KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN 2013-2025"

Transkript

1 Forslag til KOMMUNEPLAN for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling Klimatilpasning Detailhandel Biogasanlæg Støj Hovedstruktur - DEL 1

2 FORORD Kære Borgere, Erhvervsliv, Foreninger og Fritidsborgere I efteråret 2011 fremlagde Byrådet forslag til planstategien for Odsherred. Formålet med planstrategien var at debattere og at finde en fælles retning for vækst og velfærd gennem den måde vi indretter vores byer på; hvordan vi udvikler vores unikke landskaber og hvordan vi skaber grobund for et stærkt erhvervsliv - og sidst men ikke mindst, hvordan skaber vi underlaget for at Odsherred skal udvikle sig til at være unikt sted at bo. Forslaget til planstrategien affødte rigtig mange spændende høringssvar fra borgere, virksomheder, foreninger, fritidsborgere og andre med noget på hjerte for Odsherred. Nu foreligger udkastet til den kommende kommuneplan, som dækker perioden 2013 til Kommuneplanen er udmøntningen er af planstrategien og de mange høringssvar, og indeholder flere nye tiltag fra detailhandel, landskaber, skovrejsning, større husdyrbrug, biogasanlæg til nærmere vurdering af Odsherreds bystruktur med erhvervsområder, boligområder, offentlige anlæg og centerområder Forslaget til kommuneplanen er i offentlig høring i 12 uger, hvor Byrådet ønsker at invitere alle som har noget på hjerte til at give sit besyv med inden Byrådet endeligt skal vedtage kommuneplanen. Høringsperioden løber fra den 1. juli til den 29. september 2013, hvor Odsherred Kommune vil være vært ved tre offentlige informationsmøder, som vil finde sted i Nykøbing, Vig og Asnæs. Følg med på kommunens hjemmeside med informationer om arrangementerne i høringsperioden. Her vil der også fremgå praktiske kontaktoplysninger m.v., hvis der er spørgsmål til processen undervejs. Efter modtagelsen og gennemlæsning af høringssvarene forventer vi at kunne vedtage kommuneplanen endeligt i december Forud for vedtagelse vil samtlige høringssvar indgå i en hvidbog med anbefalinger til, hvordan vi kommer videre. Byrådet ser frem til en spændende fælles proces frem mod en fælles vision og plan for Odsherred de næste 12 år! Med venlig hilsen Thomas Adelskov Borgmester

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Indledning og indhold Innovation og samarbejde Byudvikling Sommerhusområder Kulturarv og arkitektur Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg Ferie og fritid GeoPark Odsherred Benyttelse i det åbne land Beskyttelse i det åbne land Klima Vand 143 Kolofon 151 Kildeliste 152 Bilag Miljøvurdeing af kommuneplanforslag Landskabsanalyse - Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Teknisk Bilag Jordbruget i tal - Odsherred Kommune 3

4 INFORMATION Få mere information på kommunens hjemmeside Her er alt materiale vedrørende kommuneplanlægningen samlet. Byrådet har lagt vægt på en elektronisk udgave af kommuneplanen, hvorfor materiale kan hentes og printes fra hjemmesiden. HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? Kommuneplaner udarbejdes i henhold til bestemmelserne i planloven. Ifølge planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Kommuneplanen dækker hele kommunens areal og kan bedst beskrives som en overordnet plan, der primært sætter mål og rammer for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan på den ene side og den detaljerede lokalplanlægning på den anden side. Der er ikke handlepligt i en kommuneplan og Byrådet kan derfor ikke sikre, at de planlagte projekter rent faktisk gennemføres. Kommuneplanen kan kun sikre, at hvis der sættes en handling i gang, skal denne være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet skal dog arbejde for kommuneplanens realisering. Kommuneplanen har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere. Planen i sig selv kan hverken forbyde eller give lov til bestemte ting. Det kan først ske via den konkrete sagsbehandling i kommunen. Kommuneplanens Rammer for lokalplanlægningen angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Rammerne giver ikke den enkelte grundejer ret til at anvende eller bebygge sin ejendom i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor ofte, på grund af den mere detaljerede planlægning, være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, etageareal etc. Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan. Kommuneplanens retningslinjer er bindende for kommunens planlægning, administration og anlægsvirksomhed. Byrådet har pligt til at arbejde for gennemførelse og efterlevelse af retningslinjerne. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse inden for byzonen, hvis det er i modstrid med kommuneplanens rækkefølge for planlægning af nye byområder. Byrådet kan også modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer i byzone eller sommerhusområde, hvis byggeriet, eller anvendelsen, er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, eller hvis projektet ikke er i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Endelig kan byrådet nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet gælder op til ét år og kan afløses af bestemmelser i en ny lokalplan. 4

5 ODSHERRED KOMMUNEPLAN VEDTAGELSE OG OFFENTLIGHEDSFASE Forslag til Odsherred Kommuneplan er vedtaget af et overvældende flertal i Odsherred Byråd den 25. juni Kommuneplanforslaget kommer i offentlig høring i perioden 1. juli til 29. september Tilkendegivelser fra private, foreninger, andre myndigheder, borgergrupper m.fl. ifb. med høringsperioden vil - sammen med administrative kommentarer og beslutninger - kunne ses af den såkaldte hvidbog, der ligeledes bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside i forbindelse med vedtagelsen af den endelige kommuneplan i december KOMMUNEPLANENS ROLLE Odsherred Kommuneplan ses af Byrådet overordnet som et redskab til at gøre Odsherred til et bedre sted at bo og leve. Byrådet opfatter planlægningen ud fra en bæredygtighedsbetragtning, hvor fysisk, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. Fysisk planlægning er således påvirket af, og påvirker, en lang række områder, ligesom planlægningen skal finde en balance mellem udnyttelse og bevaring eller benyttelse og beskyttelse. Kommuneplanen udgør en helhedsorienteret tilgang til planlægning og som konsekvens af helhedsbetragtningen, er planlægning ikke kun er et spørgsmål om fysisk regulering, men vedrører også politikker og indsatser, der går lidt bredere. De mange sektorplaner og politikker, der i øvrigt udarbejdes i kommunen, skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ligeledes være i overensstemmelse med planer fra det statslige niveau. Målet med denne kommuneplan er både at tydeliggøre og samle de politiske mål for udviklingen og at have et klart administrationsgrundlag i den daglige sagsbehandling for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i hele kommunen. Denne kommuneplan er den anden efter strukturreformen i Kommuneplan , der var den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen, havde til formål at forene tre kommuner til én samlet ny kommune. Kommuneplan handler derfor bl.a. om at videreføre de takter og initiativer, der blev præsenteret i Kommuneplan , men også i høj grad om at forfine og udvikle dem. Kommuneplan er desuden også mere målrettet mod kommunens fremtidige udvikling samt tydeliggørelse af Odsherreds mange potentialer. KOMMUNEPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD Kommuneplan er bygget op i tre dele: Hovedstruktur, Hovedstruktur Retningslinjer og Rammer for Lokalplanlægning Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område og afspejler den interesseafvejning, Byrådet har foretaget. Udpegningerne i hovedstrukturen har tæt sammenhæng med bestemmelserne om rækkefølgen for 5

6 INDLEDENDE AFSNIT bebyggelse og ændret anvendelse af nye arealer til byformål mv., der skal fastlægges i Rammer for lokalplanlægning. I hovedstrukturens redegørelse angives de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen efter de emner, som findes i det såkaldte kommuneplankatalog i planloven ( 11a). Dette har Byrådet valgt at supplere med emnet Klima. Alle afsnit i redegørelsen er opdelt i mål og redegørelse. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen indeholde retningslinjer for kommuneplankatalogets emner. Retningslinjerne for det pågældende emne står i kommuneplanens del 2: Retningslinjer. Kommuneplanens Rammer for lokalplanlægning starter med generelle rammer. Derefter er den bygget op omkring 13 byområder og deres udviklingspotentialer med tilhørende konkrete rammer for anvendelse og bebyggelsesforhold. Heri findes også rammer for det åbne land, hvor dette er skønnet relevant. Den lokale Agenda 21-strategi er integreret i kommuneplanen, hvorfor mål og retningslinjer er vurderet ud fra at sikre en bæredygtig udvikling i Odsherred. MILJØVURDERING Sideløbende med kommuneplanarbejdet er der gennemført en miljøvurdering, som belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i forslaget til kommuneplan 2013 set i forhold til kommuneplan , jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr af med de ændringer, der følger af lov nr. 250 af 31. marts Miljøvurderingen har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af kommuneplanen. Loven stiller krav til miljørapportens indhold og afgrænsning. Rapporten har taget udgangspunkt i en udarbejdet rapport (scoping) med forslag til en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningsrapporten fastlagde, at følgende emner skulle miljøvurderes: Natur og biologisk mangfoldighed Befolkningen og menneskers sundhed Vand Luftforurening og klima Landskab, kulturmiljø og kirkeomgivelser Arealanvendelse Midlertidige og kumulative effekter Afgrænsningsrapporten har været i høring hos relevante miljømyndigheder, hvilket resulterede i to høringssvar fra nabokommunen Holbæk. De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til de afgrænsede miljøfaktorer fremgår af miljøvurderingen, som er i høring samtidig med kommuneplanforslaget og vedtages samtidigt. Miljøvurderingen indgår som bilag til kommuneplanen og kan hentes på kommunens hjemmeside. Efter kommuneplanens vedtagelse vil en sammenfattende miljøredegørelse ligeledes kunne hentes på hjemmesiden. 6

7 INDLEDENDE AFSNIT KOMMUNEPLANENS GRUNDLAG OG FORARBEJDER Planstrategi 2011 Kommuneplan er baseret på de mål, som Byrådet har formuleret for denne planperiode i Planstrategi Byrådet har således fokus på følgende emner i denne kommuneplanperiode: GeoPark Odsherred Vi vil i Odsherred etablere Danmarks første geopark med en international anerkendelse og optagelse i Global Geoparks Network under UNESCO. Med geopark-konceptet som paraply for udviklingen af alle sektorer inden for erhverv, turisme, kulturliv og den kommunale forvaltning, vil vi skabe identitet gennem øget forståelse for vores geologiske arv og det lokale kulturmiljø. GeoPark Odsherred skal sikre en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Vi vil arbejde for, at GeoPark Odsherred kan fastholde sin status som international geopark i fremtiden. På forkant med klimaændringerne Vi vil gå forrest og vise vejen, når det drejer sig om at spare på energien og finde optimale løsninger på klimaudfordringerne. Vi vil forebygge, tilpasse og sikre, at vores værdier i Odsherred ikke forsvinder. Vi vil understøtte udviklingen af klimavenlige bygninger - også i sommerhusområderne. Vedvarende energi skal være med til at skabe vækst i Odsherred Kommune. Fleksibel, praktisk og smart mobilitet Bedre mobilitet skal fremme muligheden for at få en uddannelse, et godt socialt netværk og brugen af de tilbud, der er til rådighed i Odsherred Kommune. Alle skal sikkert, hurtigt og billigt kunne komme rundt til uddannelse, natur, kultur, kunst og motion - ikke bare i Odsherred, men også til de større byer uden for Odsherred. Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme Erhvervslivets styrker skal bindes sammen, synliggøres og videreudvikles for at fremstå som en samlet, alsidig og synlig sektor. Turismens alsidighed skal udvikles med et kvalitetsløft af byer, landsbyer, landskaber og steder, hvor bevaring går hånd i hånd med udviklingen af byerne og det åbne land. Detailhandelen skal styrkes med en revision af detailhandelsstrukturen, som skal ses i forhold til byernes opbygning og udviklingsperspektiver. Et unikt landskab og sundt miljø Mere og bedre natur skal understøtte Odsherred som en særlig attraktiv kommune at bosætte sig i og besøge. Grønne områder skal være en større del af bybilledet. Vi vil forbedre mulighederne for friluftsliv og aktiviteter i vores natur og landskaber. Det skal være nemt og attraktivt at bevæge sig i Odsherreds landskaber, naturområder og strande. Rent vand skal også være en selvfølge i fremtiden både det vand, som ligger over og under jorden. Sunde byer med identitet og styrke Det skal være sundt, grønt og attraktivt at bo, arbejde, opholde og bevæge sig i Odsherreds byer. Byernes styrker og identitet skal synliggøres og fremhæves og bymidterne i de større byer skal være trækplaster for liv, handel og aktiviteter. 7

8 INDLEDENDE AFSNIT Annebergparken skal være et nyt kulturcentrum. Dialog, innovation og stærke lokalsamfund Odsherred vil være finurlig, nytænkende og eksperimenterende i arbejdet med at udvikle kommunen. Gennem innovation, lokaldemokrati og samskabelse vil vi udvikle bæredygtige lokalsamfund. Landskabsanalyse Odsherred Kommune har i 2012 udarbejdet en landskabskarakterkortlægning, der er udmundet i en analyse af al kommunens landskab udenfor byerne. Landskabsanalysen er foretaget ved hjælp af landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen fra Kortlægningen danner grundlag for kommunens varetagelse af en helhedsorienteret planlægning for det åbne land, som bygger på kommunens store geologiske, landskabelige og naturmæssige værdier. Analysens indhold Odsherred Kommune besidder 13 landskabskarakterområder, der alle er blevet kortlagt og vurderet og derud fra er givet en karakterstyrke, fået vurderet tilstanden samt udpeget de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. På baggrund af disse er områdets sårbarhed givet og der er udarbejdet en række anbefalinger i form af strategiske mål for det givne karakterområde. Disse danner et grundlag for, hvordan landskabet bør håndteres og udvikles i den fremtidige planlægning. Landskabsanalysen og kommuneplanen Der er ikke lovhjemmel i Landskabsanalysen, men den skal ses som et ekstra grundlag og en vejledning i, hvordan Odsherred Kommunes landskab bør håndteres, samt et argumentationsgrundlag for de valg Byrådet tager i forhold til planlægning i det åbne land. Fremtidigt skal Landskabsanalysen implementeres endnu mere i kommuneplanen end den er i denne. F.eks. skal flere af den næste kommuneplans retningslinjer tilpasses Landskabsanalysens anbefalinger. Endvidere skal amternes tredeling til sikringen af landskabet (jordbrugsområde, landskabsområde og beskyttelsesområde) erstattes af nye udpegninger, med udgangspunkt i Landskabsanalysen. Kystnærhedszonen skal ligeledes revideres med grundlag i Landskabsanalysen. Processen med implementeringen af Landskabsanalysen i kommuneplanen, vil sættes i gang umiddelbart efter vedtagelsen af denne kommuneplan og køre som en særskilt proces, der ender ud i et kommuneplantillæg. Denne model er valgt for, at implementeringen kan ske på en grundigt gennemtænkt og gennemarbejdet måde. Landskabsanalysen vedlægges som et bilag til denne kommuneplan. Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune har fået udarbejdet en Detailhandelsanalyse. Formålet med analysen er bl.a. at levere input til kommunens planlægning for detailhandel i forbindelse med udarbejdelsen af denne kommuneplan, hvor detailhandelens udviklingsmuligheder skal indtænkes og understøtte den fremtidige planlægning og udvikling af byerne i Odsherred. Detailhandelsanalysen er vedlagt som et bilag til denne kommuneplan. 8

9 KOMMUNEPLANEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV Nedenfor gives en kort introduktion til de planer mv. som kommuneplanen ikke må stride mod. Beskrivelsen er opdelt i statslige politikker og planlægning samt regionale politikker og planlægning. STATSLIGE POLITIKKER OG PLANLÆGNING Der findes en række statslige programmer og handlingsplaner, som skal lægges til grund for kommuneplanen. Foruden Landsplanredegørelse 2010, der er regeringens vision for den fysiske udvikling i Danmark og nærmere beskrevet herunder, er de mest centrale: Den nationale strategi for bæredygtig udvikling Fælles fremtid - udvikling i balance Landdistriktspolitik og landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet Regionale jordbrugsanalyser Vandmiljøplan III Strategi for miljø og sundhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Vejstøjsstrategi og støjbekendtgørelsen Miljøzoner Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kortlægning af forurenet jord Retningslinjer for etablering og sanering af højspændingsanlæg Opstilling af vindmøller på land Varmeplanlægning Kulturarv Klimatilpasning Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Disse udsendes af Staten i forbindelse med, at Danmarks kommuneplaner skal revideres. Formålet med dokumentet er, at forebygge konflikter mellem statslige og kommunale interesser i planlægningen. Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 giver et overblik over de gældende nationale mål og krav, som kommuneplanen skal tage højde for og indarbejde. Landsplanredegørelse 2010 Med Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur samt handlinger, der skal bidrage til at realisere disse overvejelser. For at sikre sammenhængen mellem planlægningen i kommunen og den centrale planlægning, opstiller landsplanredegørelsen følgende syv temaer for den fysiske planlægning: 9

10 INDLEDENDE AFSNIT 1. Klima og energi Planlægning skal bidrage til at mindske energiforbruget. Derfor er det vigtigt, at man mindsker behovet for transport mellem hjem og f.eks. arbejde, tilskynder brugen af kollektiv transport samt fremmer brugen af alternative energikilder så som vindmøller og biogasanlæg. Endvidere skal der arbejdes med at nedbringe energiforbruget i eksisterende boliger gennem energioptimering. 2. Natur og vand Planlægning skal sikre mere sammenhængende natur og vandmiljø. Dvs. der skal arbejdes for, at både eksisterende og ny natur ikke ligger spredt og tilfældigt, ved bl.a. at forbinde større naturområder med økologiske korridorer. Der skal yderligere fokus på Vand- og Natura 2000-planerne, ligesom skovarealerne i Danmark skal øges. 3. Landskabet Der skal være opmærksomhed på landskabet i kommuneplanerne gennem yderligere fokus på landskabsbeskyttelse. Dette skal ske i samspil med vand-, natur-, erhvervs-, og kulturplanlægning. Der skal endvidere arbejdes for, at der er en klar grænse mellem by og land. 4. Kyster Kysternes værdier skal bevares. Det skal bl.a. sikres gennem en samlet turismeplanlægning og en bevaring af kystnære hoteller, så områderne omkring disse undgår at blive privatiserede. Udvikling af lokalsamfund i kystnæreområder skal ske med respekt for de særegne oplevelser, hvorfor eventuelle byggerier skal indpasses kystlandskabet, så oplevelsen ikke forringes. 5. Byer Vores relativt åbne byer, skal suppleres med tættere bydele. Dvs. at byer skal vokse inde fra. Byudvikling skal planlægges med tanke på klimaforandringerne, så eksempelvis regnvand udnyttes rekreativt. Byudvikling skal yderligere samtænkes med trafikstrukturen, således brugen af kollektiv trafik fremmes, ligesom det også skal blive lettere og tryggere at være fodgænger eller cyklist. 6. Infrastruktur Der skal arbejdes for en samlet trafikplanlægning med fokus på sammenhæng og kvalitet mellem kollektive transportmidler. Endvidere skal cykelpendling styrkes og trafikstøjen og luftforurening reduceres. 7. Landdistrikter Der skal planlægges med fokus på kvaliteterne i landdistrikternes landskaber og kulturmiljøer, samt understrege de sociale relationer i området og sikkerheden, nærheden og adgangen til natur. Sjælland Landsplanredegørelsen påpeger særligt for Sjælland, at der skal udvikles tættere byer, hvorfor byudvikling på bar mark skal minimeres og helst undgås. I stedet skal eksisterende byarealer genbruges og nedslidte by- og erhvervsområder skal fornyes eller omdannes. Særligt omkring stationerne skal der være bymæssige kvaliteter og aktiviteter, der sikrer et levende bymiljø, samt fremmer lysten til brug af kollektiv transport. Disse principper er bærende i Odsherred Kommuneplan

11 INDLEDENDE AFSNIT Statslige regler om detailhandel Efter planloven skal Miljøministeren fastsætte regler for beliggenheden af dagligvarebutikker over m² og udvalgsvarebutikker over m² samt regler for byggeri til butiksformål i bydelscentre med mere end m² bruttoetageareal. Detailhandel af et sådan omfang har ikke relevans for Odsherred Kommune, der kun planlægger for butiksstørrelser af omfang op til de ovenfor nævnte bruttoetagearealer. Vandplaner med handleplaner Ifølge miljømålsloven vil mål for vandkvaliteten fremover blive fastsat i de statslige vandplaner. Formålet er at samle vandplanlægningen og dens proces for både overfladevand og grundvand som følge af vandrammedirektivet. Vandplanerne er bindende for byrådet. Byrådet skal, med udarbejdelse af den kommunale handleplan, fastlægge hvilke tiltag, kommunen vil iværksætte for at målsætningerne i vandplanerne kan opnås i Vandplanlægningen har sammenhæng til en lang række planemner i kommuneplanen som: Udlæg af arealer til byzone, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jordbrugsmæssige interesser, skovrejsningsområder, lavbundsarealer samt til naturområder og naturbeskyttelsesinteresser. Der skal tages højde for vandplanerne i kommuneplanlægningen, men vandplanerne er endnu ikke trådt i kraft og indtil vandplanerne foreligger skal kommunen fortsat administrere vandområdet i overensstemmelse med Regionplan

12 INDLEDENDE AFSNIT Natura 2000-planer med handlingsplaner Efter miljømålsloven offentliggjorde Miljøministeren i december 2011 Natura 2000-planerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Planerne indeholder en basisanalyse, mål for tilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder og et indsatsprogram. Byrådet har herefter udarbejdet og vedtaget handleplaner for hvert Natura 2000 område i kommunen til gennemførelse af Natura 2000-planen på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Natura 2000-handleplanerne har sammenhæng til en række af kommuneplanens emner. Kommuneplanen skal sikre, at der tages højde for Natura 2000-handleplanerne. Natura 2000-skovplaner Ifølge skovloven har miljøministeren udarbejdet Natura 2000-skovplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder. I planerne fastsættes de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er optaget på bilag I og II til EF-habitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet samt de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne. Natura 2000-skovplanerne er udarbejdet og offentliggjort parallelt med Natura 2000-planerne efter miljømålsloven. Byrådet er bundet af skovplanerne, der er udarbejdet af Naturstyrelsen. Klimatilpasningsplanen Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og planen skal skabe overblik over og prioriterer indsatser omkring klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen skal indeholde kortlægning af risikoområder og en handlingsplan for klimatilpasning og skal indarbejdes i kommuneplanen eller udarbejdes som et tillæg. REGIONALE POLITIKKER OG PLANLÆGNING Den regionale udviklingsplan er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Udviklingsplanen udtrykker Regionsrådets vision for den samlede, fremtidige udvikling af regionen på tværs af sektorområder. Den indeholder ikke præcise udpegninger. I Region Sjælland benævnes planen den Regionale Udviklingsstrategi (RUS). Regionsrådet i Region Sjælland har d. 5. januar 2012 vedtaget den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland. Strategien består af to tværgå- 12

13 INDLEDENDE AFSNIT ende perspektiver, som beskriver de geografiske sammenhænge i regionen. Dels den sammenhæng der er mellem regionen, andre tilgrænsende regioner og det øvrige Europa og dels den interne sammenhæng, hvor byerne og landdistrikternes kvaliteter og gensidighed beskrives. De to tværgående perspektiver har betydning for de fire temaer, som strategien er baseret på: Talent, ildhu og nytænkning, Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran, Kompetenceløft på alle niveauer og Region Sjælland som bindeled. Temaerne forholder sig til de udfordringer og udviklingsperspektiver, Regionsrådet ser for regionen: Opbygge en bæredygtig region, der kan imødegå globale udfordringer Være dygtige til at samarbejde på tværs, til at tænke nyt og finde kreative løsninger Leve af at være unikke og finde de nye, bedre muligheder Se fremad og vende udfordringerne til muligheder Erkende at de sammenhængende udfordringer kræver sammenhængende svar Arbejde for, at vi har de rette kompetencer inden for vores styrkeområder Skabe nye produkter, der øger væksten og velstanden i samarbejde mellem vidensinstitutioner og det offentlige Efterfølgende sættes en række handlinger i gang. Handlingerne iværksættes med udgangspunkt i strategien og skal omsætte vision til virkelighed. Regional råstofplan Regionerne planlægger for indvinding af råstoffer, herunder udpeger råstofgrave- og råstof interesseområder. Råstofplanen fortæller, hvor der må indvindes sand, grus, sten og ler samt kalk og kridt. Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan. 13

14 12

15 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Byrådet har med Planstrategi 2011 ønsket at innovation skal indgå som et tema i denne kommuneplan. Innovation kan være en metode, men det kan i høj grad også være en tænkning. Ønsker vi som kommune at arbejde og være innovative, kræver det en god portion mod. Mod til at turde det anderledes, men også mod til ikke at vide, hvad der kommer; og mod til at skabe et fundament for at initiativet, kreativiteten og det nye vi ikke kender, kan få lov at udfolde sig. Da dette kapitel i høj grad omhandler, hvordan vi tænker og tænker ud af boksen og ikke udgør et sæt regler eller paragraffer, der skal overholdes, er der ikke retningslinjer tilknyttet kapitlet. Kreativitet, eksperimenterende tilgange, borgerinddragelse og samarbejde på tværs er helt centrale elementer i denne kommuneplan. Det er disse elementer, der skal være med til at skabe liv og social kapital, så Odsherred Kommune bliver et interessant sted at bo og leve. I den forbindelse er to budskaber helt centrale: Den innovative udvikling, som allerede i dag foregår mange steder i kommunen, bør øges Innovation i kommunen er til gavn for hele samfundet og kræver alle gode kræfters medvirken Det er vigtigt for os at pointere, at innovation i Odsherred er et fælles anliggende. Kommunen bør derfor fremme, at medarbejdere, borgere, erhvervsliv og frivillige går sammen i innovationsalliancer, og vi bør være med i udviklingsarbejdet. Ved at indgå i innovationsalliancer og netværkssamarbejder kan der skabes et miljø, hvor idéer og videndeling opstår på en ny måde. MÅL Byrådet vil: inddrage og fremme midlertidighed, kultur og kreativitet som redskaber i byudviklingen oprette en finurlighedspulje for at fremme midlertidige og lokalt forankrede tiltag i det offentlige rum og støtte op om samspillet mellem borgere, kunstnere, erhvervsliv og frivillige fokusere på samskabelse og netværksdannelse i mødet med borgere og erhvervsliv udvikle og fremme initiativer til unge som en særlig målgruppe 13

16 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Ambitionerne om at tænke innovativt udmøntes konkret inden for tre områder, der er nærmere beskrevet herunder: 1. Byudvikling og innovation 2. Samarbejde og innovation 3. Unge og innovation i det offentlige rum 1.1 BYUDVIKLING OG INNOVATION Midlertidighed Odsherred Kommune ønsker, som led i fremtidig byudvikling, at arbejde strategisk med midlertidighed. I det moderne byliv kan midlertidige tiltag give inspiration til permanente løsninger og desuden udfylde en vigtig rolle som igangsætter for sociale og kulturelle aktiviteter. De midlertidige anvendelser af byens rum og bygninger kan spænde fra timer til år. Kriteriet er blot, at der er tale om en tilstand, der som udgangspunkt er tidsmæssigt afgrænset. Formålet er at lave midlertidige, lokalt forankrede aktiviteter for herigennem at tilfredsstille et umiddelbart behov for lokale aktiviteter. Samtidig er det en metode til at gribe de muligheder, der viser sig og dermed give borgere og kommune lov til at afprøve forskellige idéer med henblik på at skabe liv og udvikling i nedslidte områder uden liv. Innovation i byomdannelsen I styrkelsen af Annebergparken som kulturcentrum og Kulturstrengen i Nykøbing vil vi konkretisere arbejdet med midlertidighed, kunst og events. Vi ønsker at inddrage kunstnere og kulturpersonligheder i arbejdet med at definere, hvad det er for en form for liv, der ønskes for området. Vi skal arbejde innovativt i forhold til at støtte op om disse tanker. Der kan eksempelvis eksperimenteres med midlertidighed i forbindelse med tomme bygninger i Annebergparken, hvor et midlertidigt refugium for udøvende kunstnere, skuespillere, forfattere og forskere fra hele verden kunne etableres. Bofællesskaber Danmark bliver ofte fremhævet som en af verdens mest kreative nationer. De kreative erhverv står for 10 % af den samlede danske eksport og inkluderer mode, smykker, design, møbler, arkitektur, musik, spil og film. Medregner man turisme, er oplevelsesøkonomien for 2010 opgjort til en værdi af 120 mia. kr. Det samlede erhverv vurderes at beskæftige personer og spås fremover til at få stor betydning for dansk økonomi. MIDLERTIDIGE AKTIVITETER Midlertidige aktiviteter kan generelt karakteriseres som aktiviteter med begrænset varighed. De er ofte knyttet til funktionstømte og værdifattige områder i byen eller tiloversblevne huller i byens geografi. Midlertidighed i planlægning har dog langt fra samme betydning i alle projekter. Midlertidige aktiviteter kan nemlig have vidt forskellige konsekvenser for de områder, hvor de udøves. Ofte skelnes der mellem to typer af midlertidighed nemlig impuls og sameksistens: Impuls-midlertidighed er midlertidig anvendelse af inspirerende karakter, hvor aktiviteterne giver impuls til områdets senere udvikling. Sameksistens-midlertidighed er midlertidig anvendelse af etablerende karakter, hvor aktiviteterne fortsætter i reduceret omfang som en del af den permanente anvendelse af området, der senere opstår. 14

17 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Erfaringerne med bofællesskaber har vist, at de mennesker der ønsker at etablere eller flytte i bofællesskab ofte er kreativt tænkende, der ud over deres interesse for fællesskabet også har lyst til at bidrage til udviklingen af et kreativt erhvervsliv i Odsherred Kommune. Derfor ønsker Odsherred Kommune at fokusere på bofællesskaber som indsatsområde for bosætning. 1.2 SAMARBEJDE OG INNOVATION Inddragelse Der er i processen med at udarbejde denne kommuneplan tænkt meget over, hvordan man samarbejder og udnytter viden og ressourcer på langs og på tværs - mellem kommune, erhvervsliv, borgere og frivillige. Nøgleordene er inddragelse, videndeling og samarbejde med henblik på at aktivere kreativitet, idérigdom og engagement omkring udviklingen af det geografiske område, vi deler. Vi skal således gøre det legitimt, at der igangsættes processer, som ingen helt ved, hvor ender. Vi skal i den kommende kommuneplanperiode arbejde internt med at turde eksperimentere, hoppe med på medarbejdernes gode ideer og skabe rum for, at mod og kreativitet kan blomstre. Dette skal også ske eksternt ved at lægge vægt på borgerdreven innovation, som én af de væsentligste indsatser. Borgerdreven innovation betyder i denne sammenhæng, at det som kommer ud af en proces eller en undersøgelse, ikke kun er drevet af et fokus på organisationens ønsker eller en idé i maven på en designer, men gennem et samspil med fokus på og forståelse for borgernes situationer og behov. Formålet er at invitere borgerne til at komme med deres bud på indretning, funktioner og anvendelsesmuligheder inden for specifikke områder. 15

18 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE Netværksdannelse og lokalsamfund Gennem flere år har Odsherred Kommune arbejdet på at styrke lokalsamfundene via en lokaldemokratisk indsats, hvor borgere, politikere og administration mødes med henblik på samskabelse i øjenhøjde. Denne indsats ønsker kommunen at arbejde videre med i denne kommuneplanperiode. For at skabe bæredygtige og stærke lokalsamfund ønsker kommunen at igangsætte en proces, hvor lokalsamfundenes identitet styrkes. Derfor ønsker kommunen konkret at igangsætte projektet De gode fortællinger. I samspil med projekter som GeoPark Odsherred og Steder med Sjæl samt tanker om branding, bosætning og erhvervsudvikling identificeres, italesættes og beskrives de gode fortællinger i hvert lokalsamfund. Ved at gøre dette bliver hvert lokalsamfund bevidst om egne styrkepositioner og identitet. I løbet af 2012 blev der i de 12 største lokalsamfund i Odsherred afholdt en række borgermøder, hvor kommunens politikere deltog. Målet var at lade borgere fortælle politikerne om, hvad der sker i deres lokalsamfund, hvilke visioner de har og hvad de som borgere har iværksat af udviklingsinitiativer lokalt. Møderækken resulterede i et godt kendskab til, hvad der rører sig og hvilke nøgleaktører, der er i hvert lokalsamfund. Fra 2013 arbejdes der videre på at udbygge dette netværk via bredere inddragelse af lokalbefolkningen i større kommunale initiativer, såsom GeoPark Odsherred og fortsættelsen af lokaldemokratiindsatsen. Den kontinuerlige borgerinddragelse vil medføre, at politikere, administration, borgere og erhvervsliv i løbet af de næste år kan opbygge et stærkt netværk borgerne/erhvervsliv med nøgleaktører i kommunen og Odsherred Kommune med nøgleaktører i lokalsamfundene. Dette styrkede netværk vil være af afgørende betydning for det generelle innovationsklima i hele kommunen. 1.3 UNGE OG INNOVATION I DET OFFENTLIGE RUM Asnæs som ungeby musik, iværksætteri og bevægelse Asnæs er af Byrådet udpeget som ungeby i Odsherred Kommune. Derfor er Asnæs også udvalgt som indsatsområde i forhold til arbejdet med unge og innovation i det offentlige rum. Ønsket er ikke kun at lade de unge komme med input til planlagte initiativer, men også at få etableret offentlige rum, der er skabt af de unge for de unge. Håbet er, at der skabes offentlige rum, der er nytænkende, tiltrækkende og som af de unge opleves som deres egne. Fælles for de initiativer der tages er, at vi inviterer de unge til at fylde rammerne ud og acceptere, at kommunen ikke kender slutresultatet på forhånd. I rammeområdet for Asnæs nævnes det, at byens indretning og funktion tilpasses de mange dagligt besøgende unge. Med udgangspunkt i dette ønsker Odsherred Kommune i samarbejde med de unge, at udvikle Asnæs til det cool sted man tager til som ung. Odsherred Kommune ønsker at benytte det område omkring Storegade i Asnæs, der omfatter Ung i Odsherred, Aksen, Musikskolen, Savklingen på Bobjergvej og det butiksareal, der ligger i krydset mellem Storegade og Enghaven. Desuden kan man arbejde med en lukning af Storegade foran de tre kulturinstitutioner med henblik på at binde den gamle bydel sammen med den nye. Odsherred Kommune vil arbejde for et aktivitetsområde for unge med f.eks. skaterfaciliteter, parkour, klatring, cykling og anden bevægelse i området mellem kulturinstitutionerne. De unge på år kan inviteres med i innovative processer med henblik på at give dem mulighed for at designe aktivitetsbanen og komme med forslag til, hvad den også kan indeholde af aktivitetsmuligheder. En uudnyttet hal på Savklingen kan i fremtidige projekter eventuelt indtænkes som ramme for musikarrangementer og iværksætteri. Endvidere vil hallen kunne bruges som kaos-pilot-uddannelsessted. Det er desuden et ønske for Odsherred Kommune at erhverve ét af de tomme butikslokaler i krydset mellem Storegade og Enghaven med henblik på at give de unge større mulighed for at afprøve deres iværksætterdrømme. De unge kan eksempelvis få mulighed for at benytte lokalet til opstart af egen virksomhed i en afgrænset periode. 16

19 1.0 INNOVATION OG SAMARBEJDE De unges Nykøbing Sjælland Kultur & vandkultur Odsherred Kommune ønsker at styrke Nykøbing som centrum for ungeaktiviteter, der er relateret til kultur og vandkultur. Sommeren igennem er området velbesøgt af unge turister, specielt fra København, der er på jagt efter gode oplevelser. Derfor ønsker kommunen at tilbyde både turister og fastboende et interessant område, hvor de unge kan udfordre og blive udfordret. Derfor vil følgende projekter være tiltag, der skal arbejdes for i løbet af kommuneplanperioden ( ): Aquasportszoner ved Nordstranden og Havnen med inddragelse af de unge Vandfald og vandlegeplads fra gågaden til havnen Skøjtebane på et centralt beliggende sted Udpegning af havnen som indsatsområde for unge med udgangspunkt i Odsherred Kommunes satsning på Fishing Zealand - eksempelvis i et samarbejde mellem Havnen, Unge i Odsherred, Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale sportsfiskerforretninger Udendørs køkkener, mobile caféer og mobile offentlige rum som tiltag til at styrke samlingspunkter for unge - eksempelvis ved Nordstranden Afholdelse af en ungekulturfestival, der kan løbe af stablen samtidig med Odsherred Festival, i samarbejde med engagerede unge Etablering af de unges eget eventkonktor i bygningen ved siden af Pakhuset i Nykøbing som et centrum for udvikling og afprøvning af kulturelle events som eksempelvis koncerter, installationer, etc. Psykiatrisk Museum kunne, i samarbejde med unge i Odsherred, etablere udstillingen Barn i mørket. Udgangspunktet er, at de unge selv skal være med til at lave udstillingen, der kan omhandle, hvordan det har været at være barn af en patient i Anneberg og hvordan det har været at være barn på området Midlertidighed og mobile offentlige rum Generelt ønsker Odsherred Kommune at åbne de offentlige rum i Nykøbing for de unge med henblik på at lade dem eksperimentere med midlertidighed. En midlertidighed, der kan tage form af koncepter, udstillinger og koncerter - de unge bestemmer. Følgende rum i Nykøbing kunne bruges til innovative eksperimenter: Stationen, cirkuspladsen, gågaden foran Ung i Odsherred, Ruwelgrunden, Havnetorvet og pladsen foran Pakhuset. Som led i arbejdet med unge og innovation i det offentlige rum arbejder Odsherred Kommune på at kunne give de unge mulighed for at eksperimentere med et mobilt offentligt rum - eksempelvis i form af et gammelt cirkustelt. De unge vil derved få mulighed for at flytte det nogle gange i løbet af et år. Målet er at give de unge mulighed for at eksperimentere i det offentlige rum. Hvad vil de gøre med rummet? Hvordan vil de benytte det? Vil de kunne afhjælpe nogle problemer? Indfri nogle behov? Kan midlertidigheden pege på nye løsninger i forhold til at fastholde og tiltrække unge til Odsherred? 17

20 18

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling Klimatilpasning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL: KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Store husdyrbrug Byudvikling Campingpladser

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER KOMMUNEPLAN 2013 2025 FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - marts 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 2 Hovedemner for ny planlægning...3 Kommuneplanforslagets retsvirkninger...3

Indholdsfortegnelse. Forord... 2 Hovedemner for ny planlægning...3 Kommuneplanforslagets retsvirkninger...3 2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hovedemner for ny planlægning...3 Kommuneplanforslagets retsvirkninger...3 1. Faaborg Midtfyn i international, national og regional sammenhæng...5 2. Byernes og landdistrikternes

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere