Byggeriets fremtidige vækstpotentiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets fremtidige vækstpotentiale"

Transkript

1 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres?

2

3 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? 1

4 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? DTU Management ISBN Februar 2009 Specialtrykkeriet Viborg A/S Udgivet med støtte fra BoligfondenKuben Redaktion: Elsebet Frydendal Pedersen og Allan Dam Omslag: Kasper Kjeldgaard Kristensen Layout: Forlaget Grifo 2

5 Forord Det er ikke ofte, at man i forordet til en bog indleder med at konstatere, at bogens indhold på det nærmeste er ændret radikalt fra dens tilblivelse og til udgivelsestidspunktet. Det er ikke desto mindre, hvad redaktionen kan med denne bog. Bogens indhold er en sammenfatning af CLRdenmarks konference»byggeriets fremtidige vækstpotentiale«, hvor vi stillede spørgsmålet, hvem der tager over, når de store årgange pensioneres? Konferencen blev afholdt den 24. april Siden dengang har den økonomiske situation for byggeriet og andre industrier ændret sig så meget, at fra en bekymring over hvorvidt der ville være tilstrækkelig arbejdskraft til rådighed for byggeproduktionen, så er diskussionen ved redaktionens afslutning et spørgsmål om arbejdsløshed og igangsættelse af offentlig byggeri. I bogens indledende oversigtsartikel bliver dette nærmere udfoldet. CLRdenmark (Construction Labour Research, Denmark) blev etableret i 2003 som et netværk mellem aktører på bygge og anlægsområdet i Danmark. CLRdenmark har sekretariat på BYG.DTU (fra maj 2009 på FAOS på Københavns Universitet) og har arbejdet på at være debatskabende omkring en række arbejdsmarkedsforhold i byggeriet, herunder ikke mindst i relation til udefrakommende arbejdskraft. Det daglige arbejde varetages af en styregruppe med repræsentanter fra Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, DTU Management, FAOS, Danmarks Forvaltningshøjskole og PKE-consult. CLRdenmark samarbejder med CLR i Bruxelles, CLR-GB i London og CLR Büro Dortmund. Det er femte gang, at CLRdenmark har afholdt en international konference. Første konference blev afholdt i 2004 med emnet»free mobility and EU's enlargement migration of the construction workers«. Anden konference året efter beskæftigede sig med erfaringerne fra det første år efter udvidelsen af EU, her blev der gjort;»status ét år efter EU's udvidelse belyst ved danske, tyske og svenske erfaringer«. I 2006 afholdtes en»retssag«hvor myter, realiteter og perspektiver i byggeriet blev sat til debat. Resultatet kan læses i bogen»thi kendes for ret! byggeriet anno 2006«. Og ved konferencen i 2007 diskuteredes spørgsmålene;»udenlandsk arbejdskraft: Et resultat af højkonjunkturen? Eller kommet for at blive?«. Emnet i 2008 blev;»byggeriets fremtidige vækstpotentiale: Hvem tager over, når de store årgange pensioneres?«. Alle rapporter kan hentes på CLRdenmarks hjemmeside eller rekvireres i trykt form fra sekretariatet. CLRdenmark 3

6 4

7 Indholdsfortegnelse side 3 side 6 Forord Byggeriets vækstpotentiale et kommenteret sammendrag. Byggeriets fremtid, som den så ud i første halvår af 2008 side 15 side 30 Perspektivanalyse af byggebranchens rekrutteringsog kvalifikationsbehov frem mod Chefanalytiker Jakob Løbner, New Insight. Potential growth and labour demand in the European Construction Industry. Forsker Jan Cremers, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies/CLR og medlem af Europaparlamentet. Eksempler på»best practice«i forbindelse med etnisk rekruttering, integration og uddannelsesstrategier i byggebranchen side 39 side 45 side 51 side 57 Bilag: side 58 side 59 side 61 side 63 Fordomme, myter og historier om integration i byggeriet. Organisationspsykolog Janne Rützau, Københavns Tekniske Skole. Konsulent Karin Pabst, Dansk Byggeri. Uddannelsesforløb for rumænske murere. Faglærer Søren Bikes, EUC Nord. BABEL. Bygge- og anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter. Formand Ole Christiansen 3F, Bygge & Anlæg i Århus. Opsummering. Økonom Bo Sandberg, BAT-Kartellet/CLRdenmark. Konferenceprogram. Deltagerliste. CLRdenmarks arbejdsprogram. Publikationer udgivet af CLR. 5

8 Byggeriets vækstpotentiale et kommenteret sammendrag CLRdenmark har siden sin start i 2003, hvert år sat et både nationalt og internationalt perspektiv på byggeerhvervets udfordringer. Det er sket ved tematiserede konferencer, hvor hovedvægten har været lagt på konsekvenserne af EU-udvidelsen og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Denne bog indrammer og perspektiverer denne udvikling med fokus på byggebranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov frem mod 2016, herunder etnisk integration og uddannelsesstrategier for bygge- og anlægsbranchen. CLRdenmarks konferencen 2008 har som ved tidligere konferencer fokuseret på udfordringer i byggebranchen og forsøgt at belyse dem på forskellig vis. Konferencen belyste spørgsmålene: Hvorfra kan vækstpotentialet til byggeriet komme? Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? Er der kun tale om menneskelig vækst? Hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Er der behov for nyrekruttering til sektoren? Og er der behov for nye kompetencer? Et aktuelt tilbageblik Bogen har dog, siden CLR-konferencen i april 2008, fået en noget anden karakter i og med, at en international boligkrise efterfølgende for alvor har sat scenen, og udløst en finanskrise i branchen. Finanskrisen er også en samfundskrise, hvis konsekvenser vi endnu ikke kan se rækkevidden af. På grund af de senere års høje økonomiske vækst og stabile byggeboom, har der været en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det har især fået tyske og polske bygningsarbejdere til at rejse til Danmark for at arbejde. CLRdenm a r k konkluderede på en konference i 2007, at udenlandsk arbejdskraft var kommet for at blive. Beskæftigelsesministeriet skønnede i 2007, at minimum udenlandske arbejdstagere var beskæftiget i Danmark. Der blev givet ca arbejdstilladelser, ca var udstationerede, og ca arbejdede på en forhåndsgodkendt virksomhed. Tal fra Finansministeriet 1 forudsagde på samme tidspunkt, at tallet frem til 2010 ville vokse til måske udenlandske medarbejdere, hvoraf halvdelen skønnedes at ville blive beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. 1. Tal og fakta på udlændingeområdet nyidanmark.dk 6

9 En stigende tilgang af udenlandsk arbejdskraft, og et stærkt ønske fra danske byggevirksomheder om at fastholde arbejdskraften, skabte herved en ny situation i byggebranchen. Frem for at betragte den udenlandske arbejdskraft som et overgangsfænomen, skulle der nu i stedet fokuseres på de udenlandske arbejdere som kolleger, hvis løn- og arbejdsforhold samt levevilkår ville få stor betydning for hele branchens udvikling. Så sent som i december 2007 udtalte Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening til Politiken 2 :»Hvis ikke vi havde fået medarbejdere fra udlandet, havde vi allerede nu været i en situation, hvor vi havde haft massiv løninflation og været på vej til at miste konkurrenceevne og velfærd. Vi har omkring ubesatte stillinger. Det betyder, at vi hver eneste dag mister vækst og velstand.«i fagbevægelsen i byggeriet var holdningen en noget anden. Formand for organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke Bo Rosschou beskrev situationen og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft i A4/LO således:»det er et totalt kaos. Byggepladserne er et virvar af mennesker af forskellige nationaliteter, der dårligt nok selv aner, hvem, der har ansat dem. Udlændingene har ingen ansættelsespapirer, ingen lønsedler, meget, meget lange arbejdstider og elendige indkvarteringsforhold. I hele det virvar farer vi rundt som fagforeninger og prøver at skabe orden. Men vi er dømt til at tabe kampen, hvis ikke vi får nogle aktive medspillere. Vi er trængt i defensiven, og vi har brug for nogle alliancepartnere. Hvis ikke vi får det, ender vi med at få et politisk problem, som angår hele Danmark.«En hård landing Kun få måneder efter afholdelsen af CLRdenmarks konference den 24. april 2008 om tilgangen af mere arbejdskraft, når den nuværende pensioneres, tegner Det Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte vismænd, et dystert og sort billede af Danmarks økonomi. Afslutningen på den danske højkonjunktur ser nu ud til at blive noget af en hård landing. Den finansielle krise har nået et omfang, der vil føre til kraftig økonomisk tilbagegang. Formandskabets rapport 4 peger på, at boligpriserne vil falde med omkring 20% i de kommende år, og at ledigheden vil stige mærkbart. Det vurderes, at ledigheden i 2011 vil den nå op omkring personer, hvilket er godt flere ledige i forhold til ledighedstallene fra oktober Vismændenes rapport ligger i tråd med prognoser fra Dansk Byggeri, der i sin konjunkturprognose beretter, at nybyggeriet i 2009 vil blive halveret fra de boliger, der ellers forventedes påbegyndt. 2. Politiken A4/LO Dansk Økonomi - Efterår

10 Tilbagegangen i byggeaktiviteten vil ifølge konjunkturanalysen få den konsekvens, at bygge- og anlægsvirksomhederne i 2009 vil beskæftige færre end i Det er et fald på 12 %. Beskæftigelsen falder med arbejdere, funktionærer og mestre i 2008 og yderligere med i Den lavere byggeaktivitet slog først igennem på ledighedstallene fra sommeren 2008, hvilket skyldtes, at nogle af dem, som var blevet afskediget, var rejst hjem til Østeuropa eller Tyskland, mens andre måske de fleste havde fået arbejde i andre brancher. Endelig er der nogle, der var gået på pension. Perspektivanalyse af byggebranchen frem til 2016 Chefanalytiker Jacob Løbner fra New Insight tegnede, som referatet senere i bogen viser, et andet og mere optimistisk scenario på CLRdenmarks konference i april Han pegede på tre udslagsgivende faktorer for byggesektorens udvikling nemlig, at der både sker en række demografiske ændringer, der ændrer behovet for bygninger, at der er behov for det han kalder en»lille«nyindustrialisering af byggeprocessen og endelig, at der vil der ske en voksende internationalisering ved tilgang af udenlandsk arbejdskraft og virksomheder. Uanset renteudviklingen vil beskæftigelsen ifølge New Insights beregninger ligge på et højt niveau både frem til 2012 og også frem til 2016 og det selv om der måske er udsigt til en aktuel nedgang i beskæftigelsen i de nærmeste år. Hovedpointerne i forhold til fragang/pensionering af den aldrende arbejdskraft ligger i at fastholde og videreudvikle den faglærte arbejdskraft og i at tiltrække andre end de unge mænd, der i dag søger ind i branchen, for eksempel unge af anden etnisk baggrund, kvinder og andre. Initiativer til omstilling og en ændret rekrutteringsprofil, samt og ikke mindst en ændret arbejdsorganisering, skal suppleres med en styret lederudvikling. Udviklingspotentialet ligger i virksomhederne, fastslår Jacob Løbner. Internationalt perspektiv på byggesektorens vækstpotentiale Jan Cremer fra Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies/CLR bekræftede i sit oplæg»growth Potential & Labour Demand«mange af New Insights analyser og konklusioner. Han startede med at konstatere, at mange af de store byggefirmaer havde ændret strategi efter udvidelsen af EU. Tendensen er, at de nu i stigende grad synes at koncentrere sig om at bygge i afgrænsede regionale områder, som i middelhavsområdet eller lignende. En anden tendens, der internationalt er blevet tydeligere er stigende anvendelse af underentreprenører, hvor disse dog udfører arbejde indenfor et mere snævert regionalt område. 5. Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse nov

11 Generelt viser økonomiske analyser at investeringerne i byggeri i hele Europa nu er faldende med et gennemsnit på 15% i modsætning til en jævn stigende udvikling over det sidste 10 år, dog undtaget et mindre fald mellem 2001 og Jan Cremer konstaterede, at investeringerne i byggeriets teknologiske udvikling, bæredygtighed og forskning lader meget tilbage at ønske. Dette udgør et stort og stigende problem for branchen, der står overfor en generel ændret befolkningssammensætning, som kalder på ændringer i boligmassens udformning, hvor yngre mennesker over hele Europa i dag stiller krav om egen bolig før evt. partnerskab eller etablering af familie. Der sker også store ændringer i arbejdskraftens sammensætning. I de sidste 15 år er gennemsnitsalderen for bygningsarbejdere over 50 år i Europa steget med 6-7%, i Holland 35%. Men spørgsmålet er også, hvordan den yngre del og veluddannede arbejdskraft kan fastholdes i en branche, der om noget kæmper med et dårligt image. I Belgien er erfaringen for eksempel, at med en personaleomsætning på ca. 20% af den samlede arbejdskraft i byggesektoren skifter 10% job indenfor sektoren, men 10% forlader den for altid. Det problematiske ved denne fragang er, at det er den yngre og bedst uddannede del, der udgør denne fragang. En udelukkende økonomidreven konkurrence i byggesektoren vil udøve pres på lønninger og arbejdsvilkår. Dette vil resultere i øget brug af ikke-specialiserede underentreprenører, brug af vikarbureauer til arme-ben arbejdskraft og endelig flere enmandsfirmaer. Jan Cremer nævnte i denne forbindelse, at han altid havde haft respekt for den danske byggesektors måde at organisere sig på, som et langt stykke af vejen har ordnede og regulerede forhold, men truslen om en mere uorganiseret byggeproces er latent. Parterne/byggesektoren i Europa må tage udfordringerne op og undgå fremtidig kaos ved at udvikle strategier til større mangfoldighed, integration og bæredygtig arbejdsforhold. Fra byggeboom til skuffeplaner Med den fremadskridende finansielle krise ser byggesektoren i den anden halvdel af 2008 og frem til, at politikerne iværksætter nogle af de offentlige bygge- og anlægsarbejder, som under alle omstændigheder skal gennemføres i de kommende år. Dette kan være f.eks. vedligeholdelses- og anlægsaktiviteter i kommunerne, og klima- og energikrav til den eksisterende boligmasse, hvor beskæftigelsesgevinsten vil være langt større end i nybyggeriet. Københavns udbygning er sat helt i stå på grund af bolig- og finanskrisen. For eksempel udtaler direktør for By og Havn Jens Kramer Mikkelsen til 9

12 City-avisen:»Vi har ingen grunde til salg, for der er ikke noget marked i bevægelse i øjeblikket. Det er ærgerligt, men det er sådan det er.«ifølge City-avisen har By og Havn byggegrunde med plads til mere end 1.5 mio. etagekvadratmeter liggende på de lukkede salgshylder. Det svarer til en halv Ørestad og mere end 2000 lejligheder. 6 Berlingske Tidende 7 kontaktede en række bygherrer, der allerede har købt grunde i den sydlige del af Ørestad for at høre om deres byggeplaner. Her var svaret, at der ingen byggekraner kommer. Stort tænkte masterplaner og bolig- og erhvervsbyggerier tegnet af prisbelønnede arkitekter er sat på standby. Planerne er lagt i skuffen, og ingen kan svare på, om eller hvornår de kommer op igen. Den økonomiske nedgang bremser udflytning af job. Selvom væksten i dansk økonomi får en kraftig opbremsning, så vil nedturen dog ikke få danske virksomheder til at flytte deres produktion til udlandet. Det vurderer ni ud af ti ledere af landets Erhvervsservicecentre i en rundspørge foretaget af Nyhedsbrevet 3F. 8 Arbejdskraftens mobilisering Byggearbejdskraften er i særlig grad mobil og har altid rejst over store afstande for at få arbejde. EU direktivet for udstationering, der omhandler regler for løn og arbejdsvilkår, har derfor været centralt i debatten om den»vandrende arbejdskraft«, ikke mindst i forbindelse med udenlandsk arbejdskrafts ophold og arbejdsvilkår i Danmark. Ændringer i udstationeringsloven var til høring i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg den 26. november Spørgsmålet var bl.a., om der i fremtiden vil være to overenskomstmæssige standarder for bygningsarbejdere på job i Danmark. Det nogle kalder en A eller B-overenskomst, altså et sæt for danske virksomheder og deres ansatte og et andet sæt med forringede standarder for udenlandske firmaer og deres udstationerede medarbejdere. Palle Bisgaard, der er bygningsgruppeformand for Træ, Industri og Bygningsarbejdernes (TIB) fagforening i København mener, at det meget vel kan blive fremtiden. Afdelingschef Flemming Dreesen fra Dansk Arbejdsgiverforening og sekretariatsleder Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet, der begge har siddet med i en udredningsgruppe, er dog ikke bekymret for en skævvridning af overenskomstforholdene City-avisen uge Berlingske Tidende F Nyhedsbrev F Nyhedsbrev

13 EF-domstolen har afsagt flere domme om arbejdsmarkedsforhold. Ingen af dem har dog haft direkte tilknytning til danske forhold. Alligevel har regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter fundet det nødvendigt at præcisere dansk lovgivning. På den måde kan man fortsat sikre mulighed for også i fremtiden at anvende kollektive kampskridt over for udenlandske virksomheder, som er på såkaldt midlertidigt arbejde i Danmark. Den danske model en social kapital Kravene til virksomhederne og det danske samfund om innovation og fortsat effektivisering er en af globaliseringens store udfordringer. Spørgsmålet kan stilles, om vores arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, ofte benævnt flexicurity-modellen, har den afgørende potentiale til at matche de fremtidige behov for forandring og udvikling. Et strategisk svar kan være udvikling og fastholdelse af den»sociale kapital«, et begreb som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet. Den sociale kapital har betydning for innovation i produktion, kvalitet og arbejdsmiljø. I deres netop udkomne Hvidbog:»Virksomhedens sociale kapital«, defineres social kapital som:»den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Og for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed«. Hvidbogen betegner social kapital, som et kollektivt gode, der afhænger af medlemmerne og er indlejret i relationerne, ikke i den enkelte. På den måde er social kapital en ressource som et netværk eller en gruppe bygger op, og som medlemmerne efterfølgende kan drage nytte af. Bogen argumenter for, at medarbejdere på danske virksomheder er veluddannede og kan noget særligt. Danske lønmodtagere er også tilfredse med deres arbejde. De både har og søger indflydelse og der er færre spændinger mellem ansatte og ledelse ikke mindst når medarbejderne bliver inddraget i nyudvikling. Der er med andre ord tradition for samtale og samarbejde. 10 Udviklings- og læringskultur Byggeriet har en rationel produktion og en»løst koblet organisering«11, hvilket også kommer til udtryk i byggeriets udviklings- og læringskultur. Der fokuseres for ensidigt på opgavernes fagspecifikke udførelse og ikke tilstrækkeligt på byggeopgaven som en processuel fælles og samlende helhed. 10. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Arbejdsmiljørådet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København Kreiner Christensen 1991: Projektledelse i løst koblede systemer ledelse og læring i en ufuldkommen verden. Jurist og Økonomiforbundets Forlag København. 11

14 Planlægning og udførelse er fortsat i for høj grad adskilte enheder, hvilket ofte betyder, at viden og læring i byggebranchen bliver og forbliver en personlig erfaring. Der er kun i meget begrænset omfang foretaget systematiseret erfaringsopsamling fra enkeltstående byggerier, som kunne vise, hvor der fejles, hvad der gøres godt og hvad der kan læres af. Byggeprocessen er varetaget af specialister; faghåndværkere, ingeniører og arkitekter, som ud fra hver deres forståelse og perspektiv skal sikre byggeprojektets fremdrift. På den måde styres driften af specialisternes deloptimering og ikke af en fælles forståelse af det samlede byggeprojekt. Herved risikerer byggeprocessen at blive præget af suboptimering, ringe vidensdeling, ansvarsforflygtigelse, manglende involvering af faglige kvalifikationer og mangelfuld udvikling af såvel faglige som personlige og organisatoriske kompetencer. Fremtidige kompetencer Fremtidens arbejdskraft forventes både at være veluddannet, når den ansættes i byggesektoren, men også fortsat at udvikle relevante kompetencer gennem arbejdslivet. Kompetence og faglig udvikling opnås nemlig ikke udelukkende igennem formaliseret uddannelse, undervisning og oplæring. Kompetenceudvikling og læring kan både være individuel, organisatorisk og samfundsmæssig. Den omfatter kognitive og emotionelle erfaringer og den kan knytte sig til kroppen, til en situation og til et rum. Kravene om at kunne agere kompetent og møde udfordringer i en aktiv handling i et åbent samarbejde med andre parter på et internationaliseret og globalt marked, hvor kvalitetskriterier, udfordringer og krav hele tiden ændrer sig, handler om livslang læring på alle mulige leder og kanter. Det er både læring i forhold til fag, person og livsforløb. Men det er også et spørgsmål om at tiltrække og fastholde arbejdskraften. På CLRdenmarks konference blev dette spørgsmål belyst ved præsentation af nogle interessante lærings- og udviklingsforsøg. Eksempler på»best practice«det ene eksempel tog udgangspunkt i hvervningen af unge med anden etnisk baggrund til byggebranchen. Under overskriften»fordomme, myter og historier om integration i byggeriet«fortalte organisationspsykolog Janne Rützau og konsulent Karin Parbst fra Dansk Byggeri om aktiviteter,»praktikpladsnetværket«og projektet»fra nydansker til ny medarbejder«, som de havde været involveret i på Københavns Tekniske Skole. Én myte handler om, at byggebranchen har lavstatus blandt indvandrere.»men den holder ikke!«, siger Janne Rützau og Karin Parbst.»Det er bare en myte eller en fordom. De unge indvandrere og deres familier adskiller sig ikke fra andre danskere i det spørgsmål. Og de er lige så individuelt forskellige.«12

15 En anden myte, som nogle mestre frygter er, at de unge skal rejse hjem i længere perioder til deres familier i udlandet hver sommer.»men det er kun et spørgsmål om rene linier fra starten, så kan det ofte lade sig gøre eller, der kan findes et kompromis«hedder det. Projektet tager udgangspunkt i en øget fokus på trivsel blandt de unge og tilbud om mentorordninger. De månedlige møder, som også er en del af projekttilbudet er meget velbesøgte. Faglærer Søren Bikes fra EUC Nord fortalte, om et tre måneders kursus som EUC Nord havde afholdt for uddannede murere og tømrer fra Rumænien. Kurset var etableret i samarbejde med et vikarbureau med henblik på en introducerende socialisering til arbejdsforhold i den danske byggebranche. I alt deltog 32 mænd, de fleste familiefædre under 30 år. Undervisningssproget var engelsk. Forløbet var tilrettelagt over 12 uger, med 2 ugers dansk undervisning. Derudover var forløbet tilrettelagt med megen praktik, øvelser i værksted, introduktion til virksomheder og specifikke færdigheder som brug af systemstillads og lign. Skolen var ikke ansvarlig for udslusning af svendene. Søren Bikes understreger i sit oplæg, at rumænerne var fagligt dygtige, men havde haft lidt vanskeligheder ved at forstå danske arbejdsvilkår. Han fremhævede også, at selve forløbet har givet et vigtigt kompetenceløft til ham selv og hele lærerkollegiet. Udfordringerne havde været store, men gevinsten læringen og de faglige udfordringer havde været det værd. BABEL står for Bygge- og Anlægs Branchens Evaluerings- og Læringscenter. Det er et regionalt kompetencecenter inden for bygge- og anlægsområdet, der blandt andet bryder op på faggrænserne. BABEL er med støtte fra Århus Amt etableret i Århus i Ole Christensen, som er ordførende for BABEL og formand for 3f, Bygge- og Anlæg fortalte om det visionære projekt, som har sekretariat på Arkitektskolen og som styres af et styregruppe på 25 personer. De 25 personer repræsenterer bygherrer, arkitekter, industri, udførende, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Ole Christensen tog udgangspunkt i at byggebranchen er meget interessant og udfordrende, men at selv om interessen for innovation rent faktisk er til stede, så synes den at drukne i traditionelle forestillinger om uddannelsesbaggrund og en fastlåshed. Et andet fokusområde for BABEL er branchens etik, som skal udvikles og adressere ansvar for eksempel oprydning, og høvisk kommunikation. Endelig ses behovet for at gøre teori og praktik mere ligeværdig som et centralt emne. Disse emner og meget mere vil blive udviklet og afprøvet i forbindel- 13

16 se med tilkobling til områdets kommende største byggeprojekt, nemlig udbygningen af Skejby Sygehus, som man forventer vil have en byggetid på 6-7 år og omkring 1200 håndværkere på pladsen, når der er flest. Her skal BABEL udfoldes i fuld 1:1 skala. Opsummering Trods den forestående konjunkturnedgang er det vigtigt at holde fokus på den danske arbejdsmarkedsmodel, som International Monetary Fund (IMF), The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) og The European Union (EU) kalder verdens bedste, med høj fleksibilitet for erhvervslivet og social tryghed for den enkelte borger. Det er en variant af historien om humlebien, der ikke burde kunne flyve. Styrker og svagheder i den danske model er endnu uudforsket og finanskrisen vil måske utilsigtet bidrage med yderligere viden på dette felt. Som afslutning på konferencen havde en jury på tre personer fået til opgave at pege på en række synspunkter, som kunne opsummere dagens debat. Juryen bestod af Louise Pihl, Dansk Byggeri, Lone Thrane, Byggeriets Uddannelser og Bo Sandberg, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT- Kartellet)/CLRdenmark. Juryen understregede den kendsgerning, at byggeerhvervet i praksis fortsat vil være præget af lav forskningsindsats og innovation samt ringe videndeling på tværs af branchens strukturer. Med hensyn til rekruttering pegede juryen på vigtigheden af at fastholde den eksisterende arbejdskraft ved bl.a. en mere professionaliseret ledelse i byggeriet. Det er ligeledes vigtigt, at fastholde fokus på nyrekruttering, hvor de nye grupper, som tager over, når de store årgange pensioneres, bl.a. vil bestå af kvinder, indvandrere og udenlandsk arbejdskraft. Konferencen viste, at det både er muligt at efteruddanne og opkvalificere udenlandsk bygge-arbejdskraft. Konferencen bidrog til at aflive en række myter om mangel på jobmæssig prestige blandt 2. generationsindvandrere. Endelig viste konferencen, at ved at satse på innovation i stor skala, så har byggebranchen potentiale til fortsat at skabe begejstring og faglig stolthed. 14

17 Byggeriets fremtid som den så ud i første halvår af 2008 Perspektivanalyse af byggebranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov frem mod 2016 Chefanalytiker Jacob Løbner, New Insight Bygge- og anlægsbranchen har oplevet stor vækst i de seneste år. Branchen beskæftiger ca personer og er i en situation, hvor det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. New Insight har foretaget en perspektivanalyse af fremtidens kvalifikationsbehov i branchen, som blev præsenteret på konferencen, og den viser, at mangelproblemerne risikerer at blive en permanent situation. Specielt vil det være faglærte, som der vil opstå mangel på. Selv om den aktuelle situation viser fald i beskæftigelsen, peger analysen på som den overordnede konklusion, at der fortsat vil være stigende behov for faglært arbejdskraft. Figuren nedenunder viser sæsonbeskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Den viser store udsving, men samtidig også en stor numerisk fleksibilitet. Dette stiller nogle store krav til det system, der er omkring byggeriet, såvel uddannelsesmæssigt som arbejdsmarkedspolitisk. Figuren viser også, at der på en relativ kort periode faktisk kom ekstra personer ind i byggeriet. Det burde ikke kunne lade sig gøre umiddelbart betragtet. Og især ikke med baggrund i, at branchen på trods af vækst har svært ved at tjene penge. Innovationen går trægt og produktiviteten volder problemer. Fig. 1: Beskæftigelsesudviklingen

18 I den analyserede periode er der ikke tale om nogen større automatisering, og flere præsterede arbejdstimer pr. medarbejder er kun forekommet i meget begrænset omfang. På trods af jobfest, er der heller ikke tale om lønfest. Forklaringen på, at det er lykkedes branchen, at rekruttere så mange mennesker har noget at gøre med udenlandsk arbejdskraft, og at man har været god til at trække på andre brancher i Danmark. Det er meget almindeligt, at man i Danmark ikke arbejder inden for det fag, man har taget en uddannelse inden for. Men det gør man i byggeriet. På det punkt er branchen anderledes. Det er almindeligt, at 60% af de beskæftigede i en branche er faglærte. Rygraden i branchen vil fremover stadigvæk være faglærte. Men det interessante spørgsmål er, hvor mange der vil være behov for, og hvilke kvalifikationsbehov fremtiden kræver. Fig 2: Faktorer der påvirker fremtidens kvalifikationsbehov (fra New Indsights perspektivanalyse: Perspektivanalysen fra New Insight viser overordnet, at der i bygge- og anlægsbranchen vil komme mere montagepræget arbejde og flere installations og serviceopgaver. Det forventes også, at der løbende kommer nye materialer og ny teknologi, som vil kræve tilegnelse af nye teknisk/faglige kvalifikationer på alle niveauer. Analysen viser, at disse bevægelser ikke forventes at føre til radikale forandringer i hverken arbejdsfunktioner eller kvalifikationsbehov. Vurderingerne peger på, at det især er behovet for almene og personlige kvalifikationer, der skærpes. Det er kvalifikationer som helhedsforståelse, kommunikation og evnen til at udføre den forventede og aftalte kvalitet til prisen. 16

19 Efterspørgelsens karakter Der er tre hovedområder, som især har betydning for efterspørgslens karakter i byggebranchen: Klima, miljø og ressourcer: fx diger og optimering Nye teknologiske muligheder Demografiske ændringer: ældre og affolkning Klima, miljø og ressourcer. Her vil der komme mere fokus på bæredygtighed og energibesparende boliger både af hensyn til miljøet (klimaaftaler, CO2- udslip) og økonomisk på grund af stigende energipriser. Samtidig vil der være krav om et godt indeklima, så der ikke opstår gener med svamp, allergi mv. på grund af tættere bygninger. Nye teknologiske muligheder tilbyder anvendelse af IT og sensorer, der skaber mere intelligente bygninger f.eks. til styring af boligen, hjælpemidler i boligen og kommunikation med omverden. Der er et accelererende forandringstempo i forhold til hjemmets»indmad«og en generel tendens til, at der kommer»it i alt«også i boligen. En IT-anvendelse skal kunne»tale«og fungere sammen. Nye IT-baserede modelværktøjer anvendes allerede af rådgivere, arkitekter og ingeniører og i de store entreprenørvirksomheder. De er et element i det digitale byggeri og bruges til organisering og præsentation af informationer om et byggeprojekt dets pris, udførelse og potentielt set også vedligeholdelse. Det er givet, at disse værktøjer også skal kunne betjenes af byggepladsledere og formænd på byggepladsen, så de kan få adgang til aktuelle tegninger og modeller mv. over byggeriet. Det er dog usikkert, hvor langt det vil nå ud på byggepladsen. Erfaringer med pda'er, bærbare computere mv. er, at de ikke slår bredt igennem på byggepladsen, men kun vedrører ledelsen. Alene elektroniske timeregistreringssystemer på f.eks. mobilen har været vanskelige at implementere. Der er fortsat grund til at forvente en udpræget træghed, ikke mindst i de små virksomheder, i forhold til anvendelse af IT af de udførende håndværkere hvert fald inden for konstruktionsområdet. På installationsområdet derimod er pc'er og avanceret elektronisk værktøj allerede en fast del af mange elektrikeres værktøjskasse, og på servicevognene (renovering og vedligeholdelsesmarkedet) bruger flere virksomheder f.eks. stregkodebaserede registreringer af timer, komponenter mv. 17

20 Der er flere demografiske og erhvervsstrukturelle bevægelser, som rykker ved behovet for bygninger: En aldrende befolkning, som stiller nye krav til både boligindretning og institutionsbyggeri, og på tilgængelighed til bygninger. Nye familiemønstre og flere singler peger også på et behov for flere boligenheder. Hvorvidt behovet for flere m2 per borger vil vokse, afhænger dog i høj grad af prisudviklingen. Der vil også ske affolkning af nogle dele af Danmark og tilflytning og vækst i andre dele. I udkantsområder som dele af Vestjylland, Nordjylland, Lolland og Langeland sker der en stigende affolkning, hvor der i hovedstadsområdet og Østjylland er helt andre behov i forhold til både erhvervs- og boligbyggeri. Nyindustrialisering Industrialiseringen vedrører både byggeprocessen og de materialer, der anvendes. Industrialisering er en proces, hvor arbejdet på byggepladsen skifter karakter, og hvor der ved hjælp af øget brug af maskiner/teknologi, præfabrikerede elementer og materialer samt systematisering af arbejdsprocesserne sker et skifte fra håndværkspræget unikaproduktion til en byggeproces med elementer af gentagelse, standardisering og massefremstilling. Målet med industrialiseringen er at producere mere ensartet kvalitet billigere ved at anvende rationelle og mere universelle løsninger, der bl.a. gør, at produktiviteten øges og skabes mulighed for læring og innovation. Den lille industrialisering er en løbende, inkrementel udvikling af de materialer og den teknologi, der anvendes i byggeriet. Den store industrialisering berører i større omfang også selve arbejdsprocesserne. Her produceres hele huse eller store elementer hertil i fabrikshaller. Tingene bliver produceret hurtigere og mere effektivt, men det ændrer ikke radikalt den måde arbejdet er organiseret på. 18

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Er der fuld beskæftigelse?

Er der fuld beskæftigelse? En artikel fra KRITISK DEBAT Er der fuld beskæftigelse? Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 01. april 2007 Det korte svar herpå er: Nej. Men herefter rejser alle spørgsmålene sig: Hvordan kan det være,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere