Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik DM s sektorer og sektioner Overenskomster og forhandlinger DM på arbejdspladsen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen..."

Transkript

1 DM s årsberetning 2014

2 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket samarbejde med andre faglige organisationer... 6 Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter... 7 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser... 7 DM s ligestillingsindsats... 7 Ytringsfrihed og arbejdsmiljø... 8 Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet... 8 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Privat DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Formidling DM Studerende DM HTDA DM Freelancere og Selvstændige DM Leder DM Pensionist Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Forberedelse af OK Grønland DM på arbejdspladsen Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne Arbejdspladsindsatsen Rådgivning Rådgivning og sagsbehandling om løn og ansættelsesvilkår Karriererådgivning Møder for medlemmer Fyraftensmøder og workshops Online netværk Møder på arbejdspladserne Joblab... 23

3 Streaming af møder DM Efteruddannelse Fagligt forum Medlemstilbud om faciliterede netværk Specialer2Go Konference til sprogmagistre Kommunikation, presse og Magisterbladet DM s presseindsats Magisterbladet SEMESTER Magisterbladet.dk Nyhedsbrev fra magisterbladet.dk DM på sociale medier Nyt fra DM dm.dk Organisering og fastholdelse Udvikling af hvervesamarbejdet med MA Rundringningskampagne til medlemmer Candportalen.dk Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave Hverveindsats på ungdomsuddannelser Indsats for dimittender: Dimittendprojektet Administrativt Kvalitetssikring af medlemsdata Administrativt samarbejde med DM s lejere i Akademikerhuset... 37

4 Indledning Årsberetningen dækker perioden fra september 2013 til september 2014 og rummer resultater og aktiviteter i denne periode. Årsberetningen redegør for status på de aktiviteter, som er beskrevet I DM s arbejdsprogram 2014 med det forbehold, at arbejdsprogram og årsberetning ikke dækker nøjagtig samme periode. DM s vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 4

5 Politik I perioden har DM haft fokus på følgende temaer: Faglighed og medindflydelse Der har i maj været en konference om medbestemmelse og medinddragelse efter revisionen af universitetsloven i Konferencen blev afholdt af Akademikerne, Styrelsen for videregående Uddannelser, De Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. DM s tillidsfolk var godt repræsenteret på konferencen, og bragte hverdagen på universiteterne ind på konferencen. Forud for konferencen var de involverede parter blev spurgt om deres oplevelser med medbestemmelse og medinddragelse, og undersøgelsens resultat blev præsenteret på konferencen. Både spørgeskemaet og konferencen afslørede, at medarbejderne ikke føler en tilstrækkelig meningsfuld inddragelse og medbestemmelse i forhold, der vedrører deres faglighed. Og det går den forkerte vej. DM støtter derfor Akademikernes seks konkrete anbefalinger, især at myndighed og kyndighed skal kobles tættere sammen, og at de akademiske råd skal have en central rolle i den faglige ledelse. Disse anbefalinger vil være DM s rettesnor i det videre arbejde med at sikre medarbejdernes øgede medinddragelse og medbestemmelse. De tre parter på det offentlige arbejdsmarked: Regering, kommuner regioner og lønmodtagerorganisationer har med aftalen om en tillidsreform forpligtet hinanden på 7 principper og en række initiativer. Arbejdet med tillidsreformen blev skudt i gang med en landsdækkende turné, hvor DM s formand Ingrid Stage deltog sammen med andre lønmodtagerrepræsentanter, arbejdsgiverrepræsentanter og økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager. DM s arbejde med tillidsreformen er især rettet mod DM s repræsentanter på arbejdspladserne, der konkret arbejder med tillidsdagsordenen. Dette sker med støtte fra Sekretariatet og med en bred vifte af informationer til repræsentanterne. Dannelse i uddannelse Diskussionen om kvalitet i uddannelserne blev i foråret centreret omkring anbefalinger fra regeringens uafhængige Kvalitetsudvalg, der i sin første rapport foreslog ret markante strukturændringer på universitetsuddannelserne. DM har intensiveret sit arbejde med uddannelseskvalitet, og har haft flere debatmøder både i København og i Aarhus, møde med uddannelses og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og møde med Folketingets ordfører, hvor DM præsenterede sine synspunkter. Ligeledes har DM gjort sin holdning gældende både i den offentlige debat og på diverse konferencer som Sophia konferencen med en betoning af, at uddannelse har et bredere sigte end at gøre sig relevant for arbejdsmarkedet. Endelig indgav DM et bidrag til Kvalitetsudvalgets første rapport, der fokuserede på selve uddannelsessystemet. I løbet af efteråret kommer Kvalitetsudvalgets anden rapport, der vil komme med anbefalinger om selve uddannelseskvaliteten, og DM har allerede sendt et bidrag til Kvalitetsudvalget, hvor 5

6 hovedbudskabet er, at kvalitet sker i et samspil mellem underviser og studerende i en undervisningssituation. Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed DM oplever et stigende antal tidsbegrænsede ansættelser og forholder sig kritisk hertil. Ofte er der tale om, at tidsbegrænsede ansættelser erstatter faste ansættelser og dermed forringer ansættelsestrygheden samt en faglig og karrieremæssige udvikling. Derfor er arbejdet for at begrænse brugen af tidsbegrænsede ansættelser og for at forbedre vilkårene for dem, der er i tidsbegrænsede stillinger, en løbende indsats. Indsatsen afspejles blandt andet i behandlingen af en lang række medlemssager, en advokatsag i samarbejde med Akademikerne og i arbejdet med stillingsstruktur på universitetsområdet i forbindelse med OK 13. DM er desuden i gang med at afsøge mulighederne for at udvikle en egentlig forskningsindsats på området, som blandt andet skal forholde sig til en vifte af konsekvenser ved den øgede brug af tidsbegrænsede ansættelser og desuden skal belyse forventede kønsforskelle. Styrket samarbejde med andre faglige organisationer Det er en strategisk beslutning, at DM kontinuerligt styrker sit samarbejde med andre faglige organisationer om aktuelle politiske sager, samt at DM s indsats for at påvirke Akademikernes politikudvikling inden for arbejdsmarkeds, erhvervs, uddannelses og forskningsområdet skal øges. Højt på den politiske agenda har i perioden været Carsten Koch udvalgets udspil til en ny beskæftigelsesreform, regeringens beskæftigelsesreform samt nedsættelse af dagpengekommissionen. DM har markeret sig i dagspressen, på de sociale medier samt ved en lang række møder med ordførere for at sikre, at DM s medlemmers vilkår bliver belyst, og DM s politiske forslag hørt. DM har øget sin indsats for at sikre, at DM s holdninger og løsningsforslag blev afspejlet i Akademikernes udmeldinger i relation til blandt andet finanslov, Carsten Koch udvalg, beskæftigelsesreform, dagpengekommission, bidrag til udvikling af Akademikernes nye erhvervspolitik, kvalitetsreform, arbejdsmiljø, SU med mere. Oplevelsen i både de politiske fora og i Sekretariatets samarbejde med Akademikerne er, at DM s indflydelse løbende øges. Andre eksempler på samarbejde med andre faglige organisationer er Folkemødet Her samarbejdede DM med GL om et arrangement om Uddannelse og produktivitet, med Akademikerne om live match mellem ledige og små og mellemstore virksomheder, ligesom Ingrid Stage blev inviteret til at repræsentere DM ved en lang række arrangementer hos blandt andet faglige organisationer. Desuden har DM sammen med Forbundet af Arkitekter og Designere arrangeret en velbesøgt beskæftigelsespolitisk konference i marts måned, hvor DM blandt satte spot på sin APV for ledige, og bragte debat med politikere og eksperter om DM s politiske løsningsforslag. 6

7 DM er derudover i gang med at bidrage til at revitalisere Velfærdssamarbejdet. Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter Uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres på arbejdsmiljøet i disse år, og det har afstedkommet en række initiativer. I perioden har DM bidraget aktivt i forberedelsen af en konference om det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne, som fandt sted i marts Arbejdsmiljøkonferencen var aftalt ved OK 13 mellem Moderniseringsstyrelsen, Uddannelsesministeriet og Akademikerne. Konferencen blev arrangeret af Akademikerne og Uddannelsesministeriet. DM var tæt involveret og deltog på konferencen. Konferencen udmærkede sig ved, at den samlede universiteternes ledelser, tillidsrepræsentanter, HR ansatte, faglige organisationer og eksperter til at ideudvikle på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på universiteterne. Som opfølgning på konferencen har DM været tæt involveret i at udarbejde en pjece i regi af Akademikerne og Uddannelsesministeriet om psykisk arbejdsmiljø på universiteterne. Pjecen skal indgå i forberedelserne til OK 15 om arbejdsmiljø på universiteterne, ligesom den skal bruges i samarbejdsudvalgene. DM vil understøtte, at pjecen bliver brugt lokalt. Desuden har DM deltaget i og bidraget til en stor europæisk undersøgelse i Education International regi om et supportive environment for forskere og undervisere. Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser DM indledte i efteråret 2013 en særlig satsning på ph.d. området. Denne har i 2014 resulteret i en række aktiviteter målrettet ph.d.erne. Fx er der gennemført et større antal interviews med allerede igangværende ph.d. studerende. Disse skal hjælpe med at målrette og optimere DM s indsats overfor medlemsgruppen. Ligeledes er der iværksat en særlig indsats i forhold til de af DM s tillidsrepræsentanter, der repræsenterer ph.d. studerende. Der er gennemført et antal oplæg og workshops både ude på universiteterne og i DM og endelig er afholdelse af en række konferencer om ph.d.ernes karriereveje i samarbejde med forskerskolerne på landets universiteter sat i gang. DM s ligestillingsindsats For DM er ligestilling et aktiv, der bidrager til, at alle højtuddannedes kompetencer kommer i spil, og at demokratiske værdier er bærende i samfundet. Der har i perioden været afholdt en lang række aktiviteter om ligestilling, hvor DM har spillet en aktiv rolle. DM har deltaget i Nordisk Forum i Malmø New Action on Women s rights, juni medlemmer deltog og Charlotte Palludan fra DM s hovedbestyrelse og ligestillingsnetværk, talte om ligeløn, karriere og kvinder. Det er første gang i 20 år, at der blev afholdt et fællesnordisk forum om ligestilling og fremtidens feminisme. Der var deltagelse af mere end 200 organisationer, ligestillingsministre, eksperter og havde i alt omkring deltagere. 7

8 I 2014 har DM fastholdt sit fokus på at sikre fædre en selvstændig ret til barsel og fremme af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Ligestillingsnetværket har som noget nyt forsøgt at lave en ligestillingslounge om kønsperspektivet i ledelse og styring ; dette blev en succes, hvor mere end 20 deltagere mødte op og diskuterede ligestilling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø DM finansierer sammen med BUPL ph.d. projekter på RUC om betydningen af ytringsfrihed for arbejdsmiljøet. Hovedformålet for DM er at bidrage til at sikre medlemmerne mod negative konsekvenser af at udnytte ytringsfriheden og modvirke selvcensur. Der afholdes i september 2014 et møde mellem de deltagende organisationer og RUC om omsætning af den viden, som projekterne har affødt. GL har sluttet sig til denne del af projektet. Medlemsmøder og en konference om resultaterne er i støbeskeen. Ingrid Stage er medlem af Ytringsfriheds og whistleblower kommissionen i Justitsministeriet på vegne af alle akademikerorganisationerne. Kommissionen skal i februar 2015 komme med en ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower ordninger til afløsning for 2006 betænkningen om offentligt ansattes meddeleret. Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet I forsommeren 2014 blev undersøgelsen af globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet færdig og fremlagt for Hovedbestyrelsen. FAOS havde foretaget undersøgelsen for DM. Hovedkonklusionerne var: Udenlandske akademikere udgør en begrænset del af den danske arbejdsstyrke. Der er dog stærk stigning i tilgangen. Der er mere tale om mobilitet end migration. Offshoring af arbejdspladser er et stabilt element og har været det igennem mange år. Knapt eller hvert fjerde af de offshore job, siden 2009, har været højtkvalificerede job. 52 % af offshoringen går til andre EU lande. 30 % til asiatiske lande. Globaliseringen udfordrer samarbejde og organisering på den enkelte arbejdsplads. Der er dog klare branchespecifikke mekanismer og forskelle ved globaliseringen. I Itbranchen er løn og arbejdstid således klart under pres. Der er relativt få internationalt mobile magistre fra Danmark, men dog med en stigende tendens. Det er primært de unge, der arbejder i udlandet i en periode, og de er typisk ude 1 2 år. Der kan ikke spores forskel i uddannelsesretning eller kønsforskelle. De tager ud til både højtkvalificerede jobs og jobs, hvor de har svært ved at få brugt deres akademiske kompetencer. Mobiliteten viser en negativ effekt på lønnen og ingen effekt på ledigheden, når de kommer retur til Danmark. Der arbejdes nu med opfølgning på rapporten i form af medlemsrettede aktiviteter og forslag til politiske initiativer, som kan forbedre rammerne og om muligt mindske uhensigtsmæssige 8

9 konsekvenser for magistrenes løn og ansættelsesvilkår. Som eksempler på aktiviteter, DM har i gangsat, kan nævnes Informationsmøder om jobsøgning i Norden og UNI passport, der giver mulighed for at få vejledning hos 900 forskellige fagforeninger placeret i forskellige lande i hele verden. 9

10 DM s sektorer og sektioner DM Offentlig DM Offentlig (DMO) arbejder for at forbedre vilkårene for DM s medlemmer ansat i den offentlige administration i kommuner, regioner, staten og i Grønland har budt på medlemsfremgang i DMO. På nuværende tidspunkt er der medlemmer af sektoren var igen et år med afskedigelsesrunder grundet besparelser i det offentlige, men DMO s medlemmer bliver ofte ikke så hårdt ramt af afskedigelsesrunderne. Ligesom det kan aflæses i medlemssagerne, at mange DM ere fortsat finder job i den offentlige administration. DMO har i 2014 haft fokus på at møde medlemmerne, der hvor de er, i form af tilbud om fyraftensmøder lokalt, og styrkelse af DMO s repræsentation på arbejdspladserne ved valg af tillidsrepræsentanter samt hjælp til dannelse af lokale DM /AC klubber. Nytårskure: DMO holdt nytårskure i henholdsvis København og Vejle. Begge nytårskure var velbesøgte. Årets tema var: Hvad skal der til for at skabe et attraktivt arbejdsliv for offentligt ansatte akademikere? Komiker Sebastian Dorset gav endvidere et satirisk bud på, hvad det vil sige at være offentligt ansat DM er. TR årsmøde: Der blev afholdt TR årsmøde, igen i et samarbejde med sektoren for Forskning og Formidling. Fokus i år var på stress. og hvordan man som TR hjælper den enkelte, samt sætter fokus på stress som et arbejdsmiljøproblem i organisationer. De mange deltagende TR ere havde mulighed for at stille skarpt på egen rolle i workshops om TR rollen i forandring, den fysisk spredte klub, og samarbejdet med andre forbund. Medlemskonference: I juni satte DMO fokus på, hvordan administrativt ansatte magistre agerer med succes i en politisk styret hverdag i kommuner, regioner og stat. Konferencen var overtegnet, og der er stor tilfredshed med, at DMO også tilbyder mulighed for faglig udvikling. Mentorprogram: Mentorprogram i samarbejde med DM Privat og DM Leder. Netværk: Netværk for de psykisk sårbare efter en afsked i samarbejde med DM Privat. Fyraftensmøder: Fyraftensmøder i DM s lokaler i København og Aarhus samt på arbejdspladserne. Support til klubber og konkret bistand: Support til klubberne på arbejdspladserne både med at få valgt TR og oprettet klubber, samt bidrage til livet i klubben ved faglige oplæg fra DM. 10

11 DM Privat Højt på DM Privat s dagsorden står det at styrke kontakten til medlemmerne og medlemmerne imellem. Et af de tiltag, der er sat i værk i 2014, er et projekt, der har til formål at igangsætte og understøtte fagpolitiske og faglige arrangementer på arbejdspladserne og derigennem etablere faglig aktivitet på arbejdspladser, der ikke har en overenskomst. I den forbindelse er medlemmerne på 25 virksomheder indtil videre kontaktet. DM Privat har igen i år med stor succes og stor medlemstilfredshed afholdt nytårskur i København og Aarhus, hvor det faglige fokus bliver kombineret med lidt uformelle samværsformer og et godt grin. Der var cirka 150 tilmeldte i København og 120 i Aarhus, hvoraf cirka halvdelen ikke havde deltaget tidligere. I forbindelse med formandsskiftet i DM Privat, blev der afholdt en midsommerfest i Aarhus og København med i alt cirka 100 tilmeldte. Formålet var at give medlemmerne mulighed for at netværke og sætte fokus på karriere og fremtidens krav til kompetencer, under uformelle former. Der er dannet en enkelt ny Akademikerklub på en af de store medicinalvirksomheder, og der er kommet 3 nye akademikeroverenskomster til. Den ene af disse er indenfor it branchen og er på sin vis epokegørende, idet det er en fælles overenskomst mellem DM og de øvrige akademikerorganisationer, PROSA og HK. Foråret 2014 var præget af fornyelser af de store private akademikeroverenskomster. De fleste af disse skulle fornys samtidig med overenskomsterne på DA LO området. Resultaterne her blev da også rammesættende for, hvad der var opnåeligt på DM/akademikerområdet. DM og de øvrige akademikerorganisationer måtte desuden en tur rundt om Forligsinstitutionen med flere af de store overenskomster, før der kunne opnås resultater. På DR blev der varslet lockout og strejke mellem parterne, inden der med forligsmandens hjælp blev opnået et resultat, som medlemmerne kunne tilslutte sig. DM Privat har haft fokus på, hvor mange af de privatansatte medlemmer, der er overenskomstdækket. Kun cirka 25 procent af de privatansatte er omfattet af en overenskomst, og overenskomstdækningen er ringere for de yngre end for de ældre. DM Privat vil fortsætte undersøgelsen af, hvad det giver af konsekvenser. Det er lykkedes at sætte fokus på de alvorlige problemer, erhvervsbegrænsende klausuler giver for DM s privatansatte medlemmer. Produktivitetskommissionens rapport har påpeget de problemer, klausuler giver for produktivitetsudviklingen, og regeringen har taget initiativ til en forbedring af lovgivningen på området. DM arbejder dog fortsat for, at klausuler afskaffes helt eller begrænses til ganske få funktioner. Arbejdet foregår også i fællesskab med Akademikerne og de øvrige akademiske organisationer. 11

12 DM Forskning og Videregående uddannelse DM Forskning og Videregående uddannelse har primært gennem sine landsklubber fokuseret sin indsats på implementering af nye arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur, udvikling af TRrollen, uddannelseskvalitet, påvirkning af rammevilkår, medbestemmelse, forskningsfrihed og det internationale arbejde på området. Ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne: I forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne blev der udarbejdet en vejledning med en række anbefalinger til DM s tillidsrepræsentanter. Anbefalingerne er blandt andet blevet brugt i forbindelse med de vejledninger, som universiteterne har udarbejdet vedrørende tenure track forløb. Implementering af arbejdstidsregler og ny stillingsstruktur på professionshøjskolerne: Der er videreudviklet vejledningsmateriale til tillidsrepræsentanter og medlemmer om hensigtsmæssig implementering af de nye arbejdstidsregler og den nye stillingsstruktur i løbende dialog herom mellem tillidsrepræsentanter, landsklubbestyrelse og sekretariat. DM koordinerer arbejdet med andre berørte organisationer både blandt AC og FTF. Medbestemmelse og medinddragelse: På universitetsområdet er der arbejdet med at opsamle erfaringer fra DM s tillidsrepræsentanter på baggrund af universitetslovens pålæg til Uddannelses og Forskningsministeriet om at følge op på en ændring af universitetslovens bestemmelser om øget medbestemmelse og medinddragelse. Formålet var, at universiteterne skulle fastsætte i deres egne vedtægter, hvordan medarbejdere og studerende blev inddraget i væsentlige beslutninger. På en konference i maj med deltagelse af blandt andet uddannelsesministeren blev det meget tydeligt, at ændringen ikke har øget medbestemmelsen. Konferencen blev afholdt i et samarbejde mellem Akademikerne, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. Det fremgår af tilbagemeldingen til ministeriet fra Danske Universiteter, at universiteternes rektorer på baggrund af undersøgelsens resultater er parate til at tage konkrete initiativer for at styrke medbestemmelse og medinddragelse. Forskningsfrihed: Universitetslandsklubben har i 2014 støttet et projekt vedrørende udarbejdelse af en hvidbog om forskningsfrihed. Projektet følges tæt, og de første vurderinger forventes tilgængelige i Ophavsret og Open Access: Sektoren har udarbejdet vejledninger til medlemmerne om ophavsrettigheder samt om Open Access. Vejledningerne er lagt ud på dm.dk. Der blev arrangeret en meget velbesøgt konference med bred deltagelse af medlemmer i sektoren og oplæg fra både TR er, UBVA, arbejdsgivere inden for sektorens område samt om de internationale perspektiver og handel med ophavsretligt beskyttet materiale. Uddannelseskvalitet: Arbejdet med uddannelseskvalitet er foregået i både sektorbestyrelse og landsklubregi. På forårets delegeretmøde i Professionshøjskolelandsklubben indgik arbejdet i uddannelsesministerens kvalitetsudvalg. 12

13 Det blev besluttet, at DM Professionshøjskoler skulle udarbejde et debatoplæg, der blev udsendt til medlemmerne lige før sommerferien. På universitetsområdet har diskussionen særligt handlet om kvalitetsudvalgets forslag om 4 årige bacheloruddannelser. Landsklubben har blandt andet haft besøg af en repræsentant fra SULF (Sveriges UniversitetsLärarFörbund) om de svenske erfaringer med de fireårige bacheloruddannelser. Sektoren har udarbejdet anbefalinger til Hovedbestyrelsen, som kan viderebringes til udvalget, således at der kan ske en påvirkning af udvalgets fremtidige arbejde. Institutionernes rammevilkår: Der arbejdes løbende med kontakt til uddannelsespolitikere, studenterorganisationer og rektorkollegium med at sikre et gennemskueligt, forudsigeligt, flerårigt og ubureaukratisk bevillingssystem herunder med et særligt fokus på tilstrækkelige basisbevillinger til forsknings og udviklingsforpligtelser. Internationalt forskningsprojekt om et more supportive environment for staff : DM har været ét af ni europæiske lande, hvor der er sendt spørgeskemaer ud til medlemmerne som led i et samlet forskningsprojekt om medlemmernes holdning til, hvordan der etableres et mere støttende arbejdsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Desværre var svarprocenten meget begrænset, så det var ikke muligt at give et statistisk signifikant udsagn fra Danmark. Men i kombination med identiske spørgeskemaer fra de otte andre lande og sammenholdt med andre undersøgelser, kan der udarbejdes en holdbar rapport om de ansattes opfattelse af nødvendige reformer på området, hvis der skal etableres et more supportive environment. Den samlede rapport fra projektet forventes offentliggjort på den kommende ministerkonference, der afholdes i maj 2015 som en del af Bolognaprocessen. DM Forskning og Formidling Sektorbestyrelsen har i beretningsperioden navnlig beskæftiget sig med de udfordringer, der kendetegner to af dens medlemsområder hospitalerne og museerne. Hospitalsområdet: I oktober 2013 afleverede en ekstern analysevirksomhed en rapport, bestilt af Danske Regioner og Akademikerne i forlængelse af OK forhandlingerne i Rapporten understøttede i høj grad de argumenter, som Akademikerne havde fremført under forhandlingerne; disse argumenter drejede sig primært om, at der var behov for synlige karriereveje for forskere og specialister. Rapporten har været drøftet flere gange med Danske Regioner. DM har på vegne af Akademikerne henvist til, at de stillingsbetegnelser, der anvendes på hospitalerne, er vanskelige at gennemskue og i øvrigt anvendes inkonsekvent på de enkelte hospitaler. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en forholdsvis overskuelig fortegnelse over standardiserede stillingsbetegnelser. Denne fortegnelse blev præsenteret for Danske Regioner under et møde i slutningen af maj og den blev godt modtaget. Det blev af Danske Regioner oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de syv regioner, der forventes at inddrage rapporten og fortegnelsen over stillingsbetegnelser. DM afventer resultatet af drøftelserne i denne arbejdsgruppe. Projektet omfatter ca. 650 medlemmer. 13

14 Museerne: De museer, der er på tale her, er de 98 statsanerkendte museer, hvis opgaver er defineret i Museumsloven af december Deres drift finansieres for mere end 75 procent af offentlige tilskud. Sekretariatet forestår projektet angående valg af tillidsrepræsentanter. Der er i samarbejde med Sekretariatet udvalgt 19 museer, der opfylder de relevante forudsætninger. Status er, at der som en konsekvens af projektet er blevet valgt en tillidsrepræsentant. Siden marts er endvidere 11 museer af de ovenfor nævnte 19 museer kontaktet de fleste dog først i juni og august. Der er indledt et samarbejde mellem Foreningen af Fagarkæologer og DM om en spørgeskemaundersøgelse af arkæologernes ansættelses og arbejdsmæssige forhold. Undersøgelsen omfatter 31 museer med arkæologiske opgaver i henhold til Museumsloven. Disse 31 museer har fået tilsendt spørgeskemaet, hvis svar bl.a. vil afdække, hvordan arkæologerne er ansat, hvad de beskæftiger sig med, og hvordan de har fået deres ansættelse. Der stilles endvidere spørgsmål om, hvorvidt de indgår i det faglige og sociale liv, og om de tilbydes faglige udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er afsluttet på nær to mindre museer, og analysen af resultaterne er påbegyndt. Der foreligger p.t. 269 ud af 464 mulige svar. Svarprocenten ligger altså på 58. Trækkes de arkæologistuderende ud af undersøgelsen der foreligger kun et begrænset antal svar fra denne gruppe udgør svarprocenten 64. Og det er et ganske godt resultat. Analyseresultaterne vil afgøre, hvilke initiativer de to samarbejdsparter vil tage. DM Studerende I det forgangne år har DM Studerende arbejdet for, at flere universitetsstuderende får kendskab til fagbevægelsen og især DM. DM Studerende har desuden haft særlig fokus på at levere input til medlemmer, der kan virke understøttende for et godt studieliv og for det kommende arbejdsliv. Studielivsarrangement: DM Studerende har afholdt studielivsarrangement 28. april 2014 med deltagelse af cirka 50 studerende. En række spændende og vedkommende oplægsholdere inden for mindfulness, ernæring og ergoterapi udfoldede, hvordan et godt og sundt studieliv kunne skrues sammen. Kvalitetsreformen: Bestyrelsen har herudover indgående drøftet kvalitetsreformen og særligt indgående muligheder og konsekvenser ved et eventuelt fremtidigt bachelorarbejdsmarked. Arbejdet med reformen har på kort sigt haft til formål at påvirke den politiske proces om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser og på langt sigt vedligeholde fokus på sikring af kvaliteten under allerede iværksatte og kommende reformer på uddannelsesområdet. Praktik: De sidste par år har bestyrelsen haft fokus på praktik under studiet, herunder bestyrelsens principielle holdninger på området, som har vist sig at virke retningsgivende for mange konkrete praktikforløb. Bestyrelsen har i den seneste periode især drøftet de 14

15 grundlæggende rammer for praktik under studiet, herunder også præcisering af grænserne mellem meritgivende praktikordninger og ansættelser. Samarbejde: DM studerende er desuden indgået i et tættere samarbejde med andre af DM s sektorer og sektioner. Det gælder samarbejde med DM Pensionist med fokus på en indsats over for internationale studerende og introduktion af disse til det danske samfund. Samarbejde med Selvstændige og Freelancere med fokus på en netop iværksat undersøgelse om iværksætteri blandt studerende samt en række andre fælles aktiviteter. Bestyrelsen har herudover etableret en god kontakt til andre studenterorganisationer, herunder Djøf Studerende, med henblik på etablering af et samarbejde, der kan styrke de fagforeningsbaserede studenterorganisationer. Endelig deltager DM studerende i en række internationale fora. Kommunikation og hvervning: Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med profilering af DM på især Facebook og en mere optimal anvendelse af mediet. Uddeling af støtte: DM studerende har løbende støttet studerende via rejsepuljen og via støtte til en række ad hoc ansøgninger til arrangementer, der har fokus på lokale fagligt funderede arrangementer samt hverveformål, ligesom den årlige tutorpris er blevet uddelt. Særindsatser: Endelig har bestyrelsen nedsat en række udvalg: Et fagforeningsudvalg, der skal se på studentermedlemskab i fagforeninger, et udvalg der skal arbejde med overgangen mellem studie og arbejdsliv, et praktikudvalg og endelig et stående politisk udvalg, der har fokus på aktuelle politiske dagsordenener. DM HTDA Aktiviteterne i sektoren og i de to sektioner øst og vest har været rettet mod medlemmerne ved arrangementer, møder og workshops. Sektoren har afholdt valg til sektorbestyrelsen. Valget blev afholdt i november 2013 og forløb godt. Tidligere har der været afholdt fredsvalg i sektoren, men med flere kandidater end bestyrelsespladser har sektoren været ude i et rigtigt valg. Stemmeprocenten ved valget var på 5,8. På det arbejdsmarkedspolitiske område har rapporten fra Carsten Koch udvalget og det efterfølgende regeringsudspil været genstand for en række drøftelser i sektoren med henblik på at give input til DM s udspil på området. Sektorens årlige medlemsseminar havde fokus på temaet Fremtidens arbejdsmarked. Også konsekvenserne for medlemmer af den forkortede dagpengeperiode har været grundigt behandlet i sektoren. Halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsperioden har tilsammen betydet, at en del medlemmer har mistet retten til 15

16 dagpenge og er overgået til andre, lavere ydelser eller slet ingen ydelser. Dette har skabt situationer, hvor medlemmer ikke har kunnet betale deres gæld. Der har været arrangeret to møder om gældssanering i henholdsvis København og Aarhus. Der har været en del fokus på ledighedsstress på baggrund af en APV for ledige, som DM har gennemført. Sektoren afholdt tre arrangementer om dette med stor medlemsinteresse. Sektoren har afholdt forårskur og efterårskur i henholdsvis København og Aarhus med fokus på at opbygge netværk og søge job i internationale organisationer hjemme og i udlandet. Sektoren har afholdt fire workshops for ledige, hvor der har været fokuseret på lediges rettigheder og muligheder. DM Freelancere og Selvstændige De overordnede politiske mål for DM s sektion for freelancere og selvstændige har i 2014 været at sætte fokus på arbejds og vækstvilkår for sektionens medlemmer samt skabe synlighed og viden derom. Desuden har sektionen ønsket at bidrage til at skabe rammer for netværksmuligheder og værktøjer til brug i arbejdshverdagen som selvbeskæftiget. Der er blandt andet skabt mulighed for mere synlighed ved at initiere et tæt samarbejde med DM s studentersektor. Via samarbejde med studentermedlemmer er kendskab til en anden form for beskæftigelse end traditionel lønmodtageransættelse sket med udarbejdelse af guides og planlagte informationsmøder på universiteterne i Aarhus og København. Desuden har en klar kommunikationsstrategi i sektionen resulteret i blogindlæg samt kommentar i Magisterbladet, der blandt har påpeget nødvendigheden af, at der fokuseres på den kvalitative vinkel i relation til den politiske vækststrategi. Bestyrelsen har deltaget i en nordisk konference om globalisering og betydningen for iværksætteri. Konferencen bidrog blandt andet til viden om og forståelse af små iværksættervirksomheders potentiale i forhold til beskæftigelse af ikke etnisk danske. Derudover har sektionen bidraget til, at der er skabt interne netværk for selvstændige, at en mentorordning for selvstændige er under opbygning samt færdiggørelse af Profildatabasen for selvstændige DM ere, der på nuværende tidspunkt indeholder data om cirka 53 DM freelancere og selvstændiges kvalifikationer. I samarbejde med Magistrenes A kasse har sektionen foranlediget, at en iværksætteruge i DM med en vifte af relevante temaer for selvstændige spændende fra information om regnskab over netværksdannelse til starthjælp for iværksættere og finansieringsmuligheder, har inspireret flere hundrede medlemmer. Ugen afsluttedes med deltagelse på iværksættermessen Iværk&vækst i Øksnehallen, hvor sektionen blandt andet fik gjort opmærksom på den alternative vækststrategi. 16

17 DM Leder Efter en vedtægtsændring, der bragte sektionens vedtægt i overensstemmelse med DM s hovedvedtægt, konstituerede Ledersektionens bestyrelse sig på bestyrelsesseminaret i januar 2014 med 10 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Aktiviteter og resultater: Sektionen oplever stigende medlemstilgang, og er nu snart oppe på 800 medlemmer. For at styrke medlemmernes tilhørsforhold til sektionen udsendes kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve med politiske udmeldinger, vejledning i forbindelse med lønforhandlinger, faglige artikler om ledelse m.v. Desuden er der gennemført en række morgenmøder i samarbejde med nogle mindre ACorganisationer. Emnerne for møderne har bl.a. været Effektiv mødeledelse, Lederen som konfliktløser God ledelse det handler om professionalisme, Social kapital ledelse gennem samarbejde, tillid og retfærdighed samt Ledelse på distancen en udfordring? Det forhold, at møderne gennemføres i samarbejde med de øvrige organisationer, bevirker, at den kritiske masse med hensyn til fremmøde opnås. Mødet om distanceledelse blev afholdt i såvel København som Aarhus. Møderne har været populære og har i gennemsnit haft 30 deltagere. Ledersektionen afholdt 2. maj 2014 den årlige lederdag i samarbejde med Dansk Psykologforening, Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrlægeforening samt Arkitektforbundet. Emnet for dagen var Myten om den fuldkomne leder med indlæg af blandt andre Børsens chefredaktør Niels Lunde og direktør i Mercury Urval Christian Kurt Nielsen. Farshad Kholghi afsluttede dagen med et særdeles underholdende og reflekteret foredrag om forandring. 78 medlemmer havde tilmeldt sig lederdagen. DM Pensionist Ultimo august 2014 havde Pensionistsektionen medlemmer, en stigning på 88. Sektionen har tre medlemmer af Repræsentantskabet, hvoraf en er suppleant til Præsidiet, en anden suppleant til Vedtægtsudvalget og en tredje medlem af Valgkomiteen. Sektionens medlem af Hovedbestyrelsen er udpeget til OKAPU og Bladudvalget. Sektionsbestyrelsen har desuden udpeget medlemmer til Bladudvalget og Fastholdelses og Hverveudvalget. Pensionistsektionen støtter tre regionale klubber med sæde i hhv. Aarhus, Odense og København. Også her er der stigende medlemstal. Bestyrelsen for DM Pensionist har fortsat fokus på oplysning om sektionen og de regionale klubbers ydelser for de medlemmer, der står overfor efterløn eller pensionering, samt på fastholdelse af sektionens medlemmer. I den forbindelse er der udfærdiget breve til DMmedlemmer, der står lige foran deres pensionering eller efterlønstilværelse, hvori der gøres opmærksom på fordelene ved fortsat at være medlem af DM. I forbindelse med Pensionistsektionens nyhedsbrev fra foråret 2014 kom der flere henvendelser fra Nordjylland om, hvad der kan gøres for medlemmer i dette område. Det har 17

18 betydet, at Pensionistsektionens bestyrelse vil forsøge at oprette en klub i Nordjylland. Der har været flere henvendelser, så der afholdes et konstituerende møde primo november i Aalborg. OK 15: Pensionistsektionen har arbejdet for bedre vilkår for vore potentielt kommende medlemmer, 55+. Det lykkedes at få sektionens krav med i de generelle krav sammen med blandt andet Djøf. Stigende medlemstilgang: Ultimo august 2014 havde sektionen medlemmer, igen med flest nye medlemmer fra DM Forskning og Videregående uddannelse, DM HTDA og DM Offentlig. Samarbejde med andre organisationer og foreninger: Pensionistsektionen er med virkning fra 1. januar 2015 udmeldt af Statspensionisternes Centralforening. Sektionen har fortsat løbende kontakt til Djøf s pensionistforening, og vi har taget initiativ til dannelsen af et kontaktforum med denne og andre pensionistforeninger under Akademikerne, blandt andet Lægeforeningen, med et stort antal tidligere overenskomstansatte pensionister samt med IDA. Pensionistsektionen har to pladser i repræsentantskabet for Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og enlige. Forbedring af hjemmesiden: Sektionen har forsøgt at gøre sektionens hjemmeside mere interessant med blandt andet information om arbejdet i Hovedbestyrelsen og med oprettelsen af et debatforum. Desuden indrettes der nu en opslagstavle, hvor medlemmerne kan bytte forskellige effekter. Afholdelse af medlemsaktiviteter: Pensionistsektionen støtter arbejdet i de tre regionale klubber, hvor man igen i det forløbne år har tilbudt et imponerende antal spændende og lødige arrangementer med foredrag, ekskursioner, museums og teaterbesøg etc. Langt de fleste foredragsholdere og ekskursionsledere kommer fra egne rækker; det afspejler den faglige mangfoldighed, der er speciel for sektionens medlemskreds. En klub i Nordjylland forventes etableret i november Det årlige medlemsmøde (2014) afholdes for første gang i DM s egne lokaler på Peter Bangs Vej. 18

19 Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Med erfaringerne fra de offentlige overenskomstforhandlinger i 2011 og 2013 i bagagen, samt de private overenskomster indgået i samme krisetid, var der anledning til at se kritisk på den værdi, overenskomsterne giver for medlemmerne. Som en del af strategiprojektet DM i fremtiden blev der derfor formuleret en række delstrategier for det fremtidige overenskomstarbejde. Forberedelse af OK 15 For at fokusere DM s overenskomstkrav til OK 15 besluttede Overenskomst og Arbejdspladsudvalget (OKAPU) at udsende et forslag til et kravskatalog til alle sektorer og sektioner frem for at udsende en åben invitation til formulering af krav. Oplægget til kravskatalog blev også diskuteret med medlemmerne på en række klubmøder på arbejdspladserne. Det nye initiativ blev taget godt imod; ved høringsperiodens udløb var der indkommet konstruktive tilbagemeldinger, som gav anledning til en tilretning af kravskataloget. I juni blev DM s endelige kravskatalog godkendt i henholdsvis OKAPU og Hovedbestyrelsen, hvorefter kravene blev indsendt til Akademikerne. I august påbegyndtes arbejdet med at formulere en fælles forhandlingsaftale i Akademikernes forhandlingsudvalg. Et gennemgående tema i kravene fra alle organisationerne er sikring af reallønnen, psykisk arbejdsmiljø og forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanter. Særligt de to sidstnævnte temaer vil blive adresseret i DM s presseindsats og medlemskommunikation op til overenskomstforhandlingerne. Grønland DM afholdt primo september 2014 i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer kursus for tillidsrepræsentanter i Grønland. Kurset blev tilrettelagt med udgangspunkt i den grønlandske overenskomst og de nye muligheder for lokale tillægsforhandlinger. Emnerne var blandt andet TR s forskellige roller og opgaver, indledende forhandlingsteknik samt kendskab til organisationsverdenen. Derudover fik deltagerne også lejlighed til at deltage i et virksomhedsbesøg hos Ombudsmanden med fokus på god sagsbehandling samt et møde med arbejdsgiverrepræsentanter fra Selvstyret, der redegjorde for arbejdsgiversidens overordnede overvejelser i forbindelse med forhandlinger af løn og tillæg. Fordi de faglige organisationer valgte at gennemføre TR uddannelsen i fællesskab, gav kurset også de tillidsvalgte i Grønland en særlig mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af organisationsskel og faggrænser. Deltagerne på kurset har efterfølgende givet meget positive tilbagemeldinger på kurset, hvor de tilkendegiver at have betydelig mere lyst til og indsigt i TR opgaven på arbejdspladsen. I lyset af kursets succes og deltagernes fremadrettede ønsker til TR uddannelse forventes det, at DM i samarbejde med de øvrige akademiske organisationer vil gøre tilbuddet om et TR 19

20 kursus i Grønland til en fast årlig begivenhed, som både kan videreudvikle de eksisterende repræsentanter og samtidigt introducere nyvalgte repræsentanter til opgaven. Når arbejdsopgaver medfører, at DM vælger at tage til Grønland, afholder DM ved samme lejlighed medlemsmøder samt en række formelle og uformelle møder med medlemmer og arbejdsgivere med henblik på at opnå maksimal synlighed og effekt af rejsen. DM har i 2014 haft lejlighed til også at invitere til tre lokale medlemsmøder i Grønland: Stillingsstruktur og lokale arbejdstidsaftaler (Ilulissat), Løn og nye muligheder for lokale lønforhandlinger, (Nuuk), og Kravsindsamling i forbindelse med OK 15 (Nuuk). Næste medlemsmøde forventes afholdt i første kvartal 2015 i Nuuk, idet DM som en del af AC forhandlingsdelegationen vil være til stede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne for

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2015

DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 1. Indledning...3 2. Vision...4 3. Politik...5 Kampagne for vidensarbejdere...6 4. Overenskomster og forhandlinger...7 Øget holdningspåvirkning mellem

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DM s årsberetning 2013 kort fortalt

DM s årsberetning 2013 kort fortalt 1 DM s årsberetning 2013 kort fortalt 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. FORORD 3 2. DM S VISION 3 3. POLITIK 4 4. SÆRLIGE INDSATSER 6 5. OVERENSKOMSTER 7 6. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED 8 7.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DM (Dansk Magisterforening) er den faglige organisation, der bredest repræsenterer undervisere både på universiteterne og professionshøjskolerne. Derudover har DM

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere