektets erfaringer. Baseret på evaluering og effektmåling sikrer InnovationsCAMP 2, at der udarbejdes en strategi og plan for at integrere erfarin-ger i den daglige drift samt at delelementer kan anvendes i nye læringsprocesser. I plejesektoren arbejdes konstant med udvikling af organisationen. I 2009 var temaet Dialog. I 2010 er temaet Indfly-delse, hvor dette projekt er omdrejningspunktet. I 2011 er temaet Trivsel (DIT-projekt), hvor erfaringer fra projektet vil ligge til grund for design af indhold. Hermed forankres læring og resultater i organisati-onen og udviklingsprocessen fortsætter. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Projektet formaliseres i det eksisterende organisatoriske system. Der etableres styregruppe med resultatansvar og en planlægningsgruppe bestående af projektledelsen samt repræsentanter fra interessenterne. Ligeledes anvendes tre netværk i processen nemlig Ildfluerne, ledergruppen og samarbejdsudvalgene. Kommunens erfaring er at denne organisering af større projekter sikrer succesfuld implementering og ejerskab i organisationen. Intern projektleder er Uddannelseskonsulent Karin Spedtsberg. Ekstern projektleder er proceskonsulent Kirsten Gerholt fra Type2dialog. Ishøj Kommune har valgt at samarbejde med virksomheden Type2dialog, som allerede kender organisationen og har spidskompetence inden for kulturprocesser, arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme fra priva-te og offentlige arbejdspladser. Type2diaogs team af specialister tilknyttes projektet, herunder en ekspertfølgegruppe bestående af professor Tage Søndergaard Kristensen (arbejdsmiljø), chefkonsulent og cand. scient. i idræt Anders Dyhr (sport) samt konsulent og cand. mag i psykologi og int. udviklingsstudier Anja Riis Tüchsen (Social Kapital). Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Projektledelsen indsamler før projektet data og udarbejder en baseline, der danner grundlag for udarbejdelse af succeskriterier (se punkt 3) og evalueringsplan baseret på Logical Framework Approach. Evalueringen inkluderer kvantitative og kvalitative teknikker. Viden og Adfærd: før og efter projektet gennemføres fokusgruppeinterviews, som kortlægger kultu-ren blandt medarbejderne, bl.a. viden og holdninger til kollegaer i andre enheder med fokus på over-gangsfaser. Fokusgruppeinterview anvendes inden projektstart bl.a. til at tilrettelægge projektet, og efter projektet til at evaluere selve processen samt at få forslag til forankring af metode og læring. Effekt: Effekten måles på følgende parametre: øget Social Kapital og oplevet indflydelse på eget arbejde. Der gennemføres en kvantitativ måling af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA med 10 spørgsmål. Ifm. baseline defineres succeskriterier vedr. tillid, retfærdighed og samarbejde. En tilsvarende måling til slut skal dokumentere en forventet stigning i Social Kapital. Intern projektleder organiserer kvantitative spørgeskemaundersøgelser(trivselsmåling, soc.kapital). En ekstern antropolog gennemfører fokusgruppeinterview og samler data i en evalueringsrapport som platform for InnovationsCAMP 2, hvor strategien for forankring og fremadrettet brug af læring plan-lægges. Erfaringerne fra projektet spredes via netværk til Vestegnssamarbejdet og internt i kommunen via Personale og Udviklingscenterets deltagelse i styregruppen. En filmproducent deltager i alle pro-jektets faser, og der produceres en dokumentarfilm til formidling af projektets erfaringer. Filmen distri-bueres til Vestegnskommunerne samt til FOA og KL.

9 Resumé Målgruppe: SOSU-medarbejdere i Sundhed og Ældre Centret (plejehjem, hjemmepleje og visitation). Projektets baggrund: Uhensigtsmæssig kommunikation og mindre indflydelse på eget arbejde ved borgeres overgang, fx fra egen bolig til plejehjem/sygehus til hjemmepleje, medfører videnstab, forringet serviceniveau og konflikter. Projektets formål/succeskriterier: Øget Social Kapital herunder forbedrede samarbejdsrelationer på tværs af organisationen, øget tillid til og viden om kollegaer samt øget indflydelse på eget arbejde Projektets aktiviteter og metoder: InnovationsCAMP 1 præciserer mål og succeskriterier for processen samt udvikling af job-swop - koncept. Ildfluer uddannes som lokale forandringsagenter. Læringsproces i 3 moduler, hver med faglig workshop for tre emner Samarbejde, Tillid og Retfærdighed, som er parametrene i Social Kapital. Erfaring fra job-swop inddrages i lokal læringsproces, hvor der også anvendes dilemma cases, film og historiefortælling m.m. På InnovationsCAMP 2 diskuteres resultater, model for job-swop, strategi for fastholdelse af erfaringer og kodeks for de 3 begreber udvikles. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Kombination af velafprøvede metoder med det nye begreb Social Kapital forventes at øge samarbejde og trivsel. Sikring af målgruppens deltagelse: Repræsentanter fra deltagerne involveres i at tilrettelægge processen og alle deltager i workshops. Lokale ildfluer sikrer inspiration, involvering og ejerskab. Medarbejdere med anden etnisk baggrund og læsevanskeligheder integreres i processen uanset sproglige/boglige kompetencer. Nytænkning: On the job training og praktisk metodeafprøvning skal give erfaring med at arbejde systematisk med begrebet Social Kapital som tilgang til forbedret psyk.arb.miljø. Forankring efter projektperiodens udløb: Baseret på evaluering og effektmåling udarbejdes strategi og plan for at integrere erfaringer i daglig drift. Projektet støtter op om 2010 temaet: Indflydelse og lægger op til 2011 temaet: trivsel. Projektets organisering: Styregruppe med resultatansvar og planlægningsgruppe bestående af projektledelse og repræsentanter fra interessenterne. Tre netværk: Ildfluer, ledergruppe og samarbejdsudvalg samt ekspertfølgegruppe Evaluering: Mål og succeskriterier specificeres i startfasen af interessenter i Logical Framework Approach. Evaluering baseres på kvalitative og kvantitative undersøgelser og data indsamles løbende. Trivselsmåling fra 2008 og 2011 inkluderes i evaluering. Der gennemføres fokusgruppeinterviews. Kvantitativ måling ved start og slut af Social Kapital baseret på spørgeramme fra NFA vil afdække en forventet stigning i Social Kapital Ansatte

10 Det forventede antal ansatte omfattet af projektet: 350 Heraf kvinder (procentandel): 95 Heraf mænd (procentandel): 5 Projektplan

11 Tidsplan Aktivitet 1: Etablering af projektorganisation. Etablere baseline via spørgsskema og fokusgruppeinterview. Overordnet planlægning Aktivitet 2: InnovationsCamp 1. Mål og succeskriterier. Detailplanlægning. Job-swop, koncept og formidling Aktivitet 3: Ildfluer: Rekrutteres i marts og superviseres via 6 læringsmoduler Aktivitet 4: Modul 1 Samarbejde: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring vis job-swop og storry telling Aktivitet 5: Modul 2 Tillid: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops samtlokallæring i grupper Aktivitet 6: Modul 3 Retfærdighed: Fælles vidensplatform etableres via faglige workshops og læring via job-svop og storry telling Aktivitet 7: Evaluering: Indsamling af data via spørgskema og fokusgruppeinterview. Produktion af evalueringsrapport samt dokumentarfilm Aktivitet 8: InnovationsCAMP 2 og formidling: Udarb. strategi/plan for forankring af læring og fremadrettet anvendelse af metoder Formidling af erfaringer til Vestegnskommuner samt FOA og KL

12 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter x x Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere Eventuelle indtægter i projektet Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 2: Strategisk og operationel procesledelse og evaluering. Baseret på et tilbud fra Type2dialog samt IdeTHandling. Chefkons: 2009: 31 timer, 2010: 63 timer, 2011: 31 timer á kr. Projektleder: 2009: 97 timer, 2010: 191 timer, 2011: 97 timer á kr. Adm. Koordinator: 2009: 18 timer, 2010: 37 timer, 2011: 18 timer á 850 kr. Analytiker: 2009:15 timer, 2010: 30 timer, 2011: 15 timer á 900 kr. Evaluator: 2009: 9 timer, 2010: 18 timer, 2011: 9 timer á kr. Note - 3: Anslået udgift til transport mellem Østerbro og Ishøj i 2009 pris 3.075kr., 2010 pris kr., og 2011 pris kr. Note - 4: Skønnet udgift til telefon, kontorartikler og porto.

13 Note - 5: Materialer til lokal læring: 3X20 tematiske læringsredskaber inkl. dilemmaspil, dvd, quiz, plakater, cases. Anslået udgift kr. pr. læringspakke = Note - 6: Note 6: 1 stk. bærbar PC. Note 7: Ingen bemærkninger Note - 7: Omkostninger til ekstern evaluator er medtaget under eksterne konsulenter Note - 8: Note 8: Ingen eksterne omkostninger. Kommunens centrale økonomifunktion vil foretage revision af procesdokumentation og økonomi. Note - 10: Dokumentarfilm og formidlingsproces. Samlet budget forventes at være kr. Trykning af rapporter til intern formidling skønnet udgift Note - 11: NOTE 1 Løn : Projektleder: 10% af årsløn i 1½ år Styregruppe 56 timer af kr.224 ( løntrin L9 + pension) 2856 timer af 190 k. - heraf 2700 timer medfinansieret (Sundhedskartellet løntrin 7 + pension) 5130 timer af 160 kr. (FOA løntrin 23 + pension) Note - 12: Note 9: Medarbejdere: I alt 3x10 workshops for 300 medarbejder á 1.271kr. per deltager pr. pers. (kursusgebyr, undervisningsmaterialer, kursusmappe mv). Medarbejderinvolvering via InnovationsCAMP for 25 af hjemmeplejens interessenter. To CAMP processers, strategi, plan, lokaltilpasning, pris p.p kr. for to CAMP processer. Ildfluer: 20 ildfluer uddannes på tværs af organisationen. Seks moduler, kr. per. deltager. Note - 13: Note 9 fortsat. Lokaler + forplejning dagkurser kr Lokaler + forplejning + overnatning: 1. dag 1000 kr., 2.dag 500 kr. (indenrigs og socialministeriets takster) Bilag Tro og loveerklæring Undertegnede ansøger erklærer, at ovenstående oplysninger og oplysninger i diverse bilag er rigtige. Hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i ansøgningen, eller hvis oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen om tilsagn, er tilbageholdt, kan et tilsagn annulleres og eventuelle udbetalinger kræves tilbagebetalt.: Ja

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projekt. Sundhedsindsats på tværs 2010-01-01 2011-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Sundhedsindsats på tværs 2010-01-01 2011-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Sundhedsindsats på tværs Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2011-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) Projektets navn Bli' sund, mand! Sundere mænd i norddjurs kommune Starttidspunkt

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Fra projekter og indsats til kultur Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Projektoplysninger. Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2)

Projektoplysninger. Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Har projektet et supplerende hovedformål: Ja Supplerende hovedformål : Projekter, der

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Seniorpakker Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Undertegnede ansøger erklærer, at de indtastede oplysninger, der indtastes i dette skema, er rigtige. Undertegnede ansøger erklærer, at de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning Projektbeskrivelse Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning 1) Målgruppe Mågruppen er primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Da projektets hovedformål

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby Aftenskolens foreningsnummer: 66020 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: IT certifikat for undervisere i bevægelsesfag og kreative fag

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere