Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg"

Transkript

1 Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Perspektivering og potentiale Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Læsevejledning Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabets eksistensberettigelse og ambition De to kommuners deltagelse Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet ledelse Selskabet som arbejdsplads Selskabets driftsgrundlag Løbende prioritering af ydelser Et strategisk privat / offentligt samarbejde Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Tilvalg til ydelseskontrakten Vækst og udviklingsmuligheder Afdækning af lønforhold Lønforhold vedr. markpersonalet Lønforhold vedr. ledelse, værksted og stab Øvrige personaleomkostninger Perspektiver på lønforholdene Optimeringsmuligheder Omkostninger Administrationsomkostninger Bygningsomkostninger Maskine og materielomkostninger Arbejdstilrettelæggelse Bogføring, administration og ledelsesinformation Flere effektive timer til værdiskabende opgaver for borgerne Konkurrencedygtige faktureringstimepriser alt andet lige Vinterberedskab Borgerbetjening Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 1 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

3 6.2.6 Sammenfatning - optimeringspotentiale Økonomi Kommunernes indskud - åbningsbalance Etableringsbudget Budget for Realiseringsplan Bilag 1 Uddybende beskrivelse af de bærende principper Bilag 2: Brev fra Statsforvaltningen Bilag 3: Opgørelse af ydelseskontrakterne Bilag 4: FLD oversigt vedr. specialarbejdere, gartnere og brolæggere Bilag 5: Personaleaftaler / kutymer Bilag 6: Budget for Dokument: Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner 2 Version: 33-4 Udgivelsesdato: Udarbejdet af: Anette Friis

4 1 Indledning og baggrund Dette dokument har et fremadrettet fokus på rammerne for et fælleskommunalt 60 selskab mellem Solrød og Greve Kommuner på park og vejområdet. Byrådene i Solrød og Greve Kommuner behandlede i december 2008 sagen vedr. øget samarbejde på park- og vejområdet. Beslutningen blev, at sagen skulle tages op igen i Solrød og Greve Byråd besluttede således på deres møder i marts 2011 at arbejde hen imod etablering af et fælles kommunalt selskab inden for park- og vejområdet. Den 18.maj 2011 blev der afholdt et fælles temamøde mellem Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalg og Greve Kommunes Økonomi- og Planudvalg og Teknik- og Miljøudvalg. Det blev vedtaget, at der frem mod den politiske beslutningssag skulle arbejdes videre med følgende temaer: Afdækning af lønområdet Afdækning af dynamiske effekter ved sammenlagt drift, herunder vurdering af muligheder for optimering af maskinparken Udkast til bærende principper for selskabet Økonomi og betalingsmodel Kvalitets- og serviceniveau Dette dokument indeholder ovennævnte temaer, idet der også er taget hensyn til, at succeskriterierne, jf. projektbeskrivelse af 26.juli 2011 for selskabet er følgende: - På sigt skal selskabsdannelsen føre til et økonomisk rationale for begge kommuner - Den samlede organisation skal gøres mere robust og effektiv samt mindre sårbar - Medarbejderne skal have øgede muligheder for specialisering og videndeling. Det skaber rum for yderligere faglig udvikling for organisationen og for den enkelte medarbejder. - Det nuværende serviceniveau skal som minimum kunne opretholdes i begge kommuner. - Kvalitet i opgaveudførelsen skal øges i begge kommuner - Udviklingen af den gode arbejdsplads skal fremmes. Dokument er resultatet af samtaler, interviews og vurderinger på små og store møder. Beslutningsoplægget er udarbejdet af følgegruppen suppleret med medarbejdere med særlige kompetencer. Arbejdet er foregået som et løbende udviklingsarbejde, hvor deltagerne i små kompetencegrupper løbende har bygget videre på nye versioner af beslutningsgrundlaget. Den samlede følgegruppe har fået fremlagt 3 versioner af oplægget. MED-organiseringen har kommenteret 2 versioner. På trods af den omfattende procesinvolvering er der elementer, som ikke alle kan bakke op om. Der har været fælles MED-møde den 18.august 2011 i Karlslunde, hvor de bærende principper for selskabet blev gennemgået og kommenteret i lokal / områdemed. Den 7.oktober og 12.oktober har der været MED-møder i henholdsvis Greve og Solrød. Desuden har rapporten været drøftet i alle relevante MED-udvalg i uge 43. Alle formuleringer og fakta har således løbende været behandlet og justeret på små og store møder (følgegruppemøder). 3

5 På næsten alle møder har Anette Friis fra FormationConsult ApS deltaget. Hun har også haft proces- og projektansvaret, herunder sammenskrivningen af beslutningsoplægget. Hans Jakobsen fra Greve Kommune har haft det indholdsmæssige ansvar for bestyrelsessammensætning, vedtægter mv Perspektivering og potentiale De to kommuners hensigt og motivation med at etablere selskabet er flersidigt, og kan udtrykkes således: At tilvejebringe en varig effektivisering af de to kommuners løsning af opgaver inden for parkog vejområdet, således at ejerkommunerne til enhver tid kan få samme serviceniveau som hidtil for færre penge eller højere serviceniveau for samme penge. Etablering af selskabet giver mulighed for at begynde på en frisk på park og vejområdet. Det giver muligheden for at få gentænkt og nytænkt på bærende principper, praksis og vaner. Det giver erfaringsmæssigt mulighed for en væsentlig forbedring af produktivitet, værdiskabelse og kvalitet. Det nye fælles selskab vil få en medarbejderstab på ca markmedarbejdere + ledelse, stab og værksted og en omsætning på ca. 73 mio. kr., afhængig af en række valg omkring, hvilke serviceydelser selskabet skal løse. Det giver mulighed for faglig volumen og andre muligheder for arbejdstilrettelæggelse, herunder digitalisering og strategisk samarbejde med private aktører. Det er helt afgørende for det nye selskab, at selskabet bliver konkurrencedygtigt. Det gælder i forhold til faktureringstimepriser, produktivitet og kvalitet. Alt sammen med fokus på at opnå størst mulig værdiskabelse for kommunerne og borgerne. Det kræver, at selskabet har konstant fokus på effektivisering at få mere for de samme penge eller at få det samme for færre penge med afsæt i udvikling og læring. Dette skal afspejle sig i de bærende principper, som opstilles for selskabet. Både Solrød og Greve Kommuner har et ønske om - og et behov for at sikre sig, - at driftsopgaven på park og vejområdet fremover bliver løst til det bedste serviceniveau indenfor en kontrollerbar og konkurrencedygtig pris. Derfor er der defineret nogle rammer og vilkår for selskabet, som skal sikre dette. Et af de bærende principper princip nr. 10 er derfor: Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. I afsnit 4 er udarbejdet første udkast til selskabets økonomiske ydelseskontrakt med hver af de to kommuner. Udgangspunktet for kontrakten har været, at driften af park og vejområdet ikke må blive dyrere for de to kommuner end Derfor er de samlede omkostninger, som er relateret til driften af park og vejområdet i de to kommuner vurderet. Det drejer sig om en række aftaler med private aktører, som administrationen har stået for, varekøb, bygninger, generel administration mv. Det betyder med denne tilgang, at det bliver selskabet, som i første omgang skal realisere effektiviseringspotentialet og i anden omgang anvende potentialet til reduktion af timeprisen overfor de to kommuner. 4

6 Ydelsesområde Solrød Greve Solrød Greve Teknik og Miljø 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. 14,4 mio.kr. 49,4 mio.kr. Andre 2,45 mio.kr. 3,55 mio.kr. 2,5 mio.kr. 4,0 mio.kr. administrative områder Ikke kommunale 0,3 mio.kr. 3,0 mio.kr. 0,4 mio.kr. 3,6 mio.kr. områder Anlæg 0,3 mio.kr. 0,7 mio.kr. 0,4 mio.kr. 0,8 mio.kr. Stigningerne i andre administrative områder, ikke kommunale områder og anlæg er udtryk for, at selskabet får tilført flere opgaver, men dette er ikke forpligtende - kun en mulighed, såfremt selskabet er konkurrencedygtigt. Det er et ønske fra begge kommuner, at selskabsdannelsen på sigt skal føre til et økonomisk rationale for begge kommuner. Nøglen til dette er faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Derfor skal det være et krav overfor selskabet, at faktureringstimepriserne bliver konkurrencedygtige, og at effektiviseringer med vedvarende effekt anvendes til at sænke selskabets faktureringstimepriser. Faktureringstimepriserne skal i første omgang som minimum nedsættes til mellem 250 og 350 kr. med et gennemsnit på 300 kr. På sigt bør kravet være en gennemsnitlig faktureringstimepris på under 300 kr. Det kræver, at selskabet sikres de bedst mulige rammer i form af et fornuftigt driftsgrundlag med et vist volumen, (jf. afsnit 4 omkring ydelseskontrakten), som kan skabe en bæredygtig økonomi. Selskabet skal have en sikkerhed for, at driftsopgaverne er til stede. Derfor er princip 8 beskrevet i de bærende principper. Princippet lyder således: Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet. Det vurderes, at selskabet har følgende muligheder for at optimere driften (jf. afsnit 5 og 6): 1. Lønomkostninger vedr. markpersonalet: Afhænger af forhandling mellem ledelse og faglige organisationer 2. Løn vedr. ledelse, stab og værksted: Afhænger af ny organisationsstruktur, men formentlig en besparelse mellem 0 og kr. 3. Omkostninger (administration, materiel, bygninger mv.): Anslået et besparelsespotentiale på kr. 4. Arbejdstilrettelæggelse: Anslået effektiviseringspotentiale ved mere fokus på værdiskabelse og værdiskabende timer fra kr. Potentialet skal anvendes til at nedsætte faktureringstimepriserne overfor kommunerne. Solrød: Kommunen kan forvente en øget leveringssikkerhed og synlighed, samt en bedre kvalitet inden for den nuværende økonomi. Endvidere kan der på sigt forventes en mindre økonomisk gevinst for de opgaver, som i dag udføres af Vej & Park, når faktureringstimeprisen kommer under 300 kr. i gennemsnit. I forhold til forventningerne omkring besparelser skal der henses til, at den samlede økonomi på driften af park og vejområdet i Solrød kommune er på ca. 14 mio.kr.. 5

7 Greve: Ved en faktureringstimepris på gennemsnitlig 300 kr., vil der kunne opnås en pæn besparelse for Greve kommune på den del af driftsopgaverne, som i dag udføres af Park & Vej. Samlet betragtet vil der formentlig for Greve kommune kunne blive tale om både en økonomisk gevinst (lavere faktureringstimepriser) og bedre kvalitet. Faktureringstimeprisen kan beregnes, når det fremtidige lønniveau i selskabet er fastlagt. Etablerings- og engangsomkostninger for selskabet vil være i størrelsesordenen kr. 1.2 Sammenfatning vedr. de bærende principper for selskabet Helt overordnet er udgangspunktet, at selskabet skal være konkurrencedygtigt. Ikke som en konkurrerende part for den private sektor, men som en samarbejdende part, som matcher pris, produktivitet og kvalitet. Det er et centralt princip, at selskabet skal betragte private virksomheder som strategiske samarbejdspartnere og ikke som konkurrenter. På ydelsesområder, hvor selskabet ikke har kompetence til at løse opgaverne, udbyder selskabet opgaven og håndterer efterfølgende en professionel kontraktopfølgning. For de serviceydelser, hvor selskabet selv har kompetence til at løse opgaven, udbydes en forholdsmæssig del af opgaven til private virksomheder med henblik på benchmarking. Ved benchmarking forstås, at selskabet skal bruge de private virksomheders arbejdstilrettelæggelse, maskinvalg, faktureringstimepriser, kvalitet mv. til sammenligning. Vurderingen af benchmarkingen foregår i videst muligt omfang sammen med de private virksomheder og evt. Teknik & Miljø i de to kommuner, således at benchmarkingen giver nytænkning og udvikling. Selskabet skal sigte mod, at ca. 20 % af budgettet går til private virksomheder med samme kompetencer som selskabet. Derudover skal selskabet bruge private virksomheder til løsning af de opgaver, hvor selskabet ikke har kompetencer. Det svarer til 15 %. I alt vil ca. 35 % af selskabets ydelsesbudget blive løst af private virksomheder. Tilgangen til privat / offentligt samarbejde skal gøre selskabet mere robust og mindre sårbart over for ændringer. I øjeblikket er omfanget af samarbejde med private virksomheder for de to kommuner ca. 29 % af budgettet. Den fremtidige ydelseskontrakt mellem kommunerne og selskabet er opgjort med afsæt i Det gælder både ydelser og økonomi. Det har ikke været prioriteret, at få kortlagt det nuværende serviceniveau. Det vil først ske senere. Ved kortlægningen vil der blive taget afsæt i de faktiske forhold i 2011 og ydelsesbeskrivelser (som dog ikke i alle tilfælde er opdateret). Det bemærkes, at serviceniveauerne i de to kommuner formentlig vil være forskellig på en række områder. Hvert år skal byrådene og kommunerne udarbejde en ydelseskontrakt, hvor serviceniveauerne på de forskellige ydelser fastlægges. Såfremt kommunerne har behov for at spare, kan de vælge at justere serviceniveauerne ned eller at omprioritere. Kommunerne betaler i rater månedsvis forud. Ydelseskontrakten opdeles i 13 lige store rater. De 12 rater betales automatisk uden at selskabet skal fremsende faktura eller andet. Den 13. rate udbetales, såfremt kommunerne kan godkende selskabets afrapportering af 6

8 ydelser og serviceniveau. Selskabet afrapporterer sin leverance i relevant omfang i forhold til borger / brugertilfredshed, kvalitet, økonomi, medarbejdertrivsel og bæredygtighed. Afrapporteringens detaljeringsgrad og omfang skal være passende og rimelig og tage afsæt i ydelseskontrakt og selskabets økonomisystem mv. Selskabet skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Desuden skal selskabet som en naturlig del arbejde med nytænkning, effektivisering m.m., med henblik på at skabe mere værdi for pengene eller justere faktureringstimepriserne ned. Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal arbejde for maksimal værdiskabelse for kommunen og borgerne inden for den aftalte økonomi. Desuden skal parterne arbejde for, at der skabes en arbejdsplads, som har et godt arbejdsmiljø, som forudsætning for en høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. I den forbindelse skal der sikres, at markpersonalet støttes og involveres i at skabe reel nytænkning og udvikling og ikke kun små forbedringer. Det giver grundlag for faglig udvikling og trivsel blandt medarbejderne. 1.3 Læsevejledning Afsnit 2 og 3 beskriver det juridiske grundlag samt rammer og vilkår i form af bærende principper. De bærende principper indeholder vilkår, som tilsammen udgør en helhed for selskabets eksistensmulighed og dermed grundlaget for at kunne blive en driftsmæssig succes. De enkelte principper er forklaret og uddybet i bilag 1. Afsnit 4 indeholder en overordnet stillingtagen til selskabets omsætningsgrundlag (driftsgrundlag), herunder hvordan der løbende skal arbejdes med selskabets ydelseskontrakt med kommunerne. Afsnit 5 indeholder en afdækning af lønforholdene ved belysning af de faktiske forhold og sammenligning med bl.a. andre kommuner. Afsnit 6 beskriver optimeringsmuligheder. Mulighederne er opdelt i to dele. Den ene del handler om omkostninger til administration, bygninger og maskiner. Den anden del handler om arbejdstilrettelæggelse. Afsnit 7 indeholder økonomidelen, hvor åbningsbalance, etableringsbudget og budget er beskrevet. Endelig er der i afsnit 8 beskrevet en meget overordnet tidsplan for implementering af selskabet. 7

9 2 Vilkår og rammer for dannelse af et 60 selskab Udgangspunktet for selskabet er et 60 selskab (interessentskab), jf. 60 i den kommunale styrelseslov. Kommunestyrelseslovens 60 Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i Når lovgivningen, der oprettes godkendelse et selskab, fra den som eller flere de kommuner statsforvaltninger, overfører der efter kompetence 47, stk. 1, til, varetager betegnes tilsynet det med kommunale de deltagende kommuner. Når der oprettes et selskab, som flere kommuner overfører kompetence til, betegnes det kommunale samarbejde som kommunalt fællesskab. Det kommunale fællesskab har en særlig status som en specialkommune dvs. en selvstændig kommunal enhed, hvis kompetence i modsætning til de almindelige kommuners er begrænset til løsning af de opgaver, som fællesskabet omfatter. Kommunale fællesskaber er selvstændige, offentligretlige organer og henregnes til den offentlige forvaltning, bl.a. således at forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, direkte finder anvendelse på fællesskaberne og deres virksomhed. Tilsynet med kommunale fællesskaber er - parallelt med, hvad der gælder tilsynet med kommunerne - rettet imod bestyrelsen som øverst ansvarlige. Derfor skal eventuelle sanktioner i sager vedrørende kommunale fællesskaber rettes imod fællesskabets bestyrelse. Vedtægterne for det fælles selskab skal indeholde principper for kommunernes opsigelse af samarbejdet, herunder medarbejdernes retsstilling ved ophør af 60 selskabet. Greve Kommune Solrød Kommune Selskab Opgaver og kompetencer overføres fra kommunerne til selskabet 8

10 3 Bærende principper for det fælleskommunale selskab Selskabet drives ud fra en række principper efter drøftelse i de to ejerkommuner. Nedenstående principper danner rammer om forventninger til selskabets virke, men principperne illustrerer også de forpligtelser, som begge kommuner skal leve op til for at få selskabet til at blive en succes. Bilag 1 indeholder en mere uddybende beskrivelse og forklaring af de enkelte principper. Det anbefales at bilag 1 læses. 3.1 Selskabets eksistensberettigelse og ambition Selskabets eksistensberettigelse er professionelt at varetage ansvaret for driften af kommunernes arealer i Greve og Solrød Kommuner. Selskabet skal løse sine opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang, dvs. at driften løses, så kommunerne opnår størst mulig værdiskabelse for borgerne både på kort og langt sigt inden for den afsatte og aftalte økonomiske ramme. De bærende principper er: 1. Selskabet skal varetage driften af de ydelser, som de to kommuner beslutter 2. Selskabet løser sine opgaver - enten alene, i et privat / offentligt samarbejde eller ved at private leverandører løser opgaver for selskabet. 3. Selskabet skal betragte private aktører som strategiske samarbejdspartnere, som bidrager til sæsonudjævning, benchmarking og dialog omkring udvikling af ydelserne 4. Selskabet byder ikke på opgaver, som det selv udbyder 5. Selskabet bruger private virksomheder til løsning af en række serviceydelser. Selskabet skal bruge 35 % af sit budget til køb af serviceydelser (ikke varekøb) fra private virksomheder 6. Selskabet skal inden for den aftalte økonomiske ramme både sikre driften af de aftalte ydelser og nytænkning / innovation i forhold til opgaveløsningen til gavn for kommunerne og borgerne. 7. Selskabet skal sikre vækstmuligheder inden for de kommunale rammer, dvs. selskabet skal på sigt varetage driften af flere serviceydelser. Selskabet skal med afsæt i mest mulig værdiskabelse for borgerne - være proaktivt i forhold til at tilbyde at overtage driften af andre af kommunernes serviceydelser. 3.2 De to kommuners deltagelse De to kommuner skal bidrage til, at selskabet kan drives på en professionel, effektiv og rentabel måde til gavn for borgerne i de to kommuner. Det betyder blandt andet, at kommunerne efter aftale overdrager en række opgaver til løsning i selskabet. Kvalitetsniveauet serviceniveauet - vælger den enkelte kommune individuelt. De bærende principper er: 8. Kommunerne har pligt til at overdrage driften af en række serviceydelser til selskabet 9. Hver kommune vælger individuelt serviceniveauet for de driftsydelser, som selskabet varetager (differentieret serviceniveau i kommunen og mellem kommunerne) 9

11 10. Et givet serviceniveau, som det er ved kommunernes indtræden i selskabet, må ikke blive lavere eller dyrere end 2011 niveau som følge af selskabsdannelsen. 11. De to kommuner kan tilføje, nedprioritere eller opprioritere ydelser, som selskabet skal løse, efter nærmere principper herfor 12. Mindre anlægsopgaver kan tilgå selskabet uden udbud. Ved større udbud kan selskabet vælge at give tilbud på linje med private virksomheder 13. Kommunerne skal give selskabet mulighed for at løse opgaver for andre end kommunerne inden for lovgivningens rammer 14. Kommunerne skal have adgang til at kunne opsige samarbejdet efter nærmere principper herfor 15. Der udarbejdes aftaler omkring samspil og samarbejde mellem det politiske niveau, forvaltningsniveau og selskabet. 3.3 Selskabet daglig og ejermæssig styring, herunder økonomi og betalingsmodel Selskabet drives som en virksomhed efter erhvervsøkonomiske principper. Dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og der skal tænkes både i udvikling og i effektiv / rentabel drift inden for det enkelte år og på lang sigt. Indledningsvis lægger kommunerne start- og indskudskapital i selskabet. Derefter skal selskabet kunne fungere med den driftsramme, som hvert år aftales med de respektive 2 kommuner. Selskabet dokumenterer over for kommunerne, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med aftalen i den årlige kontrakt. Evaluering og dokumentation skal foregå på en effektiv og minimalt ressourcekrævende måde. De bærende principper er: 16. Selskabet drives med den startkapital, selskabet får ved stiftelsen yderligere indskud fra ejerkommunerne kan ikke forventes 17. Et overskud, som kommer fra vedvarende forbedringer, anvendes til at reducere timeprisen. Øvrigt overskud forbliver i selskabet ejerkommunerne kan dog efter nærmere aftale beslutte at udlodde midler fra selskabet. 18. Selskabet har sin egen likviditet, uafhængig af kommunerne 19. Selskabet kan kun optage lån med ejerkommunernes godkendelse 10

12 20. Selskabet modtager forudbetaling for løsningen af driftsopgaverne efter et princip om 13 månedlige rater 13. rate udløses under forudsætning af opgavens tilfredsstillende løsning 21. Selskabet evaluerer og dokumenterer sine resultater i forhold til kvalitet, økonomi, borgertilfredshed, medarbejdertrivsel og bæredygtighed / miljø 22. Selskabet opgør til stadighed sine enhedspriser til brug for ejerkommunernes køb af ydelser i selskabet og af hensyn til vurdering af egen konkurrenceevne 3.4 Selskabet ledelse Selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal drive selskabet som en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at der skal være fokus på kunder, effektivitet og rentabilitet. Indtægter og udgifter skal være i balance. 23. Selskabet drives og betragtes i videst muligt omfang - som en erhvervsvirksomhed 24. Bestyrelsens sammensætning præciseres i vedtægterne 25. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejder for maksimal værdiskabelse for borgerne inden for rammerne af den kommunale styrelseslov (instruktionsbeføjelse) 26. Selskabets virksomhed opgøres efter årsregnskabsloven og efter regler for kommunalt regnskab 27. Direktør ansættes efter eksternt opslag 28. Selskabet anvender de kommunale overenskomster 3.5 Selskabet som arbejdsplads Det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet både i selskabet og i forhold til interessenter / samarbejdspartnere, har væsentlig indflydelse på produktivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere skal i fællesskab arbejde for, at selskabet bliver en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor fokus er på værdiskabelse for borgerne og kommunerne. 29. Selskabet skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde motiverede og engagerede medarbejdere 30. Selskabet skal vedvarende tilstræbe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med en høj social kapital evnen til i fællesskab at løse selskabets opgave. 31. Selskabet skal tilstræbe helårsbeskæftigelse i sin tilrettelæggelse af opgaverne 32. Selskabet skal via den daglige arbejdstilrettelæggelse og nytænkningsprocesser sikre, at relevante kompetencer og erfaringer involveres i at fremme udvikling af opgaveløsningen 33. Selskabet bidrager til opfyldelse af kommunernes sociale ansvar 11

13 4 Selskabets driftsgrundlag Etableringen af selskabet skal ses som en vej til både at opnå større effektivitet og at sikre større stabilitet i opgaveløsningen. Desuden skal der sikres, at selskabet bliver robust overfor ændringer, således at der løbende kan ske en tilpasning til ændrede vilkår og rammer. Virkemidler til dette er: 1. Løbende prioritering af ydelser 2. Et strategisk privat / offentligt samarbejde 3. Klar og gennemskuelig ydelseskontrakt i form af selskabets indtægtsgrundlag 4. Vækst og udviklingsmuligheder for selskabet Disse virkemidler behandles i det efterfølgende. 4.1 Løbende prioritering af ydelser Begge kommuner har løbende haft behov for at prioritere omfanget af ydelser og serviceniveau f.eks. på grund af besparelser. Der ligger imidlertid også optimeringsmuligheder i en anderledes prioritering, f.eks. ved at prioritere ydelser i forhold til geografi og på tværs af ydelser på en gennemskuelig og synlig måde. Begge kommuner har en god mulighed for at arbejde med optimering via prioritering, fordi der traditionelt ikke er så skarp en organisatorisk adskillelse mellem de forskellige store ydelsesområder: Renhold, grøn drift og vejdrift. For begge kommuner flyder disse områder nemlig lidt sammen og det er et godt afsæt. Et afsæt som flere kommuner kæmper for at få. Optimering via prioritering indebærer, at de relevante parter jævnligt gennemgår ydelsesoversigten ud fra følgende principper: Fravalg, nedprioritering, tilvalg eller opprioritering af ydelser set i lyset af maksimal værdiskabelse for borgerne og kommunen Sammensætning af en driftsmæssig ydelsesportefølje, som sikrer effektivisering, helårsbeskæftigelse, produktivitet og kvalitet Identifikation af udbudsrelevante ydelser med henblik på samarbejde med private aktører. Ved sammensætningen af den driftsmæssige ydelsesoversigt skal der tages hensyn til ønsket om effektivisering via udvikling og læring f.eks. gennem benchmarking, samt til mulighederne for dynamisk at kunne justere i forhold til privat / offentligt samarbejde. 4.2 Et strategisk privat / offentligt samarbejde Et strategisk privat / offentligt samarbejde tager afsæt i ønsket om effektivisering ud fra et udviklings- og læringsperspektiv. De private aktører er derfor et strategisk tilvalg. Sigtet er at bruge de private aktører til benchmarking, udvikling, sæsonudjævning eller til løsning af opgaver, som selskabet ikke kan løse med tilstrækkelig effektivitet og / eller kvalitet. 12

14 Ydelserne opdeles i 3 kategorier: Ydelser, hvor selskabet alene har kompetencer og maskinel til at løse opgaven Perspektiv: Strategisk valg, kontrol og helårsbeskæftigelse Ydelser som har et omfang og en karakter, som ikke ønskes eller ikke kan betale sig løst af private virksomheder. Det kan også være opgaver, som kommunerne vælger kun at have løst af den offentlige part af forskellige strategiske grunde. Eller de private leverandører løser ikke opgaven tilfredsstillende i forhold til økonomi, kvalitet, bæredygtighed mv. Ydelser, hvor både selskab og private har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Konkurrencedygtighed, udvikling og læring Selskabet udbyder en forholdsmæssig andel af en ydelse, hvor der er ønske om og behov for udvikling og nytænkning. Selskabet bruger den private leverandør til benchmarking på økonomi, borgertilfredshed, kvalitet, medarbejdertrivsel, bæredygtighed, arbejdsprocesser osv. F.eks. grøn vedligeholdelse, vinter, institutioner. Ydelser, hvor selskabet ikke har kompetencer og maskinel til at løse opgaven. Perspektiv: Fravalgte kompetencer Ydelsen udbydes til og løses af private. Selskabet er professionel kontraktholder og sikrer, at selskabet får den ydelse, der er bestilt. F.eks. slidlag, belysning. De tre kategorier er IKKE endelige. Ydelserne bør flyttes dynamisk rundt mellem de tre kategorier. Denne model gør selskabet mere robust og mindre sårbar overfor omlægninger, idet der løbende kan justeres på fordelingen både mellem de tre ydelseskategorier og mellem de forskellige ydelser. Jo flere opgaver der ligger i den midterste kolonne, jo mere robust og mindre sårbar er selskabet. Modellen indebærer, at selskabet positivt tilvælger de private leverandører som strategiske samarbejdspartnere. Ønskes en privat leverandør til løsning af opgaven, betyder det, at selskabet ikke byder på de udbudte opgaver. Selskabet skal dog altid udarbejde en beregning, som kan bruges til sammenligning med de indkomne bud. Det giver mulighed for at trække et udbud tilbage, såfremt det viser sig, at selskabet kan løse opgaven væsentligt billigere selv. 4.3 Ydelseskontrakt =Selskabets indtægtsgrundlag Til brug for udarbejdelsen af ydelseskontrakten for 2012 er der taget udgangspunkt i de to kommuners nuværende aftaler med park og vej områderne. De to kommuner har styret økonomien meget forskelligt. For Solrøds vedkommende har vej og park været en integreret del af Teknik og Miljø, mens park og vej i Greve har haft sit eget regnskab. Det betyder, at økonomien som kan relateres til de kommende ydelseskontrakter skal udarbejdes lidt forskelligt. 13

15 I Greve Kommune består den fremtidige ydelseskontrakt af eksisterende kontrakter og omsætning med private aktører, samt ressourcer i administration, som er knyttet til opgaver, der flyttes til selskabet. Herfra er trukket administrationsbidrag og overskudskrav. I Solrød opgøres de omkostninger, som kan relateres til vej og park. Det drejer sig om: Lønomkostninger, vareforbrug, administrationsomkostninger, omkostninger vedr. bygninger og drift af maskiner. Disse omkostninger svarer til den fremtidige ydelseskontrakt. Det betyder, at økonomien på ydelseskontrakten for 2012 ser således ud for de to kommuner: Greve Solrød I alt Omsætning - teknik og miljø kr kr kr Omsætning - andre forvaltninger kr kr kr Omsætning - ikke kommunale kr kr kr kr kr kr Se mere detaljeret omsætningsbeskrivelse i bilag 3. Det bemærkes, at omsætningsoversigten skal revurderes inden den er endelig. Der er fortsat et åbentstående punkt bl.a. vinteropgaven. Ydelseskontrakten har følgende ressourcemæssige konsekvenser: Opgaver der flyttes fra administrationen til selskabet: Ressourcemæssige konsekvenser Borgerbetjening i relation til selskabets driftsopgaver Betjening af kommunens beredskabschef (ligger allerede hos Vej og Park i Solrød) Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. driftsopgaver Hækkebreve (1.skriftlige henvendelse) Økonomifunktion i Solrød Greve: - 1 ½ årsværk i administrationen Solrød: - ca. ½ årsværk i administrationen Selskabet: + 1/1 årsværk (sagsbehandler til bl.a. udbud, kontraktstyring mv.) Bevares i administrationen: Områdebeskrivelser og plejeplaner Strategi for vinterberedskab Myndighedsopgaver Politisk betjening af udvalg mv. Ingen 14

16 Politisk betjening af udvalg vedr. områdebeskrivelser, plejeplaner, vinterberedskab mv. Udbud, valg af leverandør og kontraktstyring vedr. anlægsopgaver Nye opgaver i administrationen relateret til selskabsdannelsen og ydelseskontrakten: Årlig ydelseskontrakt med tilhørende serviceniveauer Vurdering af evalueringsrapport og udarbejdelse af politisk sag vedr. godkendelse af rapport Deltagelse i udvalgte evalueringer + Ca. ½ årsværk i administrationen i hver kommune Deltagelse i selskabets udviklingsarbejde som fagpersoner Nye opgaver i selskabet i forhold til de tidligere park og vej driftsenheder: Forhandling af ydelseskontrakt med serviceniveauer i forhold til to kommuner Serviceydelsesbeskrivelser til brug for evaluering Evaluering, benchmarking, udvikling og læring, udarbejdelse af rapport m. forslag til forbedringer og nye tiltag + 1/1 årsværk (udviklingsleder) Udarbejdelse af udkast politiske sagsfremstillinger i relation til selskabets driftsopgaver Privat / offentligt samarbejde Tværkommunalt samarbejde omkring udvikling Indenfor ydelseskontraktens økonomiske rammer skal selskabet løse følgende opgaver: 1. Borgerhenvendelser Borgerbetjening vedr. driftsopgaver. Betjening i forbindelse med face to face henvendelser, telefoniske henvendelser, skriftlige henvendelser og via giv et praj inkl. journalisering. Videresendelse af borgerhenvendelser til rette myndighed. 2. Administration Udføre sagsforberedende arbejde og udkast til politiske sager vedrørende selskabets grundopgaver i forhold til det politiske niveau i de 2 kommuner. Udbudsmateriale, udbud og valg af leverandør. 15

17 Evaluering og udvikling / læring bl.a. via benchmarking Lærings- og udviklingssamarbejde med private leverandører Kontraktstyring vedr. driftsopgaver, som er overdraget til privat opgaveløsning Egne nødvendige administrative opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, indkøb, driftsaftaler mv. 3. Vintertjeneste Vintertjeneste (Strategien for varetagelse af vintertjenesten udarbejdes af de to kommuners forvaltninger i fællesskab) 4. Drift 4.1 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Vedligeholdelse af grønne arealer herunder naturområder. Vedligeholdelse af vandløb Greve Kommune: Vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Bekæmpelse af invasive plantearter efter gældende regler. Vedligeholdelse og udskiftning af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.2 Renhold (affald, fejning, afvaskning m.m.) Renhold af veje, stier, fortove, cykelstier og pladser. Renholdelse af grønne arealer herunder natur, stranden, pladser i byen mv. Greve Kommune: Renholdelse af udearealer på idrætsanlæg, skoler, spejderhytter samt ved nogle institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger. Renholdelse af inventar (borde, bænke, affaldsstativer, skilte m.v.) og legepladser 4.3 Tilsyn Legepladstilsyn 4.4 Beredskab Betjening af kommunens Beredskabschef 4.5 Øvrige arbejder 16

18 Grundejerforpligtigelser på kommunale arealer i henhold til gældende lovgivning og regler 4.4 Tilvalg til ydelseskontrakten Solrød har netop dannet et ejendomscenter. Centeret bruger vej & park til løsning af mange af sine opgaver, men kan ikke på nuværende tidspunkt binde sig til, hvordan opgaven skal løses i fremtiden. I Greve har Park & Vej hvert år forhandlet med institutioner mv. om løsning af det kommende års arbejdsopgaver. Park & Vej varetager ikke p.t. driftsopgaverne for samtlige institutioner m.v Opgaven vedr. renhold og vedligeholdelse af udearealerne omkring bygninger et tilvalg, som kommunerne har gjort. Det samme gælder legepladstilsyn. Det betyder, at ydelsen både kan vokse og blive mindre. Kommunerne forpligter sig til at anvende samme budgetramme i 2012, som i Tilvalg til ydelseskontrakten: Drift og vedligeholdelse Renhold og vedligeholdelse af udearealer på Idrætsanlæg og haller, børnehaver, skoler, plejehjem, øvrige kommunale bygninger (Solrød Kommune)Renhold og vedligeholdelse af udearealer på institutioner, plejehjem og øvrige kommunale bygninger (Greve Kommune) Inventar og tilsyn Legepladstilsyn 4.5 Vækst og udviklingsmuligheder Følgende opgaver vurderes at være vækst- og udviklingsmuligheder for selskabet: Grundejerforeninger Boligforeninger Styring af aftale / kontrakt med beredskab Kontraktstyring vedr. beredskabsopgaven (brand, redning, skybrud, miljø mv.) Udførelse af bygningsvedligeholdelse vedr. kommunens bygninger Tekniske serviceopgaver på skoler, institutioner mv. Rengøring og vinduespolering Opfølgning på gravetilladelser 17

19 Kommunerne kan have forskellig rationale for at tilvælge / fravælge forskellige opgaver. Et tilvalg i én kommune forpligter ikke den anden kommune til at gøre det samme. Selskabets opgaveportefølje er for en dels vedkommende sæsonopgaver. Derfor har selskabet behov for en bred vifte af opgaver og et vist volumen for at kunne tilrettelægge en effektiv drift med helårsbeskæftigelse. Selskabet kan løse driftsopgaver efter principperne i kommunalfuldmagten og efter reglerne om kommunernes adgang til at løse opgaver for andre offentlige myndigheder. Til disse henregnes grundejerforeninger, boligselskaber, selvejende institutioner med offentlig finansiering i de respektive kommuner, men ikke private virksomheder og private organisationer. 18

20 5 Afdækning af lønforhold 5.1 Lønforhold vedr. markpersonalet Til brug for afdækning af lønniveauet i forhold til andre kommuner er der foretaget et udtræk af gennemsnitslønningerne i kommunerne, et såkaldt FLD udtræk. Udtrækskriterierne har været al løn incl. pension, bortset fra vintertillæg og overarbejde. Der er foretaget enkelte kvalitetstjek ved kontakt til udvalgte kommuner på listen. Et enkelt tjek har vist, at antal medarbejdere var inklusiv rengøringsmedarbejdere. Det er dog ikke almindeligt, at rengøringsmedarbejdere findes på park og vej området. Derfor er det vurderet, at tallene er tilstrækkeligt troværdige til at fungere som indikator for gennemsnitslønnen på park og vejområdet. Den samlede liste kan ses i bilag 4. Overenskomstområde Antal 2010 Bruttoløn 2010 Inkl. Pension Nettoløn 2010 Ex. pension Pr. år 163 Herlev Greve Hvidovre Gentofte Rudersdal Glostrup Egedal Dragør Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Hillerød Brøndby Vallensbæk København Ballerup Furesø Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg Ishøj Rødovre Faxe Favrskov Solrød Halsnæs Gribskov Lejre Allerød Tårnby Kalundborg Fredensborg Lolland Køge Oversigten viser, at lønniveauet i Greve og Solrød ligger højt på listen. Tilsvarende tal fra FLD for perioden august 2010 juli 2011 viser: Greve: kr. og Solrød: kr. En detaljeret analyse af lønomkostningerne for markpersonalet i Greve og Solrød Kommuner for 2010 viser, at den gennemsnitlige løn for markpersonalet i Greve er kr. pr. måned, mens den i Solrød er kr. I disse beløb er medregnet fast løn, pension, diverse arbejdsmarkedsbidrag og særlig feriegodtgørelse. Lønelementer der vedrører 19

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 2 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere