Social- og Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens konklusioner og anbefalinger. Anbefalinger af supplerende pensionsordninger, bedre balance mellem arbejdslivets længde og pensionstilværelsens længde og af robuste og langtidsholdbare pensionssystemer ligger godt i tråd med den udvikling, som det danske pensionssystem har været igennem de seneste årtier. Der ligger derfor ingen bombe under det danske pensionssystem i Kommissionens Hvidbog. Tværtimod kan Hvidbogen i hvidt omfang ses som en anbefaling af det danske pensionssystem. Dette høringssvar er rettet til Social- og Integrationsministeriet, som skal orientering af Folketingets Europaudvalg om Kommissionens Hvidbog om tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner. Derfor giver vi i høringssvaret kommentarer til hvidbogens forskellige temaer, samtidig med at vi løbende supplerer med beskrivelser af den udvikling, som er sket i Danmark. Danmark er på mange måder i hus med at anlægge et system af privat pensionsopsparing, som supplerer folkepensionen. De fleste danskere af alle lønmodtagere) har en supplerende pensionsopsparing gennem deres arbejde. Det bringer Danmark på forkant med Kommissionens anbefalinger. Men Kommissionen tilføjer også, at krisen har afsløret svagheder ved den måde, som nogle medlemslande har valgt at opbygge obligatoriske private pensionsordninger på. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Sara Løchte Chefkonsulent Dir Folk skal tro på pensionsopsparing mener, at der er behov for løbende tilpasninger af de offentlige pensionsordninger, så velfærden kan sikres for alle. Vi støtter tilbagetrækningsreformens forhøjelse af folkepensionsalderen og de nye efterlønsregler. Når der gennemføres reformer, er det dog vigtigt at sikre, at det fortsat kan betale sig at spare op. På det punkt trækker tilbagetrækningsreformens regler om mere modregning i efterlønnen, når folk har sparet op til pension, i den forkerte retning. Det danske pensionssystem er opbygget, så det er både fleksibelt og robust. Danskerne kan regne med, at når de sparer op til pension, så er pengene der også, når de bliver gamle. Vi har tradition for forudsigelighed, så folk kan plan- Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 lægge og tage ansvar for deres opsparing. Men den tillid folk har til pensionssystemet kan dog nemt sættes overstyr. Vi ser forskellige lovgivningsmæssige initiativer, der kan trække i retning af en begyndende underminering af pensionssystemets fleksibilitet og robusthed. Det vil vi gerne advare imod, da det risikerer at svække det danske pensionssystem i forhold til Hvidbogens anbefalinger. Når danskernes forventede vilkår ændres i de offentlige pensioner, så er det endnu mere vigtigt, at de kan regne med deres private opsparinger. Og her er der en række eksempler på, at den særligt attraktive robusthed i det danske pensionssystem for tiden undergraves - skridt for skridt. Eksempelvis kan nævnes udligningsskatten fra Forårspakke 2 som indebærer, at der pålægges en skat på 6 pct. på pensionsudbetalinger udover kr. om året. den øgede modregning, som sker i efterlønnen også selvom pensionen ikke er under udbetaling i efterlønsperioden loftet for fradrag for ratepensioner samt den seneste halvering heraf fra kr. til kr. Samspillet mellem de offentlige og de private pensionsordninger er nødt til ske på en måde, så det understøtter den private del af pensionsopsparingerne. Det er vigtigt for at bevare robustheden i systemet og for at sikre, at de private pensioner i videst mulige omfang kan aflaste de offentlige finanser i fremtiden. Men modregningen i efterlønnen er skruet sådan sammen, at det har den stik modsatte effekt: Vil man gøre brug af sin mulighed for at gå på efterløn, så kan det simpelthen ikke betale sig at have en stor privat opsparing. Siden udligningsskattens indførelse har de politiske indgreb dog blot gjort usikkerheden om pensionerne større. I hvidbogen advarer Kommissionen netop om, at "The recession and the subsequent deterioration of public finances also revealed some weaknesses in the way some Member States had sought to build mandatory private pension schemes". I Danmark er der også eksempler på politiske indgreb, som særligt går ud over selve fleksibiliteten i pensionssystemet. Et eksempel er indførelsen af fradragsloftet for ratepensioner og senest halveringen heraf fra kr. til kr. Det mindsker tilliden til, at pensionssystemet kan imødekomme forskelligartede behov. Med dette indgreb lettes presset på de offentlige kasser på en måde, som mindsker fleksibilitet i den private del af pensionssystemet. Værn om det gode danske pensionssystem Et solidt pensionssystem stabiliserer økonomien - og styrker dermed tilliden til de offentlige finanser. Og det danske pensionssystem er solidt funderet på tre søjler. Søjle I består hovedsageligt af folkepension, som er løbende finansieret af skattebetalinger. Også ATP er en del af søjle I. Søjle II består af aftalebaserede, kollektive, opsparingsbaserede arbejdsmarkedspensioner. Indbetalingssatsen aftales kollektivt og bidragene er typisk fordelt med 2/3 betalt af arbejdsgiver og 1/3 betalt af medarbejderen. Arbejdsmarkedspensioner hører under defined contribution (bidragsfinansierede) pensioner, fordi bidragene er kendt, men udbetalingerne afhænger af det løbende afkast på formuen. Formålet med søjle II er at opnå en pensionsindkomst, der står i rimeligt forhold til indkomsten som erhvervsaktiv. Søjle III består af individuelle, privattegnede pensionsopspa- Side 2

3 ringer. Formålet med søjle III er at give mulighed for individuelt at tilpasse pensionsopsparingen. I hvidbogen fokuserer Kommissionen særligt på, hvordan supplerende private pensionsopsparinger under søjle II og III kan bidrage til at fastholde passende pensionsudbetalinger. Det sker allerede i meget høj grad i Danmark, for de danske arbejdsmarkedspensioner og firmapensionsordninger er veludbyggede og også supplerende pensionsindbetaling til søjle III-pensioner er udbredt. I Danmark har vi valgt en model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere indbetaler til obligatoriske pensionsordninger - såkaldt bidragsbestemte ordninger. Det betyder, at den enkeltes pensionsudbetalinger afhænger af, hvor store samlede bidrag vedkommende har indbetalt og forrentningen heraf. Desuden er der indbygget en række ydelser i tilfælde af dødsfald, invaliditet og andre forsikringsmæssige hændelser. Den danske pensionsmodel er resultatet af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter eller mellem den enkelte arbejdsgiver og de ansatte medarbejdere, og den er meget velfungerende. Modellen sikrer en effektiv administration af de danske pensionsformuer, hvor over flertallet af alle lønmodtagere indbetaler til en pensionsordning gennem deres arbejdsgiver. Desuden bidrager de supplerende pensioner under søjle II og III til at mindske presset på de offentlige finanser. Det sker bl.a. ved at befolkningen via obligatoriske ordninger sikres tilstrækkelige indkomster i pensionistalderen. Men modellen har også indbyggede incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet for at øge opsparingen med henblik på bedre dækningsgrader i pensionistalderen. De danske pensionskasser og pensionsselskaber er stramt reguleret i sammenligning med pensionsfonde i andre lande. I Danmark er pensionskasser og pensionsselskaber reguleret efter de samme principper som forsikringsselskaber, som de seneste år er blevet underlagt risikobaseret regulering. Det vil sige, at selskaberne skal have råd til at imødekomme og evt. indfri de risici og fremtidige forpligtelser, som deres forretning indebærer. I modsætning til pensionssektorerne i de fleste andre lande efterlever den danske pensionssektor allerede i dag størstedelen af de kommende krav til kapital, forsvarlig ledelse og tilsyn m.m., som med Solvens II indføres i Europa i de kommende år. Når pensionsordninger som garanterer høje årlige afkast sættes under pres, så udråbes Solvens II ofte som årsagen til mindre sikkerhed for afkast til den enkelte. De høje garantier blev givet under helt andre økonomiske forudsætninger end de nuværende. Og Solvens II er reelt forbrugernes beskyttelse mod, at de europæiske pensionsselskaber lover mere, end de finansielt kan holde. De danske pensionsselskaber og pensionskassers efterlevelse af Solvens II bidrager derfor også til, at de danske pensionsordninger er sikre og omkostningseffektive, sådan som Kommissionen også anbefaler det. kan derfor også fuldt ud støtte Kommissionen i, at tilsvarende risikobaserede krav bør stilles til pensionsfonde omfattet af IORPdirektivet, som i dag og fremover stilles til forsikringsselskaber som følge af indførelsen af Solvens II. Særligt i tilfælde af grænseoverskridende virksomhed fra udenlandske pensionsselskaber er det afgørende for forbrugerbeskyttelsen og Side 3

4 for konkurrencevilkårene, at der stilles samme kapitalkrav til alle pensionsselskaber. Men derudover mener vi ikke, at det er en opgave for EU at lovgive om design af de nationale pensionssystemer. Det er derimod i særdeleshed en opgave for de danske politikere at værne om det danske pensionssystem ved at sikre ro om pensionerne, så folk kan regne med dem og langtidsplanlægge til gavn for de offentlige finanser i fremtiden og styrkelse af tilliden til den danske økonomi samt til fordel for de enkelte familier. Pensionsvalg på et oplyst grundlag giver bedre pension Kommissionen peger på bedre forbrugeroplysning som sikkerhed for, at folk får sparet nok op i supplerende pension til deres alderdom. ser Danmark som foregangsland hvad god forbrugerinformation angår. Denne position helt i front er opnået gennem fælles målsætninger om åbenhed og gennemsigtighed og en tæt parløb mellem de danske myndigheder og pensionsbranchen. De danske regler om god skik for bl.a. pensionsselskaber kræver, at pensionsselskabet skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder og ikke må give vildledende eller urigtige oplysninger, som kan forvride kundens økonomiske adfærd på markedet. De meget høje danske standarder for forbrugerbeskyttelse og forbrugeroplysning om forsikrings- og pensionsforhold arbejder branchen og myndighederne sammen om at overføre til andre EU-regler f.eks. de kommende EU-regler om forsikringsmæglere. Kommissionen vil fremme et pensions-opsporingssystem i Europa, som skal gøre det nemmere for borgerne at holde øje med de forskellige pensionsordninger, som de får oprettet igennem deres forskellige jobs. Et sådant system er allerede oprettet i Danmark. Systemet hedder PensionsInfo og er blevet til i et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder. Her kan alle danskere se deres pensionsoplysninger online og i en samlet rapport, som kan udskrives og gemmes. har sympati for tanken om et tilsvarende systemet på europæisk plan, men udfordringerne skal ikke undervurderes. Systemet bygger på nationale løsninger. Og særligt brugen af CPR-nummer-systemet, som er specifikt dansk og som er rygraden i PensionsInfo, vil udgøre en udfordring i forhold til bestræbelser på at indføre en tilsvarende ordning på europæisk plan. Mange andre tiltag er gjort i bestræbelserne på mere åbenhed og gennemsigtighed om pensioner i Danmark. Her skal kort nævnes pensionsoverblikket, som skal give kunderne de 6 væsentligste oplysninger på en lettilgængelig og ensartet måde, så de kan sammenlignes på tværs af pensionsordninger. Senere på året lancerer den danske pensionsbranche desuden et værktøj, som kan sammenligne forskellige pensionsprodukter fra de forskellige danske pensionsselskaber. støtter Kommissionens ønsker og intentioner om mere og bedre forbrugerinformation. Vi mener, at vi har mange gode eksempler på, hvordan disse mål kan nås på europæisk plan også. Side 4

5 Arbejdsstyrken skrumper og vi lever længere Der er et særligt behov for signaler om meget robuste og pålidelige supplerende pensionsordninger i perioder, hvor vilkårene for de offentlige pensioner ændrer sig så drastisk, som de nødvendigvis må gøre i disse år. Kommissionen understreger hvor vigtigt det er, at der er en fornuftig balance mellem den tid, vi er på arbejdsmarkedet og den tid, vi er på pension. Også på det punkt er Danmark foran. Velfærdsaftalen og tilbagetrækningsreformen flytter fremover pensionsalderen opad i samme takt for vores forventede levealder stiger. Der skal spares nok op i arbejdsmarkedspensioner og private pensioner til, at vi kan bevare vores levestandard nogenlunde, når vi bliver pensionister. Derfor er vi nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet, når vi lever længere pengene skal simpelthen strække længere i den anden ende. Der er allerede i dag en tendens til, at folk undervurderer antallet af år de er på pension. De højere pensionsaldre kan fejlagtigt forlede folk til at tro, at opsparingerne skal række endnu kortere. Vi hæfter os ved Kommissionens opfordring til at formidle klart, at når levealderen stiger, så fører et længere arbejdsliv ikke til, at folk skal nyde er kortere otium. Når pensionsalderen fremover er knyttet til den forventede levealder, så falder antallet af år på pension således ikke, når pensionsalderen sættes op. Til gengæld får folk flere år at spare op i, og det øger opsparingernes størrelser. Pensionen vil fremover i mindre grad kun være supplement forsørgelse i den tredje alder, men vil udgøre størstedelen af folks indkomst. Seniorordninger - supplerende pension eller supplerende arbejde? Kommissionen anbefaler landene at sørge for, at der rent faktisk er plads til de ældre lønmodtagere på arbejdsmarkederne. mener, at vi skal revidere vores forestillinger om ældre på vej på pension. Ældre medarbejdere er i dag sundere og mere aktive end nogensinde, og det bør afspejles i de muligheder, der er tilgængelige for dem. Kommissionen anbefaler at begrænse mulighederne for tilbagetrækning, før den almindelige pensionsalder nås. Pensionsreformer bør ifølge Kommissionen have som formål at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Her sikrede tilbagetrækningsreformen en reduktion af efterlønsperioden fra 5 til 3 år. I forvejen stiger også efterlønsalderen i takt med den forventede levealder. I Danmark har seniorer gode muligheder for at arbejde også efter pensionsalderen er nået. Folk kan f.eks. udskyde folkepensionen ved såkaldt "opsat folkepension". Desuden er der pt. forslag fremme om muligheder for at sætte livrenter på pause. Seniorordninger med vilkår som fastholder folk længere i job f.eks. mulighed for nedsat tid - er velkendte på det danske arbejdsmarked. Også skattemæssige incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet, sådan som Kommissionen anbefaler det, findes allerede i Danmark. De private supplerende pensionsordninger er i dag tilstrækkeligt fleksible til at støtte folk og sikre tilstrækkeligt gode muligheder for fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Men der kan helt sikkert gøres mere for at få en mere fleksibel overgang fra arbejdslivet til pensionstilværelsen. Fleksibiliteten i pensionssystemet bør derfor heller ikke reduceres, blot fordi pensionsalderen opnås eller pensionerne kommer til udbetaling helt eller delvist. Der bør være muligheder for - også i slutningen af livet at tilrettelægge sin indkomst efter foranderlige Side 5

6 ønsker om et "supplerende arbejdsliv", individuelle behov og ikke mindst indrette sig efter sit helbred. Kommissionen opfordrer til mere ligestilling Kommissionen konstaterer, at kvinder pensioneres tidligere end mænd og at kvinders opsparing er lavere end mænds. Kommissionen opfordrer medlemslandene til at iværksætte tiltag, som kan øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkederne - og dermed mindske forskellene mellem mænd og kvinders pensionsformuer. I Danmark udgør de supplerende pensionsopsparinger typisk en procentdel af vores løn. Dermed afspejler opsparingen den tid, vi er på arbejdsmarkedet. Kvinder er f.eks. ikke lige så længe på arbejdsmarkedet som mænd. Det skyldes, at kvinder typisk har længere barsel, flere perioder på deltid og trækker sig tidligere tilbage fra arbejde. Derfor sparer kvinder tilsvarende mindre op i pension. Tal fra viser, at den gennemsnitlige forskel på 60-årige mænd og kvinders pensionsformuer i perioden var kroner. Hver gang manden har sparet 100 kroner op, har kvinden kun sparet 80 kroner op. Den manglende ligestilling i pensionsopsparingerne afspejler på denne måde de forskelle mellem mænd og kvinders erhvervsindkomst, som findes på arbejdsmarkedet i det hele taget. Når man vurderer forskelle i mænd og kvinders pensionsindkomst skal det overvejes, om det er forskellene i absolut pensionsindkomst, der er relevant, eller om det er forskellene i dækningsgrader. Typisk sparer kvinder i beskæftigelse lige så meget - eller mere - op af deres løn som mænd. Og dermed er deres dækningsgrader ofte lige så høje som mænds. Men målt i kronebeløb bliver det til et mindre beløb, da kvinderne har en mindre konstant og ofte kortere opsparingsperiode. er af den opfattelse, at den konstaterede ulighed udspringer af forhold på arbejdsmarkedet og af kultur og tradition. Pensionssystemet kan vanskeligt kompensere for disse forhold. Bedre mobilitet - med pensionen i behold Der er nem adgang til, at lønmodtagere kan flytte deres pensionsrettigheder med sig i mellem danske pensionsinstitutter. I Danmark er lønmodtagerne, via Jobskifteaftalen indgået af Pensionsselskaberne, sikret ret til at flytte en pensionsordning med sig, når de skifter job. Aftalen sikrer lønmodtagerne, at det afgivende pensionsselskab alene må opkræve et mindre gebyr for at flytte pensionsordningen, mens det modtagende selskab ikke må kræve sig betalt for at modtage ordningen. Aftalen begrænser også det modtagende selskabs adgang til at kræve helbredsoplysninger, når en pensionsordning flyttes. I relation til mobilitet på tværs af EU-lande og medflytning af pensionsrettigheder er danske lønmodtagere stillet relativt gunstigt. Da de danske pensionsordninger er fuldt funderede kan de, afhængigt af det enkelte pensionsselskabs vilkår, genkøbes, og den frigivne værdi kan anvendes til erhvervelse af nye rettigheder. Desuden er der mulighed for at omskrive en pensionsordning til fripolice, hvorved den fortsat vil få samme løbende forrentning som pensionsselskabets øvrige kunder. Side 6

7 s mener, at det i første omgang er vigtigere at sikre lønmodtagernes muligheder for at flytte pensionsrettigheder med sig inden for de enkelte EU-landes grænser - end på tværs af EU-landene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskelle i skattesystemerne, sociale ydelser, indkomst- /udgiftsniveauer mv. mellem medlemslandene bevirker, at selv ensartede pensionsrettigheder ikke vil have samme værdi i forskellige lande. Mindre tvivl større opsparingslyst Afslutningsvis vil vi endnu engang opfordre politikerne til ikke at slå yderligere ind på vejen med mere særbeskatning af pensioner. Under forudsætning af, at indbetalinger og udbetalinger af pension behandles skattemæssigt "symmetrisk", er det s holdning, at beskatning bør ske på udbetalingstidspunktet. Beskatningen sker da nærmere på det tidspunkt, hvor den enkelte pensionsopsparer forventeligt vil få brug for hjælp eller støtte og dermed vil trække mere på de offentlige kasser. Desuden er der tegn på, at skattemæssige fradrag i sig selv øger lysten til at spare op også selvom der ved pensionsopsparing først og fremmest sker en tidsmæssig forskydning af beskatningen og ikke en skattesubsidiering af pensionsopsparingen. Hvis vores bemærkninger og beskrivelser giver anledning til spørgsmål, så ring ellers skriv til mig (tlf.: eller Med venlig hilsen Sara Løchte Side 7

Demografiske udfordringer for pensionssystemet

Demografiske udfordringer for pensionssystemet Demografiske udfordringer for pensionssystemet Nordisk Forsikringskonference 17. September 2014 Peter Foxman Forsikring & Pension Det positive først vi bliver ældre! Middellevetid for 0-årige mænd 80 78

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens 12.12.2011 Danmark fik ny regering efter folketingsvalg den 15. september 2011. Allerede i forbindelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP

Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP 29. januar 2015 Et af verdens bedste pensionssystemer Seks overordnede mål for pensionssystemet Fattigdomsbeskyttelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere