Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg"

Transkript

1 Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Perspektivering og potentiale Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Læsevejledning Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabets eksistensberettigelse og ambition De to kommuners deltagelse Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet ledelse Selskabet som arbejdsplads Selskabets driftsgrundlag Løbende prioritering af ydelser Et strategisk privat / offentligt samarbejde Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Tilvalg til ydelseskontrakten Vækst og udviklingsmuligheder Afdækning af lønforhold Lønforhold vedr. markpersonalet Lønforhold vedr. ledelse, værksted og stab Øvrige personaleomkostninger Perspektiver på lønforholdene Optimeringsmuligheder Omkostninger Administrationsomkostninger Bygningsomkostninger Maskine og materielomkostninger Arbejdstilrettelæggelse Bogføring, administration og ledelsesinformation Flere effektive timer til værdiskabende opgaver for borgerne Konkurrencedygtige faktureringstimepriser alt andet lige Vinterberedskab Borgerbetjening Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 1 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

3 6.2.6 Sammenfatning - optimeringspotentiale Økonomi Kommunernes indskud - åbningsbalance Etableringsbudget Budget for Realiseringsplan Bilag 1 Uddybende beskrivelse af de bærende principper Bilag 2: Brev fra Statsforvaltningen Bilag 3: Opgørelse af ydelseskontrakterne Bilag 4: FLD oversigt vedr. specialarbejdere, gartnere og brolæggere Bilag 5: Personaleaftaler / kutymer Bilag 6: Budget for Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 2 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

4 1 Indledning og baggrund Dette dokument har et fremadrettet fokus på rammerne for et fælleskommunalt 60 selskab mellem Solrød og Greve Kommuner på park og vejområdet. Byrådene i Solrød og Greve Kommuner behandlede i december 2008 sagen vedr. øget samarbejde på park- og vejområdet. Beslutningen blev, at sagen skulle tages op igen i Solrød og Greve Byråd besluttede således på deres møder i marts 2011 at arbejde hen imod etablering af et fælles kommunalt selskab inden for park- og vejområdet. Den 18.maj 2011 blev der afholdt et fælles temamøde mellem Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalg og Greve Kommunes Økonomi- og Planudvalg og Teknik- og Miljøudvalg. Det blev vedtaget, at der frem mod den politiske beslutningssag skulle arbejdes videre med følgende temaer: Afdækning af lønområdet Afdækning af dynamiske effekter ved sammenlagt drift, herunder vurdering af muligheder for optimering af maskinparken Udkast til bærende principper for selskabet Økonomi og betalingsmodel Kvalitets- og serviceniveau Dette dokument indeholder ovennævnte temaer, idet der også er taget hensyn til, at succeskriterierne, jf. projektbeskrivelse af 26.juli 2011 for selskabet er følgende: - På sigt skal selskabsdannelsen føre til et økonomisk rationale for begge kommuner - Den samlede organisation skal gøres mere robust og effektiv samt mindre sårbar - Medarbejderne skal have øgede muligheder for specialisering og videndeling. Det skaber rum for yderligere faglig udvikling for organisationen og for den enkelte medarbejder. - Det nuværende serviceniveau skal som minimum kunne opretholdes i begge kommuner. - Kvalitet i opgaveudførelsen skal øges i begge kommuner - Udviklingen af den gode arbejdsplads skal fremmes. Dokument er resultatet af samtaler, interviews og vurderinger på små og store møder. Beslutningsoplægget er udarbejdet af følgegruppen suppleret med medarbejdere med særlige kompetencer. Arbejdet er foregået som et løbende udviklingsarbejde, hvor deltagerne i små kompetencegrupper løbende har bygget videre på nye versioner af beslutningsgrundlaget. Den samlede følgegruppe har fået fremlagt 3 versioner af oplægget. MED-organiseringen har kommenteret 2 versioner. På trods af den omfattende procesinvolvering er der elementer, som ikke alle kan bakke op om. Der har været fælles MED-møde den 18.august 2011 i Karlslunde, hvor de bærende principper for selskabet blev gennemgået og kommenteret i lokal / områdemed. Den 7.oktober og 12.oktober har der været MED-møder i henholdsvis Greve og Solrød. Desuden har rapporten været drøftet i alle relevante MED-udvalg i uge 43. Alle formuleringer og fakta har således løbende været behandlet og justeret på små og store møder (følgegruppemøder). 3

5 På næsten alle møder har Anette Friis fra FormationConsult ApS deltaget. Hun har også haft proces- og projektansvaret, herunder sammenskrivningen af beslutningsoplægget. Hans Jakobsen fra Greve Kommune har haft det indholdsmæssige ansvar for bestyrelsessammensætning, vedtægter mv Perspektivering og potentiale De to kommuners hensigt og motivation med at etablere selskabet er flersidigt, og kan udtrykkes således: At tilvejebringe en varig effektivisering af de to kommuners løsning af opgaver inden for parkog vejområdet, således at ejerkommunerne til enhver tid kan få samme serviceniveau som hidtil for færre penge eller højere serviceniveau for samme penge. Etablering af selskabet giver mulighed for at begynde på en frisk på park og vejområdet. Det giver muligheden for at få gentænkt og nytænkt på bærende principper, praksis og vaner. Det giver erfaringsmæssigt mulighed for en væsentlig forbedring af produktivitet, værdiskabelse og kvalitet. Det nye fælles selskab vil få en medarbejderstab på ca markmedarbejdere + ledelse, stab og værksted og en omsætning på ca. 73 mio. kr., afhængig af en række valg omkring, hvilke serviceydelser selskabet skal løse. Det giver mulighed for faglig volumen og andre muligheder for arbejdstilrettelæggelse, herunder digitalisering og strategisk samarbejde med private aktører. Det er helt afgørende for det nye selskab, at selskabet bliver konkurrencedygtigt. Det gælder i forhold til faktureringstimepriser, produktivitet og kvalitet. Alt sammen med fokus på at opnå størst mulig værdiskabelse for kommunerne og borgerne. Det kræver, at selskabet har konstant fokus på effektivisering at få mere for de samme penge eller at få det samme for færre penge med afsæt i udvikling og læring. Dette skal afspejle sig i de bærende principper, som opstilles for selskabet. Både Solrød og Greve Kommuner har et ønske om - og et behov for at sikre sig, - at driftsopgaven på park og vejområdet fremover bliver løst til det bedste serviceniveau indenfor en kontrollerbar og konkurrencedygtig pris. Derfor er der defineret nogle rammer og vilkår for selskabet, som skal sikre dette. Et af de bærende principper princip nr. 10 er derfor: Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. I afsnit 4 er udarbejdet første udkast til selskabets økonomiske ydelseskontrakt med hver af de to kommuner. Udgangspunktet for kontrakten har været, at driften af park og vejområdet ikke må blive dyrere for de to kommuner end Derfor er de samlede omkostninger, som er relateret til driften af park og vejområdet i de to kommuner vurderet. Det drejer sig om en række aftaler med private aktører, som administrationen har stået for, varekøb, bygninger, generel administration mv. Det betyder med denne tilgang, at det bliver selskabet, som i første omgang skal realisere effektiviseringspotentialet og i anden omgang anvende potentialet til reduktion af timeprisen overfor de to kommuner. 4

6 Ydelsesområde Solrød Greve Solrød Greve Teknik og Miljø 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. Andre 2,45 mio.kr. 3,55 mio.kr. 2,5 mio.kr. 4,0 mio.kr. administrative områder Ikke kommunale 0,3 mio.kr. 3,0 mio.kr. 0,4 mio.kr. 3,6 mio.kr. områder Anlæg 0,3 mio.kr. 0,7 mio.kr. 0,4 mio.kr. 0,8 mio.kr. Stigningerne i andre administrative områder, ikke kommunale områder og anlæg er udtryk for, at selskabet får tilført flere opgaver, men dette er ikke forpligtende - kun en mulighed, såfremt selskabet er konkurrencedygtigt. Det er et ønske fra begge kommuner, at selskabsdannelsen på sigt skal føre til et økonomisk rationale for begge kommuner. Nøglen til dette er faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Derfor skal det være et krav overfor selskabet, at faktureringstimepriserne bliver konkurrencedygtige, og at effektiviseringer med vedvarende effekt anvendes til at sænke selskabets faktureringstimepriser. Faktureringstimepriserne skal i første omgang som minimum nedsættes til mellem 250 og 350 kr. med et gennemsnit på 300 kr. På sigt bør kravet være en gennemsnitlig faktureringstimepris på under 300 kr. Det kræver, at selskabet sikres de bedst mulige rammer i form af et fornuftigt driftsgrundlag med et vist volumen, (jf. afsnit 4 omkring ydelseskontrakten), som kan skabe en bæredygtig økonomi. Selskabet skal have en sikkerhed for, at driftsopgaverne er til stede. Derfor er princip 8 beskrevet i de bærende principper. Princippet lyder således: Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet. Det vurderes, at selskabet har følgende muligheder for at optimere driften (jf. afsnit 5 og 6): 1. Lønomkostninger vedr. markpersonalet: Afhænger af forhandling mellem ledelse og faglige organisationer 2. Løn vedr. ledelse, stab og værksted: Afhænger af ny organisationsstruktur, men formentlig en besparelse mellem 0 og kr. 3. Omkostninger (administration, materiel, bygninger mv.): Anslået et besparelsespotentiale på kr. 4. Arbejdstilrettelæggelse: Anslået effektiviseringspotentiale ved mere fokus på værdiskabelse og værdiskabende timer fra kr. Potentialet skal anvendes til at nedsætte faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Solrød: Kommunen kan forvente en øget leveringssikkerhed og synlighed, samt en bedre kvalitet inden for den nuværende økonomi. Endvidere kan der på sigt forventes en mindre økonomisk gevinst for de opgaver, som i dag udføres af Vej & Park, når faktureringstimeprisen kommer under 300 kr. i gennemsnit. I forhold til forventningerne omkring besparelser skal der henses til, at den samlede økonomi på driften af park og vejområdet i Solrød kommune er på ca. 14 mio.kr.. 5

7 Greve: Ved en faktureringstimepris på gennemsnitlig 300 kr., vil der kunne opnås en pæn besparelse for Greve kommune på den del af driftsopgaverne, som i dag udføres af Park & Vej. Samlet betragtet vil der formentlig for Greve kommune kunne blive tale om både en økonomisk gevinst (lavere faktureringstimepriser) og bedre kvalitet. Faktureringstimeprisen kan beregnes, når det fremtidige lønniveau i selskabet er fastlagt. Etablerings- og engangsomkostninger for selskabet vil være i størrelsesordenen kr. 1.2 Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Helt overordnet er udgangspunktet, at selskabet skal være konkurrencedygtigt. Ikke som en konkurrerende part for den private sektor, men som en samarbejdende part, som matcher pris, produktivitet og kvalitet. Det er et centralt princip, at selskabet skal betragte private virksomheder som strategiske samarbejdspartnere og ikke som konkurrenter. På ydelsesområder, hvor selskabet ikke har kompetence til at løse opgaverne, udbyder selskabet opgaven og håndterer efterfølgende en professionel kontraktopfølgning. For de serviceydelser, hvor selskabet selv har kompetence til at løse opgaven, udbydes en forholdsmæssig del af opgaven til private virksomheder med henblik på benchmarking. Ved benchmarking forstås, at selskabet skal bruge de private virksomheders arbejdstilrettelæggelse, maskinvalg, faktureringstimepriser, kvalitet mv. til sammenligning. Vurderingen af benchmarkingen foregår i videst muligt omfang sammen med de private virksomheder og evt. Teknik & Miljø i de to kommuner, således at benchmarkingen giver nytænkning og udvikling. Selskabet skal sigte mod, at ca. 20 % af budgettet går til private virksomheder med samme kompetencer som selskabet. Derudover skal selskabet bruge private virksomheder til løsning af de opgaver, hvor selskabet ikke har kompetencer. Det svarer til 15 %. I alt vil ca. 35 % af selskabets ydelsesbudget blive løst af private virksomheder. Tilgangen til privat / offentligt samarbejde skal gøre selskabet mere robust og mindre sårbart over for ændringer. I øjeblikket er omfanget af samarbejde med private virksomheder for de to kommuner ca. 29 % af budgettet. Den fremtidige ydelseskontrakt mellem kommunerne og selskabet er opgjort med afsæt i Det gælder både ydelser og økonomi. Det har ikke været prioriteret, at få kortlagt det nuværende serviceniveau. Det vil først ske senere. Ved kortlægningen vil der blive taget afsæt i de faktiske forhold i 2011 og ydelsesbeskrivelser (som dog ikke i alle tilfælde er opdateret). Det bemærkes, at serviceniveauerne i de to kommuner formentlig vil være forskellig på en række områder. Hvert år skal byrådene og kommunerne udarbejde en ydelseskontrakt, hvor serviceniveauerne på de forskellige ydelser fastlægges. Såfremt kommunerne har behov for at spare, kan de vælge at justere serviceniveauerne ned eller at omprioritere. Kommunerne betaler i rater månedsvis forud. Ydelseskontrakten opdeles i 13 lige store rater. De 12 rater betales automatisk uden at selskabet skal fremsende faktura eller andet. Den 13. rate udbetales, såfremt kommunerne kan godkende selskabets afrapportering af 6

8 ydelser og serviceniveau. Selskabet afrapporterer sin leverance i relevant omfang i forhold til borger / brugertilfredshed, kvalitet, økonomi, medarbejdertrivsel og bæredygtighed. Afrapporteringens detaljeringsgrad og omfang skal være passende og rimelig og tage afsæt i ydelseskontrakt og selskabets økonomisystem mv. Selskabet skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Desuden skal selskabet som en naturlig del arbejde med nytænkning, effektivisering m.m., med henblik på at skabe mere værdi for pengene eller justere faktureringstimepriserne ned. Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal arbejde for maksimal værdiskabelse for kommunen og borgerne inden for den aftalte økonomi. Desuden skal parterne arbejde for, at der skabes en arbejdsplads, som har et godt arbejdsmiljø, som forudsætning for en høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. I den forbindelse skal der sikres, at markpersonalet støttes og involveres i at skabe reel nytænkning og udvikling og ikke kun små forbedringer. Det giver grundlag for faglig udvikling og trivsel blandt medarbejderne. 1.3 Læsevejledning Afsnit 2 og 3 beskriver det juridiske grundlag samt rammer og vilkår i form af bærende principper. De bærende principper indeholder vilkår, som tilsammen udgør en helhed for selskabets eksistensmulighed og dermed grundlaget for at kunne blive en driftsmæssig succes. De enkelte principper er forklaret og uddybet i bilag 1. Afsnit 4 indeholder en overordnet stillingtagen til selskabets omsætningsgrundlag (driftsgrundlag), herunder hvordan der løbende skal arbejdes med selskabets ydelseskontrakt med kommunerne. Afsnit 5 indeholder en afdækning af lønforholdene ved belysning af de faktiske forhold og sammenligning med bl.a. andre kommuner. Afsnit 6 beskriver optimeringsmuligheder. Mulighederne er opdelt i to dele. Den ene del handler om omkostninger til administration, bygninger og maskiner. Den anden del handler om arbejdstilrettelæggelse. Afsnit 7 indeholder økonomidelen, hvor åbningsbalance, etableringsbudget og budget er beskrevet. Endelig er der i afsnit 8 beskrevet en meget overordnet tidsplan for implementering af selskabet. 7

9 2 Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Udgangspunktet for selskabet er et 60 selskab (interessentskab), jf. 60 i den kommunale styrelseslov. Kommunestyrelseslovens 60 Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i Når lovgivningen, der oprettes godkendelse et selskab, fra den som eller flere de kommuner statsforvaltninger, overfører der efter kompetence 47, stk. 1, til, varetager betegnes tilsynet det med kommunale de deltagende kommuner. Når der oprettes et selskab, som flere kommuner overfører kompetence til, betegnes det kommunale samarbejde som kommunalt fællesskab. Det kommunale fællesskab har en særlig status som en specialkommune dvs. en selvstændig kommunal enhed, hvis kompetence i modsætning til de almindelige kommuners er begrænset til løsning af de opgaver, som fællesskabet omfatter. Kommunale fællesskaber er selvstændige, offentligretlige organer og henregnes til den offentlige forvaltning, bl.a. således at forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, direkte finder anvendelse på fællesskaberne og deres virksomhed. Tilsynet med kommunale fællesskaber er - parallelt med, hvad der gælder tilsynet med kommunerne - rettet imod bestyrelsen som øverst ansvarlige. Derfor skal eventuelle sanktioner i sager vedrørende kommunale fællesskaber rettes imod fællesskabets bestyrelse. Vedtægterne for det fælles selskab skal indeholde principper for kommunernes opsigelse af samarbejdet, herunder medarbejdernes retsstilling ved ophør af 60 selskabet. Greve Kommune Solrød Kommune Selskab Opgaver og kompetencer overføres fra kommunerne til selskabet 8

10 3 Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabet drives ud fra en række principper efter drøftelse i de to ejerkommuner. Nedenstående principper danner rammer om forventninger til selskabets virke, men principperne illustrerer også de forpligtelser, som begge kommuner skal leve op til for at få selskabet til at blive en succes. Bilag 1 indeholder en mere uddybende beskrivelse og forklaring af de enkelte principper. Det anbefales at bilag 1 læses. 3.1 Selskabets eksistensberettigelse og ambition Selskabets eksistensberettigelse er professionelt at varetage ansvaret for driften af kommunernes arealer i Greve og Solrød Kommuner. Selskabet skal løse sine opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang, dvs. at driften løses, så kommunerne opnår størst mulig værdiskabelse for borgerne både på kort og langt sigt inden for den afsatte og aftalte økonomiske ramme. De bærende principper er: 1. Selskabet skal varetage driften af de ydelser, som de to kommuner beslutter 2. Selskabet løser sine opgaver - enten alene, i et privat / offentligt samarbejde eller ved at private leverandører løser opgaver for selskabet. 3. Selskabet skal betragte private aktører som strategiske samarbejdspartnere, som bidrager til sæsonudjævning, benchmarking og dialog omkring udvikling af ydelserne 4. Selskabet byder ikke på opgaver, som det selv udbyder 5. Selskabet bruger private virksomheder til løsning af en række serviceydelser. Selskabet skal bruge 35 % af sit budget til køb af serviceydelser (ikke varekøb) fra private virksomheder 6. Selskabet skal inden for den aftalte økonomiske ramme både sikre driften af de aftalte ydelser og nytænkning / innovation i forhold til opgaveløsningen til gavn for kommunerne og borgerne. 7. Selskabet skal sikre vækstmuligheder inden for de kommunale rammer, dvs. selskabet skal på sigt varetage driften af flere serviceydelser. Selskabet skal med afsæt i mest mulig værdiskabelse for borgerne - være proaktivt i forhold til at tilbyde at overtage driften af andre af kommunernes serviceydelser. 3.2 De to kommuners deltagelse De to kommuner skal bidrage til, at selskabet kan drives på en professionel, effektiv og rentabel måde til gavn for borgerne i de to kommuner. Det betyder blandt andet, at kommunerne efter aftale overdrager en række opgaver til løsning i selskabet. Kvalitetsniveauet serviceniveauet - vælger den enkelte kommune individuelt. De bærende principper er: 8. Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet 9. Hver kommune vælger individuelt serviceniveauet for de driftsydelser, som selskabet varetager (differentieret serviceniveau i kommunen og mellem kommunerne) 9

11 10. Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. 11. De to kommuner kan tilføje, nedprioritere eller opprioritere ydelser, som selskabet skal løse, efter nærmere principper herfor 12. Mindre anlægsopgaver kan tilgå selskabet uden udbud. Ved større udbud kan selskabet vælge at give tilbud på linje med private virksomheder 13. Kommunerne skal give selskabet mulighed for at løse opgaver for andre end kommunerne inden for lovgivningens rammer 14. Kommunerne skal have adgang til at kunne opsige samarbejdet efter nærmere principper herfor 15. Der udarbejdes aftaler omkring samspil og samarbejde mellem det politiske niveau, forvaltningsniveau og selskabet. 3.3 Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet drives som en virksomhed efter erhvervsøkonomiske principper. Dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og der skal tænkes både i udvikling og i effektiv / rentabel drift inden for det enkelte år og på lang sigt. Indledningsvis lægger kommunerne start- og indskudskapital i selskabet. Derefter skal selskabet kunne fungere med den driftsramme, som hvert år aftales med de respektive 2 kommuner. Selskabet dokumenterer over for kommunerne, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med aftalen i den årlige kontrakt. Evaluering og dokumentation skal foregå på en effektiv og minimalt ressourcekrævende måde. De bærende principper er: 16. Selskabet drives med den startkapital, selskabet får ved stiftelsen yderligere indskud fra ejerkommunerne kan ikke forventes 17. Et overskud, som kommer fra vedvarende forbedringer, anvendes til at reducere timeprisen. Øvrigt overskud forbliver i selskabet ejerkommunerne kan dog efter nærmere aftale beslutte at udlodde midler fra selskabet. 18. Selskabet har sin egen likviditet, uafhængig af kommunerne 19. Selskabet kan kun optage lån med ejerkommunernes godkendelse 10

12 20. Selskabet modtager forudbetaling for løsningen af driftsopgaverne efter et princip om 13 månedlige rater 13. rate udløses under forudsætning af opgavens tilfredsstillende løsning 21. Selskabet evaluerer og dokumenterer sine resultater i forhold til kvalitet, økonomi, borgertilfredshed, medarbejdertrivsel og bæredygtighed / miljø 22. Selskabet opgør til stadighed sine enhedspriser til brug for ejerkommunernes køb af ydelser i selskabet og af hensyn til vurdering af egen konkurrenceevne 3.4 Selskabet ledelse Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal drive selskabet som en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at der skal være fokus på kunder, effektivitet og rentabilitet. Indtægter og udgifter skal være i balance. 23. Selskabet drives og betragtes i videst muligt omfang - som en erhvervsvirksomhed 24. Bestyrelsens sammensætning præciseres i vedtægterne 25. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejder for maksimal værdiskabelse for borgerne inden for rammerne af den kommunale styrelseslov (instruktionsbeføjelse) 26. Selskabets virksomhed opgøres efter årsregnskabsloven og efter regler for kommunalt regnskab 27. Direktør ansættes efter eksternt opslag 28. Selskabet anvender de kommunale overenskomster 3.5 Selskabet som arbejdsplads Det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet både i selskabet og i forhold til interessenter / samarbejdspartnere, har væsentlig indflydelse på produktivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal i fællesskab arbejde for, at selskabet bliver en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor fokus er på værdiskabelse for borgerne og kommunerne. 29. Selskabet skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde motiverede og engagerede medarbejdere 30. Selskabet skal vedvarende tilstræbe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med en høj social kapital evnen til i fællesskab at løse selskabets opgave. 31. Selskabet skal tilstræbe helårsbeskæftigelse i sin tilrettelæggelse af opgaverne 32. Selskabet skal via den daglige arbejdstilrettelæggelse og nytænkningsprocesser sikre, at relevante kompetencer og erfaringer involveres i at fremme udvikling af opgaveløsningen 33. Selskabet bidrager til opfyldelse af kommunernes sociale ansvar 11

13 4 Selskabets driftsgrundlag Etableringen af selskabet skal ses som en vej til både at opnå større effektivitet og at sikre større stabilitet i opgaveløsningen. Desuden skal der sikres, at selskabet bliver robust overfor ændringer, således at der løbende kan ske en tilpasning til ændrede vilkår og rammer. Virkemidler til dette er: 1. Løbende prioritering af ydelser 2. Et strategisk privat / offentligt samarbejde 3. Klar og gennemskuelig ydelseskontrakt i form af selskabets indtægtsgrundlag 4. Vækst og udviklingsmuligheder for selskabet Disse virkemidler behandles i det efterfølgende. 4.1 Løbende prioritering af ydelser Begge kommuner har løbende haft behov for at prioritere omfanget af ydelser og serviceniveau f.eks. på grund af besparelser. Der ligger imidlertid også optimeringsmuligheder i en anderledes prioritering, f.eks. ved at prioritere ydelser i forhold til geografi og på tværs af ydelser på en gennemskuelig og synlig måde. Begge kommuner har en god mulighed for at arbejde med optimering via prioritering, fordi der traditionelt ikke er så skarp en organisatorisk adskillelse mellem de forskellige store ydelsesområder: Renhold, grøn drift og vejdrift. For begge kommuner flyder disse områder nemlig lidt sammen og det er et godt afsæt. Et afsæt som flere kommuner kæmper for at få. Optimering via prioritering indebærer, at de relevante parter jævnligt gennemgår ydelsesoversigten ud fra følgende principper: Fravalg, nedprioritering, tilvalg eller opprioritering af ydelser set i lyset af maksimal værdiskabelse for borgerne og kommunen Sammensætning af en driftsmæssig ydelsesportefølje, som sikrer effektivisering, helårsbeskæftigelse, produktivitet og kvalitet Identifikation af udbudsrelevante ydelser med henblik på samarbejde med private aktører. Ved sammensætningen af den driftsmæssige ydelsesoversigt skal der tages hensyn til ønsket om effektivisering via udvikling og læring f.eks. gennem benchmarking, samt til mulighederne for dynamisk at kunne justere i forhold til privat / offentligt samarbejde. 4.2 Et strategisk privat / offentligt samarbejde Et strategisk privat / offentligt samarbejde tager afsæt i ønsket om effektivisering ud fra et udviklings- og læringsperspektiv. De private aktører er derfor et strategisk tilvalg. Sigtet er at bruge de private aktører til benchmarking, udvikling, sæsonudjævning eller til løsning af opgaver, som selskabet ikke kan løse med tilstrækkelig effektivitet og / eller kvalitet. 12

14 Ydelserne opdeles i 3 kategorier: Ydelser, hvor selskabet alene har kompetencer og maskinel til at løse opgaven Perspektiv: Strategisk valg, kontrol og helårsbeskæftigelse Ydelser som har et omfang og en karakter, som ikke ønskes eller ikke kan betale sig løst af private virksomheder. Det kan også være opgaver, som kommunerne vælger kun at have løst af den offentlige part af forskellige strategiske grunde. Eller de private leverandører løser ikke opgaven tilfredsstillende i forhold til økonomi, kvalitet, bæredygtighed mv. Ydelser, hvor både selskab og private har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Konkurrencedygtighed, udvikling og læring Selskabet udbyder en forholdsmæssig andel af en ydelse, hvor der er ønske om og behov for udvikling og nytænkning. Selskabet bruger den private leverandør til benchmarking på økonomi, borgertilfredshed, kvalitet, medarbejdertrivsel, bæredygtighed, arbejdsprocesser osv. F.eks. grøn vedligeholdelse, vinter, institutioner. Ydelser, hvor selskabet ikke har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Fravalgte kompetencer Ydelsen udbydes til og løses af private. Selskabet er professionel kontraktholder og sikrer, at selskabet får den ydelse, der er bestilt. F.eks. slidlag, belysning. De tre kategorier er IKKE endelige. Ydelserne bør flyttes dynamisk rundt mellem de tre kategorier. Denne model gør selskabet mere robust og mindre sårbar overfor omlægninger, idet der løbende kan justeres på fordelingen både mellem de tre ydelseskategorier og mellem de forskellige ydelser. Jo flere opgaver der ligger i den midterste kolonne, jo mere robust og mindre sårbar er selskabet. Modellen indebærer, at selskabet positivt tilvælger de private leverandører som strategiske samarbejdspartnere. Ønskes en privat leverandør til løsning af opgaven, betyder det, at selskabet ikke byder på de udbudte opgaver. Selskabet skal dog altid udarbejde en beregning, som kan bruges til sammenligning med de indkomne bud. Det giver mulighed for at trække et udbud tilbage, såfremt det viser sig, at selskabet kan løse opgaven væsentligt billigere selv. 4.3 Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Til brug for udarbejdelsen af ydelseskontrakten for 2012 er der taget udgangspunkt i de to kommuners nuværende aftaler med park og vej områderne. De to kommuner har styret økonomien meget forskelligt. For Solrøds vedkommende har vej og park været en integreret del af Teknik og Miljø, mens park og vej i Greve har haft sit eget regnskab. Det betyder, at økonomien som kan relateres til de kommende ydelseskontrakter skal udarbejdes lidt forskelligt. 13

15 I Greve Kommune består den fremtidige ydelseskontrakt af eksisterende kontrakter og omsætning med private aktører, samt ressourcer i administration, som er knyttet til opgaver, der flyttes til selskabet. Herfra er trukket administrationsbidrag og overskudskrav. I Solrød opgøres de omkostninger, som kan relateres til vej og park. Det drejer sig om: Lønomkostninger, vareforbrug, administrationsomkostninger, omkostninger vedr. bygninger og drift af maskiner. Disse omkostninger svarer til den fremtidige ydelseskontrakt. Det betyder, at økonomien på ydelseskontrakten for 2012 ser således ud for de to kommuner: Greve Solrød I alt Omsætning - teknik og miljø kr kr kr Omsætning - andre forvaltninger kr kr kr Omsætning - ikke kommunale kr kr kr kr kr kr Se mere detaljeret omsætningsbeskrivelse i bilag 3. Det bemærkes, at omsætningsoversigten skal revurderes inden den er endelig. Der er fortsat et åbentstående punkt bl.a. vinteropgaven. Ydelseskontrakten har følgende ressourcemæssige konsekvenser: Opgaver der flyttes fra administrationen til selskabet: Ressourcemæssige konsekvenser Borgerbetjening i relation til selskabets driftsopgaver Betjening af kommunens beredskabschef (ligger allerede hos Vej og Park i Solrød) Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. driftsopgaver Hækkebreve (1.skriftlige henvendelse) Økonomifunktion i Solrød Greve: - 1 ½ årsværk i administrationen Solrød: - ca. ½ årsværk i administrationen Selskabet: + 1/1 årsværk (sagsbehandler til bl.a. udbud, kontraktstyring mv.) Bevares i administrationen: Områdebeskrivelser og plejeplaner Strategi for vinterberedskab Myndighedsopgaver Politisk betjening af udvalg mv. Ingen 14

16 Politisk betjening af udvalg vedr. områdebeskrivelser, plejeplaner, vinterberedskab mv. Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. anlægsopgaver Nye opgaver i administrationen relateret til selskabsdannelsen og ydelseskontrakten: Årlig ydelseskontrakt med tilhørende serviceniveauer Vurdering af evalueringsrapport og udarbejdelse af politisk sag vedr. godkendelse af rapport Deltagelse i udvalgte evalueringer + Ca. ½ årsværk i administrationen i hver kommune Deltagelse i selskabets udviklingsarbejde som fagpersoner Nye opgaver i selskabet i forhold til de tidligere park og vej driftsenheder: Forhandling af ydelseskontrakt med serviceniveauer i forhold til to kommuner Serviceydelsesbeskrivelser til brug for evaluering Evaluering, benchmarking, udvikling og læring, udarbejdelse af rapport m. forslag til forbedringer og nye tiltag + 1/1 årsværk (udviklingsleder) Udarbejdelse af udkast politiske sagsfremstillinger i relation til selskabets driftsopgaver Privat / offentligt samarbejde Tværkommunalt samarbejde omkring udvikling Indenfor ydelseskontraktens økonomiske rammer skal selskabet løse følgende opgaver: 1. Borgerhenvendelser Borgerbetjening vedr. driftsopgaver. Betjening i forbindelse med face to face henvendelser, telefoniske henvendelser, skriftlige henvendelser og via giv et praj inkl. journalisering. Videresendelse af borgerhenvendelser til rette myndighed. 2. Administration Udføre sagsforberedende arbejde og udkast til politiske sager vedrørende selskabets grundopgaver i forhold til det politiske niveau i de 2 kommuner. Udbudsmateriale, udbud og valg af leverandør. 15

17 Evaluering og udvikling / læring bl.a. via benchmarking Lærings- og udviklingssamarbejde med private leverandører Kontraktstyring vedr. driftsopgaver, som er overdraget til privat opgaveløsning Egne nødvendige administrative opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, indkøb, driftsaftaler mv. 3. Vintertjeneste Vintertjeneste (Strategien for varetagelse af vintertjenesten udarbejdes af de to kommuners forvaltninger i fællesskab) 4. Drift 4.1 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Vedligeholdelse af grønne arealer herunder naturområder. Vedligeholdelse af vandløb Greve Kommune: Vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Bekæmpelse af invasive plantearter efter gældende regler. Vedligeholdelse og udskiftning af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.2 Renhold (affald, fejning, afvaskning m.m.) Renhold af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Renholdelse af grønne arealer herunder natur, stranden, pladser i byen mv. Greve Kommune: Renholdelse af udearealer på idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Renholdelse af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.3 Tilsyn Legepladstilsyn 4.4 Beredskab Betjening af kommunens Beredskabschef 4.5 Øvrige arbejder 16

18 Grundejerforpligtigelser på kommunale arealer i henhold til gældende lovgivning og regler 4.4 Tilvalg til ydelseskontrakten Solrød har netop dannet et ejendomscenter. Centeret bruger vej & park til løsning af mange af sine opgaver, men kan ikke på nuværende tidspunkt binde sig til, hvordan opgaven skal løses i fremtiden. I Greve har Park & Vej hvert år forhandlet med institutioner mv. om løsning af det kommende års arbejdsopgaver. Park & Vej varetager ikke p.t. driftsopgaverne for samtlige institutioner m.v Opgaven vedr. renhold og vedligeholdelse af udearealerne omkring bygninger et tilvalg, som kommunerne har gjort. Det samme gælder legepladstilsyn. Det betyder, at ydelsen både kan vokse og blive mindre. Kommunerne forpligter sig til at anvende samme budgetramme i 2012, som i Tilvalg til ydelseskontrakten: Drift og vedligeholdelse Renhold og vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg og haller, børnehaver, skoler, plejehjem, øvrige kommunale bygninger (Solrød Kommune)Renhold og vedligeholdelse af udearealer på institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger (Greve Kommune) Inventar og tilsyn Legepladstilsyn 4.5 Vækst og udviklingsmuligheder Følgende opgaver vurderes at være vækst- og udviklingsmuligheder for selskabet: Grundejerforeninger Boligforeninger Styring af aftale / kontrakt med beredskab Kontraktstyring vedr. beredskabsopgaven (brand, redning, skybrud, miljø mv.) Udførelse af bygningsvedligeholdelse vedr. kommunens bygninger Tekniske serviceopgaver på skoler, institutioner mv. Rengøring og vinduespolering Opfølgning på gravetilladelser 17

19 Kommunerne kan have forskellig rationale for at tilvælge / fravælge forskellige opgaver. Et tilvalg i én kommune forpligter ikke den anden kommune til at gøre det samme. Selskabets opgaveportefølje er for en dels vedkommende sæsonopgaver. Derfor har selskabet behov for en bred vifte af opgaver og et vist volumen for at kunne tilrettelægge en effektiv drift med helårsbeskæftigelse. Selskabet kan løse driftsopgaver efter principperne i kommunalfuldmagten og efter reglerne om kommunernes adgang til at løse opgaver for andre offentlige myndigheder. Til disse henregnes grundejerforeninger, boligselskaber, selvejende institutioner med offentlig finansiering i de respektive kommuner, men ikke private virksomheder og private organisationer. 18

20 5 Afdækning af lønforhold 5.1 Lønforhold vedr. markpersonalet Til brug for afdækning af lønniveauet i forhold til andre kommuner er der foretaget et udtræk af gennemsnitslønningerne i kommunerne, et såkaldt FLD udtræk. Udtrækskriterierne har været al løn incl. pension, bortset fra vintertillæg og overarbejde. Der er foretaget enkelte kvalitetstjek ved kontakt til udvalgte kommuner på listen. Et enkelt tjek har vist, at antal medarbejdere var inklusiv rengøringsmedarbejdere. Det er dog ikke almindeligt, at rengøringsmedarbejdere findes på park og vej området. Derfor er det vurderet, at tallene er tilstrækkeligt troværdige til at fungere som indikator for gennemsnitslønnen på park og vejområdet. Den samlede liste kan ses i bilag 4. Overenskomstområde Antal 2010 Bruttoløn 2010 Inkl. Pension Nettoløn 2010 Ex. pension Pr. år 163 Herlev Greve Hvidovre Gentofte Rudersdal Glostrup Egedal Dragør Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Hillerød Brøndby Vallensbæk København Ballerup Furesø Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg Ishøj Rødovre Faxe Favrskov Solrød Halsnæs Gribskov Lejre Allerød Tårnby Kalundborg Fredensborg Lolland Køge Oversigten viser, at lønniveauet i Greve og Solrød ligger højt på listen. Tilsvarende tal fra FLD for perioden august 2010 juli 2011 viser: Greve: kr. og Solrød: kr. En detaljeret analyse af lønomkostningerne for markpersonalet i Greve og Solrød Kommuner for 2010 viser, at den gennemsnitlige løn for markpersonalet i Greve er kr. pr. måned, mens den i Solrød er kr. I disse beløb er medregnet fast løn, pension, diverse arbejdsmarkedsbidrag og særlig feriegodtgørelse. Lønelementer der vedrører 19

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området Byrådet Dato: 19.december 2012 Sagsbeh.: Sagsnr.: KPMG, Økonomiafdelingen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport

NOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport NOTAT Allerød Sekretariat Opfølgning KLK tilstandsrapport I forlængelse af KLKs fremlæggelse af Tilstandsrapport for administrativ effektivitet i Allerød den 30. august 2012 har Forvaltningen udarbejdet

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere