Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag)"

Transkript

1 GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag) D (a) Projektkoordinator University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere: Open GIS Consortium (Europe) - OGCE European Umbrella Organisation for Geographic Information - EUROGI Joint Research Centre of the European Commission - JRC

2 1. Introduktion Dette dokument sammenfatter forslagene fra GINIE Workshoppen i januar om registre og e-tjenester. GINIE er et IST(Institute for Safety Technology)-program Accompanying Measure, der har til opgave at udvikle den europæiske geografiske informationsstrategi, opbygge kapacitet og at øge forståelsen for vigtigheden af, at udvikle en mere komplet og sammenhængende Europæisk Geografisk Datainfrastruktur (ESDI). Workshoppen om registre og e-tjenester er blot en af mange GINIEaktiviteter. (Se Nutidens informationsteknologi kan give borgere, forbrugere og beslutningstagere i den offentlige og private sektor en enestående adgang til geografisk information. Mange aktiviteter kan effektiviseres mangefold ved hjælp af en sådan adgang. Vi er imidlertid nødt til, på en eller anden måde, at finde det-vi-vil-have-nålen i hvadder-er-online-høstakken, fordi høstakken af geografiske data er enorm og til stadighed vokser med fænomenal fart. Registre er onlinekataloger, der hjælper brugere eller anvendelsesprogrammel med at finde og bruge eksisterende geografiske data eller e-tjenester hvor som helst i et såkaldt distribueret computermiljø. Geografiske elektroniske tjenester er online programmeltjenester, der omsætter data til nyttig information. Af afgørende betydning er vigtigheden af metadata, dvs. af information der dokumenterer de dataressourcer og datatjenester, der er tilgængelige. Mange af verdens regeringer anerkender, i stadigt større grad, omfanget af hvilke metadata der er afgørende, til støtte for leveringen af tjenester til borgere, erhverv og administration. Som et eksempel herpå fremfører Storbritanniens ministerium for e- diplomati (UK Office of the e-envoy) ved udgivelsen af dets metadata-standard for digital forvaltning e-government Metadata Standard version 2 i maj 2003, at der er behov for strukturerede og homogene metadata på tværs af alle regeringsorganer, for at gennemføre Storbritanniens agenda for Modernisering af forvaltningen. Storbritanniens ministerium for e-diplomati bemyndiger på denne baggrund rammerne for den digitale forvaltnings operabilitet og metadata-standard, på tværs af alle offentlige informationssystemer. Metadata er selvfølgelig ikke til nogen større nytte uden registre, hvori metadata kan publiceres og findes; derfor er de emner, som denne GINIE workshop tager op, vigtige. Det er også vigtigt at huske på, at GINIE-workshoppen om registre og e-tjenester var en workshop der skulle give et overblik over krav og teknologi med henblik på at udforme politiske tiltag. En sammenhængende og social brugbar geografisk datainfrastruktur kan ikke udvikles uden passende politisk koordinering. Denne beretning udgives midt i en igangværende diskussion i Europa om, hvordan den europæiske geografiske datainfrastruktur skal opbygges. GINIE-interessenterne håber, at den vil hjælpe med at oplyse diskussionsdeltagere og medvirke til fremdrift i den politiske proces. 2. Generelle anbefalinger Den generelle anbefaling er, at vi skal have ændret den nuværende fremgangsmåde, hvor få har adgang til få off-line geografiske datasæt og isolerede GIS-systemer, til at mange har realtids-netværksadgang til mangfoldige on-line geografiske datasæt og

3 on-line geografiske processeringsressourcer. Visionen er, at geografisk information skal integreres helt og aldeles i informationssamfundet. Dette er en kulturel udfordring så vel som en teknologisk udfordring. Følgende hovedspørgsmål bør inddrages, hvad angår e-tjenester og registre: Mængden af brugsmodeller på europæisk niveau. Data og metadata-spørgsmål relateret til tjenester. Finansieringsmodellen og markedsmodellen til tjenester. De forskellige typer tjenester der muligvis bliver tilgængelige som e-tjenester. Produktansvar og risici der kunne være tilknyttet tjenester. Nye e-tjenester bør ikke bedømmes som en endegyldig succes, før de er implementeret og institutionaliseret. 3. Specifikke anbefalinger 3.1 Anbefalinger vedrørende hvilke e-tjenester der først bør implementeres 1. Hver interessentgruppe bør besvare et sæt spørgsmål der følges op af en analyse for at afdække fælles krav: a) E-tjenester: Hvilke slags? Hvad er forretningsmodellen? b) Hvilke finansierings- og funderingsmekanismer er fornuftige? c) Hvilken datakvalitet og interoperabilitetsniveau giver mening? d) Hvilke regler bør udformes med hensyn til offentlig sektorinformation, fri adgang, selvstyre (produktansvar, offentlighed i forvaltningen, åndelig ejendomsret, digital forvaltning, offentlig sikkerhed, national sikkerhed, autentifikation/sikkerhed, osv.)? e) Hvad bør der gøres for at tilpasse forholdene på tværs af grænserne så vel som flersproglighed. Det er vigtigt at stille disse spørgsmål, fordi de forskellige interessentgrupper, juridiske myndigheder, institutioner, fagområder, professioner, erhverv, selskaber osv. har forskellige behov for netværksadgang til geografisk data og geografisk processering. Der er imidlertid to typer e-tjenester, der formodentlig vil vise sig som vigtige komponenter i multi-applikations-infrastrukturen - vist detaljeret herunder. 2. Følgende bør implementeres bredt og snarligt i den offentlige sektor og er oplagte emner til offentlig finansiering: a) Sættet af e-tjenester der er nødvendige til implementering af registre. Brugere (og deres programmel) benytter disse e-tjenester til registrering af metadata, til søgning af metadata og til at linke til data- og tjenesteservere. b) Tjenester der understøtter grundlæggende Web-kortlægning: især "cascading map services" og koordinat-transformationstjenester der gør webbrowsere i stand til at sammenstille simple rasterkort fra mange geografiske dataservere. Registries & e-services 3 9 October, 2003

4 Endvidere, 3. Det anbefales, at prototypen ESDI GeoPortals udvikles til at sørge for fokus på SDI-skabende aktiviteter. Tjenesterne beskrevet herover vil kunne understøtte nogle af de funktioner der tilbydes gennem disse portaler. 3.2 Anbefalinger vedrørende finansiering og fundering 1. Beslutte hvordan registre skal finansieres og vedligeholdes. Der er fire forskellige modeller til SDI-finansiering: a) Regeringsfinansiering b) Finansiering via den private sektor c) Finansiering via den offentlige sektor (kapitalen stammer fra afgifter fra offentlige institutioner d) Indirekte finansiering (kapitalen kommer fra reklamevirksomhed, sponsorater osv.). Blandede modeller er en sandsynlig løsning, og kreative løsninger der implementeres andre steder bør undersøges. 2. En europæisk geografisk datakomite, der skal stå for en nærmere beskrivelse og for markedsføringen af den europæiske SDI, bør finansieres af EC. Den private sektor må gerne opbygge registre og andre e-tjenester, men kun såfremt de kan se dem som profitable. Hvis dataene er offentlig information, må den offentlige sektor udarbejde bestemte betingelser, før den private sektor får adgang. 3. Det bør ikke være muligt for offentlige instanser at misbruge deres stilling til at forvride markedet. Deres mål bør være at anspore et varieret og konkurrencedygtigt marked, på hvilket forhandlere af alle slags er motiverede til at imødekomme brugernes behov for geografisk information. 3.3 Anbefalinger vedrørende standarder for interoperabilitet og datakvalitet Det at dele data på tværs af informationssamfund påkræver interoperabilitet på to forskellige måder: Teknisk interoperabilitet; dvs. evnen til at få forskellige geografiske databehandlingssystemer til at kommunikere tidstro via fælles grænseflader. 1. Først og fremmest anbefales det, vedrørende teknisk interoperabilitet, at sikre at registre, e-tjenester, kort- og e-tjeneste-servere osv. er i overensstemmelse med OGCs OpenGIS specifikationer. OGCs seneste OpenGIS Reference Model, der er baseret på ISOs reference model for Open Distributer Processing (RM-ODP), bør læses af de, der er tager sig af ESDI-design. 2. Det anbefales også, at de organisationer der er involveret i ESDI-aktiviteter koordinerer de europæiske organisationers OGC-deltagelse, til at påvirke retningen af videre arbejde med patentbeskrivelse således, at disse globale standarder udvikler sig til at tjene de europæiske behov mest muligt. Endvidere anbefales fortsat deltagelse i ISO TC/211 og i web-tjenesternes standardorganisationer (W3C, OASIS, IETF osv.). Registries & e-services 4 9 October, 2003

5 Semantisk interoperabilitet, der refererer til standarder, der relaterer til dataindhold (inkl. spørgsmål vedr. kvalitet), navngivning af geografiske særpræg og metadataskemaer (data om data). 3. Koordinere og støtte eksisterende datakoordineringsgrupper og fokusere på deres bestræbelser på a) datalagenes grundform, og b) udvikling af XML-kodet (extensible Markup Language) metadata, der kan anvendes i registre. Der er behov for at datakoordinationen bliver en mere synlig og organiseret aktivitet, der involverer de dataudvalg, der er datamyndigheden i de respektive informationssamfund. 4. Udvikle en typologi af europæiske behov i sfæren omkring de geografiske datas semantik. Solide e-tjenester, der stiller semantisk oversættelse til rådighed, er endnu ikke tilgængelige, men forskningen er langt nok fremme til at sikre, at nogle muligheder vil være tilgængelige i produkter i de kommende år. Et udgangspunkt kunne være en hvidbog der definerer problemer i forskellige domæner, infrastrukturer, temaer og tjenester, og som kunne indgå i ACE-GISprojektet om semantisk interoperabilitet (www.acegis.net). 5. Indføre en sætning i den påtænkte INSPIRE-ramme der præciserer vigtigheden af, at semantik påskønnes tilstrækkeligt. Bemærk: en tredje slags interoperabilitet er maskinel interoperabilitet vedr. dataformat, dvs. evnen til at overføre data mellem de forskellige formater skabt af forskellige forhandleres softwaresystemer. Denne ikke-realtids batchkonverteringsproces er tidskrævende, tilbøjelig til at være fejlbehæftet og ikkekompatibel med onlineregistre og e-tjenester. Det er den gamle metode. Selvom den stadig anvendes, er den blevet overflødig på grund af fremskridtet inden for teknisk interoperabilitet. 6. Arbejde på at indføre webbaserede løsninger, der kan erstatte dataformatkonverteringsoperationer. 3.4 Anbefalinger vedrørende rettigheder, traditioner og sikkerhed Fremskridtet inden for geografisk informationsteknologi rejser spørgsmål vedr. privatlivets fred, nøjagtighed, erstatningsansvar, offentlighed i forvaltningen, adgangssikkerhed, almen sikkerhed, national sikkerhed og åndelig ejendomsret. 1. Det anbefales at lave flere sagkyndige undersøgelser, opfølgningsmøder og pilotprojekter, for at øge diskussionsniveauet vedrørende spørgsmål om privatlivets fred, nøjagtighed, erstatningsansvar, offentlighed i forvaltningen, adgangssikkerhed, almen sikkerhed, national sikkerhed og åndelig ejendomsret. Målet er, at nå hen imod en fælles opfattelse og handling i de mest kritiske af disse områder. 2. Ethvert nationalt organ (se de organisatoriske anbefalinger herunder) bør have et uafhængig styresystem, hvis rolle det vil være, at sørge for sammenhæng i de allerede eksisterende rammer (beskyttelse af data, offentlighed i forvaltningen, adgang til miljødata, Aarhus osv.). 3.5 Anbefalinger vedrørende tværnationale situationer og sprog 1. Arbejde hen imod en geografisk, semantisk, referenceteknisk ramme der svarer til OGCs tekniske rammer. De, der udvikler og implementerer semantiske teknologier, bør fortsætte i samarbejde med grupper, der arbejder med Registries & e-services 5 9 October, 2003

6 transaktioner, tværnationale spørgsmål, IPR spørgsmål, sikkerhed og digital forvaltning. Det flersprogede semantiske arbejde bør synkroniseres på tværs af Europa, fordi alle lande beskæftiger sig med de samme problemer i dette område. 2. Midler anskaffet til projekter bør ikke bruges til at hjemføre data, fordi disse data bør være tilgængelige fra eksisterende kilder. Pengene bør i stedet bruges til at optimere infrastrukturen. Det politiske mål bør være at stimulere udviklingen af tillægsydelser og -tjenester i situationer på tværs af grænserne, hvad angår subsidaritet og militære anliggender. 3. For at nå dette mål, er det afgørende, at der etableres fælleseuropæiske projekter, at man identificerer de nøgleområder, der måtte være af interesse, og at man ser på eksisterende projekter (fx Eurosion). Pilotprojekter der viser, at fælleseuropæiske projekter (så som Northrhine Westfalia og The Netherlands) kan være vellykkede, bør påbegyndes. Det er først og fremmest nødvendigt at koncentrere sig på regionalt niveau, hvor regionale strukturer etableres. 3.6 Anbefalinger vedrørende organisation 1. INSPIRE-rammelovgivningen bør etablere et nationalt organ, en geografisk datakomite, i hver af de nationer der er ansvarlige for implementeringen af en national SDI baseret på standarder. Disse nationale organer vil spille en rolle i en lignende fælleseuropæiske struktur, den europæiske geografiske datakomite. Hvert enkelte nationale organ bør have en uafhængig regulator, hvis rolle det er: at sørge for sammenhæng i rammen. Der bør laves klare aftaler om standarder, referencedata, referencesystemer, applikationer, sprog og koordinering af programmer, at håndhæve reguleringen i samarbejde med eksisterende organer, at hjælpe med at oparbejde tillid, gennemskuelighed og fair play. Det anbefales, at de nationale instanser arbejder tæt sammen med at løse problemer, på måder der bedst gavner Europa, at sikre, at rammen gavner alle borgere, at sikre, at der ikke er opstår forvridninger af markedet eller misbrug fra magtfulde personer eller universelle tjenester. 2. De fælleseuropæiske projekter og forsøg beskrevet i bør integreres i INSPIRE-initiativet. 3. Der bør være et tæt samarbejde mellem geografiske projekter og andre initiativer vedr. digital forvaltning. Hele rapporten fra workshoppen og detaljer vedrørende anbefalingerne er tilgængelige på GINIE-hjemmesiden: Oversættelse og bearbejdning: Henning Sten Hansen & Ann-Katrine Holme Christoffersen Danmarks Miljøundersøgelser / oktober 2003 Registries & e-services 6 9 October, 2003

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere