TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG"

Transkript

1 TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015

2

3 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige roller og ansvar 10 Ledelsen sætter rammerne 12 Medarbejderne byder ind 14 Skab holdbare forandringer 16 Mere om god trivsel 18 3

4

5 EN FÆLLES VINDERSAG Trivsel og bundlinje hænger sammen, og dermed er trivsel på arbejdspladsen en fælles interesse for ledere og medarbejdere i de finansielle virksomheder. Den gode trivsel kan føre til mindre sygefravær, mindre stress, mere motivation og mere arbejdsglæde, og det resulterer i bedre bundlinje i form af færre omkostninger, højere produktivitet, mm. Omvendt er den gode bundlinje en forudsætning for, at virksomhederne har de fornødne ressourcer til at investere i at udvikle og forbedre trivslen. De seneste års strukturelle forandringer i de finansielle virksomheder har påvirket trivslen og samarbejdet på de enkelte arbejdspladser. Samarbejdsrådet for finanssektoren ønsker derfor at understøtte virksomhedernes arbejde med trivsel for medarbejderne og forretningen. For nogle virksomheder handler det om at komme i gang for andre om at komme videre. Trivsel og bundlinje en fælles vindersag er et inspirationskatalog, der henvender sig til samarbejdsudvalg, tillidsvalgte, ledere og medarbejdere i den finansielle sektor. Inspirationskataloget tager udgangspunkt i, at trivsel og bundlinje er to sider af samme sag, og det giver forslag til, hvordan trivsel kan forstås og udvikles på den enkelte arbejdsplads. Det fortæller samtidig om de faktorer, der er afgørende for, at vi trives på arbejdet, nemlig tillid, fair behandling og samarbejde. Undervejs i kataloget præsenteres i kort form eksempler på konkrete værktøjer, som kan anvendes til at arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Sidst i kataloget er der henvisninger til hjemmesider, hvor der kan hentes mere viden og inspiration til arbejdet med trivsel og bundlinje. På en arbejdsplads vil der løbende opstå situationer, der vil udfordre trivslen på arbejdspladsen. Indsatsen for den gode trivsel kan derfor ikke isoleres til et projekt af en afgrænset varighed, men kræver et fortløbende fokus på trivslen året rundt. Mariane Dissing Adm. direktør FA Charlotte Hougaard Landsformand DFL Solveig Ørteby Næstformand Finansforbundet 5

6 GOD TRIVSEL KAN SES PÅ BUNDLINJEN Nyere forskning dokumenterer, at god trivsel har en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem god trivsel og blandt andet: Højere kvalitet og produktivitet Mere innovation og videndeling Bedre økonomiske resultater Øget jobtilfredshed Lavere stressniveau Lavere sygefravær. Arbejdet med at udvikle god trivsel er altså en ren vindersag, fordi den gode trivsel ikke alene giver mere tilfredse og glade ansatte, men også klare økonomiske gevinster for virksomheden. SOCIAL KAPITAL - DET KAN SES PÅ BUNDLINJEN Hjemmeside fra de Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), der præsenterer en række undersøgelser, der dokumenterer en sammenhæng mellem social kapital og produktivitet, bl.a.: Great places to work : Oxford Institute s årlige opgørelse over de 100 bedste steder at arbejde. De deltagende virksomheder vurderes efter mål, som er meget lig de tre i social kapital. Hvert år viser opgørelsen, at de 100 bedste økonomisk klarer sig langt bedre end konkurrenterne. Kilde: Lykkes man med at udvikle god trivsel, er der tale om en win-win situation for såvel virksomhed som medarbejdere. Social Kapital og arbejdsmiljø er noget, vi taler om i hverdagen, for det hænger sammen med service og kundepleje. Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder og dermed også en bedre forretning Ans Khawaya, chef for Ung Direkte, Danske Bank, til Politiken, tillæg om arbejdsmiljø, feb

7 AT PLANLÆGGE EN TRIVSELSINDSATS TRIN FOR TRIN: Hvem skal deltage i arbejdet med udviklingen af trivslen og med hvilken kompetence? Hvem planlægger og tilrettelægger? Hvornår skal udviklingsarbejdet gennemføres? Hvis der planlægges en særlig indsats hvor lang tid skal den så løbe? Hvordan bliver evt. udfordringer registreret, prioriteret og løst og af hvem? Hvilke metoder og redskaber skal der anvendes? Hvem har ansvaret for at kommunikere, iværksætte og fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger? Hvor megen tid og hvor mange ressourcer skal der til for at gennemføre aktiviteter? Er der behov for eventuelle møder, opstartsseminarer, kurser, uddannelser o.l.? Hvordan opsamles erfaringerne løbende? Kilde: BAR Kontor: Trivsel på kontoret 7

8 HVAD DEFINERER GOD TRIVSEL? Den gode trivsel defineres i dette inspirationskatalog med udgangspunkt i: tillid fair behandling samarbejde fokus på virksomhedens kerneopgave. Tillid handler om de forventninger, ledelse og medarbejdere har til hinanden. Kan man regne med hinanden, og har medarbejderne tillid til det, kolleger og ledelse siger? Og har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde? Tillid opbygges ved at: handle gennemskueligt og forklarligt gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør agere loyalt, når der først er truffet en beslutning uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst. Fair behandling eller en oplevelse af retfærdighed - handler om, at alle parter på arbejdspladsen oplever, at tingene går ordentligt for sig. Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser, og er der en fair fordeling af goder? Og føler man sig anerkendt og belønnet for sin indsats? En oplevelse af at blive behandlet fair opnås, når: alle berørte parter bliver involveret og hørt beslutningsgrundlaget er i orden alle bliver behandlet med respekt og værdighed. Samarbejde handler om, at medarbejdere og ledelse formår at arbejde konstruktivt og effektivt sammen om den kerneopgave, arbejdspladsen er sat i verden for at løse. En stærk samarbejdsevne anses som værende særligt afgørende i finansielle virksomheder, hvor: forskellige faggrupper har hver deres specialviden faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges opgaverne skal løses under tidspres. Kerneopgaven er den forskel, som virksomheden vil gøre for samfundet og dens ejere og kunder. En fælles forståelse af virksomhedens kerneopgave er helt afgørende for at kunne skabe fælles mål, retning og mening med arbejdet, samt for udviklingen af trivsel, tillid og samarbejde på den enkelte arbejdsplads. TRIVSEL I THISTED I Thisted Forsikring ønskede ledelse og medarbejdere at fjerne sig lidt fra de traditionelle trivselsmålinger, fordi de ikke rigtig blev brugt til noget. I stedet etablerede man nogle workshops, hvor repræsentanter for medarbejderne diskuterede og undersøgte, hvad der er afgørende for trivslen, og det blev omformuleret til meningsfulde spørgsmål til de øvrige medarbejdere. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført med en svarprocent på 100, og i dag er trivsel et fast punkt på alle afdelingsmøder, mens et trivselsudvalg, med repræsentanter fra SU, har ansvaret for at drive trivselsarbejdet sammen med ledelsen. 8

9 En arbejdsplads fungerer bedst, når den er bygget op omkring gensidig tillid og samarbejde. Det er det gode samarbejde i dagligdagen, der giver arbejdsglæde, motivation og driver vores performance - ikke tal og statistikker. Bodil Toft Sørensen, Kredsbestyrelsesmedlem og medarbejdervalgt medlem af HSU, Nordea TAG TEMPERATUREN PÅ DEN SOCIALE KAPITAL Et godt sted at begynde arbejdet på er at tage temperaturen på den sociale kapital. På den måde kan man senere måle, om indsatsen har båret frugt. KERNEOPGAVE I TRYG Vi skaber tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Kilde: Arbejdsmiljørådet har udviklet et værktøj, som gør det muligt at undersøge den sociale kapital på arbejdspladsen. Værktøjet findes både i en elektronisk udgave og i en papirudgave og består af 12 spørgsmål, som samlet kan sige noget om den sociale kapital på arbejdspladsen. Find værktøjet på 9

10 FÆLLES OPGAVE FORSKELLIGE ROLLER OG ANSVAR Man kan ikke udvikle god trivsel fra den ene dag til den anden. Det kræver en kontinuerlig indsats over længere tid. Og det kræver, at ledelse og medarbejdere samarbejder. Det er en god ide at forankre arbejdet i samarbejdsudvalget, men det er samarbejdet i dagligdagen, der skal i fokus og bære udviklingen på sigt. Erfaringen viser, at gode samarbejdsrelationer på kryds og tværs i virksomheden er en afgørende forudsætning for, at der kan udvikles god trivsel på en arbejdsplads. Samarbejdsrelationer kan være: Mellem ledere og øverste ledelse Mellem ledere på tværs af afdelinger og teams Mellem medarbejdere i et team og nærmeste leder Mellem teamet og kolleger, som man jævnligt samarbejder med Inden for teamet, hvor medarbejderne samarbejder dagligt Mellem medarbejderne og øverste ledelse. Indsats på flere niveauer Indsatsen med at udvikle god trivsel bør foregå på flere forskellige niveauer i virksomheden: Organisation virksomheden Ledelsen Gruppen, teamet eller afdelingen Individet den enkelte medarbejder. Organisationen virksomheden Samarbejdsudvalget er det forum i virksomheden, der jf. overenskomsten har den overordnede opgave at drøfte virksomhedens indsats for trivsel, tillid, samarbejde og tryghed i ansættelsen for de ansatte. Samtidig har samarbejdsudvalget gennem dets virke til formål at bidrage til en forbedring af virksomhedens konkurrenceevne. Det betyder, at samarbejdsudvalget også har fokus på virksomhedens bundlinje. MØDE OM TRIVSEL Afsæt den fornødne tid til et møde om trivsel og klarlæg, hvad der skaber trivsel i jeres team. Alle bør deltage. Hvis I er en lille afdeling/team, kan I gøre det samlet, ellers kan I dele jer op i grupper: Hvad er tillid? Hvornår oplever I tillid på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Hvad er godt samarbejde? Hvornår oplever I godt samarbejde på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Hvad er fair behandling? Hvornår oplever I fair behandling på jeres arbejdsplads? Hvordan kommer det til udtryk? Underbyg gerne med konkrete historier. Skriv jeres drøftelser ned, gerne med konkrete eksempler og oplevelser, og aftal hvordan I vil følge op, og hvem der gør det hvornår. Kilde: BAR KONTOR: Trivsel på kontoret. 10

11 Medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget som oftest de tillidsvalgte bør løbende inddrages og orienteres om strukturændringer, vigtige organisatoriske overvejelser, om virksomhedens samlede målsætninger og lignende. Trivsel skal også tænkes ind i virksomhedens overordnede mål og personalepolitikker. Det gælder for eksempel i forhold til indsatsen mod sygefravær, stress, medarbejderudviklingssamtaler og arbejdsmiljøpolitikken. Ledelsen Ledelsen har en afgørende rolle i forhold til at præge de rammer, der skaber den gode trivsel på arbejdspladsen. Ledelsen udstikker retningen for løsning af opgaverne og bør give konstruktive og kvalificerede tilbagemeldinger til medarbejderne. Ledelsen skal skabe forudsigelighed og være tydelige i kommunikationen til medarbejderne om de overordnede rammer, vilkår og beslutninger. Klarhed om mål og indsatser er helt centralt, og ledelsen skal skabe tillid og troværdighed, være fair og anerkendende og give medarbejderne indflydelse på, hvordan de kan tilrettelægge og løse arbejdsopgaver. Gruppen, teamet eller afdelingen Der skal være plads til at yde hinanden social støtte og rum for, at gruppen konstruktivt kan samarbejde. Det er vigtigt at have en god omgangstone indbyrdes mellem Hvis jeg stod i spidsen for en virksomhed, ville jeg arbejde intenst med de tre størrelser (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, red.). Der er jo ingen it-systemer eller andre produktionsapparater, der med et slag kan øge produktiviteten tilsvarende. Så det er da bare om at gå efter guldet i de gode relationer. Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Management Engineering til Magasinet Finans, okt SOCIAL KAPITAL I DANSKE BANK Hver år gennemfører Danske Bank-koncernen en tilfredshedsundersøgelse, som også omfatter oplevelsen af arbejdsmiljøet. Undersøgelsen omfatter bl.a. spørgsmål om medarbejdernes oplevelse af tillid, samarbejde og retfærdighed på arbejdspladsen: Dette giver en indikator for, hvordan det står til med den sociale kapital i Danske Bank. Social kapital handler om relationer og samarbejde - grundelementer, som Danske Bank finder nødvendige for, at den kan løse sine kerneopgaver. Kilde: medarbejderne, mellem leder og medarbejdere og i forholdet til kunderne. Gruppen skal have nødvendige informationer i rette tid, og der skal være tilstrækkelige ressourcer til, at gruppen kan løse sine opgaver. Individet - den enkelte medarbejder Det er vigtigt, at medarbejderne har en positiv indstilling til arbejdet og arbejdspladsen. Medarbejderne skal ikke nødvendigvis være enige med ledelsen om alt. Men det er nødvendigt, at medarbejderne bakker op om at samarbejde for at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder skal have redskaber til selv bedre at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen. Det kan for eksempel være ved at støtte op om initiativer på arbejdspladsen for bedre trivsel, en god omgangstone, og ved at medarbejderen trygt kan bede sin leder og sine kolleger om hjælp til at løse opgaver. De tillidsvalgtes opgaver og rolle De tillidsvalgte har en vigtig opgave i forhold til at gøre virksomhedens ledelse opmærksom på forhold, der kan have betydning for trivslen og for virksomhedens bundlinje. De tillidsvalgte har ydermere en væsentlig rolle i forhold til at sparre med ledelsen og til at motivere medarbejderne til at indgå konstruktivt i de forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. 11

12 LEDELSEN SÆTTER RAMMERNE Som leder har man mulighed for at påvirke de rammer, der skaber og vedligeholder trivslen blandt medarbejderne. Det handler om at styrke de samarbejdsflader i det daglige arbejde, der har betydning for, at medarbejderne oplever trivsel, tillid og fair behandling. Det kan for eksempel være: I den daglige drift, når arbejdet planlægges og attraktive arbejdsopgaver samt ferie og ressourcer fordeles. Her kan det påvirke trivslen positivt, hvis medarbejderne oplever, at det foregår på retfærdig vis. I det overordnede lederskab, hvor afdelingens mål, visioner, strategier og værdier udvikles og implementeres. Her kan inddragelse af berørte medarbejdere have betydning for, hvor meget de føler sig involveret og taget med på råd. Og det giver engagement og motivation til at følge udstukne mål og strategier. I den faglige ledelse, når det skal sikres, at opgaverne bliver løst med den rette ekspertise og kvalitet. Her kan det påvirke oplevelsen af fair behandling positivt, hvis medarbejderne ser lederens interesse som meningsfuld, eller negativt, hvis den opleves som udtryk for mistillid og kontrol. I personaleledelsen, når der gives feedback, sparring og løses konflikter. Her kan det være med til at skabe godt samarbejde og trivsel på møder, til samtaler og i forbindelse med anerkendelse og feedback. Men trivsel er ikke kun et spørgsmål for den enkelte gruppe af medarbejdere. Det er en egenskab ved hele virksomheden, og et godt samarbejde med andre afdelinger og med topledelsen vil derfor også påvirke trivslen positivt i den enkelte gruppe af medarbejdere. TIL LEDERE SKAB TILLID Velvillighed: Vis dine gode hensigter og udnyt ikke sårbarhed Kompetence: Vis, at du ved, hvad du taler om og kend dine begrænsninger Konsistent adfærd: Vær gennemskuelig og forklar dine beslutning og handlinger Integritet: Mén og gør det, du siger Uddeling af kontrol: Vis selv tillid ved at videregive kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Tag andres synspunkter seriøst SKAB FAIR BEHANDLING Vær konsistent, behandl alle ansatte lige Involver og hør alle berørte i en given proces Respektér og behandl alle synspunkter ens Vær neutral og lad ikke personlige interesser influere på processen Gør beslutningsprocesser gennemskuelige og synlige Forklar, hvorfor beslutningerne blev som de blev, og hvilke konsekvenser de får Træf beslutninger på pålidelige og relevante informationer Sørg for, at processen finder sted i overensstemmelse med fundamentale etiske principper Kilde: 12

13 Når vi taler om social kapital og rentabilitet, så er det svært, endsige umuligt, at sige, at den ene fører til den anden eller omvendt. Det parameter, der gør sig gældende hver gang, er den gode ledelse. Den gode leder er altafgørende for den gode trivsel og de positive bundlinje resultater. Bente Overgaard, Koncerndirektør, Nykredit til Magasinet Finans, okt

14 MEDARBEJDERNE BYDER IND Trivsel opleves individuelt men skal udvikles i fællesskab. Den individuelle trivsel betyder, at den enkelte medarbejder oplever balance og følelsen af at være i overskud både fysisk og mentalt, og i øvrigt har positive forventninger til sin arbejdssituation og sine opgaver. Den individuelle trivsel er dog afhængig af, at de rette rammer og den rette kultur er til stede på virksomheden, og det kræver en fælles indsats at udvikle. Det er altså ikke alene ledelsens ansvar at skabe trivsel og bundlinje. Når ledelsen sigter efter høj jobtilfredshed og motivation, så er det afgørende, at medarbejderne går positivt ind i arbejdet med at skabe trivsel og bundlinje. Medarbejderne skal ikke nødvendigvis være enige med ledelsen om alt, men når først beslutningen er taget, er det nødvendigt, at medarbejderne bakker op, og sammen med ledelsen arbejder på at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen. Jeg fornemmer en spirende tendens til, at medarbejderne selv tager ejerskab for trivslen og ikke kun forventer, at det kun er noget kollegaen eller ledelsen skal levere. Medarbejderne kan byde aktivt ind og være med til at sikre den gode trivsel på arbejdspladsen ved at: synliggøre og komme med løsningsforslag på forhold, der påvirker trivslen på arbejdspladsen, og byde ind med forslag til at forbedre trivslen. holde sig orienteret om, hvad der sker på arbejdspladsen, hvad arbejdspladsen udfordres af. videregive viden og ideer til relevante parter i virksomheden. udvise godt kollegaskab og have blik for fællesskabet. Godt kollegaskab indebærer, at medarbejderne værdsætter og respekterer hinanden som mennesker og faglige kolleger, at de har god indbyrdes omgangstone, hvor man taler med hinanden ikke om hinanden. bruge sine kompetencer og erfaringer til at skabe resultater for arbejdspladsen, sine kolleger og sig selv. bakke konstruktivt op, hvis ledelsen ønsker en højere grad af delegering af ansvar til medarbejderne, og hvis der til opgaveansvaret også følger de nødvendige beføjelser til at kunne træffe beslutninger. støtte op om trivselsindsatser på arbejdspladsen, og hver især gøre, hvad man kan for at få et positivt udbytte af indsatserne. Keld Holst, DFL Personaleforeningsformand, Thisted Forsikring 14

15 TIL MEDARBEJDERE SKAB TRIVSEL I GRUPPEN Vær anerkendende og undersøgende over for dine kollegers idéer og motiver! Gennemfør jævnligt gruppedialoger, hvor I afklarer gruppens opgaver og mål! Acceptér forskellighed - og brug det som en fælles styrke! Drøft løbende, hvordan I tager imod nye i gruppen! Inddrag jeres leder, når der er behov for det! SKAB INDIVIDUEL TRIVSEL Fortæl din nærmeste leder og dine kolleger om dine behov! Tal med andre, hvis du føler dig presset! Lær dine signaler at kende - og forhold dig til dem! Behandl og respektér andre, som du gerne selv vil behandles og respekteres! Ryd op i dit hoved Læg det til side der ikke længere betyder noget! Lær at sige Nej - når du har en god grund til det! Lær at sige Pyt ikke alle problemer fortjener lige stor opmærksomhed! Kilde: Inspireret af 15

16 SKAB HOLDBARE FORANDRINGER Forandring er det eneste konstante. Heraklit, græsk filosof ( f.v.t.) Tiden er kendetegnet ved hyppige organisationsforandringer, der påvirker arbejdsopgaver, arbejdsgange og behovet for arbejdskraft i den enkelte virksomhed. I den finansielle sektor har måden at løse kerneopgaven på ændret sig markant de sidste mange år. Den hastige udbredelse og udvikling af digitale muligheder som netbank, mobile betalinger mv. har ført til masser af strukturelle ændringer i hverdagen herunder sammenlægning af afdelinger og enheder. Organisationsforandringer vil næsten altid danne grobund for spekulation, ængstelse og modstand. Det er en helt naturlig reaktion, hvis medarbejderne er utrygge og ikke kan gennemskue konsekvenserne af forandringen. Men forandringer vil som oftest også have positive sider og afledte effekter. Blandt andet kan de åbne for nye ideer og muligheder, som ellers ikke vil være kommet frem. Til gavn for såvel virksomhed som medarbejdere. og indhold i forandringen, fordi de ser forandringen ud fra hver deres perspektiv. Det giver forandringen et dårligt udgangspunkt for at komme godt fra start. Ledelserne bør derfor i deres planlægning og udvikling af forandringerne være opmærksomme på at inddrage medarbejdernes perspektiver, så det allerede i planlægningsfasen og ved præsentationen af den konkrete forandring er muligt at svare konkret på medarbejdernes mange spørgsmål. For at lykkes skal en forandring give mening for såvel ledelse som medarbejdere! En af udfordringerne ved forandringer er, at de ofte anskues forskelligt af ledelsen og medarbejderne i virksomhederne. Ledelsen ser på nødvendigheden af organisationsforandringen ud fra rationalet bag forandringen og resultatet for hele organisationen. I fokus er parametre som vision, mål og effektivitet. Medarbejderne ser på samme måde på forandringer ud fra deres perspektiv, og de reagerer derfor ofte med bekymring for deres job eller arbejdssituation. Konsekvensen er, at ledelse og medarbejdere på den måde kommer til at tale forbi hinanden omkring mål 16

17 FORANDRINGER OG MODSTAND Modstanden kan have mange ansigter: Sniksnak i krogene Negative associationer Nedsat arbejdstempo Tidligere dårlige erfaringer kommer frem Tavshed på møder Medarbejdere der isolerer sig Højere sygefravær. Ti typiske årsager til, at medarbejderen yder modstand mod forandringer: Ændringen er en reel trussel Jeg taber ansigt Jeg mister indflydelse og position Der bliver mere at lave Kan jeg udføre det nye arbejde? Min situation bliver mere usikker Hovsa, det kommer bag på mig Det er anderledes Det koster mig Jeg har ikke glemt sidste gang Kilde: BAR KONTOR: Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø,

18 MERE OM TRIVSEL Hvis du vil vide mere om trivsel på arbejdspladsen kan du finde data og inspiration her: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO): Social kapital - Det kan ses på bundlinjen BAR FOKA: Social kapital - Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar BAR FOKA: Kom videre medsocial kapital BAR KONTOR: Forandringer og psykisk arbejdsmiljø BAR KONTOR: Trivsel på kontoret BAR FOKA: Skab robuste forandringer- med fokus på trivsel INDUSTRIENS BAR: En god arbejdsdag INDUSTRIENS BAR: Hvidbogen Videncenter for arbejdsmiljø: Skab gode forandringer Videncenter for arbejdsmiljø: Fra stress til trivsel Arbejdsmiljørådet: Måling af den sociale kapital på en arbejdsplads Offentligt Ansattes Organisationer: Styrk samarbejdet om kerneopgaven 18

19

20

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL PROGRAM 13.00 Velkomst ved Fredericia Kommune og program 13.15 Oplæg om konflikthåndtering og social kapital v/ Dorthe Jensen og

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Social kapital Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Hvad er det? Test Hvad kan man med social kapital? Hvad kan vi bruge det til i egen organisation?

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL Henrik Melbye Madsen, Gitte Plougmann, Hans Old Jensen, Charlotte Lindegaard Hansen Udfordringen At finde et koncept, hvor effektivitet og produktivitet hænger positivt sammen

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere