ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 {COM(2013) 480 final} {SWD(2013) 237 final} DA DA

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/ PROBLEMSTILLING EU lægger stor vægt på at nå klimamålet om at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til mindre end 2 C sammenlignet med det førindustrielle niveau. I denne henseende er et af de fem overordnede mål for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 1 at reducere drivhusgasemissioner med mindst 20 % sammenlignet med niveauet i 1990 eller med 30 %, hvis betingelserne er til stede 2. Ifølge denne EU-klima- og energilovgivning 3 skal alle sektorer i økonomien medvirke til at opnå disse emissionsreduktioner, også international skibsfart. International skibsfart er den eneste sektor og transportform, som indtil videre ikke er omfattet af emissionsreduktionsmål i EU. Trods forbedringerne i skibes energieffektivitet, herunder bedre energieffektivitet som følge af gennemførelsen af designindekset for energieffektivitet (EEDI) 4, ventes EU's absolutte drivhusgasemissioner fra søtransport at stige yderligere. CO 2 -emissionerne vedrørende europæiske søtransportaktiviteter (herunder interne EU-ruter, sejladser ind i EU og sejladser fra EU) ventes at nå 210 mio. tons CO 2 i 2020 (+8 % sammenlignet med 2005), 223 mio. tons CO 2 i 2030 (+15 % sammenlignet med 2005) og 271 mio. tons CO 2 i 2050 (+39 % sammenlignet med 2005) 5. Drivhusgasemissioner fra søtransport er direkte knyttet til brændstofforbrug, og brændstof udgør op til % af skibets driftsomkostninger 6. Den konstante stigning i brændstofpriserne i de senere år burde derfor have ført til indførelsen af teknologiske midler til at øge skibes energieffektivitet og i sidste ende til lavere drivhusgasemissioner sammenlignet med et status quo-scenarie. Den nyeste forskning 7 har imidlertid vist, at visse CO 2 -reduktionsforanstaltninger i søtransportsektoren ikke er blevet gennemført. De samlede omkostninger for mange af disse foranstaltninger er negative dvs. at de giver større brændstofbesparelser end de krævede investeringsomkostninger. Den manglende gennemførelse skyldes til dels markedshindringer. De vigtigste identificerede hindringer er i) mangel på oplysninger, ii) splittede incitamenter og iii) adgang til finansiering. Selv om brændstofprisen i princippet er en væsentlig grund til at tilskynde til emissionsreduktioner, kan den således ikke levere alle de potentielle KOM(2011)0021 endelig, se: KOM(2010)2020 endelig af Beslutningen om indsatsfordeling nr. 406/2009/EF, betragtning 2, og direktiv 2009/29/EF om EU's emissionshandelssystem, betragtning 3. EEDI, som blev vedtaget af IMO i juli 2011, indeholder tekniske standarder til forbedring af energieffektiviteten for visse kategorier af nye skibe. Ricardo-AEA Technology m.fl., Ricardo-AEA Technology m.fl., Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) 2009, CE Delft 2009, Det Norske Veritas (DNV) DA 2 DA

3 emissionsreduktioner i skibsfartssektoren. Samtidig udløser de politikker, der udløser CO 2 - emissionsreduktioner, vigtige brændstofbesparelser. Selv om markedshindringerne fjernes, ventes de EU-relaterede CO 2 -emissioner fra søtransport fortsat at stige. Den vigtigste kilde til CO 2 -emissionernes vækst er rent faktisk væksten i verdenshandelen. 2. FORMÅL International søtransport ventes at bidrage til at nå målet i EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer. Nærmere bestemt bør det specifikke mål i Kommissionens hvidbog om transport om, at EU's CO 2 -emissioner fra bunkerbrændstof fra søtransport skal reduceres med 40 % (om muligt 50 %) inden 2050 i forhold til niveauet for 2005, kunne nås. Endvidere har Det Europæiske Råd 8 under EU 2020-målene identificeret, at indsatsen over for klimaændringer vil medføre muligheder for vækst og beskæftigelse gennem opbygning af ekspertise i miljøeffektive teknologier. De politiske mål fremmer således den teknologiske udvikling og støtter fortsat innovation i EU's søfartsrelaterede erhverv. Endvidere vil international regulering altid være at foretrække på grund af søfartssektorens internationale karakter. Et andet vigtigt mål for EU er derfor at udvikle regionale politikker, som kan støtte Den Internationale Søfartsorganisations proces, og/eller som kan træffe fremadrettede foranstaltninger med henblik på at reducere emissionerne fra søfarten både i EU og globalt. 3. ANALYSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET Foranstaltninger på EU-plan kan medføre betydelige reduktioner i CO 2 -emissioner fra global søfart. CO 2 -emissioner i forbindelse med sejladser til og fra EU's havne udgjorde 180 mio. tons CO 2 i 2010, dvs. omkring 1/5 af de globale emissioner fra søfart 9. Dette omfatter sejlads internt i EU, sejlads fra EU's havne til den første anløbshavn uden for EU og sejlads fra den seneste anløbshavn uden for EU til den første havn i EU. Foranstaltninger på EU-plan vil være mere effektive end foranstaltninger i medlemsstaterne på grund af skibsfartens stærke europæiske dimension, idet 90 % af alle de skibe, der anløber EU's medlemsstaters havne, kommer fra eller sejler til en havn i en anden medlemsstat. Endvidere kan man ved at handle på EU-plan undgå konkurrenceforvridning på det indre marked ved at sikre lige miljømæssige begrænsninger for de skibe, der anløber EU's havne. Endelig vil foranstaltninger på EU-plan sikre, at oplysningerne om drivhusgasemissioner harmoniseres på EU-plan, hvilket bidrager til at fjerne den markedshindring, som vedrører manglende oplysninger. 4. POLITISKE LØSNINGSMODELLER 4.1. Valg af politisk løsningsmodel Eftersom et EU-forslag gerne skulle være forløber for international lovgivning, er det vigtigt at opbygge politiske løsningsmodeller, der kan præsenteres i et internationalt forum. De vurderede politiske løsningsmodeller er derfor baseret på eksisterende forslag i IMO. I lyset af den internationale udvikling og til trods for, at denne analyse omfatter en række foranstaltninger, herunder markedsbaserede foranstaltninger, bekendtgjorde næstformand 8 9 Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010 (EUCO 13/10). Baseret på tal fra DA 3 DA

4 Kallas og kommissær Hedegaard den 1. oktober 2012 en trinvis tilgang til gennemførelse af EU-foranstaltninger. Dette første trin vil være overvågning og rapportering af CO 2 -emissioner fra international søtransport. Virkningerne af overvågningen og rapporteringen af CO 2 - emissioner er således blevet anset for at være en uafhængig politisk foranstaltning til trods for, at en sådan ordning er en forudsætning for alle politiske løsningsmodeller Beskrivelse af de vurderede politiske løsningsmodeller Løsningsmodel 1: Basisscenariet I denne løsningsmodel tages der kun højde for eksisterende politikker og lovgivningsinstrumenter. Derfor ventes denne løsningsmodel ikke at fjerne nogen markedshindringer. Denne løsningsmodel tager ikke højde for medlemsstaternes aktuelle mulighed for at medtage aktiviteter eller anlæg (dvs. skibe eller havne) i EU-ETS, jf. artikel 24 i direktiv 2003/87/EF. Ingen af medlemsstaterne har gjort brug af denne løsningsmodel indtil videre Løsningsmodel 2: Overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofforbrug Overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af emissioner baseret på brændstofforbrug vil sikre præcise oplysninger om et skibs CO 2 -emissioner. Der vil derfor blive sat ind over for markedshindringen vedrørende manglende oplysninger. Der bliver imidlertid ikke sat ind over for markedssvigt i forbindelse med splittede incitamenter og adgang til finansiering. I denne løsningsmodel foretages MRV af skibene baseret på deres brændstofforbrug. CO 2 - emissionerne offentliggøres som et incitament til at forbedre energieffektiviteten Løsningsmodel 3: Afgift på emissioner Delløsningsmodel 3a: Afgift på salg af bunkerbrændstof Denne løsningsmodel er baseret på den eksisterende overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofsalg 10. Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et bidrag til en fond (i EUR/t CO 2 ). Eventuel genanvendelse af indtægter hører under den medlemsstat, der opkræver afgiften. I så fald kan disse indtægter i teorien anvendes til at fjerne markedshindringen vedrørende adgang til finansiering Delløsningsmodel 3b: Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof Denne løsningsmodel sætter ind over for to markedshindringer: manglende oplysninger og splittede incitamenter. I princippet går de genererede indtægter til det nationale budget. Medlemsstaterne kan i teorien imidlertid også oprette andre instrumenter/interventioner for at fjerne markedshindringerne med hensyn til adgang til finansiering. Kun i dette tilfælde kan denne løsningsmodel sætte ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af en afgift for hvert ton CO 2, der udledes, som incitament til emissionsreduktioner Delløsningsmodel 3c: Bidragsbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et fast, frivilligt bidrag (i EUR/tCO 2 ) som incitament til emissionsreduktioner. Det er almindelig praksis i søfartssektoren at oprette fonde til at håndtere miljøproblemer. Der kan oprettes en paneuropæisk fond, som skal stå for 10 Salg af bunkerbrændstof rapporteres af skattemæssige hensyn af leverandørerne af bunkerbrændstof. DA 4 DA

5 opkrævning af bidrag og genanvendelse af indtægter. Det forudsættes, at der oprettes et supplerende instrument (f.eks. hastighedsgrænser mv.) for at sikre, at deltagelse i den bidragsbaserede erstatningsfond er det mest attraktive instrument for skibe Løsningsmodel 4: Emissionshandelssystem (ETS) for søtransport Alle delløsningsmodellerne under ETS sætter ind over for markedshindringer vedrørende tilgængelige oplysninger og splittede incitamenter. Derudover kan man med et ETS med auktioner også sætte ind over for markedshindringer vedrørende adgang til finansiering, såfremt der oprettes tilstrækkelige instrumenter/interventioner for at fjerne denne markedshindring. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem fastsættelse af et mål for CO 2 -emissionsreduktioner. Når de kvoter, der må overdrages, kun er nye kvoter, som er oprettet til søfartssektoren, kaldes systemet et lukket system. Ellers betragtes det som et åbent system. Kvoter kan også tildeles gratis eller bortauktioneres. Disse forskellige delløsningsmodeller overvejes i denne konsekvensanalyse Løsningsmodel 5: Målbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Hele flåden skal overholde et emissionsreduktionsmål. I denne konsekvensanalyse antages målet at blive fastsat på samme niveau som et emissionshandelssystem inden for søtransport (løsningsmodel 4). Overholdelsen sikres ved at forpligte en "erstatningsfond", der repræsenterer hele flåden, til at overdrage udligninger til en kompetent myndighed i overensstemmelse med de rapporterede emissioner for søtransportsektoren for det foregående år. Denne "erstatningsfond" påtager sig ansvaret for emissionerne fra alle de skibe, der anløber EU's havne. Hvert skib, der anløber en havn i EU, skal være medlem af denne fond. 5. KONSEKVENSANALYSE Selv om målet ligger fast frem til 2050, er den økonomiske, miljømæssige og sociale analyse foretaget frem til 2030 på grund af den usikre globale økonomi på længere sigt Miljømæssige virkninger En analyse af alle løsningsmodeller med undtagelse af referencemodellen giver emissionsreduktioner (tabel 1 nedenfor). Tabel 1: Emissionsreduktioner i 2030 Emissioner i 2030 (mio. tons CO 2 ) I forhold til referencescenariet Akkumulerede emissionsreduktioner frem til 2030 (mio. tons CO 2 ) Løsningsmodel 1 Referencescenarie 223, Denne mekanisme bør udformes således, at den bidragsbaserede erstatningsfond i praksis fortsat er hovedinstrumentet. DA 5 DA

6 Løsningsmodel 2 Overvågning baseret på brændstofforbrug 218,5-2 % 55,9 Løsningsmodel 3 Afgift på emissioner 3a Afgift på salg af bunkerbrændstof 217,0-3 % 40,1 3b Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof 186,8-16 % 335,4 3c Bidragsbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 335,4 Løsningsmodel 4 ETS inden for søfart Lukket ETS 175,7-21 % 377,1 Åbent ETS med fri tildeling 186,7-16 % 333,8 Åbent ETS med fuld bortauktionering 186,8-16 % 336,3 Løsningsmodel 5 Målbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 336,3 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Emissionsreduktionen som følge af det lukkede ETS (løsningsmodel 4a) stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport. Emissionsreduktionen som følge af løsningsmodellerne med et åbent ETS (4b og 4c) og den målbaserede erstatningsfond (løsningsmodel 5) kunne også stemme overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport, hvis skibsejerne og skibsoperatørerne køber emissionsreduktioner uden for sektoren, som leveres af et emissionshandelssystem, hvor der er loft over emissionerne. Ingen af de andre løsningsmodeller kan levere emissionsreduktioner, som stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport Økonomiske virkninger Alle de analyserede politiske løsningsmodeller, som ikke er referencescenarier, vil give betydelige brændstofbesparelser. Bortset fra overvågningen baseret på brændstofforbrug vil de politiske løsningsmodeller medføre mindre ekstra kapital- og driftsomkostninger. Med undtagelse af afgiften på salg af bunkerbrændstof kompenseres der for disse ekstraomkostninger med lavere brændstofomkostninger med betydelige samlede nettobesparelser på op til EUR 52 mia. frem til 2030 for sektoren 12. Tabel 2: Ekstraomkostninger for politiske løsningsmodeller sammenlignet med referencescenariet frem til 2030, privat diskonteringssats (10 %), negative tal viser omkostningsbesparelser Ekstraomkostninger i forhold til referencescenariet frem til 2030 Kapitalo mkostnin ger Driftsomkos tninger (med fradrag af brændstofo mkostninger Brænds tofomk ostning er CO 2 - omkost ninger Samled e omkost ninger 12 Ricardo-AEA m.fl., DA 6 DA

7 ) Overvågning baseret på brændstofforbrug - +0,6-9,4 - -8,8 Procentsats - +0,3 % -2,0 % - -0,6 % Afgift på salg af bunkerbrændstof +2,5 +1,6-4,8 +66,7 +66,0 Procentsats +0,4 % +0,5 % -0,8 % - +4,5 % Afgift på emissioner +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Bidragsbaseret erstatningsfond +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Lukket ETS +8,4 +0,07-55, ,3 Procentsats +1,4 % +0,02 % -9,6 % - -3,3 % Åbent ETS med fri tildeling +2,8 +0,12-55,6 +0,7-52,0 Procentsats +0,4 % +0,04 % -9,5 % - -3,6 % Åbent ETS med fuld bortauktionering +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Målbaseret erstatningsordning +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Den administrative byrde for skibsoperatører og skibsejere er meget lille (under 1 % af de årlige driftsomkostninger) uanset den analyserede løsningsmodel. Den frie bevægelighed for varer vil sandsynligvis ikke blive påvirket. Modellen viser, at ingen af de politiske løsningsmodeller vil medføre et fald i mængden af varer, der handles i og uden for EU. En stigning i fragttaksterne er usandsynlig, men kan forekomme på visse ruter. Analysen af 11 meget repræsentative varer (svarende til 58 % af værdien af EU's import i 2010) viser, at deres priser ikke påvirkes af en eventuel stigning i fragttaksterne. Der ventes således ingen betydelige virkninger for EU's økonomi. DA 7 DA

8 Administrationsomkostningerne for de offentlige myndigheder ventes at være ret lave (under EUR 8 mio. pr. år for de 27 medlemsstater). Disse omkostninger kan reduceres, hvis en central kompetent myndighed i EU er ansvarlig, og hvis det kun er skibe på over BT, som er omfattet af forordningen Sociale virkninger Overvågningen baseret på brændstofforbrug (løsningsmodel 2) ventes ikke at medføre yderligere sociale virkninger for basisscenariet, mens afgiften på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) kan føre til lukning af visse leverandører af bunkerbrændstof i EU, eftersom salget kan falde med op til 90 %. Ingen af de andre løsningsmodeller vil medføre jobtab, men en lille stigning eller et lille fald i beskæftigelsen i forhold til referencescenariet. Eftersom alle løsningsmodeller medfører reduktioner i forbruget af bunkerbrændstof og dermed reduktioner i NO X, SO X og PM, kan der forventes betydelige positive sundhedsmæssige virkninger. 6. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLER Under hensyntagen til retningslinjerne for konsekvensanalysen og de ni IMO-principper for udformningen af markedsbaserede foranstaltninger blev følgende kriterier udviklet til sammenligning af løsningsmodeller: evne til at fjerne markedshindringer, miljøeffektivitet, sårbarhed (eksponering/risiko for unddragelse), mulighed for håndhævelse, skibsfartens konkurrenceevne, EU's konkurrenceevne, andres stimulering af foranstaltninger, herunder IMO, og konsekvens i forhold til beslægtede EU-politikker. Som konklusion og i overensstemmelse med den trinvise tilgang, som næstformand Kallas og kommissær Hedegaard har foreslået, bør overvågning af brændstofforbrug (løsningsmodel 2) nødvendigvis anses for at være det første trin for andre løsningsmodeller med mere betydelige fordele med hensyn til økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger. Med hensyn til næste trin efter overvågningen og rapporteringen er gennemført, er det klart, at en afgift på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) ikke er en passende regional foranstaltning på grund af de betydelige omkostninger i forbindelse dermed, de sociale virkninger og risikoen for unddragelse. De andre politiske løsningsmodeller sætter ind over for problemkilder 13 og når miljømålet, om end i et andet omfang. En eventuel afgørelse om markedsbaserede foranstaltninger bør ensrettes med løsningsmodellen som følge af de relevante overvejelser i IMO. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING Kerneindikatorerne for overvågning og evaluering af udviklingen i forhold til at reducere drivhusgasemissioner fra søtransport hænger sammen med CO 2 -emissioner fra søtransport. Andre indikatorer tages også i betragtning med henblik på at vurdere de generelle virkninger af EU-lovgivningen. 13 Med hensyn til afgiften på emissioner (løsningsmodel 2) fjernes markedshindringerne kun, hvis medlemsstaterne opretter instrumenter, der fjerner markedshindringen vedrørende adgang til finansiering. DA 8 DA

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Klimaændringer er en af de alvorligste trusler mod frihed, menneskers

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.11.2006 KOM(2006)738 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere