Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED"

Transkript

1 DEN E U R O P Ä I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK ^^^Us NFORMATION BANCO EUROPEO DE INVERSIONES fei' Nr. 99 ISSN BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI EUROPESE INVESTERINGSBANK BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Forel0big status over ElB's initiativ for fremme af vaekst og beskaeftigelse Med vedtagelsen af sin resolution om vaekst og beskaeftigelse overdrog Det Europaeiske Rad pà m0det i Amsterdam den 1 6. og 1 7. juni EIB nye opgaver ti! st0tte for den 0konomiske aktivitet. Derefter udorbejdede EIB sit Amsterdamhandlingsprogram, der blev godkendt af bestyrelsen den 21. juli og af styrelsesrâdet den 20. august Dette program, der har en l0betid ρά tre àr (September ), skal g0re det muligt for Banken at udlâne yderligere 10 mia ECU i staerkt arbejdskraftintensive eller beskaeftigelsesskabende brancher, nemlig innovative mindre og mellemstore virksomheder, uddannelses- og sundhedssektoren, byfornyelse, milj0forbedring og transeuropaeiske net. Denne indsats er et supplement til Bankens klassiske aktivitet, der bel0ber sig til ca. 25 mia ECU ârlig. Det tidligere Mora hospital, der nu er en del af Cadiz université! Bankens lângivning inden for rammerne af Amsterdamhondlingsprogrammet, der gennemf0res i naert samarbejde med den europaeiske banksektor, ventes at fâ en multiplikotorvirkning, sâledes at der vil kunne stilles knap 20 mia ECU til râdighed for den private sektor i form of samfinansieringer. Efter Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED For at kunne forbedre beskaeftigelsen mere direkte har EIB udvidet mâlomrâdet for sine finansieringsbidrag til uddannelses- og sundhedssektoren, der er direkte ramt af budgetrestriktionerne i forskellige mediemsiande. Ud over deres positive virkninger pâ den menneskelige kapital kon projekterne i disse sektorer vaere af vaesentlig betydning for en forbedring of de sociale vilkâr pâ lokalt plan og samtidig have en hurtig virkning pâ beskaeftigelsen. Oversigt ElB's initiativ for fremme af vaekst og beskaeftigelse 1 God start i de nye mâlomrâder uddannelse og sundhed med samlede lânetilsagn ρά 2,8 mia ECU og 17 tilsagn om risikovillig kapital ρά i alt 560 mio ECU, der skal styrke innovative mindre og mellemstore virksomheders kopitalgrundlag. Finansiering af mindre og mellemstore virksomheder i Europa 4 I de fohabne fem ór har mindre og mellemstore virksomheder modtaget knap 11 mia ECU via Bankens globallân. Markant stigning i lângivningen i ansogeriandene 5 Med finansieringsordningen inden tiltraedelsen kon der stilles indtil 7 mia ECU til râdighed i Central- og Osteuropa i treârsperioden ' EIB fremmer vedvarende energi 7 Et af EU's mal er at laegge oget vaegt pâ vedvarende energi, en sektor, som EIB fremmer ved at stille langfristede lân til râdighed for samfundsokonomisk berettigede projekter. ' Indferelsen af euroen 10 Äindringer i forbindelse med ElB's lobende lân. ' ElB-forum under overskriften»den europaeiske udfordring: Investering i arbejdspladser«12 Det fjerde ElB-forum samlede 350 deltagere til droftelser af investeringernes betydning for skabelsen af arbejdspladser. Tre nye evalueringsrapporter om regionudvikiing 14 Til fordel for disse nye mâlomrâder for Bankens finansieringsbidrag havde bestyrelsen et âr efter aktivitetens start givet tilsagn om lân pâ 2,8 mio ECU til 21 projek- ' Specialister fro EIB og OECD drofter bedommelsen of uddonnelsesinvesteringer 15 ElB-prisen

2 D E N EUROP/tisKE I N V E S T E R I N G S B A N K ter eller programmer i 1 4 mediemsiande, hvoraf hovedparten gennemf0res i udviklingsomrôder, hvor behovene for udbygning og modernisering af uddannelsesog sundhedsfaciliteterne generelt er mest presserende. Ultimo September 1998 vor der blevet indgâet aftaler om lân pâ 1,5 mia ECU. De st0rste projekter i sundhedssektoren bestod i modernisering af hospitolsfociliteterne i de nye 0sttyske delstater (Berlin og Mecklenburg-Vorpommern), opf0relsen af et nyt hospital i Thessaloniki samt universitetskiinikker i Spanien og Italien. I uddannelsessektoren gik lânene til universiteter og laereanstalter i Irland, Spanien og Portugal samt gymnasier i det franske overs0ìske département La Réunion og i Skotlond. Der blev givet tilsagn eller indgâet aftaler om saerlige globallân til mindre investeringer i disse sektorer i Frankrig, Belgien, Nederlondene, Danmark, Finland, Graekenlond og Sverige. Formidlernes generelt meget hurtige udnyttelse of disse lân understreger de reelle finansieringsbehov i forbindelse med moderniseringen af mellemstore infrastrukturer for gymnasieog hospitalsuddannelse i de pâgaeldende lande. STYRKELSE AF AKTIVITETEN TIL FORDEL FORTRANSEUROP/tlSKE NET, MILJ0FORBEDRINGOG BYFORNYELSE Inden for rammerne of Amsterdamhondlingsprogrammet sigter EIB ligeledes mod at 0ge sine finansieringsbidrag til transeuropaeiske net, milj0beskyttelse og byfornyelse, der allerede hovde modtaget knap 13 mio ECU i ârsgennemsnit i perioden I blev der givet tilsagn om lân i disse sektorer ρά over 1 5 mia ECU, hvilket er en stigning pâ over 2 mio i forhold til gennemsnittet i de to foregâende âr. I de seneste 12 mâneder er der blevet givet lânetilsagn til nye vejprojekter i Spanien, Portugal og Tyskiand, jernbaneinvesteringer i Finland og Portugal samt lufthovnsudvidelser i hielsingfors, Madrid, Nürnberg, Bosel/Mulhouse og Köln/ Bonn samt pâ Madeira. Lânene til de prioriterede transeuropaeiske net gik til den faste Oresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige, h0jhastighedsjernbanen PBKAL i Belgien, en raekke motorvejsafsnit i Graekenlond samt jernbaneinfrostrukturer i Italien og Det Forenede Kongerige. I overensstemmelse med Amsterdamhandlingsprogrammets ând, der er at rette Bankens finansieringsbidrag mod omrâder eller projekter, der lider under begraensningen of de offentlige budgetmidier og kon hove hurtige beskaeftigelsesmaessige virkninger, har EIB udbygget sine finansieringsbidrag til byfornyelse. Istandsaettelse af nedslidte kvorterer eller etablering of forretningscentre i byer er staerkt arbejdskraftintensive projekter, der samtidig styrker byomrâdernes 0konomiske vitolitet og sociale samh0righed. Disse projekter, der for en del gennemf0res of offentlige og private partnerskaber, muligg0r bankfinonsiering of investerinlîîii.î "' Vantaa lufthavn, IHelsingfors ger, der tidligere udelukkende blev finonsieret med offentlige midier. I alt havde Banken ultimo September givet tilsagn om finansiering af 18 projekter eller programmer for byfornyelse i otte lande pâ i alt 3,4 mia. Herof er der allerede indgâet lâneaftaler om 1,7 mia. De st0rste vedr0rer programmer i Mezzogiorno, pâ Balearerne samt i Berlin, DiJsseldorf, Leipzig, Amsterdam, Lissabon, Barcelona og Firenze. Disse investeringer i en raekke sommenhaengende infrastrukturer (vandforsyning og kloakering, energiforsyning, vejforbedring og kollektiv transport, skabelse af rekreative omrâder osv.) omfatter Ì fiere tilfaelde opf0relse af nye boliger eller istandsaettelse af socialboliger (Amsterdam, Lissabon og Mezzogiorno), der hor en ikke ringe indflydelse pâ den 0konomiske og sociale udvikiing sâvel som pâ de pâgaeldende beboeres livskvalitet. Endelig er der inden for rammerne of Amsterdamhondlingsprogrammet blevet givet finansieringstilsogn pâ i alt 1,3 mia til en holv snes mere traditionelle projekter for vandforvaltning og affaldsbehandling i Frankrig, Det Forenede Kongerige, Tyskiand, Spanien, Portugal og Belgien. Heriblandt kan naevnes globallân til finansiering af mindre og mellemstore virksomheders milj0investeringer i Seine-Normandiet i Frankrig. Amsterdamhondlingsprogrammet âbner mulighed for i passende tilfaelde at forh0je loftet over ElB's finansieringsbidrag til indtil 75% for milj0projekter eller transeuropaeiske net. Den er allerede blevet udnyttet til fordel for dels fire projekter i milj0sektoren, nemlig affaldsbehandlingsanlaeg med varmegenvinding i Koblenz (Tyskiand), Chartres (Frankrig) og Brescia (Italien) samt modernisering af byinfrostrukturerne pâ Balearerne, dels tre transeuropaeiske netprojekter i Portugal og Tyskiand. UDLÂNSVINDUET FOR MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER: DEN EUROP/LISKE FINANSIERINGS ORDNING FOR TEKNOLOGI OG LAN MED RISIKODELING I ârsgennemsnit skobte de mindre og mellemstore virksomheder med under 100 ansotte i Europa mellem 1988 og 1995 ca nye orbejdspladser, hvori- 9.E I NFORMATION 4-91

3 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK mod de st0rre virksomheder hvert âr lukkede ca orbejdspladser. De nye beskaeftigelsesmuligheder i Unionen skabes dermed frem for alt i mindre virksomheder i hurtig vaekst, hvis udvikiing i meget betydeligt omfang afhaenger af tilf0rslen af egenkapital som grundlag for opnâelse af bankfinansiering. Bortset fra i Storbritannien er markedet for risikovillig kapital imidlertid endnu i sin vorden i Europa. Amsterdamhandlingsprogrammets vigtigste mal er derfor at udvide Bankens finansieringsmuligheder til fordel for mindre og mellemstore virksomheder som funktion af de saerlige problemer, som disse virksomheder star overfor. For at im0dekomme de 0konomiske behov og i betragtning af bonksektorens muligheder i de forskellige mediemsiande omfatter Amsterdamhandlingsprogrammets udlansvindue for mindre og mellemstore virksomheder en raekke forskellige finansieringsformer, der er udarbejdet i samarbejde med og som komplement til banksektoren og de specialiserede finansieringsinstitutter. Dette udlansvindue tilbyder sâledes muligheder for at udbygge adgangen til risikovillig kapital med risikodeling mellem EIB og de deltogende institutter. Kvoliteten af samarbejdet med en raekke erforne formidiere har muliggjort en hurtig tilrettelaeggelse og gennemf0relse af de f0rste sâdanne forretninger. Med henblik pâ udbygning af finansieringsformer pâ grundlag af risikovillig kapital i EU oprettede EIB i november 1997 sammen med Den Europaeiske Investeringsfond (')»Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi«som det f0rste konkrete initiativ inden for rammerne of udlânsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder og kilde til finansiering af risikovillig kapital med en oprindelig kapital ρά 200 mio ECU, tilvejebrogt af henholdsvis EIB med 1 25 mio og EIF med 75 mio. (') EIF ejes of EIB (40%), Europa-Kommissionen (30%) og 80 banker fra samtlige EU-lande. ElF's kontaktperson er talsmand Ré Verhoeven, 43, bd. J. F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, fax: (-H352) Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi, der administreres of Den Europaeiske Investeringsfond, skal overait i Unionen erhverve kopitolondele i fonde eller selskaber for formidling of risikovillig kapital med speciale i indskud of egenkapital i innovative mindre og mellemstore virksomheder, der er inde i en udviklingsfase. Den har hidtil erhvervet ti kapitalandele i sâdanne fonde i fem EU-lande ρά i alt 40 mio ECU, der takket vaere formidlernes multiplikatoreffekt hor gjort det muligt at stille over 520 mio ECU i risikovillig kapital til râdighed for mindre og mellemstore virksomheder. EIF administrerer desuden finonsieringsordninger, der sigter mod at udbygge den risikovillige kapital of Unionens budgetmidler, der stilles til râdighed via Europa-Kommissionen ρά Europa-Porlamentets initiativ. EIF ràder sâledes frem tii âr 2000 over 350 mio ECU til fremme af fonde for formidling of risikovillig kapital. Disse midier g0r det muligt for Den Europaeiske Investeringsfond at deltoge i en long raekke forretninger for tilvejebringelse af sâvel udviklings- som startkapital. Takket vaere sin direkte kontakt med markedet er EIF desuden i stand til at forene private kilder til risikovillig kapital til fordel for finansieringen of projekter med betydelige muligheder. EGENKAPITAL OG KVASIEGEN- KAPITAL TIL FINANSIERING AF MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Med forbillede i procedurerne for formidling af sine klassiske globallân hor Banken i samarbejde med banksektoren indledt en raekke forretninger med risikodeling, der sigter mod at styrke innovative mindre og mellemstore virksomheders kopitolstruktur. I dette 0Jemed stiller den midier til râdighed som supplement til midier fra disse partnere med henblik ρά deres oprettelse af fonde for formidling af risikovillig kapital, styrkelse of deres eksisterende finansieringsordninger eller garontistillelse for sâdanne fonde. Ultimo September 1998 havde EIB givet 1 7 finansieringstilsogn ρά 560 mio fordelt pâ ni lande. Derudover laegger Banken og de formidlende institutter sidste hand ρά en halv snes andre forretninger. Blandt de indgâede finonsieringsaftaler kan naevnes bevillingen af midier til SOFARIS (Société française de garanties des financements des PME) til st0tte for selskabets ydelse af garantier til selskaber for formidling af risikovillig kapital, oprettelsen eller samfinansieringen of selskaber for formidling af risikovillig kapital i samarbejde med IMI (Istituto Mobiliare Italiano), Instituto de Credito Oficial i Spanien, ABN-AMRO Bank, Société Nationale de Crédit et d'investissement i Luxembourg, Swedbonk i Sverige, Banco Português de Investimento, Landesbank Hessen-Thüringen og en raekke sporekasser i Spanien. EIB deler risikoen ved disse forretninger med de formidlende institutter. I dette 0Jemed har styrelsesrâdet inden for rammerne af Amsterdamhondlingsprogrammet bemyndiget Banken til at stille indtil 1 mia ECU af sit driftsoverskud som garanti for sine forretninger. Herof er indtil ca. 800 mio ECU forbeholdt ofdaekningen of risikoen i forbindelse med globallânene med risikodeling, hvis der bliver behov derfor. Under et ventes disse nye tiltog i de tre regnskobsâr, som Amsterdamhondlingsprogrammet omfatter, at g0re det muligt at stille 5-8 mia ECU til râdighed for en styrkelse af innovative mindre og mellemstore virksomheders egenkapital. I Ν F 0 R nl A τ I <i 4 ça 3

4 D E N E U R O P A L I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K Finansiering af mindre og mellemstore virksomheder i Europa Den Europaeiske Investeringsbank, EU's institution for longfrisfet finansiering, spiller en central rolle med hensyn til at fremme Den Europaeiske Unions integration og modernisering, herunder isaer styrkelsen af den europaeiske industris konkurrenceevne. Af afg0rende betydning i denne sommenhaeng er st0tten til mindre og mellemstore virksomheder, idet over 1 8,5 mio eller 99% af samtlige private virksomheder i Europa kan betegnes som sâdanne. At fremme de mindre og mellemstore virksomheders aktivitet er en vigtig del of Den Europaeiske Investeringsbanks arbejde, i- det den mellem og udbetalte knap 1 1 mia ECU Hl fordel for ca mindre og mellemstore projekter i Unionen. Ca. to tredjedele herof gik til mindre og mellemstore virksomheder i udviklingsomrâder. EIB'S GLOBALLÂN I ârenes l0b har EIB opbygget et omfattende og effektivt samarbejde med over 1 30 banker i EU med henblik pâ at fremme investeringer, der gennemf0res of mindre og mellemstore virksomheder. Af hensyn til en rationel drift finansierer EIB mindre og mellemstore virksomheders investeringer indirekte via sine globallân, dvs. kreditlinier, der stilles til râdighed for banksektoren. Da EIB ikke er gearet til direkte ot tage sig af tusinder af mindre og mellemstore virksomheders projekter overait i Unionen, somorbejder den naert med lokale banker og finansielle formidiere, der har den direkte kontakt med virksomhederne, direkte adgong til pâlidelige opiysninger om brancher og lokale forhold samt god f0ling med den skiftende efter$p0rgsel. Endelig foretager de bed0mmelsen of de forelagte projekter. Globallânene kombinerer ElB's evne til at tilvejebringe midier pâ kapitalmarkederne pâ fordelagtige vilkâr (AAA) - der genudlânes til kostprisen, da Banken ikke sigter pâ fortjeneste - og formidlernes f0rstehândskendskob til de mulige aktiviteter og det lokale erhvervslivs reelle behov. UDVIKLINGEN I EIB'S GLOBALLÂN Globallânsordningen, som Banken oprettede i med henblik pâ at finonsiere mindre og mellemstore virksomheder inden for industri og tjenesteydelser, herunder leosingforretninger, vor oprindelig begraenset til mindre og mellemstore virksomheder i udvikiingsomrâder. Med arene er dens mâlomrâde grodvis blevet udvidet og tilpasset erhvervslivets skiftende behov sâvel som Unionens og medlemslondenes 0konomiske politik. De finansierbare investeringer er blevet udvidet til lokale myndigheders projekter for etablering af mindre, offentlige infrastrukturer i udvikiingsomrâder (1979), mindre og mellemstore virksomheders investeringer i en pâlidelig energiforsyning og rotionalisering of energianvendelsen (1980), udvikiing og ibrugtogning af h0jteknologi (1985) samt milj0beskyttelse (1986). I 1987 blev globollânsordningen udvidet til mindre og mellemstore virksomheders investeringer overait i Unionen, og fra 1995 blev sâvel detailhondelen som Serviceindustrien tilf0jet. Ρα det seneste hor EIB indgâet aftaler om formidling of risikovillig kapital til finonsieringsinstitutioner med henblik pâ at udbygge og udvide markedet for risikovillig kapital til gavn for mindre og mellemstore virksomheder i Europa. Det er sket inden for rammerne af Bankens Amsterdomhondlingsprogram (jf. s. 1 ). Globallânsordningen hor bidroget til ot etablere og siden styrke et langsigtet samarbejde mellem EIB og en raekke bank- og finonsieringsinstitutioner i mediemsiandene. Udlânsbeslutningerne traeffes af formidlerne, der ligeledes er ansvarlige for projektbed0mmelsen og rentevilkàrene samt baerer kreditrisikoen i forbindelse med de enkelte mindre og mellemstore virksomheder. Den bedste garanti for videregivelsen of fordelene ved globollânsmidlerne er eksistensen of et konkurrencepraeget marked, der giver mindre og mellemstore virksomheder mulighed for ot vaeige mellem en long raekke forskellige finonsieringskilder og i h0i grad tilskynder de finansielle formidiere til at udarbejde de bedst mulige tiibud. Med henblik herpâ hor EIB l0bende S0gt ot 0ge antollet of formidiere af globallân og hor nu kontakt med et repraesentativt udsnit of banksektoren i hvert land. De sublân under ElB's globallân, som de mindre og mellemstore virksomheder hor opnâet, spaender fro til 1 2,5 mio ECU og kan daekke indtil 50% of projektudgifterne. De aniaegsinvesteringer, som kan fremmes inden for rammerne of ElB's globollânsordning, udg0r derfor mellem og 25 mio ECU. De mindre virksomheder tegner sig for hovedparten, idet over 80% of lânenes antol (og 60% of deres bel0b) er gâet til virksomheder med under 50 ansotte og ca. 95% (85% af bebbet) til virksomheder med indtil 250 ansotte. De investeringer, der blev samfinansieret via globallânsordningen i (2,2 mia ECU, der stilledes til râdighed for mindre og mellemstore virksomheder), bidrog til at skabe co orbejdspladser i denne sektor i Unionen og til at stabilisere andre INFORMATION

5 D E N E U R O P Ä. I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K Markant stigning i lângivningen i ans0gerlandene I 1997 udlânte EIB knap 1,5 mia ECU i de ti central- og 0steuropaeiske lande, der har ans0gt om medlemskob af Den Europaeiske Union. Det er en stigning pâ en tredjedel i forhold til âret f0r og tre gange mere end vaeksten i Bankens samlede lângivning tegner til at blive endnu et rekordâr for EIB, da den hidtil allerede hor udlânt over 2 mia ECU i omrâdet. Oprettelsen of en saerlig finansieringsordning inden tiltraedelsen ρά 3,5 mia ECU i Januar 1998 som supplement til det bredere trearsmondot, der blev godkendt i 1997, bringer de samlede midier til omrâdet op pâ 7 mio ECU i treârsperioden Det saetter EIB i stand til at im0dekomme den store eftersp0rgsel efter Ιάη i samtlige ans0gerlande. ElB's bistand inden tiltraedelsen er tilgaengelig for olle de centraleuropaeiske lande, der forbereder sig pâ at tiltraede Unionen, dvs. bâde dem, der tiltraeder pâ et tidligt tidspunkt, og dem, der beh0ver mere tid. Takket vaere denne holdning kan EIB fremme etobleringen af infrastrukturnet, der knytter disse lande til Unionen og bringer dem taettere pâ dens markeder, men ogsâ bidrage til en 0get integration ans0gerlandene imellem. ElB's hovedformâl er at styrke deres 0konomiske integration som tilfaeldet vor, da Graekenlond, Portugal og Spanien forberedte sig ρά tiltraedelsen. Bankens mâlomrâder i de central- og 0steuropaeiske lande svarer stort set til mâlomrâderne i EU: Regionudvikiing, infrastrukturer for transport og telekommunikotion, en pâlidelig energiforsyning, en effektiv energiudnyttelse, byfornyelse, milj0beskyttelse samt forbedring of industriens konkurrenceevne, herunder specielt de mindre og mellemstore virksomheders. De lânevilkâr, som Banken tilbyder i on- S0gerlandene, svarer i vid udstraekning til vilkârene i mediemsiandene. Dens finansieringsbidrag er saerlig attraktive for investorer i dens traditionelle mâlomrâder, nemlig industri- og infrastrukturprojekter, der gennemf0res af initiotivtogere i den offentlige og private sektor, do disse ikke kon opnâ tilsvarende vilkâr pâ de internationale kopitalmarkeder. Bankens vilkâr er ogsâ fordelagtige for vestlige virksomheder, der investerer i omrâdet, det vaere sig individuel eller som deltagere i faellesforetogender. Som i Unionen kon Banken udlâne indtil 50% af projektomkostningerne, hvilket âbner store muligheder for samfinansiering, isaer med udenlandske kilder. Bankens ry for en omhyggelig projektbed0mmelse baner vejen for sâdanne samfinansieringer og skaber tillid blandt somfinonsieringsportnerne, hvortil ogsâ dens status af EU-institution bidrager. Derved fungerer EIB som katolysator for udenlandske direkte investeringer i de centrolog 0steuropaeiske lande. Dens projektbed0mmelse, krav om korrekte udbud af aftaler og râdgivning til initiotivtogerne i de ofte longe onlaegsperioder styrker denne tillid og hjaelper initiativtagerne til ot udvikle teknisk og 0konomisk baeredygtige projekter. Banken yder sin sagkyndige râdgivning pâ grundlag of 40 ârs erfaring med finansiering of en long raekke infrastruktur- og industriinvesteringer. EIB er begyndt ot udstede obligationer pâ euromarkederne i en raekke centrolog 0steuropaeiske volutoer (tjekkiske og estiske kroner samt syntetiske zloty), sâledes ot den under overholdelse of den nationale lovgivning kan yde lân i lokale valutaer og derved eliminere kursrisikoen for lântagerne. Derved kon plocering of obligationer i central- og 0steuropaeiske volutoer pâ euromarkederne bidrage til at konolisere de vestlige landes opsparing i retning af finansiering af Central- og 0steuropas 0konomiske modernisering. EIB hor allerede placeret sine AAA-obligotioner pâ det ungarske kopitalmorked og agter at g0re ligesâ pâ det tjekkiske f0rst i 1 999, hvorved den bidrager til de respektive kopitolmorkeders udvikiing, isaer de laengere markeder. Dette svarer til dens tidligere indsats til fordel for det graeske, portugisiske og spanske marked. FOKUS PÂTRANSPORTPROJEKTER Hovedparten af de 2 mia ECU, der blev udlânt til projekter i Central- og 0steuropo i de f0rste ti mâneder of 1 998, gik til tronsportprojekter, bl.o. modernisering of jernbanelinier i Ungarn og Rumaenien, vejforbedringer i Bulgarien, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumaenien og Slovenien samt bytronsportprojekter i Budapest, Krakov/ og Katowice. Blandt de 0vrige projekter kan naevnes en fobrik for fremstilling af dieselmotorer i det 0vre Siesien og et gosfyret kroftvormevaerk i Bratislava. 1 Slovokiet og Slovenien bidrog Banken til finansieringen of mobiltelefonnet. Der blev stillet globallân pâ i oit 80 mio ECU til râdighed for forretningsbanker. De indgik i mindre og mellemstore projekter i produktionssektoren i Ungarn, Tjekkiet, Litauen, Rumaenien og Slovenien. NFORMATION 4-9

6 D E N E U R O P Ä. I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K INDUSTRIEN EIB kon deltoge direkte i finansieringen af omfattende industriprojekter og tilskynde andre banker dertil. Samtidig hor mindre og mellemstore virksomheder odgang til finansieringsbidrag fra EIB, om end indirekte, nemlig via globallân {kreditlinier), som EIB stiller til râdighed for et voksende ontal portnerbonker i olle ans0gerlande. Forretningsbankerne er sâledes velkomne partnere for EIB, bâde som formidiere og som garanter for dens lângivning i Industrien. FORTSAT FÂ MIU0PROJEKTER Banken fortsaetter med ot stille lân til râdighed i olle sektorer, der udg0r dens normale virkefelt, men vil nu laegge saerlig vaegt pâ projekter for milj0beskyttelse eller -forbedring. Desuden har EIB i h0j grod finonsieret projekter for kommunikotions- og energiinfrostrukturer samt industriprojekter, der ofte forbedrer luft- og vandkvoliteten betydeligt. EIB finansierer allerede nye metrolinier i Budapest, Bukarest og Krakow med sigte pâ at forebygge en yderligere udvikiing i retning fro kollektiv til individuel transport. Disse investeringer vil ogsâ gavne milj0et. Banken bed0mmer i 0Jeblikket tolrige kommunale milj0ìnvesteringer og hor for nylig indgâet aftale med Budapest kommune om sit f0rste st0rre milj0lân pâ mio ECU til vejforbedringer, erstotning of foraeldede og st0jende sporvogne, kioakanlaeg, affoldsforbraending, parker, legeplodser og badeonstolter samt en raekke mindre infrastrukturorbejder, der skal ofhjaelpe flaskehalse, afb0de trafikpresset og forbedre livskvaliteten i byen. Da ans0gerlandene ogsâ skal opfylde EU's milj0standarder, bliver milj0investeringer stadig vigtigere. Med henblik herpâ kon EIB ikke blot tilbyde finansieringsbidrag, men ogsâ den knowhow, den har indh0stet gennem ârtiers erfaring med tilrettelaeggelse of sunde projekter. Finansiering af milj0investeringer pâ fordelagtige vilkâr tilskynder ligeledes til etablering of passende institutionelle og politiske rammer for milj0beskyttelse i Central- og Osteuropa. Det hor imidlertid vaeret vonskeligere at yde lân til rene milj0projekter, dvs. projekter, hvis hovedsigte er milj0beskyttelse eller -forbedring, om end ontollet af disse projekter vokser. Àrsagen hertii er isasr de central- og 0steuropaeiske landes prioritering of deres modernisering af grundlogsinfrastrukturerne og Industrien. Desuden er der f0rst for ganske nylig blevet vedtaget passende love og bestemmelser for vandforsyning, spildevonds- og offoldsbehondling samt milj0venlige fjernvormesystemer. Sâvel regeringen som de lokale myndigheder tillaegger fortsat denne art investeringer begraenset prioritet ved bevillingen of budgetmidier og i form of en effektiv forberedelse og gennemf0relse af relevante investeringer. Blandt de 0vrige begraensende foktorer kon naevnes den beskedne lokale bevidstg0relse over for og indsigt i milj0problematikken og vanskelighederne med at anvende princippet om, ot forureneren beta 1er. SAMARBEJDE MED PHARE- PROGRAMMET, EBGU OG VERDENSBANKEN EU's anden kilde til st0tte til de ti ans0gerlandes bestraebelser for ot forberede tiltraedelsen er PHARE-programmet, der administreres af Europa-Kommissionen. PHAREprogrammet yder tilskud, og det omfatter nu en long raekke aktiviteter. Et of programmets overordnede mal er ot yde bistand til portnerlandenes administrative reformer samt indf0relse af EU-normer og standarder. Programmet hjaelper sâledes sâvel de nationale og de regionale administrationer som de beslutningstogende og tilsynsf0rende organer i ans0gerlandene med ot udbygge deres kendskab til Fasilesskabets mal og procedurer. Programmet hjaelper ligeledes ans0gerlandene med at bringe deres industri og overordnede infrastrukturer ρά niveau med fasllesskobsstandorderne gennem mobilisering of de n0dvendige investeringer. I denne sommenhaeng anvendes PHARE-progrommets tilskud i stadig h0jere grod til samfinansiering af aniaegsinvesteringer med EIB. Pâ m0det i juni 1997 vedtog Det Europaeiske Râd en ny strategi for PHARE-programmet for ârene 1998 og 1999 med henblik pâ ot styrke Strategien inden tiltraedelsen, der omfatter tiltrasdelsespartnerskober som oprettet af Det Europaeiske Râd for hvert ons0gerland. Tiltraedelsespartnerskobsoftolerne mellem EU og ans0- gerlondene indeholder de overordnede mal og prioriteringer og danner et solidt grundlag for ElB's aktivitet i omrâdet. Desuden samfinansierer EIB ofte projekter med Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikiing (EBGU) og Verdensbonken. KONKLUSION Central- og Osteuropas investeringsbehov er enorme. Det sk0nnes, at de alene i tronsportsektoren repraesenterer co. 90 mia ECU i de naeste 15 âr. Det er indlysende, at de kommende mediemsiande ikke kan daekke disse finansieringsbehov alene. Der er derfor brug for finansieringsbidrag fro eksterne kilder. EIB vil fortsat kanolisere en betydelig del of sin lângivning i retning of veje, jernbaner, lufthavne, havne og bytronsportprojekter, men lângivningen til milj0- og industriprojekter ventes ligedeles at ville stige. Telesektoren nyder ollerede godt of en betydelig tilstr0mning of udenlandske direkte investeringer, lân fro forretningsbonker og andre private midier, der har bidroget til at muligg0re et tigerspring ind i den nyeste teknologi. Energiprojekter, der saedvanligvis indebaerer laengere ofdragsperioder end teleprojekter, nyder ligeledes stor bevâgenhed fra de udenlandske investorer. ElB's lân og knowhow er derfor af afg0rende betydning i transport-, energi-, industri- og milj0sektoren. INFORMATION 4- Ó ^ ^ J

7 D E N EUROPÄ.ISKE I N V E S T E R I N G S B A N K ElB's lângivning til vedvarende energi INDLEDNING Udnyttelsen af vedvarende energikilder er et af Det Europaeiske Faellesskobs energipolitiske mal, som EIB fremmer gennem ydelse of longfristede lân til samfunds0konomisk berettigede projekter. Efter at Faellesskobet i 1980 hovde udpeget projekter vedr0rende vedvarende energi som et middel til at reducere Faellesskobets afhaengighed of importeret olie, erklaerede Ministerrâdet i fremme of vedvarende energi for et hovedmâl for Faellesskobets energipolitik. Trods disse politiske initiativer i 80'erne daekker de vedvarende energikilder i dag fortsat under 6% of Den Europaeiske Unions samlede behov for primaerenergi. I november 1997 offentliggjorde Europa-Kommissionen en hvidbog om vedva- Vindmollepark naer Pamplona i Spanien rende energikilder ('), der indeholdt en faelles strotegi og hondlingsplan for fordobling af den vedvarende energis andel of Unionens samlede energiforbrug til 12% i Europa-Kommissionen sk0nner, at der er behov for investeringer i vedvarende energi pâ 165 mio ECU i perioden , hvis dette mal skal nâs. EIB er med sin longe erfaring i finansiering of energiinvesteringer rede til ot yde yderligere st0tte til vedvarende energi inden for den videre romme, der vedr0rer bekaempelse af klimoaendringer og fremme of en vorig udvikiing. For0gelsen of den finansielle st0tte til vorig energi er endnu et eksempel pâ Bankens bidrag til udm0ntningen of nye politiske initiativer fro Unionens side. EU-RAMMER Som Den Europaeiske Unions finansieringsinstitution udfolder EIB sin aktivitet inden for de lovmaessige rammer, der er fastlagt i traktoten om oprettelse of Det Europaeiske Faellesskab, som Bankens vedtasgter er en integrerende del of, og andre faellesskobstroktoter. Dens opgave er ot fremme virkeligg0relsen of EU's politiske mal ved ot stille langfristede midier til râdighed for sunde investeringer, der bidrager dertil, herunder f0lgende energipolitiske hovedmâl: udnyttelse of Unionens egne energiressourcer, rotionalisering of energianvendelsen samt diversificering af kilderne til og orten of den importerede energi med henblik pâ erstotning of importeret olie. Faellesskobets energipolitiske mal blev i h0j grad udformet pâ boggrund af oliekriserne i 70'erne, da Faellesskobets betydelige afhaengighed of importeret olie fra tredjelande satte det i en yderst sârbor position. Derfor S0gte Faellesskobet med held ot reducere oliens ondel of det samlede energiforbrug gennem udnyttelse of sine egne ressourcer sâvel som gennem rotionalisering of anvendelsen af de tilgaengelige ressourcer. Olieimporten foldt fro 60% of det samlede energiforbrug ved starten pò den f0rste oliekrise i 1973 til 44% i I 90'erne steg Den Europaeiske Unions afhaengighed of importeret energi imidlertid ρά ny til ca. 50%, og denne andel ventes 0get yderligere i de kommende âr, nemlig til 70% i 2020 (^), medmindre der foretoges korrigerende indgreb. Faellesskobets bestraebelser for ot ορηά en mere rationel energiudnyttelse og udnytte dets egne alternative energikilder er derfor of usvaekket betydning. FORDELENE VED VEDVARENDE ENERGI Vedvarende energi er i sine forskellige udtryksformer (vind, biomasse, vondkroft, solarenergi osv.) en of Faellesskobets egne energikilder. Den har desuden fördelen of at reducere den samlede emission af CO2 og andre forurenende gosser ρά et tidspunkt, hvor Interessen for klimoaendringerne og luftkvoliteten er stigende. En for0gelse of de vedvarende energikilders andel of den samlede energiproduktion vil bidrage til Unionens opfyldelse of dens mil- J0maessige forpligtelser ρά bade europaeisk og internotionait plan. Hertii h0- rer forpligtelserne if0lge Kyotoprotokollen (december 1 997) til rommekonventionen om klimoaendringer. Unionen hor forpligtet sig til at reducere den samlede emission of kultveilte med 8% i perioden For ot hjaelpe medlemslondene til at opfylde dette mal hor Europa-Kommissionen i sin meddelelse om (') COM(97) 599 af 26. november (^) Side 5 i hvidbogen om Faellesskobets strategi og hondlingsplan»energi for fremtiden: Vedvarende energikilder«. EIB INFORMATION

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 Arsrapport 2014 1 RONNE HAVN A/S Indhold Side Aret kort fortalt ved den adm. direktor 2 Hoved- og nogletal Pategninger Ledelse spa tegning Revisionspategning Ledelsesberetning

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 494 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Blå vækst mulighederne

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004 da inforegio Panorama Nr. 14 September 2004 Samhørighedsfonden Indhold Samhørighedsfonden Samhørighedsfonden i udvikling 3 Samhørighedsfondens tilhørighedsforhold til strukturfondene er snarere som en

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere