Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg"

Transkript

1 Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Perspektivering og potentiale Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Læsevejledning Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabets eksistensberettigelse og ambition De to kommuners deltagelse Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet ledelse Selskabet som arbejdsplads Selskabets driftsgrundlag Løbende prioritering af ydelser Et strategisk privat / offentligt samarbejde Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Tilvalg til ydelseskontrakten Vækst og udviklingsmuligheder Afdækning af lønforhold Lønforhold vedr. markpersonalet Lønforhold vedr. ledelse, værksted og stab Øvrige personaleomkostninger Perspektiver på lønforholdene Optimeringsmuligheder Omkostninger Administrationsomkostninger Bygningsomkostninger Maskine og materielomkostninger Arbejdstilrettelæggelse Bogføring, administration og ledelsesinformation Flere effektive timer til værdiskabende opgaver for borgerne Konkurrencedygtige faktureringstimepriser alt andet lige Vinterberedskab Borgerbetjening Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 1 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

3 6.2.6 Sammenfatning - optimeringspotentiale Økonomi Kommunernes indskud - åbningsbalance Etableringsbudget Budget for Realiseringsplan Bilag 1 Uddybende beskrivelse af de bærende principper Bilag 2: Brev fra Statsforvaltningen Bilag 3: Opgørelse af ydelseskontrakterne Bilag 4: FLD oversigt vedr. specialarbejdere, gartnere og brolæggere Bilag 5: Personaleaftaler / kutymer Bilag 6: Budget for Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 2 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

4 1 Indledning og baggrund Dette dokument har et fremadrettet fokus på rammerne for et fælleskommunalt 60 selskab mellem Solrød og Greve Kommuner på park og vejområdet. Byrådene i Solrød og Greve Kommuner behandlede i december 2008 sagen vedr. øget samarbejde på park- og vejområdet. Beslutningen blev, at sagen skulle tages op igen i Solrød og Greve Byråd besluttede således på deres møder i marts 2011 at arbejde hen imod etablering af et fælles kommunalt selskab inden for park- og vejområdet. Den 18.maj 2011 blev der afholdt et fælles temamøde mellem Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalg og Greve Kommunes Økonomi- og Planudvalg og Teknik- og Miljøudvalg. Det blev vedtaget, at der frem mod den politiske beslutningssag skulle arbejdes videre med følgende temaer: Afdækning af lønområdet Afdækning af dynamiske effekter ved sammenlagt drift, herunder vurdering af muligheder for optimering af maskinparken Udkast til bærende principper for selskabet Økonomi og betalingsmodel Kvalitets- og serviceniveau Dette dokument indeholder ovennævnte temaer, idet der også er taget hensyn til, at succeskriterierne, jf. projektbeskrivelse af 26.juli 2011 for selskabet er følgende: - På sigt skal selskabsdannelsen føre til et økonomisk rationale for begge kommuner - Den samlede organisation skal gøres mere robust og effektiv samt mindre sårbar - Medarbejderne skal have øgede muligheder for specialisering og videndeling. Det skaber rum for yderligere faglig udvikling for organisationen og for den enkelte medarbejder. - Det nuværende serviceniveau skal som minimum kunne opretholdes i begge kommuner. - Kvalitet i opgaveudførelsen skal øges i begge kommuner - Udviklingen af den gode arbejdsplads skal fremmes. Dokument er resultatet af samtaler, interviews og vurderinger på små og store møder. Beslutningsoplægget er udarbejdet af følgegruppen suppleret med medarbejdere med særlige kompetencer. Arbejdet er foregået som et løbende udviklingsarbejde, hvor deltagerne i små kompetencegrupper løbende har bygget videre på nye versioner af beslutningsgrundlaget. Den samlede følgegruppe har fået fremlagt 3 versioner af oplægget. MED-organiseringen har kommenteret 2 versioner. På trods af den omfattende procesinvolvering er der elementer, som ikke alle kan bakke op om. Der har været fælles MED-møde den 18.august 2011 i Karlslunde, hvor de bærende principper for selskabet blev gennemgået og kommenteret i lokal / områdemed. Den 7.oktober og 12.oktober har der været MED-møder i henholdsvis Greve og Solrød. Desuden har rapporten været drøftet i alle relevante MED-udvalg i uge 43. Alle formuleringer og fakta har således løbende været behandlet og justeret på små og store møder (følgegruppemøder). 3

5 På næsten alle møder har Anette Friis fra FormationConsult ApS deltaget. Hun har også haft proces- og projektansvaret, herunder sammenskrivningen af beslutningsoplægget. Hans Jakobsen fra Greve Kommune har haft det indholdsmæssige ansvar for bestyrelsessammensætning, vedtægter mv Perspektivering og potentiale De to kommuners hensigt og motivation med at etablere selskabet er flersidigt, og kan udtrykkes således: At tilvejebringe en varig effektivisering af de to kommuners løsning af opgaver inden for parkog vejområdet, således at ejerkommunerne til enhver tid kan få samme serviceniveau som hidtil for færre penge eller højere serviceniveau for samme penge. Etablering af selskabet giver mulighed for at begynde på en frisk på park og vejområdet. Det giver muligheden for at få gentænkt og nytænkt på bærende principper, praksis og vaner. Det giver erfaringsmæssigt mulighed for en væsentlig forbedring af produktivitet, værdiskabelse og kvalitet. Det nye fælles selskab vil få en medarbejderstab på ca markmedarbejdere + ledelse, stab og værksted og en omsætning på ca. 73 mio. kr., afhængig af en række valg omkring, hvilke serviceydelser selskabet skal løse. Det giver mulighed for faglig volumen og andre muligheder for arbejdstilrettelæggelse, herunder digitalisering og strategisk samarbejde med private aktører. Det er helt afgørende for det nye selskab, at selskabet bliver konkurrencedygtigt. Det gælder i forhold til faktureringstimepriser, produktivitet og kvalitet. Alt sammen med fokus på at opnå størst mulig værdiskabelse for kommunerne og borgerne. Det kræver, at selskabet har konstant fokus på effektivisering at få mere for de samme penge eller at få det samme for færre penge med afsæt i udvikling og læring. Dette skal afspejle sig i de bærende principper, som opstilles for selskabet. Både Solrød og Greve Kommuner har et ønske om - og et behov for at sikre sig, - at driftsopgaven på park og vejområdet fremover bliver løst til det bedste serviceniveau indenfor en kontrollerbar og konkurrencedygtig pris. Derfor er der defineret nogle rammer og vilkår for selskabet, som skal sikre dette. Et af de bærende principper princip nr. 10 er derfor: Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. I afsnit 4 er udarbejdet første udkast til selskabets økonomiske ydelseskontrakt med hver af de to kommuner. Udgangspunktet for kontrakten har været, at driften af park og vejområdet ikke må blive dyrere for de to kommuner end Derfor er de samlede omkostninger, som er relateret til driften af park og vejområdet i de to kommuner vurderet. Det drejer sig om en række aftaler med private aktører, som administrationen har stået for, varekøb, bygninger, generel administration mv. Det betyder med denne tilgang, at det bliver selskabet, som i første omgang skal realisere effektiviseringspotentialet og i anden omgang anvende potentialet til reduktion af timeprisen overfor de to kommuner. 4

6 Ydelsesområde Solrød Greve Solrød Greve Teknik og Miljø 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. Andre 2,45 mio.kr. 3,55 mio.kr. 2,5 mio.kr. 4,0 mio.kr. administrative områder Ikke kommunale 0,3 mio.kr. 3,0 mio.kr. 0,4 mio.kr. 3,6 mio.kr. områder Anlæg 0,3 mio.kr. 0,7 mio.kr. 0,4 mio.kr. 0,8 mio.kr. Stigningerne i andre administrative områder, ikke kommunale områder og anlæg er udtryk for, at selskabet får tilført flere opgaver, men dette er ikke forpligtende - kun en mulighed, såfremt selskabet er konkurrencedygtigt. Det er et ønske fra begge kommuner, at selskabsdannelsen på sigt skal føre til et økonomisk rationale for begge kommuner. Nøglen til dette er faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Derfor skal det være et krav overfor selskabet, at faktureringstimepriserne bliver konkurrencedygtige, og at effektiviseringer med vedvarende effekt anvendes til at sænke selskabets faktureringstimepriser. Faktureringstimepriserne skal i første omgang som minimum nedsættes til mellem 250 og 350 kr. med et gennemsnit på 300 kr. På sigt bør kravet være en gennemsnitlig faktureringstimepris på under 300 kr. Det kræver, at selskabet sikres de bedst mulige rammer i form af et fornuftigt driftsgrundlag med et vist volumen, (jf. afsnit 4 omkring ydelseskontrakten), som kan skabe en bæredygtig økonomi. Selskabet skal have en sikkerhed for, at driftsopgaverne er til stede. Derfor er princip 8 beskrevet i de bærende principper. Princippet lyder således: Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet. Det vurderes, at selskabet har følgende muligheder for at optimere driften (jf. afsnit 5 og 6): 1. Lønomkostninger vedr. markpersonalet: Afhænger af forhandling mellem ledelse og faglige organisationer 2. Løn vedr. ledelse, stab og værksted: Afhænger af ny organisationsstruktur, men formentlig en besparelse mellem 0 og kr. 3. Omkostninger (administration, materiel, bygninger mv.): Anslået et besparelsespotentiale på kr. 4. Arbejdstilrettelæggelse: Anslået effektiviseringspotentiale ved mere fokus på værdiskabelse og værdiskabende timer fra kr. Potentialet skal anvendes til at nedsætte faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Solrød: Kommunen kan forvente en øget leveringssikkerhed og synlighed, samt en bedre kvalitet inden for den nuværende økonomi. Endvidere kan der på sigt forventes en mindre økonomisk gevinst for de opgaver, som i dag udføres af Vej & Park, når faktureringstimeprisen kommer under 300 kr. i gennemsnit. I forhold til forventningerne omkring besparelser skal der henses til, at den samlede økonomi på driften af park og vejområdet i Solrød kommune er på ca. 14 mio.kr.. 5

7 Greve: Ved en faktureringstimepris på gennemsnitlig 300 kr., vil der kunne opnås en pæn besparelse for Greve kommune på den del af driftsopgaverne, som i dag udføres af Park & Vej. Samlet betragtet vil der formentlig for Greve kommune kunne blive tale om både en økonomisk gevinst (lavere faktureringstimepriser) og bedre kvalitet. Faktureringstimeprisen kan beregnes, når det fremtidige lønniveau i selskabet er fastlagt. Etablerings- og engangsomkostninger for selskabet vil være i størrelsesordenen kr. 1.2 Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Helt overordnet er udgangspunktet, at selskabet skal være konkurrencedygtigt. Ikke som en konkurrerende part for den private sektor, men som en samarbejdende part, som matcher pris, produktivitet og kvalitet. Det er et centralt princip, at selskabet skal betragte private virksomheder som strategiske samarbejdspartnere og ikke som konkurrenter. På ydelsesområder, hvor selskabet ikke har kompetence til at løse opgaverne, udbyder selskabet opgaven og håndterer efterfølgende en professionel kontraktopfølgning. For de serviceydelser, hvor selskabet selv har kompetence til at løse opgaven, udbydes en forholdsmæssig del af opgaven til private virksomheder med henblik på benchmarking. Ved benchmarking forstås, at selskabet skal bruge de private virksomheders arbejdstilrettelæggelse, maskinvalg, faktureringstimepriser, kvalitet mv. til sammenligning. Vurderingen af benchmarkingen foregår i videst muligt omfang sammen med de private virksomheder og evt. Teknik & Miljø i de to kommuner, således at benchmarkingen giver nytænkning og udvikling. Selskabet skal sigte mod, at ca. 20 % af budgettet går til private virksomheder med samme kompetencer som selskabet. Derudover skal selskabet bruge private virksomheder til løsning af de opgaver, hvor selskabet ikke har kompetencer. Det svarer til 15 %. I alt vil ca. 35 % af selskabets ydelsesbudget blive løst af private virksomheder. Tilgangen til privat / offentligt samarbejde skal gøre selskabet mere robust og mindre sårbart over for ændringer. I øjeblikket er omfanget af samarbejde med private virksomheder for de to kommuner ca. 29 % af budgettet. Den fremtidige ydelseskontrakt mellem kommunerne og selskabet er opgjort med afsæt i Det gælder både ydelser og økonomi. Det har ikke været prioriteret, at få kortlagt det nuværende serviceniveau. Det vil først ske senere. Ved kortlægningen vil der blive taget afsæt i de faktiske forhold i 2011 og ydelsesbeskrivelser (som dog ikke i alle tilfælde er opdateret). Det bemærkes, at serviceniveauerne i de to kommuner formentlig vil være forskellig på en række områder. Hvert år skal byrådene og kommunerne udarbejde en ydelseskontrakt, hvor serviceniveauerne på de forskellige ydelser fastlægges. Såfremt kommunerne har behov for at spare, kan de vælge at justere serviceniveauerne ned eller at omprioritere. Kommunerne betaler i rater månedsvis forud. Ydelseskontrakten opdeles i 13 lige store rater. De 12 rater betales automatisk uden at selskabet skal fremsende faktura eller andet. Den 13. rate udbetales, såfremt kommunerne kan godkende selskabets afrapportering af 6

8 ydelser og serviceniveau. Selskabet afrapporterer sin leverance i relevant omfang i forhold til borger / brugertilfredshed, kvalitet, økonomi, medarbejdertrivsel og bæredygtighed. Afrapporteringens detaljeringsgrad og omfang skal være passende og rimelig og tage afsæt i ydelseskontrakt og selskabets økonomisystem mv. Selskabet skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Desuden skal selskabet som en naturlig del arbejde med nytænkning, effektivisering m.m., med henblik på at skabe mere værdi for pengene eller justere faktureringstimepriserne ned. Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal arbejde for maksimal værdiskabelse for kommunen og borgerne inden for den aftalte økonomi. Desuden skal parterne arbejde for, at der skabes en arbejdsplads, som har et godt arbejdsmiljø, som forudsætning for en høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. I den forbindelse skal der sikres, at markpersonalet støttes og involveres i at skabe reel nytænkning og udvikling og ikke kun små forbedringer. Det giver grundlag for faglig udvikling og trivsel blandt medarbejderne. 1.3 Læsevejledning Afsnit 2 og 3 beskriver det juridiske grundlag samt rammer og vilkår i form af bærende principper. De bærende principper indeholder vilkår, som tilsammen udgør en helhed for selskabets eksistensmulighed og dermed grundlaget for at kunne blive en driftsmæssig succes. De enkelte principper er forklaret og uddybet i bilag 1. Afsnit 4 indeholder en overordnet stillingtagen til selskabets omsætningsgrundlag (driftsgrundlag), herunder hvordan der løbende skal arbejdes med selskabets ydelseskontrakt med kommunerne. Afsnit 5 indeholder en afdækning af lønforholdene ved belysning af de faktiske forhold og sammenligning med bl.a. andre kommuner. Afsnit 6 beskriver optimeringsmuligheder. Mulighederne er opdelt i to dele. Den ene del handler om omkostninger til administration, bygninger og maskiner. Den anden del handler om arbejdstilrettelæggelse. Afsnit 7 indeholder økonomidelen, hvor åbningsbalance, etableringsbudget og budget er beskrevet. Endelig er der i afsnit 8 beskrevet en meget overordnet tidsplan for implementering af selskabet. 7

9 2 Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Udgangspunktet for selskabet er et 60 selskab (interessentskab), jf. 60 i den kommunale styrelseslov. Kommunestyrelseslovens 60 Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i Når lovgivningen, der oprettes godkendelse et selskab, fra den som eller flere de kommuner statsforvaltninger, overfører der efter kompetence 47, stk. 1, til, varetager betegnes tilsynet det med kommunale de deltagende kommuner. Når der oprettes et selskab, som flere kommuner overfører kompetence til, betegnes det kommunale samarbejde som kommunalt fællesskab. Det kommunale fællesskab har en særlig status som en specialkommune dvs. en selvstændig kommunal enhed, hvis kompetence i modsætning til de almindelige kommuners er begrænset til løsning af de opgaver, som fællesskabet omfatter. Kommunale fællesskaber er selvstændige, offentligretlige organer og henregnes til den offentlige forvaltning, bl.a. således at forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, direkte finder anvendelse på fællesskaberne og deres virksomhed. Tilsynet med kommunale fællesskaber er - parallelt med, hvad der gælder tilsynet med kommunerne - rettet imod bestyrelsen som øverst ansvarlige. Derfor skal eventuelle sanktioner i sager vedrørende kommunale fællesskaber rettes imod fællesskabets bestyrelse. Vedtægterne for det fælles selskab skal indeholde principper for kommunernes opsigelse af samarbejdet, herunder medarbejdernes retsstilling ved ophør af 60 selskabet. Greve Kommune Solrød Kommune Selskab Opgaver og kompetencer overføres fra kommunerne til selskabet 8

10 3 Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabet drives ud fra en række principper efter drøftelse i de to ejerkommuner. Nedenstående principper danner rammer om forventninger til selskabets virke, men principperne illustrerer også de forpligtelser, som begge kommuner skal leve op til for at få selskabet til at blive en succes. Bilag 1 indeholder en mere uddybende beskrivelse og forklaring af de enkelte principper. Det anbefales at bilag 1 læses. 3.1 Selskabets eksistensberettigelse og ambition Selskabets eksistensberettigelse er professionelt at varetage ansvaret for driften af kommunernes arealer i Greve og Solrød Kommuner. Selskabet skal løse sine opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang, dvs. at driften løses, så kommunerne opnår størst mulig værdiskabelse for borgerne både på kort og langt sigt inden for den afsatte og aftalte økonomiske ramme. De bærende principper er: 1. Selskabet skal varetage driften af de ydelser, som de to kommuner beslutter 2. Selskabet løser sine opgaver - enten alene, i et privat / offentligt samarbejde eller ved at private leverandører løser opgaver for selskabet. 3. Selskabet skal betragte private aktører som strategiske samarbejdspartnere, som bidrager til sæsonudjævning, benchmarking og dialog omkring udvikling af ydelserne 4. Selskabet byder ikke på opgaver, som det selv udbyder 5. Selskabet bruger private virksomheder til løsning af en række serviceydelser. Selskabet skal bruge 35 % af sit budget til køb af serviceydelser (ikke varekøb) fra private virksomheder 6. Selskabet skal inden for den aftalte økonomiske ramme både sikre driften af de aftalte ydelser og nytænkning / innovation i forhold til opgaveløsningen til gavn for kommunerne og borgerne. 7. Selskabet skal sikre vækstmuligheder inden for de kommunale rammer, dvs. selskabet skal på sigt varetage driften af flere serviceydelser. Selskabet skal med afsæt i mest mulig værdiskabelse for borgerne - være proaktivt i forhold til at tilbyde at overtage driften af andre af kommunernes serviceydelser. 3.2 De to kommuners deltagelse De to kommuner skal bidrage til, at selskabet kan drives på en professionel, effektiv og rentabel måde til gavn for borgerne i de to kommuner. Det betyder blandt andet, at kommunerne efter aftale overdrager en række opgaver til løsning i selskabet. Kvalitetsniveauet serviceniveauet - vælger den enkelte kommune individuelt. De bærende principper er: 8. Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet 9. Hver kommune vælger individuelt serviceniveauet for de driftsydelser, som selskabet varetager (differentieret serviceniveau i kommunen og mellem kommunerne) 9

11 10. Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. 11. De to kommuner kan tilføje, nedprioritere eller opprioritere ydelser, som selskabet skal løse, efter nærmere principper herfor 12. Mindre anlægsopgaver kan tilgå selskabet uden udbud. Ved større udbud kan selskabet vælge at give tilbud på linje med private virksomheder 13. Kommunerne skal give selskabet mulighed for at løse opgaver for andre end kommunerne inden for lovgivningens rammer 14. Kommunerne skal have adgang til at kunne opsige samarbejdet efter nærmere principper herfor 15. Der udarbejdes aftaler omkring samspil og samarbejde mellem det politiske niveau, forvaltningsniveau og selskabet. 3.3 Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet drives som en virksomhed efter erhvervsøkonomiske principper. Dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og der skal tænkes både i udvikling og i effektiv / rentabel drift inden for det enkelte år og på lang sigt. Indledningsvis lægger kommunerne start- og indskudskapital i selskabet. Derefter skal selskabet kunne fungere med den driftsramme, som hvert år aftales med de respektive 2 kommuner. Selskabet dokumenterer over for kommunerne, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med aftalen i den årlige kontrakt. Evaluering og dokumentation skal foregå på en effektiv og minimalt ressourcekrævende måde. De bærende principper er: 16. Selskabet drives med den startkapital, selskabet får ved stiftelsen yderligere indskud fra ejerkommunerne kan ikke forventes 17. Et overskud, som kommer fra vedvarende forbedringer, anvendes til at reducere timeprisen. Øvrigt overskud forbliver i selskabet ejerkommunerne kan dog efter nærmere aftale beslutte at udlodde midler fra selskabet. 18. Selskabet har sin egen likviditet, uafhængig af kommunerne 19. Selskabet kan kun optage lån med ejerkommunernes godkendelse 10

12 20. Selskabet modtager forudbetaling for løsningen af driftsopgaverne efter et princip om 13 månedlige rater 13. rate udløses under forudsætning af opgavens tilfredsstillende løsning 21. Selskabet evaluerer og dokumenterer sine resultater i forhold til kvalitet, økonomi, borgertilfredshed, medarbejdertrivsel og bæredygtighed / miljø 22. Selskabet opgør til stadighed sine enhedspriser til brug for ejerkommunernes køb af ydelser i selskabet og af hensyn til vurdering af egen konkurrenceevne 3.4 Selskabet ledelse Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal drive selskabet som en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at der skal være fokus på kunder, effektivitet og rentabilitet. Indtægter og udgifter skal være i balance. 23. Selskabet drives og betragtes i videst muligt omfang - som en erhvervsvirksomhed 24. Bestyrelsens sammensætning præciseres i vedtægterne 25. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejder for maksimal værdiskabelse for borgerne inden for rammerne af den kommunale styrelseslov (instruktionsbeføjelse) 26. Selskabets virksomhed opgøres efter årsregnskabsloven og efter regler for kommunalt regnskab 27. Direktør ansættes efter eksternt opslag 28. Selskabet anvender de kommunale overenskomster 3.5 Selskabet som arbejdsplads Det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet både i selskabet og i forhold til interessenter / samarbejdspartnere, har væsentlig indflydelse på produktivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal i fællesskab arbejde for, at selskabet bliver en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor fokus er på værdiskabelse for borgerne og kommunerne. 29. Selskabet skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde motiverede og engagerede medarbejdere 30. Selskabet skal vedvarende tilstræbe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med en høj social kapital evnen til i fællesskab at løse selskabets opgave. 31. Selskabet skal tilstræbe helårsbeskæftigelse i sin tilrettelæggelse af opgaverne 32. Selskabet skal via den daglige arbejdstilrettelæggelse og nytænkningsprocesser sikre, at relevante kompetencer og erfaringer involveres i at fremme udvikling af opgaveløsningen 33. Selskabet bidrager til opfyldelse af kommunernes sociale ansvar 11

13 4 Selskabets driftsgrundlag Etableringen af selskabet skal ses som en vej til både at opnå større effektivitet og at sikre større stabilitet i opgaveløsningen. Desuden skal der sikres, at selskabet bliver robust overfor ændringer, således at der løbende kan ske en tilpasning til ændrede vilkår og rammer. Virkemidler til dette er: 1. Løbende prioritering af ydelser 2. Et strategisk privat / offentligt samarbejde 3. Klar og gennemskuelig ydelseskontrakt i form af selskabets indtægtsgrundlag 4. Vækst og udviklingsmuligheder for selskabet Disse virkemidler behandles i det efterfølgende. 4.1 Løbende prioritering af ydelser Begge kommuner har løbende haft behov for at prioritere omfanget af ydelser og serviceniveau f.eks. på grund af besparelser. Der ligger imidlertid også optimeringsmuligheder i en anderledes prioritering, f.eks. ved at prioritere ydelser i forhold til geografi og på tværs af ydelser på en gennemskuelig og synlig måde. Begge kommuner har en god mulighed for at arbejde med optimering via prioritering, fordi der traditionelt ikke er så skarp en organisatorisk adskillelse mellem de forskellige store ydelsesområder: Renhold, grøn drift og vejdrift. For begge kommuner flyder disse områder nemlig lidt sammen og det er et godt afsæt. Et afsæt som flere kommuner kæmper for at få. Optimering via prioritering indebærer, at de relevante parter jævnligt gennemgår ydelsesoversigten ud fra følgende principper: Fravalg, nedprioritering, tilvalg eller opprioritering af ydelser set i lyset af maksimal værdiskabelse for borgerne og kommunen Sammensætning af en driftsmæssig ydelsesportefølje, som sikrer effektivisering, helårsbeskæftigelse, produktivitet og kvalitet Identifikation af udbudsrelevante ydelser med henblik på samarbejde med private aktører. Ved sammensætningen af den driftsmæssige ydelsesoversigt skal der tages hensyn til ønsket om effektivisering via udvikling og læring f.eks. gennem benchmarking, samt til mulighederne for dynamisk at kunne justere i forhold til privat / offentligt samarbejde. 4.2 Et strategisk privat / offentligt samarbejde Et strategisk privat / offentligt samarbejde tager afsæt i ønsket om effektivisering ud fra et udviklings- og læringsperspektiv. De private aktører er derfor et strategisk tilvalg. Sigtet er at bruge de private aktører til benchmarking, udvikling, sæsonudjævning eller til løsning af opgaver, som selskabet ikke kan løse med tilstrækkelig effektivitet og / eller kvalitet. 12

14 Ydelserne opdeles i 3 kategorier: Ydelser, hvor selskabet alene har kompetencer og maskinel til at løse opgaven Perspektiv: Strategisk valg, kontrol og helårsbeskæftigelse Ydelser som har et omfang og en karakter, som ikke ønskes eller ikke kan betale sig løst af private virksomheder. Det kan også være opgaver, som kommunerne vælger kun at have løst af den offentlige part af forskellige strategiske grunde. Eller de private leverandører løser ikke opgaven tilfredsstillende i forhold til økonomi, kvalitet, bæredygtighed mv. Ydelser, hvor både selskab og private har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Konkurrencedygtighed, udvikling og læring Selskabet udbyder en forholdsmæssig andel af en ydelse, hvor der er ønske om og behov for udvikling og nytænkning. Selskabet bruger den private leverandør til benchmarking på økonomi, borgertilfredshed, kvalitet, medarbejdertrivsel, bæredygtighed, arbejdsprocesser osv. F.eks. grøn vedligeholdelse, vinter, institutioner. Ydelser, hvor selskabet ikke har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Fravalgte kompetencer Ydelsen udbydes til og løses af private. Selskabet er professionel kontraktholder og sikrer, at selskabet får den ydelse, der er bestilt. F.eks. slidlag, belysning. De tre kategorier er IKKE endelige. Ydelserne bør flyttes dynamisk rundt mellem de tre kategorier. Denne model gør selskabet mere robust og mindre sårbar overfor omlægninger, idet der løbende kan justeres på fordelingen både mellem de tre ydelseskategorier og mellem de forskellige ydelser. Jo flere opgaver der ligger i den midterste kolonne, jo mere robust og mindre sårbar er selskabet. Modellen indebærer, at selskabet positivt tilvælger de private leverandører som strategiske samarbejdspartnere. Ønskes en privat leverandør til løsning af opgaven, betyder det, at selskabet ikke byder på de udbudte opgaver. Selskabet skal dog altid udarbejde en beregning, som kan bruges til sammenligning med de indkomne bud. Det giver mulighed for at trække et udbud tilbage, såfremt det viser sig, at selskabet kan løse opgaven væsentligt billigere selv. 4.3 Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Til brug for udarbejdelsen af ydelseskontrakten for 2012 er der taget udgangspunkt i de to kommuners nuværende aftaler med park og vej områderne. De to kommuner har styret økonomien meget forskelligt. For Solrøds vedkommende har vej og park været en integreret del af Teknik og Miljø, mens park og vej i Greve har haft sit eget regnskab. Det betyder, at økonomien som kan relateres til de kommende ydelseskontrakter skal udarbejdes lidt forskelligt. 13

15 I Greve Kommune består den fremtidige ydelseskontrakt af eksisterende kontrakter og omsætning med private aktører, samt ressourcer i administration, som er knyttet til opgaver, der flyttes til selskabet. Herfra er trukket administrationsbidrag og overskudskrav. I Solrød opgøres de omkostninger, som kan relateres til vej og park. Det drejer sig om: Lønomkostninger, vareforbrug, administrationsomkostninger, omkostninger vedr. bygninger og drift af maskiner. Disse omkostninger svarer til den fremtidige ydelseskontrakt. Det betyder, at økonomien på ydelseskontrakten for 2012 ser således ud for de to kommuner: Greve Solrød I alt Omsætning - teknik og miljø kr kr kr Omsætning - andre forvaltninger kr kr kr Omsætning - ikke kommunale kr kr kr kr kr kr Se mere detaljeret omsætningsbeskrivelse i bilag 3. Det bemærkes, at omsætningsoversigten skal revurderes inden den er endelig. Der er fortsat et åbentstående punkt bl.a. vinteropgaven. Ydelseskontrakten har følgende ressourcemæssige konsekvenser: Opgaver der flyttes fra administrationen til selskabet: Ressourcemæssige konsekvenser Borgerbetjening i relation til selskabets driftsopgaver Betjening af kommunens beredskabschef (ligger allerede hos Vej og Park i Solrød) Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. driftsopgaver Hækkebreve (1.skriftlige henvendelse) Økonomifunktion i Solrød Greve: - 1 ½ årsværk i administrationen Solrød: - ca. ½ årsværk i administrationen Selskabet: + 1/1 årsværk (sagsbehandler til bl.a. udbud, kontraktstyring mv.) Bevares i administrationen: Områdebeskrivelser og plejeplaner Strategi for vinterberedskab Myndighedsopgaver Politisk betjening af udvalg mv. Ingen 14

16 Politisk betjening af udvalg vedr. områdebeskrivelser, plejeplaner, vinterberedskab mv. Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. anlægsopgaver Nye opgaver i administrationen relateret til selskabsdannelsen og ydelseskontrakten: Årlig ydelseskontrakt med tilhørende serviceniveauer Vurdering af evalueringsrapport og udarbejdelse af politisk sag vedr. godkendelse af rapport Deltagelse i udvalgte evalueringer + Ca. ½ årsværk i administrationen i hver kommune Deltagelse i selskabets udviklingsarbejde som fagpersoner Nye opgaver i selskabet i forhold til de tidligere park og vej driftsenheder: Forhandling af ydelseskontrakt med serviceniveauer i forhold til to kommuner Serviceydelsesbeskrivelser til brug for evaluering Evaluering, benchmarking, udvikling og læring, udarbejdelse af rapport m. forslag til forbedringer og nye tiltag + 1/1 årsværk (udviklingsleder) Udarbejdelse af udkast politiske sagsfremstillinger i relation til selskabets driftsopgaver Privat / offentligt samarbejde Tværkommunalt samarbejde omkring udvikling Indenfor ydelseskontraktens økonomiske rammer skal selskabet løse følgende opgaver: 1. Borgerhenvendelser Borgerbetjening vedr. driftsopgaver. Betjening i forbindelse med face to face henvendelser, telefoniske henvendelser, skriftlige henvendelser og via giv et praj inkl. journalisering. Videresendelse af borgerhenvendelser til rette myndighed. 2. Administration Udføre sagsforberedende arbejde og udkast til politiske sager vedrørende selskabets grundopgaver i forhold til det politiske niveau i de 2 kommuner. Udbudsmateriale, udbud og valg af leverandør. 15

17 Evaluering og udvikling / læring bl.a. via benchmarking Lærings- og udviklingssamarbejde med private leverandører Kontraktstyring vedr. driftsopgaver, som er overdraget til privat opgaveløsning Egne nødvendige administrative opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, indkøb, driftsaftaler mv. 3. Vintertjeneste Vintertjeneste (Strategien for varetagelse af vintertjenesten udarbejdes af de to kommuners forvaltninger i fællesskab) 4. Drift 4.1 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Vedligeholdelse af grønne arealer herunder naturområder. Vedligeholdelse af vandløb Greve Kommune: Vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Bekæmpelse af invasive plantearter efter gældende regler. Vedligeholdelse og udskiftning af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.2 Renhold (affald, fejning, afvaskning m.m.) Renhold af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Renholdelse af grønne arealer herunder natur, stranden, pladser i byen mv. Greve Kommune: Renholdelse af udearealer på idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Renholdelse af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.3 Tilsyn Legepladstilsyn 4.4 Beredskab Betjening af kommunens Beredskabschef 4.5 Øvrige arbejder 16

18 Grundejerforpligtigelser på kommunale arealer i henhold til gældende lovgivning og regler 4.4 Tilvalg til ydelseskontrakten Solrød har netop dannet et ejendomscenter. Centeret bruger vej & park til løsning af mange af sine opgaver, men kan ikke på nuværende tidspunkt binde sig til, hvordan opgaven skal løses i fremtiden. I Greve har Park & Vej hvert år forhandlet med institutioner mv. om løsning af det kommende års arbejdsopgaver. Park & Vej varetager ikke p.t. driftsopgaverne for samtlige institutioner m.v Opgaven vedr. renhold og vedligeholdelse af udearealerne omkring bygninger et tilvalg, som kommunerne har gjort. Det samme gælder legepladstilsyn. Det betyder, at ydelsen både kan vokse og blive mindre. Kommunerne forpligter sig til at anvende samme budgetramme i 2012, som i Tilvalg til ydelseskontrakten: Drift og vedligeholdelse Renhold og vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg og haller, børnehaver, skoler, plejehjem, øvrige kommunale bygninger (Solrød Kommune)Renhold og vedligeholdelse af udearealer på institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger (Greve Kommune) Inventar og tilsyn Legepladstilsyn 4.5 Vækst og udviklingsmuligheder Følgende opgaver vurderes at være vækst- og udviklingsmuligheder for selskabet: Grundejerforeninger Boligforeninger Styring af aftale / kontrakt med beredskab Kontraktstyring vedr. beredskabsopgaven (brand, redning, skybrud, miljø mv.) Udførelse af bygningsvedligeholdelse vedr. kommunens bygninger Tekniske serviceopgaver på skoler, institutioner mv. Rengøring og vinduespolering Opfølgning på gravetilladelser 17

19 Kommunerne kan have forskellig rationale for at tilvælge / fravælge forskellige opgaver. Et tilvalg i én kommune forpligter ikke den anden kommune til at gøre det samme. Selskabets opgaveportefølje er for en dels vedkommende sæsonopgaver. Derfor har selskabet behov for en bred vifte af opgaver og et vist volumen for at kunne tilrettelægge en effektiv drift med helårsbeskæftigelse. Selskabet kan løse driftsopgaver efter principperne i kommunalfuldmagten og efter reglerne om kommunernes adgang til at løse opgaver for andre offentlige myndigheder. Til disse henregnes grundejerforeninger, boligselskaber, selvejende institutioner med offentlig finansiering i de respektive kommuner, men ikke private virksomheder og private organisationer. 18

20 5 Afdækning af lønforhold 5.1 Lønforhold vedr. markpersonalet Til brug for afdækning af lønniveauet i forhold til andre kommuner er der foretaget et udtræk af gennemsnitslønningerne i kommunerne, et såkaldt FLD udtræk. Udtrækskriterierne har været al løn incl. pension, bortset fra vintertillæg og overarbejde. Der er foretaget enkelte kvalitetstjek ved kontakt til udvalgte kommuner på listen. Et enkelt tjek har vist, at antal medarbejdere var inklusiv rengøringsmedarbejdere. Det er dog ikke almindeligt, at rengøringsmedarbejdere findes på park og vej området. Derfor er det vurderet, at tallene er tilstrækkeligt troværdige til at fungere som indikator for gennemsnitslønnen på park og vejområdet. Den samlede liste kan ses i bilag 4. Overenskomstområde Antal 2010 Bruttoløn 2010 Inkl. Pension Nettoløn 2010 Ex. pension Pr. år 163 Herlev Greve Hvidovre Gentofte Rudersdal Glostrup Egedal Dragør Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Hillerød Brøndby Vallensbæk København Ballerup Furesø Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg Ishøj Rødovre Faxe Favrskov Solrød Halsnæs Gribskov Lejre Allerød Tårnby Kalundborg Fredensborg Lolland Køge Oversigten viser, at lønniveauet i Greve og Solrød ligger højt på listen. Tilsvarende tal fra FLD for perioden august 2010 juli 2011 viser: Greve: kr. og Solrød: kr. En detaljeret analyse af lønomkostningerne for markpersonalet i Greve og Solrød Kommuner for 2010 viser, at den gennemsnitlige løn for markpersonalet i Greve er kr. pr. måned, mens den i Solrød er kr. I disse beløb er medregnet fast løn, pension, diverse arbejdsmarkedsbidrag og særlig feriegodtgørelse. Lønelementer der vedrører 19

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere