ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 {COM(2013) 480 final} {SWD(2013) 237 final} DA DA

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/ PROBLEMSTILLING EU lægger stor vægt på at nå klimamålet om at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til mindre end 2 C sammenlignet med det førindustrielle niveau. I denne henseende er et af de fem overordnede mål for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 1 at reducere drivhusgasemissioner med mindst 20 % sammenlignet med niveauet i 1990 eller med 30 %, hvis betingelserne er til stede 2. Ifølge denne EU-klima- og energilovgivning 3 skal alle sektorer i økonomien medvirke til at opnå disse emissionsreduktioner, også international skibsfart. International skibsfart er den eneste sektor og transportform, som indtil videre ikke er omfattet af emissionsreduktionsmål i EU. Trods forbedringerne i skibes energieffektivitet, herunder bedre energieffektivitet som følge af gennemførelsen af designindekset for energieffektivitet (EEDI) 4, ventes EU's absolutte drivhusgasemissioner fra søtransport at stige yderligere. CO 2 -emissionerne vedrørende europæiske søtransportaktiviteter (herunder interne EU-ruter, sejladser ind i EU og sejladser fra EU) ventes at nå 210 mio. tons CO 2 i 2020 (+8 % sammenlignet med 2005), 223 mio. tons CO 2 i 2030 (+15 % sammenlignet med 2005) og 271 mio. tons CO 2 i 2050 (+39 % sammenlignet med 2005) 5. Drivhusgasemissioner fra søtransport er direkte knyttet til brændstofforbrug, og brændstof udgør op til % af skibets driftsomkostninger 6. Den konstante stigning i brændstofpriserne i de senere år burde derfor have ført til indførelsen af teknologiske midler til at øge skibes energieffektivitet og i sidste ende til lavere drivhusgasemissioner sammenlignet med et status quo-scenarie. Den nyeste forskning 7 har imidlertid vist, at visse CO 2 -reduktionsforanstaltninger i søtransportsektoren ikke er blevet gennemført. De samlede omkostninger for mange af disse foranstaltninger er negative dvs. at de giver større brændstofbesparelser end de krævede investeringsomkostninger. Den manglende gennemførelse skyldes til dels markedshindringer. De vigtigste identificerede hindringer er i) mangel på oplysninger, ii) splittede incitamenter og iii) adgang til finansiering. Selv om brændstofprisen i princippet er en væsentlig grund til at tilskynde til emissionsreduktioner, kan den således ikke levere alle de potentielle KOM(2011)0021 endelig, se: KOM(2010)2020 endelig af Beslutningen om indsatsfordeling nr. 406/2009/EF, betragtning 2, og direktiv 2009/29/EF om EU's emissionshandelssystem, betragtning 3. EEDI, som blev vedtaget af IMO i juli 2011, indeholder tekniske standarder til forbedring af energieffektiviteten for visse kategorier af nye skibe. Ricardo-AEA Technology m.fl., Ricardo-AEA Technology m.fl., Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) 2009, CE Delft 2009, Det Norske Veritas (DNV) DA 2 DA

3 emissionsreduktioner i skibsfartssektoren. Samtidig udløser de politikker, der udløser CO 2 - emissionsreduktioner, vigtige brændstofbesparelser. Selv om markedshindringerne fjernes, ventes de EU-relaterede CO 2 -emissioner fra søtransport fortsat at stige. Den vigtigste kilde til CO 2 -emissionernes vækst er rent faktisk væksten i verdenshandelen. 2. FORMÅL International søtransport ventes at bidrage til at nå målet i EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer. Nærmere bestemt bør det specifikke mål i Kommissionens hvidbog om transport om, at EU's CO 2 -emissioner fra bunkerbrændstof fra søtransport skal reduceres med 40 % (om muligt 50 %) inden 2050 i forhold til niveauet for 2005, kunne nås. Endvidere har Det Europæiske Råd 8 under EU 2020-målene identificeret, at indsatsen over for klimaændringer vil medføre muligheder for vækst og beskæftigelse gennem opbygning af ekspertise i miljøeffektive teknologier. De politiske mål fremmer således den teknologiske udvikling og støtter fortsat innovation i EU's søfartsrelaterede erhverv. Endvidere vil international regulering altid være at foretrække på grund af søfartssektorens internationale karakter. Et andet vigtigt mål for EU er derfor at udvikle regionale politikker, som kan støtte Den Internationale Søfartsorganisations proces, og/eller som kan træffe fremadrettede foranstaltninger med henblik på at reducere emissionerne fra søfarten både i EU og globalt. 3. ANALYSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET Foranstaltninger på EU-plan kan medføre betydelige reduktioner i CO 2 -emissioner fra global søfart. CO 2 -emissioner i forbindelse med sejladser til og fra EU's havne udgjorde 180 mio. tons CO 2 i 2010, dvs. omkring 1/5 af de globale emissioner fra søfart 9. Dette omfatter sejlads internt i EU, sejlads fra EU's havne til den første anløbshavn uden for EU og sejlads fra den seneste anløbshavn uden for EU til den første havn i EU. Foranstaltninger på EU-plan vil være mere effektive end foranstaltninger i medlemsstaterne på grund af skibsfartens stærke europæiske dimension, idet 90 % af alle de skibe, der anløber EU's medlemsstaters havne, kommer fra eller sejler til en havn i en anden medlemsstat. Endvidere kan man ved at handle på EU-plan undgå konkurrenceforvridning på det indre marked ved at sikre lige miljømæssige begrænsninger for de skibe, der anløber EU's havne. Endelig vil foranstaltninger på EU-plan sikre, at oplysningerne om drivhusgasemissioner harmoniseres på EU-plan, hvilket bidrager til at fjerne den markedshindring, som vedrører manglende oplysninger. 4. POLITISKE LØSNINGSMODELLER 4.1. Valg af politisk løsningsmodel Eftersom et EU-forslag gerne skulle være forløber for international lovgivning, er det vigtigt at opbygge politiske løsningsmodeller, der kan præsenteres i et internationalt forum. De vurderede politiske løsningsmodeller er derfor baseret på eksisterende forslag i IMO. I lyset af den internationale udvikling og til trods for, at denne analyse omfatter en række foranstaltninger, herunder markedsbaserede foranstaltninger, bekendtgjorde næstformand 8 9 Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010 (EUCO 13/10). Baseret på tal fra DA 3 DA

4 Kallas og kommissær Hedegaard den 1. oktober 2012 en trinvis tilgang til gennemførelse af EU-foranstaltninger. Dette første trin vil være overvågning og rapportering af CO 2 -emissioner fra international søtransport. Virkningerne af overvågningen og rapporteringen af CO 2 - emissioner er således blevet anset for at være en uafhængig politisk foranstaltning til trods for, at en sådan ordning er en forudsætning for alle politiske løsningsmodeller Beskrivelse af de vurderede politiske løsningsmodeller Løsningsmodel 1: Basisscenariet I denne løsningsmodel tages der kun højde for eksisterende politikker og lovgivningsinstrumenter. Derfor ventes denne løsningsmodel ikke at fjerne nogen markedshindringer. Denne løsningsmodel tager ikke højde for medlemsstaternes aktuelle mulighed for at medtage aktiviteter eller anlæg (dvs. skibe eller havne) i EU-ETS, jf. artikel 24 i direktiv 2003/87/EF. Ingen af medlemsstaterne har gjort brug af denne løsningsmodel indtil videre Løsningsmodel 2: Overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofforbrug Overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af emissioner baseret på brændstofforbrug vil sikre præcise oplysninger om et skibs CO 2 -emissioner. Der vil derfor blive sat ind over for markedshindringen vedrørende manglende oplysninger. Der bliver imidlertid ikke sat ind over for markedssvigt i forbindelse med splittede incitamenter og adgang til finansiering. I denne løsningsmodel foretages MRV af skibene baseret på deres brændstofforbrug. CO 2 - emissionerne offentliggøres som et incitament til at forbedre energieffektiviteten Løsningsmodel 3: Afgift på emissioner Delløsningsmodel 3a: Afgift på salg af bunkerbrændstof Denne løsningsmodel er baseret på den eksisterende overvågning, rapportering og verifikation af emissioner baseret på brændstofsalg 10. Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et bidrag til en fond (i EUR/t CO 2 ). Eventuel genanvendelse af indtægter hører under den medlemsstat, der opkræver afgiften. I så fald kan disse indtægter i teorien anvendes til at fjerne markedshindringen vedrørende adgang til finansiering Delløsningsmodel 3b: Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof Denne løsningsmodel sætter ind over for to markedshindringer: manglende oplysninger og splittede incitamenter. I princippet går de genererede indtægter til det nationale budget. Medlemsstaterne kan i teorien imidlertid også oprette andre instrumenter/interventioner for at fjerne markedshindringerne med hensyn til adgang til finansiering. Kun i dette tilfælde kan denne løsningsmodel sætte ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af en afgift for hvert ton CO 2, der udledes, som incitament til emissionsreduktioner Delløsningsmodel 3c: Bidragsbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem betaling af et fast, frivilligt bidrag (i EUR/tCO 2 ) som incitament til emissionsreduktioner. Det er almindelig praksis i søfartssektoren at oprette fonde til at håndtere miljøproblemer. Der kan oprettes en paneuropæisk fond, som skal stå for 10 Salg af bunkerbrændstof rapporteres af skattemæssige hensyn af leverandørerne af bunkerbrændstof. DA 4 DA

5 opkrævning af bidrag og genanvendelse af indtægter. Det forudsættes, at der oprettes et supplerende instrument (f.eks. hastighedsgrænser mv.) for at sikre, at deltagelse i den bidragsbaserede erstatningsfond er det mest attraktive instrument for skibe Løsningsmodel 4: Emissionshandelssystem (ETS) for søtransport Alle delløsningsmodellerne under ETS sætter ind over for markedshindringer vedrørende tilgængelige oplysninger og splittede incitamenter. Derudover kan man med et ETS med auktioner også sætte ind over for markedshindringer vedrørende adgang til finansiering, såfremt der oprettes tilstrækkelige instrumenter/interventioner for at fjerne denne markedshindring. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Kulstofbegrænsningen fastsættes gennem fastsættelse af et mål for CO 2 -emissionsreduktioner. Når de kvoter, der må overdrages, kun er nye kvoter, som er oprettet til søfartssektoren, kaldes systemet et lukket system. Ellers betragtes det som et åbent system. Kvoter kan også tildeles gratis eller bortauktioneres. Disse forskellige delløsningsmodeller overvejes i denne konsekvensanalyse Løsningsmodel 5: Målbaseret erstatningsfond Denne løsningsmodel sætter ind over for alle markedshindringerne. Skibene overvåger, rapporterer og verificerer emissioner baseret på deres brændstofforbrug (som i løsningsmodel 2). Hele flåden skal overholde et emissionsreduktionsmål. I denne konsekvensanalyse antages målet at blive fastsat på samme niveau som et emissionshandelssystem inden for søtransport (løsningsmodel 4). Overholdelsen sikres ved at forpligte en "erstatningsfond", der repræsenterer hele flåden, til at overdrage udligninger til en kompetent myndighed i overensstemmelse med de rapporterede emissioner for søtransportsektoren for det foregående år. Denne "erstatningsfond" påtager sig ansvaret for emissionerne fra alle de skibe, der anløber EU's havne. Hvert skib, der anløber en havn i EU, skal være medlem af denne fond. 5. KONSEKVENSANALYSE Selv om målet ligger fast frem til 2050, er den økonomiske, miljømæssige og sociale analyse foretaget frem til 2030 på grund af den usikre globale økonomi på længere sigt Miljømæssige virkninger En analyse af alle løsningsmodeller med undtagelse af referencemodellen giver emissionsreduktioner (tabel 1 nedenfor). Tabel 1: Emissionsreduktioner i 2030 Emissioner i 2030 (mio. tons CO 2 ) I forhold til referencescenariet Akkumulerede emissionsreduktioner frem til 2030 (mio. tons CO 2 ) Løsningsmodel 1 Referencescenarie 223, Denne mekanisme bør udformes således, at den bidragsbaserede erstatningsfond i praksis fortsat er hovedinstrumentet. DA 5 DA

6 Løsningsmodel 2 Overvågning baseret på brændstofforbrug 218,5-2 % 55,9 Løsningsmodel 3 Afgift på emissioner 3a Afgift på salg af bunkerbrændstof 217,0-3 % 40,1 3b Afgift på emissioner fra forbrugt brændstof 186,8-16 % 335,4 3c Bidragsbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 335,4 Løsningsmodel 4 ETS inden for søfart Lukket ETS 175,7-21 % 377,1 Åbent ETS med fri tildeling 186,7-16 % 333,8 Åbent ETS med fuld bortauktionering 186,8-16 % 336,3 Løsningsmodel 5 Målbaseret erstatningsfond 186,8-16 % 336,3 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Emissionsreduktionen som følge af det lukkede ETS (løsningsmodel 4a) stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport. Emissionsreduktionen som følge af løsningsmodellerne med et åbent ETS (4b og 4c) og den målbaserede erstatningsfond (løsningsmodel 5) kunne også stemme overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport, hvis skibsejerne og skibsoperatørerne køber emissionsreduktioner uden for sektoren, som leveres af et emissionshandelssystem, hvor der er loft over emissionerne. Ingen af de andre løsningsmodeller kan levere emissionsreduktioner, som stemmer overens med målet i Kommissionens hvidbog om transport Økonomiske virkninger Alle de analyserede politiske løsningsmodeller, som ikke er referencescenarier, vil give betydelige brændstofbesparelser. Bortset fra overvågningen baseret på brændstofforbrug vil de politiske løsningsmodeller medføre mindre ekstra kapital- og driftsomkostninger. Med undtagelse af afgiften på salg af bunkerbrændstof kompenseres der for disse ekstraomkostninger med lavere brændstofomkostninger med betydelige samlede nettobesparelser på op til EUR 52 mia. frem til 2030 for sektoren 12. Tabel 2: Ekstraomkostninger for politiske løsningsmodeller sammenlignet med referencescenariet frem til 2030, privat diskonteringssats (10 %), negative tal viser omkostningsbesparelser Ekstraomkostninger i forhold til referencescenariet frem til 2030 Kapitalo mkostnin ger Driftsomkos tninger (med fradrag af brændstofo mkostninger Brænds tofomk ostning er CO 2 - omkost ninger Samled e omkost ninger 12 Ricardo-AEA m.fl., DA 6 DA

7 ) Overvågning baseret på brændstofforbrug - +0,6-9,4 - -8,8 Procentsats - +0,3 % -2,0 % - -0,6 % Afgift på salg af bunkerbrændstof +2,5 +1,6-4,8 +66,7 +66,0 Procentsats +0,4 % +0,5 % -0,8 % - +4,5 % Afgift på emissioner +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Bidragsbaseret erstatningsfond +2,9 +0,03-55,9 +26,1-26,9 Procentsats +0,5 % +0,01 % -9,6 % - -1,8 % Lukket ETS +8,4 +0,07-55, ,3 Procentsats +1,4 % +0,02 % -9,6 % - -3,3 % Åbent ETS med fri tildeling +2,8 +0,12-55,6 +0,7-52,0 Procentsats +0,4 % +0,04 % -9,5 % - -3,6 % Åbent ETS med fuld bortauktionering +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Målbaseret erstatningsordning +3,0 +0,01-56,0 +30,4-22,6 Kilde: AEA Technology m.fl., 2012 Procentsats +0,5 % +0,003 % -9,6 % - -1,5 % Den administrative byrde for skibsoperatører og skibsejere er meget lille (under 1 % af de årlige driftsomkostninger) uanset den analyserede løsningsmodel. Den frie bevægelighed for varer vil sandsynligvis ikke blive påvirket. Modellen viser, at ingen af de politiske løsningsmodeller vil medføre et fald i mængden af varer, der handles i og uden for EU. En stigning i fragttaksterne er usandsynlig, men kan forekomme på visse ruter. Analysen af 11 meget repræsentative varer (svarende til 58 % af værdien af EU's import i 2010) viser, at deres priser ikke påvirkes af en eventuel stigning i fragttaksterne. Der ventes således ingen betydelige virkninger for EU's økonomi. DA 7 DA

8 Administrationsomkostningerne for de offentlige myndigheder ventes at være ret lave (under EUR 8 mio. pr. år for de 27 medlemsstater). Disse omkostninger kan reduceres, hvis en central kompetent myndighed i EU er ansvarlig, og hvis det kun er skibe på over BT, som er omfattet af forordningen Sociale virkninger Overvågningen baseret på brændstofforbrug (løsningsmodel 2) ventes ikke at medføre yderligere sociale virkninger for basisscenariet, mens afgiften på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) kan føre til lukning af visse leverandører af bunkerbrændstof i EU, eftersom salget kan falde med op til 90 %. Ingen af de andre løsningsmodeller vil medføre jobtab, men en lille stigning eller et lille fald i beskæftigelsen i forhold til referencescenariet. Eftersom alle løsningsmodeller medfører reduktioner i forbruget af bunkerbrændstof og dermed reduktioner i NO X, SO X og PM, kan der forventes betydelige positive sundhedsmæssige virkninger. 6. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLER Under hensyntagen til retningslinjerne for konsekvensanalysen og de ni IMO-principper for udformningen af markedsbaserede foranstaltninger blev følgende kriterier udviklet til sammenligning af løsningsmodeller: evne til at fjerne markedshindringer, miljøeffektivitet, sårbarhed (eksponering/risiko for unddragelse), mulighed for håndhævelse, skibsfartens konkurrenceevne, EU's konkurrenceevne, andres stimulering af foranstaltninger, herunder IMO, og konsekvens i forhold til beslægtede EU-politikker. Som konklusion og i overensstemmelse med den trinvise tilgang, som næstformand Kallas og kommissær Hedegaard har foreslået, bør overvågning af brændstofforbrug (løsningsmodel 2) nødvendigvis anses for at være det første trin for andre løsningsmodeller med mere betydelige fordele med hensyn til økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger. Med hensyn til næste trin efter overvågningen og rapporteringen er gennemført, er det klart, at en afgift på salg af bunkerbrændstof (løsningsmodel 3a) ikke er en passende regional foranstaltning på grund af de betydelige omkostninger i forbindelse dermed, de sociale virkninger og risikoen for unddragelse. De andre politiske løsningsmodeller sætter ind over for problemkilder 13 og når miljømålet, om end i et andet omfang. En eventuel afgørelse om markedsbaserede foranstaltninger bør ensrettes med løsningsmodellen som følge af de relevante overvejelser i IMO. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING Kerneindikatorerne for overvågning og evaluering af udviklingen i forhold til at reducere drivhusgasemissioner fra søtransport hænger sammen med CO 2 -emissioner fra søtransport. Andre indikatorer tages også i betragtning med henblik på at vurdere de generelle virkninger af EU-lovgivningen. 13 Med hensyn til afgiften på emissioner (løsningsmodel 2) fjernes markedshindringerne kun, hvis medlemsstaterne opretter instrumenter, der fjerner markedshindringen vedrørende adgang til finansiering. DA 8 DA

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer (jf. artikel 18, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0480 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0480 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0480 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 COM(2013) 480 final 2013/0224 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om overvågning, rapportering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.12.2012 2012/0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2010 SEK(2010) 934 endelig C7-0204/10 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.12.2008 SEK(2008) 2934 C6-0472/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) 14799/15 ADD 7 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 851 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2011 SEK(2011) 959 endelig C7-0212/11 DA ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2012 SWD(2012) 349 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2014 SWD(2014) 256 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EU s klima- og energipakke

EU s klima- og energipakke EU s klima- og energipakke Hvilke rammebetingelser sætter klima- og energipakken for EU s CO2-reduktioner, herunder i transporten og landbruget? Stig Kjeldsen, EU og International Energipolitik Klima-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere