Indikatorer for Bæredygtig Transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indikatorer for Bæredygtig Transport"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr Henrik Gudmundsson

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Indikatorer for Bæredygtig Transport - oplæg til indhold og strategi Henrik Gudmundsson Afdeling for Systemanalyse Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 405 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: August 2002 Redaktionen afsluttet: August 2002 Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Hanne Bach, Pia Frederiksen Miljøstyrelsen, Transportrådet. Gudmundsson, H., Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. Faglig rapport fra DMU nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Emneord: Layout: Korrektur: Rapporten omhandler et muligt system af indikatorer for miljømæssig bæredygtig transport i Danmark. Opbygningen af et indikatorsystem på dette område beskrives ud fra hhv. teoretiske, praktiske og empiriske synsvinkler. Teoretisk behandles de overordnede kriterier for bæredygtighedsmåling indenfor transportsektoren som der bør lægges til grund for et indikatorsystem. Praktisk fokuseres på at identificere de konkrete miljøpåvirkninger fra transportsektoren og de politiske mål som findes indenfor området, idet indikatorsystemet bør dække begge disse aspekter. Empirisk afdækkes de allerede eksisterende indikatorsystemer på området, som det er vigtigt at systemet spiller sammen med. Her lægges især vægt på at beskrive koblingen til det Europæiske miljøagentur EEA s såkaldte Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM). Indikatorer, indikatosystemer, bæredygtig transport, bæredygtighedsindikatorer. Ann-Katrine Holme Christoffersen Hanne Bach, Ann-Katrine Holme Christoffersen ISBN: ISSN (trykt): x ISSN (elektronisk): Papirkvalitet: Tryk: Sideantal: 114 Oplag: 75 Cyclus Print, 100 % genbrugspapir. Silkeborg Bogtryk. EMAS Registreret nr. DK-S Denne tryksag er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Pris: Internetversion: Købes i boghandelen eller hos: kr. 100,- (inkl. 25% moms, ekskl. forsendelse) Rapporten kan også findes som PDF-fil på DMU s hjemmeside Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde 1 DK-1201 København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord 5 Sammenfatning 7 Summary 17 1 Introduktion Baggrund og formål Rapportens opbygning og indhold 29 2 Teoretiske kriterier for bæredygtig transport Indledning Bæredygtighedskriterier Etiske kriterier Analytiske kriterier Mål på ændringer i samfundets økonomiske velstand og formue Mål på ændringer i de miljømæssige systemer: Målinger af social bæredygtighed og udvikling Sammenfatning og eksemplificering af analytiske mål Strategiske kriterier Sammenfatning af bæredygtighedskriterier Fokus på transportsektoren Afgrænsninger af sektoren Transportsystem-begrebet Transportens bæredygtighed Transportsystemets interne bæredygtighed Transportens sociale og økonomiske bæredygtighed Transportens miljømæssige bæredygtighed Sammenfatning på teoretiske kriterier 51 3 Konkrete elementer i måling af bæredygtig transport Indledning Transportens miljøbelastninger Klima Klima - Global opvarmning: Klima - Ozonlaget Økosystemer Økosystemer - Luftforurening Økosystemer - indgreb i naturarealer Økosystemer - Trafikdræbte dyr Økosystemer - Bioinvasioner Økosystemer - Støj i naturområder Økosystemer - Olie og kemikalier til jord og vand Sundhed Sundhed - Luftforurening Sundhed - Trafikulykker Sundhed - Støj 61

6 3.5.4 Sundhed - Mangel på motion Sundhed - Andre forhold Ressourcer Energi Materialeforbrug og affald Sammenfatning af miljøtemaer Opfyldelse af målsætninger Danske målsætninger Internationale mål for transportsektoren EU - politikker OECD UNECE Wien deklarationen WHO Charter om transport, miljø og sundhed Sammenfatning på målsætninger 76 4 Indikatorer og indikatorsystemer Indledning Teoretisk om indikatorer Indikatorbegrebet Indikatorsystemer Indikatorkoncepter Indikatortyper Indikatordesign Sammenfatning på indikatorteori Udvalgte konkrete indikatorsammenhænge Miljøministeriets natur- og miljøindikatorer Danmarks Nationale strategi for bæredygtig udvikling Danmarks klimastrategi TERM OECDs indikatorer på sektorintegration Sammenfatning og vurdering 98 5 Konklusioner og videre overvejelser Sigtet med en indikatorstrategi Indholdet i et indikatorsystem Oplæg til videre arbejde Referencer 107

7 Forord Både herhjemme og internationalt arbejdes der med at opstille indikatorsystemer der skal følge om transportsektoren udvikler sig miljømæssigt bæredygtigt. Denne rapport undersøger hvilke krav et dansk indikatorsystem for bæredygtig transport skal leve op til. Dette behandles ud fra både teoretiske og praktiske synsvinkler. Herunder behandles forholdet til det Europæiske Miljøagentur EEAs indikatorsystem for transport og miljø TERM. Rapporten skal ses som et fagligt input til overvejelserne hos danske instanser på miljø- og trafikområdet m.fl. vedrørende opbygning af indikatorsystemer på dette område. Rapporten er af konceptuel art og indholder ikke et konkret sæt af indikatorer til brug for myndigheder eller andre instanser. Arbejdet har modtaget støtte fra Miljøstyrelsen og Transportrådet. Fra Miljøstyrelses side har arbejdet være fulgt af Pia Berring og Mona Meisen Westergaard. Rapportens indhold afspejler ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens eller Transportrådets synspunkter. Det bemærkes at rapportens hovedindhold er udarbejdet før regeringsskiftet i november Henvisninger til politiske dokumenter er ført a jour pr primo juni Rapporten rummer enkelte henvisninger til tidligere regeringers publikationer, som i mellemtiden kan være blevet uaktuelle. Dette fremgår af teksten. Danmarks Miljøundersøgelser Juni

8 [Tom side]

9 Sammenfatning Denne rapport omhandler et muligt dansk system af indikatorer for bæredygtig transport. Indikatorer benyttes i stigende grad til at følge væsentlige tendenser i miljø- og samfundsudviklingen og til følge op på politiske målsætninger. I Danmark er der som i en række andre lande opstillet mål og planer for bæredygtig udvikling, og herunder også for en bæredygtig udvikling i transportsektoren. Der er dermed et stigende behov for at etablere indikatorer til at følge udviklingen på dette område. Regeringen har som led i den nationale strategi for bæredygtig udvikling i 2002 opstillet et sæt af overordnede indikatorer, hvori også indgår enkelte udvalgte indikatorer for transportområdet. Der peges i den forbindelse på behovet for at videreudvikle indikatorerne. Der er således behov for at arbejde videre med udvikling af indikatorer for bæredygtig transport. Samtidig opstiller EU og andre internationale organer lignende indikatorsystemer, også indenfor transport- og miljøområdet. Dette gælder ikke mindst det europæiske miljøagenturs såkaldte TERMindikatorer (TERM = Transport and Environment Reporting Mechanism), der blev etableret i 2000 og siden er opdateret og videreudviklet årligt. Sådanne internationale indikatorsystemer må i vidt omfang bygge på og samordnes med nationale statistikker, data og indikatorer. DererderforbehovforatovervejesystematiskhvordanderiDanmark kan etableres indikatorer, der dels kan benyttes til at måle fremskridt i retning af bæredygtig transport i Danmark og dels kan indgå i og spille sammen med eksisterende og nye nationale og internationale indikatorsystemer, der er under hastig fremvækst på området. Emnet indikatorer for bæredygtig transport behandles i denne rapport ud fra tre perspektiver: et teoretisk perspektiv for hvad bæredygtig transport indebærer, og derfor skal måles på, et praktisk perspektiv med vægt på beskrivelse af faktiske sammenhænge og politiske målsætninger på området, og et empirisk perspektiv med vægt på beskrivelse af eksisterende indikatorsystemer på området. Tilsammen giver disse tre perspektiver grundlag for at foreslå en række centrale temaer og indikatortyper der bør indgå i et indikatorsystem på området. Om et sådant system rent faktisk etableres og hvordan det skal fungere i praksis behandles ikke i rapporten, men der lægges op til drøftelse heraf. I rapporten behandles især den såkaldt økologiske dimension af bæredygtig udvikling (dvs. indikatorer for miljømæssigt bæredygtig transport). Dette skyldes for det første at bæredygtighedsindikatorer 7

10 er mest udviklet indenfor dette område. For det andet at fx det Europæiske indikatorsystem TERM især vægter integration af miljøhensyn i transportpolitikken, hvilket også er en central dansk målsætning. For det tredje begynder denne vinkling med at rapporten er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (som fagligt indikatorknudepunkt i Miljøministeriet) på opfordring af og med støtte fra Miljøstyrelsen. Indledningsvis behandles dog også andre dimensioner af bæredygtig udvikling. Det skyldes at det i et indikatorsystem for bæredygtig transport også vil være naturligt at medtage indikatorer der integrerer miljø med de økonomiske og sociale dimensioner af transportudviklingen (fx afkobling af trafikvækst og emissioner til luften). I rapporten opstilles indledningsvis tre typer teoretiske kriterier, som er væsentlige at tage med ved måling af bæredygtig udvikling generelt, nemlig hhv. etiske, analytiske og strategiske kriterier. etiske kriterier refererer til bæredygtighedsbegrebets normative karakter, som fx rummer krav om at tilfredsstille både fremtidige og nutidige generationers behov og muligheder. analytiske kriterier refererer til den videnskabelige forskning i hvad der kræves for at en sådan udvikling opnås, herunder videnskabelige kriterier for de naturlige systemers bæreevne. strategiske kriterier svarer til politiske mål for hvordan bæredygtighed implementeres, dvs. kriterier for hvad der skal gøres for at opfylde de ønskede etiske og analytiske kriterier. I den teoretiske litteratur opereres derudover ofte med en inddeling af at kriterier i tre til fire dimensioner, nemlig hhv. en økologisk, en økonomisk, en social og evt. en institutionel, dimension af bæredygtig udvikling. Til sammen giver dette et kriterie-rum med et antal felter, som i princippet bør dækkes ved opstilling af indikatorer for måling af bæredygtig udvikling generelt. I rapporten sammenfattes dette rum som angivet i tabel 0.1. Tabel 0.1 Kriterie-rum ved måling af bæredygtig udvikling, med eksempler Økologisk Nuværende generation Miljøbetinget velfærd og sundhed (tilstand og belastning) Fremtidige generationer Naturressourcer og økosystemer (tilstand og belastning) Økonomisk Velstand, BNP Formue og kapital Social Strategisk institutionel Fordeling, Human udvikling Effekter i forhold til Social kvalitet Borgerinddragelse (legitimitet) Målopfyldelse (effektivitet) Sektorintegration Effekter i forhold til Social kapital Repræsentation af fremtidige generationers muligheder Sektorintegration 8

11 Dernæst behandles hvordan transportsektoren skal afgrænses med henblik på måling af bæredygtig transport (med vægt på den økologiske dimension). Der foreslås en afgrænsning hvor sektoren defineres ved de transportsystemer, som findes i et land og som forbinder landet med omverdenen. Et transportsystem defineres igen som et system hvor trafik, transport og tilgængelighed produceres i et sampil mellem elementerne transportmiddel, infrastruktur, energibærer og trafikant, jf. figur 0.1. Trafikant Transportmiddel Trafik/ Transport/ Tilgængelighed Infrastruktur Energibærer Figur 0.1 Transportsystemers grundlæggende elementer og ydelser Transportsystemtilgangen indebærer at alle de miljøeffekter der er knyttet til transportsystemets elementer hver især og deres samspil (= trafikken) bør omfattes af et indikatorsystem for bæredygtig transport. Dette indebærer til gengæld ikke et livscyklusperspektiv, hvor fx også fremstilling af biler er med. Disse led holdes udenfor i denne sammenhæng. På den baggrund diskuteres endelig for det tredje mulighederne for at opstille særlige kriterier for bæredygtig udvikling på transportsektorniveau, altså egentlige kriterier for bæredygtig transport. Det kan konstateres at dette støder på en række vanskeligheder, herunder: at bæredygtig udvikling generelt kan defineres og måles på forskellige måder, at transportsektoren ikke er isoleret fra resten af samfundet, men spiller sammen med økonomi, livsstil, byudvikling, mv. og dermed næppe kan gøres bæredygtig i sig selv, at transportens miljøbelastning som regel kun er et element i et større billede. Derfor kan overordnede bæredygtighedskrav ikke nødvendigvis brydes proportionalt ned på sektorer. Derfor vil måling af bæredygtig transport vanskeligt kunne bygge på entydige kriterier men vil kræve anvendelse af mere indirekte mål og indikatorer. For at dække alle de forhold der er vigtige for transportens miljømæssige bæredygtighed foreslås det at opbygningen af et indikatorsystem gribes an som anført i følgende punkter: 9

12 1. Indikatorsystemet bør omfatte transportsystemerne i et land. Transportsystemerne omfatter transportinfrastruktur, transportmidler, og transportenergi (og evt. trafikanter) med tilhørende aktører og institutioner. 2. Indikatorsystemet bør omfatte alle transportsystemernes væsentlige miljøpåvirkninger. Påvirkningerne omfatter både effekter for nuværende og for fremtidige generationer, og de kan (hoved)grupperes som påvirkninger af klima, økosystemer, ressourcer og sundhed. 3. Indikatorsystemet bør også omfatte transportsystemernes primære ydelser, dvs. mål for trafik, transport, mobilitet, tilgængelighed, samt omkostninger og fordelingseffekter i relation hertil. Disse ydelser beskriver nemlig de tendenser som er årsag til miljøpåvirkningerne, og som de kan holdes op imod for at se om der fx sker en miljømæssig effektivisering eller en afkobling mellem transport og miljøbelastning. 4. Miljøpåvirkninger og resultater sammenholdes så vidt muligt med mål for bæredygtighed herunder strategiske målsætninger, der kan udgøre pejlemærker for, men ikke nødvendigvis eksakte mål på transportsektorens bæredygtighed. På baggrund af de teoretiske overvejelser beskriver rapporten herefter de konkrete emner der bør dækkes i et sådant indikatorsystem. Behandlingen er inddelt i to hovedelementer. Det ene element omfatter systembeskrivelsen, dvs. identifikation og beskrivelse af transportens vigtigste miljømæssige påvirkninger. Miljøpåvirkningerne afdækkes ud fra en række litteraturkilder. De grupperes under fire hovedområder af betydning for bæredygtig udvikling, nemlig klima, økosystemer, ressourcer og sundhed som illustreret i tabel 0.2 Tabel 0.2 Vigtige miljøpåvirkninger fra transportsektoren Klima Drivhusgasser Ozonlag Økosystemer Luftforurening Naturindgreb Trafikdræbte dyr Bioinvasion Støj i naturområder Olie og kemikalier til jord og vand Sundhed Luftforurening Trafikulykker Støj Mangel på motion Lokal velfærdspåvirkning (barrierevirkning, æstetik mv.) Ressourcer Energi Materialer/affald/ genanvendelse Det andet element omfatter strategibeskrivelsen, dvs. de politiske målsætninger som er opstillet for at fremme mere bæredygtig transportudvikling, nationalt og internationalt. Det gælder dels miljømål som handler om reduktion af transportsektorens miljøbelastning, fx CO 2 10

13 udslip, luftforurening og støj, men også mere kvalitative policymål som beskriver indsatsområder, såsom fremme af miljøvenlige transportformer og internalisering af transportens eksterne omkostninger. De aktuelle mål og indsatsområder uddrages dels af danske handlingsplaner, herunder både den nuværende og den tidligere regerings planer på området, og internationalt fra en række internationale handlingsplaner herunder fx EU s strategi for sektorintegration, OECDs strategier, UN-ECEs Wien-Deklaration om transport og miljø samt WHOs Charter om transport, miljø og sundhed. De områder hvorpå der er opstillet mere eller mindre konkrete miljømål for transportsektoren opsummeres i tabel 0.3. Tabel 0.3. Centrale miljømæssige målområder for transport. = Konkret målsætning eller pejlemærke findes. = Prioriteret eksplicit som målområde. Kommentar: De danske miljømål er under revision efter regeringsskiftet i 2001, men der er (medio 2002) fortsat mål på de anførte områder jf. bl.a. (Regeringen, 2002). Danmark samlet EU sektorintegration OECD Bæredygtig transport OECD Miljøstrategi UN-ECE Wien WHO Charter CO 2/energi Emissioner til luft Støj Ulykker Affald Bymiljø Natur/arealanvendelse Ressourcer Vandforurening Farligt gods Hvad angår policymål (mål for indsatsområder i transportsektoren) er billedet noget mere varieret. Der er opstillet mange generelle mål af denne art i de ovennævnte planer men ret få mere præcise mål. Den mest udbyggede og forankrede strategi vedr. bæredygtig transport i den henseende er p.t. nok EU's strategi for sektorintegration, som blandt andet for transport følges op gennem indikatorsættet TERM. Blandt de mål og indsatsområder som går igen i mange sammenhænge kan dog fremhæves følgende: Mål om at dæmpe udviklingen i trafik eller transportarbejde, evt. i særlige områder. Mål om at påvirke fordelingen af trafik mellem grene herunder overflytning til miljøvenlige transportformer (cykel, gang, kollektiv). Mål for teknologiske miljøforbedringer, herunder transportmidlers miljø/energieffektivitet. 11

14 Mål for ændret fordeling på brændstoftyper (bl.a. som mål på energiforbrugets CO 2 -intensitet). Påvirkning af fordeling af trafikinvesteringer på vej, bane, mv. Mål om bedre sammenhæng mellem afgifter og eksterne omkostninger. Efter gennemgangen af de konkrete emner som vil være relevente at dække i et indikatorsystem for bæredygtig transport beskrives indikatorer og deres formål generelt, samt hvilke krav der kan stilles til forskellige typer indikatorer. Der skelnes blandt andet mellem informationsorienterede og styringsorienterede indikatorsystemer, der kræver forskellige typer indikatorer. Endvidere skelnes mellem deskriptive og normative indikatorer. De rent deskriptive indikatorer er mest relevante i et informationsorienteret indikatorsystem der skal sprede viden eller skabe opmærksomhed om et problem, men er ikke tilstrækkelige til at understøtte en mere styringsorienteret strategi. Til dette formål vil komplekse typer indikatorer (normative og relative) typisk være nødvendige. For at måle bæredygtighed kræves normative indikatorer (forhold til mål etc.) som supplement til deskriptive indikatorer. Normen kan være en kritisk grænse i miljøet eller et mere strategisk mål. Herefter behandles en række konkrete eksisterende indikator- og rapporteringssystemer, som et dansk indikatorsystem for bæredygtig transport især ville skulle spille sammen med. Det er valgt at gå nærmere ind på følgende konkrete indikatorsystemer/rapporter: Miljøministeriets årlige natur- og miljøindikatorer. Indikatorer til opfølgning af den danske klimastrategi. Danmarks Nationale strategi for bæredygtig udvikling (indikatordel). EU's TERM (Transport & Environment Reporting Mechanism). OECDs arbejde med indikatorer for sektorintegration i transportsektoren. Gennemgangen af de enkelte systemer og rapporter belyser hvilket indhold og hvilken funktion de enkelte systemer har, og hvilke indikatorer på transportområdet der konkret indgår. Det mest omfattende og ambitiøse projekt er EEAs arbejde med TERM-indikatorerne, som har større bredde end de øvrige omtalte systemer og som er centralt placeret i de internationale bestræbelser på at udvikle indikatorsystemer, der både er relevante for at måle på transportsektorens miljøpåvirkninger og på implementeringen af de forskellige politiske strategier, som søger at dreje disse i en bæredygtig retning. Der findes ikke p.t. en parallel indsats i Danmark, der på samme omfattede måde specifikt søger at dække transportsektoren. Danmark er på trods af dette nødt til i et vist omfang at forholde sig til TERM, 12

15 dels om leverandør af mange data og dels som medaktør i de politiske sammenhænge hvor TERM skal bruges. Såfremt TERM får et egentligt juridisk ophæng med tilhørende rapporteringsforpligtelser, så vil dette behov vokse yderligere. Det kan altså konstateres at det vil være relevant i et betydeligt omfang at knytte en dansk indsats til området indikatorer for bæredygtig transport i forbindelse med opfølgning og videreudvikling af TERM. Dog er der ingen af de omtalte indikatorsystemer heller ikke TERM - der direkte opstiller kriterier for bæredygtig transport og måler transportudviklingen ud fra disse. De rummer desuden alle større eller mindre mangler i forhold at dække de i denne rapport ovenfor drøftede krav til måling af bæredygtig transport. De væsentligste problemer og udeståender i denne sammenhæng kan opsamles som følger: Der mangler i alle systemerne en nærmere præcisering af hvordan en bæredygtig transportudvikling defineres og især hvordan opfyldelsen af definitioner på bæredygtig transport bedst kan måles ved hjælp indikatorer. Dererenrækkevæsentligeemnerderikkemedtagesiindikatorsystemerne eller som er med på skrømt, men som der reelt ikke findes data for. Der er fx en mangelfuld dækning af transportsektorens miljømæssige effekter, herunder især effekter vedrørende natur, biodiversitet, sundhed samt eventuelt ressource/materialeforbrug som proxy for bæredygtighed. Der er derudover væsentlige svagheder i nogle af de basale trafikindikatorer, hvilket bunder i mangelfulde statistikker og uensartede opgørelsesmetoder. Der mangler procedurer for opstilling, indarbejdelse og revision af miljømæssige mål, som blandt andet kan benyttes til at normere indikatorerne. Der er en relativt svag kobling fra indikatorer til beslutninger, dvs. styringseffekten af den nuværende indikatorrapporteringsindsats kan diskuteres. En eventuel dansk indsats på området foreslås på den baggrund at indeholde en strategi for hvorledes de ovennævnte udfordringer tackles og prioriteres. Der gives følgende overordnede bud på hvad et system af indikatorer for bæredygtig transport bør kunne. Systemet bør: afspejle en teoretisk forståelse af transportsektorens bæredygtighed og hvordan dette måles måle på opfyldelse af politiske mål og strategier for at opnå bæredygtig transport spille sammen med relevante eksisterende indikatorsystemer og statistikker på området. 13

16 Forslag til indhold i et system af indikatorer for bæredygtig transport skitseres mere specifikt i tabel 0.4. Tabel 0.4 Hovedelementer i et system af indikatorer for miljømæssig bæredygtig transport. System-indikatorer Strategi indikatorer Miljøpåvirkning Transportsystem Klima CO2-emission, CO2effektivitet, etc. Økosystemer Luftemissioner (NOx, HC etc.); Naturpåvirkning; Biodiversitet; etc. Sundhed Støjramte boliger, ulykker, luftkvalitet etc. Ressourcer Energiforbrug; effektivitet, materialeforbrug, affald genanvendelse etc. Transportmidler Bilpark fordelt på størrelse, alder, emissionskrav, etc. Brændstoffer Energiforbrug fordelt på brændstoftyper; bilers energieffektivitet etc. Infrastruktur Investeringer i transportnet på hhv.vej,banemv. Transportsystemets ydelser Transportarbejde; trafikarbejde; tilgængelighed, modal split; kapacitetsudnyttelse etc. Strategi formulering Bæredygtig transport strategi formuleret; mål opstillet; tiltag formuleret, debatteret og vedtaget; etc. Strategi implementering Mål opfyldt; tiltag gennemført; internalisering opnået, etc. Strategi overvågning Overvågningsprogram etableret; resultater rapporteret; etc. Indikatortyper: Deskriptive, absolutte til at beskrive trends i hhv. miljø- og transport systemer Deskriptive, relative til at beskrive forhold mellem miljø- og transportsystemer (fx afkobling) Normative til at beskrive kritiske systemgrænser og forhold mellem strategi og systemer (fx målopfyldelse) Systemet skal altså dels rumme indikatorer for centrale aspekter af transport- og miljøsystemers tilstand, udvikling og samspil, og dels på de strategier der opstilles for at imødegå problemerne og omstille systemerne i bæredygtig retning (system- og strategiindikatorer). Indenfor denne ramme bør findes indikatorer på udviklingen i hhv. transportsystemets centrale bestanddele (transportmidler, drivmidler, infrastruktur mv.) samt udviklingen i dettes miljøbelastninger (klima, økosystemer, sundhed). Hertil vil der være behov for forskellige typer indikatorer, som både må omfatte deskriptive indikatorer for tendenserne og normative indikatorer for at sætte disse i forhold til kritiske systemtilstande og strategiske mål. En sådant hypotetisk system kan imidlertid udmøntes på forskellige måder, jf. følgende eksempler. En mulighed er at udvikle et samlet dansk indikatorsystem for bæredygtig transport, der skal søge at opfylde alle de krav og anvendelsesområder der er opregnet ovenfor. Dette vil være en relativt omfattende opgave, men systemet vil få en bred anvendelse herhjemme og vil kunne give inspiration internationalt. En anden mulighed er at etablere et (mindre ambitiøst) sæt af indikatorer, som benyttes til indsamling, administration og formidling af data og rapportering på området (fx á la en dansk udgave af TERM ). Dette vil være en mere pragmatisk løsning, som til gen- 14

17 gæld ikke nødvendigvis vil dække alle væsentlige aspekter af bæredygtig transport. En tredje mulighed er at prioritere opbygningen af interne forvaltningsindikatorer til at følge op på de konkrete politiske beslutninger i form af en slags virksomhedsplanlægning der skal sikre at miljøhensyn integreres i beslutningerne på transport- og miljøområdet. Endelig kunne en fjerde mulighed være at koncentrere sig om at fylde de vigtigste huller ud i den eksisterende data- og indikatorstruktur, herunder at bidrage til internationale samarbejds- og benchmarkingprojekter indenfor udvalgte temaer. Det er klart at de ovennævnte muligheder ikke er gensidigt udelukkendemenkansupplerehinanden. Afslutningsvis foreslås at der som næste skridt gennemføres en drøftelse mellem de relevante instanser om behovet og mulighederne for en dansk indikatorstrategi på området bæredygtig transport. De relevante instanser vil primært omfatte de instanser som har datasamlinger, rapporteringsforpligtelser eller myndighedsopgaver inden for den emnekreds som er behandlet i denne rapport. Dertil kan evt. også inddrages eksterne instanser, herunder private og internationale organisationer med interesse for og bidrag til området. I drøftelsen kunne for eksempel indgå følgende elementer: fastlæggelse af det overordnede sigte og ambitionsniveau (fx baseret på de 4 optioner ovenfor), design af indikatorsystem eller sæt, identifikation og indsamling af data, struktur for rapportering og sampil med eksisterende rapporter, institutionel og evt. juridisk forankring, anvendelse af indikatorerne i planlægning og forvaltning. 15

18 [Tom side]

19 Summary This report deals with a possible Danish system of indicators for sustainable transport. In general indicators are important instruments in a follow up on environmental trends and policy goals. Just as a number of other countries Denmark has established goals and plans for sustainable development including sustainable development in the transport sector. Thus there is an increasing need to establish indicators to follow the development within this area. At the same time EU and other international bodies draw up similar indicator systems also within the transport and environment sectors. This includes the so-called TERM-indicators (TERM = Transport and Environment Reporting Mechanism) established in 2000 by the European Environment Agency (EEA). Such international indicator systems must to a wide extent be based on and co-ordinated with national statistics, data and indicators. Therefore there is a need to consider how to establish indicators that can be used on the one hand to measure progress regarding sustainable transport in Denmark and on the other to enter into and interact with national and international indicator systems in the field. This report discusses the subject indicators for sustainable transport from three perspectives: a theoretical perspective concerning the implications of sustainable transport and which themes should be covered by an indicator system, a practical perspective with the emphasis on the description of actual problems and policy goals within this field and, which specific issues should therefore be monitored, an empirical perspective with emphasis on the description of existing indicator systems. Together these three perspectives gives the basis for suggestions of a number of central themes and indicator types that should be included in a possible indicator system within this field. Whether such a system will actually be established and how it will work out in practice is not dealt with in this report. The report especially deals with the so-called ecological dimension (i.e. indicators for environmentally sustainable transport). Firstly because sustainability indicators are most developed within this field. Secondly because for instance the European indicator system TERM especially weights the integration of environmental considerations in transport policy, which is also a central Danish goal. However, other elements than purely environmental aspects of sustainable development and transport are also described, including e.g. 17

20 the question of decoupling between transport, economy and environment and strategic goals regarding e.g. modal split. Thefollowingsummarisetheconclusionsofthechaptersofthereport. Chapter 2 describes background and purpose. Chapter 3 discusses the general theoretical criteria for sustainable transport. First three criteria domains that are important to include in monitoring sustainable development in general are drawn up, namely ethical, analytical and strategic criteria respectively. Ethical criteria refer to the normative character of the concept of sustainability including e.g. demands on the needs and possibilities of both future and present generations. Analytical criteria refer to the scientific research on what it takes to obtain sustainable development including criteria on how to maintain the carrying capacity of natural systems. Strategic criteria that correspond to political goals on how sustainability is implemented, i.e. criteria on initiatives that need to be taken in order to fulfil the normative and analytical criteria. In the theoretical literature on Sustainable Development a distinction is often made between criteria in three to four dimensions, namely an ecological, an economic, a social and occasionally also an institutional dimension of sustainable development. Together the criteria domains and dimensions provide a criteriaspace with a number of fields, that in principle should be filled in when setting up indicators to measure sustainable development in general. In the report this space is outlined as shown in Table 0.1. Table 0.1 Criteria-space for monitoring sustainable development, including examples. Ecological Present generation Environmentally conditioned welfare and health (state and pressure) Future generations Natural resources and ecosystems (state and pressure) Economical Wealth, GNP etc. Assets and capital Social Strategic institutional Allocation, Human development. Effects in relation to Social quality Public participation (legitimacy) Fulfilment of goals (efficiency) Sector integration Effects in relation to Social capital Representation of the possibilities of future generations Sector integration As mentioned before this report especially weights the ecological dimension, but the others are touched upon as well. 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere