Byggeriets fremtidige vækstpotentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets fremtidige vækstpotentiale"

Transkript

1 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres?

2

3 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? 1

4 Byggeriets fremtidige vækstpotentiale Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? DTU Management ISBN Februar 2009 Specialtrykkeriet Viborg A/S Udgivet med støtte fra BoligfondenKuben Redaktion: Elsebet Frydendal Pedersen og Allan Dam Omslag: Kasper Kjeldgaard Kristensen Layout: Forlaget Grifo 2

5 Forord Det er ikke ofte, at man i forordet til en bog indleder med at konstatere, at bogens indhold på det nærmeste er ændret radikalt fra dens tilblivelse og til udgivelsestidspunktet. Det er ikke desto mindre, hvad redaktionen kan med denne bog. Bogens indhold er en sammenfatning af CLRdenmarks konference»byggeriets fremtidige vækstpotentiale«, hvor vi stillede spørgsmålet, hvem der tager over, når de store årgange pensioneres? Konferencen blev afholdt den 24. april Siden dengang har den økonomiske situation for byggeriet og andre industrier ændret sig så meget, at fra en bekymring over hvorvidt der ville være tilstrækkelig arbejdskraft til rådighed for byggeproduktionen, så er diskussionen ved redaktionens afslutning et spørgsmål om arbejdsløshed og igangsættelse af offentlig byggeri. I bogens indledende oversigtsartikel bliver dette nærmere udfoldet. CLRdenmark (Construction Labour Research, Denmark) blev etableret i 2003 som et netværk mellem aktører på bygge og anlægsområdet i Danmark. CLRdenmark har sekretariat på BYG.DTU (fra maj 2009 på FAOS på Københavns Universitet) og har arbejdet på at være debatskabende omkring en række arbejdsmarkedsforhold i byggeriet, herunder ikke mindst i relation til udefrakommende arbejdskraft. Det daglige arbejde varetages af en styregruppe med repræsentanter fra Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, DTU Management, FAOS, Danmarks Forvaltningshøjskole og PKE-consult. CLRdenmark samarbejder med CLR i Bruxelles, CLR-GB i London og CLR Büro Dortmund. Det er femte gang, at CLRdenmark har afholdt en international konference. Første konference blev afholdt i 2004 med emnet»free mobility and EU's enlargement migration of the construction workers«. Anden konference året efter beskæftigede sig med erfaringerne fra det første år efter udvidelsen af EU, her blev der gjort;»status ét år efter EU's udvidelse belyst ved danske, tyske og svenske erfaringer«. I 2006 afholdtes en»retssag«hvor myter, realiteter og perspektiver i byggeriet blev sat til debat. Resultatet kan læses i bogen»thi kendes for ret! byggeriet anno 2006«. Og ved konferencen i 2007 diskuteredes spørgsmålene;»udenlandsk arbejdskraft: Et resultat af højkonjunkturen? Eller kommet for at blive?«. Emnet i 2008 blev;»byggeriets fremtidige vækstpotentiale: Hvem tager over, når de store årgange pensioneres?«. Alle rapporter kan hentes på CLRdenmarks hjemmeside eller rekvireres i trykt form fra sekretariatet. CLRdenmark 3

6 4

7 Indholdsfortegnelse side 3 side 6 Forord Byggeriets vækstpotentiale et kommenteret sammendrag. Byggeriets fremtid, som den så ud i første halvår af 2008 side 15 side 30 Perspektivanalyse af byggebranchens rekrutteringsog kvalifikationsbehov frem mod Chefanalytiker Jakob Løbner, New Insight. Potential growth and labour demand in the European Construction Industry. Forsker Jan Cremers, Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies/CLR og medlem af Europaparlamentet. Eksempler på»best practice«i forbindelse med etnisk rekruttering, integration og uddannelsesstrategier i byggebranchen side 39 side 45 side 51 side 57 Bilag: side 58 side 59 side 61 side 63 Fordomme, myter og historier om integration i byggeriet. Organisationspsykolog Janne Rützau, Københavns Tekniske Skole. Konsulent Karin Pabst, Dansk Byggeri. Uddannelsesforløb for rumænske murere. Faglærer Søren Bikes, EUC Nord. BABEL. Bygge- og anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter. Formand Ole Christiansen 3F, Bygge & Anlæg i Århus. Opsummering. Økonom Bo Sandberg, BAT-Kartellet/CLRdenmark. Konferenceprogram. Deltagerliste. CLRdenmarks arbejdsprogram. Publikationer udgivet af CLR. 5

8 Byggeriets vækstpotentiale et kommenteret sammendrag CLRdenmark har siden sin start i 2003, hvert år sat et både nationalt og internationalt perspektiv på byggeerhvervets udfordringer. Det er sket ved tematiserede konferencer, hvor hovedvægten har været lagt på konsekvenserne af EU-udvidelsen og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Denne bog indrammer og perspektiverer denne udvikling med fokus på byggebranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov frem mod 2016, herunder etnisk integration og uddannelsesstrategier for bygge- og anlægsbranchen. CLRdenmarks konferencen 2008 har som ved tidligere konferencer fokuseret på udfordringer i byggebranchen og forsøgt at belyse dem på forskellig vis. Konferencen belyste spørgsmålene: Hvorfra kan vækstpotentialet til byggeriet komme? Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? Er der kun tale om menneskelig vækst? Hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Er der behov for nyrekruttering til sektoren? Og er der behov for nye kompetencer? Et aktuelt tilbageblik Bogen har dog, siden CLR-konferencen i april 2008, fået en noget anden karakter i og med, at en international boligkrise efterfølgende for alvor har sat scenen, og udløst en finanskrise i branchen. Finanskrisen er også en samfundskrise, hvis konsekvenser vi endnu ikke kan se rækkevidden af. På grund af de senere års høje økonomiske vækst og stabile byggeboom, har der været en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det har især fået tyske og polske bygningsarbejdere til at rejse til Danmark for at arbejde. CLRdenm a r k konkluderede på en konference i 2007, at udenlandsk arbejdskraft var kommet for at blive. Beskæftigelsesministeriet skønnede i 2007, at minimum udenlandske arbejdstagere var beskæftiget i Danmark. Der blev givet ca arbejdstilladelser, ca var udstationerede, og ca arbejdede på en forhåndsgodkendt virksomhed. Tal fra Finansministeriet 1 forudsagde på samme tidspunkt, at tallet frem til 2010 ville vokse til måske udenlandske medarbejdere, hvoraf halvdelen skønnedes at ville blive beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. 1. Tal og fakta på udlændingeområdet nyidanmark.dk 6

9 En stigende tilgang af udenlandsk arbejdskraft, og et stærkt ønske fra danske byggevirksomheder om at fastholde arbejdskraften, skabte herved en ny situation i byggebranchen. Frem for at betragte den udenlandske arbejdskraft som et overgangsfænomen, skulle der nu i stedet fokuseres på de udenlandske arbejdere som kolleger, hvis løn- og arbejdsforhold samt levevilkår ville få stor betydning for hele branchens udvikling. Så sent som i december 2007 udtalte Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening til Politiken 2 :»Hvis ikke vi havde fået medarbejdere fra udlandet, havde vi allerede nu været i en situation, hvor vi havde haft massiv løninflation og været på vej til at miste konkurrenceevne og velfærd. Vi har omkring ubesatte stillinger. Det betyder, at vi hver eneste dag mister vækst og velstand.«i fagbevægelsen i byggeriet var holdningen en noget anden. Formand for organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke Bo Rosschou beskrev situationen og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft i A4/LO således:»det er et totalt kaos. Byggepladserne er et virvar af mennesker af forskellige nationaliteter, der dårligt nok selv aner, hvem, der har ansat dem. Udlændingene har ingen ansættelsespapirer, ingen lønsedler, meget, meget lange arbejdstider og elendige indkvarteringsforhold. I hele det virvar farer vi rundt som fagforeninger og prøver at skabe orden. Men vi er dømt til at tabe kampen, hvis ikke vi får nogle aktive medspillere. Vi er trængt i defensiven, og vi har brug for nogle alliancepartnere. Hvis ikke vi får det, ender vi med at få et politisk problem, som angår hele Danmark.«En hård landing Kun få måneder efter afholdelsen af CLRdenmarks konference den 24. april 2008 om tilgangen af mere arbejdskraft, når den nuværende pensioneres, tegner Det Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte vismænd, et dystert og sort billede af Danmarks økonomi. Afslutningen på den danske højkonjunktur ser nu ud til at blive noget af en hård landing. Den finansielle krise har nået et omfang, der vil føre til kraftig økonomisk tilbagegang. Formandskabets rapport 4 peger på, at boligpriserne vil falde med omkring 20% i de kommende år, og at ledigheden vil stige mærkbart. Det vurderes, at ledigheden i 2011 vil den nå op omkring personer, hvilket er godt flere ledige i forhold til ledighedstallene fra oktober Vismændenes rapport ligger i tråd med prognoser fra Dansk Byggeri, der i sin konjunkturprognose beretter, at nybyggeriet i 2009 vil blive halveret fra de boliger, der ellers forventedes påbegyndt. 2. Politiken A4/LO Dansk Økonomi - Efterår

10 Tilbagegangen i byggeaktiviteten vil ifølge konjunkturanalysen få den konsekvens, at bygge- og anlægsvirksomhederne i 2009 vil beskæftige færre end i Det er et fald på 12 %. Beskæftigelsen falder med arbejdere, funktionærer og mestre i 2008 og yderligere med i Den lavere byggeaktivitet slog først igennem på ledighedstallene fra sommeren 2008, hvilket skyldtes, at nogle af dem, som var blevet afskediget, var rejst hjem til Østeuropa eller Tyskland, mens andre måske de fleste havde fået arbejde i andre brancher. Endelig er der nogle, der var gået på pension. Perspektivanalyse af byggebranchen frem til 2016 Chefanalytiker Jacob Løbner fra New Insight tegnede, som referatet senere i bogen viser, et andet og mere optimistisk scenario på CLRdenmarks konference i april Han pegede på tre udslagsgivende faktorer for byggesektorens udvikling nemlig, at der både sker en række demografiske ændringer, der ændrer behovet for bygninger, at der er behov for det han kalder en»lille«nyindustrialisering af byggeprocessen og endelig, at der vil der ske en voksende internationalisering ved tilgang af udenlandsk arbejdskraft og virksomheder. Uanset renteudviklingen vil beskæftigelsen ifølge New Insights beregninger ligge på et højt niveau både frem til 2012 og også frem til 2016 og det selv om der måske er udsigt til en aktuel nedgang i beskæftigelsen i de nærmeste år. Hovedpointerne i forhold til fragang/pensionering af den aldrende arbejdskraft ligger i at fastholde og videreudvikle den faglærte arbejdskraft og i at tiltrække andre end de unge mænd, der i dag søger ind i branchen, for eksempel unge af anden etnisk baggrund, kvinder og andre. Initiativer til omstilling og en ændret rekrutteringsprofil, samt og ikke mindst en ændret arbejdsorganisering, skal suppleres med en styret lederudvikling. Udviklingspotentialet ligger i virksomhederne, fastslår Jacob Løbner. Internationalt perspektiv på byggesektorens vækstpotentiale Jan Cremer fra Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies/CLR bekræftede i sit oplæg»growth Potential & Labour Demand«mange af New Insights analyser og konklusioner. Han startede med at konstatere, at mange af de store byggefirmaer havde ændret strategi efter udvidelsen af EU. Tendensen er, at de nu i stigende grad synes at koncentrere sig om at bygge i afgrænsede regionale områder, som i middelhavsområdet eller lignende. En anden tendens, der internationalt er blevet tydeligere er stigende anvendelse af underentreprenører, hvor disse dog udfører arbejde indenfor et mere snævert regionalt område. 5. Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse nov

11 Generelt viser økonomiske analyser at investeringerne i byggeri i hele Europa nu er faldende med et gennemsnit på 15% i modsætning til en jævn stigende udvikling over det sidste 10 år, dog undtaget et mindre fald mellem 2001 og Jan Cremer konstaterede, at investeringerne i byggeriets teknologiske udvikling, bæredygtighed og forskning lader meget tilbage at ønske. Dette udgør et stort og stigende problem for branchen, der står overfor en generel ændret befolkningssammensætning, som kalder på ændringer i boligmassens udformning, hvor yngre mennesker over hele Europa i dag stiller krav om egen bolig før evt. partnerskab eller etablering af familie. Der sker også store ændringer i arbejdskraftens sammensætning. I de sidste 15 år er gennemsnitsalderen for bygningsarbejdere over 50 år i Europa steget med 6-7%, i Holland 35%. Men spørgsmålet er også, hvordan den yngre del og veluddannede arbejdskraft kan fastholdes i en branche, der om noget kæmper med et dårligt image. I Belgien er erfaringen for eksempel, at med en personaleomsætning på ca. 20% af den samlede arbejdskraft i byggesektoren skifter 10% job indenfor sektoren, men 10% forlader den for altid. Det problematiske ved denne fragang er, at det er den yngre og bedst uddannede del, der udgør denne fragang. En udelukkende økonomidreven konkurrence i byggesektoren vil udøve pres på lønninger og arbejdsvilkår. Dette vil resultere i øget brug af ikke-specialiserede underentreprenører, brug af vikarbureauer til arme-ben arbejdskraft og endelig flere enmandsfirmaer. Jan Cremer nævnte i denne forbindelse, at han altid havde haft respekt for den danske byggesektors måde at organisere sig på, som et langt stykke af vejen har ordnede og regulerede forhold, men truslen om en mere uorganiseret byggeproces er latent. Parterne/byggesektoren i Europa må tage udfordringerne op og undgå fremtidig kaos ved at udvikle strategier til større mangfoldighed, integration og bæredygtig arbejdsforhold. Fra byggeboom til skuffeplaner Med den fremadskridende finansielle krise ser byggesektoren i den anden halvdel af 2008 og frem til, at politikerne iværksætter nogle af de offentlige bygge- og anlægsarbejder, som under alle omstændigheder skal gennemføres i de kommende år. Dette kan være f.eks. vedligeholdelses- og anlægsaktiviteter i kommunerne, og klima- og energikrav til den eksisterende boligmasse, hvor beskæftigelsesgevinsten vil være langt større end i nybyggeriet. Københavns udbygning er sat helt i stå på grund af bolig- og finanskrisen. For eksempel udtaler direktør for By og Havn Jens Kramer Mikkelsen til 9

12 City-avisen:»Vi har ingen grunde til salg, for der er ikke noget marked i bevægelse i øjeblikket. Det er ærgerligt, men det er sådan det er.«ifølge City-avisen har By og Havn byggegrunde med plads til mere end 1.5 mio. etagekvadratmeter liggende på de lukkede salgshylder. Det svarer til en halv Ørestad og mere end 2000 lejligheder. 6 Berlingske Tidende 7 kontaktede en række bygherrer, der allerede har købt grunde i den sydlige del af Ørestad for at høre om deres byggeplaner. Her var svaret, at der ingen byggekraner kommer. Stort tænkte masterplaner og bolig- og erhvervsbyggerier tegnet af prisbelønnede arkitekter er sat på standby. Planerne er lagt i skuffen, og ingen kan svare på, om eller hvornår de kommer op igen. Den økonomiske nedgang bremser udflytning af job. Selvom væksten i dansk økonomi får en kraftig opbremsning, så vil nedturen dog ikke få danske virksomheder til at flytte deres produktion til udlandet. Det vurderer ni ud af ti ledere af landets Erhvervsservicecentre i en rundspørge foretaget af Nyhedsbrevet 3F. 8 Arbejdskraftens mobilisering Byggearbejdskraften er i særlig grad mobil og har altid rejst over store afstande for at få arbejde. EU direktivet for udstationering, der omhandler regler for løn og arbejdsvilkår, har derfor været centralt i debatten om den»vandrende arbejdskraft«, ikke mindst i forbindelse med udenlandsk arbejdskrafts ophold og arbejdsvilkår i Danmark. Ændringer i udstationeringsloven var til høring i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg den 26. november Spørgsmålet var bl.a., om der i fremtiden vil være to overenskomstmæssige standarder for bygningsarbejdere på job i Danmark. Det nogle kalder en A eller B-overenskomst, altså et sæt for danske virksomheder og deres ansatte og et andet sæt med forringede standarder for udenlandske firmaer og deres udstationerede medarbejdere. Palle Bisgaard, der er bygningsgruppeformand for Træ, Industri og Bygningsarbejdernes (TIB) fagforening i København mener, at det meget vel kan blive fremtiden. Afdelingschef Flemming Dreesen fra Dansk Arbejdsgiverforening og sekretariatsleder Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet, der begge har siddet med i en udredningsgruppe, er dog ikke bekymret for en skævvridning af overenskomstforholdene City-avisen uge Berlingske Tidende F Nyhedsbrev F Nyhedsbrev

13 EF-domstolen har afsagt flere domme om arbejdsmarkedsforhold. Ingen af dem har dog haft direkte tilknytning til danske forhold. Alligevel har regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter fundet det nødvendigt at præcisere dansk lovgivning. På den måde kan man fortsat sikre mulighed for også i fremtiden at anvende kollektive kampskridt over for udenlandske virksomheder, som er på såkaldt midlertidigt arbejde i Danmark. Den danske model en social kapital Kravene til virksomhederne og det danske samfund om innovation og fortsat effektivisering er en af globaliseringens store udfordringer. Spørgsmålet kan stilles, om vores arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, ofte benævnt flexicurity-modellen, har den afgørende potentiale til at matche de fremtidige behov for forandring og udvikling. Et strategisk svar kan være udvikling og fastholdelse af den»sociale kapital«, et begreb som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet. Den sociale kapital har betydning for innovation i produktion, kvalitet og arbejdsmiljø. I deres netop udkomne Hvidbog:»Virksomhedens sociale kapital«, defineres social kapital som:»den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Og for at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed«. Hvidbogen betegner social kapital, som et kollektivt gode, der afhænger af medlemmerne og er indlejret i relationerne, ikke i den enkelte. På den måde er social kapital en ressource som et netværk eller en gruppe bygger op, og som medlemmerne efterfølgende kan drage nytte af. Bogen argumenter for, at medarbejdere på danske virksomheder er veluddannede og kan noget særligt. Danske lønmodtagere er også tilfredse med deres arbejde. De både har og søger indflydelse og der er færre spændinger mellem ansatte og ledelse ikke mindst når medarbejderne bliver inddraget i nyudvikling. Der er med andre ord tradition for samtale og samarbejde. 10 Udviklings- og læringskultur Byggeriet har en rationel produktion og en»løst koblet organisering«11, hvilket også kommer til udtryk i byggeriets udviklings- og læringskultur. Der fokuseres for ensidigt på opgavernes fagspecifikke udførelse og ikke tilstrækkeligt på byggeopgaven som en processuel fælles og samlende helhed. 10. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Arbejdsmiljørådet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København Kreiner Christensen 1991: Projektledelse i løst koblede systemer ledelse og læring i en ufuldkommen verden. Jurist og Økonomiforbundets Forlag København. 11

14 Planlægning og udførelse er fortsat i for høj grad adskilte enheder, hvilket ofte betyder, at viden og læring i byggebranchen bliver og forbliver en personlig erfaring. Der er kun i meget begrænset omfang foretaget systematiseret erfaringsopsamling fra enkeltstående byggerier, som kunne vise, hvor der fejles, hvad der gøres godt og hvad der kan læres af. Byggeprocessen er varetaget af specialister; faghåndværkere, ingeniører og arkitekter, som ud fra hver deres forståelse og perspektiv skal sikre byggeprojektets fremdrift. På den måde styres driften af specialisternes deloptimering og ikke af en fælles forståelse af det samlede byggeprojekt. Herved risikerer byggeprocessen at blive præget af suboptimering, ringe vidensdeling, ansvarsforflygtigelse, manglende involvering af faglige kvalifikationer og mangelfuld udvikling af såvel faglige som personlige og organisatoriske kompetencer. Fremtidige kompetencer Fremtidens arbejdskraft forventes både at være veluddannet, når den ansættes i byggesektoren, men også fortsat at udvikle relevante kompetencer gennem arbejdslivet. Kompetence og faglig udvikling opnås nemlig ikke udelukkende igennem formaliseret uddannelse, undervisning og oplæring. Kompetenceudvikling og læring kan både være individuel, organisatorisk og samfundsmæssig. Den omfatter kognitive og emotionelle erfaringer og den kan knytte sig til kroppen, til en situation og til et rum. Kravene om at kunne agere kompetent og møde udfordringer i en aktiv handling i et åbent samarbejde med andre parter på et internationaliseret og globalt marked, hvor kvalitetskriterier, udfordringer og krav hele tiden ændrer sig, handler om livslang læring på alle mulige leder og kanter. Det er både læring i forhold til fag, person og livsforløb. Men det er også et spørgsmål om at tiltrække og fastholde arbejdskraften. På CLRdenmarks konference blev dette spørgsmål belyst ved præsentation af nogle interessante lærings- og udviklingsforsøg. Eksempler på»best practice«det ene eksempel tog udgangspunkt i hvervningen af unge med anden etnisk baggrund til byggebranchen. Under overskriften»fordomme, myter og historier om integration i byggeriet«fortalte organisationspsykolog Janne Rützau og konsulent Karin Parbst fra Dansk Byggeri om aktiviteter,»praktikpladsnetværket«og projektet»fra nydansker til ny medarbejder«, som de havde været involveret i på Københavns Tekniske Skole. Én myte handler om, at byggebranchen har lavstatus blandt indvandrere.»men den holder ikke!«, siger Janne Rützau og Karin Parbst.»Det er bare en myte eller en fordom. De unge indvandrere og deres familier adskiller sig ikke fra andre danskere i det spørgsmål. Og de er lige så individuelt forskellige.«12

15 En anden myte, som nogle mestre frygter er, at de unge skal rejse hjem i længere perioder til deres familier i udlandet hver sommer.»men det er kun et spørgsmål om rene linier fra starten, så kan det ofte lade sig gøre eller, der kan findes et kompromis«hedder det. Projektet tager udgangspunkt i en øget fokus på trivsel blandt de unge og tilbud om mentorordninger. De månedlige møder, som også er en del af projekttilbudet er meget velbesøgte. Faglærer Søren Bikes fra EUC Nord fortalte, om et tre måneders kursus som EUC Nord havde afholdt for uddannede murere og tømrer fra Rumænien. Kurset var etableret i samarbejde med et vikarbureau med henblik på en introducerende socialisering til arbejdsforhold i den danske byggebranche. I alt deltog 32 mænd, de fleste familiefædre under 30 år. Undervisningssproget var engelsk. Forløbet var tilrettelagt over 12 uger, med 2 ugers dansk undervisning. Derudover var forløbet tilrettelagt med megen praktik, øvelser i værksted, introduktion til virksomheder og specifikke færdigheder som brug af systemstillads og lign. Skolen var ikke ansvarlig for udslusning af svendene. Søren Bikes understreger i sit oplæg, at rumænerne var fagligt dygtige, men havde haft lidt vanskeligheder ved at forstå danske arbejdsvilkår. Han fremhævede også, at selve forløbet har givet et vigtigt kompetenceløft til ham selv og hele lærerkollegiet. Udfordringerne havde været store, men gevinsten læringen og de faglige udfordringer havde været det værd. BABEL står for Bygge- og Anlægs Branchens Evaluerings- og Læringscenter. Det er et regionalt kompetencecenter inden for bygge- og anlægsområdet, der blandt andet bryder op på faggrænserne. BABEL er med støtte fra Århus Amt etableret i Århus i Ole Christensen, som er ordførende for BABEL og formand for 3f, Bygge- og Anlæg fortalte om det visionære projekt, som har sekretariat på Arkitektskolen og som styres af et styregruppe på 25 personer. De 25 personer repræsenterer bygherrer, arkitekter, industri, udførende, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Ole Christensen tog udgangspunkt i at byggebranchen er meget interessant og udfordrende, men at selv om interessen for innovation rent faktisk er til stede, så synes den at drukne i traditionelle forestillinger om uddannelsesbaggrund og en fastlåshed. Et andet fokusområde for BABEL er branchens etik, som skal udvikles og adressere ansvar for eksempel oprydning, og høvisk kommunikation. Endelig ses behovet for at gøre teori og praktik mere ligeværdig som et centralt emne. Disse emner og meget mere vil blive udviklet og afprøvet i forbindel- 13

16 se med tilkobling til områdets kommende største byggeprojekt, nemlig udbygningen af Skejby Sygehus, som man forventer vil have en byggetid på 6-7 år og omkring 1200 håndværkere på pladsen, når der er flest. Her skal BABEL udfoldes i fuld 1:1 skala. Opsummering Trods den forestående konjunkturnedgang er det vigtigt at holde fokus på den danske arbejdsmarkedsmodel, som International Monetary Fund (IMF), The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) og The European Union (EU) kalder verdens bedste, med høj fleksibilitet for erhvervslivet og social tryghed for den enkelte borger. Det er en variant af historien om humlebien, der ikke burde kunne flyve. Styrker og svagheder i den danske model er endnu uudforsket og finanskrisen vil måske utilsigtet bidrage med yderligere viden på dette felt. Som afslutning på konferencen havde en jury på tre personer fået til opgave at pege på en række synspunkter, som kunne opsummere dagens debat. Juryen bestod af Louise Pihl, Dansk Byggeri, Lone Thrane, Byggeriets Uddannelser og Bo Sandberg, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT- Kartellet)/CLRdenmark. Juryen understregede den kendsgerning, at byggeerhvervet i praksis fortsat vil være præget af lav forskningsindsats og innovation samt ringe videndeling på tværs af branchens strukturer. Med hensyn til rekruttering pegede juryen på vigtigheden af at fastholde den eksisterende arbejdskraft ved bl.a. en mere professionaliseret ledelse i byggeriet. Det er ligeledes vigtigt, at fastholde fokus på nyrekruttering, hvor de nye grupper, som tager over, når de store årgange pensioneres, bl.a. vil bestå af kvinder, indvandrere og udenlandsk arbejdskraft. Konferencen viste, at det både er muligt at efteruddanne og opkvalificere udenlandsk bygge-arbejdskraft. Konferencen bidrog til at aflive en række myter om mangel på jobmæssig prestige blandt 2. generationsindvandrere. Endelig viste konferencen, at ved at satse på innovation i stor skala, så har byggebranchen potentiale til fortsat at skabe begejstring og faglig stolthed. 14

17 Byggeriets fremtid som den så ud i første halvår af 2008 Perspektivanalyse af byggebranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov frem mod 2016 Chefanalytiker Jacob Løbner, New Insight Bygge- og anlægsbranchen har oplevet stor vækst i de seneste år. Branchen beskæftiger ca personer og er i en situation, hvor det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. New Insight har foretaget en perspektivanalyse af fremtidens kvalifikationsbehov i branchen, som blev præsenteret på konferencen, og den viser, at mangelproblemerne risikerer at blive en permanent situation. Specielt vil det være faglærte, som der vil opstå mangel på. Selv om den aktuelle situation viser fald i beskæftigelsen, peger analysen på som den overordnede konklusion, at der fortsat vil være stigende behov for faglært arbejdskraft. Figuren nedenunder viser sæsonbeskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Den viser store udsving, men samtidig også en stor numerisk fleksibilitet. Dette stiller nogle store krav til det system, der er omkring byggeriet, såvel uddannelsesmæssigt som arbejdsmarkedspolitisk. Figuren viser også, at der på en relativ kort periode faktisk kom ekstra personer ind i byggeriet. Det burde ikke kunne lade sig gøre umiddelbart betragtet. Og især ikke med baggrund i, at branchen på trods af vækst har svært ved at tjene penge. Innovationen går trægt og produktiviteten volder problemer. Fig. 1: Beskæftigelsesudviklingen

18 I den analyserede periode er der ikke tale om nogen større automatisering, og flere præsterede arbejdstimer pr. medarbejder er kun forekommet i meget begrænset omfang. På trods af jobfest, er der heller ikke tale om lønfest. Forklaringen på, at det er lykkedes branchen, at rekruttere så mange mennesker har noget at gøre med udenlandsk arbejdskraft, og at man har været god til at trække på andre brancher i Danmark. Det er meget almindeligt, at man i Danmark ikke arbejder inden for det fag, man har taget en uddannelse inden for. Men det gør man i byggeriet. På det punkt er branchen anderledes. Det er almindeligt, at 60% af de beskæftigede i en branche er faglærte. Rygraden i branchen vil fremover stadigvæk være faglærte. Men det interessante spørgsmål er, hvor mange der vil være behov for, og hvilke kvalifikationsbehov fremtiden kræver. Fig 2: Faktorer der påvirker fremtidens kvalifikationsbehov (fra New Indsights perspektivanalyse: Perspektivanalysen fra New Insight viser overordnet, at der i bygge- og anlægsbranchen vil komme mere montagepræget arbejde og flere installations og serviceopgaver. Det forventes også, at der løbende kommer nye materialer og ny teknologi, som vil kræve tilegnelse af nye teknisk/faglige kvalifikationer på alle niveauer. Analysen viser, at disse bevægelser ikke forventes at føre til radikale forandringer i hverken arbejdsfunktioner eller kvalifikationsbehov. Vurderingerne peger på, at det især er behovet for almene og personlige kvalifikationer, der skærpes. Det er kvalifikationer som helhedsforståelse, kommunikation og evnen til at udføre den forventede og aftalte kvalitet til prisen. 16

19 Efterspørgelsens karakter Der er tre hovedområder, som især har betydning for efterspørgslens karakter i byggebranchen: Klima, miljø og ressourcer: fx diger og optimering Nye teknologiske muligheder Demografiske ændringer: ældre og affolkning Klima, miljø og ressourcer. Her vil der komme mere fokus på bæredygtighed og energibesparende boliger både af hensyn til miljøet (klimaaftaler, CO2- udslip) og økonomisk på grund af stigende energipriser. Samtidig vil der være krav om et godt indeklima, så der ikke opstår gener med svamp, allergi mv. på grund af tættere bygninger. Nye teknologiske muligheder tilbyder anvendelse af IT og sensorer, der skaber mere intelligente bygninger f.eks. til styring af boligen, hjælpemidler i boligen og kommunikation med omverden. Der er et accelererende forandringstempo i forhold til hjemmets»indmad«og en generel tendens til, at der kommer»it i alt«også i boligen. En IT-anvendelse skal kunne»tale«og fungere sammen. Nye IT-baserede modelværktøjer anvendes allerede af rådgivere, arkitekter og ingeniører og i de store entreprenørvirksomheder. De er et element i det digitale byggeri og bruges til organisering og præsentation af informationer om et byggeprojekt dets pris, udførelse og potentielt set også vedligeholdelse. Det er givet, at disse værktøjer også skal kunne betjenes af byggepladsledere og formænd på byggepladsen, så de kan få adgang til aktuelle tegninger og modeller mv. over byggeriet. Det er dog usikkert, hvor langt det vil nå ud på byggepladsen. Erfaringer med pda'er, bærbare computere mv. er, at de ikke slår bredt igennem på byggepladsen, men kun vedrører ledelsen. Alene elektroniske timeregistreringssystemer på f.eks. mobilen har været vanskelige at implementere. Der er fortsat grund til at forvente en udpræget træghed, ikke mindst i de små virksomheder, i forhold til anvendelse af IT af de udførende håndværkere hvert fald inden for konstruktionsområdet. På installationsområdet derimod er pc'er og avanceret elektronisk værktøj allerede en fast del af mange elektrikeres værktøjskasse, og på servicevognene (renovering og vedligeholdelsesmarkedet) bruger flere virksomheder f.eks. stregkodebaserede registreringer af timer, komponenter mv. 17

20 Der er flere demografiske og erhvervsstrukturelle bevægelser, som rykker ved behovet for bygninger: En aldrende befolkning, som stiller nye krav til både boligindretning og institutionsbyggeri, og på tilgængelighed til bygninger. Nye familiemønstre og flere singler peger også på et behov for flere boligenheder. Hvorvidt behovet for flere m2 per borger vil vokse, afhænger dog i høj grad af prisudviklingen. Der vil også ske affolkning af nogle dele af Danmark og tilflytning og vækst i andre dele. I udkantsområder som dele af Vestjylland, Nordjylland, Lolland og Langeland sker der en stigende affolkning, hvor der i hovedstadsområdet og Østjylland er helt andre behov i forhold til både erhvervs- og boligbyggeri. Nyindustrialisering Industrialiseringen vedrører både byggeprocessen og de materialer, der anvendes. Industrialisering er en proces, hvor arbejdet på byggepladsen skifter karakter, og hvor der ved hjælp af øget brug af maskiner/teknologi, præfabrikerede elementer og materialer samt systematisering af arbejdsprocesserne sker et skifte fra håndværkspræget unikaproduktion til en byggeproces med elementer af gentagelse, standardisering og massefremstilling. Målet med industrialiseringen er at producere mere ensartet kvalitet billigere ved at anvende rationelle og mere universelle løsninger, der bl.a. gør, at produktiviteten øges og skabes mulighed for læring og innovation. Den lille industrialisering er en løbende, inkrementel udvikling af de materialer og den teknologi, der anvendes i byggeriet. Den store industrialisering berører i større omfang også selve arbejdsprocesserne. Her produceres hele huse eller store elementer hertil i fabrikshaller. Tingene bliver produceret hurtigere og mere effektivt, men det ændrer ikke radikalt den måde arbejdet er organiseret på. 18

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere