Vores skole. Vores by. Vores svar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores skole. Vores by. Vores svar."

Transkript

1 Vores skole. Vores by. Vores svar. RAMLØSE SKOLEBESTYRELSE Skolegruppen - Et borgerinitiativ til støtte for Ramløse Skole Side 1 af 16

2 Indhold 1. Resumé Hvorfor nej til ét skoledistrikt?... 5 Fordi der er for mange løse ender Hvorfor nej til fødeskolen?... 5 Fordi fødeskolen ikke lever op til Gribskov Kommunes vision... 5 Fordi fødeskolen er dyr at rulle tilbage... 5 Fordi fødeskolen svækker lærernes motivation og incitamenter... 5 Fordi fødeskolen er økonomisk uansvarlig... 5 Fordi skolelukninger fører til større skoleudgifter... 6 Fordi blot 75 skattebetalere gør forskellen... 6 Fordi vi skal tænke i vækst... 7 Fordi vi skal skabe en stærk folkeskole gennem branding... 7 Fordi privatskolefrekvensen skal ned... 8 Fordi vi skal have en fælles vision for folkeskolen i Gribskov... 8 Fordi Ramløse er næstbedst til at flytte eleverne fagligt... 8 Fordi store skoler ikke er billigere... 9 Fordi store skoler ikke er bedre Fordi Ramløse har succes med inkluderende fællesskaber Fordi det gode forældresamarbejde sættes over styr Fordi lokal ledelse er afgørende »Den tredje vej« Samarbejde med Ny Helsinge Skole og Bjørnehøjskolen Principper for skolesamarbejdet Perspektiver for skolesamarbejdet Målsætninger for skolesamarbejdet Gevinster ved skolesamarbejdet Bilag 1: Skjulte socioøkonomiske omkostninger Bilag 2: Skolelukninger koster på skolebudgettet Side 2 af 16

3 1. Resumé Ramløse Skolebestyrelse og Ramløse Skolegruppe har gennemgået Gribskov Kommunes høringsmateriale om ændring af skolestrukturen, og afleverer i fællesskab dette høringssvar. Vi siger nej tak til fødeskole og nej tak til Venstres forslag om ét skoledistrikt, men ja tak til en fælles løsning, der er politisk holdbar og baserer sig på et bredt flertal i Byrådet og som kan være en ny vej for folkeskolen i Gribskov Kommune. Vi anerkender, at der er udfordringer i Gribskov Kommune om faldende børnetal og pres på skolebudgettet. Hvad vi ikke anerkender, er de to forslag til løsningsmodeller, fordi de ikke imødegår de negative konsekvenser af et faldende børnetal - tværtimod. Det er nødvendigt at se på Gribskov Kommune som helhed og have klare mål for udvikling af kommunen som et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og besøge som turist. Vi skal i gang med at udvikle kommunen frem for at afvikle den. Det gør vi kun ved at samtænke skolepolitik med bosætning, infrastruktur, kultur og erhverv. Vi mener, at forslaget om ét skoledistrikt har for mange ubesvarede spørgsmål om klassedannelse og transport til, at det bør realiseres at forslaget om fødeskole ikke er fagligt og økonomisk bæredygtigt fordi, - fødeskolen ikke lever op til Gribskov Kommunes vision - fødeskolen er dyr at rulle tilbage, hvis elevtallet stiger igen - fødeskolen svækker lærernes motivation og incitamenter - vi vil miste skatteindtægter på grund af faldende ejendomspriser og fraflytning (ifølge andre kommuner) - fødeskolen vil resultere i skolelukninger, som igen vil føre til større skoleudgifter (ifølge forskning) - vi skal tænke i branding, vækst og udvikling ikke afvikling - vi i stedet skal formulere en fælles vision for folkeskolen som konkurrencedygtigt alternativ til privatskolen - Ramløse er næstbedst til at flytte eleverne fagligt - store skoler hverken er billigere eller bedre - Ramløse har succes med inkluderende fællesskaber - det gode forældresamarbejde sættes over styr - lokal ledelse er afgørende at Ramløse Skole bør gå den tredje vej og indlede et tæt samarbejde med Ny Helsinge Skole og Bjørnehøjskolen for at skabe faglig, pædagogisk og økonomisk merværdi via - optimal udnyttelse af bygningsmassen - fastholdelse af lærernes engagement og kvalifikationer - udvidet samarbejde mellem daginstitutioner, FO og Skole - ændrede undervisningsformer og virtuel undervisning med henblik på at høste administrative og økonomiske stordriftsfordele - videndeling og faglig synergi på tværs af skolerne i faglige netværk - optimal udnyttelse af faglokaler og faglærere til gavn for elevernes faglige niveau Side 3 af 16

4 Byrådet har to valg med vidt forskellige økonomiske konsekvenser: Hvis Byrådet vælger fødeskolen, sparer kommunen i bedste fald 0,6 mio. kr. om året. Hertil skal lægges en engangsudgift på ca. 18 mio. kr. til forlængelse af sikker skolevej samt mindre provenu fra ejendomskat. A. Fødeskolen Økonomiske konsekvenser: Forventet provenu ifølge kommunen Transport af elever, inkl. snerydning - 25 pct. af de berørte elever transporteres af forældre - middelhård vinter Vedligeholdelse af sikre skoleveje Samlet årlig besparelse Engangsudgift til forlængelse af sikker skolevej +5,00 mio. kr. -2,40 mio. kr. -2,00 mio. kr. 0,60 mio. kr. -18,00 mio. kr. 7 pct. fald i ejendomsskat (case: Køge) -3,30 mio. kr. Samlet omkostning i 2012/ ,7 mio. kr. Vælger Byrådet den tredje vej, kan kommunen årligt spare 1,70 mio. kr. blot for Ramløse, Ny Helsinge og Bjørnehøj. Fuldt implementeret i hele kommunen er besparelsespotentialet 4,70 mio. kr. B. Den tredje vej Økonomiske konsekvenser: Undervisning - lodret/vandret samlæsning, virtuel undervisning, alternative undervisningsforløb Deling af faglokaler, bedre udnyttelse af linjefagslærere - omkostning af arbejdstid og transport af elever og lærere 1 dag om ugen Udvidet fælles drift og alm. vedligehold - mindre omkostning grundet stordriftsfordele Administration - udvidet fælles administration, bogindkøb, fælles klassesæt +1,35 mio. kr. -0,44 mio. kr. +0,36 mio. kr. +0,45 mio. kr. Samlet årlig besparelse (Ramløse, Ny Helsinge, Bjørnehøj) 1,70 mio. kr. Samlet årlig besparelse (implementeret i hele kommunen) 4,70 mio. kr. Side 4 af 16

5 2. Hvorfor nej til ét skoledistrikt? Fordi der er for mange løse ender Ramløse Skolebestyrelse og Ramløse Skolegruppe kvitterer for, at Venstre tager klart afstand fra fødeskole-modellen. Når det er sagt, er der desværre mange løse ender i Venstres forslag. Vi mener, at forældre primært vil ønske den nærmeste skole for deres børn, hvorfor der vil blive unødvendig konkurrence om elever og økonomi skolerne imellem ved planlægning af klassedannelse. Samtidig frygter vi, at det skaber ufrugtbar konkurrence og splittelse skolerne imellem i stedet for dialog og samarbejde. Forslaget efterlader en række ubesvarede spørgsmål bl.a.: Hvordan kombineres ønsket om fælles skoleledelse med ønsket om mere selvstyre til de enkelte skoler? Hvordan kombineres ønsket om optimering af klassestørrelser uden central styring og koordination? Hvordan kombineres ønsket om frit valg og øget konkurrence mellem profilskoler med, at Venstre vil stille garanti imod skolelukninger? Hvordan undgår vi busrudebørn og stort CO 2 -aftryk som følge af øget transport af børn og forældre på kryds og tværs af kommunen? 3. Hvorfor nej til fødeskolen? Fordi fødeskolen ikke lever op til Gribskov Kommunes vision Gribskov Kommunes vision er at være kendt som et sted i Danmark med en enestående natur og kulturarv og levedygtige lokale miljøer, hvor bl.a. børnehaver, skoler, kultur, idræt, natur og erhverv sammen skaber rammen for lokale fællesskaber. Fødeskolen harmonerer ikke med kommunens vision. Fordi fødeskolen er dyr at rulle tilbage Bliver fødeskolen først rullet ud i Gribskov Kommune, skal bygningsmassen på fødeskolerne tilpasses elevtallet. Hvad sker der, hvis elevtallet udvikler sig i en mere positiv retning, end kommunen har forudset? Hvad sker der, hvis det nye temaudvalg om et år præsenterer Byrådet for anbefalinger, som hvis de implementeres - resulterer i vækst og øget tilflytning af børnefamilier til de små lokalsamfund? Hvordan vil kommunen sikre, at der igen bliver et fuldt skoletilbud fra klasse, som ikke belaster kommunekassen unødigt? HVIS fødeskoler bliver til virkelighed, er det helt uomgængeligt, at der indgås en politisk aftale, der definerer klare og transparente vilkår for en eventuel roll back-strategi. Fordi fødeskolen svækker lærernes motivation og incitamenter Der er eksempler på, at fødeskoler svækker lærernes motivation og mulighed for at følge børnene til dørs rent fagligt, når lærerne skal aflevere eleverne videre til en overbygningsskole. Eksempelvis er Sønderholm Skole i Ålborg gået fra at være fødeskole til at have alle klassetrin igen, og et centralt problem for denne fødeskole var, at det var svært for ledelse og lærere at holde fokus på høj faglighed, da man afleverede eleverne på et tidspunkt, hvor der ikke er en egentlig eksamen, Det betød, at det faglige niveau faldt på skolen efter, at fødeskolen blev indført. Fordi fødeskolen er økonomisk uansvarlig Fødeskolen er økonomisk uansvarlig og vil betyde langsom, men sikker, død for Ramløse Skole og dermed også lokalsamfundet. Alle taber på det også de skoler, der ikke er omfattet af høringsforslaget og hvis lokalsamfundene Side 5 af 16

6 langsomt svinder ind til sovebyer, mister Gribskov Kommune sin attraktionsværdi som bosætnings-, turisme- og erhvervskommune. Det politiske udspil om fødeskoler vil kun spare kommunen for småpenge, som hurtigt vil blive spist op af vigende skatteindtægter, da folk ikke ønsker at bo i sovebyer uden ordentlige skoletilbud fra klasse. Derfor er vi imod det i høringsmaterialet angivne forslag om at ændre på tildelingsmodellen, da det vil føre til en negativ spiral, som underminerer de små skolers økonomi. Der bør derimod laves en ressourcetildelingsmodel, som sikrer den politiske beslutning om fortsat at have skoletilbud i lokalområderne. Se mere herom i afsnittet om den tredje vej nedenfor. Kommunens forslag til ny skolestruktur skal spare 5 mio. kr. om året ved, at Ramløse Skole, Blistrup Skole og Tingbakke Skole reduceres til fødeskoler. Fratrækkes de op til 1,5 mio. kr., som forvaltningen forventer i ekstraudgifter til bustransport af eleverne, er besparelsen nede på 3,5 mio. kr. Det svarer til 0,2 pct. af kommunens ordinære driftsudgifter og 1,5 pct. af skolebudgettet. Vi stiller spørgsmål ved kommunens beregningsgrundlag, da vi ikke kan se af høringsmaterialet, at kommunen har medregnet følgende: Omkostninger til specialundervisning, som erfaringsmæssigt stiger ved skolestrukturændringer Omkostninger forbundet med tab på kondemnering Omkostninger forbundet med salg af overflødige skolebygninger Ekstraudgifter til udbygning af byskolerne, når elevtallet stiger igen Forurening og CO2-aftryk som følge af øget privat og kollektiv transport af eleverne osv. Besparelser ved energieffektivt byggeri (ESCO-løsninger) Ekstraudgifter til skolepatrulje, når de store klasser ikke længere er på fødeskolerne Hertil kommer, at professor Gunnar Haase fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet har identificeres 18 socio-økonomiske omkostninger, som ofte overses i den politiske beslutningsproces i forbindelse med skolelukninger se bilag 1. Disse skjulte omkostninger medfører bristede forudsætninger for de beregninger, som de politiske beslutningstagere præsenteres for, når der skal indføres ny skolestruktur, som dermed bliver meget dyrere end forventet. Fordi skolelukninger fører til større skoleudgifter Fødeskolen vil på sigt føre til skolelukninger, fordi befolkningsgrundlaget stille og roligt vil blive udhulet som følge af, at lokalsamfundene svinder ind. Derfor er første skridt på vejen mod fødeskole det samme som at sætte en proces i gang hen i mod skolelukninger. Og der er ingen penge at spare på skolelukninger det viser professor Gunnar Haases forskning. Skolelukninger i Udkantsdanmark har ført til stigende skoleudgifter, ikke faldende se bilag 2. Heraf fremgår, at skoleudgifterne i Guldborgsund, Lolland og Faaborg- Midtfyn kommuner er stedet omkring 30 pct. i perioden som konsekvens af en politisk beslutning om at lukke skoler. Fordi blot 75 skattebetalere gør forskellen De økonomiske konsekvenser er således langt fra afdækket tilstrækkeligt. Tager man et kig i de kommunale nøgletal på Indenrigs- og Sundhedsmini- Side 6 af 16

7 steriets hjemmeside, taler tallene deres eget tydelige sprog: Ramløse, Blistrup og Esbønderup/Esrum skal blot tiltrække i alt 75 skattebetalende indbyggere til kommunen for at finansiere besparelsen på 3,5 mio. kr. 75 skattebetalende indbyggere udgør blot 0,3 pct. af de nuværende indbyggere i alderen år i Gribskov Kommune. Hver af disse indbyggere bidrager med ca kr. om året i indkomst- og ejendomsskat, og her er endda ikke medregnet selskabsskat og diverse tilskuds-, udlignings- og refusionsordninger. Ramløse Skole, som skal spare 1,1 mio. kr. ifølge kommunens udspil, skal blot tiltrække 24 skattebetalende borgere eller 12 familier. Det beløb, vi skal spare, er ikke nok til at købe ét hus i Ramløse. Men konsekvensen for byen vil være et trecifret millionbeløb i tabt ejendomsværdi. Fordi vi skal tænke i vækst Lad os komme i gang med at udvikle kommunen frem for at afvikle den. Det gør vi kun ved at tænke skolepolitik sammen med vækst, bosætning, infrastruktur, kultur og erhverv. Gribskov Kommune har et godt udgangspunkt. Indtægter fra turisme udgør over 5 pct. af kommunens økonomi, hvilket er landets tredjestørste turismeandel. Og i Ramløse har Dansk Supermarked besluttet at åbne en Netto, som vi kan bruge til at tiltrække flere børnefamilier og virksomheder til byen. Der er nye tendenser på landsplan, som peger på, at familier i stigende grad positivt tilvælger de mindre lokalområder, hvis skoletilbud, fritidstilbud, daginstitutionstilbud og indkøbsmuligheder er i orden. Bliver Ramløse Skole imidlertid decimeret til fødeskole, er der overvejende stor risiko for, at Netto trækker teltpælene op igen, fordi kundegrundlaget svinder ind. Fordi vi skal skabe en stærk folkeskole gennem branding Vi efterlyser en offensiv strategi fra kommunen til, hvordan vi bliver mere synlige i kampen om børnefamilier og erhvervsliv. Vi skal have en positiv story-telling om vores livsformer i det lokale nærmiljø, som appellerer til storbyfamilier, som vil have et anderledes liv end det, der leves på stenbroen. Et godt eksempel er Ramløse Hallen og den myriade af idrætsforeninger, som trives her. Det er ikke for ingenting, at Ramløse Idrætsforening er den forening i Danmark, der har flest medlemmer i forhold til befolkningsgrundlaget ud af indbyggere er aktive idrætsudøvere i regi af Ramløse Hallen svarende til 60 pct. Det er unikt og noget, som bør bevares. Vi skal også fortælle om alt det gode, som skolerne kan og vil, så børnefamilier uden for kommunegrænsen får øje på vores skoler. Det er ikke uoverkommeligt at lukke hullet i kommunekassen, og det kan borgerne bidrage til. Vi kan lave åbent hus i Ramløse, markedsføre os selv på YouTube og i andre sociale medier, lave events for at få storkøbenhavnske børnefamilier i tale og meget andet. Der er meget inspiration at hente fra bl.a. Sønderborg Kommune 1, der med held har investeret i områdebranding og Ringkøbing-Skjern, der har udarbejdet en ambitiøs landdistriktspolitisk strategi. 2 1 Se bl.a. Kontaktperson: Adm. direktør Knud Erik Knudsen fra reklameburauet Metaphor og branding manager Tanja Have fra Sønderborg Kommune. 2 Ringkøbing-Skjern Kommune (2008): Landdistriktspolitisk strategi for Ringkøbing- Skjern Kommune Side 7 af 16

8 Gribskov Kommune har nedsat et temaudvalg, der skal se på udvikling og vækstmuligheder i kommunen, og det kvitterer vi for. Imidlertid påbegynder temaudvalget først sit arbejde efter, at Byrådet har taget endelig stilling til den fremtidige skolestruktur. For at få det bedst mulige beslutningsgrundlag, bør kommunen afvente temaudvalgets anbefalinger. Fordi privatskolefrekvensen skal ned Vi har et fælles ansvar for, at vores skoler ikke bliver decimeret til fødeskoler, så tæppet trækkes væk under vores lokalsamfund. Det her angår ikke kun forældre med børn på kommuneskolerne det handler om unge og gamle, folkeskoleforældre og privatskoleforældre. Vi skal have vendt den negative udvikling, hvor halvdelen af kommunens børn i dag bliver skrevet op til en privatskole, og hvor vi har den højeste andel af privatskoleelever næst efter Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi skal have tilliden og opbakningen tilbage til vores folkeskoler, fordi de er en central del af vores lokale sammenhængskraft. Derfor er det alt for uambitiøst i fødeskolescenariet at antage uændret privatskolefrekvens. Frekvensen er alt for høj og skal ned i de kommende år. Fødeskolen vil føre til en yderligere skævvridning af forholdet mellem offentlig og privat skolegang i kommunen. Ser vi på de nøgne tal, er andelen af Gribskovs privatskoleelever steget med 10 pct. fra 2007 til I dag er andelen oppe på 28,4 pct., mens den på landsplan blot er 14,8 pct. Denne udvikling manifesterer sig bl.a. i, at privatskolen i Helsinge er forældrenes førstevalg. Nu skal der ikke herske tvivl om, at Realskolen i Helsinge er en fagligt stærk og velfungerende skole. Men set med de skolepolitiske briller er det et stort problem, at folkeskolen i Gribskov ikke står stærkere både for folkeskolen og for vores lokalsamfund. Fordi vi skal have en fælles vision for folkeskolen i Gribskov Tænk hvis Børneudvalget med et samlet Byråd i ryggen formulerede en vision for Gribskov Kommune om, at 78 pct. af børnehavebørnene i 2020 vælger folkeskolen aktivt til i modsætning til de 72 pct. i dag? Det er nemlig lige præcis 78 pct., der skal til for at finde de 300 elever, som ifølge kommunens tal mangler for, at vi kan få en bæredygtig skoleøkonomi. Lad os gå sammen på tværs af partiskel, skolebestyrelser og borgergrupper og formulere en fælles skolevision og en handlingsplan for Gribskov Kommune, som kan vende udviklingen og skabe fagligt og økonomisk sunde skoler, der kan bidrage til udviklingen i vores kommune og lokalsamfund. Der er masser af konstruktiv energi, som er blevet forløst i den kommunale skoleverden i Gribskov. Fordi Ramløse er næstbedst til at flytte eleverne fagligt Ramløse Skole skal udvikles både fagligt og pædagogisk. Vi deler således det ambitionsniveau, som fremgår af den af kommunens udarbejdede Delrapport 1 Pædagogisk udvikling. Når vi siger nej til Ramløse som fødeskole, er det netop ud fra et ønske om bevare og udbygge de styrker, som skolen har oparbejdet over tid. Ramløse Skole har de seneste år været inde i en positiv udvikling især ledelsesmæssigt, der bl.a. har resulteret i et løft i lærerkompetencerne, en reduktion af sygefraværet og en bedre ressourceudnyttelse på skolen. Samtidig er den høje faglighed og kvalitet i den omfattende specialundervisning blevet Side 8 af 16

9 fastholdt. Endelig er det lærerne på Ramløse Skole, som underviser mest i hele kommunen, når der ses på de seneste tal (skoleåret 2009/2010). Ramløse-lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent er endda øget fra 31,4 i skoleåret 2008/2009 til 35,9 i skoleåret 2009/2010. Ramløse Skoles elever klarer sig rigtig godt, når der måles på undervisningseffekt. Som det frem går af tabel 1 nedenfor, viser CEPOS opgørelse med de nyeste tal fra 2007, at Ramløse Skole ligger på en 2. plads blandt de daværende 8 folkeskoler. Tabel 1: Ramløse nr. 2 i undervisningseffekt Skole Placering kommune Placering landsplan Realskolen 1 3 Tofte Ramløse Bjørnehøj Vejby Græsted Gilleleje Tingbakke Blistrup Note: Undervisningseffekt viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvad man ville forvente, hvis man kun kendte elevens forældrebaggrund samt andre demografiske data (social arv). Kilde: CEPOS, Undervisningseffekt er en langt mere retvisende parameter at vurdere skolernes samfundsmæssige betydning på end blot karaktergennemsnit ved afgangseksamen, da dette ikke tager højde for forældrenes socioøkonomiske baggrund (social arv). Enhver skoleforvaltning bør således have en ambition om, at eleverne flyttes mest mulig i forhold til deres udgangspunkt, og netop det er Ramløse Skole god til. Hertil kommer, at der er negativ bias i Undervisningsministeriets ranking af afgangskvotienter, da specialklassernes karaktergennemsnit er medregnet. Det er til ugunst for Ramløse, der har flest specialklasser sammenlignet med de øvrige skoler i kommunen og særligt i 2007, hvor der var flere specialklasseelever end i dag. Derfor stiller vi spørgsmålstegn ved at bruge Undervisningsministeriets generelle ranking som målestok for skolernes faglige niveau. Fordi store skoler ikke er billigere Ifølge forskningen er der ingen garanti for, at store skoler giver bedre skoleøkonomi. KREVI s litteratur-review fra 2010 af eksisterende undersøgelser, som har analyseret på konsekvenserne af en ændret skolestruktur, viser, at der ikke kan påvises en stærk sammenhæng mellem skolestørrelse og økonomiske stordriftsfordele. KREVI refererer bl.a. til et studie af professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, Jens Blom-Hansen, som har gennemført en undersøgelse 3, som mest direkte analyserer på sammenhængen mellem de danske skolers størrelser og deres udgifter målt ved de samlede lærertimer pr. elev ved de en- 3 KREVI Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (2010): Konsekvenser af en ændret skolestruktur Et litteraturreview af eksisterende undersøgelser, s. 13. Side 9 af 16

10 kelte skoler. Undersøgelsen viser, at der er økonomiske stordriftsfordele men at de allerede aftager ved en skolestørrelse på elever. Det betyder, at der ifølge sagkundskaben ikke kan føres bevis for, at der vil være økonomiske stordriftsfordele ved at omdanne Ramløse Skole til fødeskole heller ikke selvom den ifølge kommunens tal vil komme ned på en elevbestand på ca. 250 elever (hvilket endda er uden 6. klasserne, som kommunen i høringsmaterialet forudsætter overflyttet til Ny Helsinge Skole). KREVI konkluderer på baggrund af sit litteraturstudie, at når der kontrolleres for især forældrenes socio-økonomiske baggrund, så svækkes den positive sammenhæng mellem skolestørrelse og elevernes faglige kunnen. Det er netop pointen ovenfor med Ramløse, som ligger i top målt på undervisningseffekt. Fordi store skoler ikke er bedre Øget faglighed kommer ikke ene og alene af større enheder med større volumen. Det viser en bred vifte af forskningsresultater. Øget faglighed kommer kun, hvis børnene trives, lærerne er engagerede og kvalificerede og ledelsen er professionel. 4 Der er mange eksempler på undersøgelser, som viser, at der ikke er nogen stærk sammenhæng mellem skolestørrelse og fagligt niveau, særligt når der korrigeres for forældrenes uddannelsesbaggrund. Her er nogle autoritative eksempler: Adm. direktør Peter Gorm Hansen fra KL peger på, at evt. faglige stordriftsfordele ved større skoler ikke kan opvejes af, at de mindre skoler har en større nærhed til elever, lærere og skolens sociale omgivelser, ligesom de mindre skoler har en større fleksibilitet og omstillingsparathed, fordi lærerne er vant til at løse forskellige typer opgaver. Professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole slår fast, at det er engagementet hos lærere og forældre, som centralt for skolekvaliteten ikke skolestørrelsen. Forskningsleder Eskil Heinesen fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) fremhæver en anden fordel ved mindre skoler, nemlig lave klassekvotienter, som giver læreren lettere overbliver over den enkelte elev og bedre tid til situationsbestemt og individtilpasset undervisning. Lektor Jens Mejding fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole konkluderer i en undersøgelse af sammenhængen mellem elevtal og den gennemsnitlige karakter i matematik (PISA-tal), at skolestørrelsen ikke har nogen selvstændig effekt for den faglige kvalitet, da sammenhængen forsvinder, når der kontrolleres for socio-økonomisk baggrund. UNI-C (Danmarks IT-center for uddannelse og forskning) finder i en analyse for Skolens Rejsehold, at sammenhængen mellem skolestørrelse og karakterer stort set forsvinder, når der kontrolleres for elevbaggrund (forældrenes uddannelsesbaggrund). Desuden viser Skolens Rejseholds spørgeskemaundersøgelse, at de små skoler har en markant lavere andel af vikartimer og timeaflysninger end de mellemstore og store skoler. 5 4 Se bl.a. SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse (2010): Hvidbog Skal skolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces. 5 KREVI Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (2010): Konsekvenser af en ændret skolestruktur Et litteraturreview af eksisterende undersøgelser, s. 26. Side 10 af 16

11 Fordi Ramløse har succes med inkluderende fællesskaber Ramløse Skole har gennem årene opbygget en kompetence i specialundervisning og skabt rigtig gode resultater med hensyn til inklusion af elever med særlige behov i skolens normalklasser. Bygningerne i Ramløse understøtter denne inklusion, idet flere af bygningerne er indrettet med klasseværelse, hvorimellem der er placeret mindre lokaler som er velegnede til mindre specialklasser. Specialklasser og andre klasser er placeret tæt sammen og i frikvartererne er alle børn sammen. Hvis fødeskolen indføres, er det Skolebestyrelsens vurdering, at Ramløse mister fundamentet for at kunne give specialklasserne et skoletilbud af høj pædagogisk og faglig kvalitet. Baggrunden for dette er, at det er skrøbeligt for eleverne i specialklasserne at skulle skifte skole og det uanset, hvornår det måtte finde sted i deres skoleforløb. Hvis specialklasserne fortsætter helt til 9. klasse på Ramløse Skole samtidig med, at den omdannes til fødeskole, vil det medføre manglende integration af specialklassernes ældste elever, da der ikke vil være normal -klasser i samme aldersgruppe på skolen. Derfor ser vi det som en fordel for Gribskov Kommune at fastholde og udbygge specialundervisningen på Ramløse Skole. Fordi det gode forældresamarbejde sættes over styr Der er talrige eksempler på forældresamarbejde, der ikke fungerer, når grupper af børn skifter fra én skole til en anden. Det er en stor udfordring at flytte grupper af børn, da de vil blive opfattet som tilflyttere på den nye skole. Tilsvarende tager det lang tid at etablere et godt og fortroligt forældresamarbejde, og det vil være meget ærgerligt at sætte det gode forældresamarbejde over styr. Konkret er der påvist nøje sammenhæng mellem forældrenes evne til at stå sammen om fælles regler om alkoholpolitik i forhold til de ældre elever og de unges alkoholdebut og senere alkoholindtag. Fordi lokal ledelse er afgørende Det er altafgørende for fremtidens folkeskole at have en tilstedeværende og dedikeret daglig leder som engagerer, udvikler og styrer skolen i forhold til skolens målsætninger og de rammer, som er givet skolen. Skolelederens engagement mener vi kun opnås ved at uddelegere og placere ansvar og give beføjelser og frihed til skolens leder. Hvis vi ønsker at højne skolelederes, læreres og pædagogers anseelse er det afgørende, at vi ikke udhuler disse jobs og at vi styrker udfordringerne og arbejdsglæden i disse stillinger. 4.»Den tredje vej«samarbejde med Ny Helsinge Skole og Bjørnehøjskolen Ramløse Skolebestyrelse og Ramløse Skolegruppe vil gå en tredje vej, som baserer sig på en faglig og økonomisk bæredygtig samarbejdsmodel, effektiv brug af it til fjernundervisning og et tæt fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem Ramløse Skole, Ny Helsinge Skole og Bjørnehøjskolen. Ny Helsinge Skole vil kunne tilbyde spændende nye fysiske faciliteter til Ramløse Skole og Bjørnehøjskolen, mens Bjørnehøjskolen og Ramløse Skole på anden måde kan supplere hinanden i et tæt samarbejde. Konkret er der store perspektiver i et tæt samarbejde mellem de to gamle skoler, Bjørnehøjskolen og Ramløse Skole. Side 11 af 16

12 Principper for skolesamarbejdet 1. Ramløse Skole skal bevares med et samlet skoletilbud fra 0.- til 9. klasse. 2. Ramløse Skole skal udvikles til en lokalt forankret kvalitetsskole med stor forældreopbakning, masser af social kapital og et velfungerende skolehjem-samarbejde. 3. Ramløse Skole skal have lokal selvbestemmelse under fælles ledelse med Ny Helsinge Skole og Bjørnehøjskolen, og fastholde det høje motivationsniveau og den økonomisk ansvarlighed hos lærerkorps og ledelse. Perspektiver for skolesamarbejdet Ramløse og Bjørnehøj har nogenlunde samme størrelse. Ramløse og Bjørnehøj har hver sine styrker og kan lære af hinanden. Bjørnehøj har en fin faglig tradition. Ramløse er fagligt stærk og nr. 2 blandt kommuneskolerne til at flytte eleverne fagligt i forhold til deres forældres uddannelsesbaggrund (undervisningseffekt). Ramløse Skole har gennem årene opbygget en kompetence vedr. specialundervisning og skabt rigtig gode resultater med hensyn til inklusion af elever med særlige behov i skolens normalklasser. Ramløse bør således fortsat huse specialklasser. Ramløse og Bjørnehøj ligger relativt tæt på hinanden med acceptabel infrastruktur, selvom der skal investeres i bl.a. forlængelse og vedligeholdelse af cykelsti. Ramløse og Bjørnehøj har begge udsigt til faldende elevtal. Ramløse og Bjørnehøj har relativt store behov for genoprettende vedligehold et samarbejde vil muliggøre frasalg eller kondemnering af urentable bygninger. Bjørnehøjskolen har en potentiel udgift til renovering af faglokaler på op til 6,1 mio. kr. denne omkostning kan mindskes, hvis Bjørnehøjskolen deler faglokaler med Ramløse Skole. Målsætninger for skolesamarbejdet Bedre undervisning, fordi der er en større pulje af linjefagsuddannede lærere til rådighed mellem de tre skoler, som kan udnyttes mere optimalt på tværs og efter behov. Undervisningstimetallet skal være på landsgennemsnittet i Det faglige og pædagogiske miljø for lærerne skal fastholdes, så Ramløse Skole fortsat kan tiltrække og fastholde gode lærerkræfter. Det faglige niveau skal styrkes. Ramløse skal i 2015 være i Undervisningsministeriets top 500 målt på afgangskvotient og i CEPOS top 200 målt på undervisningseffekt. Der skal i den forbindelse fortsat være fokus på, at børnene havde en rigtig god trivsel, da trivsel forudsætter gode faglige resultater. 6 Undervisningsprocenten for lærerne i Gribskov Kommune for skoleåret 2009/2010 ikke er så lav, som forventet, men højere end landsgennemsnittet. Side 12 af 16

13 Alle afgangselever fra Ramløse Skole skal i 2015 fortsætte i en ungdomsuddannelse, og 95 pct. af dem skal i 2020 gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed opfylde regeringens målsætning. Klassedannelsen skal ske i samarbejde mellem de tre skoler ud fra klare principper, som tilgodeser nærhed og søskendehensyn, så der opnås en optimal klassedannelse ud fra bl.a. et økonomisk synspunkt. Klassekvotienterne skal optimeres, men som udgangspunkt ikke overstige 22 elever pr. klasse, da store klasser sænker karaktergennemsnittet, jf. AKF. 7 Gevinster ved skolesamarbejdet Samarbejde om udnyttelse af faglokaler og faglærere f.eks. i fagene fransk, tysk, fysik, biologi, engelsk, sløjd og hjemkundskab Bedre udnyttelse af it og virtuel undervisning for at styrke elevernes faglige niveau og it-parathed. Faglige og økonomiske stordriftsfordele ved at udnytte lærerressourcerne bedre gennem virtuel (fjern)undervisning i forbindelse med fælles projekter, emneuger, sprogfag o.l., så flest mulig elever undervises af linjefagsuddannede lærere. Fælles samarbejde om udvikling af nye fagdidaktiske rammer for udskolingsundervisning, der skal forberede eleverne på ungdomsuddannelse. Lodret og vandret samlæsning/klassedannelse. Ramløse Skole skal fortsætte det gode samarbejde og yderligere integrere FO og skole. FO ens tilbud med lektielæsning og stilleklasser skal fortsætte ligesom brugen af pædagoger i 0.-klasserne skal fortsætte at der indføres rullende skolestart Fælles samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner om f.eks. mentorklasser, der skal styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Vi foreslår desuden, at en ny ressourcetildelingsmodel sikrer at, den sum, der hidtil er brugt til korrektion for klasser med under 22 elever, tildeles de små skoler som kompensation for de færre antal klasser grundet det forventede faldende børnetal. Det må således imødeses, at klassekvotienten vil stige når der ændres fra 2- til 1-sporet skole. Det til skoleområdet tilbageførte provenu på 2 mio. kr. bør anvendes hertil at kommunen undersøger det økonomiske potentiale i at integrere andre børneinstitutioner i Ramløse Skoles bygningsmasse, eksempelvis i den nuværende indskolingsblok. Yderligere omflytning eller nedrivning af bygninger skal ses i lyset af valg af struktur for specialklasserne at kommunen overvejer udlejning af ledig bygningsmasse til liberalt erhverv og andre aktiviteter, f.eks. i tilknytning til Ramløse Idrætsforening for at skabe mere liv omkring skolen ved at kanalisere noget af energien fra ildsjælene i Ramløse Hallen til Skolen. Dette vil samtidig bidrage til at styrke forældreengagementet og skole/hjem-samarbejdet. 7 Eskil Heinesen (2007): Estimating class-size effects using variation in subjectspecific classes. Side 13 af 16

14 at kondemnere særligt vedligeholdelseskrævende eller omkostningstunge bygninger på Ramløse Skole at der indføres en ny incitamentsstruktur for bygningsvedligehold eventuelt ved delegering af ansvaret, herunder det økonomiske, for bygningsmassen til den enkelte skole således, at der fastsættes retningslinjer for bygningsvedligeholdelse, idet skolerne fortsat skal kunne trække på ekspertise fra Bygningstjenesten; besparelser på bygningsvedligeholdelse og -drift tilfalder helt eller delvis den enkelte skole at skolerne ansætter håndværkeruddannede pedeller, der kan foretage mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver at Ny Helsinge, Bjørnehøj og Ramløse skoler overvejer, om der skal udvikles en eller flere fagprofiler. Ramløse Skoles nuværende profil den lokale og rummelige skole, bør fremover bør markedsføres langt stærkere med budskaberne - faglig kvalitet og motiverende læringsforløb - det enkelte barn er den enkeltes ansvar alle børn er alles ansvar - vi giver eleverne muligheder ikke begrænsninger - din skole dit ansvar vores skole vores ansvar. at muligheder for fælles drift undersøges udover de faglige synergier er der en række områder, hvor de tre skoler kan samarbejde om driften at det overvejes at etablere et ledelsesteam bestående af de tre skoleledere, hvoraf én udpeges til at være administrativ og økonomisk ansvarlig, og at der hertil knyttes en leder for hhv. børnemiljøet (0.-6. klasse) og ungemiljøet (7.-9. klasse) at kommunens unikke natur indtænkes som et kulturelt og kommercielt aktiv, idet der som led i et offentlig-privat samspil bør udvikles nye koncepter og aktiviteter, som både knytter sig til skolen, idrætten og foreningslivet Side 14 af 16

15 Bilag 1: Skjulte socioøkonomiske omkostninger 18 argumenter mod skolelukninger 1. Faldende huspriser 2. Øget fraflytning (udhuler skattegrundlaget) 3. Mere pendling (tid, energi, penge) 4. Mere forurening 5. Færre ildsjæle 6. Opløsning af tætte fællesskaber 7. Private protestskoler opæder gevinst 8. Sammenklumpning af børn : De svageste risikerer isolation, utryghed 9. Flere penge til specialundervisning 10. Penge til udbygning af byskoler/sfo 11. Tab på nedlagte skoler 12. Tab af et vigtigt, multifunktionelt mødested 13. Tab af en hel stand (lærerne) 14. Skolen river SFO, fodboldklub mv. med i faldet 15. Flere skolebusser, lang transporttid for børn (børn får distanceomkostninger) 16. Færre valgmuligheder for potentielle tilflyttere 17. Attraktionsløs afviklings-kommune 18. Ny skoledistriktsorganisering: Fare for uklar ansvarsfordeling og ledelse Kilde: Professor Gunnar Lind Haase Svendsen fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet Side 15 af 16

16 Bilag 2: Skolelukninger koster på skolebudgettet Udgifter til folkeskolen brutto pr. elev samt antal folkeskoler i 10 udvalgte kommuner med skolelukninger, Side 16 af 16

Vi lytter til forskerne og gør det der virker

Vi lytter til forskerne og gør det der virker Vi lytter til forskerne og gør det der virker Radikale Venstre fremlægger nu vores bud på en ny skolestruktur i Randers Kommune. Vi lytter til forskerne, og gør det der bedst virker på børnene. Indledningsvis

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere