FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse"

Transkript

1 FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013

2 Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsevejledning 5 1 Projektet Social kapital en fælles bevægelse Resumé Hovedkonklusioner Social kapital teoretisk baggrund for projektet Afrapportering på projektets succeskriterier Ændringer i projektet Bieffekter og erfaringer 10 2 Konceptualisering og operationalisering af social kapital 11 3 Datagrundlag og evalueringsmetode Datagrundlag Evalueringsmetode 12 4 Beskrivelse af projektet Projektets formål Projektforløbets faser Målgruppe og udvælgelseskriterier Projektets organisering Institutionernes udfordringer Projektets aktiviteter Nytænkning Forankring og fastholdelse 19 5 Dataindsamling Effektmål Interviews med ledere og medarbejdere Fokusgruppeinterviews med forældre Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere Observationerne Databehandling og analytisk tilgang 21 6 Projektets resultater Succeskriteriet: Korttidssygefravær reduceret med 1 3 procentpoint Succeskriteriet: Fælles forståelse af social kapital Færre interne modsætninger i personalegruppen Samarbejdsevne i institutionerne Retfærdighed Netværk fællesskab Tilfredshed med forældresamarbejdet i institutionen Klarhed om den pædagogiske linje Succeskriteriet: Indsatser til at styrke den sociale kapital i institutionernes hverdag Succeskriteriet: En strategi for social kapital er implementering og forankret Succeskriteriet: Ugentlige fælles fysiske aktiviteter for børn, forældre og personalet Succeskriteriet: Koncept for arbejdet med social kapital 37 7 Konklusion på projektet Social kapital en fælles bevægelse 38 8 Anbefalinger 39 9 Litteraturliste Bilagsliste

3 Forord Social kapital en fælles bevægelse var et to-årigt udviklingsprojekt iværksat af Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune i samarbejde med Arbejdsmiljø Gentofte. Projektledelsen blev varetaget af Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 til september Projektet var støttet økonomisk af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Projektets overordnede formål var at nedbringe korttidssygefravær og øge trivslen blandt medarbejderne i tre integrerede daginstitutioner og en døgninstitution i Gentofte Kommune. Nogle af projektets deltagende institutioner havde forud for projektet et korttidssygefravær, der lå 1 2 procent over gennemsnittet, og som kunne føres tilbage til problemer med trivsel, samarbejde og sundhed. Midlet til at nedbringe sygefraværet var at anvende tankegangen fra social kapital og fokusere på at fremme trivsel og forståelse i relationen mellem medarbejdere, forældre og børn i institutionerne. De deltagende institutioners medarbejdere blev aktivt inddraget i tiltag og aktiviteter med fokus på, hvad der skaber social kapital, og hvordan man udvikler og fastholder social kapital i institutionerne. Korttidssygefravær er i høj grad også en økonomisk belastning for institutionerne. Social kapital en fælles bevægelse må betegnes som en succes, da det generelt er lykkedes institutionerne at nedbringe korttidssygefraværet igennem et målrettet arbejde med at fremme den sociale kapital i institutionerne. Det lykkedes endda én af institutionerne at sænke korttidssygefraværet med 3 procentpoint, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca kr. Projektgruppen vil gerne rette en stor tak til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for at gøre projektet muligt. Endvidere en tak til professor Bjørn E. Holstein for inspiration og ph.d. studerende Christina Klyhs Albeck for faglig sparring i projektforløbet. Læsevejledning Evalueringen af projektet Social Kapital en fælles bevægelse er opdelt i otte kapitler. I kapitel 1 gives et resumé af projektet og dets hovedkonklusioner. Begrebet social kapital beskrives. Der afrapporteres på succeskriterier og ændringer i projektet. I kapitel 2 beskrives konceptualisering og operationalisering af social kapital begrebet. I kapitel 3 beskrives evalueringens datagrundlag og evalueringsmetode. I kapitel 4 beskrives projektforløbet i sin helhed. I kapitel 5 beskrives den gennemførte dataindsamling. I kapitel 6 analyseres data og projektets resultater præsenteres. I kapitel 7 konkluderes på projektet. I kapital 8 beskrives anbefalinger fra projektet. 4 5

4 1 Projektet Social kapital en fælles bevægelse 1.1 Resumé Studier viser en sammenhæng mellem social kapital, arbejdsmiljø og helbred på arbejdspladser. Jo højere social kapital jo lavere stressniveau. Helbredet blandt medarbejdere er bedre på arbejdspladser med høj social kapital og høj social kapital er derfor medvirkende til at mindske sygefravær. Social kapital har således betydning for trivsel, samarbejde, handlekompetence og sundhed. Øgning af den sociale kapital kan derudover øge produktiviteten og give mere velfærd for pengene. Ved at anvende tankegangen fra social kapital i et to-årigt udviklingsprojekt i tre integrerede daginstitutioner og en døgninstitution i Gentofte Kommune ville Forebyggelse og Sundhedsfremme øge trivslen i de deltagende institutioner og nedbringe korttidssygefraværet. I Social kapital en fælles bevægelse har omdrejningspunktet været at fremme parametrene samarbejdsevne, retfærdighed, tillid og netværk i hver af de fire deltagende institutioner. Et fremme som skulle få positiv betydning for arbejdsmiljøet. Midlet hertil har været at arbejde med mental og fysisk sundhed gennem aktiviteter, og at have fokus på øget involvering af forældregrupperne. Evalueringen viser, at projektet Social kapital en fælles bevægelse har haft en god effekt. Der er sket en markant reducering i korttidssygefraværet i to ud af de fire deltagende institutioner. De deltagende institutioner er blevet bevidste om, hvad de skal have fokus på for at værne om den sociale kapital og sikre et bedre arbejdsmiljø. De oplever en forbedret præstationsevne i hverdagen i forhold til at løse kerneopgaverne. Samarbejdet er blevet styrket i alle de deltagende institutioner kendetegnet ved en større åbenhed og anerkendelse. Projektet har medvirket til øget fællesskabsfølelse og større tillid. Dialogen mellem forældre og medarbejdere har udviklet sig til at være præget af større forståelse. Projektets aktiviteter har skabt øget fokus på faglighed og faglig udvikling blandt medarbejderne, og medarbejderne har fået nye konkrete redskaber til at forbedre deres pædagogiske praksis. I to ud af de fire institutioner har projektet ført til at øge andelen af fysiske aktiviteter i hverdagen. Derudover er der blevet generet brugbare erfaringer i forhold til at fastholde det videre fokus og arbejde med social kapital i de deltagende institutioner. 1.2 Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for projektet Social kapital en fælles bevægelse er følgende: Korttidssygefraværet er reduceret i alle deltagende institutioner. Nedgangen i korttidssygefraværet har skabt stabilitet og økonomisk råderum. Der er opnået fælles forståelse af social kapital. Der er sket en positiv udvikling i samtlige social kapitals fire parametre: samarbejdsevne, tillid, retfærdighed og netværk. Der er opnået en øget tydelighed i den pædagogiske linje og praksis. Der er kommet en bedre kommunikation mellem forældre og medarbejdere. Organisering med styregrupper medvirker til at omsætte resultater af baselineundersøgelsen til konkrete aktiviteter. Et projekt med social kapital som omdrejningspunkt skal være lokalt funderet med respekt for den eksisterende kultur i institutionen. 1.3 Social kapital teoretisk baggrund for projektet Begrebet social kapital har sit ophav i den klassiske sociologiske tænkning om det sociale liv og er fra starten af 1900 tallet blevet anvendt til at beskrive den sociale sammenhængskraft i samfundet. Social kapital opererer med en forståelse af, at viden og indsigt i det sociale liv opnås gennem at observere grupper og ikke individer. Det skal ses i forhold til, at en gruppe af mennesker et samfund vil handle, tænke og føle forskelligt, hvis de var socialt isolerede. Social kapital er en kapital, som mennesker opnår gennem deres sociale netværk, at social kapital er et resultat af tillid mellem mennesker, og at social kapital er de kræfter, som skabes ved samvirke mellem lokale netværk og samfundets institutioner. I nyere tid er der tre teoretiske forståelser af social kapital, som er blevet beskrevet af Bourdieu, Coleman og Putnam. De fremhæver forskellige aspekter ved begrebet. Bourdieu opererer med tre former for kapital, som har betydning for menneskers tilværelse og muligheder: den økonomiske, den kulturelle og den sociale kapital. For ham er social kapital et individuelt gode, som mennesker opnår ved aktivt at tage del i og opbygge sociale relationer og netværk. En kapital, som bruges i samspillet med andre mennesker i livet. Social kapital er summen af de aktuelle eller potentielle ressourcer, der knytter sig til at være en del af et netværk. Men det er ikke alle mennesker, der har lige mulighed for at skabe eller indgå i disse sociale netværk. Colemans opfattelse af social kapital er, at mennesker via sociale relationer præget af tillid og fælles værdier får muligheder, som de særligt har et udbytte af i deres liv. De muligheder er emotionel støtte, et godt arbejde og helbred. For Putnam er det centrale element i social kapital tillid og normer om gensidig støtte ud fra et kollektivt gode, som mennesker kan have gavn af, uanset om de er medvirkende til at opbygge den sociale kapital. Alle kan drage nytte af social kapital. Han definerer social kapital som egenskaber ved den sociale organisering, som netværk, normer og tillid, der medvirker positivt til koordinering og samarbejde for et fælles gode. 6 7

5 Han anlægger desuden et institutionelt perspektiv på social kapital, og anvender det i sammenhæng med organisationer, institutioner og lokalsamfund. Her er de vigtigste elementer ved social kapital netværk, normer, tillid, sammenhængskraft, tryghed og normer for gensidighed. Med Bourdieu, Coleman og Putnam kan man overordnet sige, til trods for at deres definitioner varierer, at social kapital medvirker til at skabe sammenhængskraft og at den menneskelige velbefindende trives gennem tillidsfuldhed. Derudover at mennesker ikke i sig selv og alene rummer social kapital, men at det skabes i relation med andre mennesker. Den sociale kapital rummes og udspringer af fællesskabet. Bourdieu, Coleman og Putnam er også enige om, at alle mennesker kan drage nytte af den sociale kapital i fællesskaber. Social kapital skal vedligeholdes og bringes i vækst, hvilket sker ved, at mennesker gør brug af den. Der skelnes ofte mellem tre former for social kapital: Bonding handler om tillid og samarbejde mellem mennesker inden for det samme sociale netværk og fællesskab. Bridging omhandler det relationelle mellem mennesker i sociale netværk. Linking vedrører forbindelser mellem mennesker på tværs af netværk, nye sociale relationer. Linking giver mennesker adgang til ressourcer, som ellers ikke ville være mulige for dem at få adgang til og opnå. 1.4 Afrapportering på projektets succeskriterier Der er blevet opstillet seks succeskriterier for projektet Social kapital en fælles bevægelse. Fem af de seks succeskriterier er opnået, Succeskriterier hvilket er en tilfredsstillende indfrielse af projektets målsætning. Der er ikke undervejs blevet tilføjet yderligere succeskriterier til projektet. Korttidssygefravær reduceret med 1 3 procentpoint over 2 år Fælles forståelse af social kapital Indsatser til at styrke den sociale kapital i institutionernes hverdag En strategi for social kapital i institutionerne er implementeret og forankret hos ledelse, tillids og sikkerhedsrepræsentanter, personale og forældrebestyrelse Et koncept for arbejdet med social kapital gennem bl.a. fælles fysiske aktiviteter for børn, forældre og personale Ugentlige fælles fysiske aktiviteter for børn, forældre og personalet Opnået/ikke opnået Opnået Opnået Opnået Opnået Opnået Ikke opnået 8 9

6 1.5 Ændringer i projektet Projektets middel til at styrke den sociale kapital var tilrettelagt fysisk aktivitet i de fire deltagende institutioner. Denne tilgang er blevet opretholdt igennem hele projektperioden. Men der opstod derudover et behov for at fokusere på mental sundhed ud fra de deltagende institutioners udfordringer med trivsel og samarbejde. Fokus på mental sundhed er således blevet prioriteret højere end fokus på fysisk sundhed i projektet. Sammenfaldende karakteristika for de deltagende daginstitutioner var, at de i høj grad var udfordret arbejdsmiljømæssigt. Gennem arbejdet med mental sundhed søgte projektet at påvirke den fysiske sundhed. Men ugentlige fysiske aktiviteter for børn, forældre og personale, som var ét af succeskriterierne, er ikke blevet gennemført som forventet. 1.6 Bi effekter og erfaringer Projektet har på flere områder været udfordret af ydre påvirkninger, som ikke kunne forudses af projektgruppen ved projektets etablering og undervejs i projektforløbet. Særligt to faktorer har spillet en væsentlig rolle for gennemførelsen af projektet. For det første gjorde en langvarende influenzaperiode i vinteren , og medfølgende højt sygefravær, det vanskeligere at holde fokus på aktivitetsperiode 2 og dets retning internt i nogle af institutionerne. For det andet er flere af de deltagende institutioner også en del af andre kommunalt iværksatte projekter i Gentofte Kommune, eksempelvis et større inklusionsprojekt, hvilket kan have medvirket til i perioder at svække fokus på projektet. Et projekt, som har til formål at øge den sociale kapital, kræver kontinuerlig opmærksomhed. Derfor ville det have været fordelagtigt at friholde de deltagende institutioner fra at deltage i andre større projekter samtidigt. 2 Konceptualisering og operationalisering af social kapital Parameter Samarbejdsevne Tillid Retfærdighed Netværk Karakteristika Normer for gensidighed og forpligtelser, forventninger, rolleklarhed, anerkendelse, hjælpsomhed, ansvarsfølelse. Faglighed, troværdighed, tryghed og frihed. Kontrol, beslutningsprocesser, information, respekt for og anerkendelse af forskellige holdninger, indflydelse på arbejdsgang og arbejdsplads og medbestemmelse. Fællesskab internt i institutionen med såvel ledelse, medarbejdere og forældregruppen, deltagelse, sociale regler, rummelighed og inklusion. Litteraturstudier af begrebet social kapital har lagt grunden for at udvikle projektet Social kapital en fælles bevægelse, som et koncept til anvendelse og planlægningen af projektets design. Operationaliseringen af social kapital har især støttet sig til Virksomhedens sociale kapital udarbejdet af Arbejdsmiljørådet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Høj social kapital på en arbejdsplads, er tilstedeværelsen af retfærdighed, tillid, tryghed, tilfredshed, engagement, fælles normer og gensidig forpligtelse. Høj social kapital medvirker til, at medarbejdere i fællesskab arbejder for det fælles gode og bliver bedre til at løse deres kerneopgaver. I projektet er det valgt at bruge tankegangen fra social kapital som teoretisk og værdimæssigt afsæt for at forbedre arbejdsmiljøet og styrke samarbejdet i de deltagende institutioner. Det er sket med henblik på, dels at ændre den interne kultur til at blive mere hensigtsmæssig, og dels at nedbringe korttidssygefraværet. Fysiske aktiviteter er blevet brugt som middel til at styrke samarbejdskulturen og åbne op for en øget forståelse mellem ledelse, medarbejdere, børn og forældre. I projektet er social kapital defineret som parametrene samarbejdsevne, tillid, retfærdighed og netværk. Parametrene har forskellige former for karakteristika, og følgelig udfoldes indholdet af begreberne ud fra hvilken forståelsesramme, de er blevet anvendt i i projektet. Som supplement til de fire parametre er medarbejderengagement og motivation også blevet undersøgt som relevante parametre til forståelse af social kapital. Derudover er faglig udvikling som en del af deres arbejde, blevet inddraget som parameter i projektet. Faglig udvikling er en vigtig del af den sociale kapital i forhold til problemstillingen om, at der opleves uklarhed om den pædagogiske linje i de deltagende institutioner

7 3 Datagrundlag og evalueringsmetode 3.1 Datagrundlag Datagrundlaget, som udgør evalueringen, er baseret på en baselineundersøgelse og en endpointundersøgelse, og består både af kvalitative og kvantitative undersøgelser: Spørgeskema til medarbejdere og ledere Enkeltinterviews med medarbejdere og ledere Fokusgruppeinterviews med forældre Fokusgruppeinterviews med medarbejdere Observationer 3.2 Evalueringsmetode Evalueringen har til formål at undersøge om projektet Social kapital en fælles bevægelse har indfriet det overordnede slutmål en reducering på 1-3 procentpoint i korttidssygefraværet. Derudover søger evalueringen at vurdere, hvorvidt de opstillede succeskriterier der kan betegnes som delmål er blevet opfyldt. Forebyggelse og Sundhedsfremme vurderer, at opnåelse af delmålene er af lige så stor betydning som slutmålet, og dermed er behandling af delmålene blevet prioriteret i samme udstrækning. Forebyggelse og Sundhedsfremme har valgt at anvende en virkningsevalueringsmetode, da denne type evaluering tager højde for, at det som søges evalueret sker i en kontekst, som er unik og lokal. Evalueringen isolerer ikke projektet Social kapital en fælles bevægelse fra ydre faktorer og påvirkninger, idet det ikke kan undgås, at projektet er blevet påvirket af eksterne forhold. Det evalueres, hvilken indflydelse de iværksatte aktiviteter og tiltag har haft i de fire deltagende institutioner, og hvilken udvikling, som aktiviteter og tiltag kan have bidraget til. 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Projektets formål Tankengangen fra social kapital blev brugt som afsæt for at tilvejebringe projektets formål. Ved at øge den sociale kapital i institutionerne søgtes en forbedring i den generelle trivsel med henblik på at reducere korttidssygefraværet. De deltagende daginstitutioner havde haft problemer med arbejdsmiljøet både internt i medarbejdergruppen og i forhold til samarbejdet med forældrene. I 2009 havde en forvaltning i Gentofte Kommune i samarbejde med erhvervspsykologer arbejdet med bl.a. de deltagende daginstitutioner. Udfaldet af samarbejdet lokaliserede på tværs af institutionerne problematikker som: Interne modsætninger i personalegruppen Uklarhed om den pædagogiske linje Generelle samarbejdsproblemer internt blandt personalet og med forældregruppen. Vurderingen var, at medarbejdernes korttidssygefravær havde en forbindelse til arbejdsmiljøet i institutionerne. Der blev lokaliseret et tydeligt behov for at udvikle fælles værdier og opbygge en større tillid mellem medarbejdere, ledere og forældre i de deltagende institutioner. Ledere og medarbejdere oplevede udfordringer med at finde og praktisere en fælles linje i mødet med forældrene. Forældregruppen skulle på en ny måde inddrages og involveres i konkrete aktiviteter med sigtet at forbedre samarbejdet. Midlet i projektet til at åbne op for en øget forståelse og samtidig styrke samarbejdet mellem personalet og forældregruppen var øget fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet var et konkret og praktisk middel til at skabe fælles oplevelser og styrke fællesskabsfølelsen og samtidig styrke fysisk sundhed i institutionerne. Projektet havde karakter af at være et udviklings og læringsforløb, som skulle bidrage til øget dialog og refleksion over teoretiske såvel som praktiske overvejelser. Personalet og forældregruppen skulle i fællesskab opdage vigtigheden af at værne om sociale relationer gennem tryghed, engagement, hjælpsomhed og gensidig forståelse. Mere konkret gennem refleksion over tillid og forventninger, at styrke engagementet og hjælpsomheden, at styrke kommunikationen og fællesskabet, og ved at få øje på nye handlemuligheder i samarbejdet i personalegruppen

8 Baselineundersøgelse Aktivitetsperiode 1 Aktivitetsperiode 2 Opstart Midtvejsevaluering Endpointundersøgelse 4.2 Projektforløbets faser Projektet Social kapital en fælles bevægelse forløb i seks overordnede faser: 1) opstart, 2) baselineundersøgelse, 3) aktivitetsperiode 1, 4) midtvejsevaluering, 5) aktivitetsperiode 2 og 6) endpointundersøgelse. Projektets opstartsfase blev påbegyndt i april Første del i processen var at konceptualisere og operationalisere begrebet social kapital. Social kapital som koncept og den teoretiske forståelse af begrebet blev præsenteret og anskueliggjort gennem workshops i de deltagende institutioner. Indeholdt i opstartsfasen var tilrettelæggelse af baselineundersøgelsen. Baselineundersøgelsen kortlagde de deltagende institutioners varierende udfordringer, og havde den funktion at tage temperaturen på den sociale kapital. Dens resultater lokaliserede de indsatsområder og opmærksomhedspunkter, som hver institution skulle arbejde med fremadrettet i projektforløbet. Med afsæt heri blev der udarbejdet individuelle aktivitetsforløb i hver af de deltagende institutioner til gennemførelse i aktivitetsperiode 1. Baselineundersøgelsen blev udført og resultaterne heraf blev præsenteret for de deltagende institutioner i perioden august 2011 til januar Aktivitetsperiode 1 blev gennemført i institutionerne i perioden februar til september Hver institution arbejdede med forskellige aktiviteter med henblik på at øge den sociale kapital i institutionen. Aktivitetsperiode 1 blev afsluttet med en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringens formål var at samle op på de igangsatte aktiviteter og deres virkning og samtidig rette fokus mod indholdet af aktivitetsperiode 2. Deltagerne i midtvejsevalueringen var udelukkende medarbejdere fra institutionerne. Involvering af medarbejderne i en refleksionsog planlægningsproces skulle derudover bidrage til at give dem ejerskab over projektet. Midtvejsevalueringen blev gennemført og præsenteret i de deltagende institutioner i perioden oktober til december Aktivitetsperiode 2 havde til formål som i aktivitetsperiode 1 at gennemføre aktiviteter, som kunne medvirke til at øge den sociale kapital i institutionerne. Den forløb i perioden januar til juni Endpointundersøgelsen blev gennemført fra juli til september Den havde til formål at vurdere udviklingen i den sociale kapital i forhold til resultaterne fra baselineundersøgelsen, at evaluere projektet som helhed og at udarbejde indeværende evalueringsrapport. 4.3 Målgruppe og udvælgelseskriterier Den primære målgruppe er medarbejdere i dag- og døgninstitutioner for børn og unge: pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialpædagoger, og social- og sundhedshjælpere. Fælles for de deltagende daginstitutioner er, at de er integrerede institutioner med børn i alderen 0 6 år, og har stort set enslydende børnetal fordelt på vuggestuegrupper og børnehavegrupper. Antallet af ansatte og fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere er ligeledes enslydende. Døgninstitutionen adskiller sig fra daginstitutionerne ved at være et døgn- og hjemtilbud for børn og unge, og er anderledes normeret i forhold til daginstitutionerne. De tre daginstitutioners lighedstræk skulle medvirke til, at institutionerne nemmere kunne dele erfaringer og viden med hinanden i projektperioden ved statusmøder mellem ledere fra de deltagende institutioner og projektgruppen. Daginstitutionerne er blevet udvalgt til at deltage i projektet på baggrund af, at deres korttidssygefravær lå 1-2 procent over gennemsnittet for daginstitutioner i Gentofte Kommune. Derudover er daginstitutionerne udvalgt ud fra vurderingen af, at der var et behov at udvikle fælles værdier og opbygge tillid mellem forældre, ledelse og medarbejdere. Døgninstitutionen blev udvalgt til at medvirke i projektet for at få et andet perspektiv på udvikling af social kapital. En døgninstitution er anderledes i sin organisering, arbejder med børn med specielle behov, som rækker udover daginstitutionsområdet og har derfor en anden tilgang til det pædagogiske felt. Inddragelsen af en døgninstitution, der arbejder under andre vilkår og rammebetingelser blev vurderet til at have en positiv og frugtbar effekt på projektet som helhed. Og antageligt bidrage med ny viden om hvad der kan skabe, vedligeholde og øge den sociale kapital i institutioner. 4.4 Projektets organisering Projektet Social kapital en fælles bevægelse, som er udviklet af Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune i samarbejde med Arbejdsmiljø Gentofte, var organiseret med en intern projektgruppe samt projektledelse. Projektgruppens medlemmer har fungeret som kontaktpersoner for hver af de fire deltagende institutioner. Kontaktpersonens funktion har været at støtte og guide processen internt i institutionerne. Derudover har der mellem projektgruppen og ledere fra de deltagende institutioner været afholdt fælles statusmøder hver anden måned til udveksling, inspiration og videndeling mellem lederne. Internt i de deltagende institutioner er projektet blevet organiseret med styregrupper, som var sammensat af medarbejdere, herunder tillids og sikkerhedsrepræsentanter, ledere og forældre. Styregruppemøderne har haft fokus på at udveksle idéer til at skabe, gennemføre og fastholde fokus på at øge den sociale kapital. Derudover var det 14 15

9 styregruppens funktion at sikre målgruppernes deltagelse i projektet. Organiseringen med lokale styregrupper skulle sikre, at der blev taget afsæt i den eksisterende kultur i institutionerne med henblik på at udvikle den. Som en del af projektet har en gamemaster været med til at udvikle idéer til tiltag og fysiske aktiviteter i de deltagende institutioner. Gamemasteren havde selv erfaring med iværksættelse af fysiske aktiviteter i det pædagogiske felt, og hvorledes der kunne rettes fokus mod forbedring af arbejdsmiljømæssige udfordringer. Gamemasterens funktion var at være bindeled mellem projektgruppen og institutionerne, og kunne på opfordring fra institutionerne bidrage med faglig sparring og udvikling af konkrete ideer til fysiske aktiviteter, der kunne være med til at udvikle den sociale kapital. Eksterne konsulenter er blevet hentet ind i projektforløbet for at yde bistand til at iværksætte og gennemføre aktiviteter i de deltagende institutioner. Herunder til forløb med Fri for mobberi, mindfullness og fysiske aktiviteter som omdrejningspunkt. Et forskerhold har taget del i projektet som faglige sparringspartnere i forbindelse med etablering af projektet, ved dataindsamling og ved evalueringerne. 4.5 Institutionernes udfordringer Forebyggelse og Sundhedsfremme har valgt at anonymisere de deltagende institutioner i evalueringen for at sikre de interviewedes anonymitet. Et projekt vedrørende social kapital og arbejdsmiljø kan indeholde følsomme emner, og i lyset af at de tre daginstitutioner har en historik som udfordrede institutioner i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng, kræver det i høj grad tillid og tryghed at indgå i en udviklingsproces i samspil med en anden aktør i kommunen. Derfor har de deltagende institutioner også fået fremlagt resultatet af baselineundersøgelsen individuelt. Endpointundersøgelsens resultater er ligeledes blevet fremlagt individuelt for hver enkelt institution. Derudover har de individuelle fremlæggelser bidraget til at målrette indsatsen og haft til hensigt at give mest mulig ejerskab i de deltagende institutioner. De udfordringer, som blev lokaliseret i baselineundersøgelsen, er i det følgende struktureret efter parametrene samarbejdsevne, tillid, retfærdighed og netværk. Parametre Samarbejdsevne Tillid Retfærdighed Netværk Udfordringer Samarbejde på tværs af stuer og afdelinger Samarbejde med forældre Kommunikation Anerkendelse fra forældre Anerkendelse fra ledere Anerkendelse fra medarbejdere til medarbejdere Faglige udviklingsmuligheder Medindflydelse Følelsen af at blive hørt Netværksdannelse mellem forældre Fællesskabsfølelse Derudover blev institutionernes styrker registreret via baselineundersøgelsen, hvor der var tale om følgende tendenser: Mangfoldighed og diversitet i medarbejdergruppen Hjælpsomhed i medarbejdergruppen Fleksibilitet i hverdagen Imødekommenhed i medarbejdergruppen Godt humør i medarbejdergruppen Fagligt fokus i institutionerne

10 4.6 Projektets aktiviteter De tiltag og aktiviteter, som de deltagende institutioner har gennemført i projektperioden, har været af varierende karakter. De konkrete tiltag og aktiviteter, som blev gennemført i projektets to aktivitetsperioder var følgende: Foredrag om læring med forældre og personale Foredrag om fysisk aktivitet med børn Målrettede fysiske aktiviteter og bevægelse med børn Personalearrangementer uden for institutionens åbningstid Synliggørelse aktiviteter på legepladsen Aktive pauser for medarbejdere Forløb med mindfullness for forældre, børn og medarbejdere Mindfullness workshop for børn og forældre Udvikling af det visuelle indtryk i institutionen Registrering af arbejdsopgaver til refleksion over praksis Arbejdet med domæneteori i forhold til at forbedre kommunikationen Involvering af forældre i aktiviteter i institutionen f.eks. sommerfest Forløb med projektet Fri for mobberi Skovtur med forældre, børn og personale uden for institutionens åbningstid Fællesspisning på stuer med forældre, børn og medarbejdere Sociale arrangementer mellem medarbejdere 4.7 Nytænkning De nytænkende elementer i projektet har været, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skulle have et særligt ansvar og rolle i forhold til sygefravær og trivsel. Det er blevet tilgodeset ved, at de har været en del af styregrupperne i institutionerne. Det har givet tillidsog sikkerhedsrepræsentanterne mulighed for at påvirke og udvikle måder hvorpå sygefravær og trivsel håndteres og imødekommes. Et andet element har været øget forældreinvolvering i de deltagende institutioner, således at både personale, børn og forældre er blevet inddraget i indsatser og aktiviteter for at øge den sociale kapital. Derfor har repræsentanter for forældregruppen været en del af styregrupperne. Forældregruppen har været med til, at udvikle ideer til tiltag og aktiviteter for at øge den sociale kapital i institutionerne. Dette er sket med henblik på, at udarbejde strategier for hvordan institutionerne kan udvikle og rette fokus mod den sociale kapital. 4.8 Forankring og fastholdelse Som afslutning på projektet har hver af de deltagende institutioner gennemgået et forløb for at afklare, hvordan det fremtidige arbejde med social kapital skal udvikle sig og fastholdes systematisk i institutionen. Dette er sket igennem en afsluttende refleksionsworkshop mellem projektgruppen, medarbejdere og ledere. Omdrejningspunktet for denne workshop var dels et tilbageblik på processen som helhed i forhold til udfordringer og positive tiltag, dels et fokus på det fremtidige arbejde med at fastholde og videreudvikle den sociale kapital. Workshoppens fokus på fastholdelse og forankring resulterede i konkrete forslag til den fremtidige udvikling af social kapital og sikrede ejerskab til processen. Derudover har de deltagende institutioner gennem de individuelle afslutningspræsentationer fået placeret deres resultat af endpointundersøgelsen både i forhold til den nuværende situation og hvilke behov, der måtte være at fokusere på i fremtiden. På baggrund af endpointundersøgelsen har Forebyggelse og Sundhedsfremme udarbejdet individuelle anbefalinger til den enkelte institution for at påvirke og sikre fastholdelse af, at der fremadrettet værnes om den sociale kapital

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. 1160 København K Tlf.: +45 33 69 13

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup og Line Nielsen Forskningsgruppen for

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere