Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik DM s sektorer og sektioner Overenskomster og forhandlinger DM på arbejdspladsen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen..."

Transkript

1 DM s årsberetning 2014

2 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket samarbejde med andre faglige organisationer... 6 Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter... 7 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser... 7 DM s ligestillingsindsats... 7 Ytringsfrihed og arbejdsmiljø... 8 Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet... 8 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Privat DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Formidling DM Studerende DM HTDA DM Freelancere og Selvstændige DM Leder DM Pensionist Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Forberedelse af OK Grønland DM på arbejdspladsen Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne Arbejdspladsindsatsen Rådgivning Rådgivning og sagsbehandling om løn og ansættelsesvilkår Karriererådgivning Møder for medlemmer Fyraftensmøder og workshops Online netværk Møder på arbejdspladserne Joblab... 23

3 Streaming af møder DM Efteruddannelse Fagligt forum Medlemstilbud om faciliterede netværk Specialer2Go Konference til sprogmagistre Kommunikation, presse og Magisterbladet DM s presseindsats Magisterbladet SEMESTER Magisterbladet.dk Nyhedsbrev fra magisterbladet.dk DM på sociale medier Nyt fra DM dm.dk Organisering og fastholdelse Udvikling af hvervesamarbejdet med MA Rundringningskampagne til medlemmer Candportalen.dk Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave Hverveindsats på ungdomsuddannelser Indsats for dimittender: Dimittendprojektet Administrativt Kvalitetssikring af medlemsdata Administrativt samarbejde med DM s lejere i Akademikerhuset... 37

4 Indledning Årsberetningen dækker perioden fra september 2013 til september 2014 og rummer resultater og aktiviteter i denne periode. Årsberetningen redegør for status på de aktiviteter, som er beskrevet I DM s arbejdsprogram 2014 med det forbehold, at arbejdsprogram og årsberetning ikke dækker nøjagtig samme periode. DM s vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 4

5 Politik I perioden har DM haft fokus på følgende temaer: Faglighed og medindflydelse Der har i maj været en konference om medbestemmelse og medinddragelse efter revisionen af universitetsloven i Konferencen blev afholdt af Akademikerne, Styrelsen for videregående Uddannelser, De Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. DM s tillidsfolk var godt repræsenteret på konferencen, og bragte hverdagen på universiteterne ind på konferencen. Forud for konferencen var de involverede parter blev spurgt om deres oplevelser med medbestemmelse og medinddragelse, og undersøgelsens resultat blev præsenteret på konferencen. Både spørgeskemaet og konferencen afslørede, at medarbejderne ikke føler en tilstrækkelig meningsfuld inddragelse og medbestemmelse i forhold, der vedrører deres faglighed. Og det går den forkerte vej. DM støtter derfor Akademikernes seks konkrete anbefalinger, især at myndighed og kyndighed skal kobles tættere sammen, og at de akademiske råd skal have en central rolle i den faglige ledelse. Disse anbefalinger vil være DM s rettesnor i det videre arbejde med at sikre medarbejdernes øgede medinddragelse og medbestemmelse. De tre parter på det offentlige arbejdsmarked: Regering, kommuner regioner og lønmodtagerorganisationer har med aftalen om en tillidsreform forpligtet hinanden på 7 principper og en række initiativer. Arbejdet med tillidsreformen blev skudt i gang med en landsdækkende turné, hvor DM s formand Ingrid Stage deltog sammen med andre lønmodtagerrepræsentanter, arbejdsgiverrepræsentanter og økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager. DM s arbejde med tillidsreformen er især rettet mod DM s repræsentanter på arbejdspladserne, der konkret arbejder med tillidsdagsordenen. Dette sker med støtte fra Sekretariatet og med en bred vifte af informationer til repræsentanterne. Dannelse i uddannelse Diskussionen om kvalitet i uddannelserne blev i foråret centreret omkring anbefalinger fra regeringens uafhængige Kvalitetsudvalg, der i sin første rapport foreslog ret markante strukturændringer på universitetsuddannelserne. DM har intensiveret sit arbejde med uddannelseskvalitet, og har haft flere debatmøder både i København og i Aarhus, møde med uddannelses og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og møde med Folketingets ordfører, hvor DM præsenterede sine synspunkter. Ligeledes har DM gjort sin holdning gældende både i den offentlige debat og på diverse konferencer som Sophia konferencen med en betoning af, at uddannelse har et bredere sigte end at gøre sig relevant for arbejdsmarkedet. Endelig indgav DM et bidrag til Kvalitetsudvalgets første rapport, der fokuserede på selve uddannelsessystemet. I løbet af efteråret kommer Kvalitetsudvalgets anden rapport, der vil komme med anbefalinger om selve uddannelseskvaliteten, og DM har allerede sendt et bidrag til Kvalitetsudvalget, hvor 5

6 hovedbudskabet er, at kvalitet sker i et samspil mellem underviser og studerende i en undervisningssituation. Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed DM oplever et stigende antal tidsbegrænsede ansættelser og forholder sig kritisk hertil. Ofte er der tale om, at tidsbegrænsede ansættelser erstatter faste ansættelser og dermed forringer ansættelsestrygheden samt en faglig og karrieremæssige udvikling. Derfor er arbejdet for at begrænse brugen af tidsbegrænsede ansættelser og for at forbedre vilkårene for dem, der er i tidsbegrænsede stillinger, en løbende indsats. Indsatsen afspejles blandt andet i behandlingen af en lang række medlemssager, en advokatsag i samarbejde med Akademikerne og i arbejdet med stillingsstruktur på universitetsområdet i forbindelse med OK 13. DM er desuden i gang med at afsøge mulighederne for at udvikle en egentlig forskningsindsats på området, som blandt andet skal forholde sig til en vifte af konsekvenser ved den øgede brug af tidsbegrænsede ansættelser og desuden skal belyse forventede kønsforskelle. Styrket samarbejde med andre faglige organisationer Det er en strategisk beslutning, at DM kontinuerligt styrker sit samarbejde med andre faglige organisationer om aktuelle politiske sager, samt at DM s indsats for at påvirke Akademikernes politikudvikling inden for arbejdsmarkeds, erhvervs, uddannelses og forskningsområdet skal øges. Højt på den politiske agenda har i perioden været Carsten Koch udvalgets udspil til en ny beskæftigelsesreform, regeringens beskæftigelsesreform samt nedsættelse af dagpengekommissionen. DM har markeret sig i dagspressen, på de sociale medier samt ved en lang række møder med ordførere for at sikre, at DM s medlemmers vilkår bliver belyst, og DM s politiske forslag hørt. DM har øget sin indsats for at sikre, at DM s holdninger og løsningsforslag blev afspejlet i Akademikernes udmeldinger i relation til blandt andet finanslov, Carsten Koch udvalg, beskæftigelsesreform, dagpengekommission, bidrag til udvikling af Akademikernes nye erhvervspolitik, kvalitetsreform, arbejdsmiljø, SU med mere. Oplevelsen i både de politiske fora og i Sekretariatets samarbejde med Akademikerne er, at DM s indflydelse løbende øges. Andre eksempler på samarbejde med andre faglige organisationer er Folkemødet Her samarbejdede DM med GL om et arrangement om Uddannelse og produktivitet, med Akademikerne om live match mellem ledige og små og mellemstore virksomheder, ligesom Ingrid Stage blev inviteret til at repræsentere DM ved en lang række arrangementer hos blandt andet faglige organisationer. Desuden har DM sammen med Forbundet af Arkitekter og Designere arrangeret en velbesøgt beskæftigelsespolitisk konference i marts måned, hvor DM blandt satte spot på sin APV for ledige, og bragte debat med politikere og eksperter om DM s politiske løsningsforslag. 6

7 DM er derudover i gang med at bidrage til at revitalisere Velfærdssamarbejdet. Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter Uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres på arbejdsmiljøet i disse år, og det har afstedkommet en række initiativer. I perioden har DM bidraget aktivt i forberedelsen af en konference om det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne, som fandt sted i marts Arbejdsmiljøkonferencen var aftalt ved OK 13 mellem Moderniseringsstyrelsen, Uddannelsesministeriet og Akademikerne. Konferencen blev arrangeret af Akademikerne og Uddannelsesministeriet. DM var tæt involveret og deltog på konferencen. Konferencen udmærkede sig ved, at den samlede universiteternes ledelser, tillidsrepræsentanter, HR ansatte, faglige organisationer og eksperter til at ideudvikle på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på universiteterne. Som opfølgning på konferencen har DM været tæt involveret i at udarbejde en pjece i regi af Akademikerne og Uddannelsesministeriet om psykisk arbejdsmiljø på universiteterne. Pjecen skal indgå i forberedelserne til OK 15 om arbejdsmiljø på universiteterne, ligesom den skal bruges i samarbejdsudvalgene. DM vil understøtte, at pjecen bliver brugt lokalt. Desuden har DM deltaget i og bidraget til en stor europæisk undersøgelse i Education International regi om et supportive environment for forskere og undervisere. Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser DM indledte i efteråret 2013 en særlig satsning på ph.d. området. Denne har i 2014 resulteret i en række aktiviteter målrettet ph.d.erne. Fx er der gennemført et større antal interviews med allerede igangværende ph.d. studerende. Disse skal hjælpe med at målrette og optimere DM s indsats overfor medlemsgruppen. Ligeledes er der iværksat en særlig indsats i forhold til de af DM s tillidsrepræsentanter, der repræsenterer ph.d. studerende. Der er gennemført et antal oplæg og workshops både ude på universiteterne og i DM og endelig er afholdelse af en række konferencer om ph.d.ernes karriereveje i samarbejde med forskerskolerne på landets universiteter sat i gang. DM s ligestillingsindsats For DM er ligestilling et aktiv, der bidrager til, at alle højtuddannedes kompetencer kommer i spil, og at demokratiske værdier er bærende i samfundet. Der har i perioden været afholdt en lang række aktiviteter om ligestilling, hvor DM har spillet en aktiv rolle. DM har deltaget i Nordisk Forum i Malmø New Action on Women s rights, juni medlemmer deltog og Charlotte Palludan fra DM s hovedbestyrelse og ligestillingsnetværk, talte om ligeløn, karriere og kvinder. Det er første gang i 20 år, at der blev afholdt et fællesnordisk forum om ligestilling og fremtidens feminisme. Der var deltagelse af mere end 200 organisationer, ligestillingsministre, eksperter og havde i alt omkring deltagere. 7

8 I 2014 har DM fastholdt sit fokus på at sikre fædre en selvstændig ret til barsel og fremme af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Ligestillingsnetværket har som noget nyt forsøgt at lave en ligestillingslounge om kønsperspektivet i ledelse og styring ; dette blev en succes, hvor mere end 20 deltagere mødte op og diskuterede ligestilling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø DM finansierer sammen med BUPL ph.d. projekter på RUC om betydningen af ytringsfrihed for arbejdsmiljøet. Hovedformålet for DM er at bidrage til at sikre medlemmerne mod negative konsekvenser af at udnytte ytringsfriheden og modvirke selvcensur. Der afholdes i september 2014 et møde mellem de deltagende organisationer og RUC om omsætning af den viden, som projekterne har affødt. GL har sluttet sig til denne del af projektet. Medlemsmøder og en konference om resultaterne er i støbeskeen. Ingrid Stage er medlem af Ytringsfriheds og whistleblower kommissionen i Justitsministeriet på vegne af alle akademikerorganisationerne. Kommissionen skal i februar 2015 komme med en ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower ordninger til afløsning for 2006 betænkningen om offentligt ansattes meddeleret. Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet I forsommeren 2014 blev undersøgelsen af globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet færdig og fremlagt for Hovedbestyrelsen. FAOS havde foretaget undersøgelsen for DM. Hovedkonklusionerne var: Udenlandske akademikere udgør en begrænset del af den danske arbejdsstyrke. Der er dog stærk stigning i tilgangen. Der er mere tale om mobilitet end migration. Offshoring af arbejdspladser er et stabilt element og har været det igennem mange år. Knapt eller hvert fjerde af de offshore job, siden 2009, har været højtkvalificerede job. 52 % af offshoringen går til andre EU lande. 30 % til asiatiske lande. Globaliseringen udfordrer samarbejde og organisering på den enkelte arbejdsplads. Der er dog klare branchespecifikke mekanismer og forskelle ved globaliseringen. I Itbranchen er løn og arbejdstid således klart under pres. Der er relativt få internationalt mobile magistre fra Danmark, men dog med en stigende tendens. Det er primært de unge, der arbejder i udlandet i en periode, og de er typisk ude 1 2 år. Der kan ikke spores forskel i uddannelsesretning eller kønsforskelle. De tager ud til både højtkvalificerede jobs og jobs, hvor de har svært ved at få brugt deres akademiske kompetencer. Mobiliteten viser en negativ effekt på lønnen og ingen effekt på ledigheden, når de kommer retur til Danmark. Der arbejdes nu med opfølgning på rapporten i form af medlemsrettede aktiviteter og forslag til politiske initiativer, som kan forbedre rammerne og om muligt mindske uhensigtsmæssige 8

9 konsekvenser for magistrenes løn og ansættelsesvilkår. Som eksempler på aktiviteter, DM har i gangsat, kan nævnes Informationsmøder om jobsøgning i Norden og UNI passport, der giver mulighed for at få vejledning hos 900 forskellige fagforeninger placeret i forskellige lande i hele verden. 9

10 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Offentlig (DMO) arbejder for at forbedre vilkårene for DM s medlemmer ansat i den offentlige administration i kommuner, regioner, staten og i Grønland har budt på medlemsfremgang i DMO. På nuværende tidspunkt er der medlemmer af sektoren var igen et år med afskedigelsesrunder grundet besparelser i det offentlige, men DMO s medlemmer bliver ofte ikke så hårdt ramt af afskedigelsesrunderne. Ligesom det kan aflæses i medlemssagerne, at mange DM ere fortsat finder job i den offentlige administration. DMO har i 2014 haft fokus på at møde medlemmerne, der hvor de er, i form af tilbud om fyraftensmøder lokalt, og styrkelse af DMO s repræsentation på arbejdspladserne ved valg af tillidsrepræsentanter samt hjælp til dannelse af lokale DM /AC klubber. Nytårskure: DMO holdt nytårskure i henholdsvis København og Vejle. Begge nytårskure var velbesøgte. Årets tema var: Hvad skal der til for at skabe et attraktivt arbejdsliv for offentligt ansatte akademikere? Komiker Sebastian Dorset gav endvidere et satirisk bud på, hvad det vil sige at være offentligt ansat DM er. TR årsmøde: Der blev afholdt TR årsmøde, igen i et samarbejde med sektoren for Forskning og Formidling. Fokus i år var på stress. og hvordan man som TR hjælper den enkelte, samt sætter fokus på stress som et arbejdsmiljøproblem i organisationer. De mange deltagende TR ere havde mulighed for at stille skarpt på egen rolle i workshops om TR rollen i forandring, den fysisk spredte klub, og samarbejdet med andre forbund. Medlemskonference: I juni satte DMO fokus på, hvordan administrativt ansatte magistre agerer med succes i en politisk styret hverdag i kommuner, regioner og stat. Konferencen var overtegnet, og der er stor tilfredshed med, at DMO også tilbyder mulighed for faglig udvikling. Mentorprogram: Mentorprogram i samarbejde med DM Privat og DM Leder. Netværk: Netværk for de psykisk sårbare efter en afsked i samarbejde med DM Privat. Fyraftensmøder: Fyraftensmøder i DM s lokaler i København og Aarhus samt på arbejdspladserne. Support til klubber og konkret bistand: Support til klubberne på arbejdspladserne både med at få valgt TR og oprettet klubber, samt bidrage til livet i klubben ved faglige oplæg fra DM. 10

11 DM Privat Højt på DM Privat s dagsorden står det at styrke kontakten til medlemmerne og medlemmerne imellem. Et af de tiltag, der er sat i værk i 2014, er et projekt, der har til formål at igangsætte og understøtte fagpolitiske og faglige arrangementer på arbejdspladserne og derigennem etablere faglig aktivitet på arbejdspladser, der ikke har en overenskomst. I den forbindelse er medlemmerne på 25 virksomheder indtil videre kontaktet. DM Privat har igen i år med stor succes og stor medlemstilfredshed afholdt nytårskur i København og Aarhus, hvor det faglige fokus bliver kombineret med lidt uformelle samværsformer og et godt grin. Der var cirka 150 tilmeldte i København og 120 i Aarhus, hvoraf cirka halvdelen ikke havde deltaget tidligere. I forbindelse med formandsskiftet i DM Privat, blev der afholdt en midsommerfest i Aarhus og København med i alt cirka 100 tilmeldte. Formålet var at give medlemmerne mulighed for at netværke og sætte fokus på karriere og fremtidens krav til kompetencer, under uformelle former. Der er dannet en enkelt ny Akademikerklub på en af de store medicinalvirksomheder, og der er kommet 3 nye akademikeroverenskomster til. Den ene af disse er indenfor it branchen og er på sin vis epokegørende, idet det er en fælles overenskomst mellem DM og de øvrige akademikerorganisationer, PROSA og HK. Foråret 2014 var præget af fornyelser af de store private akademikeroverenskomster. De fleste af disse skulle fornys samtidig med overenskomsterne på DA LO området. Resultaterne her blev da også rammesættende for, hvad der var opnåeligt på DM/akademikerområdet. DM og de øvrige akademikerorganisationer måtte desuden en tur rundt om Forligsinstitutionen med flere af de store overenskomster, før der kunne opnås resultater. På DR blev der varslet lockout og strejke mellem parterne, inden der med forligsmandens hjælp blev opnået et resultat, som medlemmerne kunne tilslutte sig. DM Privat har haft fokus på, hvor mange af de privatansatte medlemmer, der er overenskomstdækket. Kun cirka 25 procent af de privatansatte er omfattet af en overenskomst, og overenskomstdækningen er ringere for de yngre end for de ældre. DM Privat vil fortsætte undersøgelsen af, hvad det giver af konsekvenser. Det er lykkedes at sætte fokus på de alvorlige problemer, erhvervsbegrænsende klausuler giver for DM s privatansatte medlemmer. Produktivitetskommissionens rapport har påpeget de problemer, klausuler giver for produktivitetsudviklingen, og regeringen har taget initiativ til en forbedring af lovgivningen på området. DM arbejder dog fortsat for, at klausuler afskaffes helt eller begrænses til ganske få funktioner. Arbejdet foregår også i fællesskab med Akademikerne og de øvrige akademiske organisationer. 11

12 DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Videregående uddannelse har primært gennem sine landsklubber fokuseret sin indsats på implementering af nye arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur, udvikling af TRrollen, uddannelseskvalitet, påvirkning af rammevilkår, medbestemmelse, forskningsfrihed og det internationale arbejde på området. Ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne: I forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne blev der udarbejdet en vejledning med en række anbefalinger til DM s tillidsrepræsentanter. Anbefalingerne er blandt andet blevet brugt i forbindelse med de vejledninger, som universiteterne har udarbejdet vedrørende tenure track forløb. Implementering af arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur på professionshøjskolerne: Der er videreudviklet vejledningsmateriale til tillidsrepræsentanter og medlemmer om hensigtsmæssig implementering af de nye arbejdstidsregler og den nye stillingsstruktur i løbende dialog herom mellem tillidsrepræsentanter, landsklubbestyrelse og sekretariat. DM koordinerer arbejdet med andre berørte organisationer både blandt AC og FTF. Medbestemmelse og medinddragelse: På universitetsområdet er der arbejdet med at opsamle erfaringer fra DM s tillidsrepræsentanter på baggrund af universitetslovens pålæg til Uddannelses og Forskningsministeriet om at følge op på en ændring af universitetslovens bestemmelser om øget medbestemmelse og medinddragelse. Formålet var, at universiteterne skulle fastsætte i deres egne vedtægter, hvordan medarbejdere og studerende blev inddraget i væsentlige beslutninger. På en konference i maj med deltagelse af blandt andet uddannelsesministeren blev det meget tydeligt, at ændringen ikke har øget medbestemmelsen. Konferencen blev afholdt i et samarbejde mellem Akademikerne, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. Det fremgår af tilbagemeldingen til ministeriet fra Danske Universiteter, at universiteternes rektorer på baggrund af undersøgelsens resultater er parate til at tage konkrete initiativer for at styrke medbestemmelse og medinddragelse. Forskningsfrihed: Universitetslandsklubben har i 2014 støttet et projekt vedrørende udarbejdelse af en hvidbog om forskningsfrihed. Projektet følges tæt, og de første vurderinger forventes tilgængelige i Ophavsret og Open Access: Sektoren har udarbejdet vejledninger til medlemmerne om ophavsrettigheder samt om Open Access. Vejledningerne er lagt ud på dm.dk. Der blev arrangeret en meget velbesøgt konference med bred deltagelse af medlemmer i sektoren og oplæg fra både TR er, UBVA, arbejdsgivere inden for sektorens område samt om de internationale perspektiver og handel med ophavsretligt beskyttet materiale. Uddannelseskvalitet: Arbejdet med uddannelseskvalitet er foregået i både sektorbestyrelse og landsklubregi. På forårets delegeretmøde i Professionshøjskolelandsklubben indgik arbejdet i uddannelsesministerens kvalitetsudvalg. 12

13 Det blev besluttet, at DM Professionshøjskoler skulle udarbejde et debatoplæg, der blev udsendt til medlemmerne lige før sommerferien. På universitetsområdet har diskussionen særligt handlet om kvalitetsudvalgets forslag om 4 årige bacheloruddannelser. Landsklubben har blandt andet haft besøg af en repræsentant fra SULF (Sveriges UniversitetsLärarFörbund) om de svenske erfaringer med de fireårige bacheloruddannelser. Sektoren har udarbejdet anbefalinger til Hovedbestyrelsen, som kan viderebringes til udvalget, således at der kan ske en påvirkning af udvalgets fremtidige arbejde. Institutionernes rammevilkår: Der arbejdes løbende med kontakt til uddannelsespolitikere, studenterorganisationer og rektorkollegium med at sikre et gennemskueligt, forudsigeligt, flerårigt og ubureaukratisk bevillingssystem herunder med et særligt fokus på tilstrækkelige basisbevillinger til forsknings og udviklingsforpligtelser. Internationalt forskningsprojekt om et more supportive environment for staff : DM har været ét af ni europæiske lande, hvor der er sendt spørgeskemaer ud til medlemmerne som led i et samlet forskningsprojekt om medlemmernes holdning til, hvordan der etableres et mere støttende arbejdsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Desværre var svarprocenten meget begrænset, så det var ikke muligt at give et statistisk signifikant udsagn fra Danmark. Men i kombination med identiske spørgeskemaer fra de otte andre lande og sammenholdt med andre undersøgelser, kan der udarbejdes en holdbar rapport om de ansattes opfattelse af nødvendige reformer på området, hvis der skal etableres et more supportive environment. Den samlede rapport fra projektet forventes offentliggjort på den kommende ministerkonference, der afholdes i maj 2015 som en del af Bolognaprocessen. DM Forskning og Formidling Sektorbestyrelsen har i beretningsperioden navnlig beskæftiget sig med de udfordringer, der kendetegner to af dens medlemsområder hospitalerne og museerne. Hospitalsområdet: I oktober 2013 afleverede en ekstern analysevirksomhed en rapport, bestilt af Danske Regioner og Akademikerne i forlængelse af OK forhandlingerne i Rapporten understøttede i høj grad de argumenter, som Akademikerne havde fremført under forhandlingerne; disse argumenter drejede sig primært om, at der var behov for synlige karriereveje for forskere og specialister. Rapporten har været drøftet flere gange med Danske Regioner. DM har på vegne af Akademikerne henvist til, at de stillingsbetegnelser, der anvendes på hospitalerne, er vanskelige at gennemskue og i øvrigt anvendes inkonsekvent på de enkelte hospitaler. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en forholdsvis overskuelig fortegnelse over standardiserede stillingsbetegnelser. Denne fortegnelse blev præsenteret for Danske Regioner under et møde i slutningen af maj og den blev godt modtaget. Det blev af Danske Regioner oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de syv regioner, der forventes at inddrage rapporten og fortegnelsen over stillingsbetegnelser. DM afventer resultatet af drøftelserne i denne arbejdsgruppe. Projektet omfatter ca. 650 medlemmer. 13

14 Museerne: De museer, der er på tale her, er de 98 statsanerkendte museer, hvis opgaver er defineret i Museumsloven af december Deres drift finansieres for mere end 75 procent af offentlige tilskud. Sekretariatet forestår projektet angående valg af tillidsrepræsentanter. Der er i samarbejde med Sekretariatet udvalgt 19 museer, der opfylder de relevante forudsætninger. Status er, at der som en konsekvens af projektet er blevet valgt en tillidsrepræsentant. Siden marts er endvidere 11 museer af de ovenfor nævnte 19 museer kontaktet de fleste dog først i juni og august. Der er indledt et samarbejde mellem Foreningen af Fagarkæologer og DM om en spørgeskemaundersøgelse af arkæologernes ansættelses og arbejdsmæssige forhold. Undersøgelsen omfatter 31 museer med arkæologiske opgaver i henhold til Museumsloven. Disse 31 museer har fået tilsendt spørgeskemaet, hvis svar bl.a. vil afdække, hvordan arkæologerne er ansat, hvad de beskæftiger sig med, og hvordan de har fået deres ansættelse. Der stilles endvidere spørgsmål om, hvorvidt de indgår i det faglige og sociale liv, og om de tilbydes faglige udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er afsluttet på nær to mindre museer, og analysen af resultaterne er påbegyndt. Der foreligger p.t. 269 ud af 464 mulige svar. Svarprocenten ligger altså på 58. Trækkes de arkæologistuderende ud af undersøgelsen der foreligger kun et begrænset antal svar fra denne gruppe udgør svarprocenten 64. Og det er et ganske godt resultat. Analyseresultaterne vil afgøre, hvilke initiativer de to samarbejdsparter vil tage. DM Studerende I det forgangne år har DM Studerende arbejdet for, at flere universitetsstuderende får kendskab til fagbevægelsen og især DM. DM Studerende har desuden haft særlig fokus på at levere input til medlemmer, der kan virke understøttende for et godt studieliv og for det kommende arbejdsliv. Studielivsarrangement: DM Studerende har afholdt studielivsarrangement 28. april 2014 med deltagelse af cirka 50 studerende. En række spændende og vedkommende oplægsholdere inden for mindfulness, ernæring og ergoterapi udfoldede, hvordan et godt og sundt studieliv kunne skrues sammen. Kvalitetsreformen: Bestyrelsen har herudover indgående drøftet kvalitetsreformen og særligt indgående muligheder og konsekvenser ved et eventuelt fremtidigt bachelorarbejdsmarked. Arbejdet med reformen har på kort sigt haft til formål at påvirke den politiske proces om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser og på langt sigt vedligeholde fokus på sikring af kvaliteten under allerede iværksatte og kommende reformer på uddannelsesområdet. Praktik: De sidste par år har bestyrelsen haft fokus på praktik under studiet, herunder bestyrelsens principielle holdninger på området, som har vist sig at virke retningsgivende for mange konkrete praktikforløb. Bestyrelsen har i den seneste periode især drøftet de 14

15 grundlæggende rammer for praktik under studiet, herunder også præcisering af grænserne mellem meritgivende praktikordninger og ansættelser. Samarbejde: DM studerende er desuden indgået i et tættere samarbejde med andre af DM s sektorer og sektioner. Det gælder samarbejde med DM Pensionist med fokus på en indsats over for internationale studerende og introduktion af disse til det danske samfund. Samarbejde med Selvstændige og Freelancere med fokus på en netop iværksat undersøgelse om iværksætteri blandt studerende samt en række andre fælles aktiviteter. Bestyrelsen har herudover etableret en god kontakt til andre studenterorganisationer, herunder Djøf Studerende, med henblik på etablering af et samarbejde, der kan styrke de fagforeningsbaserede studenterorganisationer. Endelig deltager DM studerende i en række internationale fora. Kommunikation og hvervning: Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med profilering af DM på især Facebook og en mere optimal anvendelse af mediet. Uddeling af støtte: DM studerende har løbende støttet studerende via rejsepuljen og via støtte til en række ad hoc ansøgninger til arrangementer, der har fokus på lokale fagligt funderede arrangementer samt hverveformål, ligesom den årlige tutorpris er blevet uddelt. Særindsatser: Endelig har bestyrelsen nedsat en række udvalg: Et fagforeningsudvalg, der skal se på studentermedlemskab i fagforeninger, et udvalg der skal arbejde med overgangen mellem studie og arbejdsliv, et praktikudvalg og endelig et stående politisk udvalg, der har fokus på aktuelle politiske dagsordenener. DM HTDA Aktiviteterne i sektoren og i de to sektioner øst og vest har været rettet mod medlemmerne ved arrangementer, møder og workshops. Sektoren har afholdt valg til sektorbestyrelsen. Valget blev afholdt i november 2013 og forløb godt. Tidligere har der været afholdt fredsvalg i sektoren, men med flere kandidater end bestyrelsespladser har sektoren været ude i et rigtigt valg. Stemmeprocenten ved valget var på 5,8. På det arbejdsmarkedspolitiske område har rapporten fra Carsten Koch udvalget og det efterfølgende regeringsudspil været genstand for en række drøftelser i sektoren med henblik på at give input til DM s udspil på området. Sektorens årlige medlemsseminar havde fokus på temaet Fremtidens arbejdsmarked. Også konsekvenserne for medlemmer af den forkortede dagpengeperiode har været grundigt behandlet i sektoren. Halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsperioden har tilsammen betydet, at en del medlemmer har mistet retten til 15

16 dagpenge og er overgået til andre, lavere ydelser eller slet ingen ydelser. Dette har skabt situationer, hvor medlemmer ikke har kunnet betale deres gæld. Der har været arrangeret to møder om gældssanering i henholdsvis København og Aarhus. Der har været en del fokus på ledighedsstress på baggrund af en APV for ledige, som DM har gennemført. Sektoren afholdt tre arrangementer om dette med stor medlemsinteresse. Sektoren har afholdt forårskur og efterårskur i henholdsvis København og Aarhus med fokus på at opbygge netværk og søge job i internationale organisationer hjemme og i udlandet. Sektoren har afholdt fire workshops for ledige, hvor der har været fokuseret på lediges rettigheder og muligheder. DM Freelancere og Selvstændige De overordnede politiske mål for DM s sektion for freelancere og selvstændige har i 2014 været at sætte fokus på arbejds og vækstvilkår for sektionens medlemmer samt skabe synlighed og viden derom. Desuden har sektionen ønsket at bidrage til at skabe rammer for netværksmuligheder og værktøjer til brug i arbejdshverdagen som selvbeskæftiget. Der er blandt andet skabt mulighed for mere synlighed ved at initiere et tæt samarbejde med DM s studentersektor. Via samarbejde med studentermedlemmer er kendskab til en anden form for beskæftigelse end traditionel lønmodtageransættelse sket med udarbejdelse af guides og planlagte informationsmøder på universiteterne i Aarhus og København. Desuden har en klar kommunikationsstrategi i sektionen resulteret i blogindlæg samt kommentar i Magisterbladet, der blandt har påpeget nødvendigheden af, at der fokuseres på den kvalitative vinkel i relation til den politiske vækststrategi. Bestyrelsen har deltaget i en nordisk konference om globalisering og betydningen for iværksætteri. Konferencen bidrog blandt andet til viden om og forståelse af små iværksættervirksomheders potentiale i forhold til beskæftigelse af ikke etnisk danske. Derudover har sektionen bidraget til, at der er skabt interne netværk for selvstændige, at en mentorordning for selvstændige er under opbygning samt færdiggørelse af Profildatabasen for selvstændige DM ere, der på nuværende tidspunkt indeholder data om cirka 53 DM freelancere og selvstændiges kvalifikationer. I samarbejde med Magistrenes A kasse har sektionen foranlediget, at en iværksætteruge i DM med en vifte af relevante temaer for selvstændige spændende fra information om regnskab over netværksdannelse til starthjælp for iværksættere og finansieringsmuligheder, har inspireret flere hundrede medlemmer. Ugen afsluttedes med deltagelse på iværksættermessen Iværk&vækst i Øksnehallen, hvor sektionen blandt andet fik gjort opmærksom på den alternative vækststrategi. 16

17 DM Leder Efter en vedtægtsændring, der bragte sektionens vedtægt i overensstemmelse med DM s hovedvedtægt, konstituerede Ledersektionens bestyrelse sig på bestyrelsesseminaret i januar 2014 med 10 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Aktiviteter og resultater: Sektionen oplever stigende medlemstilgang, og er nu snart oppe på 800 medlemmer. For at styrke medlemmernes tilhørsforhold til sektionen udsendes kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve med politiske udmeldinger, vejledning i forbindelse med lønforhandlinger, faglige artikler om ledelse m.v. Desuden er der gennemført en række morgenmøder i samarbejde med nogle mindre ACorganisationer. Emnerne for møderne har bl.a. været Effektiv mødeledelse, Lederen som konfliktløser God ledelse det handler om professionalisme, Social kapital ledelse gennem samarbejde, tillid og retfærdighed samt Ledelse på distancen en udfordring? Det forhold, at møderne gennemføres i samarbejde med de øvrige organisationer, bevirker, at den kritiske masse med hensyn til fremmøde opnås. Mødet om distanceledelse blev afholdt i såvel København som Aarhus. Møderne har været populære og har i gennemsnit haft 30 deltagere. Ledersektionen afholdt 2. maj 2014 den årlige lederdag i samarbejde med Dansk Psykologforening, Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrlægeforening samt Arkitektforbundet. Emnet for dagen var Myten om den fuldkomne leder med indlæg af blandt andre Børsens chefredaktør Niels Lunde og direktør i Mercury Urval Christian Kurt Nielsen. Farshad Kholghi afsluttede dagen med et særdeles underholdende og reflekteret foredrag om forandring. 78 medlemmer havde tilmeldt sig lederdagen. DM Pensionist Ultimo august 2014 havde Pensionistsektionen medlemmer, en stigning på 88. Sektionen har tre medlemmer af Repræsentantskabet, hvoraf en er suppleant til Præsidiet, en anden suppleant til Vedtægtsudvalget og en tredje medlem af Valgkomiteen. Sektionens medlem af Hovedbestyrelsen er udpeget til OKAPU og Bladudvalget. Sektionsbestyrelsen har desuden udpeget medlemmer til Bladudvalget og Fastholdelses og Hverveudvalget. Pensionistsektionen støtter tre regionale klubber med sæde i hhv. Aarhus, Odense og København. Også her er der stigende medlemstal. Bestyrelsen for DM Pensionist har fortsat fokus på oplysning om sektionen og de regionale klubbers ydelser for de medlemmer, der står overfor efterløn eller pensionering, samt på fastholdelse af sektionens medlemmer. I den forbindelse er der udfærdiget breve til DMmedlemmer, der står lige foran deres pensionering eller efterlønstilværelse, hvori der gøres opmærksom på fordelene ved fortsat at være medlem af DM. I forbindelse med Pensionistsektionens nyhedsbrev fra foråret 2014 kom der flere henvendelser fra Nordjylland om, hvad der kan gøres for medlemmer i dette område. Det har 17

18 betydet, at Pensionistsektionens bestyrelse vil forsøge at oprette en klub i Nordjylland. Der har været flere henvendelser, så der afholdes et konstituerende møde primo november i Aalborg. OK 15: Pensionistsektionen har arbejdet for bedre vilkår for vore potentielt kommende medlemmer, 55+. Det lykkedes at få sektionens krav med i de generelle krav sammen med blandt andet Djøf. Stigende medlemstilgang: Ultimo august 2014 havde sektionen medlemmer, igen med flest nye medlemmer fra DM Forskning og Videregående uddannelse, DM HTDA og DM Offentlig. Samarbejde med andre organisationer og foreninger: Pensionistsektionen er med virkning fra 1. januar 2015 udmeldt af Statspensionisternes Centralforening. Sektionen har fortsat løbende kontakt til Djøf s pensionistforening, og vi har taget initiativ til dannelsen af et kontaktforum med denne og andre pensionistforeninger under Akademikerne, blandt andet Lægeforeningen, med et stort antal tidligere overenskomstansatte pensionister samt med IDA. Pensionistsektionen har to pladser i repræsentantskabet for Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og enlige. Forbedring af hjemmesiden: Sektionen har forsøgt at gøre sektionens hjemmeside mere interessant med blandt andet information om arbejdet i Hovedbestyrelsen og med oprettelsen af et debatforum. Desuden indrettes der nu en opslagstavle, hvor medlemmerne kan bytte forskellige effekter. Afholdelse af medlemsaktiviteter: Pensionistsektionen støtter arbejdet i de tre regionale klubber, hvor man igen i det forløbne år har tilbudt et imponerende antal spændende og lødige arrangementer med foredrag, ekskursioner, museums og teaterbesøg etc. Langt de fleste foredragsholdere og ekskursionsledere kommer fra egne rækker; det afspejler den faglige mangfoldighed, der er speciel for sektionens medlemskreds. En klub i Nordjylland forventes etableret i november Det årlige medlemsmøde (2014) afholdes for første gang i DM s egne lokaler på Peter Bangs Vej. 18

19 Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Med erfaringerne fra de offentlige overenskomstforhandlinger i 2011 og 2013 i bagagen, samt de private overenskomster indgået i samme krisetid, var der anledning til at se kritisk på den værdi, overenskomsterne giver for medlemmerne. Som en del af strategiprojektet DM i fremtiden blev der derfor formuleret en række delstrategier for det fremtidige overenskomstarbejde. Forberedelse af OK 15 For at fokusere DM s overenskomstkrav til OK 15 besluttede Overenskomst og Arbejdspladsudvalget (OKAPU) at udsende et forslag til et kravskatalog til alle sektorer og sektioner frem for at udsende en åben invitation til formulering af krav. Oplægget til kravskatalog blev også diskuteret med medlemmerne på en række klubmøder på arbejdspladserne. Det nye initiativ blev taget godt imod; ved høringsperiodens udløb var der indkommet konstruktive tilbagemeldinger, som gav anledning til en tilretning af kravskataloget. I juni blev DM s endelige kravskatalog godkendt i henholdsvis OKAPU og Hovedbestyrelsen, hvorefter kravene blev indsendt til Akademikerne. I august påbegyndtes arbejdet med at formulere en fælles forhandlingsaftale i Akademikernes forhandlingsudvalg. Et gennemgående tema i kravene fra alle organisationerne er sikring af reallønnen, psykisk arbejdsmiljø og forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanter. Særligt de to sidstnævnte temaer vil blive adresseret i DM s presseindsats og medlemskommunikation op til overenskomstforhandlingerne. Grønland DM afholdt primo september 2014 i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer kursus for tillidsrepræsentanter i Grønland. Kurset blev tilrettelagt med udgangspunkt i den grønlandske overenskomst og de nye muligheder for lokale tillægsforhandlinger. Emnerne var blandt andet TR s forskellige roller og opgaver, indledende forhandlingsteknik samt kendskab til organisationsverdenen. Derudover fik deltagerne også lejlighed til at deltage i et virksomhedsbesøg hos Ombudsmanden med fokus på god sagsbehandling samt et møde med arbejdsgiverrepræsentanter fra Selvstyret, der redegjorde for arbejdsgiversidens overordnede overvejelser i forbindelse med forhandlinger af løn og tillæg. Fordi de faglige organisationer valgte at gennemføre TR uddannelsen i fællesskab, gav kurset også de tillidsvalgte i Grønland en særlig mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af organisationsskel og faggrænser. Deltagerne på kurset har efterfølgende givet meget positive tilbagemeldinger på kurset, hvor de tilkendegiver at have betydelig mere lyst til og indsigt i TR opgaven på arbejdspladsen. I lyset af kursets succes og deltagernes fremadrettede ønsker til TR uddannelse forventes det, at DM i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer vil gøre tilbuddet om et TR 19

20 kursus i Grønland til en fast årlig begivenhed, som både kan videreudvikle de eksisterende repræsentanter og samtidigt introducere nyvalgte repræsentanter til opgaven. Når arbejdsopgaver medfører, at DM vælger at tage til Grønland, afholder DM ved samme lejlighed medlemsmøder samt en række formelle og uformelle møder med medlemmer og arbejdsgivere med henblik på at opnå maksimal synlighed og effekt af rejsen. DM har i 2014 haft lejlighed til også at invitere til tre lokale medlemsmøder i Grønland: Stillingsstruktur og lokale arbejdstidsaftaler (Ilulissat), Løn og nye muligheder for lokale lønforhandlinger, (Nuuk), og Kravsindsamling i forbindelse med OK 15 (Nuuk). Næste medlemsmøde forventes afholdt i første kvartal 2015 i Nuuk, idet DM som en del af AC forhandlingsdelegationen vil være til stede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne for

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DM s årsberetning 2013

DM s årsberetning 2013 DM s årsberetning 2013 DM s årsberetning 2013 Indholdsoversigt DM s årsberetning 2013 2 1. DM S VISION 5 2. POLITIK 6 2.1.1. DM s arbejdsmarkedspolitik 6 2.1.2. DM s forsknings- og uddannelsespolitik 7

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere