TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG"

Transkript

1 TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015

2

3 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige roller og ansvar 10 Ledelsen sætter rammerne 12 Medarbejderne byder ind 14 Skab holdbare forandringer 16 Mere om god trivsel 18 3

4

5 EN FÆLLES VINDERSAG Trivsel og bundlinje hænger sammen, og dermed er trivsel på arbejdspladsen en fælles interesse for ledere og medarbejdere i de finansielle virksomheder. Den gode trivsel kan føre til mindre sygefravær, mindre stress, mere motivation og mere arbejdsglæde, og det resulterer i bedre bundlinje i form af færre omkostninger, højere produktivitet, mm. Omvendt er den gode bundlinje en forudsætning for, at virksomhederne har de fornødne ressourcer til at investere i at udvikle og forbedre trivslen. De seneste års strukturelle forandringer i de finansielle virksomheder har påvirket trivslen og samarbejdet på de enkelte arbejdspladser. Samarbejdsrådet for finanssektoren ønsker derfor at understøtte virksomhedernes arbejde med trivsel for medarbejderne og forretningen. For nogle virksomheder handler det om at komme i gang for andre om at komme videre. Trivsel og bundlinje en fælles vindersag er et inspirationskatalog, der henvender sig til samarbejdsudvalg, tillidsvalgte, ledere og medarbejdere i den finansielle sektor. Inspirationskataloget tager udgangspunkt i, at trivsel og bundlinje er to sider af samme sag, og det giver forslag til, hvordan trivsel kan forstås og udvikles på den enkelte arbejdsplads. Det fortæller samtidig om de faktorer, der er afgørende for, at vi trives på arbejdet, nemlig tillid, fair behandling og samarbejde. Undervejs i kataloget præsenteres i kort form eksempler på konkrete værktøjer, som kan anvendes til at arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Sidst i kataloget er der henvisninger til hjemmesider, hvor der kan hentes mere viden og inspiration til arbejdet med trivsel og bundlinje. På en arbejdsplads vil der løbende opstå situationer, der vil udfordre trivslen på arbejdspladsen. Indsatsen for den gode trivsel kan derfor ikke isoleres til et projekt af en afgrænset varighed, men kræver et fortløbende fokus på trivslen året rundt. Mariane Dissing Adm. direktør FA Charlotte Hougaard Landsformand DFL Solveig Ørteby Næstformand Finansforbundet 5

6 GOD TRIVSEL KAN SES PÅ BUNDLINJEN Nyere forskning dokumenterer, at god trivsel har en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem god trivsel og blandt andet: Højere kvalitet og produktivitet Mere innovation og videndeling Bedre økonomiske resultater Øget jobtilfredshed Lavere stressniveau Lavere sygefravær. Arbejdet med at udvikle god trivsel er altså en ren vindersag, fordi den gode trivsel ikke alene giver mere tilfredse og glade ansatte, men også klare økonomiske gevinster for virksomheden. SOCIAL KAPITAL - DET KAN SES PÅ BUNDLINJEN Hjemmeside fra de Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), der præsenterer en række undersøgelser, der dokumenterer en sammenhæng mellem social kapital og produktivitet, bl.a.: Great places to work : Oxford Institute s årlige opgørelse over de 100 bedste steder at arbejde. De deltagende virksomheder vurderes efter mål, som er meget lig de tre i social kapital. Hvert år viser opgørelsen, at de 100 bedste økonomisk klarer sig langt bedre end konkurrenterne. Kilde: Lykkes man med at udvikle god trivsel, er der tale om en win-win situation for såvel virksomhed som medarbejdere. Social Kapital og arbejdsmiljø er noget, vi taler om i hverdagen, for det hænger sammen med service og kundepleje. Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder og dermed også en bedre forretning Ans Khawaya, chef for Ung Direkte, Danske Bank, til Politiken, tillæg om arbejdsmiljø, feb

7 AT PLANLÆGGE EN TRIVSELSINDSATS TRIN FOR TRIN: Hvem skal deltage i arbejdet med udviklingen af trivslen og med hvilken kompetence? Hvem planlægger og tilrettelægger? Hvornår skal udviklingsarbejdet gennemføres? Hvis der planlægges en særlig indsats hvor lang tid skal den så løbe? Hvordan bliver evt. udfordringer registreret, prioriteret og løst og af hvem? Hvilke metoder og redskaber skal der anvendes? Hvem har ansvaret for at kommunikere, iværksætte og fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger? Hvor megen tid og hvor mange ressourcer skal der til for at gennemføre aktiviteter? Er der behov for eventuelle møder, opstartsseminarer, kurser, uddannelser o.l.? Hvordan opsamles erfaringerne løbende? Kilde: BAR Kontor: Trivsel på kontoret 7

8 HVAD DEFINERER GOD TRIVSEL? Den gode trivsel defineres i dette inspirationskatalog med udgangspunkt i: tillid fair behandling samarbejde fokus på virksomhedens kerneopgave. Tillid handler om de forventninger, ledelse og medarbejdere har til hinanden. Kan man regne med hinanden, og har medarbejderne tillid til det, kolleger og ledelse siger? Og har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde? Tillid opbygges ved at: handle gennemskueligt og forklarligt gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør agere loyalt, når der først er truffet en beslutning uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst. Fair behandling eller en oplevelse af retfærdighed - handler om, at alle parter på arbejdspladsen oplever, at tingene går ordentligt for sig. Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser, og er der en fair fordeling af goder? Og føler man sig anerkendt og belønnet for sin indsats? En oplevelse af at blive behandlet fair opnås, når: alle berørte parter bliver involveret og hørt beslutningsgrundlaget er i orden alle bliver behandlet med respekt og værdighed. Samarbejde handler om, at medarbejdere og ledelse formår at arbejde konstruktivt og effektivt sammen om den kerneopgave, arbejdspladsen er sat i verden for at løse. En stærk samarbejdsevne anses som værende særligt afgørende i finansielle virksomheder, hvor: forskellige faggrupper har hver deres specialviden faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges opgaverne skal løses under tidspres. Kerneopgaven er den forskel, som virksomheden vil gøre for samfundet og dens ejere og kunder. En fælles forståelse af virksomhedens kerneopgave er helt afgørende for at kunne skabe fælles mål, retning og mening med arbejdet, samt for udviklingen af trivsel, tillid og samarbejde på den enkelte arbejdsplads. TRIVSEL I THISTED I Thisted Forsikring ønskede ledelse og medarbejdere at fjerne sig lidt fra de traditionelle trivselsmålinger, fordi de ikke rigtig blev brugt til noget. I stedet etablerede man nogle workshops, hvor repræsentanter for medarbejderne diskuterede og undersøgte, hvad der er afgørende for trivslen, og det blev omformuleret til meningsfulde spørgsmål til de øvrige medarbejdere. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført med en svarprocent på 100, og i dag er trivsel et fast punkt på alle afdelingsmøder, mens et trivselsudvalg, med repræsentanter fra SU, har ansvaret for at drive trivselsarbejdet sammen med ledelsen. 8

9 En arbejdsplads fungerer bedst, når den er bygget op omkring gensidig tillid og samarbejde. Det er det gode samarbejde i dagligdagen, der giver arbejdsglæde, motivation og driver vores performance - ikke tal og statistikker. Bodil Toft Sørensen, Kredsbestyrelsesmedlem og medarbejdervalgt medlem af HSU, Nordea TAG TEMPERATUREN PÅ DEN SOCIALE KAPITAL Et godt sted at begynde arbejdet på er at tage temperaturen på den sociale kapital. På den måde kan man senere måle, om indsatsen har båret frugt. KERNEOPGAVE I TRYG Vi skaber tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Kilde: Arbejdsmiljørådet har udviklet et værktøj, som gør det muligt at undersøge den sociale kapital på arbejdspladsen. Værktøjet findes både i en elektronisk udgave og i en papirudgave og består af 12 spørgsmål, som samlet kan sige noget om den sociale kapital på arbejdspladsen. Find værktøjet på 9

10 FÆLLES OPGAVE FORSKELLIGE ROLLER OG ANSVAR Man kan ikke udvikle god trivsel fra den ene dag til den anden. Det kræver en kontinuerlig indsats over længere tid. Og det kræver, at ledelse og medarbejdere samarbejder. Det er en god ide at forankre arbejdet i samarbejdsudvalget, men det er samarbejdet i dagligdagen, der skal i fokus og bære udviklingen på sigt. Erfaringen viser, at gode samarbejdsrelationer på kryds og tværs i virksomheden er en afgørende forudsætning for, at der kan udvikles god trivsel på en arbejdsplads. Samarbejdsrelationer kan være: Mellem ledere og øverste ledelse Mellem ledere på tværs af afdelinger og teams Mellem medarbejdere i et team og nærmeste leder Mellem teamet og kolleger, som man jævnligt samarbejder med Inden for teamet, hvor medarbejderne samarbejder dagligt Mellem medarbejderne og øverste ledelse. Indsats på flere niveauer Indsatsen med at udvikle god trivsel bør foregå på flere forskellige niveauer i virksomheden: Organisation virksomheden Ledelsen Gruppen, teamet eller afdelingen Individet den enkelte medarbejder. Organisationen virksomheden Samarbejdsudvalget er det forum i virksomheden, der jf. overenskomsten har den overordnede opgave at drøfte virksomhedens indsats for trivsel, tillid, samarbejde og tryghed i ansættelsen for de ansatte. Samtidig har samarbejdsudvalget gennem dets virke til formål at bidrage til en forbedring af virksomhedens konkurrenceevne. Det betyder, at samarbejdsudvalget også har fokus på virksomhedens bundlinje. MØDE OM TRIVSEL Afsæt den fornødne tid til et møde om trivsel og klarlæg, hvad der skaber trivsel i jeres team. Alle bør deltage. Hvis I er en lille afdeling/team, kan I gøre det samlet, ellers kan I dele jer op i grupper: Hvad er tillid? Hvornår oplever I tillid på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Hvad er godt samarbejde? Hvornår oplever I godt samarbejde på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Hvad er fair behandling? Hvornår oplever I fair behandling på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Skriv jeres drøftelser ned, gerne med konkrete eksempler og oplevelser, og aftal hvordan I vil følge op, og hvem der gør det hvornår. Kilde: BAR KONTOR: Trivsel på kontoret. 10

11 Medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget som oftest de tillidsvalgte bør løbende inddrages og orienteres om strukturændringer, vigtige organisatoriske overvejelser, om virksomhedens samlede målsætninger og lignende. Trivsel skal også tænkes ind i virksomhedens overordnede mål og personalepolitikker. Det gælder for eksempel i forhold til indsatsen mod sygefravær, stress, medarbejderudviklingssamtaler og arbejdsmiljøpolitikken. Ledelsen Ledelsen har en afgørende rolle i forhold til at præge de rammer, der skaber den gode trivsel på arbejdspladsen. Ledelsen udstikker retningen for løsning af opgaverne og bør give konstruktive og kvalificerede tilbagemeldinger til medarbejderne. Ledelsen skal skabe forudsigelighed og være tydelige i kommunikationen til medarbejderne om de overordnede rammer, vilkår og beslutninger. Klarhed om mål og indsatser er helt centralt, og ledelsen skal skabe tillid og troværdighed, være fair og anerkendende og give medarbejderne indflydelse på, hvordan de kan tilrettelægge og løse arbejdsopgaver. Gruppen, teamet eller afdelingen Der skal være plads til at yde hinanden social støtte og rum for, at gruppen konstruktivt kan samarbejde. Det er vigtigt at have en god omgangstone indbyrdes mellem Hvis jeg stod i spidsen for en virksomhed, ville jeg arbejde intenst med de tre størrelser (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, red.). Der er jo ingen it-systemer eller andre produktionsapparater, der med et slag kan øge produktiviteten tilsvarende. Så det er da bare om at gå efter guldet i de gode relationer. Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Management Engineering til Magasinet Finans, okt SOCIAL KAPITAL I DANSKE BANK Hver år gennemfører Danske Bank-koncernen en tilfredshedsundersøgelse, som også omfatter oplevelsen af arbejdsmiljøet. Undersøgelsen omfatter bl.a. spørgsmål om medarbejdernes oplevelse af tillid, samarbejde og retfærdighed på arbejdspladsen: Dette giver en indikator for, hvordan det står til med den sociale kapital i Danske Bank. Social kapital handler om relationer og samarbejde - grundelementer, som Danske Bank finder nødvendige for, at den kan løse sine kerneopgaver. Kilde: medarbejderne, mellem leder og medarbejdere og i forholdet til kunderne. Gruppen skal have nødvendige informationer i rette tid, og der skal være tilstrækkelige ressourcer til, at gruppen kan løse sine opgaver. Individet - den enkelte medarbejder Det er vigtigt, at medarbejderne har en positiv indstilling til arbejdet og arbejdspladsen. Medarbejderne skal ikke nødvendigvis være enige med ledelsen om alt. Men det er nødvendigt, at medarbejderne bakker op om at samarbejde for at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder skal have redskaber til selv bedre at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen. Det kan for eksempel være ved at støtte op om initiativer på arbejdspladsen for bedre trivsel, en god omgangstone, og ved at medarbejderen trygt kan bede sin leder og sine kolleger om hjælp til at løse opgaver. De tillidsvalgtes opgaver og rolle De tillidsvalgte har en vigtig opgave i forhold til at gøre virksomhedens ledelse opmærksom på forhold, der kan have betydning for trivslen og for virksomhedens bundlinje. De tillidsvalgte har ydermere en væsentlig rolle i forhold til at sparre med ledelsen og til at motivere medarbejderne til at indgå konstruktivt i de forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. 11

12 LEDELSEN SÆTTER RAMMERNE Som leder har man mulighed for at påvirke de rammer, der skaber og vedligeholder trivslen blandt medarbejderne. Det handler om at styrke de samarbejdsflader i det daglige arbejde, der har betydning for, at medarbejderne oplever trivsel, tillid og fair behandling. Det kan for eksempel være: I den daglige drift, når arbejdet planlægges og attraktive arbejdsopgaver samt ferie og ressourcer fordeles. Her kan det påvirke trivslen positivt, hvis medarbejderne oplever, at det foregår på retfærdig vis. I det overordnede lederskab, hvor afdelingens mål, visioner, strategier og værdier udvikles og implementeres. Her kan inddragelse af berørte medarbejdere have betydning for, hvor meget de føler sig involveret og taget med på råd. Og det giver engagement og motivation til at følge udstukne mål og strategier. I den faglige ledelse, når det skal sikres, at opgaverne bliver løst med den rette ekspertise og kvalitet. Her kan det påvirke oplevelsen af fair behandling positivt, hvis medarbejderne ser lederens interesse som meningsfuld, eller negativt, hvis den opleves som udtryk for mistillid og kontrol. I personaleledelsen, når der gives feedback, sparring og løses konflikter. Her kan det være med til at skabe godt samarbejde og trivsel på møder, til samtaler og i forbindelse med anerkendelse og feedback. Men trivsel er ikke kun et spørgsmål for den enkelte gruppe af medarbejdere. Det er en egenskab ved hele virksomheden, og et godt samarbejde med andre afdelinger og med topledelsen vil derfor også påvirke trivslen positivt i den enkelte gruppe af medarbejdere. TIL LEDERE SKAB TILLID Velvillighed: Vis dine gode hensigter og udnyt ikke sårbarhed Kompetence: Vis, at du ved, hvad du taler om og kend dine begrænsninger Konsistent adfærd: Vær gennemskuelig og forklar dine beslutning og handlinger Integritet: Mén og gør det, du siger Uddeling af kontrol: Vis selv tillid ved at videregive kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Tag andres synspunkter seriøst SKAB FAIR BEHANDLING Vær konsistent, behandl alle ansatte lige Involver og hør alle berørte i en given proces Respektér og behandl alle synspunkter ens Vær neutral og lad ikke personlige interesser influere på processen Gør beslutningsprocesser gennemskuelige og synlige Forklar, hvorfor beslutningerne blev som de blev, og hvilke konsekvenser de får Træf beslutninger på pålidelige og relevante informationer Sørg for, at processen finder sted i overensstemmelse med fundamentale etiske principper Kilde: 12

13 Når vi taler om social kapital og rentabilitet, så er det svært, endsige umuligt, at sige, at den ene fører til den anden eller omvendt. Det parameter, der gør sig gældende hver gang, er den gode ledelse. Den gode leder er altafgørende for den gode trivsel og de positive bundlinje resultater. Bente Overgaard, Koncerndirektør, Nykredit til Magasinet Finans, okt

14 MEDARBEJDERNE BYDER IND Trivsel opleves individuelt men skal udvikles i fællesskab. Den individuelle trivsel betyder, at den enkelte medarbejder oplever balance og følelsen af at være i overskud både fysisk og mentalt, og i øvrigt har positive forventninger til sin arbejdssituation og sine opgaver. Den individuelle trivsel er dog afhængig af, at de rette rammer og den rette kultur er til stede på virksomheden, og det kræver en fælles indsats at udvikle. Det er altså ikke alene ledelsens ansvar at skabe trivsel og bundlinje. Når ledelsen sigter efter høj jobtilfredshed og motivation, så er det afgørende, at medarbejderne går positivt ind i arbejdet med at skabe trivsel og bundlinje. Medarbejderne skal ikke nødvendigvis være enige med ledelsen om alt, men når først beslutningen er taget, er det nødvendigt, at medarbejderne bakker op, og sammen med ledelsen arbejder på at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen. Jeg fornemmer en spirende tendens til, at medarbejderne selv tager ejerskab for trivslen og ikke kun forventer, at det kun er noget kollegaen eller ledelsen skal levere. Medarbejderne kan byde aktivt ind og være med til at sikre den gode trivsel på arbejdspladsen ved at: synliggøre og komme med løsningsforslag på forhold, der påvirker trivslen på arbejdspladsen, og byde ind med forslag til at forbedre trivslen. holde sig orienteret om, hvad der sker på arbejdspladsen, hvad arbejdspladsen udfordres af. videregive viden og ideer til relevante parter i virksomheden. udvise godt kollegaskab og have blik for fællesskabet. Godt kollegaskab indebærer, at medarbejderne værdsætter og respekterer hinanden som mennesker og faglige kolleger, at de har god indbyrdes omgangstone, hvor man taler med hinanden ikke om hinanden. bruge sine kompetencer og erfaringer til at skabe resultater for arbejdspladsen, sine kolleger og sig selv. bakke konstruktivt op, hvis ledelsen ønsker en højere grad af delegering af ansvar til medarbejderne, og hvis der til opgaveansvaret også følger de nødvendige beføjelser til at kunne træffe beslutninger. støtte op om trivselsindsatser på arbejdspladsen, og hver især gøre, hvad man kan for at få et positivt udbytte af indsatserne. Keld Holst, DFL Personaleforeningsformand, Thisted Forsikring 14

15 TIL MEDARBEJDERE SKAB TRIVSEL I GRUPPEN Vær anerkendende og undersøgende over for dine kollegers idéer og motiver! Gennemfør jævnligt gruppedialoger, hvor I afklarer gruppens opgaver og mål! Acceptér forskellighed - og brug det som en fælles styrke! Drøft løbende, hvordan I tager imod nye i gruppen! Inddrag jeres leder, når der er behov for det! SKAB INDIVIDUEL TRIVSEL Fortæl din nærmeste leder og dine kolleger om dine behov! Tal med andre, hvis du føler dig presset! Lær dine signaler at kende - og forhold dig til dem! Behandl og respektér andre, som du gerne selv vil behandles og respekteres! Ryd op i dit hoved Læg det til side der ikke længere betyder noget! Lær at sige Nej - når du har en god grund til det! Lær at sige Pyt ikke alle problemer fortjener lige stor opmærksomhed! Kilde: Inspireret af 15

16 SKAB HOLDBARE FORANDRINGER Forandring er det eneste konstante. Heraklit, græsk filosof ( f.v.t.) Tiden er kendetegnet ved hyppige organisationsforandringer, der påvirker arbejdsopgaver, arbejdsgange og behovet for arbejdskraft i den enkelte virksomhed. I den finansielle sektor har måden at løse kerneopgaven på ændret sig markant de sidste mange år. Den hastige udbredelse og udvikling af digitale muligheder som netbank, mobile betalinger mv. har ført til masser af strukturelle ændringer i hverdagen herunder sammenlægning af afdelinger og enheder. Organisationsforandringer vil næsten altid danne grobund for spekulation, ængstelse og modstand. Det er en helt naturlig reaktion, hvis medarbejderne er utrygge og ikke kan gennemskue konsekvenserne af forandringen. Men forandringer vil som oftest også have positive sider og afledte effekter. Blandt andet kan de åbne for nye ideer og muligheder, som ellers ikke vil være kommet frem. Til gavn for såvel virksomhed som medarbejdere. og indhold i forandringen, fordi de ser forandringen ud fra hver deres perspektiv. Det giver forandringen et dårligt udgangspunkt for at komme godt fra start. Ledelserne bør derfor i deres planlægning og udvikling af forandringerne være opmærksomme på at inddrage medarbejdernes perspektiver, så det allerede i planlægningsfasen og ved præsentationen af den konkrete forandring er muligt at svare konkret på medarbejdernes mange spørgsmål. For at lykkes skal en forandring give mening for såvel ledelse som medarbejdere! En af udfordringerne ved forandringer er, at de ofte anskues forskelligt af ledelsen og medarbejderne i virksomhederne. Ledelsen ser på nødvendigheden af organisationsforandringen ud fra rationalet bag forandringen og resultatet for hele organisationen. I fokus er parametre som vision, mål og effektivitet. Medarbejderne ser på samme måde på forandringer ud fra deres perspektiv, og de reagerer derfor ofte med bekymring for deres job eller arbejdssituation. Konsekvensen er, at ledelse og medarbejdere på den måde kommer til at tale forbi hinanden omkring mål 16

17 FORANDRINGER OG MODSTAND Modstanden kan have mange ansigter: Sniksnak i krogene Negative associationer Nedsat arbejdstempo Tidligere dårlige erfaringer kommer frem Tavshed på møder Medarbejdere der isolerer sig Højere sygefravær. Ti typiske årsager til, at medarbejderen yder modstand mod forandringer: Ændringen er en reel trussel Jeg taber ansigt Jeg mister indflydelse og position Der bliver mere at lave Kan jeg udføre det nye arbejde? Min situation bliver mere usikker Hovsa, det kommer bag på mig Det er anderledes Det koster mig Jeg har ikke glemt sidste gang Kilde: BAR KONTOR: Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø,

18 MERE OM TRIVSEL Hvis du vil vide mere om trivsel på arbejdspladsen kan du finde data og inspiration her: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO): Social kapital - Det kan ses på bundlinjen BAR FOKA: Social kapital - Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar BAR FOKA: Kom videre medsocial kapital BAR KONTOR: Forandringer og psykisk arbejdsmiljø BAR KONTOR: Trivsel på kontoret BAR FOKA: Skab robuste forandringer- med fokus på trivsel INDUSTRIENS BAR: En god arbejdsdag INDUSTRIENS BAR: Hvidbogen Videncenter for arbejdsmiljø: Skab gode forandringer Videncenter for arbejdsmiljø: Fra stress til trivsel Arbejdsmiljørådet: Måling af den sociale kapital på en arbejdsplads Offentligt Ansattes Organisationer: Styrk samarbejdet om kerneopgaven 18

19

20

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO Tekstidé og konsulent:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere