Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder"

Transkript

1 Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. De fleste mennesker har hørt lidt om Girafsprog. De fleste ved også, at det er noget med at holde sig på egen banehalvdel, at tale mere om sig selv end om de andre, at bruge jegbudskaber og at sige mere om, hvordan man har det og hvad man har brug for end om, hvad man tænker og mener. Hvad færre dog er klar over er, at en mindst lige så vigtig del af hele Giraf-filosofien er at lytte med Giraf-ører. Marshall Rosenberg, den amerikanske psykolog, der har udviklet Girafsproget kalder også kommunikationsformen for Ikke Voldelig Kommunikation, Livsberigende Kommunikation og Empatisk Kommunikation. Det sidste fordi den allermest centrale pointe i hans filosofi er, at vi øver os i at lytte til både os selv og andre med empati. Dette er vi ikke særligt trænede i vi har lært at møde både os selv og andre med analyser, domme og vurderinger med de såkaldte ulve-ører i følge Rosenberg. Empatien er således den helt afgørende forskel, når vi sammenligner Girafsprog med den kommunikationsform, Ulvesproget, som vi har lært, og som vi benytter os af pr. automatik. At lytte med empati - eller Empatisk Lytning - er altså nøjagtig det samme som at lytte med Giraf-ører og emnet for denne artikel. Hvad er empati? Før vi går videre med dette emne, er det nok en god ide at præcisere, hvad Rosenberg egentlig lægger i begrebet empati. Det er nemlig ét af de mange gummi-ord, vi går rundt og bruger uden egentlig at gøre os klart, om vi mener det samme med det. Empati er i hans forståelse et spørgsmål om at kunne sætte sig ind i, hvordan den anden har det hvilke følelser er på spil i den anden og hvad har han/hun brug for og i forlængelse heraf: hvilke handlinger vil kunne hjælpe den anden til at få opfyldt sine behov/ønsker og dermed opleve mere positive følelser? Min evne til at forstå den anden er altså ikke særlig vigtig jeg accepterer og respekterer fuldt ud den andens tilstand og reaktion på omstændighederne, uanset om jeg kan forstå den eller ej eller uanset om jeg selv ville have det anderledes i den samme situation. Ægte empati er således i høj grad et spørgsmål om at kunne sætte sig selv helt til side for at kunne være fuldt og helt sammen med den anden. Denne måde at forstå empati på, adskiller sig på flere måder fra den måde, begrebet ofte bliver brugt i almindelig daglig tale og i almindeligt samvær mellem mennesker. Mange opfatter netop empati som en evne til at forstå hinanden og når man ønsker at give

2 empati hører man ofte formuleringer som: jeg kan godt forstå, det er svært for dig det kan jeg godt forstå, at du blev vred over eller jeg kan sagtens forstå, at du ikke har lyst til at have kontakt med hende o.s.v. Hvis vi gerne vil øve os i at give ægte empati - og dermed lytte med Giraf-ører er vi altså nødt til at gøre op med den ældgamle og kulturbårne tendens til at anskue alting ud fra et perspektiv om, hvorvidt vi kan forstå det eller ej. Og erstatte den med en helt grundlæggende respekt for og anerkendelse af alt det, der er uanset om det ligger uden for vores forståelsesramme. Den opmærksomme læser vil så måske stille spørgsmålet: er det ikke en akademisk diskussion, hvorvidt empati handler om at forstå hinanden eller ej er det vigtigste ikke, at den anden føler sig mødt og godt tilpas i situationen. Hertil vil jeg med Rosenberg i ryggen svare: det kan godt være, at det virker akademisk, men ikke desto mindre er det helt afgørende for den dybde, der kan komme ud af et empatisk samvær og i forlængelse heraf den mulighed for transformation, som et ægte empatisk møde rummer. Hvordan nu det? Definitionsmagten For at forstå, hvorfor ovenstående er en afgørende skelnen, er vi nødt til at komme ind omkring definitionsmagten et begreb, som i hvert fald den pædagogiske verden har beskæftiget sig meget med i de sidste 15 år som en faktor, der er afgørende at reflektere over, hvis vi vil opnå et ligeværdigt og respektfuldt møde. Når vi taler om definitionsmagten er det helt centralt, at den, der har magten i en asymmetrisk relation som f.eks. lederen, coachen eller terapeuten altid har ansvaret for at reflektere over sin egen måde at håndtere denne magt på. Bruger jeg den til - måske ubevidst - at definere, hvordan verden ser ud og hvad der er bedst for den anden og for helheden? Eller er jeg så bevidst om min egen rolle og den magt, den implicit indeholder, at jeg benytter mig af kommunikative redskaber, som sætter magtforholdet til side og lader den part, jeg kommunikerer med og som jeg pr. definition har magten over komme til orde fuldt og helt på sine egne præmisser? Sidstnævnte er selvfølgelig at foretrække, hvis jeg vil udøve den ledelsesform, som er fremherskende i dag, og som i høj grad læner sig op ad de coachende principper. Grundtanken bag disse principper er, at den anden er den, der er klogest på sin egen virkelighed og på løsningen af sine problemer og at det, der er brug for fra coachens/lederens/terapeutens side, er at være lyttende og spørgende på en måde, som fremmer den andens egen refleksion og problemløsningskompetence. Alt sammen ud fra en betragtning om, at hvis vi skal have mulighed for at fremelske alle de værdifulde potentialer, der ligger og slumrer i alle mennesker, er dette den eneste farbare vej. Det siger sig selv, at dette kun lader sig gøre, hvis coachen/lederen/terapeuten er i stand til at sætte sin egen dagsorden og sine egne aktier i sagen (og ja, vi har altid egne aktier i sagen, når vi lytter til andre uanset om vi registrerer det eller ej ) til side og fuldt og helt er sammen med den anden, som Rosenberg ville sige. At vi altså afholder os fra at komme med gode råd, med vores egne perspektiver på sagen, med både afvisning og bekræftelse af den andens synspunkter og reaktionsmåder og for at vende tilbage til hvor vi kom fra med udsagn, der går på, at vi forstår den anden.

3 At forstå hinanden og definitionsmagten Når vi giver udtryk for, at vi forstår den anden tiltager vi os nemlig pr. automatik definitionsmagten. Hele universet bag at forstå bygger på det tidligere nævnte gamle kulturbårne system af vurderinger, analyser og domme. Jeg hører noget, den anden siger eller jeg oplever noget, som han/hun gør og vupti er mit ubevidste i gang med at vurdere det i forhold til mit system af kendte faktorer, så jeg kan håndtere det og forholde mig til det. Hvis jeg kan få det indplaceret i mine kendte systemer, er det pr. definition godt og acceptabelt, og hvis jeg ikke kan indplacere det, er det ikke-godt og uacceptabelt. Eller sagt på en anden måde: hvis jeg forstår det, er det godt og hvis ikke jeg forstår det, er det ikke-godt. Når jeg således giver udtryk for, at jeg forstår den anden, betyder det, at jeg er i gang med at vurdere og analysere det, den anden siger og gør og heldigt nok faldt det i denne omgang sådan ud, at jeg kunne forstå det. Men hvad nu hvis den anden siger eller gør noget i næste øjeblik, som jeg efter mine vurderinger og analyser må konkludere, at jeg ikke forstår er samhørigheden så slut og min evne til at hjælpe/coache/lede den anden sat ud af kraft? Og bruger jeg min definitionsmagt sådan, at når der er noget, jeg forstår, så er det godt og acceptabelt mens noget, jeg ikke forstår, er ikke-godt og uacceptabelt? Sætter jeg min klient eller min medarbejder i den meget sårbare situation, at min evne til at hjælpe er afhængig af, hvorvidt jeg forstår hende eller ej ligesom accepten af hans/hendes adfærd og reaktioner er afhængig af min evne til at forstå det? Det er nøjagtigt disse meget centrale spørgsmål, der er baggrunden for Rosenbergs pointe med, at ægte empati er nødt til at gå helt uden om disse gamle systemer af vurderinger, analyser og domme, som vi er så opflasket med at anvende. Hvis jeg virkelig skal være i stand til at udøve empati og sende et signal om total accept, respekt og anerkendelse til den anden, er jeg ganske enkelt nødt til at øve mig i at sætte mig selv og alle mine gamle værdisystemer til side i kontakten. Og jeg er nødt til at beslutte mig for, at det overhovedet ikke er afgørende, om jeg kan forstå den anden eller ej for på den måde at etablere en kontakt, der går langt dybere, er langt mere ægte og dermed også rummer mulighed for en langt større transformation end den ret skrøbelige kontakt, vi kan etablere, når vi opererer ud fra vores etablerede værdisystemer. Giraf-ører og empatisk kontakt hvad, hvordan og hvorfor? Lad os nu sige, at du har øvet dig rigtig meget i at sætte de gamle værdisystemer til side du har efterhånden fået din trang til forstå sat på standby og dermed etableret en god og ægte empatisk kontakt til den, du lytter til. En kontakt båret af respekt, accept og anerkendelse af den anden. Hvad gør du så med denne kontakt? Hvordan agerer du, hvis du vil opnå, at den andens allerbedste potentialer har mulighed for at udfolde sig med deraf følgende aktivering af hendes problemløsningskompetencer? Hvordan bruger du Giraf-ørerne til at blive en problemknuser?

4 Dit helt centrale fokus i denne situation er på den andens behov/værdier/ønsker - og i forlængelse heraf hendes følelser, da det er disse, der fortæller os, om vore behov/værdier/ er imødekommet eller ej. Det vil være for omfattende i denne artikel at komme ind på konkrete spørgsmålstyper og konkrete bud på, hvad den empatiske lytter siger. Dog er det absolut nødvendigt at understrege, at én af de ting, der er allermest central i Rosenbergs filosofi er, at vore behov/værdier/ønsker er styrende for stort set alt, hvad vi gør, tænker, mener og føler. Det er derfor helt afgørende, at jeg fjerner mig fra én af mine andre kulturbårne automatpilot-reaktioner nemlig tendensen til at koncentrere mig om, hvad den anden tænker og mener og i stedet interesserer mig for hvad den anden har brug for, hvad der er vigtigt for ham/hende samt hvad han/hun ønsker sig af den situation eller den problematik, vi taler om. Rosenberg bruger ofte en ganske bestemt vending, når han afholder kurser og workshops i Ikke Voldelig Kommunikation/Girafsprog/Empatisk Kommunikation. Når den, han taler med begynder at være for meget i sine tanker (hvilket man ikke får lov til ret længe i hans nærvær) siger han: Tell me what s alive in you underforstået: Fortæl mig om dine behov/værdier/ønsker i stedet for om dine tanker. I dette udsagn ligger en meget central del af Rosenbergs filosofi: det, der udgør livet i os og det, der driver os som mennesker, er vore følelser og behov/værdier/ønsker og ikke vores tanker. Derfor vil enhver empatisk kontakt altid have til formål at forbinde os på disse planer frem for på tankeplanet. Og den gode empatiske lytter vil som tidligere nævnt bestræbe sig på at undgå at interessere sig for, hvorvidt hun forstår den anden, vel vidende at forståelse bygger på tankekonstruktioner, som i virkeligheden ikke er forbundet med selve livet i os og dermed ikke rummer hverken kernen i vores oplevelser eller løsningen på de problemer, vi oplever. Den ægte drivkraft i vore oplevelser, problemer og løsningen på dem ligger altså i vore behov/værdier/ønsker samt i de handlinger, der kan imødekomme disse. Denne pointe er i bund og grund årsagen til, at Rosenberg mener, at empatisk lytning og den empatiske kontakt, der udspringer heraf, er den ultimativt mest konstruktive tilgang til kommunikation i almindelighed og hjælper-samtaler i særdeleshed. Hjælpersamtaler er de samtaler, hvor ét menneske det være sig en leder, en coach, en terapeut eller en anden hjælpeperson har til hensigt at hjælpe et andet menneske til at blive klogere på sig selv og sine problemer med henblik på at løse problemer, opnå bedre trivsel, større livsglæde, motivation, engagement, samarbejde o.s.v. Vi kommer i den empatiske kontakt hurtigt til at tale om det, det handler om what s alive in us og kan på den måde undgå en masse af de omveje, som et fokus på vore tanker, analyser og vurderinger uvægerligt vil skabe. Vi går direkte til kernen af den problematik, der er i spil og kan dermed også langt hurtigere komme til holdbare og givende løsninger. En anden vigtig begrundelse for at tage Giraf-ørerne på, når vi lytter til andre er, at den vi taler med vil føle sig mødt på det, der er alive i hende/ham nemlig de behov/værdier/ønsker der er i klemme for vedkommende og de deraf følgende ubehagelige følelser. Og hvis der er noget, som fagkundskaben, der interesserer sig for menneskers trivsel og motivation, er enige om, så er det, at mennesker, der føler sig set, hørt og mødt som dem de er, præcis sådan som de har det, er langt mere interesserede i

5 og i stand til at samarbejde på en konstruktiv måde og til at bidrage konstruktivt til de sammenhænge, de indgår i. Så hvis vi vil udsende respekt og anerkendelse til vore medmennesker og skabe glæde, tilfredshed, motivation og - ikke mindst holdbare løsningsmodeller i de sammenhænge, vi er ansvarlige for, er der mange gode grunde til at slå Giraf-ørerne ud, når vi lytter Om forfatteren For flere artikler af samme forfatter om anerkendelse, anerkendende kommunikation, empatisk kommunikation m.v. gå til Ianneia Meldgaard er cand.mag. og selvstændig kursus-/foredragsholder og coach. Hovedområderne i hendes virksomhed er anerkendelse, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Inden Ianneia Meldgaard blev selvstændig i 2007 var hun ansat som lektor ved Pædagogseminariet i Aalborg gennem 10 år. Indtil 2012 hed hun Jane Meldgaard, så hvis du støder på artikler m.m. med det navn, er det den samme kvinde der står bag. Se evt. mere på

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere