Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik DM s sektorer og sektioner Overenskomster og forhandlinger DM på arbejdspladsen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen..."

Transkript

1 DM s årsberetning 2014

2 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket samarbejde med andre faglige organisationer... 6 Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter... 7 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser... 7 DM s ligestillingsindsats... 7 Ytringsfrihed og arbejdsmiljø... 8 Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet... 8 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Privat DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Formidling DM Studerende DM HTDA DM Freelancere og Selvstændige DM Leder DM Pensionist Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Forberedelse af OK Grønland DM på arbejdspladsen Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne Arbejdspladsindsatsen Rådgivning Rådgivning og sagsbehandling om løn og ansættelsesvilkår Karriererådgivning Møder for medlemmer Fyraftensmøder og workshops Online netværk Møder på arbejdspladserne Joblab... 23

3 Streaming af møder DM Efteruddannelse Fagligt forum Medlemstilbud om faciliterede netværk Specialer2Go Konference til sprogmagistre Kommunikation, presse og Magisterbladet DM s presseindsats Magisterbladet SEMESTER Magisterbladet.dk Nyhedsbrev fra magisterbladet.dk DM på sociale medier Nyt fra DM dm.dk Organisering og fastholdelse Udvikling af hvervesamarbejdet med MA Rundringningskampagne til medlemmer Candportalen.dk Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave Hverveindsats på ungdomsuddannelser Indsats for dimittender: Dimittendprojektet Administrativt Kvalitetssikring af medlemsdata Administrativt samarbejde med DM s lejere i Akademikerhuset... 37

4 Indledning Årsberetningen dækker perioden fra september 2013 til september 2014 og rummer resultater og aktiviteter i denne periode. Årsberetningen redegør for status på de aktiviteter, som er beskrevet I DM s arbejdsprogram 2014 med det forbehold, at arbejdsprogram og årsberetning ikke dækker nøjagtig samme periode. DM s vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 4

5 Politik I perioden har DM haft fokus på følgende temaer: Faglighed og medindflydelse Der har i maj været en konference om medbestemmelse og medinddragelse efter revisionen af universitetsloven i Konferencen blev afholdt af Akademikerne, Styrelsen for videregående Uddannelser, De Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. DM s tillidsfolk var godt repræsenteret på konferencen, og bragte hverdagen på universiteterne ind på konferencen. Forud for konferencen var de involverede parter blev spurgt om deres oplevelser med medbestemmelse og medinddragelse, og undersøgelsens resultat blev præsenteret på konferencen. Både spørgeskemaet og konferencen afslørede, at medarbejderne ikke føler en tilstrækkelig meningsfuld inddragelse og medbestemmelse i forhold, der vedrører deres faglighed. Og det går den forkerte vej. DM støtter derfor Akademikernes seks konkrete anbefalinger, især at myndighed og kyndighed skal kobles tættere sammen, og at de akademiske råd skal have en central rolle i den faglige ledelse. Disse anbefalinger vil være DM s rettesnor i det videre arbejde med at sikre medarbejdernes øgede medinddragelse og medbestemmelse. De tre parter på det offentlige arbejdsmarked: Regering, kommuner regioner og lønmodtagerorganisationer har med aftalen om en tillidsreform forpligtet hinanden på 7 principper og en række initiativer. Arbejdet med tillidsreformen blev skudt i gang med en landsdækkende turné, hvor DM s formand Ingrid Stage deltog sammen med andre lønmodtagerrepræsentanter, arbejdsgiverrepræsentanter og økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager. DM s arbejde med tillidsreformen er især rettet mod DM s repræsentanter på arbejdspladserne, der konkret arbejder med tillidsdagsordenen. Dette sker med støtte fra Sekretariatet og med en bred vifte af informationer til repræsentanterne. Dannelse i uddannelse Diskussionen om kvalitet i uddannelserne blev i foråret centreret omkring anbefalinger fra regeringens uafhængige Kvalitetsudvalg, der i sin første rapport foreslog ret markante strukturændringer på universitetsuddannelserne. DM har intensiveret sit arbejde med uddannelseskvalitet, og har haft flere debatmøder både i København og i Aarhus, møde med uddannelses og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og møde med Folketingets ordfører, hvor DM præsenterede sine synspunkter. Ligeledes har DM gjort sin holdning gældende både i den offentlige debat og på diverse konferencer som Sophia konferencen med en betoning af, at uddannelse har et bredere sigte end at gøre sig relevant for arbejdsmarkedet. Endelig indgav DM et bidrag til Kvalitetsudvalgets første rapport, der fokuserede på selve uddannelsessystemet. I løbet af efteråret kommer Kvalitetsudvalgets anden rapport, der vil komme med anbefalinger om selve uddannelseskvaliteten, og DM har allerede sendt et bidrag til Kvalitetsudvalget, hvor 5

6 hovedbudskabet er, at kvalitet sker i et samspil mellem underviser og studerende i en undervisningssituation. Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed DM oplever et stigende antal tidsbegrænsede ansættelser og forholder sig kritisk hertil. Ofte er der tale om, at tidsbegrænsede ansættelser erstatter faste ansættelser og dermed forringer ansættelsestrygheden samt en faglig og karrieremæssige udvikling. Derfor er arbejdet for at begrænse brugen af tidsbegrænsede ansættelser og for at forbedre vilkårene for dem, der er i tidsbegrænsede stillinger, en løbende indsats. Indsatsen afspejles blandt andet i behandlingen af en lang række medlemssager, en advokatsag i samarbejde med Akademikerne og i arbejdet med stillingsstruktur på universitetsområdet i forbindelse med OK 13. DM er desuden i gang med at afsøge mulighederne for at udvikle en egentlig forskningsindsats på området, som blandt andet skal forholde sig til en vifte af konsekvenser ved den øgede brug af tidsbegrænsede ansættelser og desuden skal belyse forventede kønsforskelle. Styrket samarbejde med andre faglige organisationer Det er en strategisk beslutning, at DM kontinuerligt styrker sit samarbejde med andre faglige organisationer om aktuelle politiske sager, samt at DM s indsats for at påvirke Akademikernes politikudvikling inden for arbejdsmarkeds, erhvervs, uddannelses og forskningsområdet skal øges. Højt på den politiske agenda har i perioden været Carsten Koch udvalgets udspil til en ny beskæftigelsesreform, regeringens beskæftigelsesreform samt nedsættelse af dagpengekommissionen. DM har markeret sig i dagspressen, på de sociale medier samt ved en lang række møder med ordførere for at sikre, at DM s medlemmers vilkår bliver belyst, og DM s politiske forslag hørt. DM har øget sin indsats for at sikre, at DM s holdninger og løsningsforslag blev afspejlet i Akademikernes udmeldinger i relation til blandt andet finanslov, Carsten Koch udvalg, beskæftigelsesreform, dagpengekommission, bidrag til udvikling af Akademikernes nye erhvervspolitik, kvalitetsreform, arbejdsmiljø, SU med mere. Oplevelsen i både de politiske fora og i Sekretariatets samarbejde med Akademikerne er, at DM s indflydelse løbende øges. Andre eksempler på samarbejde med andre faglige organisationer er Folkemødet Her samarbejdede DM med GL om et arrangement om Uddannelse og produktivitet, med Akademikerne om live match mellem ledige og små og mellemstore virksomheder, ligesom Ingrid Stage blev inviteret til at repræsentere DM ved en lang række arrangementer hos blandt andet faglige organisationer. Desuden har DM sammen med Forbundet af Arkitekter og Designere arrangeret en velbesøgt beskæftigelsespolitisk konference i marts måned, hvor DM blandt satte spot på sin APV for ledige, og bragte debat med politikere og eksperter om DM s politiske løsningsforslag. 6

7 DM er derudover i gang med at bidrage til at revitalisere Velfærdssamarbejdet. Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter Uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres på arbejdsmiljøet i disse år, og det har afstedkommet en række initiativer. I perioden har DM bidraget aktivt i forberedelsen af en konference om det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne, som fandt sted i marts Arbejdsmiljøkonferencen var aftalt ved OK 13 mellem Moderniseringsstyrelsen, Uddannelsesministeriet og Akademikerne. Konferencen blev arrangeret af Akademikerne og Uddannelsesministeriet. DM var tæt involveret og deltog på konferencen. Konferencen udmærkede sig ved, at den samlede universiteternes ledelser, tillidsrepræsentanter, HR ansatte, faglige organisationer og eksperter til at ideudvikle på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på universiteterne. Som opfølgning på konferencen har DM været tæt involveret i at udarbejde en pjece i regi af Akademikerne og Uddannelsesministeriet om psykisk arbejdsmiljø på universiteterne. Pjecen skal indgå i forberedelserne til OK 15 om arbejdsmiljø på universiteterne, ligesom den skal bruges i samarbejdsudvalgene. DM vil understøtte, at pjecen bliver brugt lokalt. Desuden har DM deltaget i og bidraget til en stor europæisk undersøgelse i Education International regi om et supportive environment for forskere og undervisere. Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser DM indledte i efteråret 2013 en særlig satsning på ph.d. området. Denne har i 2014 resulteret i en række aktiviteter målrettet ph.d.erne. Fx er der gennemført et større antal interviews med allerede igangværende ph.d. studerende. Disse skal hjælpe med at målrette og optimere DM s indsats overfor medlemsgruppen. Ligeledes er der iværksat en særlig indsats i forhold til de af DM s tillidsrepræsentanter, der repræsenterer ph.d. studerende. Der er gennemført et antal oplæg og workshops både ude på universiteterne og i DM og endelig er afholdelse af en række konferencer om ph.d.ernes karriereveje i samarbejde med forskerskolerne på landets universiteter sat i gang. DM s ligestillingsindsats For DM er ligestilling et aktiv, der bidrager til, at alle højtuddannedes kompetencer kommer i spil, og at demokratiske værdier er bærende i samfundet. Der har i perioden været afholdt en lang række aktiviteter om ligestilling, hvor DM har spillet en aktiv rolle. DM har deltaget i Nordisk Forum i Malmø New Action on Women s rights, juni medlemmer deltog og Charlotte Palludan fra DM s hovedbestyrelse og ligestillingsnetværk, talte om ligeløn, karriere og kvinder. Det er første gang i 20 år, at der blev afholdt et fællesnordisk forum om ligestilling og fremtidens feminisme. Der var deltagelse af mere end 200 organisationer, ligestillingsministre, eksperter og havde i alt omkring deltagere. 7

8 I 2014 har DM fastholdt sit fokus på at sikre fædre en selvstændig ret til barsel og fremme af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Ligestillingsnetværket har som noget nyt forsøgt at lave en ligestillingslounge om kønsperspektivet i ledelse og styring ; dette blev en succes, hvor mere end 20 deltagere mødte op og diskuterede ligestilling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø DM finansierer sammen med BUPL ph.d. projekter på RUC om betydningen af ytringsfrihed for arbejdsmiljøet. Hovedformålet for DM er at bidrage til at sikre medlemmerne mod negative konsekvenser af at udnytte ytringsfriheden og modvirke selvcensur. Der afholdes i september 2014 et møde mellem de deltagende organisationer og RUC om omsætning af den viden, som projekterne har affødt. GL har sluttet sig til denne del af projektet. Medlemsmøder og en konference om resultaterne er i støbeskeen. Ingrid Stage er medlem af Ytringsfriheds og whistleblower kommissionen i Justitsministeriet på vegne af alle akademikerorganisationerne. Kommissionen skal i februar 2015 komme med en ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower ordninger til afløsning for 2006 betænkningen om offentligt ansattes meddeleret. Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet I forsommeren 2014 blev undersøgelsen af globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet færdig og fremlagt for Hovedbestyrelsen. FAOS havde foretaget undersøgelsen for DM. Hovedkonklusionerne var: Udenlandske akademikere udgør en begrænset del af den danske arbejdsstyrke. Der er dog stærk stigning i tilgangen. Der er mere tale om mobilitet end migration. Offshoring af arbejdspladser er et stabilt element og har været det igennem mange år. Knapt eller hvert fjerde af de offshore job, siden 2009, har været højtkvalificerede job. 52 % af offshoringen går til andre EU lande. 30 % til asiatiske lande. Globaliseringen udfordrer samarbejde og organisering på den enkelte arbejdsplads. Der er dog klare branchespecifikke mekanismer og forskelle ved globaliseringen. I Itbranchen er løn og arbejdstid således klart under pres. Der er relativt få internationalt mobile magistre fra Danmark, men dog med en stigende tendens. Det er primært de unge, der arbejder i udlandet i en periode, og de er typisk ude 1 2 år. Der kan ikke spores forskel i uddannelsesretning eller kønsforskelle. De tager ud til både højtkvalificerede jobs og jobs, hvor de har svært ved at få brugt deres akademiske kompetencer. Mobiliteten viser en negativ effekt på lønnen og ingen effekt på ledigheden, når de kommer retur til Danmark. Der arbejdes nu med opfølgning på rapporten i form af medlemsrettede aktiviteter og forslag til politiske initiativer, som kan forbedre rammerne og om muligt mindske uhensigtsmæssige 8

9 konsekvenser for magistrenes løn og ansættelsesvilkår. Som eksempler på aktiviteter, DM har i gangsat, kan nævnes Informationsmøder om jobsøgning i Norden og UNI passport, der giver mulighed for at få vejledning hos 900 forskellige fagforeninger placeret i forskellige lande i hele verden. 9

10 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Offentlig (DMO) arbejder for at forbedre vilkårene for DM s medlemmer ansat i den offentlige administration i kommuner, regioner, staten og i Grønland har budt på medlemsfremgang i DMO. På nuværende tidspunkt er der medlemmer af sektoren var igen et år med afskedigelsesrunder grundet besparelser i det offentlige, men DMO s medlemmer bliver ofte ikke så hårdt ramt af afskedigelsesrunderne. Ligesom det kan aflæses i medlemssagerne, at mange DM ere fortsat finder job i den offentlige administration. DMO har i 2014 haft fokus på at møde medlemmerne, der hvor de er, i form af tilbud om fyraftensmøder lokalt, og styrkelse af DMO s repræsentation på arbejdspladserne ved valg af tillidsrepræsentanter samt hjælp til dannelse af lokale DM /AC klubber. Nytårskure: DMO holdt nytårskure i henholdsvis København og Vejle. Begge nytårskure var velbesøgte. Årets tema var: Hvad skal der til for at skabe et attraktivt arbejdsliv for offentligt ansatte akademikere? Komiker Sebastian Dorset gav endvidere et satirisk bud på, hvad det vil sige at være offentligt ansat DM er. TR årsmøde: Der blev afholdt TR årsmøde, igen i et samarbejde med sektoren for Forskning og Formidling. Fokus i år var på stress. og hvordan man som TR hjælper den enkelte, samt sætter fokus på stress som et arbejdsmiljøproblem i organisationer. De mange deltagende TR ere havde mulighed for at stille skarpt på egen rolle i workshops om TR rollen i forandring, den fysisk spredte klub, og samarbejdet med andre forbund. Medlemskonference: I juni satte DMO fokus på, hvordan administrativt ansatte magistre agerer med succes i en politisk styret hverdag i kommuner, regioner og stat. Konferencen var overtegnet, og der er stor tilfredshed med, at DMO også tilbyder mulighed for faglig udvikling. Mentorprogram: Mentorprogram i samarbejde med DM Privat og DM Leder. Netværk: Netværk for de psykisk sårbare efter en afsked i samarbejde med DM Privat. Fyraftensmøder: Fyraftensmøder i DM s lokaler i København og Aarhus samt på arbejdspladserne. Support til klubber og konkret bistand: Support til klubberne på arbejdspladserne både med at få valgt TR og oprettet klubber, samt bidrage til livet i klubben ved faglige oplæg fra DM. 10

11 DM Privat Højt på DM Privat s dagsorden står det at styrke kontakten til medlemmerne og medlemmerne imellem. Et af de tiltag, der er sat i værk i 2014, er et projekt, der har til formål at igangsætte og understøtte fagpolitiske og faglige arrangementer på arbejdspladserne og derigennem etablere faglig aktivitet på arbejdspladser, der ikke har en overenskomst. I den forbindelse er medlemmerne på 25 virksomheder indtil videre kontaktet. DM Privat har igen i år med stor succes og stor medlemstilfredshed afholdt nytårskur i København og Aarhus, hvor det faglige fokus bliver kombineret med lidt uformelle samværsformer og et godt grin. Der var cirka 150 tilmeldte i København og 120 i Aarhus, hvoraf cirka halvdelen ikke havde deltaget tidligere. I forbindelse med formandsskiftet i DM Privat, blev der afholdt en midsommerfest i Aarhus og København med i alt cirka 100 tilmeldte. Formålet var at give medlemmerne mulighed for at netværke og sætte fokus på karriere og fremtidens krav til kompetencer, under uformelle former. Der er dannet en enkelt ny Akademikerklub på en af de store medicinalvirksomheder, og der er kommet 3 nye akademikeroverenskomster til. Den ene af disse er indenfor it branchen og er på sin vis epokegørende, idet det er en fælles overenskomst mellem DM og de øvrige akademikerorganisationer, PROSA og HK. Foråret 2014 var præget af fornyelser af de store private akademikeroverenskomster. De fleste af disse skulle fornys samtidig med overenskomsterne på DA LO området. Resultaterne her blev da også rammesættende for, hvad der var opnåeligt på DM/akademikerområdet. DM og de øvrige akademikerorganisationer måtte desuden en tur rundt om Forligsinstitutionen med flere af de store overenskomster, før der kunne opnås resultater. På DR blev der varslet lockout og strejke mellem parterne, inden der med forligsmandens hjælp blev opnået et resultat, som medlemmerne kunne tilslutte sig. DM Privat har haft fokus på, hvor mange af de privatansatte medlemmer, der er overenskomstdækket. Kun cirka 25 procent af de privatansatte er omfattet af en overenskomst, og overenskomstdækningen er ringere for de yngre end for de ældre. DM Privat vil fortsætte undersøgelsen af, hvad det giver af konsekvenser. Det er lykkedes at sætte fokus på de alvorlige problemer, erhvervsbegrænsende klausuler giver for DM s privatansatte medlemmer. Produktivitetskommissionens rapport har påpeget de problemer, klausuler giver for produktivitetsudviklingen, og regeringen har taget initiativ til en forbedring af lovgivningen på området. DM arbejder dog fortsat for, at klausuler afskaffes helt eller begrænses til ganske få funktioner. Arbejdet foregår også i fællesskab med Akademikerne og de øvrige akademiske organisationer. 11

12 DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Videregående uddannelse har primært gennem sine landsklubber fokuseret sin indsats på implementering af nye arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur, udvikling af TRrollen, uddannelseskvalitet, påvirkning af rammevilkår, medbestemmelse, forskningsfrihed og det internationale arbejde på området. Ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne: I forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne blev der udarbejdet en vejledning med en række anbefalinger til DM s tillidsrepræsentanter. Anbefalingerne er blandt andet blevet brugt i forbindelse med de vejledninger, som universiteterne har udarbejdet vedrørende tenure track forløb. Implementering af arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur på professionshøjskolerne: Der er videreudviklet vejledningsmateriale til tillidsrepræsentanter og medlemmer om hensigtsmæssig implementering af de nye arbejdstidsregler og den nye stillingsstruktur i løbende dialog herom mellem tillidsrepræsentanter, landsklubbestyrelse og sekretariat. DM koordinerer arbejdet med andre berørte organisationer både blandt AC og FTF. Medbestemmelse og medinddragelse: På universitetsområdet er der arbejdet med at opsamle erfaringer fra DM s tillidsrepræsentanter på baggrund af universitetslovens pålæg til Uddannelses og Forskningsministeriet om at følge op på en ændring af universitetslovens bestemmelser om øget medbestemmelse og medinddragelse. Formålet var, at universiteterne skulle fastsætte i deres egne vedtægter, hvordan medarbejdere og studerende blev inddraget i væsentlige beslutninger. På en konference i maj med deltagelse af blandt andet uddannelsesministeren blev det meget tydeligt, at ændringen ikke har øget medbestemmelsen. Konferencen blev afholdt i et samarbejde mellem Akademikerne, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. Det fremgår af tilbagemeldingen til ministeriet fra Danske Universiteter, at universiteternes rektorer på baggrund af undersøgelsens resultater er parate til at tage konkrete initiativer for at styrke medbestemmelse og medinddragelse. Forskningsfrihed: Universitetslandsklubben har i 2014 støttet et projekt vedrørende udarbejdelse af en hvidbog om forskningsfrihed. Projektet følges tæt, og de første vurderinger forventes tilgængelige i Ophavsret og Open Access: Sektoren har udarbejdet vejledninger til medlemmerne om ophavsrettigheder samt om Open Access. Vejledningerne er lagt ud på dm.dk. Der blev arrangeret en meget velbesøgt konference med bred deltagelse af medlemmer i sektoren og oplæg fra både TR er, UBVA, arbejdsgivere inden for sektorens område samt om de internationale perspektiver og handel med ophavsretligt beskyttet materiale. Uddannelseskvalitet: Arbejdet med uddannelseskvalitet er foregået i både sektorbestyrelse og landsklubregi. På forårets delegeretmøde i Professionshøjskolelandsklubben indgik arbejdet i uddannelsesministerens kvalitetsudvalg. 12

13 Det blev besluttet, at DM Professionshøjskoler skulle udarbejde et debatoplæg, der blev udsendt til medlemmerne lige før sommerferien. På universitetsområdet har diskussionen særligt handlet om kvalitetsudvalgets forslag om 4 årige bacheloruddannelser. Landsklubben har blandt andet haft besøg af en repræsentant fra SULF (Sveriges UniversitetsLärarFörbund) om de svenske erfaringer med de fireårige bacheloruddannelser. Sektoren har udarbejdet anbefalinger til Hovedbestyrelsen, som kan viderebringes til udvalget, således at der kan ske en påvirkning af udvalgets fremtidige arbejde. Institutionernes rammevilkår: Der arbejdes løbende med kontakt til uddannelsespolitikere, studenterorganisationer og rektorkollegium med at sikre et gennemskueligt, forudsigeligt, flerårigt og ubureaukratisk bevillingssystem herunder med et særligt fokus på tilstrækkelige basisbevillinger til forsknings og udviklingsforpligtelser. Internationalt forskningsprojekt om et more supportive environment for staff : DM har været ét af ni europæiske lande, hvor der er sendt spørgeskemaer ud til medlemmerne som led i et samlet forskningsprojekt om medlemmernes holdning til, hvordan der etableres et mere støttende arbejdsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Desværre var svarprocenten meget begrænset, så det var ikke muligt at give et statistisk signifikant udsagn fra Danmark. Men i kombination med identiske spørgeskemaer fra de otte andre lande og sammenholdt med andre undersøgelser, kan der udarbejdes en holdbar rapport om de ansattes opfattelse af nødvendige reformer på området, hvis der skal etableres et more supportive environment. Den samlede rapport fra projektet forventes offentliggjort på den kommende ministerkonference, der afholdes i maj 2015 som en del af Bolognaprocessen. DM Forskning og Formidling Sektorbestyrelsen har i beretningsperioden navnlig beskæftiget sig med de udfordringer, der kendetegner to af dens medlemsområder hospitalerne og museerne. Hospitalsområdet: I oktober 2013 afleverede en ekstern analysevirksomhed en rapport, bestilt af Danske Regioner og Akademikerne i forlængelse af OK forhandlingerne i Rapporten understøttede i høj grad de argumenter, som Akademikerne havde fremført under forhandlingerne; disse argumenter drejede sig primært om, at der var behov for synlige karriereveje for forskere og specialister. Rapporten har været drøftet flere gange med Danske Regioner. DM har på vegne af Akademikerne henvist til, at de stillingsbetegnelser, der anvendes på hospitalerne, er vanskelige at gennemskue og i øvrigt anvendes inkonsekvent på de enkelte hospitaler. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en forholdsvis overskuelig fortegnelse over standardiserede stillingsbetegnelser. Denne fortegnelse blev præsenteret for Danske Regioner under et møde i slutningen af maj og den blev godt modtaget. Det blev af Danske Regioner oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de syv regioner, der forventes at inddrage rapporten og fortegnelsen over stillingsbetegnelser. DM afventer resultatet af drøftelserne i denne arbejdsgruppe. Projektet omfatter ca. 650 medlemmer. 13

14 Museerne: De museer, der er på tale her, er de 98 statsanerkendte museer, hvis opgaver er defineret i Museumsloven af december Deres drift finansieres for mere end 75 procent af offentlige tilskud. Sekretariatet forestår projektet angående valg af tillidsrepræsentanter. Der er i samarbejde med Sekretariatet udvalgt 19 museer, der opfylder de relevante forudsætninger. Status er, at der som en konsekvens af projektet er blevet valgt en tillidsrepræsentant. Siden marts er endvidere 11 museer af de ovenfor nævnte 19 museer kontaktet de fleste dog først i juni og august. Der er indledt et samarbejde mellem Foreningen af Fagarkæologer og DM om en spørgeskemaundersøgelse af arkæologernes ansættelses og arbejdsmæssige forhold. Undersøgelsen omfatter 31 museer med arkæologiske opgaver i henhold til Museumsloven. Disse 31 museer har fået tilsendt spørgeskemaet, hvis svar bl.a. vil afdække, hvordan arkæologerne er ansat, hvad de beskæftiger sig med, og hvordan de har fået deres ansættelse. Der stilles endvidere spørgsmål om, hvorvidt de indgår i det faglige og sociale liv, og om de tilbydes faglige udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er afsluttet på nær to mindre museer, og analysen af resultaterne er påbegyndt. Der foreligger p.t. 269 ud af 464 mulige svar. Svarprocenten ligger altså på 58. Trækkes de arkæologistuderende ud af undersøgelsen der foreligger kun et begrænset antal svar fra denne gruppe udgør svarprocenten 64. Og det er et ganske godt resultat. Analyseresultaterne vil afgøre, hvilke initiativer de to samarbejdsparter vil tage. DM Studerende I det forgangne år har DM Studerende arbejdet for, at flere universitetsstuderende får kendskab til fagbevægelsen og især DM. DM Studerende har desuden haft særlig fokus på at levere input til medlemmer, der kan virke understøttende for et godt studieliv og for det kommende arbejdsliv. Studielivsarrangement: DM Studerende har afholdt studielivsarrangement 28. april 2014 med deltagelse af cirka 50 studerende. En række spændende og vedkommende oplægsholdere inden for mindfulness, ernæring og ergoterapi udfoldede, hvordan et godt og sundt studieliv kunne skrues sammen. Kvalitetsreformen: Bestyrelsen har herudover indgående drøftet kvalitetsreformen og særligt indgående muligheder og konsekvenser ved et eventuelt fremtidigt bachelorarbejdsmarked. Arbejdet med reformen har på kort sigt haft til formål at påvirke den politiske proces om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser og på langt sigt vedligeholde fokus på sikring af kvaliteten under allerede iværksatte og kommende reformer på uddannelsesområdet. Praktik: De sidste par år har bestyrelsen haft fokus på praktik under studiet, herunder bestyrelsens principielle holdninger på området, som har vist sig at virke retningsgivende for mange konkrete praktikforløb. Bestyrelsen har i den seneste periode især drøftet de 14

15 grundlæggende rammer for praktik under studiet, herunder også præcisering af grænserne mellem meritgivende praktikordninger og ansættelser. Samarbejde: DM studerende er desuden indgået i et tættere samarbejde med andre af DM s sektorer og sektioner. Det gælder samarbejde med DM Pensionist med fokus på en indsats over for internationale studerende og introduktion af disse til det danske samfund. Samarbejde med Selvstændige og Freelancere med fokus på en netop iværksat undersøgelse om iværksætteri blandt studerende samt en række andre fælles aktiviteter. Bestyrelsen har herudover etableret en god kontakt til andre studenterorganisationer, herunder Djøf Studerende, med henblik på etablering af et samarbejde, der kan styrke de fagforeningsbaserede studenterorganisationer. Endelig deltager DM studerende i en række internationale fora. Kommunikation og hvervning: Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med profilering af DM på især Facebook og en mere optimal anvendelse af mediet. Uddeling af støtte: DM studerende har løbende støttet studerende via rejsepuljen og via støtte til en række ad hoc ansøgninger til arrangementer, der har fokus på lokale fagligt funderede arrangementer samt hverveformål, ligesom den årlige tutorpris er blevet uddelt. Særindsatser: Endelig har bestyrelsen nedsat en række udvalg: Et fagforeningsudvalg, der skal se på studentermedlemskab i fagforeninger, et udvalg der skal arbejde med overgangen mellem studie og arbejdsliv, et praktikudvalg og endelig et stående politisk udvalg, der har fokus på aktuelle politiske dagsordenener. DM HTDA Aktiviteterne i sektoren og i de to sektioner øst og vest har været rettet mod medlemmerne ved arrangementer, møder og workshops. Sektoren har afholdt valg til sektorbestyrelsen. Valget blev afholdt i november 2013 og forløb godt. Tidligere har der været afholdt fredsvalg i sektoren, men med flere kandidater end bestyrelsespladser har sektoren været ude i et rigtigt valg. Stemmeprocenten ved valget var på 5,8. På det arbejdsmarkedspolitiske område har rapporten fra Carsten Koch udvalget og det efterfølgende regeringsudspil været genstand for en række drøftelser i sektoren med henblik på at give input til DM s udspil på området. Sektorens årlige medlemsseminar havde fokus på temaet Fremtidens arbejdsmarked. Også konsekvenserne for medlemmer af den forkortede dagpengeperiode har været grundigt behandlet i sektoren. Halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsperioden har tilsammen betydet, at en del medlemmer har mistet retten til 15

16 dagpenge og er overgået til andre, lavere ydelser eller slet ingen ydelser. Dette har skabt situationer, hvor medlemmer ikke har kunnet betale deres gæld. Der har været arrangeret to møder om gældssanering i henholdsvis København og Aarhus. Der har været en del fokus på ledighedsstress på baggrund af en APV for ledige, som DM har gennemført. Sektoren afholdt tre arrangementer om dette med stor medlemsinteresse. Sektoren har afholdt forårskur og efterårskur i henholdsvis København og Aarhus med fokus på at opbygge netværk og søge job i internationale organisationer hjemme og i udlandet. Sektoren har afholdt fire workshops for ledige, hvor der har været fokuseret på lediges rettigheder og muligheder. DM Freelancere og Selvstændige De overordnede politiske mål for DM s sektion for freelancere og selvstændige har i 2014 været at sætte fokus på arbejds og vækstvilkår for sektionens medlemmer samt skabe synlighed og viden derom. Desuden har sektionen ønsket at bidrage til at skabe rammer for netværksmuligheder og værktøjer til brug i arbejdshverdagen som selvbeskæftiget. Der er blandt andet skabt mulighed for mere synlighed ved at initiere et tæt samarbejde med DM s studentersektor. Via samarbejde med studentermedlemmer er kendskab til en anden form for beskæftigelse end traditionel lønmodtageransættelse sket med udarbejdelse af guides og planlagte informationsmøder på universiteterne i Aarhus og København. Desuden har en klar kommunikationsstrategi i sektionen resulteret i blogindlæg samt kommentar i Magisterbladet, der blandt har påpeget nødvendigheden af, at der fokuseres på den kvalitative vinkel i relation til den politiske vækststrategi. Bestyrelsen har deltaget i en nordisk konference om globalisering og betydningen for iværksætteri. Konferencen bidrog blandt andet til viden om og forståelse af små iværksættervirksomheders potentiale i forhold til beskæftigelse af ikke etnisk danske. Derudover har sektionen bidraget til, at der er skabt interne netværk for selvstændige, at en mentorordning for selvstændige er under opbygning samt færdiggørelse af Profildatabasen for selvstændige DM ere, der på nuværende tidspunkt indeholder data om cirka 53 DM freelancere og selvstændiges kvalifikationer. I samarbejde med Magistrenes A kasse har sektionen foranlediget, at en iværksætteruge i DM med en vifte af relevante temaer for selvstændige spændende fra information om regnskab over netværksdannelse til starthjælp for iværksættere og finansieringsmuligheder, har inspireret flere hundrede medlemmer. Ugen afsluttedes med deltagelse på iværksættermessen Iværk&vækst i Øksnehallen, hvor sektionen blandt andet fik gjort opmærksom på den alternative vækststrategi. 16

17 DM Leder Efter en vedtægtsændring, der bragte sektionens vedtægt i overensstemmelse med DM s hovedvedtægt, konstituerede Ledersektionens bestyrelse sig på bestyrelsesseminaret i januar 2014 med 10 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Aktiviteter og resultater: Sektionen oplever stigende medlemstilgang, og er nu snart oppe på 800 medlemmer. For at styrke medlemmernes tilhørsforhold til sektionen udsendes kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve med politiske udmeldinger, vejledning i forbindelse med lønforhandlinger, faglige artikler om ledelse m.v. Desuden er der gennemført en række morgenmøder i samarbejde med nogle mindre ACorganisationer. Emnerne for møderne har bl.a. været Effektiv mødeledelse, Lederen som konfliktløser God ledelse det handler om professionalisme, Social kapital ledelse gennem samarbejde, tillid og retfærdighed samt Ledelse på distancen en udfordring? Det forhold, at møderne gennemføres i samarbejde med de øvrige organisationer, bevirker, at den kritiske masse med hensyn til fremmøde opnås. Mødet om distanceledelse blev afholdt i såvel København som Aarhus. Møderne har været populære og har i gennemsnit haft 30 deltagere. Ledersektionen afholdt 2. maj 2014 den årlige lederdag i samarbejde med Dansk Psykologforening, Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrlægeforening samt Arkitektforbundet. Emnet for dagen var Myten om den fuldkomne leder med indlæg af blandt andre Børsens chefredaktør Niels Lunde og direktør i Mercury Urval Christian Kurt Nielsen. Farshad Kholghi afsluttede dagen med et særdeles underholdende og reflekteret foredrag om forandring. 78 medlemmer havde tilmeldt sig lederdagen. DM Pensionist Ultimo august 2014 havde Pensionistsektionen medlemmer, en stigning på 88. Sektionen har tre medlemmer af Repræsentantskabet, hvoraf en er suppleant til Præsidiet, en anden suppleant til Vedtægtsudvalget og en tredje medlem af Valgkomiteen. Sektionens medlem af Hovedbestyrelsen er udpeget til OKAPU og Bladudvalget. Sektionsbestyrelsen har desuden udpeget medlemmer til Bladudvalget og Fastholdelses og Hverveudvalget. Pensionistsektionen støtter tre regionale klubber med sæde i hhv. Aarhus, Odense og København. Også her er der stigende medlemstal. Bestyrelsen for DM Pensionist har fortsat fokus på oplysning om sektionen og de regionale klubbers ydelser for de medlemmer, der står overfor efterløn eller pensionering, samt på fastholdelse af sektionens medlemmer. I den forbindelse er der udfærdiget breve til DMmedlemmer, der står lige foran deres pensionering eller efterlønstilværelse, hvori der gøres opmærksom på fordelene ved fortsat at være medlem af DM. I forbindelse med Pensionistsektionens nyhedsbrev fra foråret 2014 kom der flere henvendelser fra Nordjylland om, hvad der kan gøres for medlemmer i dette område. Det har 17

18 betydet, at Pensionistsektionens bestyrelse vil forsøge at oprette en klub i Nordjylland. Der har været flere henvendelser, så der afholdes et konstituerende møde primo november i Aalborg. OK 15: Pensionistsektionen har arbejdet for bedre vilkår for vore potentielt kommende medlemmer, 55+. Det lykkedes at få sektionens krav med i de generelle krav sammen med blandt andet Djøf. Stigende medlemstilgang: Ultimo august 2014 havde sektionen medlemmer, igen med flest nye medlemmer fra DM Forskning og Videregående uddannelse, DM HTDA og DM Offentlig. Samarbejde med andre organisationer og foreninger: Pensionistsektionen er med virkning fra 1. januar 2015 udmeldt af Statspensionisternes Centralforening. Sektionen har fortsat løbende kontakt til Djøf s pensionistforening, og vi har taget initiativ til dannelsen af et kontaktforum med denne og andre pensionistforeninger under Akademikerne, blandt andet Lægeforeningen, med et stort antal tidligere overenskomstansatte pensionister samt med IDA. Pensionistsektionen har to pladser i repræsentantskabet for Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og enlige. Forbedring af hjemmesiden: Sektionen har forsøgt at gøre sektionens hjemmeside mere interessant med blandt andet information om arbejdet i Hovedbestyrelsen og med oprettelsen af et debatforum. Desuden indrettes der nu en opslagstavle, hvor medlemmerne kan bytte forskellige effekter. Afholdelse af medlemsaktiviteter: Pensionistsektionen støtter arbejdet i de tre regionale klubber, hvor man igen i det forløbne år har tilbudt et imponerende antal spændende og lødige arrangementer med foredrag, ekskursioner, museums og teaterbesøg etc. Langt de fleste foredragsholdere og ekskursionsledere kommer fra egne rækker; det afspejler den faglige mangfoldighed, der er speciel for sektionens medlemskreds. En klub i Nordjylland forventes etableret i november Det årlige medlemsmøde (2014) afholdes for første gang i DM s egne lokaler på Peter Bangs Vej. 18

19 Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Med erfaringerne fra de offentlige overenskomstforhandlinger i 2011 og 2013 i bagagen, samt de private overenskomster indgået i samme krisetid, var der anledning til at se kritisk på den værdi, overenskomsterne giver for medlemmerne. Som en del af strategiprojektet DM i fremtiden blev der derfor formuleret en række delstrategier for det fremtidige overenskomstarbejde. Forberedelse af OK 15 For at fokusere DM s overenskomstkrav til OK 15 besluttede Overenskomst og Arbejdspladsudvalget (OKAPU) at udsende et forslag til et kravskatalog til alle sektorer og sektioner frem for at udsende en åben invitation til formulering af krav. Oplægget til kravskatalog blev også diskuteret med medlemmerne på en række klubmøder på arbejdspladserne. Det nye initiativ blev taget godt imod; ved høringsperiodens udløb var der indkommet konstruktive tilbagemeldinger, som gav anledning til en tilretning af kravskataloget. I juni blev DM s endelige kravskatalog godkendt i henholdsvis OKAPU og Hovedbestyrelsen, hvorefter kravene blev indsendt til Akademikerne. I august påbegyndtes arbejdet med at formulere en fælles forhandlingsaftale i Akademikernes forhandlingsudvalg. Et gennemgående tema i kravene fra alle organisationerne er sikring af reallønnen, psykisk arbejdsmiljø og forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanter. Særligt de to sidstnævnte temaer vil blive adresseret i DM s presseindsats og medlemskommunikation op til overenskomstforhandlingerne. Grønland DM afholdt primo september 2014 i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer kursus for tillidsrepræsentanter i Grønland. Kurset blev tilrettelagt med udgangspunkt i den grønlandske overenskomst og de nye muligheder for lokale tillægsforhandlinger. Emnerne var blandt andet TR s forskellige roller og opgaver, indledende forhandlingsteknik samt kendskab til organisationsverdenen. Derudover fik deltagerne også lejlighed til at deltage i et virksomhedsbesøg hos Ombudsmanden med fokus på god sagsbehandling samt et møde med arbejdsgiverrepræsentanter fra Selvstyret, der redegjorde for arbejdsgiversidens overordnede overvejelser i forbindelse med forhandlinger af løn og tillæg. Fordi de faglige organisationer valgte at gennemføre TR uddannelsen i fællesskab, gav kurset også de tillidsvalgte i Grønland en særlig mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af organisationsskel og faggrænser. Deltagerne på kurset har efterfølgende givet meget positive tilbagemeldinger på kurset, hvor de tilkendegiver at have betydelig mere lyst til og indsigt i TR opgaven på arbejdspladsen. I lyset af kursets succes og deltagernes fremadrettede ønsker til TR uddannelse forventes det, at DM i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer vil gøre tilbuddet om et TR 19

20 kursus i Grønland til en fast årlig begivenhed, som både kan videreudvikle de eksisterende repræsentanter og samtidigt introducere nyvalgte repræsentanter til opgaven. Når arbejdsopgaver medfører, at DM vælger at tage til Grønland, afholder DM ved samme lejlighed medlemsmøder samt en række formelle og uformelle møder med medlemmer og arbejdsgivere med henblik på at opnå maksimal synlighed og effekt af rejsen. DM har i 2014 haft lejlighed til også at invitere til tre lokale medlemsmøder i Grønland: Stillingsstruktur og lokale arbejdstidsaftaler (Ilulissat), Løn og nye muligheder for lokale lønforhandlinger, (Nuuk), og Kravsindsamling i forbindelse med OK 15 (Nuuk). Næste medlemsmøde forventes afholdt i første kvartal 2015 i Nuuk, idet DM som en del af AC forhandlingsdelegationen vil være til stede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne for

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport Forbundet af Offentligt Ansatte Årsmøde 2001 Statusrapport Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 nr. nr. 16 1 10. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 Arbejdsmarkedskommissionen vil halvere dagpengeperioden

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere