Innovation og innovationsbehov i servicesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation og innovationsbehov i servicesektoren"

Transkript

1 Innovation og innovationsbehov i servicesektoren Innovation: Analyse og evaluering 13/2008

2 < Innovation og innovationsbehov i servicesektoren Innovation: Analyse og evaluering 13/2008 Udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen for: Rådet for Teknologi og Innovation Bredgade København K Telefon: Fax: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: ISBN (web):

3 Innovation og innovationsbehov i servicesektoren Innovation: Analyse og evaluering 13/2008 Rådet for Teknologi og Innovation

4 Indhold > 1. Formål og afgrænsning Stigende fokus på serviceinnovation 3 2. Indkredsning af begreberne service og serviceinnovation Definitioner og karakteristika ved serviceinnovation Taksonomi for serviceinnovation Karakteristika ved succesfuld serviceinnovation Barrierer for serviceinnovation Udviklingstendenser Makrotendenser Styrkepositioner inden for serviceerhverv Konvergens mellem fremstilling og service Servicedynamikker gennem outsourcing Serviceinnovation og FoU Kompetencebehov inden for serviceerhverv Virksomhedsrettede initiativer og effekter Serviceinnovation i internationale policy sammenhænge Landespecifikke tiltag - Norden Perspektivering og policy implikationer Huller i videngrundlaget Nye indsatsområder 28 Litteratur 30 2

5 1. Formål og afgrænsning > Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde et arbejdspapir om udviklingstendenser og dynamikker vedrørende innovation inden for serviceområdet. Formålet med arbejdspapiret er: > At præsentere væsentlige træk ved servicesektoren og serviceintensive virksomheders innovationsprocesser. > At belyse, hvordan servicesektoren kan typologiseres ud fra forskellige dimensioner som grundlag for bedre at kunne målrette innovationsindsatser rettet mod forskellige dele af servicesektoren. > At afdække behovet for ny viden på området med udgangspunkt i eksisterende evidens - nationalt og internationalt. Vægten er lagt på international litteratur og litteratur som ikke er udarbejdet til eller af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. > At diskutere tilpasning og/eller udvikling af nye politiske virkemidler herunder også eventuel koordinering i forhold til internationale politik tiltag. 1.1 Stigende fokus på serviceinnovation Litteraturen omtaler ofte tre bølger af dominerende opfattelser af innovationstemaet: Entrepreneurparadigmet, det teknologiøkonomiske paradigme og siden 1980 erne det strategiske paradigme, der medfører et stigende fokus på de sociale og organisatoriske aspekter af innovationsprocessen, øget fokus på behov i markedet, samt et skifte fra at et produkt ikke blot kan være fysisk men også være en service, viden eller et koncept. 1 Begrebet serviceøkonomi blev først introduceret midt i 1960 erne på baggrund af, at serviceerhvervene på det tidspunkt havde udviklet sig til den dominerende sektor i USA målt på beskæftigelse. 2 Imidlertid førte det ikke til, at service fik større fokus i innovationsstudier eller andre former for socioøkonomiske studier før i midten af 1990 erne. Ifølge Lindegaard og Drejer er en af forklaringerne, at innovationspolitikker traditionelt er teknologiorienterede. FoU-investeringer, patenter og licenser har for eksempel typisk været anvendt som målestok og proxy for innovationsintensitet. Ifølge Lindegaard og Drejer er det samtidig et relativt nyt fænomen, at innovationssurveys er begyndt at inkorporere andre innovationsformer end produkt- og proces innovation. Det er alt sammen forhold, der favoriserer fokus på fremstillingsvirksomhederne. Ifølge Coombs og Miles har den empiriske analyse af innovation i servicesektoren været baseret på to distinkte tilgange: 3 1. Assimileringstilgangen argumenterer for, at innovation i servicesektoren ikke er markant forskellig fra innovation i fremstillingsvirksomheder, og derfor kan de samme metoder og tilgange anvendes både i analysen af innovationsfænomener såvel som i policy tiltag for at stimulere innovation. Den væsentligste forskel mel- 1 Koch (2007), Innovation hvad er meningen? 2 Fuchs (1968), The Service Economy 3 Coombs og Miles (2000), Innovation, measurement and services: the new problematic 3

6 lem de to sektorer ses som, at servicesektoren er mere afhængig af at anvende eksternt udviklede teknologier som middel til at tilbyde nye måder af formidle service på og/eller for at øge produktiviteten. 2. Afgrængsningstilgangen bygger derimod på en opfattelse af, at der er distinkte forskelle i innovationsprocesser inden for henholdsvis service- og fremstillingsvirksomheder. Ifølge denne skole er serviceinnovation langt mere interaktiv og orienteret mod kontinuerlige forandringer snarere end diskrete trinvise forandringer. Der argumenteres også for, at innovationsdynamikker omfatter en tæt orientering mod og involvering af kunder - hvilket medfører, at en kreativ brug og involvering af individer - de samlede interne og eksterne ressourcebase - er et væsentligt parameter for succesfuld serviceinnovation. Nyere forskning synes at påvise, at forskellene mellem innovationsprocesser i service og i fremstillingsvirksomheder er blevet formindsket, og at om end innovation i servicesektoren i større udstrækning er orienteret mod organisatorisk forandring end i industrierhvervene, er der ikke grundlæggende forskelle i innovationsprocesserne mellem de to sektorer. 4 Dog har nogle forskere søgt at definere nogle typiske grundlæggende forskelle mellem en service og et produkt. 5 Et studie fra Hipp og Grubb konkluderer, at skal man forstå branchedynamikker og innovation, er en traditionel industriklassificering ikke anvendelig. 6 Man bør snarere fokusere på karakteren af selve serviceproduktet. Også europæiske analyser peger på et gab i metoder til klassificering af de samlede private erhverv. Et stadigt større virksomhedsstrategisk fokus på salg af totalløsninger og dermed en stigende glidning mellem, hvad der traditionelt har været defineret som henholdsvis fremstillingsvirksomheder og service, medvirker ifølge Lindegaard og Drejer til denne udvikling. Endvidere medvirker en stigende brug af IKT i selve produkt- og serviceudformningen og serviceformidlingen til denne glidning, og til at service får en stadig større betydning i de udviklede økonomier, som for eksempel Danmarks, hvor servicesektoren for længst har overtaget pladsen som den sektor, der bidrager mest til værditilvæksten i samfundet. 4 Tether, B. S., 2005, Do Services Innovate (Differently)? Insights from the European Innobarometer Survey, Industry and Innovation 12, Vermeulen, P. (2001), Organizing Product Innovation in Financial Services 6 Hipp & Grupp (2005), Innovation in the service sector. The demand for service specific innovation measures, Research Policy 34. nr. 4, (2005). 4

7 2. Indkredsning af begreberne service og serviceinnovation > Diskussioner om servicebegrebet er ofte upræcise og præget af, at servicebegrebet anvendes meget bredt. 7 For at skabe mere klarhed over innovationskarakteristika i forskellige dele af servicesektoren, defineres nogle grundlæggende begreber relateret til servicesektoren i det følgende. Der findes en mængde litteratur om serviceinnovation, hvor der ikke gives en præcis definition af begrebet. Finske Tekes har, som en af de få policy instanser, der indtil videre arbejder systematisk med serviceinnovation, givet følgende definition: Service innovation is a new or significantly improved service concept that is taken into practice. It can be for example a new customer interaction channel, a distribution system or a technological concept or a combination of them. A service innovation always includes replicable elements that can be identified and systematically reproduced in other cases or environments. The replicable element can be the service outcome or the service process as such or a part of them. A service innovation benefits both the service producer and customers and it improves its developer s competitive edge. 8 Denne definition rummer en række af de elementer, der indgår i gængse definitioner på innovation (for eksempel OECD s Oslo-manual). Det gælder for eksempel nyhedsgraden, og at en nyskabelse skal finde anvendelse, før den kan betegnes som innovation. I forhold til det særlige vedrørende service er der imidlertid et par elementer, som adskiller sig fra flere andre definitioner på serviceinnovation. Det gælder, at innovationen eller komponenter af innovation skal kunne udnyttes i andre sammenhænge, dvs. at en løsning udviklet specielt til en kunde, men som hverken helt eller delvist kan genanvendes, ikke er en innovation ifølge Tekes. Endvidere understreges den tætte forbindelse mellem bruger og producent ved, at begge skal have udbytte af innovationen. Ian Miles, en af Europas førende forskere inden for serviceinnovation, har udbygget tidligere definitioner af servicebegrebet og serviceinnovation. 9 Ian Miles definerer service som transformation af genstande, mennesker eller data. For at karakterisere service yderligere har Miles beskrevet en række servicekarakteristika, der kan omfatte både arbejdskraftintensiv, kapitalintensiv, videnintensiv og teknologiintensiv service. Servicefunktioner kan komplementeres af serviceprodukter såsom kapitalservice, eller service skabt af forbrugere selv - selvservice. Serviceydelser findes på tværs af sektorer - for eksempel eftersalgsservice inden for automobilbranchen. Et serviceprodukt består typisk af en eller flere servicefunktioner, der markedsføres som kommercielle serviceydelser eller offentlige serviceydelser. Serviceprodukter har sjældent en fysisk karakter, selvom de kan være integreret som en del af et fysisk produkt. 7 Miles (2008), Patterns of innovation in Service industries 8 Se Tekes hjemmeside 9 Miles (2008), Patterns of innovation in Service industries 5

8 Servicesektoren omfatter en bred vifte af servicebrancher med meget forskellige karakteristika. Ikke desto mindre har de som hovedregel det tilfælles, at de er immaterielle, og at de er interaktive. Selv om nogle serviceprodukter leveres via et fysisk produkt, for eksempel en forskningsartikel eller en DVD, og nogle serviceprodukter associeres med et fysisk produkt, for eksempel en ny tandfyldning eller kreditkort, så har selve det fysiske produkt (tandfyldningen, det blanke papir) en minimal værdi i forhold til selve den tjenesteydelse, der ligger bag det fysiske produkt. Omkostningerne og værdien ligger i produktionen, leverancen, tilpasningen og transformationen af serviceydelsen. Ved interaktivitet forstås, at mange serviceprocesser kræver deltagelse og nærhed til kunden. Kunden kan både være passivt involveret (for eksempel transport af et klaver til en kundes hjem), og aktivt involveret (for eksempel træning i et fitnesscenter eller diskussion af konklusionerne i en konsulentrapport) eller virtuelt involveret (for eksempel telemedicin eller online rådgivning). De mange forskellige former for interaktion med kunden betyder sædvanligvis, at der er en tættere form for interaktion mellem kunde og producent end i en typisk masseproduktion af fysiske varer. Dog er det væsentligt i forhold til at forstå innovationsprocesser og innovationsdrivere i servicesektoren at fastholde servicesektorens heterogenitet; industrirengøring er for eksempel ikke specielt interaktivt. Resultatet er - hvis ydelsen er leveret korrekt - meget konkret, i og med at kunden kan se, om rengøringen er gennemført ordentligt. Ligeledes ses der i stigende omfang en større grad af interaktion med kunder i fremstillingsvirksomheder, for eksempel specialiserede komponentleverandører. I sin empirisk funderede analyse af forskelle i servicesektoren og de innovationsprocesser, der finder sted, er Ian Miles 10 kommet tættere på at beskrive servicesektorens forskellighed end en række tidligere analyser. Inden for servicesektoren er der ifølge Miles tre områder, som typisk udfolder sig forskelligt i forskellige dele af servicesektoren, og som samtidig har betydning for innovationsprocesser i servicesektoren. Det drejer sig om hvilke genstande der transformeres i innovationsprocessen, og hvilken viden, der skal bringes i spil i innovationsprocessen: > Fysiske genstande: for eksempel transport og lager samt vedligehold af for eksempel parker og reparation af varer. > Mennesker: En række serviceydelser - både private og offentlige - har til formål for eksempel at forandre sundhedsstatus og udseende og parallelt hermed serviceydelser rettet mod dyr og dyrevelfærd. > Symboler: Denne type af serviceydelser omfatter kommunikation og behandling af data - herunder finansiel service, indsamling, analyse og formidling af information i tekst, billeder lyd - digitalt eller analogt - videnproduktion og reproduktion - herunder også film, teater og musik, og diverse former for rådgivning, undervisning m.m. 10 Miles (2008), Patterns of Innovation in Service Industries 6

9 Ud over disse tre områder er der ifølge Miles og andre forskere en række andre dimensioner, som kan bringes i anvendelse for at forstå dynamikkerne i serviceinnovation: > Graden af videnintensitet: Hvad kræves der af kompetencer for at yde den givne service, og hvordan organiseres summen af disse kompetencer for at levere den givne service. for eksempel, i hvilket omfang kan den oplevede kvalitet i service tilskrives forskellige formelle og personlige kompetencer. 11 > Markedsrelationer, som fokuserer på, hvorvidt den pågældende service er rettet mod og betalt af den enkelte konsument, organisation - offentlige som private - og i hvilken grad den givne service er unik og tilpasset den enkelte kunde eller standardiseret og masseproduceret. 2.1 Definitioner og karakteristika ved serviceinnovation På trods af nyere forskning inden for serviceerhvervene og serviceinnovation, er videnfundamentet for politikudviklingen stadigt relativt begrænset, især når det kommer til rammevilkårene og deres betydning i en dansk kontekst. Et studie af litteraturen om serviceinnovation underbygger, at der er et stigende fokus på temaet. 12 Studiet peger imidlertid også på, at forskerne endnu i vidt omfang er optaget af at opnå enighed om definitioner og koncepter og endnu ikke er nået ret langt i forhold til at være retningsanvisende med hensyn til, hvad der fremmer succesfuld serviceinnovation, og i hvilken udstrækning behovene måtte være forskellige i forskellige dele af servicesektoren - bestemt af for eksempel de givne aktiviteter, videnintensitet, markedsplacering m.v. Sandsynligvis fordi videnservice hører til blandt de mest innovative brancher i erhvervslivet (61 % har innoveret inden for tre år), har der især været fokus på videnservice i både internationale og nationale analyser og FoU. Dertil kommer, at videnservice er en vigtig leverandør med betydning for produktivitet og innovation i andre dele af erhvervslivet. Mens videnservice ligger i toppen med hensyn til værdiskabelse, hører mange andre serviceerhverv til blandt de absolut mindst innovative (29 % af øvrige erhverv, der indeholder mange andre servicevirksomheder, er innovative). 13 Således er videngrundlaget for at føre en politik i forhold til serviceinnovation begrænset. Der er gennemført enkelte policy rettede analyser af serviceinnovation i Danmark. Imidlertid er serviceinnovation ikke defineret i flere af de centrale dokumenter om temaet. 14 Den generelle definition af innovation er i stedet hentet fra OECD/EU og anvendes for eksempel også i de europæiske innovationsundersøgelser (CIS): 11 ServeEmploi (2001), Innovations in Information Society Sectors - Implications for Women s Work, Expertise and Opportunities in European Workplaces 12 Nysveen og Pedersen (2007), Service innovation Methodologies I. What can we learn from service innovation and new service development research? 13 Dansk Center for Forskningsanalyse (2008), Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008b), Inside Service innovation Challenging Policy 7

10 En innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter og/eller virksomhedens funktioner. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. Nuværende empirisk viden om innovation i servicesektoren peger på følgende karakteristika: for serviceinnovation: 15 > Det er vanskeligere at adskille produkt, proces og organisatorisk innovation inden for serviceområdet. > Serviceinnovation kan ofte betegnes som organisatorisk innovation. > Serviceinnovation er ikke så hyppigt drevet af forskning og udvikling eller teknologi. Men IKT har stor betydning for servicevirksomhederne. Dele af servicesektoren (for eksempel finansielle virksomheder) hører til blandt de mest IKT-intensive i erhvervslivet. Derfor har IKT også spillet en betydelig rolle for noget af den produktivitetsstigning, der er set i servicesektoren. Videntunge servicevirksomheders innovation minder ofte om højteknologisk produktinnovation. > Serviceinnovation er hyppigere brugerdrevet. Det hænger blandt andet sammen med, at produktion og forbrug ofte ikke kan adskilles - og dermed er producent og bruger også nært forbundne. > Serviceinnovation har ofte kvalitative og svært synlige effekter som for eksempel styrket viden eller forbedret samarbejde. Når servicesektoren hyppigt karakteriseres som mindre innovativ end fremstillingserhvervene, kan det hænge sammen med, at målemetoderne, som ofte alene fokuserer på proces og produktinnovation, bedre indfanger fremstillingsvirksomheders innovation. En række forskere har søgt at bringe forskningen i serviceinnovation videre gennem at undersøge, hvad det er for nyskabelsesdimensioner, som karakteriserer innovationen: 16 > Servicekonceptet: Er serviceydelsen ny på det specifikke marked eller er der tale om en ny value proposition. Et eksempel på det første er en ny finansiel ydelse specifikt rettet mod unge mennesker. Et eksempel på en mere fundamentalt ny service er SKYPE der opfylder kundens kommunikationsbehov på en ny og meget prisbillig måde. 15 Nysveen og Pedersen (2007), Service innovation Methodologies I. What can we learn from service innovation and new service development research? 16 Se Hertog (1999), Knowledge intensive business services as co-producers of innovation ; Jong et al. (2003), Strategic Study B Innovation in service firms explored: what, how and why? Literature review samt Miles (2008) Patterns of innovation in Service industries 8

11 > Kundeinterface: Ændringer i måden kunden er involveret i servicedesign, produktion og forbrug. for eksempel er der en voksende fremkomst af selvbetjening fra for eksempel sundhed til finansiel service. > Serviceleverance: Ændringer i måden servicemedarbejderen leverer en kritisk service. Innovation i serviceleverance omfatter i stigende grad elektronisk leverance og opfølgning på leverance, men kan for eksempel også omfatte de kompetencer en medarbejder forventes at anvende i leverancen af en given service. > Teknologi, hvor specielt IKT er en central teknologi i både proces og leveranceinnovation, fordi det kan medføre en større effektivitet i leverancen. Det kan for eksempel ske gennem dekonstruktion af serviceydelsen, for eksempel standardsvar til kunden igennem en FAQ, for at kunne koncentrere kundeservice om de vanskelige situationer. Energiteknologier er specielt centrale i forbindelse med transport, og inden for sundhed er der et væld af teknologier i spil. Innovationer i forhold til de fire dimensioner fordrer i hvert tilfælde forskellige former for viden, færdigheder og grader af kreativitet og vil udfolde sig forskelligt afhængigt af de sociale teknologier, der bringes i anvendelse i forbindelse med produktion og leverance af serviceydelsen. Analyser af CISdata (Community Innovation Services) 17 viser, at billedet af servicesektorens brug af leverandører og kunder som kilde til innovation er svingende. I forhold til fremstillingsvirksomheder ligger servicevirksomheder inden for IKT, FoU og forretningsservice højere på næsten alle kilder til input af viden til innovation - også hvad angår brugen af forskningsinstitutioner. Til gengæld er der andre dele af servicesektoren, der har noget mindre input af viden end fremstillingsvirksomhederne - også når det gælder samspillet med kunder. Sammenlignet direkte med fremstillingsvirksomhederne er det kun førnævnte område (IKT mv.), der spiller mere sammen med kunderne end fremstillingsvirksomhed. Figur 1: Eksempel på model for serviceinnovation Kompetencer inden for markedsføring og distribution Nyt servicekoncept Ny kundekontakt Organisatoriske kompetencer Nye teknologiske muligheder Menneskelige ressourcer Nyt leverancesystem for serviceydelser Kilde: Egen forenklet udgave af Den Hertogs model gengivet i Department of Trade and Industry (2007), Innovation in Services 17 Kanevera et al (2006), Can we measure and Compare Innovation in Services. European Trend Chart on Innovation 9

12 En omfattende undersøgelse af serviceinnovation fra det engelske erhvervsministerium (Department of Industry and Trade) har taget konsekvensen af vanskelighederne vedrørende definitioner og målemetoder. Med afsæt i en bred forståelse af innovation som succesfuld udnyttelse af nye ideer gennemføres en europæisk spørgeskemaundersøgelse, hvor der i første del af spørgebatteriet slet ikke spørges til innovation. Det sker ud fra en erkendelse af, at innovation for mange servicevirksomheder ofte ikke foregår så springvis, og begrebet derfor risikerer at blive misforstået. I stedet fokuseres på ændringer eller forandringer. 18 I litteraturen er der en stigende erkendelse af, at innovation i servicevirksomheder både rummer betydelige organisatoriske og teknologiske elementer (som det er også er tilfældet for fremstillingsvirksomheder), men at andre facetter også har betydning inden for serviceinnovation. Figur 1 gengiver et forsøg på at udarbejde en model for serviceinnovation, som rummer nogle af de vigtige dimensioner i forhold til serviceinnovation. Det understreger dog et hyppigt paradoks eller en vanskelighed i forhold til forståelse af serviceinnovation. Figur 2: Innovation i varer og tjenester fordelt erhvervsområder ( ). Fremstilling 65 % 28 % 6 % Videnservice 26 % 31 % 43 % Øvrige brancher 64 % 25 % 11 % I alt 47 % 29 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kun varer Både varer og tjenesteydelser Kun tjenesteydelser Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse (2008), Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik På den ene side synes der at være udbredt international anerkendelse af, at den skarpe skelnen mellem service og fremstillingsvirksomheder bliver stadig mindre relevant. Den seneste CIS-undersøgelse viser for eksempel, at 28 % af de produktinnovative 18 Department of Trade and Industry (2007): DTI Occasional Paper No. 9, Innovation in Services 10

13 fremstillingsvirksomheder både har innoveret inden for fysiske varer og tjenester - og 6 % har endda kun innoveret på servicesiden. Tilsvarende har 26 % af videnservicevirksomhederne kun innoveret inden for fysiske varer. Se figur 2. Fremstillingsvirksomheder knytter altså i stadig højere grad knytter servicekoncepter til deres produkter, eller at produkterne ligefrem bliver sekundære. 19 Omvendt benytter mange servicevirksomheder også fysiske produkter i forbindelse med deres leverance af serviceydelser. Ikke desto mindre fokuserer de fleste analyser på servicesektoren eller bestemte brancher inden for denne. I stedet for kunne man muligvis - eller som et supplement - se på selve serviceydelserne og de muligheder og barrierer, der knytter sig til innovation inden for serviceaktiviteten uanset hvilken branche, den formelt foregår i. Figur 3 illustrerer en række af de begreber vedrørende innovation, der har været sat fokus på. Tidsdimensionen er blot en grov illustration, men illustrerer for eksempel en bevægelse fra det tidligere fokus på produkt og procesinnovation, der i de senere år er blevet suppleret af en række begreber. Nogle af begreberne handler om, hvad innovationsprocessen fører til - nu for eksempel også organisatorisk innovation og markedsføringsorganisation. En anden dimension handler om, hvad der karakteriserer processen, for eksempel hvilke kræfter, der er med til at drive innovationen fremad. Både begreberne omkring brugerdreven og medarbejderdreven innovation synes særligt relevante i forbindelse med serviceinnovation. Som beskrevet spiller både den organisatoriske dimension og medarbejdernes kompetencer ofte en betydelig rolle i forbindelse innovation i serviceydelser. Figur 3: Illustration af udviklingen i fokus på forskellige dimensioner i innovationsbegrebet Opmærksomhed Resultatet Processen Forskningsdrevet innovation Prisdrevet innovation Brugerdrevet innovation Medarbejderdrevet innovation Åben innovation Innovatøren Relationsinnovation Markedsføringsinnovation Organisatorisk innovation Procesinnovation Produktinnovation Serviceinnovation FOKUS I INNOVATIONS - DEBATTEN Servicevirksomhed Fremstillingsvirksomhed Primære erhverv Tidslinje Kilde: Teknologisk Institut 19 Christensen og Drejer (2007), Blurring boundaries between manufacturing and services, ServeInno 11

14 Figuren illustrerer samtidig, at serviceinnovation kan betragtes ud fra to vinkler. Enten som en aktivitet relateret til serviceydelser uanset, hvem der producerer dem, eller som de innovationer der frembringes i servicevirksomheder. Ligeledes spiller åben innovation formentlig relativt set en mere betydelig rolle for serviceinnovation. Nogle forskere er samtidig begyndt at se på, hvordan virksomhedens grænser er blevet mindre klare. Med begreber som the extended enterprise er mange virksomheder i dag en organisme, der består af mange elementer, hvor forbindelserne mellem de enkelte elementer kan være af vidt forskellig karakter - formelle som uformelle. Innovationer kan dermed også omfatte, at flere af disse relationer (hele forretningssystemet eller bredere det innovative økosystem) ændrer sig og bidrager med hver sin bid til den samlede innovation Taksonomi for serviceinnovation I takt med, at serviceinnovation har fået stadig større betydning i den samlede økonomi, har flere forskere søgt at udvikle taksonomier for serviceinnovation for derigennem også at udvikle et bedre statistikgrundlag. En taksonomi for serviceinnovation er udviklet af Soete og Miozzo 21 baseret på CIS og andre survey data: > Leverandørdomineret: Dominerende inden for personlig service som vaskeri, frisør, reparationer. Ofte er der tale om små virksomheder, eventuelt organiseret som en kæde under et fælles varemærke. Konkurrenceevnen baserer sig sjældent på teknologi, men på forhold som færdigheder og personlige kompetencer, design, markedsføring og oplevet kvalitet. > Skalaintensive fysiske informationsnetværk: Sektorer som engrosvirksomhed, transport, rejsebureauer, finansiel virksomhed. Omfatter typisk storskala processer, automation og kodificering af opgaver, en høj grad af arbejdsdeling og udnyttelse af teknologi i effektiviseringsøjemed. Parallelt hermed kan der inden for alle områder opstå nichevirksomheder, der konkurrer på pris eller serviceintensitet. > Forskningsbaserede leverandører: Analogt til små specialiserede højteknologiske virksomheder specialiserer denne gruppe virksomheder sig i FoU, softwareudvikling systemintegration og relaterede aktiviteter. Det er hovedsageligt forretningsservice, der typisk investerer mere i FoU end andre serviceformer. En gennemgang af litteraturen foretaget af Miles peger på, at yderligere kategorier i Soete og Miozzo s taksonomi bør tilføjes: Nielsen, Zysman, Breznitz og Wong (2007), Building on the Past, Imagining the Future: Competency Based Growth Strategies in a Global Digital Age 21 Miozzo og Soete (2001), Internationalisation of Services: a Technological Perspective 22 Miles (2008), Patterns of innovation in Service industries 12

15 > Professionel videnbaseret: Reklame, juridisk service, revision, arkitekter. Disse erhverv anvender meget viden i deres praksis og i innovation. Innovation sker gennem jobbet, er ofte ikke kodificeret, hvorfor udfordringen for denne gruppe virksomheder er at udnytte og eksplicitere den tavse viden, der opstår gennem innovationer. Professionelle associationer er i den henseende væsentlige både i forhold til erfaringsudveksling, udveksling af best practice og i efteruddannelsessammenhænge. Omfatter til dels også de kreative erhverv. > Offentlige service: Soete og Miozzo har karakteriseret offentlig og social service som leverandørdreven grundet deres afhængighed af for eksempel den medicotekniske industri, den farmaceutiske industri m.m. Men offentlig service har i modsætning til de leverandørdrevne mindre virksomheder ofte egne FoUaktiviteter og er tæt koblet til universitetssystemet i innovationsøjemed, hvorfor det er foreslået, at det betragtes som en selvstændig kategori. > De interaktive: Konsulentservice, dele af kultur og oplevelsesindustrien er tæt involveret med kunder i produktion og samproduktion af innovationer. Problemer vendes og drejes, løsninger testes, og der er generelt et tæt informationsflow mellem serviceproducenten og kunden. 2.3 Karakteristika ved succesfuld serviceinnovation Et omfattende nederlandsk litteraturstudie fra har undersøgt faktorer - 17 i alt - hvor håndteringen af disse synes at være udslagsgivende for succesfuld serviceinnovation i diverse kombinationer bestemt af brancheforhold, servicetype med mere. Faktorerne er opsummeret i tabel 1 på næste side 23 Jong et al. (2003), Strategic Study B Innovation in service firms explored: what, how and why? Literature review 13

16 Tabel 1: Succesfaktorer i service i innovation: Mennesker Struktur Ressourcer Netværk Frontline beskæftigede - ikke kun i leverance, men som kilde til tavs viden om marked, kunder osv. i innovationsprocessen Regler og procedurer Balancen mellem kreativitet og effektivitet Finansielle ressourcer Interaktion med kunder og klienter Innovative roller product champion der skubber til organisatoriske barrierer, så serviceinnovationen kan bevæge sig fra ide til udvikling og implementering Opgavebeskrivelser og medarbejderrotation IKT Ekstern fokus stimulerer ideskabelse og problemløsning, markedsscanning, markedsintelligens, brug af innovative metoder som for eksempel scenarier til at forstå strategiske usikkerheder i markedet Ekspertise Multifunktionelle team og belønningssystemer Involvering af andre medarbejdere som kilde til ideer, specifikation m.m. Samarbejder med andre aktører. Samarbejde med andre virksomheder, synes især for små virksomheder at føre til mere succesfuld innovation. Test af metoder til markedslancering herunder brug af lead users i lancering af servicen for at få avancerede brugeres tilbagemelding. Brand, håndtering af brand: Lever leverancen op til de løfter brandet lover? Tabellen er tilpasset ud fra litteraturstudiet Jong et al. (2003) og øvrige studier og observationer foretaget af Teknologisk Institut 14

17 Det nederlandske studie har også set på faktorer, der påvirker innovationsklimaet: Tabel 2: Succesfaktorer i det samlede innovationsmiljø Kultur og Ledelse Strategi Virksomhedskarakteristika Ledelsesstøtte og engagement Vision Teknologisynergi forretningsmæssig udnyttelse af eventuelle relevante teknologier i innovationen (behøver ikke at være en forudsætning, jf. ikketeknologiske innovationer Åben kultur Innovationsmålsætninger Virksomhedsstørrelse - ressourcer, større virksomheder, versus fleksibilitet og mindre hierarkiske ledelsesformer i mindre virksomheder ikke entydig faktor Intern kommunikation Sammenhænge i forhold til den overordnede strategi Kompleksitet i service design. Radikalt nye serviceinnovationer, kopieres typisk langsommere, end serviceydelser baseret på mindre forandringer Autonomi blandt medarbejdere og linjeledelse Herudover foreligger der en række case studier, som belyser ledelse af innovationsprocesser i servicesektoren blandt andet fra OECD 24 samt Toivonen og Tuiomen. 25 Toivonen og Tuiomen beskriver en række innovationsmønstre baseret på graden af formalisering af innovationsprocessen og samarbejdsformer. Deres konklusioner er adapteret af Teknologisk Institut baseret på egne cases: > Interne processer uden et specifikt projekt. Innovation finder sted uden, at de er planlagt og inkrementalt, eksisterende serviceydelser adapteres gradvist til nye problemer. > Interne innovationsprojekter: Projektbaseret innovation der er planlagt, som oftest med fokus på forbedring af bagvedliggende service processer, men til tider også af selve indholdet i serviceydelsen. > Innovationsprojekter med en testbruger (brugere). Innovationsvirksomheden engagerer en testkunde for at afprøve en ny ide. Kunden lever sparring, kritisk evaluering og til tider også et brand til ydelsen. 24 OECD for link til en række case studier gennemført i regi af OECD KISA: 25 Toivonen og Tuominen (2007), Emergence Of Innovations In Services: Theoretical Discussion And Two Case Studies samt Nielsen, Zysman, Breznitz og Wong (2007), Building on the Past, Imagining the Future: Competency Based Growth Strategies in a Global Digital Age 15

18 > Innovationsprojekter skræddersyet til kunden. Kunden kommer med et specifikt problem, som serviceudbyderen forpligtiger sig til at løse ved kontraktforhandling. > Eksternt finansierede innovationsprojekter. Som oftest formelle orienteret mod FoU, eller som demonstrationsprojekter med henblik på at skalere den givne serviceinnovation, hvis projektet anskues som succesfuldt. > Innovation i diverse former for netværk, som kan være mere eller mindre formaliserede med henblik på at skabe et fælles læringsrum som basis for innovation i forskellige og specifikke kontekster, eller som innovation i en værdikæde baseret på udnyttelse af kernekompetencer i hvert led i værdikæden og derfor en multidimensional og kompleks innovationsproces. Endeligt har den nederlandske undersøgelse også set på eksterne faktorer, der påvirker innovationssucces i servicevirksomheder: Tabel 3: Eksterne faktorer for succesfuld innovation Marked Ikke priskonkurrence virksomheder vil søge at forstærke innovation for at differentiere sig på andre faktorer end pris Teknologiske forandringer kan påvirke såvel produktion, efterspørgsel og distribution af services, såvel som selve serviceindholdet Efterspørgselstræk vil outsourcing fortsætte med også at være driver af innovation i services? Offentlig videninfrastruktur Inden for serviceydelser er der begrænset viden om, hvordan servicevirksomheder trækker på den offentlige videninfrastruktur, og hvilke efterspørgselsmønstre der ift. infrastrukturen og hvilke barrierer der er for anvendelsen Privat videninfrastruktur konsulenthuse m.m. Hvilken rolle spiller KIBS (videnservice virksomheder) i overførsel af tavs viden fra egen praksis til andre dele af servicesektoren overførsel af knowhow? Politiske virkemidler Beskyttelse af innovationer i servicesektoren - effekter på kort og på lang sigt? for eksempel diskuteres det i USA, hvorvidt forretningsmodeller kan beskyttes via lovgivningen. Skattelettelser og tilskudsordninger er i større udstrækning tilgængelig for industrien end for servicevirksomheder (EIM) Rammebetingelser og rådgivning se for eksempel SYNTENS - rådgiver virksomheder i et bredt felt af innovationsaktiviteter 26 Regeringen, som efterspørger og driver af serviceinnovation Bedre og bredere statistikgrundlag vedr. service processer og innovationer 26 NL rådgiver om en række innovationsområder støttet af det hollandske Økonomi- og Erhvervsministerium 16

19 2.4 Barrierer for serviceinnovation Det engelske erhvervsministerium har analyseret barrierer for serviceinnovation og blandt andet gennemført en survey i fire europæiske servicebrancher. Ministeriet konkluderer blandt andet, at serviceinnovation ofte retter sig mod organisatorisk innovation, og at netop organisatoriske forhold ofte udgør en barriere. Det kan for eksempel dreje sig om, at servicevirksomhedens videnniveau ikke er tilstrækkeligt højt. 27 Overordnet er en af konklusionerne, at efterspørgselssiden muligvis udgør en større barriere for serviceinnovation end udbudssiden i form af teknologiske muligheder. Som det fremgår af figur 4 peger flest virksomheder på, at kunderne ganske enkelt ikke vil betale for innovation. En kunde vil måske gerne have innovation men ønsker ikke, at lige netop den serviceydelse, som vedkommende køber, skal belastes af omkostninger. Mange peger også på, at kunder ofte slet ikke er åbne over for innovation. Som eksempel nævnes, at kunder, der køber projektledelse, gerne vil have innovative løsninger fra udbyderen, men innovationen skal bare ikke ske i lige deres projekt. I den anden ende af skalaen er mangel på nødvendige teknologier sjældent en afgørende barriere. Figur 4: Barrierer for serviceinnovation (gennemsnit for fire servicebrancher i Europa) 100 % 90 % 80 % Ikke vigtigt 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10% 0 % Mindre vigtigt Middel vigtighed Afgørende/ meget vigtigt Kunderne vil/kan ikke betale Regulering skaber barrierer Omkostningerne/risikoen er for høj Vi mangler nøglepersonale Vi har for travlt til at innovere Kunderne er ikke modtagelige Innovation er ikke nødvendigt Innovationer bliver for nemt kopieret Organisatorisk stivhed Vi mangler nødvendige teknologier Kilde: Department of Trade and Industry (2007): DTI Occasional Paper No. 9, Innovation in Services. Egen oversættelse 27 Department of Trade and Industry (2007): DTI Occasional Paper No. 9, Innovation in Services 17

20 I Danmark findes der en særlig udfordring på efterspørgselssiden, idet den offentlige sektor i højere grad end i mange andre lande står for en lang række aktiviteter, der i vidt omfang er sat uden for markedets dynamik. Samtidig er den offentlige sektor imidlertid en vigtig aftager af både produkter og serviceydelser. Den offentlige sektor er formentlig en mindst lige så risikoavers aftager som private virksomheder, og indkøb fokuserer ofte på pris. Dermed har den offentlige købsadfærd stor betydning for innovationen inden for private leverandører af serviceydelser. 18

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

Effektivitet og fornyelse i en serviceorganisation under forandring 1

Effektivitet og fornyelse i en serviceorganisation under forandring 1 Effektivitet og fornyelse i en serviceorganisation under forandring 1 - En case om ledelse og organisering af serviceinnovationer i Post Danmark Jørn Kjølseth Møller Institut for Kommunikation, Virksomhedsstudier

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011 Syddansk Universitet Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE

Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE NORS Roskilde Universitetscenter September 2002 Rasmus Ole Rasmussen Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af:

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af: 1 København på det finansielle verdenskort Analyse af styrkepositioner og udfordringer for den danske finanssektor med fokus på krydsfeltet mellem finans og IT Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 imagine.. Creative Industries Research Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 Sofie Birch Mathiasen, Christine Fur Poulsen & Mark Lorenzen er udarbejdet i regi af forskningscenteret

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Øget konkurrenceevne gennem digitalisering og IKT 4 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere