Pesticidrester i fødevarer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2011"

Transkript

1 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

2 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2012 Forfattere: Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet: Bodil Hamborg Jensen, Annette Petersen og Jens Hinge Andersen Fødevarestyrelsen: Gudrun Hilbert, Annette Grossmann og Mette Holm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Tlf.: Websted: Kontakt: Kontakt: ISBN (Web) Publikationsnummer Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Hanne Bjerre Christensen Mette Erecius Poulsen Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Annette Petersen DTU Fødevareinstituttet John Christian Larsen DTU Fødevareinstituttet

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Undersøgelser af pesticidrester Resultater Frugt og grønt Cerealier (korn, ris og majs) Animalske produkter Forarbejdede produkter Babymad Økologiske produkter Fund af flere pesticider i samme prøve Direkte import via lufthavnen Skærpet importkontrol, forordning 669/ Afgrøder med særlig fokus Sammenfatning Konklusion Referencer Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag 3 Påviste pesticider i kontrollen, Bilag 4 Påviste overskridelser, Bilag 5 Fund af flere pesticider i samme prøve, Bilag 6 Definitioner

4 1 Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (), der er fastsat i lovgivningen. er er fastsat i henhold til pesticidforordning 396/2005 [1], og der bliver i dag udelukkende sat fælles EU er. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der vil kunne accepteres ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Desuden skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. Prøverne udtages af både frugt, grønt, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, således at der undersøges flest fødevarer, inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst. Prøveplanen i 2011 er, som i , bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [2] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2011 udgøres af disse 25 hovedafgrøder. Derudover udtages også prøver til EU s kontrolprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder, men derimod en mere risikobaseret kontrol. Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfældigt som stikprøver. I de seneste seks år, , er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en vis sammenligning af fund mellem årene. Det skal dog bemærkes, at der kan være variationer i oprindelsesland fra år til år, og at prøvetyper for de prøver, der ikke er hovedafgrøder, varierer fra år til år. Dette kan give forskelle, som ikke skyldes en udvikling over tid, men afhænger af prøveudtagningen det enkelte år. 2

5 I denne rapport er pesticidindholdene i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal her tages højde for, at grænseværdierne løbende ændres, at behovet for behandling med pesticider kan være forskellig fra år til år, og at analysemetoderne løbende udvides med flere pesticider. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 3

6 2 Undersøgelser af pesticidrester 2011 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU s prøvetagnings-direktiv [3]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på laboratoriet i Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. I pesticidkontrollen blev ca. 180 forskellige typer fødevarer for pesticidrester fordelt på i alt 2531 prøver. Der blev for ca. 255 forskellige stoffer (omfatter både pesticider, deres isomerer og nedbrydningsprodukter). Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I bilag 1 er angivet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne. Udover den almindelige stikprøvekontrol blev der udtaget 50 prøver i et særligt projekt vedr. direkte import via lufthavnen og 65 prøver som skærpet importkontrol (forordning 669/2009). Disse prøver omtales i afsnit 3.8 og 3.9 samt i bilag 2.8 og 2.9. I tabel 1 ses antal prøver fordelt på varetyperne frugt, grønt, cerealier, babymad, forarbejdede fødevarer samt animalske produkter såvel konventionelle som økologiske. Tabel 1. Antal analyserede prøver i stikprøvekontrollen samt skærpet importkontrol og direkte import via lufthavnen fordelt på fødevaretyper Varetype Konventionel Dansk Udenlandsk Total Total eller økologisk Frugt 1 Konventionel Økologisk Grønt 2 Konventionel Økologisk Cerealier 3 Konventionel Økologisk Babymad 4 Konventionel Økologisk Forarbejdede Konventionel fødevarer 5 Økologisk 1 1 Animalske Konventionel produkter 6 Økologisk 1 1 Direkte import Konventionel via lufthavnen 7 (Alle) Skærpet Konventionel importkontrol 8 Økologisk 1 1 Total ) Se bilag 2.1 og 2.2 2) Se bilag 2.1 og 2.2 3) Se bilag 2.5 og 2.6 4) Se bilag 2.3 5) Se bilag 2.4 6) Se bilag 2.7 7) Se bilag 2.8 8) Se bilag 2.9 4

7 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2011 blev der udtaget i alt 1615 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt dyrket frugt og grønt (friske og dybfrosne). Heraf var de 348 prøver dansk producerede, 670 prøver var produceret i EU og 597 prøver var produceret i lande uden for EU. I 2,7 % af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskrider. Der blev fundet 50 overskridelser i 44 forskellige prøver (heraf 24 prøver med signifikante overskridelser), (se bilag 4). Antallet af prøver, hvor der kunne påvises pesticidrester var 49 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Dette er på samme niveau som i Generelt blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det endvidere, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2 og efter pesticid i bilag 3. Der blev ikke fundet overskridelser af for dansk produceret frugt, mens der blev fundet overskridelser af i henholdsvis 1,3 % og 4 % for frugt produceret i EU og uden for EU. Til sammenligning var andelen 1 %, 2 % og 4 % for frugt produceret i DK, EU og udenfor EU i Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund i dansk konventionelt produceret frugt 38,5 % (ingen overskridelser i dansk frugt), mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i frugt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 66 % og 71 %. Til sammenligning var andelen med fund og overskridelser af i dansk frugt, frugt fra EU og frugt uden for EU 52 %, 74 % og 71 % i Pesticidindhold i frugt 2011 Dansk produceret (78 prøver) Produceret i EU (382 prøver) Produceret udenfor EU (428 prøver) Figur 1. Der er i alt udtaget 888 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. 5

8 Pesticidindhold i grøntsager 2011 Dansk produceret (270 prøver) Produceret i EU (288 prøver) Produceret udenfor EU (169 prøver) > 1,0% (2) Figur 2. Der er udtaget i alt 727 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt grønt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Der blev fundet 2 overskridelser af for dansk produceret grønt svarende til 1 %, mens der blev fundet overskridelser af i henholdsvis 1,4 % og 10 % for grønt produceret i EU og uden for EU. Dette svarer nogenlunde til frekvensen af overskridelser i 2010, hvor de tilsvarende tal for DK, EU og uden for EU var henholdsvis 0,4 %, 1,2 % og 11 %. Det ses af figur 2, at andelen af prøver med fund og overskridelser af i dansk konventionelt produceret grønt er 9 %, mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 44 % og 35 %. Til sammenligning var andelen af dansk grønt med fund og overskridelser af 12,4 % i 2010 mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt i EU og uden for EU var henholdsvis 41 % og 34 %. Prøver, der overskrider grænseværdierne, er vist i bilag 4. Kun i de tilfælde hvor en overskridelse af var signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktioner over for importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen indberetter overskridelser af den akutte referencedosis (ARfD) til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), hvis overskridelsen vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. RASFF skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, og at indberetningen sker ifølge fælles EU retningslinjer. Der er ikke sket nogen indberetninger af stikprøvekontrollen i Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges desuden i arbejdet med at fastlægge hvilke afgrøder, der bør udtages til skærpet importkontrol i EU (under forordning 669/2009). Generelt kan det siges, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til betænkeligheder vedrørende eksponeringen. Det er dog stadig vigtigt fortsat at følge udviklingen af indholdet af pesticidrester i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. 6

9 3.2 Cerealier (korn, ris og majs) Der blev i 2011 udtaget i alt 241 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs. Fordelingen af antal prøver udtaget i Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 3. Der blev fundet færrest pesticidrester i korn produceret i Danmark og i korn af oprindelse uden for EU, mens der i korn produceret i EU var pesticidrester i lidt mere end halvdelen af alle prøver (se bilag 2.5 og 3). Der blev ikke fundet prøver af cerealier med overskridelser af. Pesticidindhold i korn, ris og majs 2011 Figur 3. Der er i alt udtaget 241 prøver af konventionelt korn, ris og majs. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og uden for EU. Der blev ikke fundet indhold over i cerealier. 3.3 Animalske produkter Der blev i 2011 udtaget 263 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 232 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 31 prøver kød var produceret i lande uden for EU. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.7). 3.4 Forarbejdede produkter De forarbejdede produkter vin, pasta og tørret frugt udgjorde 76 prøver. Af disse kom 43 prøver fra lande i EU, mens 33 prøver var produceret uden for EU. En prøve var deklareret økologisk. I 32 af prøverne (42 %), var der fund af pesticidrester. Indholdene var alle under grænseværdien (se bilag 2.4). 3.5 Babymad Der blev i 2011 udtaget 17 prøver af babymad. Ud af de 17 prøver var 16 prøver deklareret økologisk. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.3). 7

10 3.6 Økologiske produkter Der blev i stikprøvekontrollen i 2011 udtaget i alt 222 prøver deklareret økologisk fordelt med 41 prøver af frugt, 93 prøver af grønt (se bilag 2.2), 70 prøver af cerealier (se bilag 2.6), 16 prøver af babymad (se bilag 2.3), 1 prøve af honning (se bilag 2.7) og 1 forarbejdet prøve (se bilag 2.4). I otte prøver (3,6 %) var der restindhold af pesticider. Der var fund i en persilleprøve fra Danmark, en prøve purløg fra Israel, en prøve urtete fra Egypten, en prøve havregryn fra Tyskland, en prøve hvedemel fra Tyskland, en prøve tørrede bønner fra Uganda samt 2 prøver af te med oprindelse fra Kina og Makedonien. I persilleprøven fra Danmark blev der fundet indhold af endosulfan på 0,009 mg/kg. Da endosulfan er på Stockholm konventionens liste over persistente organiske miljøforureninger (POP stoffer), og da indholdet var så lavt, blev det vurderet at være en ikke tilsigtet forurening. Det blev vurderet, at stoffet er overført fra den pottemuld, persillen var dyrket i. I purløgsprøven fra Israel blev der fundet acetamiprid (0,028 mg/kg). Grænseværdien for acetamiprid i purløg er 3 mg/kg. Pga. det lave indhold i forhold til grænseværdien blev forureningen vurderet at være en ikke tilsigtet forurening. I prøven af urtete fra Egypten blev der fundet carbendazim (0,012 mg/kg). Grænseværdien i te er 0,1 mg/kg. På grund af det lave indhold i forhold til grænseværdien blev forureningen vurderet at være ikke tilsigtet. I prøverne af havregryn og hvedemel fra Tyskland blev der i begge prøver fundet chlormequat. I havregryn var indholdet 0,11 mg/kg og i hvedemel var indholdet 0,016 mg/kg. Grænseværdien i havregryn og hvede er henholdsvis 5 og 2 mg/kg. I begge tilfælde var indholdene på niveau med hvad der findes i konventionelt dyrket havregryn og hvede. Begge indhold blev derfor vurderet at være tilsigtede brug og dermed en overtrædelse af økologireglerne. I teprøverne fra Kina og Makedonien blev der fundet henholdsvis clomazon (0,05 mg/kg) og carbendazim (0,13 mg/kg). Indholdet af clomazon er en signifikant overskridelse af grænseværdien på 0,02 mg/kg mens indholdet af carbendazim er en ikke signifikant overskridelse af grænseværdien på 0,1 mg/kg. I begge tilfælde blev forureningen vurderet at være tilsigtet og dermed en overtrædelse af økologireglerne. I de tørrede bønner fra Uganda blev der fundet indhold af malathion på 0,04 mg/kg. Grænseværdien er 0,02 mg/kg. Der er tale om en signifikant overskridelse af grænseværdien. Indholdet blev vurderet at være tilsigtet og dermed en overtrædelse af økologireglerne. Samlet set blev der fundet pesticidrester i 8 ud af 222 økologiske prøver svarende til 3,6 %. Fem af prøverne vurderedes ikke at være i overensstemmelse med økologireglerne. Disse fem prøver var alle af udenlandsk oprindelse. Der blev udtaget 77 af prøver fra danske økologiske produkter, og kun 1 af disse prøver havde restindhold af pesticider. Det blev vurderet, at der i dette tilfælde ikke var tale om en overtrædelse af økologireglerne. 3.7 Fund af flere pesticider i samme prøve I bilag 5 ses hvor mange prøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve). Det største antal fund var 7 forskellige pesticider, som blev fundet i fire prøver. Prøverne var en appelsin fra Brasilien, en prøve gojibær fra Chile, en tomatprøve fra Ma- 8

11 rokko og en prøve ærter med bælg fra Kenya. Andelen af prøver med multiple fund udgjorde 22 % af alle prøver 1 Dette er mindre end i 2010, hvor andelen udgjorde 26 %. I 10 prøver blev der fundet mere end én overskridelse af (se bilag 4). Dette var i alle tilfælde i prøver fra lande uden for EU. Der er en større andel af prøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Andelen af prøver med multiple fund produceret i EU og uden for EU udgjorde 27 % af prøverne (450 prøver), mens andelen af prøver fra Danmark med multiple fund udgjorde 3 % (15 prøver). I den aktuelle risikovurdering af multiple påvisninger af pesticider er Hazard Index metoden anvendt (se bilag 6). Risikovurdering af de multiple fund foretaget efter denne metode, har i alle tilfælde vist, at den estimerede eksponering har ligget under ADI og ARfD (se bilag 6), hvilket betyder at de multiple indhold ikke vurderes at have udgjort en sundhedsmæssig risiko. 3.8 Direkte import via lufthavnen En del import af frugt og grønt sker som direkte import fra 3. lande til specialbutikker, grønthandlere og restauranter via Københavns Lufthavn. Disse prøver har ikke tidligere været en del af Fødevarestyrelsens pesticidkontrolprogram. Derfor blev der i 2011 udtaget 50 prøver af frugt og grønt direkte i lufthavnen (se bilag 2.8). Overskridelser af ses i bilag 4. Der blev fundet 28 overskridelser af grænseværdien i 17 prøver (heraf 12 prøver med signifikante overskridelser). Andelen af prøver med overskridelser svarer til 34 %. Det er vigtigt at bemærke, at fordelingen af typer af afgrøder i dette projekt er en anden, end i den almindelige stikprøvekontrol. Dette pilotprojekt viser en type afgrøder, hvor der er særlig risiko for at finde overskridelser af. Fødevarestyrelsen vil bruge disse resultater i prioriteringen i den almindelige stikprøvekontrol. 3.9 Skærpet importkontrol, forordning 669/2009 I 2011 er der udtaget 65 prøver til skærpet importkontrol i henhold til forordning 669/2009 [4] (se bilag 2.9), hvor en række ikke-animalske fødevarer er underlagt skærpet importkontrol, herunder offentlig kontrol for pesticidrester. Partier af afgrøder på listen i forordning 669/2009 skal forhåndsanmeldes af importøren. I kontrollen tilbageholdes partierne, indtil kontrolresultatet foreligger. Kun partier, der overholder bliver frigivet til det danske marked. Overskridelser af ses i bilag 4. Der blev i de udvalgte fødevarer nævnt under forordning 669/2009 fundet 13 overskridelser af grænseværdien i 9 forskellige prøver (heraf 7 prøver med signifikante overskridelser). Andelen af prøver med overskridelser svarer til 14 %. To prøver blev vurderet at udgøre et sundhedsmæssigt problem. I en prøve af aubergine fra Thailand, blev der fundet indhold af omethoate på 0,2 mg/kg, hvilket fører til en overskridelse af ARfD på 236 %. Den anden prøve var korianderblade fra Thailand med indhold af carbofuran på 0,21 mg/kg. Indholdet fører til en overskridelse af ARfD på 803 % (se bilag 6). For disse 2 prøver blev der foretaget en indberetning til RASFF. De øvrige overskridelser blev vurderet ikke at udgøre et sundhedsmæssigt problem. 1 Eksklusiv animalske produkter, prøver fra skærpet importkontrol og direkte import via lufthavnen. 9

12 4 Afgrøder med særlig fokus Siden 2006 har antallet af udtagne prøver for 6 udvalgte afgrøder været relativt stabilt. De seks afgrøder udgør en væsentlig del af danskernes kost og repræsenterer typer af afgrøder med forskellige vækstbetingelser. Dette er sket for at kunne følge tendenser i disse afgrøder mht. fund og overskridelser. De 6 udvalgte afgrøder er: gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede. I figur 4 er tendensen for antal prøver med fund og overskridelser af pesticidrester vist for perioden med fund er opgjort for dansk producerede afgrøder over for udenlandsk producerede afgrøder. Figur 4. Udviklingen i fund af pesticidrester , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste pesticidrester Under ( ): med pesticidrester dog ingen over maksimalgrænseværdien (>): med pesticidrester over maksimalgrænseværdien Dansk produceret Gulerod Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Gulerod > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

13 Dansk produceret Jordbær Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Jordbær > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Tomat Dansk produceret Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Tomat Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

14 Dansk produceret Pære Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Pære Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Dansk produceret Æble Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Æble Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

15 Dansk produceret Hvede Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Hvede Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Generelt kan det siges, at antallet af prøver med fund af pesticidrester er lavere for dansk producerede afgrøder i forhold til udenlandsk producerede afgrøder. Som det fremgår af figur 4 er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lave, og det ser ud til, at den faldende tendens, der er set sidste år for udenlandsk producerede gulerødder, har stabiliseret sig på et lavt niveau. Der kan umiddelbart ikke findes nogen forklaringer på reduktionen i fund i udenlandske gulerødder. Den kan skyldes mindre brug eller et skift i oprindelsesland eller hvilke pesticider, der anvendes. Der er færre pesticidrester i dansk producerede jordbær sammenlignet med udenlandsk producerede jordbær. Resultaterne svinger omkring fund i ca. halvdelen af de danske prøver og fund i ca. 75 % af de udenlandske prøver. med fund i danske tomater har ligget på et stabilt lavt niveau med få eller ingen påvisninger af pesticidrester. Dette kan skyldes at danske tomater bliver dyrket i drivhus, hvor der ofte anvendes biologisk bekæmpelse. Derimod påvises der pesticidrester i godt 50 % af de udenlandsk producerede tomater. For dansk producerede pærer ses en faldende tendens de sidste 5 år. Der blev i 2011 fundet pesticidrester i 38 % af de danske prøver. For de udenlandsk producerede pærer er andelen af prøver med pesticidrester også faldet lidt over de sidste 5 år, men har de seneste 3 år ligget nogenlunde stabilt på ca. 80 % af prøverne. 13

16 For dansk producerede æbler ses et fald i antal prøver med fund med næsten 50 % i forhold til 2010 (46 % til 24 %). Også for udenlandsk producerede æbler ses et fald i antal prøver med fund fra 83 % til 58 % af prøverne. For dansk produceret hvede er andelen af prøver med fund steget i 2011 i forhold til 2010 fra 17 % til 31 %. For udenlandsk produceret hvede er der omvendt sket et fald fra 51 % til 39 %. Andelen af prøver med fund svinger fra år til år, og man kan ikke over de seneste 5 år se nogen tydelige tendenser. I de dansk producerede fokusafgrøder er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Der ses dog en en faldende tendens for restindholdet æbler og pærer over de seneste 5 år. For de øvrige fokusafgrøder er der ikke nogen entydig tendens. For udenlandsk producerede afgrøder har der over de sidste 5 år været en faldende tendens for gulerod, æbler og pærer, mens frekvensen af indhold i jordbær, tomat og hvede har været nogenlunde stabil i perioden. Der er mange forhold, der kan spille ind på udsving i antal fund af pesticidrester. Udsving i vejret og andre forhold de pågældende år kan resultere i flere eller færre problemer med fx svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det kan ikke fastslås, om tendenserne skyldes vejrforhold, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination, desuden kan lavere detektionsgrænser og udvidelse af analysemetoder med flere pesticider resultere i et større antal fund af pesticider. Der er ikke noget særligt at bemærke om vejret i 2011 i relation til anvendelsen af pesticider. 14

17 5 Sammenfatning På baggrund af resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2011 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2011 i alt 2531 prøver for indhold af pesticidrester. Prøverne var fordelt på ca. 180 forskellige typer fødevarer. Der blev udtaget 1615 prøver frugt og grønt (konventionelt), 241 prøver af cerealier (konventionelt), 134 prøver økologisk frugt og grønt, 70 prøver økologiske cerealier, 17 prøver af babymad (inkl. økologisk), 76 prøver forarbejdede fødevarer (vin, pasta og tørret frugt, inkl. økologisk) og 263 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk, inkl. økologisk), 50 prøver i projektet om direkte import via lufthavnen og 65 prøver udtaget som skærpet importkontrol. I stikprøvekontrollen blev der fundet 44 prøver af konventionelt frugt og grønt med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til 2,7 % af alle prøver af frugt og grønt. Heraf indeholdt 24 prøver signifikante overskridelser. Der blev fundet pesticidrester i 49 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Dette er på samme niveau som i Generelt var pesticidindholdene under maksimalgrænseværdien. Der blev, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Der er en større andel af prøver med multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve) i udenlandske prøver end i danske. Det er vurderet, at fundene i samme prøve ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Der blev ikke fundet pesticidrester i babymad eller i animalske produkter. Alle prøver af ceralier overholdt maksimalgrænseværdierne. I de dansk producerede fokusafgrøder (gulerødder, jordbær, tomater, pærer, æbler og hvede) er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Der ses dog en en faldende tendens for restindholdet æbler og pærer over de seneste 5 år. For de øvrige fokusafgrøder er der ikke nogen entydig tendens. For udenlandsk producerede afgrøder har der over de sidste 5 år været en faldende tendens for gulerod, æbler og pærer, mens frekvensen af indhold i jordbær, tomat og hvede har været nogenlunde stabil i perioden. Alle fundne overskridelser af maksimalgrænseværdien er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). Alle de fundne indhold i stikprøvekontrollen i 2011 blev på den baggrund vurderet at være sundhedsmæssigt acceptable for forbrugeren. Med hensyn til fund i den skærpede importkontrol (forordning 669/2009) blev der vurderet at være en sundhedsmæssig risiko ved to prøver (aubergine og korianderblade). Disse partier blev tilbageholdt, og kom derfor aldrig ind på det danske marked. Resultaterne blev indberettet til EU's Rapid Alert system. 15

18 Der blev udtaget 222 prøver af økologiske fødevarer. I otte prøver svarende til 3,6 % var der indhold af pesticider. De otte prøver omfattede én prøve af hhv. persille, purløg, urtete, havregryn, hvedemel, tørrede bønner samt to prøver te. Indholdet i prøverne af persille, purløg og urtete blev vurderet at være ikke tilsigtede forureninger. Det blev vurderet for prøverne af havregryn, hvedemel, tørrede bønner, og de to prøver af te, at forureningerne var tilsigtede, og at der dermed var sket en overtrædelse af økologireglerne. Samlet set er det vurderet, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 16

19 6 Konklusion Rapporten sammenfatter resultaterne for det danske pesticidkontrolprogram. Der er i 2011 undersøgt omkring 2500 prøver for restkoncentrationer af pesticider. Prøverne udtages af både frugt, grønt, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, således at der undersøges flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst. Resultaterne af analyseprogrammet viser følgende: For fødevarer på det danske marked er fund af pesticidrester på niveau med tidligere år. For konventionelt frugt og grønt er der fundet restindhold i 49 % af prøverne. For konventionelle prøver af frugt og grønt overskrider 2,7 % maksimalgrænseværdien. Overskridelserne er på niveau med overskridelserne fra de tidligere år. Der findes flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt, sammenlignet med dansk produceret frugt og grønt. Der findes flere overskridelser i frugt sammenlignet med grønt. I cerealier blev der ikke fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien. Der blev ikke fundet restindhold af pesticider i babymad og animalske produkter. I økologiske produkter blev der fundet restindhold af pesticider i otte prøver, svarende til 3,6 % af de undersøgte prøver. Tre ud af de otte fund blev vurderet at være ikke tilsigtede forureninger, mens de øvrige 5 fund blev vurderet at være overtrædelser af økologireglerne. I flere fødevarer ses fund af forskellige pesticider i samme prøve. Disse fund er oftest gjort i udenlandske produkter. Alle overskridelser af grænseværdierne er blevet risikovurderet og ingen af restindholdene har givet anledning til sundhedsmæssig bekymring. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage mindst 600 gram frugt og grønt om dagen, idet et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 17

20 7 Referencer 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. Grænseværdierne i bilagene kan findes i følgende database: Pesticiddatabase: 2. M.E. Poulsen, J.H. Andersen, A. Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Monitoring , part 2. ISBN Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF 4. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF 18

21 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes kvantificeringsgrænsen bestemt ved valideringen. I nogle tilfælde er der angivet to rapporteringsgrænser, disse er for hhv. GC (quechers) og LC/MS/MS analysemetode. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne (se bilag 2) anført for sum-stoffet og ikke for hvert indgående stof se skemaet sidst i dette bilag. PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK 2,4-D 0,03 0,15 0,15 2-Naphtoxyacetic acid 2 0, ,15 0,1 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,085 0,33 0,33 Acephat 0,01 0,06 0,06 Acetamiprid 0,01 0,06 0,06 Aclonifen 0,007 0,007 0,007 Acrinathrin 0,095 0,04 0,04 Aldicarb (sum) 0,01 0,01 Aldrin+dieldrin (sum) 0,01 0,008 0,02 0,008 / 0,01 Atrazin 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Azimsulfuron 0,01 0,01 Azinphos-ethyl 0,1 0,008 0,014 / 0,05 0,008 / 0,1 Azinphos-methyl 0,1 / 0,114 0,008 0,05 0,008 / 0,114 Azoxystrobin 0,04 0,008 0,004 0,008 / 0,04 Benalaxyl (sum) 0,004 0,004 0,004 Bentazon 0,01 0,03 0,03 Bifenthrin 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Binapacryl 0,042 0,059 0,042 Bitertanol 0,01 0,019 0,019 Bromid 3 2,5 5 Bromophos 0,01 0,008 0,008 0,008 / 0,01 Bromophos-ethyl 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Bromopropylat 0,01 0,042 0,014 0,042 / 0,01 Bromoxynil 0,018 0,04 0,04 Bromuconazol 0,01 0,01 Bupirimat 0,01 0,02 0,02 Buprofezin 0,01 / 0,01 0,03 0,01 / 0,03 Captafol 0,42 0,004 0,42 Captan 0,083 0,01 0,083 Cabaryl 0,33 0,33 Carbaryl 4 0,05 19

22 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Carbendazim (incl, 0,01 0,07 0,07 Carbofuran 0,01 0,042 0,006 0,042 / 0,01 Carbophenothion 0,01 0,008 0,012 0,008 / 0,01 Carbosulfan 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Carboxin 0,01 0,01 Chlorbenzilat 0,01 0,042 0,05 0,042 / 0,01 Chlordan (sum) 0,008 0,05 0,008 Chlorfenson 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Chlorfenvinphos 0,01 0,042 0,007 0,042 / 0,01 Chlormephos 0,008 0,011 0,008 Chlormequat 3 0,01 0,01 0,01 Chlorothalonil 0,08 0,008 0,007 0,008 / 0,08 Chlorpropham (sum) 0,01 0,008 0,002 0,008 / 0,01 Chlorpropylat 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Chlorpyrifos 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Chlorpyrifos-methyl 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Chlorthal-dimethyl 0,005 0,006 0,005 Cinidon-ethyl 0,01 0,01 Clethodim 0,01 0,11 0,11 Clodinafop-propargyl 0,02 0,02 Clofentezin 0,023 0,023 Clomazone 0,015 0,05 0,05 Cyfluthrin (sum) 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Cyhalothrin, lambda- 0,002 0,005 Cypermethrin (sum) 0,005 0,008 0,01 0,008 / 0,005 Cyproconazol 0,005 0,005 Cyprodinil 0,01 0,01 Cyprodinil (sum) 0,004 Cyromazin 0,04 0,14 0,14 DDT (sum) 0,01 0,008 0,04 0,008 / 0,01 Deltamethrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Demeton-S-methyl 0,07 0,33 0,33 Dialifos 0,005 0,007 0,005 Diazinon 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Dichlofenthion 0,01 0,004 0,01 Dichlofluanid 0,005 0,008 0,013 0,008 / 0,005 Dichlorprop 0,01 0,05 0,05 Dichlorvos 0,008 0,006 0,008 Dicloran 0,01 0,008 0,006 0,008 / 0,01 Dicofol (sum) 0,01 0,083 0,011 0,083 / 0,01 Diethofencarb 0,02 0,05 0,05 Difenoconazol 0,005 0,004 0,005 20

23 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Diflufenican 0,021 0,021 Dimethoat 0,04 Dimethoat+omethoat (sum) 0,01 0,04 0,04 Dimethomorph 0,01 0,1 0,1 Dimoxystrobin 0,01 0,01 Diniconazol 0,01 0,01 Dinoterb 0,01 0,07 0,07 Dioxathion 0,01 0,008 0,005 0,008 / 0,01 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,005 0,008 0,006 0,008 / 0,005 Ditalimfos 0,01 0,008 0,008 0,008 / 0,01 Dithiocarbamater 3 0,1 DNOC 0,046 0,08 0,08 Endosulfan (sum) 0,005 0,008 0,03 0,008 / 0,005 Endrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Epoxiconazol 0,016 0,02 0,02 Ethion 0,005 0,008 0,007 0,008 / 0,005 Ethoxyquin 0,05 Ethoxyquin 4 0,05 Etrimfos 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Famoxadon 0,01 0,01 Fenarimol 0,005 0,008 0,005 0,008 / 0,005 Fenazaquin 0,01 0,02 0,02 Fenbuconazol 0,01 0,01 Fenchlorphos 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Fenhexamid 0,01 0,01 Fenitrothion 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Fenoxaprop-P-ethyl 0,02 / 0,01 0,04 0,02 / 0,01 Fenpropathrin 0,005 0,083 0,01 0,083 / 0,005 Fenpropidin 0,01 0,01 Fenpropimorph 0,01 0,01 Fenpropimorph (sum) 0,007 Fenson 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Fenthion (sum) 0,01 0,008 0,06 0,008 / 0,01 Fenvalerat 0,05 Fenvalerat, RR- og SS- 0,01 0,04 0,015 0,04 / 0,01 Fenvalerat, RS- og SR- 0,01 0,008 0,015 0,008 / 0,01 Fluazifop-P-buthyl 0,01 0,14 0,14 Flucythrinat 0,01 0,008 / 0,01 Flucythrinat (sum) 0,008 0,004 0,008 Fludioxonil 0,02 0,005 0,02 21

24 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Flufenacet 0,01 0,01 Fluoxastrobin 0,01 0,01 Flupyrsulfuron-methyl 0,04 0,04 Fluquinconazol 0,04 0,04 Fluroxypyr 0,026 0,026 Flurtamon 0,005 0,005 Flusilazol 0,01 / 0,017 0,017 Flusilazol (sum) 0,005 Flutolanil 0,02 0,051 0,02 Flutriafol 0,005 0,005 Folpet 0,008 0,01 0,008 Fonofos 0,01 0,048 0,01 Formothion 0,01 0,008 0,037 0,008 / 0,01 Fuberidazol 0,005 0,005 Furathiocarb 0,01 0,008 0,006 0,008 / 0,01 Glyphosat 3, 0,15 0,15 0,15 HCH (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 HCH, alfa- 0,05 HCH, beta- 0,01 Heptachlor (sum) 0,005 0,008 0,1 0,008 / 0,005 Heptenophos 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Hexachlorbenzen 0,01 0,008 0,05 0,008 / 0,01 Hexaconazol 0,01 0,005 0,01 Hexythiazox 0,01 0,06 0,06 Imazalil 0,02 0,04 0,04 Iodosulfuron-methyl 0,01 0,01 Iprodion 0,1 0,008 0,008 / 0,1 Iprovalicarb 0,01 0,01 Isofenphos 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Isofenphos-methyl 0,005 0,006 0,005 Isoproturon 0,01 0,008 0,008 Jodfenphos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Kresoxim-methyl 0,005 0,008 0,007 0,008 / 0,005 Lambda-,cyhalothrin 0,005 Lindan 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Linuron 0,04 0,04 Malathion (sum) 0,01 0,008 0,01 0,008 7 Malathion (sum) 0,01 7 Mecarbam 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Mecoprop (sum) 0,01 0,04 0,04 Mepiquat 3 0,01 0,01 0,01 22

25 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Metalaxyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Methacrifos 0,005 0,074 Methacrifos 4 0,074 Methamidophos 0,01 0,08 0,08 Methicarb (sum) 5 0,04 5 Methicarb (sum) 5 0,01 5 Methidathion 0,01 0,05 0,01 Methiocarb (sum) 0,01 0,04 Methomyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Methoxychlor 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Metribuzin 0,01 0,01 Mevinphos 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Molinate 0,02 0,082 0,02 Monocrotophos 0,01 0,12 0,038 0,12 Monolinuron 0,01 0,08 0,08 Myclobutanil 0,01 0,083 0,083 / 0,01 Myclobutanil (sum) 0,008 Nitrofen 0,005 0,004 0,005 Nuarimol 0,027 0,008 0,008 / 0,027 Ofurace 0,01 0,13 0,13 Omethoat 0,13 Oxadixyl 0,01 0,04 0,04 Oxamyl 0,01 0,01 Oxycarboxin 0,01 0,12 0,12 Oxydemeton-methyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Paclobutrazol 0,01 0,01 Parathion 0,005 0,008 0,01 0,008 / 0,005 Parathion-methyl 0,01 0,008 0,05 0,008 / 0,01 Penconazol 0,01 0,008 0,007 0,008 / 0,01 Pendimethalin 0,017 0,06 0,06 Pentachloranisol 0,01 0,008 0,01 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachlorthioanisol 0,005 0,009 0,005 Pentachorphenol 0,1 0,008 0,006 0,008 / 0,1 Permethrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Phencapton 0,008 0,009 0,008 Phenthoat 0,01 0,008 0,009 0,008 / 0,01 Phenylphenol, ortho- 0,01 0,01 0,001 Phorat (sum) 0,01 / 0,01 0,01 / 0,01 Phosalon 0,02 0,042 0,01 0,042 / 0,02 Phosmet 0,2 0,008 0,006 0,008 / 0,2 23

26 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Phosphamidon 0,01 0,01 Phoxim 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Picolinafen 0,01 0,04 0,04 Picoxystrobin 0,01 0,01 Pirimicarb (sum) 0,01 0,01 0,01 Pirimiphos-ethyl 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Pirimiphos-methyl 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Prochloraz 0,02 0,004 0,02 Procymidon 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Profenofos 0,01 0,042 0,009 0,042 / 0,01 Propamocarb 0,01 0,04 0,04 Propanil 0,01 0,01 Propargit 0,04 0,006 0,04 Propham 0,02 0,083 0,004 0,083 / 0,02 Propiconazol 0,01 0,008 0,17 0,008 / 0,01 Propoxur 0,01 0,04 0,04 Propyzamid 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Propyzamid (sum) 0,007 Proquinazid 0,01 0,02 0,02 Prothiofos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Pymetrozin 0,01 0,06 0,06 Pyraclostrobin 0,01 0,03 0,03 Pyrazophos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Pyrethriner 0,04 0,003 0,04 Pyridaben 0,01 0,04 0,04 Pyridaphenthion 0,01 0,05 0,05 Pyridat 0,13 0,13 Pyridat 2 0,01 Pyrimethanil 0,04 Pyrimethanil 4 0,04 Pyriproxyfen 0,01 0,02 0,02 Quinalphos 0,01 0,008 0,022 0,008 / 0,01 Quinoxyfen 0,005 0,005 Quintozen (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Quintozen (sum) 5 0,01 Quintozen (sum) 5 0,03 Quizalofop 0,04 0,04 Simazin 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Spiroxamin 0,01 0,03 0,03 Sulfotep 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Tebuconazol 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 24

27 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Tebufenozid 0,01 0,01 Tebufenpyrad 0,01 0,1 0,1 Tecnazen 0,01 0,042 0,05 0,042 / 0,01 TEPP 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Tetrachlorvinphos 0,01 0,083 0,083 / 0,01 Tetraconazol 0,01 0,01 Tetradifon 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Tetrasul 0,01 0,008 0,007 0,008 / 0,01 Thiabendazol 0,01 0,05 0,05 Thifensulfuron-methyl 0,14 0,14 Thiometon 0,01 0,016 0,01 Thiophanat-methyl 0,01 0,01 Tolclofos-methyl 0,019 0,008 0,012 0,008 / 0,019 Tolylfluanid 0,01 0,042 0,009 0,042 / 0,01 Triadimenol-Triadimefon (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Triallat 0,04 0,04 Triasulfuron 0,04 0,04 Triazophos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Trichlorfon 0,01 0,01 Trichloronat 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Trifloxystrobin 0,01 0,008 0,002 0,008 / 0,01 Triflumuron 0,01 0,01 Trifluralin 0,01 0,01 Triticonazol 0,01 0,01 Vamidothion 0,01 0,01 Vinclozolin (sum) 0,005 0,042 0,01 0,042 / 0, For babymad er metoden anvendt for hovedbestanddelen i produktet dvs. enten frugt og grønt eller cerealier. 2. For gruppen af frugt og grønt er der kun for stoffet i citrusfrugt. 3. Følgende pesticider er med singlemetoder: - bromid (kun ris og spinat), - dithiocarbamater (udvalgte afgrøder, ca. 2/3 af alle frugt- og grøntprøver) - chlormequat og mepiquat (alle cerialer undtagen ris og majs, samt pærer, gulerødder, vindruer, champignon og udenlandske frugtgrøntsager) - glyphosat (alle cerealier undtagen ris og majs, samt for gruppen af frugt og grønt kun linser og kikærter) Alle øvrige stoffer er med multimetoder. 4. For gruppen af frugt og grønt er der for stoffet i alle afgrøder bortset fra citrusfrugt. 5. I løbet af 2011 er der brugt to forskellige metoder med to forskellige rapporteringsgrænser. 25

28 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter Pesticid Bestemt som Aldicarb Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Captan + Folpet Sum af captan og folpet Carbendazim Sum af carbendazim og benomyl Cypermethrin Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Chlordan Sum af cis- og transisomerer Dicofol p,p -dicofol DDT Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Demeton-S-methyl Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Dimethoate + Omethoate Sum af dimethoat og ometoat Dithiocarbamater Udtrykt som CS 2,inklusiv mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram Endosulfan Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat Esfenvalerat Se fenvalerat Fenthion Sum af fenthion, fenthion sulfon og fenthion sulfoxid Fenvalerat Sum af RR- og SS-isomerer, og RS- og SR-isomere HCH Sum af alfa- og betaisomerer Heptachlor Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Malathion Sum af malathion + malaoxon Mevinphos Sum af cis- og transisomerer Permethrin Sum af isomerer Phosphamidon Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Phorat Sum af phorat, phoratsulfon og phoratsulfoxid Quintozen Sum af quintozen og pentachloranilin Triadimefon + Triadimefol Sum af triadimefon og triadimenol 26

29 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2011 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Antallet af prøver med påviste pesticidrester findes som forskellen mellem disse to tal. Det er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Bilag 2.1 Konventionelt dyrket frugt, grøntsager o.l. (friske og dybfrost) (pr. vareart og oprindelse) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Abrikos UDL Højeste indhold 2 1 0,12 0,2 Cyhalothrin, lambda ,013 0,2 Cypermethrin (sum) 2 1 0,036 2 Propargit 2 1 0,37 4 Agurk DK Azoxystrobin ,06 1 Propamocarb ,31 10 Pyrimethanil ,16 1 Thiabendazol ,014 0,05 Agurk UDL Acetamiprid ,014 0,3 Azoxystrobin , ,06 0,1 Cyprodinil ,08 0,5 Dimethomorph ,05 1 Dithiocarbamater ,21 2 Fenhexamid ,032 1 Fludioxonil ,04 1 Iprodion ,1 2 Metalaxyl (sum) ,023 0,5 Propamocarb ,37 10 Pymetrozin ,07 0,5 Trifloxystrobin ,013 0,2 27

30 (pr. vareart og oprindelse) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Højeste indhold Ananas UDL Triadimenol- Triadimefon (sum) 3 2 0,5 3 Appelsin UDL ,4-D ,14 1 Azoxystrobin , ,12 0,5 Chlorpyrifos ,18 0,3 Chlorpyrifos-methyl ,05 0,5 Cyhalothrin, lambda ,01 0,2 Cypermethrin (sum) ,031 2 Dimethoat+omethoat (sum) ,16 0,02 Imazalil ,3 5 Methidathion ,032 5 Phenylphenol, ortho ,5 5 Prochloraz ,5 10 Propargit ,25 3 Pyraclostrobin ,025 2 Pyriproxyfen ,07 0,6 Thiabendazol ,8 5 Artiskok UDL 1 1 Bitertanol 1 1 0,012 0,05 Asparges UDL Aubergine UDL Cyromazin 6 1 0,27 1 Avocado UDL Prochloraz 8 1 1,4 5 Babymajs UDL Flusilazol ,013 0,02 Mepiquat ,015 0,05 Bambusskud UDL 1 1 Banan UDL Azoxystrobin ,8 2 Bifenthrin ,028 0,1 Chlorpyrifos ,035 3 Dichlorprop ,017 0,05 Dithiocarbamater ,36 2 Imazalil ,35 2 Myclobutanil ,4 2 Thiabendazol ,29 5 Bladselleri UDL Cyhalothrin, lambda ,011 0,3 Difenoconazol 3 2 0,03 5 Blomkål UDL 4 4 Blomme DK Bitertanol 9 1 0,2 2 Pirimicarb (sum) 9 1 0,09 1 Pyraclostrobin 9 3 0,05 0,5 Blomme UDL Cyprodinil ,06 2 Difenoconazol ,005 0,5 Dithiocarbamater ,1 2 Fenhexamid ,

31 (pr. vareart og oprindelse) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Fludioxonil ,5 0,5 Iprodion ,6 3 Pyrimethanil ,18 3 Tebuconazol ,019 0,5 Blåbær UDL Cypermethrin (sum) 6 1 0,029 0,05 Cyprodinil 6 1 0,5 5 Fenhexamid 6 2 0,16 5 Iprodion 6 1 0,11 10 Broccoli DK 3 3 Broccoli UDL Brombær UDL 2 4 Bifenthrin 2 1 0,036 0,3 Cyprodinil 2 1 0,29 10 Deltamethrin 2 1 0,036 0,5 Bær, blandet UDL Højeste indhold Fludioxonil 2 1 0, ,019 0,1 Cyprodinil 2 1 0, Fenhexamid 2 1 0,03 5 Propargit 2 1 0,12 0,01 Bønner med bælg UDL Azoxystrobin ,04 3 Bifenthrin ,01 0,5 Buprofezin ,038 1 Cashewnød (acajounød) UDL 3 3 Chili UDL ,26 0,2 Cyhalothrin, lambda ,018 0,2 Cypermethrin (sum) ,06 0,7 Cyprodinil ,35 2 Deltamethrin ,05 0,2 Dimethomorph ,033 0,05 Dithiocarbamater ,8 1 Famoxadon ,031 0,02 Flusilazol ,019 0,02 Iprodion ,9 5 Phenylphenol, ortho ,012 0,05 Pirimicarb (sum) ,13 1 Propamocarb ,013 0,1 Pyraclostrobin ,09 0,02 Thiophanat-methyl ,18 0,1 Citron UDL ,4-D , ,33 0,7 Chlorpyrifos ,26 0,2 Chlorpyrifos-methyl ,014 0,3 29

32 (pr. vareart og oprindelse) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Citrongræs UDL 2 2 Courgette DK 1 1 Uden påviste pesticidrester Højeste indhold Cypermethrin (sum) ,8 2 Cyprodinil ,04 0,05 Hexythiazox ,019 1 Imazalil Phenylphenol, ortho ,9 5 Pirimicarb (sum) ,06 3 Prochloraz ,2 10 Propargit ,07 3 Pyraclostrobin ,014 1 Pyridaben ,08 0,5 Pyriproxyfen ,13 0,6 Thiabendazol ,1 5 Courgette UDL Dithiocarbamater 6 2 0,13 2 Fennikel UDL Cyprodinil 7 1 0,06 0,2 Difenoconazol 7 2 0,006 5 Fersken UDL ,04 0,2 Chlorpyrifos ,05 0,2 Cyhalothrin, lambda ,005 0,2 Dithiocarbamater ,6 2 Fenarimol ,01 0,5 Fenhexamid ,05 5 Tebuconazol ,031 1 Tetraconazol ,011 0,1 Thiophanat-methyl ,14 2 Figen, frisk UDL 4 4 Forårsløg UDL Azoxystrobin 7 1 0,13 10 Cyhalothrin, lambda ,016 0,2 Deltamethrin 7 1 0,027 0,1 Dimethoat+omethoat (sum) 7 1 0,17 2 Dimethomorph 7 2 0,05 0,3 Propamocarb 7 1 0,011 0,1 Granatæble UDL Chlorpyrifos 5 1 0,014 0,05 Diphenylamin 5 1 0,012 0,05 Ethion 5 1 0,05 0,01 Fludioxonil 5 1 0,12 3 Grapefrugt UDL ,4-D ,17 1 Acetamiprid ,12 1 Azoxystrobin ,06 15 Buprofezin , ,012 0,5 Chlorpyrifos ,18 0,3 30

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2010

Pesticidrester i fødevarer 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2007

Pesticidrester i fødevarer 2007 Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2009

Pesticidrester i fødevarer 2009 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere:

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2008

Pesticidrester i fødevarer 2008 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 64 Offentligt Fødevarestyrelsen CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING 13.12.2010 J.nr.: 2010-20-261-01303/ANG/dep/thel

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 J.nr.: 2014-41-134-00008 Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 Bilag Bilag 1: Tekniske specifikationer Generelle krav Installation og overtagelse Dokumentation Instruktion og kurser Service og

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Jens

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001 Analyser for pesticider i punktkilder Teknik og Administration Nr. 1 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...3 2. Indledning...5 2.1 Baggrund og formål...5 2.2 Strategi og metode...6 3. Sammenfatning...9

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2018 Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2015

Pesticidrester i fødevarer 2015 Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2016

Pesticidrester i fødevarer 2016 Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2003

Pesticidrester i fødevarer 2003 Pesticidrester i fødevarer 2003 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Kristoffer E. N. Jonassen Mette Erecius Poulsen Otto Meyer Pesticidrester i fødevarer 2003

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2016 Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch november 2012 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvanovervaagning.dk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2017 Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Bodil Hamborg Jensen og Pernille Bjørn Petersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Analyser for pesticider i punktkilder Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Miljøprojekt Nr. 1029 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark The change of directive 91/414/EEC and the influence of zone division in Denmark Natbas, 4. semester, Forår 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5 II Landbrugets pesticidanvendelse 17 1 Indledning 19 2 Arealanvendelse, klimatiske forhold og skadegørere 20 2.1 Arealanvendelse 20 2.2 Klimatiske

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den: 5. juli 2007 Ref.: METH J.nr.: 2007-20-221-02531 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 14-15. juni 2007 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT OG PCB I RISIKOPRODUKTER KONTROLRESULTATER 2012 Projekt J. nr.: 2010-20-793-00104 BAGGRUND OG FORMÅL Dioxin og PCB hører til gruppen af organiske miljøforureninger og forekommer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0540 DA 01.04.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 540/2011 af 25. maj 2011 om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES.

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES. Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES 26-27 March 2007 Section A: Points for opinion 1. Exchange of views and

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 10 2001 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Salg 1998, 1999 og 2000 : Behandlingshyppighed 1999 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1998, 1999 og 2000 5 II Landbrugets pesticidanvendelse

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2000

Pesticidrester i fødevarer 2000 Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Otto Meyer Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010 BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 9 GEUS 1 Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 1 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvandsovervaagning.dk 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 1: Tidsserier

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.1.2016 L 2/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1 af 3. december 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Fødevarestyrelsen / Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2016-29-35-00276/ 2016-6363 Den 8. juni 2016 MFVM 086 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Notat om EU's grænseværdier for pesticidrester Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 55 (Alm. del) til Folketingets Europaudvalg

Notat om EU's grænseværdier for pesticidrester Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 55 (Alm. del) til Folketingets Europaudvalg Euraudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Fødevarestyrelsen 02.06.2010 J.nr.: 2010-20-261-00792/METH /dep/thel/4832 FVM 771 KONTOR FOR KEMISK FØDEVARESIKKERHED, DYREVELFÆRD OG VETERINÆRE

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2012-29-221-01517/Dep. sagsnr: 22253 Den 9. september 2013 FVM 183 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 25.7.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 194/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

Midler tilføjet fra den 19. september 2012 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i. Bilag 6

Midler tilføjet fra den 19. september 2012 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i. Bilag 6 Midler tilføjet fra den 19. september 2012 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i Bilag 6 Liste over plantebeskyttelsesmidler der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7071/15 AGRILEG 53 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: D36785/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere