KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN 2013-2025"

Transkript

1 Forslag til KOMMUNEPLAN for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling Klimatilpasning Detailhandel Biogasanlæg Støj Hovedstruktur - DEL 1

2 FORORD Kære Borgere, Erhvervsliv, Foreninger og Fritidsborgere I efteråret 2011 fremlagde Byrådet forslag til planstategien for Odsherred. Formålet med planstrategien var at debattere og at finde en fælles retning for vækst og velfærd gennem den måde vi indretter vores byer på; hvordan vi udvikler vores unikke landskaber og hvordan vi skaber grobund for et stærkt erhvervsliv - og sidst men ikke mindst, hvordan skaber vi underlaget for at Odsherred skal udvikle sig til at være unikt sted at bo. Forslaget til planstrategien affødte rigtig mange spændende høringssvar fra borgere, virksomheder, foreninger, fritidsborgere og andre med noget på hjerte for Odsherred. Nu foreligger udkastet til den kommende kommuneplan, som dækker perioden 2013 til Kommuneplanen er udmøntningen er af planstrategien og de mange høringssvar, og indeholder flere nye tiltag fra detailhandel, landskaber, skovrejsning, større husdyrbrug, biogasanlæg til nærmere vurdering af Odsherreds bystruktur med erhvervsområder, boligområder, offentlige anlæg og centerområder Forslaget til kommuneplanen er i offentlig høring i 12 uger, hvor Byrådet ønsker at invitere alle som har noget på hjerte til at give sit besyv med inden Byrådet endeligt skal vedtage kommuneplanen. Høringsperioden løber fra den 1. juli til den 29. september 2013, hvor Odsherred Kommune vil være vært ved tre offentlige informationsmøder, som vil finde sted i Nykøbing, Vig og Asnæs. Følg med på kommunens hjemmeside med informationer om arrangementerne i høringsperioden. Her vil der også fremgå praktiske kontaktoplysninger m.v., hvis der er spørgsmål til processen undervejs. Efter modtagelsen og gennemlæsning af høringssvarene forventer vi at kunne vedtage kommuneplanen endeligt i december Forud for vedtagelse vil samtlige høringssvar indgå i en hvidbog med anbefalinger til, hvordan vi kommer videre. Byrådet ser frem til en spændende fælles proces frem mod en fælles vision og plan for Odsherred de næste 12 år! Med venlig hilsen Thomas Adelskov Borgmester

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Indledning og indhold Innovation og samarbejde Byudvikling Sommerhusområder Kulturarv og arkitektur Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg Ferie og fritid GeoPark Odsherred Benyttelse i det åbne land Beskyttelse i det åbne land Klima Vand 143 Kolofon 151 Kildeliste 152 Bilag Miljøvurdeing af kommuneplanforslag Landskabsanalyse - Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Teknisk Bilag Jordbruget i tal - Odsherred Kommune 3

4 INFORMATION Få mere information på kommunens hjemmeside Her er alt materiale vedrørende kommuneplanlægningen samlet. Byrådet har lagt vægt på en elektronisk udgave af kommuneplanen, hvorfor materiale kan hentes og printes fra hjemmesiden. HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? Kommuneplaner udarbejdes i henhold til bestemmelserne i planloven. Ifølge planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Kommuneplanen dækker hele kommunens areal og kan bedst beskrives som en overordnet plan, der primært sætter mål og rammer for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan på den ene side og den detaljerede lokalplanlægning på den anden side. Der er ikke handlepligt i en kommuneplan og Byrådet kan derfor ikke sikre, at de planlagte projekter rent faktisk gennemføres. Kommuneplanen kan kun sikre, at hvis der sættes en handling i gang, skal denne være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet skal dog arbejde for kommuneplanens realisering. Kommuneplanen har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere. Planen i sig selv kan hverken forbyde eller give lov til bestemte ting. Det kan først ske via den konkrete sagsbehandling i kommunen. Kommuneplanens Rammer for lokalplanlægningen angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Rammerne giver ikke den enkelte grundejer ret til at anvende eller bebygge sin ejendom i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor ofte, på grund af den mere detaljerede planlægning, være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, etageareal etc. Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan. Kommuneplanens retningslinjer er bindende for kommunens planlægning, administration og anlægsvirksomhed. Byrådet har pligt til at arbejde for gennemførelse og efterlevelse af retningslinjerne. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse inden for byzonen, hvis det er i modstrid med kommuneplanens rækkefølge for planlægning af nye byområder. Byrådet kan også modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer i byzone eller sommerhusområde, hvis byggeriet, eller anvendelsen, er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, eller hvis projektet ikke er i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Endelig kan byrådet nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet gælder op til ét år og kan afløses af bestemmelser i en ny lokalplan. 4

5 ODSHERRED KOMMUNEPLAN VEDTAGELSE OG OFFENTLIGHEDSFASE Forslag til Odsherred Kommuneplan er vedtaget af et overvældende flertal i Odsherred Byråd den 25. juni Kommuneplanforslaget kommer i offentlig høring i perioden 1. juli til 29. september Tilkendegivelser fra private, foreninger, andre myndigheder, borgergrupper m.fl. ifb. med høringsperioden vil - sammen med administrative kommentarer og beslutninger - kunne ses af den såkaldte hvidbog, der ligeledes bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside i forbindelse med vedtagelsen af den endelige kommuneplan i december KOMMUNEPLANENS ROLLE Odsherred Kommuneplan ses af Byrådet overordnet som et redskab til at gøre Odsherred til et bedre sted at bo og leve. Byrådet opfatter planlægningen ud fra en bæredygtighedsbetragtning, hvor fysisk, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. Fysisk planlægning er således påvirket af, og påvirker, en lang række områder, ligesom planlægningen skal finde en balance mellem udnyttelse og bevaring eller benyttelse og beskyttelse. Kommuneplanen udgør en helhedsorienteret tilgang til planlægning og som konsekvens af helhedsbetragtningen, er planlægning ikke kun er et spørgsmål om fysisk regulering, men vedrører også politikker og indsatser, der går lidt bredere. De mange sektorplaner og politikker, der i øvrigt udarbejdes i kommunen, skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ligeledes være i overensstemmelse med planer fra det statslige niveau. Målet med denne kommuneplan er både at tydeliggøre og samle de politiske mål for udviklingen og at have et klart administrationsgrundlag i den daglige sagsbehandling for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i hele kommunen. Denne kommuneplan er den anden efter strukturreformen i Kommuneplan , der var den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen, havde til formål at forene tre kommuner til én samlet ny kommune. Kommuneplan handler derfor bl.a. om at videreføre de takter og initiativer, der blev præsenteret i Kommuneplan , men også i høj grad om at forfine og udvikle dem. Kommuneplan er desuden også mere målrettet mod kommunens fremtidige udvikling samt tydeliggørelse af Odsherreds mange potentialer. KOMMUNEPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD Kommuneplan er bygget op i tre dele: Hovedstruktur, Hovedstruktur Retningslinjer og Rammer for Lokalplanlægning Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område og afspejler den interesseafvejning, Byrådet har foretaget. Udpegningerne i hovedstrukturen har tæt sammenhæng med bestemmelserne om rækkefølgen for 5

6 INDLEDENDE AFSNIT bebyggelse og ændret anvendelse af nye arealer til byformål mv., der skal fastlægges i Rammer for lokalplanlægning. I hovedstrukturens redegørelse angives de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen efter de emner, som findes i det såkaldte kommuneplankatalog i planloven ( 11a). Dette har Byrådet valgt at supplere med emnet Klima. Alle afsnit i redegørelsen er opdelt i mål og redegørelse. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen indeholde retningslinjer for kommuneplankatalogets emner. Retningslinjerne for det pågældende emne står i kommuneplanens del 2: Retningslinjer. Kommuneplanens Rammer for lokalplanlægning starter med generelle rammer. Derefter er den bygget op omkring 13 byområder og deres udviklingspotentialer med tilhørende konkrete rammer for anvendelse og bebyggelsesforhold. Heri findes også rammer for det åbne land, hvor dette er skønnet relevant. Den lokale Agenda 21-strategi er integreret i kommuneplanen, hvorfor mål og retningslinjer er vurderet ud fra at sikre en bæredygtig udvikling i Odsherred. MILJØVURDERING Sideløbende med kommuneplanarbejdet er der gennemført en miljøvurdering, som belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i forslaget til kommuneplan 2013 set i forhold til kommuneplan , jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr af med de ændringer, der følger af lov nr. 250 af 31. marts Miljøvurderingen har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af kommuneplanen. Loven stiller krav til miljørapportens indhold og afgrænsning. Rapporten har taget udgangspunkt i en udarbejdet rapport (scoping) med forslag til en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningsrapporten fastlagde, at følgende emner skulle miljøvurderes: Natur og biologisk mangfoldighed Befolkningen og menneskers sundhed Vand Luftforurening og klima Landskab, kulturmiljø og kirkeomgivelser Arealanvendelse Midlertidige og kumulative effekter Afgrænsningsrapporten har været i høring hos relevante miljømyndigheder, hvilket resulterede i to høringssvar fra nabokommunen Holbæk. De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til de afgrænsede miljøfaktorer fremgår af miljøvurderingen, som er i høring samtidig med kommuneplanforslaget og vedtages samtidigt. Miljøvurderingen indgår som bilag til kommuneplanen og kan hentes på kommunens hjemmeside. Efter kommuneplanens vedtagelse vil en sammenfattende miljøredegørelse ligeledes kunne hentes på hjemmesiden. 6

7 INDLEDENDE AFSNIT KOMMUNEPLANENS GRUNDLAG OG FORARBEJDER Planstrategi 2011 Kommuneplan er baseret på de mål, som Byrådet har formuleret for denne planperiode i Planstrategi Byrådet har således fokus på følgende emner i denne kommuneplanperiode: GeoPark Odsherred Vi vil i Odsherred etablere Danmarks første geopark med en international anerkendelse og optagelse i Global Geoparks Network under UNESCO. Med geopark-konceptet som paraply for udviklingen af alle sektorer inden for erhverv, turisme, kulturliv og den kommunale forvaltning, vil vi skabe identitet gennem øget forståelse for vores geologiske arv og det lokale kulturmiljø. GeoPark Odsherred skal sikre en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Vi vil arbejde for, at GeoPark Odsherred kan fastholde sin status som international geopark i fremtiden. På forkant med klimaændringerne Vi vil gå forrest og vise vejen, når det drejer sig om at spare på energien og finde optimale løsninger på klimaudfordringerne. Vi vil forebygge, tilpasse og sikre, at vores værdier i Odsherred ikke forsvinder. Vi vil understøtte udviklingen af klimavenlige bygninger - også i sommerhusområderne. Vedvarende energi skal være med til at skabe vækst i Odsherred Kommune. Fleksibel, praktisk og smart mobilitet Bedre mobilitet skal fremme muligheden for at få en uddannelse, et godt socialt netværk og brugen af de tilbud, der er til rådighed i Odsherred Kommune. Alle skal sikkert, hurtigt og billigt kunne komme rundt til uddannelse, natur, kultur, kunst og motion - ikke bare i Odsherred, men også til de større byer uden for Odsherred. Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme Erhvervslivets styrker skal bindes sammen, synliggøres og videreudvikles for at fremstå som en samlet, alsidig og synlig sektor. Turismens alsidighed skal udvikles med et kvalitetsløft af byer, landsbyer, landskaber og steder, hvor bevaring går hånd i hånd med udviklingen af byerne og det åbne land. Detailhandelen skal styrkes med en revision af detailhandelsstrukturen, som skal ses i forhold til byernes opbygning og udviklingsperspektiver. Et unikt landskab og sundt miljø Mere og bedre natur skal understøtte Odsherred som en særlig attraktiv kommune at bosætte sig i og besøge. Grønne områder skal være en større del af bybilledet. Vi vil forbedre mulighederne for friluftsliv og aktiviteter i vores natur og landskaber. Det skal være nemt og attraktivt at bevæge sig i Odsherreds landskaber, naturområder og strande. Rent vand skal også være en selvfølge i fremtiden både det vand, som ligger over og under jorden. Sunde byer med identitet og styrke Det skal være sundt, grønt og attraktivt at bo, arbejde, opholde og bevæge sig i Odsherreds byer. Byernes styrker og identitet skal synliggøres og fremhæves og bymidterne i de større byer skal være trækplaster for liv, handel og aktiviteter. 7

8 INDLEDENDE AFSNIT Annebergparken skal være et nyt kulturcentrum. Dialog, innovation og stærke lokalsamfund Odsherred vil være finurlig, nytænkende og eksperimenterende i arbejdet med at udvikle kommunen. Gennem innovation, lokaldemokrati og samskabelse vil vi udvikle bæredygtige lokalsamfund. Landskabsanalyse Odsherred Kommune har i 2012 udarbejdet en landskabskarakterkortlægning, der er udmundet i en analyse af al kommunens landskab udenfor byerne. Landskabsanalysen er foretaget ved hjælp af landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen fra Kortlægningen danner grundlag for kommunens varetagelse af en helhedsorienteret planlægning for det åbne land, som bygger på kommunens store geologiske, landskabelige og naturmæssige værdier. Analysens indhold Odsherred Kommune besidder 13 landskabskarakterområder, der alle er blevet kortlagt og vurderet og derud fra er givet en karakterstyrke, fået vurderet tilstanden samt udpeget de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. På baggrund af disse er områdets sårbarhed givet og der er udarbejdet en række anbefalinger i form af strategiske mål for det givne karakterområde. Disse danner et grundlag for, hvordan landskabet bør håndteres og udvikles i den fremtidige planlægning. Landskabsanalysen og kommuneplanen Der er ikke lovhjemmel i Landskabsanalysen, men den skal ses som et ekstra grundlag og en vejledning i, hvordan Odsherred Kommunes landskab bør håndteres, samt et argumentationsgrundlag for de valg Byrådet tager i forhold til planlægning i det åbne land. Fremtidigt skal Landskabsanalysen implementeres endnu mere i kommuneplanen end den er i denne. F.eks. skal flere af den næste kommuneplans retningslinjer tilpasses Landskabsanalysens anbefalinger. Endvidere skal amternes tredeling til sikringen af landskabet (jordbrugsområde, landskabsområde og beskyttelsesområde) erstattes af nye udpegninger, med udgangspunkt i Landskabsanalysen. Kystnærhedszonen skal ligeledes revideres med grundlag i Landskabsanalysen. Processen med implementeringen af Landskabsanalysen i kommuneplanen, vil sættes i gang umiddelbart efter vedtagelsen af denne kommuneplan og køre som en særskilt proces, der ender ud i et kommuneplantillæg. Denne model er valgt for, at implementeringen kan ske på en grundigt gennemtænkt og gennemarbejdet måde. Landskabsanalysen vedlægges som et bilag til denne kommuneplan. Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune har fået udarbejdet en Detailhandelsanalyse. Formålet med analysen er bl.a. at levere input til kommunens planlægning for detailhandel i forbindelse med udarbejdelsen af denne kommuneplan, hvor detailhandelens udviklingsmuligheder skal indtænkes og understøtte den fremtidige planlægning og udvikling af byerne i Odsherred. Detailhandelsanalysen er vedlagt som et bilag til denne kommuneplan. 8

9 KOMMUNEPLANEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV Nedenfor gives en kort introduktion til de planer mv. som kommuneplanen ikke må stride mod. Beskrivelsen er opdelt i statslige politikker og planlægning samt regionale politikker og planlægning. STATSLIGE POLITIKKER OG PLANLÆGNING Der findes en række statslige programmer og handlingsplaner, som skal lægges til grund for kommuneplanen. Foruden Landsplanredegørelse 2010, der er regeringens vision for den fysiske udvikling i Danmark og nærmere beskrevet herunder, er de mest centrale: Den nationale strategi for bæredygtig udvikling Fælles fremtid - udvikling i balance Landdistriktspolitik og landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet Regionale jordbrugsanalyser Vandmiljøplan III Strategi for miljø og sundhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Vejstøjsstrategi og støjbekendtgørelsen Miljøzoner Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kortlægning af forurenet jord Retningslinjer for etablering og sanering af højspændingsanlæg Opstilling af vindmøller på land Varmeplanlægning Kulturarv Klimatilpasning Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Disse udsendes af Staten i forbindelse med, at Danmarks kommuneplaner skal revideres. Formålet med dokumentet er, at forebygge konflikter mellem statslige og kommunale interesser i planlægningen. Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 giver et overblik over de gældende nationale mål og krav, som kommuneplanen skal tage højde for og indarbejde. Landsplanredegørelse 2010 Med Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur samt handlinger, der skal bidrage til at realisere disse overvejelser. For at sikre sammenhængen mellem planlægningen i kommunen og den centrale planlægning, opstiller landsplanredegørelsen følgende syv temaer for den fysiske planlægning: 9

10 INDLEDENDE AFSNIT 1. Klima og energi Planlægning skal bidrage til at mindske energiforbruget. Derfor er det vigtigt, at man mindsker behovet for transport mellem hjem og f.eks. arbejde, tilskynder brugen af kollektiv transport samt fremmer brugen af alternative energikilder så som vindmøller og biogasanlæg. Endvidere skal der arbejdes med at nedbringe energiforbruget i eksisterende boliger gennem energioptimering. 2. Natur og vand Planlægning skal sikre mere sammenhængende natur og vandmiljø. Dvs. der skal arbejdes for, at både eksisterende og ny natur ikke ligger spredt og tilfældigt, ved bl.a. at forbinde større naturområder med økologiske korridorer. Der skal yderligere fokus på Vand- og Natura 2000-planerne, ligesom skovarealerne i Danmark skal øges. 3. Landskabet Der skal være opmærksomhed på landskabet i kommuneplanerne gennem yderligere fokus på landskabsbeskyttelse. Dette skal ske i samspil med vand-, natur-, erhvervs-, og kulturplanlægning. Der skal endvidere arbejdes for, at der er en klar grænse mellem by og land. 4. Kyster Kysternes værdier skal bevares. Det skal bl.a. sikres gennem en samlet turismeplanlægning og en bevaring af kystnære hoteller, så områderne omkring disse undgår at blive privatiserede. Udvikling af lokalsamfund i kystnæreområder skal ske med respekt for de særegne oplevelser, hvorfor eventuelle byggerier skal indpasses kystlandskabet, så oplevelsen ikke forringes. 5. Byer Vores relativt åbne byer, skal suppleres med tættere bydele. Dvs. at byer skal vokse inde fra. Byudvikling skal planlægges med tanke på klimaforandringerne, så eksempelvis regnvand udnyttes rekreativt. Byudvikling skal yderligere samtænkes med trafikstrukturen, således brugen af kollektiv trafik fremmes, ligesom det også skal blive lettere og tryggere at være fodgænger eller cyklist. 6. Infrastruktur Der skal arbejdes for en samlet trafikplanlægning med fokus på sammenhæng og kvalitet mellem kollektive transportmidler. Endvidere skal cykelpendling styrkes og trafikstøjen og luftforurening reduceres. 7. Landdistrikter Der skal planlægges med fokus på kvaliteterne i landdistrikternes landskaber og kulturmiljøer, samt understrege de sociale relationer i området og sikkerheden, nærheden og adgangen til natur. Sjælland Landsplanredegørelsen påpeger særligt for Sjælland, at der skal udvikles tættere byer, hvorfor byudvikling på bar mark skal minimeres og helst undgås. I stedet skal eksisterende byarealer genbruges og nedslidte by- og erhvervsområder skal fornyes eller omdannes. Særligt omkring stationerne skal der være bymæssige kvaliteter og aktiviteter, der sikrer et levende bymiljø, samt fremmer lysten til brug af kollektiv transport. Disse principper er bærende i Odsherred Kommuneplan

11 INDLEDENDE AFSNIT Statslige regler om detailhandel Efter planloven skal Miljøministeren fastsætte regler for beliggenheden af dagligvarebutikker over m² og udvalgsvarebutikker over m² samt regler for byggeri til butiksformål i bydelscentre med mere end m² bruttoetageareal. Detailhandel af et sådan omfang har ikke relevans for Odsherred Kommune, der kun planlægger for butiksstørrelser af omfang op til de ovenfor nævnte bruttoetagearealer. Vandplaner med handleplaner Ifølge miljømålsloven vil mål for vandkvaliteten fremover blive fastsat i de statslige vandplaner. Formålet er at samle vandplanlægningen og dens proces for både overfladevand og grundvand som følge af vandrammedirektivet. Vandplanerne er bindende for byrådet. Byrådet skal, med udarbejdelse af den kommunale handleplan, fastlægge hvilke tiltag, kommunen vil iværksætte for at målsætningerne i vandplanerne kan opnås i Vandplanlægningen har sammenhæng til en lang række planemner i kommuneplanen som: Udlæg af arealer til byzone, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jordbrugsmæssige interesser, skovrejsningsområder, lavbundsarealer samt til naturområder og naturbeskyttelsesinteresser. Der skal tages højde for vandplanerne i kommuneplanlægningen, men vandplanerne er endnu ikke trådt i kraft og indtil vandplanerne foreligger skal kommunen fortsat administrere vandområdet i overensstemmelse med Regionplan

12 INDLEDENDE AFSNIT Natura 2000-planer med handlingsplaner Efter miljømålsloven offentliggjorde Miljøministeren i december 2011 Natura 2000-planerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Planerne indeholder en basisanalyse, mål for tilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder og et indsatsprogram. Byrådet har herefter udarbejdet og vedtaget handleplaner for hvert Natura 2000 område i kommunen til gennemførelse af Natura 2000-planen på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Natura 2000-handleplanerne har sammenhæng til en række af kommuneplanens emner. Kommuneplanen skal sikre, at der tages højde for Natura 2000-handleplanerne. Natura 2000-skovplaner Ifølge skovloven har miljøministeren udarbejdet Natura 2000-skovplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder. I planerne fastsættes de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er optaget på bilag I og II til EF-habitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet samt de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne. Natura 2000-skovplanerne er udarbejdet og offentliggjort parallelt med Natura 2000-planerne efter miljømålsloven. Byrådet er bundet af skovplanerne, der er udarbejdet af Naturstyrelsen. Klimatilpasningsplanen Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og planen skal skabe overblik over og prioriterer indsatser omkring klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen skal indeholde kortlægning af risikoområder og en handlingsplan for klimatilpasning og skal indarbejdes i kommuneplanen eller udarbejdes som et tillæg. REGIONALE POLITIKKER OG PLANLÆGNING Den regionale udviklingsplan er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Udviklingsplanen udtrykker Regionsrådets vision for den samlede, fremtidige udvikling af regionen på tværs af sektorområder. Den indeholder ikke præcise udpegninger. I Region Sjælland benævnes planen den Regionale Udviklingsstrategi (RUS). Regionsrådet i Region Sjælland har d. 5. januar 2012 vedtaget den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland. Strategien består af to tværgå- 12

13 INDLEDENDE AFSNIT ende perspektiver, som beskriver de geografiske sammenhænge i regionen. Dels den sammenhæng der er mellem regionen, andre tilgrænsende regioner og det øvrige Europa og dels den interne sammenhæng, hvor byerne og landdistrikternes kvaliteter og gensidighed beskrives. De to tværgående perspektiver har betydning for de fire temaer, som strategien er baseret på: Talent, ildhu og nytænkning, Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran, Kompetenceløft på alle niveauer og Region Sjælland som bindeled. Temaerne forholder sig til de udfordringer og udviklingsperspektiver, Regionsrådet ser for regionen: Opbygge en bæredygtig region, der kan imødegå globale udfordringer Være dygtige til at samarbejde på tværs, til at tænke nyt og finde kreative løsninger Leve af at være unikke og finde de nye, bedre muligheder Se fremad og vende udfordringerne til muligheder Erkende at de sammenhængende udfordringer kræver sammenhængende svar Arbejde for, at vi har de rette kompetencer inden for vores styrkeområder Skabe nye produkter, der øger væksten og velstanden i samarbejde mellem vidensinstitutioner og det offentlige Efterfølgende sættes en række handlinger i gang. Handlingerne iværksættes med udgangspunkt i strategien og skal omsætte vision til virkelighed. Regional råstofplan Regionerne planlægger for indvinding af råstoffer, herunder udpeger råstofgrave- og råstof interesseområder. Råstofplanen fortæller, hvor der må indvindes sand, grus, sten og ler samt kalk og kridt. Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan. 13

14 12

15 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Byrådet har med Planstrategi 2011 ønsket at innovation skal indgå som et tema i denne kommuneplan. Innovation kan være en metode, men det kan i høj grad også være en tænkning. Ønsker vi som kommune at arbejde og være innovative, kræver det en god portion mod. Mod til at turde det anderledes, men også mod til ikke at vide, hvad der kommer; og mod til at skabe et fundament for at initiativet, kreativiteten og det nye vi ikke kender, kan få lov at udfolde sig. Da dette kapitel i høj grad omhandler, hvordan vi tænker og tænker ud af boksen og ikke udgør et sæt regler eller paragraffer, der skal overholdes, er der ikke retningslinjer tilknyttet kapitlet. Kreativitet, eksperimenterende tilgange, borgerinddragelse og samarbejde på tværs er helt centrale elementer i denne kommuneplan. Det er disse elementer, der skal være med til at skabe liv og social kapital, så Odsherred Kommune bliver et interessant sted at bo og leve. I den forbindelse er to budskaber helt centrale: Den innovative udvikling, som allerede i dag foregår mange steder i kommunen, bør øges Innovation i kommunen er til gavn for hele samfundet og kræver alle gode kræfters medvirken Det er vigtigt for os at pointere, at innovation i Odsherred er et fælles anliggende. Kommunen bør derfor fremme, at medarbejdere, borgere, erhvervsliv og frivillige går sammen i innovationsalliancer, og vi bør være med i udviklingsarbejdet. Ved at indgå i innovationsalliancer og netværkssamarbejder kan der skabes et miljø, hvor idéer og videndeling opstår på en ny måde. MÅL Byrådet vil: inddrage og fremme midlertidighed, kultur og kreativitet som redskaber i byudviklingen oprette en finurlighedspulje for at fremme midlertidige og lokalt forankrede tiltag i det offentlige rum og støtte op om samspillet mellem borgere, kunstnere, erhvervsliv og frivillige fokusere på samskabelse og netværksdannelse i mødet med borgere og erhvervsliv udvikle og fremme initiativer til unge som en særlig målgruppe 13

16 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Ambitionerne om at tænke innovativt udmøntes konkret inden for tre områder, der er nærmere beskrevet herunder: 1. Byudvikling og innovation 2. Samarbejde og innovation 3. Unge og innovation i det offentlige rum 1.1 BYUDVIKLING OG INNOVATION Midlertidighed Odsherred Kommune ønsker, som led i fremtidig byudvikling, at arbejde strategisk med midlertidighed. I det moderne byliv kan midlertidige tiltag give inspiration til permanente løsninger og desuden udfylde en vigtig rolle som igangsætter for sociale og kulturelle aktiviteter. De midlertidige anvendelser af byens rum og bygninger kan spænde fra timer til år. Kriteriet er blot, at der er tale om en tilstand, der som udgangspunkt er tidsmæssigt afgrænset. Formålet er at lave midlertidige, lokalt forankrede aktiviteter for herigennem at tilfredsstille et umiddelbart behov for lokale aktiviteter. Samtidig er det en metode til at gribe de muligheder, der viser sig og dermed give borgere og kommune lov til at afprøve forskellige idéer med henblik på at skabe liv og udvikling i nedslidte områder uden liv. Innovation i byomdannelsen I styrkelsen af Annebergparken som kulturcentrum og Kulturstrengen i Nykøbing vil vi konkretisere arbejdet med midlertidighed, kunst og events. Vi ønsker at inddrage kunstnere og kulturpersonligheder i arbejdet med at definere, hvad det er for en form for liv, der ønskes for området. Vi skal arbejde innovativt i forhold til at støtte op om disse tanker. Der kan eksempelvis eksperimenteres med midlertidighed i forbindelse med tomme bygninger i Annebergparken, hvor et midlertidigt refugium for udøvende kunstnere, skuespillere, forfattere og forskere fra hele verden kunne etableres. Bofællesskaber Danmark bliver ofte fremhævet som en af verdens mest kreative nationer. De kreative erhverv står for 10 % af den samlede danske eksport og inkluderer mode, smykker, design, møbler, arkitektur, musik, spil og film. Medregner man turisme, er oplevelsesøkonomien for 2010 opgjort til en værdi af 120 mia. kr. Det samlede erhverv vurderes at beskæftige personer og spås fremover til at få stor betydning for dansk økonomi. MIDLERTIDIGE AKTIVITETER Midlertidige aktiviteter kan generelt karakteriseres som aktiviteter med begrænset varighed. De er ofte knyttet til funktionstømte og værdifattige områder i byen eller tiloversblevne huller i byens geografi. Midlertidighed i planlægning har dog langt fra samme betydning i alle projekter. Midlertidige aktiviteter kan nemlig have vidt forskellige konsekvenser for de områder, hvor de udøves. Ofte skelnes der mellem to typer af midlertidighed nemlig impuls og sameksistens: Impuls-midlertidighed er midlertidig anvendelse af inspirerende karakter, hvor aktiviteterne giver impuls til områdets senere udvikling. Sameksistens-midlertidighed er midlertidig anvendelse af etablerende karakter, hvor aktiviteterne fortsætter i reduceret omfang som en del af den permanente anvendelse af området, der senere opstår. 14

17 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Erfaringerne med bofællesskaber har vist, at de mennesker der ønsker at etablere eller flytte i bofællesskab ofte er kreativt tænkende, der ud over deres interesse for fællesskabet også har lyst til at bidrage til udviklingen af et kreativt erhvervsliv i Odsherred Kommune. Derfor ønsker Odsherred Kommune at fokusere på bofællesskaber som indsatsområde for bosætning. 1.2 SAMARBEJDE OG INNOVATION Inddragelse Der er i processen med at udarbejde denne kommuneplan tænkt meget over, hvordan man samarbejder og udnytter viden og ressourcer på langs og på tværs - mellem kommune, erhvervsliv, borgere og frivillige. Nøgleordene er inddragelse, videndeling og samarbejde med henblik på at aktivere kreativitet, idérigdom og engagement omkring udviklingen af det geografiske område, vi deler. Vi skal således gøre det legitimt, at der igangsættes processer, som ingen helt ved, hvor ender. Vi skal i den kommende kommuneplanperiode arbejde internt med at turde eksperimentere, hoppe med på medarbejdernes gode ideer og skabe rum for, at mod og kreativitet kan blomstre. Dette skal også ske eksternt ved at lægge vægt på borgerdreven innovation, som én af de væsentligste indsatser. Borgerdreven innovation betyder i denne sammenhæng, at det som kommer ud af en proces eller en undersøgelse, ikke kun er drevet af et fokus på organisationens ønsker eller en idé i maven på en designer, men gennem et samspil med fokus på og forståelse for borgernes situationer og behov. Formålet er at invitere borgerne til at komme med deres bud på indretning, funktioner og anvendelsesmuligheder inden for specifikke områder. 15

18 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Netværksdannelse og lokalsamfund Gennem flere år har Odsherred Kommune arbejdet på at styrke lokalsamfundene via en lokaldemokratisk indsats, hvor borgere, politikere og administration mødes med henblik på samskabelse i øjenhøjde. Denne indsats ønsker kommunen at arbejde videre med i denne kommuneplanperiode. For at skabe bæredygtige og stærke lokalsamfund ønsker kommunen at igangsætte en proces, hvor lokalsamfundenes identitet styrkes. Derfor ønsker kommunen konkret at igangsætte projektet De gode fortællinger. I samspil med projekter som GeoPark Odsherred og Steder med Sjæl samt tanker om branding, bosætning og erhvervsudvikling identificeres, italesættes og beskrives de gode fortællinger i hvert lokalsamfund. Ved at gøre dette bliver hvert lokalsamfund bevidst om egne styrkepositioner og identitet. I løbet af 2012 blev der i de 12 største lokalsamfund i Odsherred afholdt en række borgermøder, hvor kommunens politikere deltog. Målet var at lade borgere fortælle politikerne om, hvad der sker i deres lokalsamfund, hvilke visioner de har og hvad de som borgere har iværksat af udviklingsinitiativer lokalt. Møderækken resulterede i et godt kendskab til, hvad der rører sig og hvilke nøgleaktører, der er i hvert lokalsamfund. Fra 2013 arbejdes der videre på at udbygge dette netværk via bredere inddragelse af lokalbefolkningen i større kommunale initiativer, såsom GeoPark Odsherred og fortsættelsen af lokaldemokratiindsatsen. Den kontinuerlige borgerinddragelse vil medføre, at politikere, administration, borgere og erhvervsliv i løbet af de næste år kan opbygge et stærkt netværk borgerne/erhvervsliv med nøgleaktører i kommunen og Odsherred Kommune med nøgleaktører i lokalsamfundene. Dette styrkede netværk vil være af afgørende betydning for det generelle innovationsklima i hele kommunen. 1.3 UNGE OG INNOVATION I DET OFFENTLIGE RUM Asnæs som ungeby musik, iværksætteri og bevægelse Asnæs er af Byrådet udpeget som ungeby i Odsherred Kommune. Derfor er Asnæs også udvalgt som indsatsområde i forhold til arbejdet med unge og innovation i det offentlige rum. Ønsket er ikke kun at lade de unge komme med input til planlagte initiativer, men også at få etableret offentlige rum, der er skabt af de unge for de unge. Håbet er, at der skabes offentlige rum, der er nytænkende, tiltrækkende og som af de unge opleves som deres egne. Fælles for de initiativer der tages er, at vi inviterer de unge til at fylde rammerne ud og acceptere, at kommunen ikke kender slutresultatet på forhånd. I rammeområdet for Asnæs nævnes det, at byens indretning og funktion tilpasses de mange dagligt besøgende unge. Med udgangspunkt i dette ønsker Odsherred Kommune i samarbejde med de unge, at udvikle Asnæs til det cool sted man tager til som ung. Odsherred Kommune ønsker at benytte det område omkring Storegade i Asnæs, der omfatter Ung i Odsherred, Aksen, Musikskolen, Savklingen på Bobjergvej og det butiksareal, der ligger i krydset mellem Storegade og Enghaven. Desuden kan man arbejde med en lukning af Storegade foran de tre kulturinstitutioner med henblik på at binde den gamle bydel sammen med den nye. Odsherred Kommune vil arbejde for et aktivitetsområde for unge med f.eks. skaterfaciliteter, parkour, klatring, cykling og anden bevægelse i området mellem kulturinstitutionerne. De unge på år kan inviteres med i innovative processer med henblik på at give dem mulighed for at designe aktivitetsbanen og komme med forslag til, hvad den også kan indeholde af aktivitetsmuligheder. En uudnyttet hal på Savklingen kan i fremtidige projekter eventuelt indtænkes som ramme for musikarrangementer og iværksætteri. Endvidere vil hallen kunne bruges som kaos-pilot-uddannelsessted. Det er desuden et ønske for Odsherred Kommune at erhverve ét af de tomme butikslokaler i krydset mellem Storegade og Enghaven med henblik på at give de unge større mulighed for at afprøve deres iværksætterdrømme. De unge kan eksempelvis få mulighed for at benytte lokalet til opstart af egen virksomhed i en afgrænset periode. 16

19 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE De unges Nykøbing Sjælland Kultur & vandkultur Odsherred Kommune ønsker at styrke Nykøbing som centrum for ungeaktiviteter, der er relateret til kultur og vandkultur. Sommeren igennem er området velbesøgt af unge turister, specielt fra København, der er på jagt efter gode oplevelser. Derfor ønsker kommunen at tilbyde både turister og fastboende et interessant område, hvor de unge kan udfordre og blive udfordret. Derfor vil følgende projekter være tiltag, der skal arbejdes for i løbet af kommuneplanperioden ( ): Aquasportszoner ved Nordstranden og Havnen med inddragelse af de unge Vandfald og vandlegeplads fra gågaden til havnen Skøjtebane på et centralt beliggende sted Udpegning af havnen som indsatsområde for unge med udgangspunkt i Odsherred Kommunes satsning på Fishing Zealand - eksempelvis i et samarbejde mellem Havnen, Unge i Odsherred, Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale sportsfiskerforretninger Udendørs køkkener, mobile caféer og mobile offentlige rum som tiltag til at styrke samlingspunkter for unge - eksempelvis ved Nordstranden Afholdelse af en ungekulturfestival, der kan løbe af stablen samtidig med Odsherred Festival, i samarbejde med engagerede unge Etablering af de unges eget eventkonktor i bygningen ved siden af Pakhuset i Nykøbing som et centrum for udvikling og afprøvning af kulturelle events som eksempelvis koncerter, installationer, etc. Psykiatrisk Museum kunne, i samarbejde med unge i Odsherred, etablere udstillingen Barn i mørket. Udgangspunktet er, at de unge selv skal være med til at lave udstillingen, der kan omhandle, hvordan det har været at være barn af en patient i Anneberg og hvordan det har været at være barn på området Midlertidighed og mobile offentlige rum Generelt ønsker Odsherred Kommune at åbne de offentlige rum i Nykøbing for de unge med henblik på at lade dem eksperimentere med midlertidighed. En midlertidighed, der kan tage form af koncepter, udstillinger og koncerter - de unge bestemmer. Følgende rum i Nykøbing kunne bruges til innovative eksperimenter: Stationen, cirkuspladsen, gågaden foran Ung i Odsherred, Ruwelgrunden, Havnetorvet og pladsen foran Pakhuset. Som led i arbejdet med unge og innovation i det offentlige rum arbejder Odsherred Kommune på at kunne give de unge mulighed for at eksperimentere med et mobilt offentligt rum - eksempelvis i form af et gammelt cirkustelt. De unge vil derved få mulighed for at flytte det nogle gange i løbet af et år. Målet er at give de unge mulighed for at eksperimentere i det offentlige rum. Hvad vil de gøre med rummet? Hvordan vil de benytte det? Vil de kunne afhjælpe nogle problemer? Indfri nogle behov? Kan midlertidigheden pege på nye løsninger i forhold til at fastholde og tiltrække unge til Odsherred? 17

20 18

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere