ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 {COM(2013) 480 final} {SWD(2013) 237 final} DA DA

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/ PROBLEMSTILLING EU lægger stor vægt på at nå klimamålet om at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til mindre end 2 C sammenlignet med det førindustrielle niveau. I denne henseende er et af de fem overordnede mål for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 1 at reducere drivhusgasemissioner med mindst 20 % sammenlignet med niveauet i 1990 eller med 30 %, hvis betingelserne er til stede 2. Ifølge denne EU-klima- og energilovgivning 3 skal alle sektorer i økonomien medvirke til at opnå disse emissionsreduktioner, også international skibsfart. International skibsfart er den eneste sektor og transportform, som indtil videre ikke er omfattet af emissionsreduktionsmål i EU. Trods forbedringerne i skibes energieffektivitet, herunder bedre energieffektivitet som følge af gennemførelsen af designindekset for energieffektivitet (EEDI) 4, ventes EU's absolutte drivhusgasemissioner fra søtransport at stige yderligere. CO 2 -emissionerne vedrørende europæiske søtransportaktiviteter (herunder interne EU-ruter, sejladser ind i EU og sejladser fra EU) ventes at nå 210 mio. tons CO 2 i 2020 (+8 % sammenlignet med 2005), 223 mio. tons CO 2 i 2030 (+15 % sammenlignet med 2005) og 271 mio. tons CO 2 i 2050 (+39 % sammenlignet med 2005) 5. Drivhusgasemissioner fra søtransport er direkte knyttet til brændstofforbrug, og brændstof udgør op til % af skibets driftsomkostninger 6. Den konstante stigning i brændstofpriserne i de senere år burde derfor have ført til indførelsen af teknologiske midler til at øge skibes energieffektivitet og i sidste ende til lavere drivhusgasemissioner sammenlignet med et status quo-scenarie. Den nyeste forskning 7 har imidlertid vist, at visse CO 2 -reduktionsforanstaltninger i søtransportsektoren ikke er blevet gennemført. De samlede omkostninger for mange af disse foranstaltninger er negative dvs. at de giver større brændstofbesparelser end de krævede investeringsomkostninger. Den manglende gennemførelse skyldes til dels markedshindringer. De vigtigste identificerede hindringer er i) mangel på oplysninger, ii) splittede incitamenter og iii) adgang til finansiering. Selv om brændstofprisen i princippet er en væsentlig grund til at tilskynde til emissionsreduktioner, kan den således ikke levere alle de potentielle KOM(2011)0021 endelig, se: KOM(2010)2020 endelig af Beslutningen om indsatsfordeling nr. 406/2009/EF, betragtning 2, og direktiv 2009/29/EF om EU's emissionshandelssystem, betragtning 3. EEDI, som blev vedtaget af IMO i juli 2011, indeholder tekniske standarder til forbedring af energieffektiviteten for visse kategorier af nye skibe. Ricardo-AEA Technology m.fl., Ricardo-AEA Technology m.fl., Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) 2009, CE Delft 2009, Det Norske Veritas (DNV) DA 2 DA

3 emissionsreduktioner i skibsfartssektoren. Samtidig udløser de politikker, der udløser CO 2 - emissionsreduktioner, vigtige brændstofbesparelser. Selv om markedshindringerne fjernes, ventes de EU-relaterede CO 2 -emissioner fra søtransport fortsat at stige. Den vigtigste kilde til CO 2 -emissionernes vækst er rent faktisk væksten i verdenshandelen. 2. FORMÅL International søtransport ventes at bidrage til at nå målet i EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer. Nærmere bestemt bør det specifikke mål i Kommissionens hvidbog om transport om, at EU's CO 2 -emissioner fra bunkerbrændstof fra søtransport skal reduceres med 40 % (om muligt 50 %) inden 2050 i forhold til niveauet for 2005, kunne nås. Endvidere har Det Europæiske Råd 8 under EU 2020-målene identificeret, at indsatsen over for klimaændringer vil medføre muligheder for vækst og beskæftigelse gennem opbygning af ekspertise i miljøeffektive teknologier. De politiske mål fremmer således den teknologiske udvikling og støtter fortsat innovation i EU's søfartsrelaterede erhverv. Endvidere vil international regulering altid være at foretrække på grund af søfartssektorens internationale karakter. Et andet vigtigt mål for EU er derfor at udvikle regionale politikker, som kan støtte Den Internationale Søfartsorganisations proces, og/eller som kan træffe fremadrettede foranstaltninger med henblik på at reducere emissionerne fra søfarten både i EU og globalt. 3. ANALYSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET Foranstaltninger på EU-plan kan medføre betydelige reduktioner i CO 2 -emissioner fra global søfart. CO 2 -emissioner i forbindelse med sejladser til og fra EU's havne udgjorde 180 mio. tons CO 2 i 2010, dvs. omkring 1/5 af de globale emissioner fra søfart 9. Dette omfatter sejlads internt i EU, sejlads fra EU's havne til den første anløbshavn uden for EU og sejlads fra den seneste anløbshavn uden for EU til den første havn i EU. Foranstaltninger på EU-plan vil være mere effektive end foranstaltninger i medlemsstaterne på grund af skibsfartens stærke europæiske dimension, idet 90 % af alle de skibe, der anløber EU's medlemsstaters havne, kommer fra eller sejler til en havn i en anden medlemsstat. Endvidere kan man ved at handle på EU-plan undgå konkurrenceforvridning på det indre marked ved at sikre lige miljømæssige begrænsninger for de skibe, der anløber EU's havne. Endelig vil foranstaltninger på EU-plan sikre, at oplysningerne om drivhusgasemissioner harmoniseres på EU-plan, hvilket bidrager til at fjerne den markedshindring, som vedrører manglende oplysninger. 4. POLITISKE LØSNINGSMODELLER 4.1. Valg af politisk løsningsmodel Eftersom et EU-forslag gerne skulle være forløber for international lovgivning, er det vigtigt at opbygge politiske løsningsmodeller, der kan præsenteres i et internationalt forum. De vurderede politiske løsningsmodeller er derfor baseret på eksisterende forslag i IMO. I lyset af den internationale udvikling og til trods for, at denne analyse omfatter en række foranstaltninger, herunder markedsbaserede foranstaltninger, bekendtgjorde næstformand 8 9 Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010 (EUCO 13/10). Baseret på tal fra DA 3 DA

4 Kallas og kommissær Hedegaard den 1. oktober 2012 en trinvis tilgang til gennemførelse af EU-foranstaltninger. Dette første trin vil være overvågning og rapportering af CO 2 -emissioner fra international søtransport. Virkningerne af overvågningen og rapporteringen af CO 2 - emissioner er således blevet anset for at være en uafhængig politisk foranstaltning til trods for, at en sådan ordning er en forudsætning for alle politiske løsningsmodeller Beskrivelse af de vurderede politiske løsningsmodeller Løsningsmodel 1: Basisscenariet I denne løsningsmodel tages der kun højde for eksisterende politikker og lovgivningsinstrumenter. Derfor ventes denne løsningsmodel ikke at fjerne nogen markedshindringer. Denne løsningsmodel tager ikke højde for medlemsstaternes aktuelle mulighed for at medtage aktiviteter eller anlæg (dvs. skibe eller havne) i EU-ETS, jf. artikel 24 i direktiv 2003/87/EF. Ingen af medlemsstaterne har gjort brug af denne løsningsmodel indtil videre Løsningsmodel 2: Overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofforbrug Overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af emissioner baseret på brændstofforbrug vil sikre præcise oplysninger om et skibs CO 2 -emissioner. Der vil derfor blive sat ind over for markedshindringen vedrørende manglende oplysninger. Der bliver imidlertid ikke sat ind over for markedssvigt i forbindelse med splittede incitamenter og adgang til finansiering. I denne løsningsmodel foretages MRV af skibene baseret på deres brændstofforbrug. CO 2 - emissionerne offentliggøres som et incitament til at forbedre energieffektiviteten Løsningsmodel 3: Afgift på emissioner Delløsningsmodel 3a: Afgift på salg af bunkerbrændstof Denne løsningsmodel er baseret på den eksisterende overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofsalg 10. Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et bidrag til en fond (i EUR/t CO 2 ). Eventuel genanvendelse af indtægter hører under den medlemsstat, der opkræver afgiften. I så fald kan disse indtægter i teorien anvendes til at fjerne markedshindringen vedrørende adgang til finansiering Delløsningsmodel 3b: Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof Denne løsningsmodel sætter ind over for to markedshindringer: manglende oplysninger og splittede incitamenter. I princippet går de genererede indtægter til det nationale budget. Medlemsstaterne kan i teorien imidlertid også oprette andre instrumenter/interventioner for at fjerne markedshindringerne med hensyn til adgang til finansiering. Kun i dette tilfælde kan denne løsningsmodel sætte ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af en afgift for hvert ton CO 2, der udledes, som incitament til emissionsreduktioner Delløsningsmodel 3c: Bidragsbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et fast, frivilligt bidrag (i EUR/tCO 2 ) som incitament til emissionsreduktioner. Det er almindelig praksis i søfartssektoren at oprette fonde til at håndtere miljøproblemer. Der kan oprettes en paneuropæisk fond, som skal stå for 10 Salg af bunkerbrændstof rapporteres af skattemæssige hensyn af leverandørerne af bunkerbrændstof. DA 4 DA

5 opkrævning af bidrag og genanvendelse af indtægter. Det forudsættes, at der oprettes et supplerende instrument (f.eks. hastighedsgrænser mv.) for at sikre, at deltagelse i den bidragsbaserede erstatningsfond er det mest attraktive instrument for skibe Løsningsmodel 4: Emissionshandelssystem (ETS) for søtransport Alle delløsningsmodellerne under ETS sætter ind over for markedshindringer vedrørende tilgængelige oplysninger og splittede incitamenter. Derudover kan man med et ETS med auktioner også sætte ind over for markedshindringer vedrørende adgang til finansiering, såfremt der oprettes tilstrækkelige instrumenter/interventioner for at fjerne denne markedshindring. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem fastsættelse af et mål for CO 2 -emissionsreduktioner. Når de kvoter, der må overdrages, kun er nye kvoter, som er oprettet til søfartssektoren, kaldes systemet et lukket system. Ellers betragtes det som et åbent system. Kvoter kan også tildeles gratis eller bortauktioneres. Disse forskellige delløsningsmodeller overvejes i denne konsekvensanalyse Løsningsmodel 5: Målbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Hele flåden skal overholde et emissionsreduktionsmål. I denne konsekvensanalyse antages målet at blive fastsat på samme niveau som et emissionshandelssystem inden for søtransport (løsningsmodel 4). Overholdelsen sikres ved at forpligte en "erstatningsfond", der repræsenterer hele flåden, til at overdrage udligninger til en kompetent myndighed i overensstemmelse med de rapporterede emissioner for søtransportsektoren for det foregående år. Denne "erstatningsfond" påtager sig ansvaret for emissionerne fra alle de skibe, der anløber EU's havne. Hvert skib, der anløber en havn i EU, skal være medlem af denne fond. 5. KONSEKVENSANALYSE Selv om målet ligger fast frem til 2050, er den økonomiske, miljømæssige og sociale analyse foretaget frem til 2030 på grund af den usikre globale økonomi på længere sigt Miljømæssige virkninger En analyse af alle løsningsmodeller med undtagelse af referencemodellen giver emissionsreduktioner (tabel 1 nedenfor). Tabel 1: Emissionsreduktioner i 2030 Emissioner i 2030 (mio. tons CO 2 ) I forhold til referencescenariet Akkumulerede emissionsreduktioner frem til 2030 (mio. tons CO 2 ) Løsningsmodel 1 Referencescenarie 223, Denne mekanisme bør udformes således, at den bidragsbaserede erstatningsfond i praksis fortsat er hovedinstrumentet. DA 5 DA

6 Løsningsmodel 2 Overvågning baseret på brændstofforbrug 218,5-2 % 55,9 Løsningsmodel 3 Afgift på emissioner 3a Afgift på salg af bunkerbrændstof 217,0-3 % 40,1 3b Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof 186,8-16 % 335,4 3c Bidragsbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 335,4 Løsningsmodel 4 ETS inden for søfart Lukket ETS 175,7-21 % 377,1 Åbent ETS med fri tildeling 186,7-16 % 333,8 Åbent ETS med fuld bortauktionering 186,8-16 % 336,3 Løsningsmodel 5 Målbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 336,3 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Emissionsreduktionen som følge af det lukkede ETS (løsningsmodel 4a) stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport. Emissionsreduktionen som følge af løsningsmodellerne med et åbent ETS (4b og 4c) og den målbaserede erstatningsfond (løsningsmodel 5) kunne også stemme overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport, hvis skibsejerne og skibsoperatørerne køber emissionsreduktioner uden for sektoren, som leveres af et emissionshandelssystem, hvor der er loft over emissionerne. Ingen af de andre løsningsmodeller kan levere emissionsreduktioner, som stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport Økonomiske virkninger Alle de analyserede politiske løsningsmodeller, som ikke er referencescenarier, vil give betydelige brændstofbesparelser. Bortset fra overvågningen baseret på brændstofforbrug vil de politiske løsningsmodeller medføre mindre ekstra kapital- og driftsomkostninger. Med undtagelse af afgiften på salg af bunkerbrændstof kompenseres der for disse ekstraomkostninger med lavere brændstofomkostninger med betydelige samlede nettobesparelser på op til EUR 52 mia. frem til 2030 for sektoren 12. Tabel 2: Ekstraomkostninger for politiske løsningsmodeller sammenlignet med referencescenariet frem til 2030, privat diskonteringssats (10 %), negative tal viser omkostningsbesparelser Ekstraomkostninger i forhold til referencescenariet frem til 2030 Kapitalo mkostnin ger Driftsomkos tninger (med fradrag af brændstofo mkostninger Brænds tofomk ostning er CO 2 - omkost ninger Samled e omkost ninger 12 Ricardo-AEA m.fl., DA 6 DA

7 ) Overvågning baseret på brændstofforbrug - +0,6-9,4 - -8,8 Procentsats - +0,3 % -2,0 % - -0,6 % Afgift på salg af bunkerbrændstof +2,5 +1,6-4,8 +66,7 +66,0 Procentsats +0,4 % +0,5 % -0,8 % - +4,5 % Afgift på emissioner +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Bidragsbaseret erstatningsfond +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Lukket ETS +8,4 +0,07-55, ,3 Procentsats +1,4 % +0,02 % -9,6 % - -3,3 % Åbent ETS med fri tildeling +2,8 +0,12-55,6 +0,7-52,0 Procentsats +0,4 % +0,04 % -9,5 % - -3,6 % Åbent ETS med fuld bortauktionering +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Målbaseret erstatningsordning +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Den administrative byrde for skibsoperatører og skibsejere er meget lille (under 1 % af de årlige driftsomkostninger) uanset den analyserede løsningsmodel. Den frie bevægelighed for varer vil sandsynligvis ikke blive påvirket. Modellen viser, at ingen af de politiske løsningsmodeller vil medføre et fald i mængden af varer, der handles i og uden for EU. En stigning i fragttaksterne er usandsynlig, men kan forekomme på visse ruter. Analysen af 11 meget repræsentative varer (svarende til 58 % af værdien af EU's import i 2010) viser, at deres priser ikke påvirkes af en eventuel stigning i fragttaksterne. Der ventes således ingen betydelige virkninger for EU's økonomi. DA 7 DA

8 Administrationsomkostningerne for de offentlige myndigheder ventes at være ret lave (under EUR 8 mio. pr. år for de 27 medlemsstater). Disse omkostninger kan reduceres, hvis en central kompetent myndighed i EU er ansvarlig, og hvis det kun er skibe på over BT, som er omfattet af forordningen Sociale virkninger Overvågningen baseret på brændstofforbrug (løsningsmodel 2) ventes ikke at medføre yderligere sociale virkninger for basisscenariet, mens afgiften på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) kan føre til lukning af visse leverandører af bunkerbrændstof i EU, eftersom salget kan falde med op til 90 %. Ingen af de andre løsningsmodeller vil medføre jobtab, men en lille stigning eller et lille fald i beskæftigelsen i forhold til referencescenariet. Eftersom alle løsningsmodeller medfører reduktioner i forbruget af bunkerbrændstof og dermed reduktioner i NO X, SO X og PM, kan der forventes betydelige positive sundhedsmæssige virkninger. 6. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLER Under hensyntagen til retningslinjerne for konsekvensanalysen og de ni IMO-principper for udformningen af markedsbaserede foranstaltninger blev følgende kriterier udviklet til sammenligning af løsningsmodeller: evne til at fjerne markedshindringer, miljøeffektivitet, sårbarhed (eksponering/risiko for unddragelse), mulighed for håndhævelse, skibsfartens konkurrenceevne, EU's konkurrenceevne, andres stimulering af foranstaltninger, herunder IMO, og konsekvens i forhold til beslægtede EU-politikker. Som konklusion og i overensstemmelse med den trinvise tilgang, som næstformand Kallas og kommissær Hedegaard har foreslået, bør overvågning af brændstofforbrug (løsningsmodel 2) nødvendigvis anses for at være det første trin for andre løsningsmodeller med mere betydelige fordele med hensyn til økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger. Med hensyn til næste trin efter overvågningen og rapporteringen er gennemført, er det klart, at en afgift på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) ikke er en passende regional foranstaltning på grund af de betydelige omkostninger i forbindelse dermed, de sociale virkninger og risikoen for unddragelse. De andre politiske løsningsmodeller sætter ind over for problemkilder 13 og når miljømålet, om end i et andet omfang. En eventuel afgørelse om markedsbaserede foranstaltninger bør ensrettes med løsningsmodellen som følge af de relevante overvejelser i IMO. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING Kerneindikatorerne for overvågning og evaluering af udviklingen i forhold til at reducere drivhusgasemissioner fra søtransport hænger sammen med CO 2 -emissioner fra søtransport. Andre indikatorer tages også i betragtning med henblik på at vurdere de generelle virkninger af EU-lovgivningen. 13 Med hensyn til afgiften på emissioner (løsningsmodel 2) fjernes markedshindringerne kun, hvis medlemsstaterne opretter instrumenter, der fjerner markedshindringen vedrørende adgang til finansiering. DA 8 DA

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 410 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere