INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/ /2013

2 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/ Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst 4 Fair konkurrence 4 Bankerne 5 Nye regler om affald 6 Uddannelse 6 Nyt fra skolerne 6 Praktikpladssituationen 7 DM i Skills 8 Overenskomst Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri 10 Medlemsoversigt 10 Indmeldte Gulvsektionen 10 Udmeldte Gulvsektionen 10 Gulvsektionens bestyrelse 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 11 Gulvsektionens udvalg 11 Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser 11 Skuemestre til svendeprøver i gulvlæggerfaget 11 Gulvfagets Brancheudvalg 11 Lokalt Uddannelses Udvalg, Viborg 11 Lokalt Uddannelses Udvalg, København 12 Regnskab Gulvsektionen 13 Regnskab Gulvbranchens Lærlinge og Uddannelsesfond (LUF) Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Mikael Mortensen, Ulrik Samsøe Figen, Skills 2013 billedarkiv, Ege billedarkiv, Forbo billedarkiv Udgivelse: April 2013

3 2 Formandens beretning Dansk økonomi stod stille i 2012 med en meget lille vækst på kanten af recession, men prognoserne peger i retning af vækstrater på ca. 1 % i 2013 og 1,5 % i Fortsættelse af BoligJob-ordningen samt de kommende investeringer i infrastruktur vil også bidrage positivt til byggeriets beskæftigelse, og dermed også for gulventreprenørernes aktivitetsniveau. Det er glædeligt, at hjulene så småt begynder at snurre igen, også selvom vi må forvente at gulvaktiviteterne traditionelt har en forsinkelse i forhold til den øvrige del af byggesektoren. I år er jeg særligt glad for at kunne meddele, at det nu er lykkedes Gulvsektionen at få lov til at realisere de hidtil låste midler i Gulvbranchens Lærlinge- og Uddannelsesfond også kaldet LUF. Myndighederne har givet tilladelse til fondens opløsning, ved at vi bruger af fondens midler, i alt ca. 2 mill. kr., til aktiviteter der ligger inden for fondens formålsbestemmelser. Dette betyder, at Gulvsektionen over en femårig periode kan skrue op for uddannelsesaktiviteterne til glæde for alle jer medlemmer, jeres lærlinge og gulvfaget som sådan. Helt konkret har vi som målsætning, at gulvspecialet skal være på programmet ved de internationale Skills-mesterskaber i Vi kender allerede DM i Skills, og konceptet er på alle plan en dokumenteret succes; konkurrenceelementet skærper og højner fagenes faglige niveau og det er samtidig et effektivt markedsføringsredskab over for de uddannelsessøgende. Skal vi nærme os målet om danske gulvlæggere til VM i Skills, vil det kræve en ekstra indsats over en periode, hvor der bliver udviklet og igangsat konkrete aktiviteter, der både dygtiggør og fastholder eleverne i uddannelsesforløbet. Målsætningen er først og fremmest et pejlemærke, og hvor de aktiviteter, der fører frem til målet er selve det indhold, der sikrer at tiltagene er i nøje overensstemmelse med fondens formål. Lidt malurt bliver jeg dog også nødt til at dryppe i bægeret; dette års DM i Skills blev desværre en kedelig oplevelse for de deltagende gulvlæggere. I år var det Århus, der var vært for arrangementet, og som noget nyt var store dele af konkurrencerne henlagt til store telte. Men januars nattefrost ødelagde simpelthen gulvlæggernes lime og spartler, hvilket betød at deres konkurrencer måtte aflyses. Det var forståeligt meget skuffende for både de unge gulvlæggere og deres virksomheder, som havde lagt mange ressourcer i forberedelse til et godt resultat. På overenskomstområdet har vi arbejdet med nogle hængepartier efter 2012-forhandlingerne, bl.a. vedrørende afsnit 20, gruppe 2, med tilhørende Hvidbog. Afsnittet har tidligere kørt i en prøveperiode frem til 2007 og 3F har ønske om at få det gamle skema ind igen, da det vil være nemt at indarbejde denne model i gulvprislisten.dk. Som det fremgår af årsregnskabet kommer vi igen i år ud med et pænt overskud i foreningen. Det betyder, at Gulvsektionen med udgangen af 2013 bliver gældfri til Dansk Byggeri, hvilket har været en selvstændig målsætning gennem de seneste år. Det er flot klaret af jer medlemmer og med gældens nedbringelse er der tilsvarende rum for at nedsætte medlemskontingentet. Afslutningsvis vil jeg takke Dansk Byggeri og alle organisationens medarbejdere for det gode samarbejde og adgangen til viften af services som vores medlemmer dagligt benytter sig af. Jeg vil ligeledes takke Gulvbranchen og deres bestyrelse for det gode og tætte samarbejde vi har haft gennem det forløbne år, og jeg håber at vi fortsat kan bevare de gode relationer således at vi sammen kan løfte de udfordringer branchen samlet set står over for. Michael Lund Kristensen, formand for Gulvsektionen 3

4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet Den lave økonomiske vækst vil ikke blive stærk nok til at fremkalde en konjunkturbetinget fremgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Derfor har vi fra 2012 til 2013 set et fald i beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen på ca mand. Det forventes dog, at Folketinget vedtager regeringens forslag til en vækstplan Vækstplan DK. Sker det, forventer Dansk Byggeri, at initiativerne vil øge bygge- og anlægsaktiviteten med knap 3,4 mia. kr. i 2013 og med 5,5 mia. kr. i 2014 målt ved produktionsværdien. Det vil medføre en samlet beskæftigelse i byggeriet og de leverende erhverv på knap mand i 2013 og mand i Et af de mest markante tiltag i regeringens nye vækstplan er, at BoligJob-ordningen forhåbentlig genindføres uændret i hele 2013 og Dansk Byggeri vurderer, at det alene vil skabe nye job i branchen allerede i år. Udover en genindførelse af BoligJob-ordningen indeholder regeringens vækstpakke en lang række andre tiltag, der også kommer til at stimulere aktiviteten og beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Blandt andet fire mia. kr. ekstra til renovering af almene boliger, en genindførsel af nedrivningspuljen, en forhøjelse af det kommunale anlægsloft, startende med to mia. kr. i 2014, en fremrykning af de offentlige aktiviteter ved Femern Bælt forbindelsen samt en effektivisering af byggesagsbehandling, herunder krav om opkrævning af timepris ved byggesagsgebyrer. Overenskomst Den toårige overenskomstaftale, som Dansk Byggeri sidste år indgik med 3F Bygge- og anlægsgruppen er med til at forbedre konkurrenceevnen. Der er tale om en ansvarlig aftale med moderate omkostningsstigninger, og derfor er det en aftale, der forbedrer branchens konkurrenceevne. Efterfølgende er der indgået en aftale med 3F om at videreføre og forstærke de 48-timersmøder, der har været en succes siden Møderne har været med til at løse mange problemer med overholdelse af overenskomsten på byggepladser med udenlandsk arbejdskraft. Og de er endnu et skridt på vejen mod fair konkurrence. Fair konkurrence Fair konkurrence handler også om, at myndighederne sætter kontrollen ind, der hvor lovovertrædelserne finder sted. I bygge- og anlægsbranchen oplever vi i høj grad globaliseringen på vores hjemmemarked. Og de udenlandske virksomheder er lige så forskellige som de danske. Der er alt lige fra enkeltmandsfirmaer til store internationale virksomheder. Udenlandske medarbejdere og firmaer er kommet for at blive. Men forholdene skal være i orden der skal betales skat, betales moms og så skal den danske lovgivning overholdes - ikke mindst når det gælder arbejdsmiljøreglerne. Derfor er vi glade for, at regeringen har lyttet til os og indført regler, der skal medvirke til at sikre den fair konkurrence. Fremover skal medarbejdere på byggepladser kunne identificere sig, og SKAT har fået adgang til byggepladser på villavejene. Formålet er både at kontrollere, om de udenlandske virksomheder er registreret i RUT-registret for udenlandske tjenesteydere og for at sikre, at såvel danske som udenlandske virksomheder har skatteforholdene i orden. Samtidig er der indført regler om skiltning på gulpladebiler og på byggepladser på privat grund. Det er tiltag, som Dansk Byggeri er tilfreds med, men vi arbejder på at få justeret nogle af de lidt mere uhensigtsmæssige og bureaukratiske bestemmelser, der kun er til besvær og uden praktisk betydning. Bankerne Kreditsituationen er stadig stram. Det er ikke en overraskelse, men vi må desværre forvente, at den ikke lettes foreløbig. Kravene til bankerne øges, og der er fortsat nervøsitet. Derfor arbejder Dansk Byggeri ihærdigt for at finde alternativer - både til at kunne stille garantier og finansiering. Vi arbejder sammen med de øvrige erhvervsorganisationer på at gøre

5 erhvervsobligationer tilgængelige for en bredere kreds af virksomheder - gerne hurtigere end regeringen har stillet i udsigt. Endelig har vi over for Erhvervsministeriet sat fokus på, hvordan virksomheder, der påvirkes af at være i en bank, der er kommet i Finansiel Stabilitet, kommer videre. De er i dag låst i en både dårlig og urimelig banksituation. Nye regler om affald Efter lang tids kritik fra Dansk Byggeri af de hidtidige regler, trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft ved årsskiftet. Det betyder, at virksomheder fra den 1. januar 2013 har kunnet aflevere affald på tværs af kommunegrænserne og ikke længere er tvunget til køre til hjemkommunen, som hidtil var reglen. Det er en stor lettelse for branchen. En anden ændring af affaldsbekendtgørelsen betyder, at bygherren fremover skal undersøge bygningen eller anlægget for forekomst af PCB samt eventuelt kortlægge forekomsten og anmelde det til kommunen inden affaldet produceres. Samtidig er virksomhedernes anmeldepligt til kommunen 14 dage forud for brug af sorteret og forarbejdet bygge- og anlægsaffald blevet afskaffet. Anmeldelsen er i stedet blevet flyttet opstrøms således, at den skal ske til kommunen før nedrivningen/ renoveringen forekommer. Ordningen har været udskældt, og i Dansk Byggeri er vi derfor meget tilfreds med denne ændring. Skejby Sygehus, som er det seneste projekt danske Forbo-projekt 5

6 2 Uddannelse Nyt fra skolerne Gulvsektionen har to repræsentanter i det Lokale Uddannelses Udvalg på både Københavns Tekniske Skole (KTS) i Herlev og Mercantec i Viborg. Derudover har Gulvsektionen to repræsentanter i Gulvfagets Brancheudvalg. Tabel 1 viser indgåede og igangværende uddannelsesaftaler inden for gulvlæggerspecialet. Det skal bemærkes, at nedgangen i indgåede aftaler i årene lige efter krisens start i 2008 har en forsinket effekt i antallet af udlærte. Som det fremgår forventes dette at slå igennem i Figur 1 viser en grafisk oversigt af antallet af indgåede mesterlæreraftaler og korte uddannelsesaftaler. Som det fremgår er de seneste års tendens, at antallet af mesterlæreraftaler falder til fordel i stigning i de korte uddannelsesaftaler. Praktikpladssituationen Antallet af indgåede praktikpladsaftaler nåede i 2012 op på præcis samme niveau som i Der blev indgået i alt aftaler inden for bygge og anlæg. Når det lykkedes at holde niveauet fra 2011 i 2012, skyldes det i høj grad, at mange virksomheder valgte at indgå uddannelsesaftaler i december måned, da det var sidste chance for at få den høje praktikpladspræmie på kr. Fra 1. januar 2013 er præmien reduceret til kr. I december alene blev der således indgået 421 praktikpladsaftaler, det var mere end dobbelt så mange som i december Gulvlæggerfaget indgik i 2012 i alt 71 uddannelsesaftaler mod 74 i 2011, så der er tale om en lille tilbagegang. Generelt er der en stigning inden for bygge og anlæg på 3 %, og her må vi erkende, at det er struktørfaget der trækker op. Der er sat gang i anlægsarbejder, og det er et helt tydeligt tegn, at når staten sætter gang i et område, hvor man øge beskæftigelsen, så kan man se, at virksomhederne tager lærlinge. Partnerskabsaftaler om praktikpladser er i løbet af 2012 blevet et alment kendt værktøj, som af embedsmænd og politikere anerkendes, som et alternativ til sociale klausuler i kommunerne. Dansk Byggeri har i alt indgået 17 partnerskabsaftaler om praktikpladser med kommuner. Flere kommuner overvejer at indgå partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri. Tabel 1 Igangværende Indgåede uddannelsesaftaler uddannelsesaftaler Udlærte Kilde: BygUd Figur 1: Indgåede mesterlæreaftaler og korte uddannelsesaftaler Mesterlæreaftaler Korte uddanneelsesaftaler Kilde: BygUd 6

7 DM i Skills Det, der skulle have været kronen på værket efter hårdt slid og forberedelse, blev desværre lidt af en fuser for vore unge gulvlæggerelever til Danmarksmesterskaberne i Skills. Hård nattefrost ødelagde lime og spartelmasser i et omfang, så arrangørerne måtte aflyse bl.a. gulvlæggernes konkurrence. Landets kommuner kæmper indbyrdes for at holde de årlige Skills-arrangementer, og i år var Århus vært. Arrangementet blev holdt i byens stadionområde, og for at få plads til alle var mange fagområder som noget nyt henlagt i store telte. Selvom arrangørerne havde gjort sig stor umage med at varme teltene op, svigtede varmeforsyningen desværre delvist om natten, hvor januars hårde nattefrost samtidig bed hårdt. Det er utilfredsstillende, at gulvkonkurrencerne blev aflyst. Hver af unge gulvlæggere og virksomhederne bag havde brugt mange ressourcer på, at netop de skulle kåres som Danmarks bedste gulvlægger. Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at de fem unge elever forsatte med at gøre deres opgaver færdige, og at de virkelig gjorde sig umage med at levere et flot resultat. Derfor fortjener de stadig meget stor ros for deres indsats. Selvom der ikke blev fundet én vinder i år, så har gulvfaget alligevel meget stort udbytte af årets Skills-arrangement. Der var i år rekordmange besøgende, der hermed fik vi vist de uddannelsessøgende, at gulvfaget er et spændende håndværk og en god karrieremulighed. Næste år er Aalborg vært for DM i Skills og det bliver ikke afholdt i telte! De 5 deltagere: Kasper Kanne De Claville, Faaborg-Midt Gulve Christian Thomsen, OK Gulve Jeppe Haulrik Andersen, Hammelsvang A/S Kasper Lind Ipsen, Allan Olsen Gulvbelægning Eftf. ApS Teddy Robert Haaeman, BT Gulve A/S. Gulvsektionen ønsker stort tillykke til de unge gulvlæggere, der alle blev kåret som vindere, og trods modgangen på fineste vis repræsenterede gulvlæggerfaget. 7

8 2 Overenskomst 2012 På overenskomstområdet har vi arbejdet med nogle hængepartier efter 2012-forhandlingerne, bl.a. vedrørende afsnit 20, gruppe 2, med tilhørende Hvidbog. Afsnittet har tidligere kørt i en prøveperiode frem til 2007 og 3F har ønske om at få det gamle skema ind igen, da det vil være nemt at indarbejde denne model i gulvprislisten.dk. Vi er ligeledes blevet enige med 3F om, at arbejde på at få prissat fuldlimet lamelparket i prislisten. Den stort omtalte blokade af Restaurant Vejlegaarden ramte også Gulvsektionen, idet netop lå på en server hos 3F, som under konflikten blev hackerangrebet. 3F s itafd. mener ikke at de kan forsvare, at have et åbent miljø som gulvprislisten.dk liggende på deres server. Derfor er vi nu i gang med en overflytning af gulvprislisten. dk til EGs server, som er meget bedre til at håndtere den slags. De har i forvejen det program som tømrer- og snedkerbranchen har, der hedder Billedprislisten. Dette er selvfølgelig forbundet med nogle omkostninger, hvilket vi ikke havde regnet med da vi sagde ja til at indgå i samarbejdet om den elektroniske prisliste. Vi har dog fået finansieringen på plads, idet TIB/BYG uddannelsesfond afholder omkostningerne. Gulvsektionen er medejer af fonden, hvilket er grunden til at de sagde ja til at finansiere projektet. Der skal laves nogle ændringer og en gennemgang af koderne, som prislisten er bygget op på, hvilket betyder at Mads Schouby skal bruge noget tid på den. Vi håber derfor, at prislisten.dk snart er på gaden igen. 8

9 2 Services fra Dansk Byggeri Via medlemskab af Gulvsektionen har man også et medlemskab af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri stiller en række ydelser til rådighed for medlemmerne. Det drejer sig bl.a. om: Juridisk rådgivning om entrepriseret, AB 92 og AB Forbruger Rådgivning om arbejdsmiljøregler og APV Rådgivning om lærlingeforhold Rådgivning om efter- og videreuddannelse Markedsføring med Byg Garanti Overenskomstdækning Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål. Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Anders Hjorth Jensen Branchechef Tlf Mobil Torben Hessing-Olsen Konsulent - Erhvervs- og brancheservice Tlf: Mobil Petter Astrup Overenskomst timelønnede Tlf Mobil Lise Bernth Ansættelsesforhold funktionærer Tlf Mobil Morten Gudmundsson Arbejdsmiljø Tlf Mobil Jesper Juul Sørensen Uddannelse Tlf Mobil Desuden er man altid velkommen til at kontakte bestyrelse eller branchechefen, som gerne stiller op til et møde. 9

10 2 Medlemsoversigt Der er i alt 131 medlemmer af Gulvsektionen i Dansk Byggeri (februar 2013). Gulvsektionens bestyrelse Indmeldte Gulvsektionen Agulve.dk ApS Allan Olsens Gulvbelægning Eftf. ApS Avnslev Gulv EU Gulve ApS European Isopartner ApS Jægerspris Gulvslibning ApS Kim Gulvmand Lumbye Gulve ApS M2 Gulve Støcbo Senge A/S ØFO Østjysk Facaderens og Overfladebehandling ApS Lyhmark Gulvsektionens bestyrelse Valgt indtil Michael Lund Kristensen (formand), BT Gulve A/S 2013 Søren Hovgaard Christiansen (næstformand), Tæppeland Erhverv A/S 2013 Tonny Kruse, Burchart A/S 2014 Michael Nielsen, Em. Meyer Eftf. A/S 2014 Suppleanter Larry Eriksen, Gunnar Svendsen Gulve Aps 2013 Lars Høi, Garant/Høitæpper Rødekro 2013 Udmeldte Gulvsektionen ABC Gulve ApS A.M. Gulvservice BR Gulve og Gardiner Vejle ApS Carl Petersen A/S Damgaards Tømrer & Snedker Decorativa Terrazzo og Industrigulve ApS Esbjerg Erhvervsgulve ApS Goodwood ApS In-Floor JN Gulvservice Lolland Gardin- og Tæppecenter ApS Maler og Gulv Firmaet ApS P.J. Gulvmand ApS Pergidan Pihl s Gulve ApS V. Lauridsen Totalbyg ApS 10

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvsektionens udvalg Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Skuemestre til svendeprøver i gulvlæggerfaget Lars Christensen, A.I. Gulve A/S Tonny Kruse, Burcharth Gulventreprise A/S Bendix Jæger, LH-Gulve Rene Johansen, Charles Christensen A/S Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise A/S Brian Jensen. Jul. Nielsen Entreprise A/S Jens Kjeldmark, Jönsson A/S Gulvfagets Brancheudvalg Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster Lokalt Uddannelses Udvalg, Viborg John Christensen, Ølgod Gulve Mikkel Kristensen, Hammelsvang A/S Lokalt Uddannelses Udvalg, København Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster John Nielsen, CC-Gulve A/S 11

12 2 Regnskab Gulvsektionen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Ekstraordinær bidrag Værktøj m.v Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Indtægter i alt Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Bidrag og tilskud Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Andre kreditorer Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Moms og afgifter Momsafregning Moms og afgifter i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

13 2 Regnskab Gulvbranchens Lærlinge og Uddannelsesfond (LUF) Resultatopgørelse Indtægter Obligationsrenter Realiseret kursgevinst, obligationer Kursreg. + købsomk. Obligationer Rente Bank Indtægter i alt Omkostninger Godtgørelse fra Gulvsektionen Omkostninger Revision Omkostninger i alt Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering: Legat uddelinger Legatuddelinger hensat tidligere år "Resultat af urealiseret kursavance og kursregulering på den bundne kapital" Overført til disponibel kapital Hensat til senere udlodning 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Bundne aktiver Obligationer Forvaltning Bundne aktiver i alt Disponible aktiver Jyske Bank Tilgodehavender Disponible aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Bunden kapital Saldo primo Overført af årets resultat Bunden kapital i alt Disponibel kapital Saldo primo Overført af årets resultat Hensat til senere udlodning 0 0 Disponibel kapital i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Foreningsskat 0 0 Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Passiver i alt

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT 4. årgang nr 4 juni/juli 2006 22 9 6 LEDER 5 Den danske model gør livet lettere Jens Klarskov AKTUELT 6 Dansk Byggeris Repræsentantskab TEMA: ARBEJDSKRAFT Bygge- og anlægssektoren skal arbejde målrettet

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere